Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1942

UINSDAG 13 OCTOBER 1942 STok i eiederlandsche VoethaWo Kamemelksloot 209 Gouda ÏJ Teleloon 2764 OFFICIEELE MEDEDEEUIÜGEN A WatftinnrawVinÉBÉntijl voor het schoirfkimi émtT laUiding mm im hm Nfaai t imgadeting vmn Cwitra n Oudtrnud PMdMi om in gezMisniiik optrtdin jM itekes winm enbszigtahouiitn rwasi J en iu iiaeft j aide It te it oveti en iteR I m Mil Il mie handelt tenna Voat t Efei die in a El De M f I dt tdMoiJeofd d ptnbHt MÓ ra MMin in alo$gtiid wu hat OMrwcrp vu a tmuDg di de hew Mcawiioa Mcretari van 4ea ederlMd eb l OudertMd ClMUdai heeft Ia tn vcrfadwing vu ed n ier oudarcrnnmifwii an oodarwtizand po aooacL door dM C ttniicD Ouderraad t dMcr Meda ia JiH Blauwa Knus b agcl Van data b femkom lond da pu3 rMd on aan venla waaraan bat Toigaoda oitleand ii Ue vowxiUer da beer K Marfcua teide ia x B 9 nin iwoord dat wü leven iD aan baaauwden droevigen tud Da meoacbelüke vriendschap wordt ataadi maar verdrongen door h6at dia tot groote droefenis leidt voor de menaehheid Spreker he t in famJIjeknng dan wensch wel eeni uitgesproken dat da Voorzienigheid hem de stem dêr lêda moge geven die doordringt tot alle menschen opdat zü vriendachap co vrede moge en Nu b het de vraag kunnen wü ouders en onderwQaand personeel nog wat voor on e kindaren doenT Wat kunnen w j doen Ui het belang Vdn Ie schooljeugd der openbare lagere scholen aldus de vraag die de heer Nieuwhotf hierna ctelde H j cor staterrde dat bU de ouders erschHlende wrnscfaen leven die in de volgende hoofdzaken kunnen woaden verdeeld l e lichamelüke toestfild van de kinderen voedselvraaffRtuK de kleeding meer speciaal de voetbek leeding de hygiene gebrek aan waschmid delen de baatcding van den vrUen tüd door halvcermg der lestüden het handwerken voor meisjes en de handenarbeid voor jcwigeni de spoft iichamelUke opvoeding en oefening Voedtog en kJeeding De lichamelijke toestand van de kinderen seide aldus spreker eischt onze bijzondere zorgen De schoolvoeding en de melkverstrokking vroeger slechts voor een zeker percentage der kinderen noodzakelijk ia thans wel voor alle kinderen als een gebiedenden eisch te beschouwen De vraag is natuurlijk of aan dien eisch te voldoen is Doch zoo niet dan nog zal aan de kinderen van het beschikbare relatief het meeste moeten worden verstrekt De kinderen zullen in dezen voor dienen te gaan Gouda heeft het een noch het ander geen schoolvoedifig geen melkver trekking dat is een groote leemte waarin ten spocdieite moet worden avoonuen De ouderraad wende zich ter sake tot het gameentebestuur De kleeding van de schookinderen wordt voor vele ouders een dringende kwestie Warme onderkleedinR zoo goed mogeUjke t ovenkleedmg jdoch vooral de voetbedekking cho TCn of klompen vragen voorziening itt 4iet belang van de gezondheid aurbèf kind gemakkelijk praten zal mtti Kggei maar wy moeten toch tezampi trachten hierin op een of andete wijze te voorzien Inzameling van oude kleeding en het verwerken daarvan tot kinderk cediny en aan dit laatste kunnen de vrouwen een taak hebben zou kunnen worden ter hand genomen En Vooral de voetjes eischen rorg koude voeten btd eliftn de gezondheid en leld n der kinderen aandacht van het onderwas af Klompen indien schoenen ontbreken warme uit oude kleeding gemaakte sehoolpantoffels kunnen veel bijdragen tot verbetering in deze Men late de klomp tqdens de leg aan De ouderraad neme het initiatief tot een actie in deze en roepe ook de medeweraing van allen die er ü zijn betrokken in I e heer Nieuwhoff besprak vervolgens de hygiëne Er i s geen zeep in huis Men moet het zonder of met ur roga t doen Maar alweer ook hierin moeten wü zoo goed mogelijk voorzien Waar geen zeep is moet een goed vervangingsmiddel hetzy in huis hetzij in de school gebracht worden En het üef t door ratis ui Pikir dr van door het gemeentebestuur De schoolbaden waar mogelijk moeten geïntensivieerd worden Besteding aa den vr en ti d Besteding van den vrijen tijd was het ol end punt van behandeling De verdeeling van de hee e schoöldagtsak over twee deelen den morgen en den taiddag maakt dat in vele gevallen de kinderen veel meer vrij af hebben dan ander het geval i Zy worden dan te ve l aan de opvoeding van de straat rgelaten dia maar al ta funcat ia voor velen Die vrye tfjd kan bezet worden met diverse nuttige bezigheden als daar z n botanische en andlfre excursies met spe ort gymnaAldc zang anx Het is echter de vraak wie zulten daarby Wdin geven De onderwUaen voor lOover zU vrU zijn hetzü In de morgenuren hetzü s middags zün daarbU wal op de eerste plaats aangewezen Doch ook onder de ouders kunnen ar zön in staat en genegen hierbij een handje te helpen Vooral zjilks gefchiedt in verschillende gemeenten dikwijls tijdens de groote vacanUe kunnen de ouders de z g vacantiobezigheid voor de kinderen organiseeren hetzij op de speelpïaatsen van de scholen hetzij in de parken e d Zullen deze excursie in hoofdzaak voor de jongens gelden voor de meisiea zouden extra lessen in handwerk van groot nut kunnen zUn Hier ligt een taak voor de onderwUzeressen dorh eveneens voor menig moeder Ken ander middel voor het benutten van den gedwongen vrü entüd is hel maken van gezamenlijke wandelingen naar buiten waarbij desgewerscht de wandolliedjes kunnPn worden beoefend en al of niet in ordeverband kan worden geloopen Met deze opsomming zeide de heer Nieuwhoff stellig niet compleet te zijn geweest er ial op dit gebied nog wel meer zün dat in het brtang van het kind nuttig kan worden aangewend Hoofdzaak is dat men de zaak aanpakt pn o leg pleegt plannen maakt en uitvoert Op de school en op het huis dat ts op onderwlizers en ouders ru t in dit opzicht eeniselangrijke taak Het instituut der oudercommissies en ouderr r den kan daarbij een krachtmiddel zijn Men wende dit middel aan ook door het houden van ouderbijcenkomsten Men houde lezingen of praatavonden Laat besloot de inleider ieder onzer sis de tijd komt waarin wij weer ontslagen zijn van den zwaren druk die thajis op ons rust kunnen zercen ik heb in de oorlogsds en mijn plicht ten opzichte van de schooljeugd niet varzaakt Nadat er van de gelegenheid tot het stellen van vraf n ruimschoots gebrjiik was gemaakt s oot de voorzitter onder dankzegging aan den spreker d byëenkomst Uit vroeger tijden OB GOUDSCBE COUBAMT MELDDE 7 JAAB GE1 EOEN De collecte voor de maatschappy van wexiadigheid bragt hier ƒ 246 46 op De kantonrechter veroordeelde iemand tot een geldt oete van ƒ 3 of 1 dag subsidiaire gevangenisstraf wegens het ruden met cei aangespannen bondenkar op den IJsseldyk ifi de gemeente Stein M JAjgySELEDEN W3BÊR Als lid ytaJ emecniKiad in de plaats van den neer W Lolsy die in verbapd met zün benoeming tot geme ite ontvarger bedankt had is gekozen de heer H M Dercksen Er waren 639 geldige stemmen uitgebracht Door den raad der gemeente Gouderak is tot gemeente ontvanger benoemd de heer W Radder 7 Het gemeentebestuur van Haastrecht beeft ia de openbare schoot een filter geplaatst waardoor de Ieer ingmi koud gekookt water kunnen nuttigen Tot brievcngaarder te Moordrechtis benoemd de heer G van Oo tenxükte Gouda as JAAB GELEDEN De gemeenteraad Pastoor Zandvoort vertrekt m OABDiAAN VAN nn HDHMnmROEDEBSKMMMTEB TE NUMEGEN BENOEMD V naMa Thaatar bomer aw da jmH Jqtmn Haeaten DonKaéiar ftta Bankhoff en Paul Kemp Aanvang 8 15 uur leanla Blaa eaapi MerQntje Oijzen s leugd raatJIaveri Ktvtai Aaf Boubar Paul Wegener Aanvang 8 15 uur liOtt IMwt NedTGcnl Ocaeanta Spratiibèurt dr B Toea 14 Od e 5 nv Café Dmaataa Eerste spreekuur vakgroep detailhandal in kruiden i ers warem 14 Oat 7 nr Nieowa Bahoowbn Volkscon rt Amhemzche Orkeat vereen iging onder leiding van Hein Jordans aoliata Alida Doorman cello 15 Oet T M aar Daaia Openbarevergadering Gerei Bond inleidingds P A A KlOsener nit Bodegraven over mDoop Belüdenis Avondmaal IS ML 7 30 aar Nieawa SdMawborg Voorstelling variété Bouwmeester met de zingende zusjes Cferette de Blauwe Hawailans de fie Adleis en John Klooi 17 Oet 1 30 aar Kanstmla Uitvoalng Goudsch tooneelgezelschap Tot Ons jenoegen opvoenng van Zijn eerste leverantie 22 Oct 8 1S BOT Kldne K rk Bübrilezing ds H S J Kalt OI8TIUBimE BESCHED EN De zeet iwaaP4e heer F il Zandjvoort pastoor yan de H Sacramentskerk iit het stadsdeel De Korte Akkeren is benoemd tot gardiaan vanliet Mindetbroedenriclooster te Nüme en Pastoor Kuphonlus Zandvoort werd op 3 Jan vi 1684 geboren te Slooten In 1902 deed hü soÜn professie in de Orde der Mindefbroedei s Frunoiacanen en in 1909 werd hü tot priester gewüd Nadat hij eenigen tüd als as sistentpater in het klooster te Woérdral geweest was ging hü voor studiedoiïleinden gedurende een jaar naaa Engeland Na zü terugkomst werd hli benoemd tot leeraar in het Eiageisch aan het gymnasium te VeiXr raay Daarna was hU acllt jaar kapelaan in Venlo Na kapelaan ge eest te zün in Delft en in Den Haag St Paschaliskeirk kwam hü terug in zibi oude kerk te Venlo nu echter als rector Daarna werd hü benoemd lot pastoor in de H Rosallakerk te Rotterdatn waarop hU in 1941 naar Gouda kwam Vonge maand vierde pastoor Zandvoort zün 40 jarig professiefeest Eervol emeritaat da N C Binee Afhalen aaavraagfonaaHeren BohocaenbooiMn 9 3 12 en 1 W 3 30 aar Diatribotle kantoiH Afhalen aanvraagformulieren ter verkrüging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woenadag H I J Dondwdag K u Afhalen aanvraagtonmiliaiea kaaraan T m 18 Oct 9J 12 en L30 3 30 aar IKsttibatiekantoar Afhalen aanvraafformuliereft voor kaarten voor stalen voertuigverUchtinit AF0TBEXERSDIÉN8T Steeds geopend des nachts alleen vbor recepten Apothefrk E Grendal alleen Rrins Hendrikstraat UHc De classis Amsterdam van de Chr Geref ïemeenten heeft aan onzenoudstadgenoot ds H C Binee te Zaandam op diens verzoek eervol emeritaatverleend met ingang van 4 April a s wegens het bereiken an den 70jari jarigen leeftöd Dï Binee werd in 1873 te Gouda geboren en aanvaardde in 1S07 het predikambt te Zaandam Vervolgens diende hy de gemeenten van Gronlnr gen en Murmerwoude Fr waarna hü in W27 naar Zaandam terugkeerde Tal van jaren Is ds Binee visitator der classis Amsterdam In het begin van zün loopbaan werd hü meer dan eens naar de generale synode afgevaardigd BELASnNGDIENST Bij beschiisking van den secretarisgeneraal van bet departement van Financiën is de surnumerair bü den belastingdienst C Rijsdük gedetacheerdaan de inspectie der belastingen teGouda V SPORT VOETBAL VrrSLAO VAN ZONDAp Nagekomen uitslag van Zondag N V B Excelsior IV Olyn ia II S 2 BOJABTEN Wedstrijden van d biljartcIulM KBUT OPnio WINT VAN BXCELSIOB GUstei avond werden de laatste partyen van den vriend chappelijken wedstrüd tusschen Excelsior en Krijt op Tüd gespeeJd K O T veroverde hierin nog 40 winstcaramt oles waarvan Eikaiaar Sr alleen er 35 voor zijn rekening nam K O T kwam dus als winnaar uit den strüd met 187 winstcaramboles Op verzoek der beide vereenigingen reiktg de consul van den B B den beker uit De heer Bovenkamp kreeg een medaille voor de best gel £verde prestatie n I moyeimeverbetering van C8 pet De volledige uitslagen waren C Mielkert 43 57 11 1 43 J Eikenaar Sr 80 59 Rectificatie In de Vrüdag Ut geplaatste sdverteltie van de Firma j C den Boer Cm enendaal 13 Is de naam abusievelükfoutief geplaatst Dit moet zün J C DEN BOERBoter Kaas eo Vieeswaijen Groenen iaal 13 Souda Telefoon 2018 Burgerlijke Stand CMareai 14 + 21 20 28 5 + 3 1 27 = 29 13 10 7 10 2 66 1 S3 1 63 1 20 1 46 3 33 3 86 Peek 46 66 W Bakker 49 74 Hoebeek 36 41 Van Buren 44 41 D Vis 100 73 P Brandse 1I 87 De eerstgaioemde spelers zün leden van Excelsior 17 20 Oct Marqke d van A Hepp en M Lan moek Henogstiaat 2 OOt Joieph Güsbertus Maria z van C H J Roo bol en Th Th e M de Leu VerloWiftkost 5 Roelofje Alexandra WittwkQïina Constance d van G Schrüver en S H Broer Gr Jacobaetraat 40 CSornelis Hendrik z van W Bouwer en W E Koster L Noodgodsteeg 25 Aric Cierardlu Pietfer z van P Verkerk en A T de Jong Krugerlaan 189 Nicolaas z van N Verkerk en H E Henkei J P Heüestraat 3 Oct Cïonny d van J C de Beunen M A Janssen Goef dUk S9 Oct Johannea Ckmelia z van A Mul en G Kruijseer Voasenburchkade 36 Jan Willem z van J W Dolisla en P van Honk JSnoQatraet 8 Ovarladea nederlaagserie beg nnett Gisterav $nd vingen in het clublokaal van Thalija s Vriendei de nederlaagwedstrüd aan welke deze vereeniging orgaliiseert ter gelegenheid van haar éénj ig bestaan De vereeniging die bet eerst den strüd aanbond was De Doele Deze Won drie van de vier partüen zoodat de stand na den eersten avond 6 2 voor De Doele is Er worden in t geheel 12 p artüen pêr club gespeeld De volledige uitslagen waren car brt hji moy m p 9 Oct Adrianus Plomp 89 OBdertraeard A G van Vliet WatMiaxveen en A J Bloos Kiugeriaan 17 J van den Berg Moercapelle en H J van Piciahil Lethmaetstraat 32 B de Jong Koekoékstraat 63 en A Laendersloot Vyverslraat 14 8TKAF TE ONDEBGAAN Ih v d Muiden M V Leeuwen A V d Berg Th van As J V d Berg H Antheunis H Hey N FiUekei 36 31 126 99 79 77 28 34 2 91 2 38 3 60 2 82 2 82 2 75 1 21 1 04 13 13 35 35 28 28 23 2a De politie heeft tot het ondergaan van hun straf aangehouden een 17jarigen jongen voor een maand tuchtsdiool en een 42 jarigen kwwerkman voor twee maanden gevanfcnisetraf wegens t onnenbaodeI DIEFSTAKLBN Op het Lombok terrein is ten nadeele van een koopman een fiets weggenomen Uit het postkantoor is een unifoimcape ontvreemd VrrSLAGEN VAN ZONDAG 11 OCTOBEB 1942 U klasse A Groot Amm I D O NK II M Homis 8 Berfuid a ht I Btaastreciit II G van Wüngaarden 7 2 Ie Uasse B D R D I Olympia III D de Knegt 0 4 SeJtlasse C Uaaatiw t mStotwük m J M den Besten 5 3 ntOGRAMi A VOOB ZONDAG M OCTOBEB 19442L la kl $se A V E P I D O N K II 2 30 uur J HU0cn Haastrecht H G S V in L van Sduk Gouda rV GrootAmmeirs I 11 uur K F L Nolte Lekkerkerk HlBergambacht I 11 30 Uur L van Wonen Ie kla e B O N A IV Zwervers II 11 uur G van Wüncaarden Groeneweg I Moordrecht II D de Kncgt Nieuwerkelk I D R D I 2 30 uur J de Knegt Bfoercapelle I Goudertdc n D A Vis G S V rV D 0 1 Jj flI 12 uur J Baas ÜJ r I O XOlympia IV A Hobtede 3e klasse B Bodegraven TT Over chotje I 12 uur H v d Koolwük Moercapelle II ES TO I 12 uur M Homls 3e klasse A V E P ni E S T O n 12 uw H J Homis Overschotje HD Q NK IV J G Kranf Olympia V Bodegraven H 11 uur Joh Tlak Se klasse B Zwervers UI Groen weg Hl 11 30 uur W Baaa Groeneweg H Zwervers IV 11 30 uur G LskaytU 3e klasse C Oroot Amroers I Stolwi IH J W van Zoest Stobrijk rV Haa tT ht Hl n 30 U1W F Geukes Bergambacht II tT NTO TI D A de Koster 2e lasse C Schoonhov n m Lekkerkerlc IV 11 30 owr Stolwyk II Ammerst S V H AHe wed rttiWen voor zoover niet anders vermeia en béN udens nadere wüziging vangen te twee uur ao STBAFCOMHISMB Geaehont No 3 K van Schaik Jaooba van Beierenstraat Srihoonihoven lid van de vereen Schoonhoven met tn iang van 25 Septemher 1942 geschorst tot Schoonhoven Hl 6 acihtere nvolgonde JDc S U tot N d taegatreden De Goudaehe biljartvereeniging De Spil heeft zich aangesloten bü den Ned Bilfartbond Het aantal aangesloten vereenigingen van het district Gouda is nu gestegen tot 13 eo bet ledental uitgebreid met 14 leden SCBAKEN BCHAAinOITBNOOI TB WABaCBAV Zondag Is te W nchau het derde nAaaktournool in het feneraal ïouvertiement begonnen waaraan de volgende spelera deelnemen wereldkampioen dr Aljechin ZoUner HMnchenl Bogoljubof Warschau Klenlnfer Keulen HoebatonK Krakau Ju ge Hamburg dr WeU Wcenen XcIIer Draxten SHnUach Berltja Kunerth BerlUn Loose Düsseldorl fn Brlnckmann Kiel In de eerste remde won Bogoljubof van Brinkcmann die overhaast tot den aanval was overcegaan Loose verloor van Kleninger en d yartUen Sïmlscb Junge en Well Keller eindigden In remise De ontmoeting Aljecbln Zollner moest worden uitgesteld daar AlledUn te laat tn Warschau arriveerde In de tweede ronde won Junge van Loose en Kieninger van ZoUner De parttien BoeoUubof AUechin Brlnckmann Soebatartl Kunerth rr Well en Keiler Slbnlsdi werden afgebroken BogoUubol staat legen AIJechls op winnen renais BriBckmnm tegen RacbatortC competitiewedabijtten voor de Gouda zal hebben gespeeld zulk r U eiurtander fa den op iSeptmS 1942 gespeelden wedatrUd S £ ven in Stolwük lï w l Li J W CjU J lw g ï M keiketk lid v i d 3 ereMi UyM kerk met ingang van 2 OcloljwiJg 1 taaehorst tot Lekfcerkerk IV 6 achS eenvolgende competitiewedstnidlvoor de aWeellng Gouda lal hebïïgespeeld zulks wegens iet opzette toppen van een tegenstander in op 27 September 1942 gespeelden wristrüd Lekkerkerk IV Schoonhoven m Burgvlietkade 35 A VerSoS Gooi SeorctSï fC HEIDgBECHTERS Amment av f n Bergambacht ƒ 2 S Bodegraven f i w D O l k ƒ JÜ D R D tin E S TX ƒ Qouderak 4 1 Groeneweg f ifg Groot Ammen f 2 O S V ƒ f5 Jodan Boys ƒ i K B O ƒ 2 ll i UkkerkCTk ƒ 3 9 j Moercapelle ƒ 2 jj Moordrecht ƒ iffi Nieuwerkerk ƒ 08 Olympia f im O N A ƒ 62 Oversohotje ƒ im R V C tin Schoonhoven ƒ 2 éj Stolwük JJO trwo 2 46 v iit r ƒ 448 Zwervers ƒ 3 J DEBtrEEBINGEN VOOR STBAVrOBTO Moercapelle ƒ 0 M Stolwük ƒ 0 1 SALDILÜST VEBEENIGINGEN FEB 30 SEPTEMBER 1942 Bovenstaande debiteeringen Id de saldilüst per 30 September 194 verwerkt 7I W Ammerst S V Berj sonbacht Bodegraven ƒ 4 43 f 0 75 ƒ 6 97 D O N K a D R D E SXO io ii f 1W Gouda Gouderak Groei ƒ 8 88 Groot 6 S V Haastrecht ƒ 1 50 Jodan Bo f 19 ƒ ƒ 1 11 ƒ 13 ƒ llfl ƒ 109 111 8 51 ƒ 13 0 K B O Lekkerkerk Moercapelle Moordiêoht Nieuwerkerk Olympia O N A ƒ 0 37 Oudewater Overscfaotje R V C ƒ i 82 8 12 0 Schoonhoven Stolwük U N LO ƒ 7 45 V E P ƒ 5 48 ƒ 11 sn f 54 n ƒ n I Waddinxveeo Zwerven DileUant Woelden BOBTBN OKdegd No 28 I S T O wegens niet tij4i J aanzuiveren saldo ƒ 1 1 No 27 Gnwt Ainmers wegens i ial No 28 U N I O wegens idem Ir j Bovenstaande boeten zyn niet in wl saldilüst per 30 Septemixv vermeld 1 De aandacht wordt er op ftl vestigd dat alle bedragen binnen HJ dagen moeten worden voldaan U strafle van boet volgens het ref ment dVEBSCBBlJVING Ingekomen is een verzoek om n M chrflving van Th Busscher van Wo fden naar V E P j Fventueele bezwaren moeten biiit 14 degen zQn ingezonden TBBOGOETBOKKEN ELFTAL De vereeniging G S V heeft verjo haar 5e elftal uil de competitie te ml gen lerugtr ken De door dit e gesi 6lde i te spelen wedstrüde 1 men te vervallen 1 Namens het be I G V TILBURG secr cWPI t BUiHeton Wadrak ee noMl en Detective tegdn wil en 4cu k door H VSLMCB 191 Vervotf Ondanka het aplomb waarmee Marianne Karlison de venekfriog gat was August allerminat overtuigd Marianne s mond on iegm haar oogen konden hel slecht HU waagde nog een poging Londqvist kon het cM bont hebbenïeXuen J o h 1 Ik ben h BWgeweeil rtep het meleje heftig tft m stampie met den voet Augutt auchtte Waeron verstopte u dan t n pertefTille tpwchen het Unnen van eao va 1 dat m mDn kamer alondr Zd zag hem hulpeloos aan en drukte de handen tegen de Ixirst Ik Ik deed bet niet proteaMUtfe xU zwakjes Ik nog nündw De eenlia vreemde Hm In mijn kamer ia geweest bent u r Toe toe geloot me De deur van den koepel werd opengerukt Wat gebeurt hlert intorMberde enbariton Ik hoorde stemmen Stelde eenondenoek in loco in En wat ilet mijn oog Marianne in intiem gesprek met een Jeugdigen vreemdeling In de deuropening stond een lange slanke men een goede dertiger Spottend keek ht van den een naar den a er August gevoelde direct antipathie Jegens d n kwast die op zoo ongel egen tijdstip zijn entree maakte Niet alleen om de veroorlaakte stoornis Het voorkomen van den anuiter beviel hem In het geheel niet Hij had fletse blauwe oogen die ietwat uitpuilden de mond was go i gevormd maar de tanden welke bloot kwamen nu hij op onaangename witte gllmlaehte waren a ebMikkcId llartiinne s wangen kleurden lich tIJ nwiste de waok auwan Zooveel h e grea w Angtut wel dat zfl al evi nmin b Jzonder op her ffevetschm van d n m n was seTteld Nochlan bi heerschto H baar toon toen si voorstelde r Ben vriend ven ma meneer 8M r man Paul4 Sotau gfc t August liet het bU een hoofliknikie Oeaffecteerd zei Bolange Dit t te a tcte doet me denken aanaen bUJipel dat Ik onlangs zag Constance ontvangt verl oden eioek Jou ook niet Marlanne yer bUJken rara kienten onder Je kennLssen te zün die nog ntet lang geleden in de goot nebben gdegen Zeg eens meneer I begon Auguststrijdlustig Martenne qnderbnk hemt Ik zal a optiMien meneer Sederraaa Na moet ik naar buis Selange bleet staan Wat moet Ue snaak vu Je Ik wildirect de punt van mijn neua afbijten alaIk snap hoe Je er toe komt hem In denChineeschen koepel udiCnUe Ie verlea nen Je verbeeldt Je todi niel dal Ik lea tekst en uitleg verschuldigd ben welTvroeg zl hooghartig Ik ontvang van mlia vrienden wien ik wH en waar wil Roezit bet loop Je mee mar huls o nIetT Ja zeker Ja zekere Ik ventam datJe er op Je rijwiil op rtt waa Zag de iels teg n het zljhek van bet park ataaaCombineerde een en ander vollS Goeden dag meneer Sftdermsn zei Marianne hem de hand reikend tk ben u zeer verplicht werkelijk I Solange maakte een diep bulatng Haar Marlannel v erweet hq op Ironisthen toon Móét er geen wa voorkomen om den markies van Canbat naar lijn paleis ta l ren enf r Bedankt antwoordde Augitsl koeltjes Ik gebruik liefst den beenenwagen Ben practlach en goedkotv middel van vervoer voor acker slag nenachea Natuurlijk de tehoeiU per maal ook leven Adieu meneert Solange volgde Marianne utt dan koepel Aagt t votrok onmlddelltik na hen HU ontvu B0 een vrlendclOk knikje van baar sag aqs da Idaaskaak aldli over het rijwiel ontfermde sloeg met bezwaard hart d richting naar het statian la Het onderhood met Marianne Katltion was zonder lesiiltaat gebleven het had niets ragebddard Dat slj sou ontkennen met Ounnar Lundqvlst ta de taxi ta b ben gezeten lag voor 4 hand indien stJ inderdaad da vrouw was naar wie de puUHe speurda War Bolange nld op auUt aen ongelegen oogenbllk verschenen dan had hij er haar misschien toe kunnen brengen te verkLiren waarom zIJ la het SUit Olaf een toevlacht socUt en boe de porteteuUle tusschen het Unnen van xUn allei kwaip Nu was hU nog even ver ats bU zijn vertrek uit Stockholm August kon niet loochenen opnieuw enier haar bekoring te tUn geraakt M hield iQ het een en aadar voM hem Aalm toch teek hel al a absurd dat xlj egtt mlsdodigsUr zou riaen Zoo hij bel bS hel raOta eind had wilde htJ al hat gtiUkardoen om haav vlt de moellijktedn te hctpan Van MarlaBne Karlsaonjtagaa xii gedachten naar fmA Bolange bU had l Una aBan oog voor hal meisje efaad maar aditte bet hoogst waarachIJnUlk dot deze Solange de vierde was geweest van het imalsdiap dat baron m barones De Birtuiiard in het Sint Olaf een beaoett braobt SOderman vroeg xt m at waanan de wlHlbuU bet recht onfleende tcgén var Hariaaaa KartoaOn loo ii aiidUatren toon aan la olaan DuldeU bad hQ gemaikt dot alt er ia het geheel niet van adiend was on dit troost hem oHhsna eaBlgermatc Met het grootat gaaoegan rahij t s d a re s n aan opstsopar vatttooMB dte hal haar lasUB dtnfda naken Uaa kwast VBB aan Solanfe la da alM wanU rtaatal ROOnMTOR Xlt De dienstdoende klerk wenkte August tooB dei evco na twaalvan de bal van bel Slat Olaf Instntte Heneer Bmblad heeft beloofd dat o 100 gauw u terug waa naar het Victo riahotel zpudt gaan Een zekere Anders Svlrtan wacht n daar HQ keell kamer na Wat wU Ml v r met Ik weet bet aleL Zoowel een uitf Clleden werd de boodschap geUIefoae JJ zult oed doan er spoed achter te t Alles w dwa md Ik heb van Sigen vroeg af ntats gehad lal iliii lvrlJ sljn eerst een hapje tm eten l Na xUn lundi wandeHe SDdemusJ lhel Victoria een van StodcholiM 1 noamste hotels berichtte AndsrsJvflJ dat U er was n ontving het vertoO verwtjki c l a ta kanen August trad aen groote weeldnV C mtublleerd kamer binnen De huarwj 1 lul 9 den dlvaa BU was zM lang Xlbeenen een eind buiten de rustDSW staken Onder zijn bereik op een teltjs stond een tieach ea een SStm spuitwater BU SWermatfs binnen rc hIJ overelod ill AMool dal 1 er bent betrM hem amicaal Ik hab me scbsi wacht tot e er zou tlja Ben bon ifeen dank u Osheelonthouderr On ev er Rm MI B richHag niet 1 AndoM Srtrtaa vootaag zichzrti schatte hem een veertiger Wordl ï i