Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1942

M AümAêkU MAANDAG 12 OCTOBER 1942 to B v aUopt w mL i ook ka 8Mw fcaa voor bet cerate verkiren UiWimSm ioiwijk ia ttt MtttboiMi maw m t9 de darde plaato tot ée egadlydMi Maseren Tweefa ia itet meeds nwir pMttende D OJtJL e rden 4lt CWIewater r clawtia CTwoli Oondmi behield da kaïS BWt tm amkaiida xeca op Waddinameas 0t tiv e andere lëjen van de iMpcRWip Baaatrecfat ea Ifoeadwcht apeeides nderlmg gelijk waantoor telde MA bod blijven Een bewua van dt apaiUÜavk wei dat nuinmer één ett BuiMMr aea lüechts drie puntCT venchillea Affimeratol behaalde da eerste overwinoig ten koate van Bodegraven GELDIGE BONNEN CWUDCBAK WAODIMZVBBM la laaiate half mnr ap adiet g Aaneii Het ia aan eenzudige wadatrUd g weeat waann ondanks d e vele doelpunten nog legio kansen door kort pel rerdan gemist Direct na den aftrap ia Goudenik overwegend sterker Het onauivar plaatsen stelt Waddimveen ui d gelegenheid zoo nu en ian een anelIe aaavBl te doen maar eelal wordt de bal te hard gespeeld Na twintig minuten maakt Kaabergen uit een voonet van rechts het eerste doelpunt 1 0 WaddHnxveen proJicen bet mM verre schoten maar Duitaa ia op t hoede Aan de andere aijde zemtt IVouwborat n hard schot in maar de Wadduixveen doelman wetfct den bal net nog tot hoekschop Na lie panze weer een sterk aanvallend Gou ferak en een vlug verdedifaod addinzveen Na een kwartier rgroot de rechtsbinnen A v Vliet uit een vxiorzet van links den jroorsprong 2 0 Even lipter knalt een Wadduucveen speler den bal uit een hoekschop in eigen doel 3 0 Het wordt 4 0 door Ëen diagonaal schot van L v Duivendük Dan doelpunt C Kasbergen twee maal achtereen 0 L Duivendijk en v Vliet voeren den stand tot 8 op HAASTRECHT MO MtD ECHT t MI Vr 0tm aonder hoten Het wte eeir meer spannende dan fraaie wedatryd van welker resultaat men niet anders zeggen kan dan dat het de juiste verhouding weergeiRt Er is van weerskanten geSucht gewerkt Meermalen gaven de elftallen aardig veldspel maar voor het doel gekpmen wisten de spelers geen raad met den bal Beide ploegep speelden te verdedigend en de voorhoecfen hielden het apel te kort om een bahoorUjke kans tot doelpunten te 8 eppen Zelden was er een wedstrijd waarin de doelverdedigers zoó weinig te doen kregen behalve eenige terugspeelballen of asislukte schoten hebten ze niet één tnk I behoarigk achot op bun beiligdont gdud AatMHtSTOC BODEGRAVEN ts DEI a tm haUt 2 1 Hef pel ging de eerate minuten gelijk op De aanvallen van Ammertiol waren evenwel gevaarlijker dan die van Bodegraven Na vuf minuten benutte de middvnvoor G Stigter een kana 1 0 De aknvallen van Ammerstol werden veelvuldiger en haddan door het open spe een gevaarlijk karakter De middenvoor die een goede vlotte partü speelde bracht al spoedig met een onhoudbaar achot den atand op 2 4 Later verslapte het spel van de tfauiaclub De rechtsbinnen van Bodegraven maakte van weifelen gebruik door bard in t schieten 2 1 Direct na ruat maakte Aounerstol twee doelpunten waarvan de rechtsbinnen T Bakkei en de middenvoor G Stigler er elk een voor hun rekening namen 4 1 Ammeratol was eteèdsin den aanval maar bet buitenspelvalletjc maakte aan He po ngen een ontijdig einde Bodegraven hield goed vol n tejen het einde gelukte het ékt rechtsbinnen oog een tegenpunt te maken 42 STCn miK SCHOONHOVEN 2 nwd ea spannend Er waa enorme belangstelling voor dezen wedatri d De toeichouweia hebben kunnen genieten want het is een prachtige wedatxüd geworden vooral voor de rust Snel ging het spel op en neer met Stoiwijk iets meer in den aanval De beste speler was de Schoon hoven doelman van Dam die er de onmogelijkste ballen uit hield en zeker de wedstrijd voor zijn club gewonnen heeft Bij Stolwük was de veteraanlinks4buiten Verdoold prachtig op dreef Stolwijk loopt hard van stapel Zoodat van I am dadelijk met een paar harde sdioten van Verdoold aan den tand gevoeld Wordt Schoonhoven apeelt wat onzeker zoodat de thuisclub een overwicht houdt Als er een haU uur gespeeld is komen de gasten meer m ten aanval maar de Stolwijkvcrdediging met van Dam aan het hoofd ia ook goed op dreef Als er drie hoekscfioppen op het Schoonhovendoel gnomen zyn die door den hoogop springenden doelman onschadelijk gemaakt zijn wordt de bal ver naar voren gespeeld waar midvoor de Boer het leder te pakken ktijgt en v d Qeuvel paaaéert Stolwijk komt fliana geweldig opzetten Er wordt van alle standen geschoten maar van Dam ia onpasseerbaar Na de rust gawi de gasten dadelijk M den aanval over maar v d Heuvel icdt een paar maal prachtig Dan valt Stolwijk weer aan maar de versterkte Scboonbovenverdediging houdt stand PlotaeHng een aanval van Schoonhoven die een hoekschopbal ten gevolge heeft waaruit van Putten door een haag van spelers inschiet 0 2 Schoonhoven legt zfadi thana gabcel op verded gen tne Geheel S olwilJi valt aan maar het zoo e verdiende legenpimt bHjft aft ltlem nat = l fSLv a J ï i i 4 a 1 t 1 11 u mv 11 s l bMun dabiawM KiiM de kaaii te bB t V C S 4 2 SMi wed teöd W S MOA 4 el D GouwtBaara r a i iMt1 te van Hun li Êd mm mfiop dreef MT w m t wM Krom er bui OaÊtluiiselub tekte vier Sai ecntle doelpmu jt r al drie muiuMn pIlMlat van die aezeo nuddag aen mtt imUe een boogbal ia V C 8 a CravcaMm kaïH mbUr da Haagscbe doebnan JMCtXecb naar d i effectvoll n i lj V CS ooderneemt een 4Ïe een boekachop oplevert en gevaariUke litualie ont l teo gunate vaip d rood awar I g loat Breeojsn komt een voOT n doelflMn qieelt b l te t r VM zich tut £ eo van I fa a afcan t w rdt door JüdAaa w t nippertje totverwarkt Dole M vk twa m cevaar itiif verdadicen dtter doekmnten Waer zat tem t kopbal dea doel ct wtrk Cvjn latfr moetdoelyèrdedigy de JagericbtetceB jnf fieo Het apel k eit neenlen kanaai gaka Krom werkt zich zet de bJl wordt weggewerfcL lecondqn daarna faemaalt deqxJler zu Wctiek en nu ziett zijn kana achoon 0 In lgHe minuten dat er voor de rust lleipclcn kriKt i avesteóa vanIn bat haarzuiver aangegevenMonhoudbilar in 3 0 t hervatting ii het pel afge MD beide kanten laat de afwerfut aanvallen te wensdien ov r nn vanapelen hoopt zich t Olympia doel op maar er onttten ichulter in de VC voor Ni twuitig minuten hebben denogmaali ucces Nu is betqn die voorzet de doelmanlamnaat heeft en bal maar tintTappen 4 0 Een kwartier let einde komt V C eerste t ah de midvoor uit een hoek£kopt £ 4 I Krom lost in volm een vliegend schot dat goedwordt Uit een zeer goed genden irap op het Olympiadoelde reditahaW van VC S den opgesteld ataanden Ornnpia 41 D 0 N K Oudewatei 41 WRD8TBUD nèx THOlSami BET BEST OP SCHOT j had D O N K aan te j akken liet lang niet zwakke Oudewa Ü Bij de thuisclub wai Kaasweer van de party De bezookMmen met enkele invallers uit k tweede helft oefenden de Goueen zwaren druk uit op de lerveste en toen bektonken zij vinning Het is aan den uit ipelenden rOQ witten doelman taken dat de nederlaag tot 4 1 i Weef sater neemt onmiddellijk het ia handen Doe man Brouwer dadelijk handeland gaan optreSHeidelijk komt de thuiadub kw Vk tde roodwitte defensie ia op pi vive Toch blijven de gasten at ki den aanval doch het is slecht verzorgd zoodat talkm verloren gaan D O N K Iw hebben van snelle éverrom anvallen uit een waarvan Iten v d Bos fraai inschiet Tot de mat blqft Oudcwater m WdHheiS zonder ecJiter te doel A 4 nk zü het uitstekende werk Mman Brouwer taaede helft begint acnaationeel Hc na den attmp neemt den bal mee passeert de vert en schiet onhoudbaar in IDit inapirecrt Oudewatar Een m schoten daalt op de GoudWWe neer De doelverdedigoachter vender ompaasecrfaaar maar zeker komt D ONK In Als v d Bos doorbreekt N buiten bereik van den tegen den paal Bven later H Brouwer op fraaie wuze Boor dit succes aangemoedigd thuisclub terxiig Schot op Wdt gelost Oudewater moet IMa en macht gaan verdedigen 52 van V d Bos scheert de lat WSl van Brouwer belandt in de Mn Burger die zyn doel wdedigt Een van verren afden Bdiot weet hü op ijie over de lat te tippen Uüft D OtlK aanvallen en haeft ae aueoes als Th de leder onhoudbaar in den jjfcw plaatat 3 1 Onstui NKl D OJfX aanvallen Als STOhard Inzet is het Burger WMdt Dan mairfct een der ver ar roodwittoi hands in het gebied C Bakker benut den t1 Tot bet einde in het blauw gestoken in het offensief dodi tot brengen ze hej niet meer fraaie aporUeve ontmoe oonlM ren ¥ rint b Stolwijk lOPOROKr IN STAND OBBUtVKN tn heeft dé leiding geno ♦ ierde klasse Dit waa het an den i tioten strijd tus twee leidende elftallen in Waarin bat atelllg keurig k T van de Schoonhovanaren C Dat ir een taa getedeh w voor d comfMtitle cp Afdaeling Goud BtCA KBAC HT EN OLYBIMA S De uitslagen van de gMeren voor de afdacaing Gouda gespeelde wedstrqden wM t Ie Uaaae A Groot Ammers l DXmX 3 8 2 Bergambacht 1 Haastrecht 2 ï 3 la klasse B D R D 1 CMympla 8 0 4 3e klasse C i HaaatreclU S Stolw k S 0 9 Dp reaoiute w za handhaafde Bergambacht zich tegen Haastrecht 2 in de Ie klasse A aan da splta Groot Ammers bereikte met een groote zege op de hekkensltiiter D O NX 2 de mtddenmoot In I B bleef de pretendent Otjrmtiia 3 gedecideerd het otideraan gekomen V KJ de baas Daar Olympia na aan wedstrijd meer gespeeld heeft dan de mede candidaat Moercjpelle he t bet de leiding genomen De in de 3e klasse C gespeelde wedstnj l bracht een verrassing Haastrecht 3 d t nog geen enkel punt had leverde het om het tot de gegadigden behoorende Stolwuk 3 te kloppen waardoor dit elftal uit de leidarsgroei raakte i HOCKEY Beide G M H C eIf tollen winnen opnieuw aM H C H D S TV 0 0 Wederom heeft G M H G met spre kende cijfers de overwinning behaaid nu tegen HDS IV in den eersten wedstrijd ap eigen veld Aan het glèdde veld bleken de Gouwaiaars zich beter te kunnen aanpassen dan de Hagenaars die aan hardere velden gewoon zijn G M H C was overwegand sterker de midvoor en de rechtsbinnen waren d uitblinkers Onmiddellijk na den aanvang ging de huisclub tot den sanval over en ree in de eerste minuut gat midvoor STarees mét e n pra6htige push zö club de leiding 1 0 Even later maakte de rechtsbinnen een doelptrat maar dit werd wegens een overtreding niet toegekend Een doorbraak van HDS had geen succes daar het keiharde schot van den midvoor teren de lat kwam Daarop kwam de bal weer voor het Haagsche doel en na keinig samensnel van den rechtsbinnen en den midvoor bracht dr laals e den s and op 2 O Weer volgde een Goudsche aanval de Haagschedoal verdediger stopte het schot werkte erfiter onvoMoende we en rechtsbinnen van Bipawen deponeerde den bal in hef net 3 0 Na jie rust kwam HDS sterk opzetten maar alle aanvallen strandden op de Goudrche verdediging Daarna namen de Gouwen a aars het Initiatief weer in henden De linksbuiten plaatste den bel in den cirkel de doelverdedlger liep uit miste echter en de vrijsfaajide miqvoor had maar voor het inschieten 4 0 Vijf minuten later speelde de recWahalf Steensma ch ketiri vrij en vcrhooede den voorsprong tot 5 O Ten slotte maakte de rechtsbinnen met en onhoudbaar schot in den uitersten hoek het halve dozijn Vol GJM n C dMMB Graaf Wllten H 4 0 Ook de Goudsche dames zjjti op dreef getuige de gedecido Tde overwinning die nu on Gr Willem in den ersten thuisweds rijd behaaM werd Het soH van de Ha BCh e dames wa een klasse minder dan dat van G M PTC Hun vo rhoede bracht het Gïoudsche doel ge n moment in gevaar en ook de achterhoMe was zjvak He ec te warfier golfde het pel op en neer net de Goudsche dames icis meer in den aanval tot een vrije Mar op het middenveld den bal bij de linksWnnen n ej Bicknese bracht die o jhoudbaar incchoot 1 0 Kort daarop kwam na croed samenspel van den rechtervleugel het tweede doelpunt oi stand gemaakt door den midvoor mej Dor und 0 Eeniae strafhoekslagen ap he Haagsche doel bleven zond r result at oor poed ingrijpen v4h de doelvfrdedigster Na de rust bleef O M H C in het offensief waarbij het d r Soudsche m dvoor noe tweemaal gelukte om uit een s rafhoekslag ineens te doelpunten 44 Seiz v wbeoliril van Elfhoeven PRETTIGE ONDERUNGE KAMP Tot beslu t van het zeil eizoen hield ffi Goud ie water Dortvereenifini ElfVioevcn ZondagmId 1a ï een criéeri lingen wedstrijd op den Pi enwiilcscJieni Dlas Elfhoeven In gezellige en stwr l tfeve sfeer werd op deïen taatsfen Teildap van het seizoen ijestreden Br kwatnen vestig vaartuigen uit De eTOot klasse vormd ook bami de NoordNedeplandache 18 m 2 welker plat vodir d windaehe tart een grootsche gezi t vormde Planeerend wf rd koers gehouc fen op den boei in den Sformhoek In het veld begon zich merkbaar een kopgroep te vormen Door kranige manoeuvres alaagtle Niek Both a s eerste de boei tp ron n en een mnsfige positie in te nemen onmiddelli k gevolgd door de Lefschopper stmnrnan C V I iwen en Wira van Schelven met z n Hilda IV die zich naai voren werkte In de luwte van de reeds Fel werd no ifestredon om de derde plaat tusschen G v Leeuwen en Hein vaiv Hees welke laatste met één aecfit wiirt te winnen De uitslagen luiden oorf E 13n sche tï fW Wiah tiJ tt n P PruH en S l ik stuurman C Scbowidardwoard 3 Miord stuunnaa J J vm Vijiigaaaden twaaUvoets jollen 1 GlAucna ataur man P MacDaniel 2 I i ade atuur fOMwe Aany Both eberpe vaartuifea 1 KobaU atmmnan J Struuic Noord Nedwlandaefaa 10 m2 een hekisklasse 1 Anny ÏI stuuamao Niek Both 2 Marjolvn II stuurman mr J C van Tienhoven 3 MarjolOn I stuurman Hein van Heea 4 Lefigh jpper stuurman G van Leeuwen Noord Nederlandsi e 16 m 2 toerklasse 1 Senta stuljrman P B van Sebuiok Zillesen 2 Eoiyiekind stuurman C J Boer 3 Kemphaan stuurman A L v d Hoofn 4 Zomerdroom atuunnen W J C Steeniaod VOSTBAL N V R ipnsLAGBir D I s t r i e t I U kluM Xenne RDVS 1 a P wyekem l DWB HBS a O Ma veaola 1 iUX SpuU 3 t District n Gooi vtre Ie klaaee RFC Baarlem S 1 1 BHuwWlt fr S AJax Emimi 4 0 DHC 3 3 yav feaenoord 1 a Je kl A nvs Velox 3 1 Quick EUnk t k 1 3 vni BMT 1 UW Vlo BWCouda 6 1 Ie kl B Oveimaaa xoeHlor a CoalCVV OI SVW SUedredit NéétuousSW aJ Je kl Cx Excelsior VTC t DHS RvH 1 1 MarUnit Pechvofela S a BKC Roltaadlaan 1 2 District m Ie kiMHP C Tubanlla 4 a NKAGOW 1 0 Wagenlnsen Quick J Heraclea Enschede S O l Q8chede9Che Boys Qo ahead a 1 District IV Ie klaisi Maurlts Spekholierheld n f Roermond MVV 1 4 Naad Lonea J Plcu NAC 1 l PSV WUlomn 1 BW Kndhoven District V Ie kla Veloclta Be Quick l 1 HSC Veendam 1 3 Achilles LSC ï Heerenveen CVAV 4 3 Sneek Leeuwarden 3 Velew ek rs IkaK apalauw weBtfi H B S De VolewUckers schijnen toch wat hard van stapel te zijn seloopen Wel tj waar Is DFC p eigen grond moellyk te klappen maar een feit Is toch dat de roodhemden tot nu toe weinig hadden sepresteer n Dat ze dus den Amsterdammers een 3 1 nederlaag toebrachten uljst er op dat de baby s den terugstas gaan gevoelen van een zoo snelle promotie r HDVS Is nog Unf niet van iriui b te pakken neer te aan litten De sinda Jaren iKlangrtike str d tegen Xerxes werd netjes met 2 1 gewonnen HBS maakt er inderdaad niets meer van De kraaien kregen ook ditmaal weer klop Caldeniiovcn es bleveif met 2 0 de baas Edo bleef de leiders op den voet volgen al was de 1 O 7ege op Stomivogels mi met bepaald overtuigend ADO had met Sparta al evenmin medelijden De Rotterdammera weerden sieh échter uitstekend Oe 3 2 nederlaag Is indardaadeen aeer eervolle ADO 1 M 1 11 HDVB 17 EDO 1 1 DEC M 1 mormvo i 9 a i Volewltekers ia Xerxe ta Sparta HBS 11 it pnehtig pr s tle vu D c FeUeuwrd kUlft as sl g t Fedenoord heeft het lu Velften veel gemakkehjker Mbad den w hadden verwachtDe uiders tod slerkc Ve ser verdediging Hetla het eerste halfuur een paar leelijke teken vallen en loen het eininaal 0 3 v as geworden speelden de Rotterdammers een gewoonen partU RFC heeft het bezoekende Hatrtem een 3 1 nederlaag toegebracht Blauw Wtt ht d de grootste moeite om in Hilversum van t Gooi te MQuen maar bieef niettemin met baar 2 9 toch In de kopgroep gehandhaafd AJax herstelde zich van haar Delftsche oederia£g door het zw akke Emma etn 4 0 nederlaag toe te brengen De Dordtenaren schtrnen door de huidige omstandigheden wel heel erg gehandicapt te sün DHC heeft haar suppo ters wel aen aeer groote verrassing bezorgd Zeker er was de vonge weck van Atax gewonnen maar VUC had In RoUerdam lan niet slecht gespeeld en naar onze smaak niet geheel verdiend van Petjenoord verloren Dat het groen zwart thaat gelukte deze Hagenaars op eigen grond niet alleen te weerstaan maar er lelfs van t winnen geeft l oop voor de beide volgende Zondagen ala Feljenoord en VSV op visite komen Nu VoUebregt met meer peelt was Bamhoorn op zijn plaats gekomen hetgeen alet zoo heel veel streelde De groen zwarten boekten bU da rust en t e achterstand tooverden die m da hervatthag in een 1 2 voorsprong om door mt tekende doelpunten van v d ZngeL ZiJ makten die leiding echter weer door een strafschop kwtjt om tenslotte In de laatste minuten toch nog door een do lpun van St euder te winnen Een groot deel van d s zege komt toe aan de Delftiche achterhoede waarin aanvoenjer XMtmut vooral aen sublieme partij speelde VkDenoonl a 11 ti i aanm wit 1 ia a t VSV m 1 la a DHC X ie t VC 3 H VW 13 11 3 1 M t Gcol 1 3 a M Haarlem t 11 Knuna S a u l lck verliest r Wl n n Te r ae eerste maal geklopt Veekdani wint weer en Heerenveen lueft create nroelte met O V A V Quick heeft aan Wagen Ingen rnin er aangename herinneringen Verleden Jaar werd kar het kampioenschap hegravn en thans xel nadat d gattheeren In 1 i chtereenvolgvnde weken geen punt harden behaald d NOmegeoaren met niet nvlader dan 5 1 geslagen Heracles en Enschede eindigden zooals ze waren begonnen hetgeen den bezoekers het beat te paa kwam ia 3 ia II i i ii a 14 11 4 a i u a M 7 1 11 11 Tubantia viel wat tegen door bg PEC metniet minder dan 4 O te verliezen en NECwon opnieuw m t 1 a ditmaal van dekampioenen Voorla viel Bnach Boys hedj rg mee met haar 3 1 zege op Qo ahead oCmdetcn we eigenlijk 8chrt ven dat d Deven temiren geducht tegenvielen BAched 4 1 1 Quick 4 a 1 S Go Ahead S 3 I 1 lele a t lWHeninlen a 3 3 ïm S 3 O 3 Enach Bcvs 6 113 Aoow a I I s TubanUa 10 4 PK 1 e B In het Zuiden zag Willam n haar ongeslagen record In Eindhoven by PSV verloren ra Na een aantrekkelijken atryd waarin gattheeren 1 U de ruat al een 1 1 voorapreng hadden kregen de Tllburgers met a 1 bun eerste nederlaag t alHcfcen oermond hadden wQ thuli tef n KW tot leta betera In staat geacht dan e n 4 1 nedarlaag PIcua won ditmaal wel niet van HAC maar d 1 1 ia toch ook aan r Iraal ratultaat W en Bladhoven deden pr cl s hetiefd j da matadorsn In Atm lo n gunden Har iet a a l der een punt Mawlt klwlurh ld kon geen doargang vl n f 3 1 1 a Pleua NAC MW Nsad IsTlMt MMniaa iatnpi dam varrasMa doöcïSt en ook a i a Maak e Xi den komt tt Of ludU nmBen I C AdkUIM knaMn an aMMs wiawi dead IM let en H ee r e o v Im d sta OMMtts nat QVAV tat na tMKn sMehli BMt a IB müHtarMU Üèèl intuasdiai kHttt a I een arcUg voonpronc H ereiive n a a LSC a BevQulek a oVAV a veendam a vsHMdMi a La inrara n a Achiuw a HBC a a m tA h tt livs het kunatatokj iitt haald VeloK met 3 1 haar eerate aedcriuc toa ta Ittangen en daar HlnckMOt s ae Qiiick zonder Arkwui awt dctaUM etXws zegevierde staan deze mreehtsche eluba weer gpïijk en kan Quick voorleoplg ala ult geaclukeM worden baadioiiwd VDL aloeg B ar verwachting BMT 3 1 en tJW moge dan niet veel bereikt hebben maar waa toch veel te sterk voor Vlos S I HVV Gouda waa niet ivettig Een van de Gtouwuuuit moest tensMIe worden weggazonden HVV won met 6 1 Velox 2 17 a 14 IS Ï H H 47 733 ElInckwQk OVS VDI Quick HW UW Gouda Vlo BMT In B viel Overmaaa na geducht tegen met haar S a nedeflaag tegen BxecMor dat r bUlkbaar goed in la geweest beUr dan NeptuBU dat het niet verder bracht dan een 2 tegen SW CVV heeft Toorta een goede tieurt gemaakt tegen Coal dat op eigen grond met 2 Ogealagen werd 8VW Sliedrecht leverde een groote 4 0 overwinning voor d Gorcumcrs op cw t a ii a Bxcelslor a a Overpnaas t a Neptunua h K SVW 0 ii i SW T 1 Sliedrecht 7 U ODS Coal f a a BONSBMA BOMSiniAIN m VAN DIN N VA WIELBENNBN NEDEU ANDSC1IC Naar WIJ vernemen heeft het beatsiur van des N VM Otto Bonsema uit Groningen aangesteld als tweede bondstralner Bonsema zal dus In samenwerking met Kaufman d training In den N VS veraorg n wuLBsmucecasBN Voor veel publiek werd gisteren de derde w dstrt d van h t huidige seizoen In bet Antwerpsch Sportpaleis gehouden De winnaars ervan waren Kacrs die de omnium match won na lOOS M tlfdrtlden een nieuw officieus wereldrecord gevestigd 1 hebilen Arie van Vliet won de sprints vöör Sclierens en Gerardin Pellenaari en Van der Voort hebbm gisteren een koppeiwedstrtjd over km gewonnen ter gelegenheid van de opening van de Parijsche winterbaan De uitslagen luiden AchtervoTgIng FrankrQk Nederland v r km 1 Prat Fournler In i min ll i s e I Pellenaars Van der Voort op 10 M Koppelwedstrijd over 100 km 1 Pellenaais Viin der Voort 2 op 1 ronden Prat Roux M pnt 3 Ignat A Seres De andere renners lagen 1 tot 1 ronden a mt r ZWEMMEN NIEUW EUROPEESCa UCOMI OP DB 4 METKn aVGSLAG De Prani che zwemmer Luclen 7Jng slaagde erin In Troyes het Europceach record op de 400 M rugslag te verbeteren en te brengen op 5 min 15 6 sec Hu verbeterde hiermede het op naam van den Duitscher Heinz Schlauch staande record van 5 min lla a PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop COÖP VXBEEN E BOSKOOrSCBE V OJNC 10 October Rozen per bos Rosa landia 2 20 2 80 Augwat Noack 1 30 1 70 ButtesKy 1 5O r3 20 Orange Triumph 0 98 1 24 Inqar Olsaon 1 00 1 80 Peobtold 1 90 2 40 Elae Paulsen 1 30 Okiria Mundi 0 80 0 80 Sditb Helen 2 40 2 80 Wineland 1 80 180 Briarelif 150 2 40 Vierlmden 2 80 3 60 Hadley 3 20 3 80 Better Times 2 80 3 40 CSemengdc roaen 0 80 1 60 Diversen per bos tros Cltryaanten 828 0 42 Clematiea Uevr ie CSotütre 3 10 id Prins Hendrik l ai 2 00 Vuurpijlen 0 31 CJbrTsanten gr bloe mig 1 10 Sneeuwbeaaen 8 19 Aaten 0 20 0 30 DAMOODIIVnTB Voor de onderlinge competitie van de damclub Boskoop werden de volgende partijen gespeeld T Venema Jac Schoemaker 2 0 IX J Hoof brug J van Tol 2 0 C B Hoogei dl D J van Wijk 1 1 A Molen ijk D W van dw JSeetrw 3 0 A N van Tol J Meaman 1 I D IJkema A van Wüngaartien 2 0 H C Trimpl A N van Tol 2 0 A van Wüo gaarden A Tuinenburg 1 0 D J van Wyk van Eeuwen 8 2 C B HoogeixüikJ van Tol 2 8 A Molenduk J Mesman 1 1 D Ukema A N wan Tol 0 2 tniSDIEFSTALUtN OrGBHEUMUW Dadaia aaiq alMMi Mi rttwMan tareeht De politie vernam dat een inwoner dezer gemeente een zoogoed als nieuw heerenrijwiel had gekocht van een te Vootburg wonenden tuinder Bij onderzoek bleek dat het rüwiel een dag te voren te Voorburg was ontvreemd De verkooper die zich nog te Boskoop ophield werd aangehouden Het rl wlel t in beslag genomen Terwijl de pnlitie bij een inwomr dezer a meente buis z ing verrichtte viel haar aandacht op een damesrifwlel waarvan h t biummer was ultgevijM De fiets bleek e Rijnsburg te zijn ontvreemd De lader en het rijwiel iQn ter beadiikklng gesteld van de politie te Rljnsburg DmpsTAi i n BU de politie is aangifte gedaan van t efsfal van veldvmenten een bankbiljet van ƒ 15 n een regenjas ten nafteeia van vertchitlemla Inwoners deaer iiemeente Atmm Bes 2kg Ikg lï Oc IT Ov Aardappelen SOA BuJn r 70 gr 125 gr ai Oct 10 Ocl M Nov W Oc n Oc 21 Oct m 4W 410 411 Boter SI Boter 3 ei 3 82 eo 3 ei 400 gr sa gr 100 gr 250 gr 31 Oct 12S gr 31 Oc 3 83 4 l rea Il ft Brood of gab 53A Brood ot geb S3A CaiQCoIada 61 6 CSOrt 406 Havanaout 41 Ronden kbr 10 IM i l9 kg 31 Oct Jam 4 500 r 31 O 81 0 38 Nov 11 o 31 Ot u 31 Oc 31 Oct 31 Oct 90 Oc Kaas 397 3BS 339 100 gr Koffiesurroeaat 400 250 gr Muisjesen boterham stfooisel 403 300 gr Petroleum KAkaart 02 2 L Peulvruchten 404 125 gr Puddingp verm enz 407 100 gr Rijst 4 57 4 58 re 250 gr Hundvet 63 100 gr 31 Dec 31 Oc 31 Oct il Oc 17 Ocl Bonnen reeds ingeleverd bijdeli alager Iieerzeep M 45 gr liker 402 1 kg uikerwerk S3 54 100 gr abakskaart 31 1 rants apten lk 1 58 2 58 I i L ztielk Se sari 41 t m 130 czttelk 3eaeria behalve bon K leesch 52A IM gr 17 Oc 17 Oc 31 Oct 1 Oct 31 Oci 31 Oct 31 Oct 31 ct leesch ÜZB gr eep 370 28 7Sgr 371 M Siletzeep ep 412 uiahoudzeep 870 samen met 371 80 i 90 gr geep M 28 i 75 gr 290 gr wasch ofzeepp waaebp 360 gr vaachof zeepp M 75 gr 24 4 38 gr luchtgevuKe eeb of 70 i 75 gr eenheidiletzeep 31 Oct N 24 A 28 gr luchtgevulf 4 heidsze of 70 a 75 gr ecnheid liletzeep 31 Oct Toi tzeep N 75 31 Oct Brandatotfea Anthradet X 1 Eenh 31 Oct Turf X 50 stuks 31 Oc Braildst krt DV 1 tm 5 1 Eenh 31 Dec KooWoeleipd 01 02 03 en 04 KF 1 Eenh 30 April 41 VONDEN VOOftWEBFBN inhou nai cein inden k n lerportemoiuiaie m t gladde iting twee portenaoret inhoud vulpotlood horlo o r en damesporteinonna e Inlichtln ten politiebjjreaul nf Haastrecht o B SAlHtT niBILEnr aar gawaanfa ambtenaar da IS October aj zal het eleden zyn dat de gemeant de beer O B Gat y ali ter secretarie m dienat trad emeenie Haastrecht Ouderkerk a d IJsseL lAMCLUB L i T O De damlrereenigmg L U T O gpee dede twe e e ronde voor de groep competitielmet den voljjenden uitsla G MelgeriA van Duyn 0 1 J r V d Voorde B Boa 0 2 C Vuk S Neef 1 l lO Spoormaker M I Dorters Van Wuww 2 0 M Neef J Twigt 1 lI HOOFD INiGnLANB HUMPENBlWJkAMD De heer II van den Heuvel alhic werd gekoz4i ala hoofd ingeland vm de Krimpenfrwaard in dé plaats vn den heer J ft Jong Cz die tot hoogheemraad vépd benoemd ONTVBEKMD n mej M van der Ko i otterdam erfens or het op slot or a gezien het mea ie Het rijwiel i alhier is te vreemd Ho heeft men aemcn BBVOLSmC Van s Gravenhare Verkaijt Van B 45 naar D i iriana Baas van Ke t laasluis Pieter Gijsbr t genoote van B ri aldert Slagter v i Almelo Rijkje dlaar Nietiwerkerk Jonif fKM STAND i WiHem Boer 7 Anna Maria LOOPDt irten lage naar B 153 Mai Vertrokk haag Cornelia wegllS naar de Weerd en naai tterda aan boord naar Jong vui B 124 d üsael Arie Bimoc Ondertroui jr te Berkanwou Jong 2 jr alhier l Getrouwd foeter Cmal Weerd 29 jr en A hia Christina vpi Dam 32 jr beiden alhier Geboren Pieter Marinus sn vkt Cornelia Hoogendtjk ên Johanna Pt dijk MARKTBERICNTEII KAAaMAMM OtHMnrAVMk 11 Oct Aanvoer ao p rti n Undo l ia stuks wegende 2M0 kg PrQien 1 kwal 1 0ÓM IO Ie kwal anoo aij Band vmt mamgaamamam lliwtara t r 4 O entaèa ottarasm t ti a at it bar Oaua tm Onmreiren wSX r v 1l d Hlenwsniao Hotter daai