Goudsche Courant, dinsdag 13 oktober 1942

in M imui m jif mej mmm imm T B WT fócnsdagi4 oberi942 NIEUWSBI AD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN awMi lujuif t nur Né NfeMfag MM QhetTtiwmm r ram n Mai iiw veifwitclng in bat OonoMi t Ajpctivdain hacft de krecMin Wintc tp f 4erl Ki de f W van vloten eeo overzicht fla van de wcifczaatnheden in het oopto eizoNi bt j tfcane voor d tweede maal 4 heer ven Vloten dat Winter jliderliand verantwoording aflegt liet Winterhulpwerk in het afge leizoen poote voldoening kan ik daar nflitellen dat de restiltaten die Int eerste jaar belaagryk overtref ór tegenwerking en het 1 van velen in den lande zich de inkomMen in stagen waardoor het mogeltfk was een bedrag uit te keeren dan iri Mite jaar het geval was I le lakomsteii beHepeii iii IT 617 S UDde het bO het fao het vorige Jaar aaoweclge la geld ƒ 10 098 0764 7 tegen T MO eMrio het tttttt Jaar verliregen door de bekende ca itnurtcollecten waarvan er fHdeo gatiouden door giften in Vi elknr 7 7M aMA door h aatws tot een waarde van n door de opbrengat van van flM m ê bricht dank aan de 30 000 vrij111 medewerken die onvermoeid Ut Htdroegen de coHecten t doen 4R die ondankt koude en sneeuw tit tooit ooUcctebua op hun post f huia aan huis de Ujeten ter èoiing aanboden Gamme reken ifc n op hun medewerking in het dat vódr ons ligt Ot varzorging vond plaate in waar n conuinten voedsel en gifik utura wetke laatata bestonden Imosmiddelen kleeding buishou lr artikelen en biondctoffen h arurdebons werd uitg eerd een t van rond ƒ 8 60O 0OO in con jond ƒ 300 000 in voedael en in natura rood ƒ 073 000 dl 95 3 000 lUerop vagende bedrüfaonkoatenHlsrisie bt dro e g ei i fSiiJMOf Il 3 44 van itet totcalbedrag derWagen WUMeld worden per uitksering pilffioen menschen geholpen Hier naren er 66 000 jonger dan 3 jaar Wvan 3 t m 5 jaar 162 000 van 6 l H jaar 72 000 van 14 t m 17 ii 38SOOO van 18 jaar en ouder ïit d grootte der uitkeeringen be deze bedroeg f 12 68 per per tegen ƒ 7 82 in het eerste Winter Mizoen k gemiddelde uitkeering per gezin verdeeling éer verzorging over mviiicies en de teden Ameterdam Wim en Den Raag was als volgt natura totaal tiifeo 0 000 ƒ 26 000 ƒ 19 000 ƒ 476 000 Hand 5 000 ƒ 10 000 ƒ 38 000 503 000 te WOOO ƒ 60 000 ƒ 40 000 ƒ S39 000 uu SOOO ƒ 6 000 ƒ 56 000 ƒ 467 000 clmd W M0 ƒ 12 000 ƒ 56 000 ƒ 923 00Ö Kat + ttlOOO ƒ 10 000 ƒ 38 000 ƒ 529 000 I OOO ƒ 17 000 ƒ 50 000 ƒ 838 000 Mm ƒ 5 000 ƒ 11 000 ƒ 271 000 0 ƒ 15 000 ƒ Jl OOO ƒ 896 000 M ƒ 11 000 ƒ 41 000 ƒ 497 00 S fi ooo fM 000 fim OK ƒ 25 000 d4 00 ƒ lOM 00O outraeuLAMD stsubt voon Êtn M STRIJDMACHT IN KAÜKASÜS VERNIETIGD Gntate brandtm in olie gebied van Groany Winterhulp N rkmid f verschillende provincies asi liet land vnxieeld ztin Ook bU bomimlsgen beeft de S VS zich ingezet en door directe hulp de eerste noeden der getroffenen opgevnagen In totaal is hiervoor een bedrag van ruim ƒ 87 000 verstr t Tot de velen die nog afzijdig staan en die spreker in drie groepen ver deelde wilde hu no een ernstig woord richten Daar zun de anti s die uit stufhoofdigheid v andig tegenover ons staan Zy zien niet in dat kpppigheid weliswaar een deugd kan zijn als het een goede zaalc betreft maar dat het een ondeugd wordt indien het een verkeerde zaak geldt Laten zij bedenken dat zü door hun handelwüze weigeren de helpende hand te reilcen aan de honderdduizenden landgenooten die In armoede ea ellende verkeeren Tot degenen die meenen uit chrkteluke overtuiging afzudig te moeten bil ven zeide spreker dat het bieden van steun aan den evengnensch juist een gewetensplicht is Dan zijn er nog en dat is een groote massa die bang zün voor elkander Tot dezen richtte de directei r generaal van Winterhulp het vermaan aooed te toonen De Nederlanders noemen zich soo graag koning en keizer op hun eigen vierjcan en meter Welnu toon dan dat gU dat ook inderdaad zijt Spreker wekte de antimenSchen op de haatgevoelens te laten varen en om te keeren Doet zooals uw hart u ingeeft volgens er en geweten en liedenkt dat gjj eens verantwoording tegenover uw eigen volk zult moeten afleggen Resultaten van het eerste joor belonfrijk overtroffen tMi wol 7 tol lOmUIIotD gMt 9m WEEB80MSTANDI0HEBEN IN CENTBAU m NOOBDBUJKK 8ECT0B SLECHTEtC Het opperbevel van de Duitache weermacht maakt dd IS October bekend In liet Noordweateigbe deel van den Kauluuaa werd in neeilOke boscbgeveeiiteB opnienw aea vUandelijke strUdnuicbt ingesloten ea vernietigd Aanvalsvoorbereidingen der Sovjets erdett eid M do ir doeltreffend artUieiteVuitr verUdeU Ten Znidm van ddi Terafc bleven viJaadeiUko t enaanvaUea die door pantawirageas gesteund werd onder anooes Didtsche en RoemMnsdie gevaeUovUegen Iw tookt viiafideliike nvitailleerini stennftunten n tnMpottbewegiagen aan betdo liJdea van do WoI met bonunen van allerlei kaliber De in het K a n fcaaigc h e oUeeentmm Grottv nitgêbroken brsndeii werden dodrnschfiBJijke luehtannvallen nitgebrtJd In bet rebied van StaUngnd eaaan het front van den Don werden butselijke aanvalsjpagiogen van den vQand door Dnltwhe resp Hengaarsehe troepen in den Uem gesmooHL bi den eentraipB n Noordeliflun sector van bet OosUOfis front viel bit toenemend aieehter weer slechts activiteit vai artillerie en verfcenners te oenctatepren waarbti de Spnaache blanwe tfvisie anvaHcn e RnaMi in cesi itosenaaa al voikonen veriiieef en hnn sware bloedige verlicsoB toebraski De taditBuobt bestookte het vVaadMVke verdeer op belangrijke spoorweg trajecten in het WaldaLgeUod en rfawtate voltreffeis op losstations BEELUN OVXK DE REOICv VOERINGEN VAN C HIJ itC IUIA EN ROOSEVELT Naar het oordeel van Bwlijnsche politieke kringen verdienen de door Churchill en Roosevelt gehouden redevoefingen minder de aandacht wegen wat daarin gezegd is dan wel wegert hetgeen zii verzwiigen Io ChurctuU slede vallen vooral de v to te g B u sp i a ken op vooral de chree wende tegertstelling tusschen de beiastóng dat d maanden Augustus en Sep bw voor de oorlogsinspanning der geallieerden bemoedigend geweest iüi en de vlak daarop afgelegde verklaring dat de geallieerden et zwartste opgenblik van den oorlog bereikt hebben In Roosevelts praatje aan rfen haard interesseert hier vooral de verklaring Voordat ik onze nieuwe fabrieksinstallalies gezien had had ik geen grondige voorstelling van het Amerikaansche optreden in den oorlog Daarentegen heeft Roosevelt niets gezegd over de kwestie der inflptie over de schulden van het bedrijfsleven over het uitzenden van Amerikaansche troepen buiten het Westelyk halfrond over de sfhaarschte aan grondstoffen en over de geweldige militaire neder iBgerK Noch de verklaringen van ChiwchiU noch die van Roosevelt worden ig Berlijn beschouwd als een nieuwe bUdrage voor den poUtieken of den militairen toestand GEALLIEERDEN ZENDEN LEVENSMIDDELEN NAAR RUSLAND Naar Reuter meldt heeft Law on derttaatsseoretaris van het BritSche ministerie van Buitenlandsohe Zsdien in het Lageitiuis medegedeeld M4 de geallieerde tanden groote hoeveelIwden levensmiddelen naar de Sovjetunie zenden Op Malta boaibardeerden formaties Ouitsohe en It liaansdu eevechtsvliegeis overdag en des natnts Britsdie vUegv iden De bombardementen bad den een terke uitwetidng In hevige Itiohien verloor de vqand 15 vliegtuigen terwijl aan Duitsche zijde tien toestellen verloren gingen gritsohe bommenwetpers ondeinaBien in den afgfeloopen naclit storings vhiohtten boven de Nqord en Oostzee wswrby ïOBdac j suJtaat enitele briMi n en rimdw inmen innéeü tiltge worp i Twee vüaddelijke vliegtuigen werden neergeschoten Lichte Duitsche geveofetsvliegtuigen vielen gistere Tn duikvlucht fabrieken eener stad aan de Zuidkust van Engeland aan Generaal Smuts t e Londe n ZIJN BEZOEK VAN GROOTE BETEEKENI8 taude boni contanten Volgens een bericht van den Britschen nieuwsdienat is de ZuidAfri iaahsche ministerpresident generaal Smuts Dinsdagavond te Londen aangekomen voor het houden van be wekmgen JliWO ƒ 24 000 ƒ 74 000 ƒ 70B 0OO Inzake dit bezoek schyft de dipfo matieké medewerker van Reuter o a dat het eerste bezoek van Smuts aan Londen sedert het uitbreken ijan den oorlog ongetwijfeld van zceir groote beteekenis is daar heffi steeds advies is gevraagd over de grootere strategische vraagstukken Het feit dat hij het tegenwoordige t jdstq gekozen lieeft om naar Londen te gaan een owis waarop Churchill en het Bntsche kabinet onophoudelijk hebben aange drongen legt den nadruk op de beteekenis van de besfnekingen die hem in Londen wachten Dit bezoek zoo besluit de diploina tieke medeweirker van Reuter werpt eeq helder licht p de veticlaring van Churchill afgelegd in Edinburj Wy hebben een ernstig en moeill oogenblik in dezen oorlog bereikt De Japanxche opmarschnaar Porl Moreaby nNOORQ ƒ 46 000 ƒ 78 000 721 000 tegmrtm over liot Wiiiter eekle de bost van Vloten Moige van de prestaties van andschen VoHtodienst mede antal is geCKéid tol ruim k aamhedte van den N V D ach o a ook qi het gobied en meederuitaendtngen £ vens de s0ioolt iddvenoribig T Werd genoman m w dw r tot u too 40t utgezooilta waarvan 8118 tets Jn OultaeMaMl W in OBitsddaRd mtu ta Holliwl en 884 naft BoUaod titllen noc 8 000 kinderen 1 j ïonöeii gtai uit e j ae moeders is 744 waarvan ISO naar 4 ï in HolUmd 3 5 odv norglng beeft leb shiBdrttag tot taak gesteld 1 bet begrip te w kka SMtt M CuMcmk ovcniobt vw irua w IWeuw Oalna BU voornaaiMte doel v n da Auamncn li Purt More OmUCf nidtaSÏA mrCt hltriKt aJ het dori wmimm vaa üSjMife vl Int Owen SUnley feber t nau Port Umaby iMconMen Een eUe ttrtld tkccft deh entspotmtn Am Iwl plutUc Üw dat aa e MT M kW 4ia MhMm no A l af Ktb7 I O BstnlIiH slaaB Ik da boon an KakaAu Sjf rtoe werden vooidradw 9fl fefaoodcn on flhas te ifcsiis n sciKMtaiid kea wettu vat 4c REDE VAN ROOSEVELT Plannen word D ont Wor ien door militaire leiders EEN OEMEENi CHAPPBLnK QFEBjtTDCPLAN De ptesident der Vereenigde Staten lieeft eenrede uHgosproken waarin hy ter Inleiding verfclaapde dat de geallieerden het er over eens waren geworden dat d eewfle noodzakeiyWieid is de strijdkracihten van de landen van het paot van drie af te leiden van het OosteHike front en van China door nieuwe offensieven op andere oorlogstooneelen H j kon geenerlei aankondiging geven ten aanzien van de vraag hoc wanneer en waar deze offensieven ingeleid zullen worden De gealliearden heibben ook besk ten de leideode mannen van Duitschland Italië en iJapan die naar hun meening voor talüooze daden van banbarij verantwoordelijk z jn te arresteeren en voor een gerecht te brengen Staten niet voldoende blöiten dm zal het noodig z jn door nieuwe etten hieda te voorzien Vooial de farmer moet voilodjg en duidelykr Jnzien dat züo productie voor de averwtenbig van de geallieerden onvdQrwaardelIjk noodig en belangr is De sohoolautoritcitcn in de Ver Staten zijn gemacbtiigd plannen uit te wertcen om den leerlingen de mogel kheid te geven ebn deel van bun scfaooljaair en hisi zooicrvacantie te ge4 ruiken om den farmers behulpzaam te zIJn bij het fainncntoeogen van den oogst of te helpen Ib dé oorlogsindustrie Roosevelt ezUaardo er van 9vertu d te zön dat de ifcijmumleeftijd voor de reerute Tins verlaagd moet worden van 20 tot ifi laar Bff kon natuurlijk de gevoe Iens egi en van de ouders van jonge mano V tfe thans onder de wapenen zijn ma niet alleen hij doch ook zün vnmw heeft begrip daarvoor Het succes in dezen oorlog ie geheel afhanlrelljk van d militatre leklkig en baa laiïnen De geallieerden heUien detfunve beckiten het ontweipen van strate iache plümen over te laten aan de militaire leiders De plannen der Vee Staten voor de leiding van den oorlog Ie land en ter zee worden ontworpen door den gemeensohappeluken teoêaiea staf van het leger en de marine die in Washincton pecmanent böefcw De oheh an de n taf zBn aduiraa Leahy e chef van den genernien staf MandialL admiraal King en generaalArnold JDezen zoo zeide RooseveH staan in het nauwste eontaot met de generale staven van Engeland de Sovjet iDnie en Tsjoengkwg benevens met de generale staven van de Britsohe dominions De president vcifchürdc verder dat sedert Jannaii JJ een gemeenschappelijk operstieplan der geallieerden bestaat waaromtrent volledige evcceenstemming heerseht tusschen de geal lieerde leiders Vele militaire beslissingen zijn reeds i genomen en vele plannen opgesteld Ten slotte zeide Bodsevelt dat de Ver Staten strijden voor het herstelvan het goede vertrouwen de hoop enden vrede in de wereld Als einddoel van dezen oorlog noemde BooseveK de altgelieele vernietiging van Duitschland Italië en Japan met hun bondgenooten He uniforme commando in he t Sovjet leger UITGEBREID TOT DB MARINE Naar Tass meldt heeft het presidium van den hoogen raad der Sovjet Unie de verordening van 9 October over de invoering van een vollcomen uniform combiando in het roode leger en de afschaffing van het instituut der militaire commissarissen uitgebreid tot de marine Op alle oorlogsschepen b j de staven de vlootautorltciten en op de krijgsscjuilen wordt deibalve het instituut van de plaatsvervangende commandanten voor politieke kwesties ingevoerd EEN NIEVWE ATLAS VAN AZIlt NAAR DE GEGEVENS VAN SVEN HEDDf Svm Hedin de groote oaderzo er van CentraalAzië is op het oogenblik nog steeds bezig n et de publicatie van de gegevens die hu verzameld heeft op ziJn reis vaii 1927 3S De groote Ingraaf heeft hiermede nu ongeveer een 20 deelen van een serie gevdld maar meent er nog efen 35 noodig te hdU en Wat hieraan ontbrak was een atlas die de stof in kaart gebracht niet alleen overzichtelijk doet z jn maar ook beter tot baar recht roet icaanen De Duitsche regeering is hem nu hierin te hulp gekomen Zlj heeft hem een vr j groot bedrag geschonken dat hem in staai stelt in samenwerking met de uitgeverij Justus Perthes het bekende Duitsche adres voor eartografisebe werken de uitgave Van een nieuwen atlas van Azië op zich te nemen Tot dusverre z jn hiervan drie kaarten verschenen de bladen Turfan Aqau en Alma Ata Daar Sven Hedin zich op z jn laatste reis in tegenstelling met z jn vromere ondernemingen door verscheidene vakgele den kon doon vergezellen besdiikt b j nu over èen buitengewoon groote hoeveelhdd geMvens waarvan bet bQaa een apart levens werk is ze met a noodlgë aorg te verantweordsa ia deze kaartoitgave Keuringen voor de WaffenSJ en het legioen Het S S Ersatzkommanndo deelt mede dat vruwilligegrs vóór de WaffenS S en het legipen zich op onderstaMi kunnen vervoegen teneinde gekeurd t worden Tevena wonit er de aandacht op ve d en wel speciaal voor hen die er beswaar tegen hebben lum dienst bsitea Nederland te vervnUen dat thaaa de magdilkhM bestaat o di te aetecn in oen spectaul waehtbatailloa De opleiding vindt in Nadertaad plaats terwijl de iniet van iBt batailh ook in Nederbuid bQlvsh saL Tijdens de keuringen voor de Waffen S S en het legioen kunnen zich ook diegenra melden die tot de Germaan sche S S Nederland Nederlandsche S S willen toetreden 21 10 42 17 ur Rotterdam Oeut apfiAJS Tfnf o 22 10 42 17 uur Utrecht Wehnnachtheim Mariaplein 23 10 42 10 uur Oen Haag Café Den Hout Bezuidenhoutscheweg Te Utrecht werd Zaterdag het hu welijk voltrokken tusschen de dochter van den burgemeester van Den Hi ag prdf mr dr H Westra en baron Boetzelaer fPolj troon Fotodienst N S B Cim Kaox aar Amerika BRAZILIAANSCBE VLOOT ONDER ABDEBIKAANSCH COMMANDO Naar de BrItsche berichtendienst uit Washington meldt heeft de Amerikaansche minister van Marine Knox op de gisteren gf l5dud n persconfercn tie medegedeeld dat h j naar ZuidAmerika zal vertrekken om en zorgvuldig onderzoek in te stellen welk onderzoek In verband staat met den duikbootoorlog Vervolgens verklaarde Knox dat op het oogenblik alle sdi en der Braziliaansche marine met de Amerikaansche marine samenwer ken De Argentqnsche avondbladen van gisteren publieeeren onder zware koppen het Jbericiit dat Brazilië z jn vloot geplaatst heeft onder het bevel van den Amerikaanschen admiraal Jonas Ingram Voorts melden de bladen dal een deel der Braziliaansche tuditmaeht ge plaatst is onder het bevel van den Amerikaanschen generaal Robert h Walsh In een artikel over de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en de ZuidAmerikaansche landen oefent de Washington Post openlijk druk uit op Argentine en Chili Het blad schrgft onder meer dat de betrekkingen met deze beWe landen sleciiter aarden Het geduld dat WashiiM ton heeft gehad met de dub beihartige polltidc van Chili en Ar f featinië raakt uitgeput aldus het blad n een tijd dat die Vereenigde Staten om bun bestaan vechten boiadeelt de éqor CSMli en Argentinië gevolgde politiek de iwiu staten die in oriec nia De tlJd is gekomen dat ic4er laad zidi moet uitspreken BIJ onze vrIjwiUigeTs Rust tljdena den jpmarsch Altijd is er voor gezorgS dat de mannen voldoende te eten en te drinken hebben dan een sigaret en d goede stemming Is door geen vijand meer te bederven fS S P K AItst d 0 ff Oe samenwerking tusschen de geallieerden MOET AMERIKA EERST VOOR ZICHZELif OF VOOR ZUN BONO GENOOTEN ZORGENT Uit Londen wordt vemoraea Stalln lieeft den emstigen wensch ze aek t de Washinglonsche corresponOwt van de T i m e s dat zün militaire en poU tieke vertegenwoordigers bil de uitwerking der geallieerde strategie nauwer betrokken worden Met het oog op Japan richt Stallns wensch zich niet zoo zeer tot Amerika als wel tjt de Engelschcn Ook Fde Chineezen hebben den wensch uitgesproken dat z j een woordjf zullen mogen meespreken In het bijzonder is Rusland ook ontevred i over de leveranties van oorlogsma rieel der democratieën In het bijzonder Amerika is z jn beloften niet nagekomen Men wordt er zich steeds meer van Ijcwust dat de betrekkingen tusschen de Westelijke mogendheden enerzijds en So et Rusland en In zekeren zin ook China anderzijds tot een probleem worden In de Ver Staten schijnt de groote kwestie te z jn of de productie van oorlogsmatcrieel io de eerste plaats gereserveerd moet worden voor de uitrusting van de eigen strijdkrachten te laüd ter zee en in de lucht hetgeen de meerderheid van de Amerikaansche militairen met de grootste beslistheid eischt dan wel af men jerst wapenen moet leveren 4ian de bondgenooten Ben tweede kwesMe is in welke mate de Stille Oceaan geliikgesteld moet worden aan hrt Europeesehe oorlogstooneel dan wel of hU sleohts secundair moet zijn Dok de Chineezen eischen met ste s meer na diuk hulp ofschoon men iffWashiftgton ervan overtuigd is dat zoo n hulp in grooferen omvang niet gegeven kan worden voorde heroverinc van Burma In gehjke mate wenschen de Australiërs grootere hulovwleening van hnn bondgenooten Meer en me r wordt men zich in Engeland en de Ver Staten er van bewust dat de verhouding tusschen de geallieerden met Is waf ztj moest zlln In het bijzonder ontbreekt eensgezindheid omtrent de richtlijnen eener gemeenschappelijke strate le ENGELSCBE VLIEGTUIGEN BOVCN DUITSCHLAND De Brjtsche luchtmacht heeft naar het D N B van militaire zijde verneemt in den afgeloopen nacht bomaanvallen gedaan op het Noord Duitsche kustgebied De Duitsche afweer dwong het grootste deel van de amvallende vüegtuigen tot boven zea terug te keeren Lukraak neergeworpen brisanten brandbommen richtten voornamelijk in woonwijken schada aan De burgerbevolking leied verliezen Een kijjgsgevanfenkamp braiKlde uit en procentsgevrljs belangrijk aantal van de voor deze terreuraanvaUen in den strijd geworpen Britsche vUegtaigen werd door Duitsche nacUJagers ea de hiehtdoelartillerie neergesdiotea VERLAGINO VAN DIENSTPLICHTIGEN LEEFTIJD IN AMCKISA Naar de Britsolie nieuwsdienst meldt heeft Roosevelt op de persconferentie medegedeeld dat de voorzitter van h t Huis van Afgevaardigden hem er van In kennis heeft gesteld dat de militair e comniissie van het Huls heeft beslotói onverwijld maatregel te neman voor de verlaging van den dien plichtigen leeftijd tot 18 jaar êOH en tHaoH Zon op Mi oodcr IMS Maan op 14J 4 onder 2249 Mea ts v rphcbl var ihiistarea aas io sooil rtaat tol coaaopkoiul Laslaaras caa vocrtaitfcp m tttim een Ml nor aa too Mm m ooMolMm w ar4 a awMHma aBMMiaMNM MWHM iairki h lU