Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1942

f IX l4DERDAG 15 OCTOBER JDft vroeger tü MÜZIKK B $ OeOMCHK COÏ MKLODB LiMboawwresitdidddg tenie De BoiMcIkflda Aanvang 8 aw ï IS Oct 7Jt OaaHI Openbat vergadering Geref Bond inleiding da P A A Klfiaener uit Bodeiven over Doop Belijdenis Toen de landlkMMrer K aan het peren ongeluk hiJ een emi Gisteravond is op het G S V terreir een handbal wedstrijd gespeeld tusschen de daiwselftallen van Vires et Cderitas en lbccelsior Vires won met plaspolder weidt van 1 0 i asfaltbedekkingivoorzien 1 De heer N e 1fh f hertodit 12 OtMbwém iim wmop hü war M iur all tinmennan in dienit trad van de N lfc Uwmmwi ï Handel Be Utorgentter v h J H de Wilde Morgens w d de jobUari eüulditfi a het iMWUMri bil moDde dm iMdrtffMdieC den beer n odthiriüil 4ie em bIiMBi iii de aanbood tet lUMtoor wart iiV teemmfrfMm tMlt liB ikvsttm den ficor G H 4 1fa 5 OTerhan4 4a Da ka r i Braia luitichouder U finM bood iiamcn p zlebtiioudaad n J anto cnoneel bloemen Mn De b r Wieier beeft dan du ver der in Mtelpan krin de cetar dit waar h Mg ric fdükweosdMn en bloenMtiÉit enlvtoc gfoenten n f nut zn wwÊmomm BEUinii BU een eontrote ei de in zoi van fruit en gioeirtan beeft dt politie ver MAillendaCMaUaifVanpryttvdiyving geeonalalcm De 34 ari e koopman A S IMkocht paren voor cent per K G terwql Ie prVs 17 f nt mocht zijn Aan pri ropdriJ iBg van groenten maakte de 48 iarige groentenhandelair A P K zldi ichuldig die pronkboonen van 18 cent voor 88 cent per K G en vooHa a odé koiri bloemkool en aeldqiie boven den maximumprijs verkorht Voort werden druiven te duur ver lUndeld De St arig grossier C O T leverde ze voor 90 cant in plaats van voor 70 cent pHT KJÜ Atnemett aren de 44Jari fe winkelicrster 6 v H P die de druiveirvoor ƒ l fl va tgeAelde PT s M ent aan bet publiek verkocht en de 42 jarige groenlenhandelaar S S die tiei kisten van totaa M KG had betnkken Deze laatst partü wss nog niet in den kleinhandel gebracht en is in beslag genomen Bil het onderzoek ten huize van den grossier werd een rekening gevonden waaruit Week dat bü een vorige gelegenheid de 44 iarige groentenhandelaar A v W druiven e duur had ge kocht Tegen de betrokkenen die allen te dezer stede woonachtig zijn is procesverbaal opgemaakt twne OF HomxN op ANDBR VEMEEBB MMiile tegtH aaie geiwle Komende van de Jeruzalemstraat is gistermiddag de IS jarige leerlinge van de Huishowjadiool P Koets vit Waddinxveen met haar fiets op den hoek van den Lange Tiendeweg tegen een paaseerende peraonenauto gereden Bet meisje viel op traat en kreeg een bloedende wonde aan het acfaterkoofd T n fauize van dokter Helleman Ja zü verbonden waarna zij naar buis kon fietsen De oonaak van de aanrijding was dat de wie4rijdster die voorranaf had aaoeten verleenen op den hoek niet op het and fe vericeer lette VmrliaiaEingen biiuwB de gemeente A Roogendoom van Surtname traat Si noay Krugerlaan 40 A H Hieuwland v i Ussellaan 144e naar J V Reneaanèlein 10 A E Groos eb NichtiBg van Fluweetensingel 98 naar Surinameatraat SSl N O Burger van Houtmansplantsoen 1 naar Derde kade W léf J H Van Baaien van Kleiweg l a ta Spoorwegatraat W J A B A Sireefkerkr van Kar cmelksloot M naar Steiinkade 19 P Baggeveen van Reigerstraat 7 jiaar Da Cöstakade 8J G DortlAid van TollenHtraat ISO naar Karekietntraat 103 S J van Loon van Coomhertabvat 11 oaar CappenersSeeg 24 Q W van Hoorn van W TémBeraitraat 3 naar Bocfcenbergstraat 49 L P Veifcoom vauD Gr Jaeobattnat l naar Walvisstraat 20 M Peek van Gouwe Stbov naar Gouwe 5 E en B Sofainkal van Heerenstraat 64 naar Raam 3 K 1 Goedmftn van Zoatmanatraat M naar O de Beompjes 149 H Sluiter van Stitjenatraai 9D naar BocbmbetvMnat t B J SaaIJbach van Baam ü naar Groenendaal Ma E Anken van Nieuwehaven 23 naar Xemduialaac lï A Jongeneel fennet van fiarg Mwteüsstraat 4 naar ïrugstnet U C de Gier van OmJe kade JSB naar ShntaasMqilantaoeB 13 Q P DUkaman van Derde kade 164 naar ToUesistraat 38 J J van Kleef van angirUetknde S7 naiir Gr v Bloisstraat Ml 3 Smits van Van Stóenatnat 13 naar 33 graven ovc ii iBiirrtll i IS Oet 7J3 ur Nieawe Schouwbbrg V i nt inff vuüié Bawrmeetter net de lei tBOt ai ea Laittte de jBlwtire Bawaüaoia de drie Adiera en John Klooa 17 O nr Kanstadn Uitvoering Qpu A toMiedK daefau Tot Ona Genoegen dpvoeiug van n eHste lcv rant $ M Oct Mtf H SehMkbMd Vergadering VMeenigbig van po xegelverzamfiauv Gouda tt M CIS nr KMae Kerk Bijbd leciDg da H 8 X KaU tt Oet w Crabethateaat 8 Ledtti y rga I riAg ziektevoTefcering in h land en tuinbouwbedryf int Neder land M Oct £ Mr Ter Oa w Tentoon telUng poelzegels en poststukken Vdrenigiag v an postaegelveszame laars Gouda DISTBDOmjNKCnEIDBN Afhalen aanvraagformnli pen kimta T ni 1 Oet SJft U en tM M w Dlatributiekantoor Afhalen aanvraagformulieren voor kaartan voor stalen voertuigverlichting AFOTBEKERSDIENST Steede geopend des lachtT alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat ISc Verbetering Tan Weg Gouda Hekendorp te yerwacht i PLAATSING OP TERTIAnt WBGENPIiAN In verband metje plaatsing van den door de gemeenjCn Gouda Reeuwuk en Hekendi missie ov Goejanver plan zal di middel ttdlen het vaak onderhoud handen de l eheer en het waa Ivem n geplaatst wenscbei eden in door de gemeente met subsidie van de provuscie onderlianden genomen worden Waarschunl zal na wtA een ingrij pende verbetering en o een verbreeding tot stand komen VIEB KLEINB KWAÜBTJES ZWOMMEN IN EEN SLOOT Weer Arerse diefatallen Ten nadeele van een tuinder in denAchterwillens zijn vier witte eenden z g Kwakertjes die in de omgevingvan zijn woning vrij idzwom Éien ontvreemd Uit een tuin aan den Ridder vanCatsweg 18 een baggerbeugel weggeIMlBICn Van een eigenaar uit Moordrecht is een jvwiel ontvreemd dat zonder slot vora de Ambafhtssdiool sl id ir GBZBUJGE ramns BetaUde wiakelkM tui diena gen geld De politie ifecefi et 21 i rigcn kantoorbediende it Utrecht iKn iouden wegene diefatalvan wp bankbiljet van 2 in een uak tesjeser stede De dader is een kaónia vaaaanwinkelter aan wien faij jgog een aehald had Toi hü btlMiem was nam hü een in d winkel iig nde portefeuiUe w waarhi bef bankbiljet aanwezjc wi waame hij betaalde PBUUAmjansc BU M l RBBa i M e c ii a i sltniiig In Goada Ch uda krügt een phUate i tiEch nieuwtje Op een tentooattelSng van postzegels en poststu en die de Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda binnenkort organiseert wordt een miniatuurpostkantooetje gevestigd waar uit te geven bijzondere briefkaarten van een speciaal stempel zullen irarden voorzien Het is de eerste kfeer in Gouda dat een dergelijk stempel op een postzegeUentoonstèlIing wordt Ventrdct Alid DoonÉM i c lla Vet wie Ot Aenm mÊl VereiHiiging dia gisteril4 a l en het was niet Spaanderman iie dirigeerde Maar voor het overige de aankondiging af Hein Jordans liet versta gaan en sün vervanger mr rHarm Smedes vetaelieen pas na de pauze met het gev dg dat de Se on ertihe lrter Jan van Gijn dol dirigeeratoei beklom en acht reenvolgen Finlaodia van SilieUua en Dvoraka 5e 3ymfon e leidde in meet dan een icht verdieflat k maar hoe kan het anders niet griwel loe van de partituur Dergelijke omstvidighden b jv l gewx onlijk niet zonder invloed op de prestaties der pUeden en het pleit Lch niet door igen matr t befbi te beerd gaandeweg over iUitisten kwamen hun te boven de strijkers het evenwicht tusschen f n be h e c r s ching en ie iiooms naaBn door een fraai pianisaimo revan e voor enkele maten die elfs in Sibelius primitieve klankbeeld wat rauw aandeden Jan van Gijn wijze aarop heeft gekweten gelijkheid b fonie mag sprakelijk ItellèïT vertolking kunn hartstochtelükhei der neuen Welt recht doet komoi pr de taak 9e onsym j aan ficlïeen nken die de muziek aus tot haar maar over talgegoeden indruk meert heeft hy een achtergelaten De jeugdige celliste Alide Doormag heeft h t zich met Lalo s tuiende concert in d moll niet gemekkelijk gemaakt Het werk vereischt behalve een zingend instrument en een mpedwongen voordracht beide heeft zij tot haar bèschikkine oi een zekere mate van mannelukheid waar zii nog nJet aan toe ia Dat neemt niet w dat men haar onder de veelbe lovende jongeren mag rangschikken Haar techniek is nog voor verbetering vatbaart de toon moet voller en krachtiger worden Maar apmitanetteit en warmte zQn in hooge mate aanwezig en de neiging tot haasten die soms de slatrvaardigheid van mr lede en de zijnen p de proef tide zal waarschijnlijk spoedig verdwenen zijn Mej Doorman heeft uit een volle zaal veel applaiis geoogst waarin zij dirigent n wkest ere t liet dee n W H Sprenger Burgerlijke Stand October Johannes Peter Anthonius zn van J Ratten en C G Zijleman Gr van Bloisstraat 23 Oct Gosling M van J Postma enP S C Groenendaal Surlnamestraat 201 Andries zn van A de Jong enJ Heij J Philipsweg 22 Oct Arie zn van P J C van Tongeren en J de Bruijn P C Bothstr 31 wd 14 Oct 1 D Priem en E S van Loon J Hooi doom en P van Aaht H A Venveii en E M Polderman C Huisman en B Bimiandijk J M van Rootseler en M C Verboom Ovaried 13 Obt Jan Slobbe 80 j Jacobus WijidMff M Aa Hobnan IS i GOMCBÉT VOOB iW VMHaRB BHSBN JDe Lafatem beaorgde een fre iiBg e n Vend Het Otr mannenkoor De Ixjlstem gaf onder leiding van den heer Nwuwland en met medewerking van den heer Jan Signer viool in het Vluchte s lingentehuis aan de Oosthaven een Zomert voor de l ew mers Na een kort wooed van den Hnder ▼ sn liet tehuis opende De Lofstem met J e zangej smarsch waamk het programma viot w d afgewerkt De intermezzi van den violist vielen evenzeer in den geest ala de zangnjunmers Het pianospel van den heer tA mevr NieuwXand werd met een hartelijk applaus beloond zoomede de voordrachten door leden van het koor De leider van liet tehuis sprak aan het einde woorden van dank en waardeering tot alle n iedewerkenden em bood mevr Nieuwland bloemen akn den wensch uitsprAend dat JDe Lofstem spoedig zal tffogkeeren Op ver zioek werd met De zangeraoDarach de uitvoering t aloten ItlAAB GBLI Uit Stolwijk Gistermiddag ten 2 ure alhiw in den beoMjerg raa den lOuwWA A bCMW uit Qo r IU t ig in ii érking stallen déSr beide êf e spuiten heeft het zich tot ge nti d pand bepaald Het was niet geassureerd Verregende veroaacijtziirtlng van het uitwerpeh van het Mertt broeijende hoei is de reden vaa het nitbersten der vtem it lAAiTGEtEDEN Uit een ingezonden stuk Dagelijks worden onxe huizen als Ivt ware belegerd door allerlei geboefte van het minst allooi die ander aanbieding van hunne ijiefs beteékenende koopwaren er een soort bedelpartij van maken en die indien men van hunne wafen niet gediend is of hen niets geeft u of uwe huisgenoolen in uw eigen huis de huid volsehelden of wel de meest onkiescbe verwenschmgen naar heb hoofd werpen Zoo erg als het den laatsten tijd is was het hier nimmer Mocht deze weg dger openbaarheid een midde zijn om ons Goudsche ingezetenen van düe plaag te verlossen dan zou ons een onsdiatbare dienst bewezen worden JAAB GBtiEDBN In de vergadering varrden gemeenteraad werd tot onderwijzeres aan de school voor gewoon lager onderwifs no 1 vac mej Van t Hof benoemd mej A C de Mink te Capelle a d IJsseL De heer A van Gent alhiw is benoemd tot onderwijzer aan een openIrare le Te school te Rotterdam Mej E E Ouym alhier onderwüseres aan de eerste openbare lastereschool te Bergambacht is benoemd totonderwijzeres te Arnhem seassBasBsagBSBaBasBssBEsaes KAïrrONognKHT Slechte verduisteraars hij de vleet MAATSTAF IS DAT UCBT BUITEN NO ZICBTBAAB MAG SaJN Dwme gofdljnen en open dewen Ook de zitting van gisteren leerde dat met de naleving van de verduisteringsvoorschriften niet die nauwgezetheid en zorgvuldi eid worden betracht die noMzakeluk zyn Het was een komen en gaan van slechte verduisteraare vier en dertig irr getal waarbij Waddinxveen met zeventien overtreders verreweg in de meerderheid was Allen kregen S bbete subs f € dagen hechtenis met twee uitzonderingen een van ƒ 3 in verband met moeilijke omstandigheden en een van 7 S0 omdat in deze woning d li tu tstraling van érnstigen aard was eweest In de meeste gevallen was Uijkens de toelichting van de vertialisanten het lichtachijnsel gering en dit bradit den ktntonreehler mr A J M Oohincx faerhaaldelqk tot de opmerking dat de Iscwoners zeer preéies dienen 4e zyn want é cintróis s verscherot en er wordt absoluut ook al is de uitstraling niet ernstig verbaal opgemaakt Avaarbu dan nog het ongemak van drie dagen afsnijding komt Het gaat er om zoo Zeide de rechter of het licht van buiten af zichtbaar is zoodat het criterium al bij het schijnsel ligt Dit houdt m dat zwakke lampen weerschijn en dergelijke geen verontschuldiging zun men moet zorgen voer een oodanige kierlooze afscherming dat ge i süaaltje licht naaf buiten kan doordringen In du verband is het van belang dat inen goede gordijnen gebruikt Herhaaldelijk bleek dat de betrokkenen wel verduisterd hadden maar dat de weefktef te dun was zoodat er toch licht te zien was en in dergel ke omstaiidighedi i vol t evenzeer een bekeuring Z m g niet het ininale lidtt naar bddtèit achijnen Dat is de maatstaf ei SBeR zal goed doen er cich naar ie richten want b men drie dagen afgesneden is en boete heeft te betalen 4 B moet inen d ama toch vgor e n goede vwrduiateting zorgen en loo bezien kan BC i eier de afaeherming te voren in orde brengen en xidLaldtu ongerief en g beqiaren Een der overtreders hid bestemaal niet verdnisterd en als men in zoo n geval tod Ueht maakt dan beteekent dit als het ware dat nte vraagt politie kopt me even b euren Hetgeeiü qpk prompt gebeurd ytêtitm nu Aftelde de maree aassee dat hy zoo d i bewoner kon zien staan die zich aan het uitkleeden was Het waa veriftgaand aUnü de politieman maar of deze roeenii j nu sloeg op de zedelQkheid dan wel p de verduistering bleek niet maar de rechter hield op het laatste en zoo kwam ook deze betrokkene bij den staat voor vijf guklen debet te staan We badden e n tip gehad ver Ten slotte eenif e oorzaken van oi ertxafUng ter leanng van anderen om belOT W te paape deur van de aehvur st a dopen Het gordijn was slordig dichtgeschoven nrail limilllll Md tn enx af czigheid veueten te verduisteren De huislMas had het raam veranderd Het kenkanraam stond opeo Bij het openen van een deur wasde hor losgeschoten a et wegdnwingvan bet go diJn Ben zijraam pje was vOgtitn teverduisteren Het verduisteringspapier was van de deur afgevallen Ikf moest in de voorkamer eenboek halerf en toen is het gordijn voorde schuifdeur even open geweest Een tusschendeur stond open Ben deur was niet goed dicht en toen scheen het licht door een ruit Pefen tdylle Vrijwel de geheele zitting werd door verduisteringszaken gevuld Ken idylle bracht even onderbreking een geval van in het hooiland zitten Eerst kwam de zij De vraag van den rechter pleegt te zijn wat deed u daar en het antwoord gewoonlijkeen blozen want een rechtszaal m t een geïnteresseerd luisterende tribune pleegt nu eenmaal geen omgeving te zijn waar men over de liefde praat Maar deze zü had geen f heimen en vertelde frank en vrij dat zij een fietstochtje met haar verloofde even had onderbroken om peren die zij onderweg gekregen hadden op te eten De hij beaamdk het en beiden zeiden dat er geen bordje stond met verlKiden toegang of iets dergelijks Waarop de rechter mededeelde dat gras in den zomer hooi land is en dat het bij de wet verboden is er dan te vertoeven zoodat er geen bordje behoeft te staan Ieder kreeg drie gulden boete zoodat het een dure peren eterij waS Economiéche rechter te Rotterdam VKBVALSCBra TOEWIlZma Tot S dagen gevangenisstraf is veroordeeld de 27 jarige sigarenmaker A M Helmond uit Gouda die had bekend in dienst zynde van zun broeder een verloopen toewyzing voor tabak te hebben vervalscht éh bij den diatributiedienst te hebt en ingezonden Wie beeft gesfawU Om daar achter te komen hi ft de Qlgkter de zaak van twee bewoneai van Barwoutswaarder den 35 jarigen C J Gerritsen en diens neef den 32jarigen J Gerritsen naar de instructie terug venwem Beiden atendoi terecht v dacht op 17 Augijstia IX twee schapen frauduleus te hebbeR ge bMht Dit ontkomen ZAJ pertmeht Wanneer de réchter htta apart ondervroeg klonk steeds hetzelfde antwoord luidende ik heb betzelfde gedaan als hij Wie heeft er dan geslachtf Ik nièl khnk het dan De ander zei dan ik ook niet Ook onder cede als getnicea tegen e k nder gehoord bleven zü een dergelijk atatwoeid geven Ook de zaak tegen aden 37 arig n veebandelaar C J van der Tol uit dezelfde geq eoite ia naar df instructie terug vervezen Qeze veid had de twee schapen aan bovoigenoemde mannen verkopt SPOOT DAMMEN BAMi ffro ytwBsaam De uiislaten wam de voor de vierde ronde voor de onderlinge cmnpetMtevan de danKiyb Itenluat ge eeidepartijen huden als volgt C d Pater P v Vestdoot 1 1 1 1 JIJ e Uolenaur M ZijkltraP V Daafv P TomA V d Berfr P ZwartJ fikiklandjl VeiNneulenA Boer P VeriioaiP H V Eijk T WiöeinaeA V Beuz om G J BeiiiierJ d Bode A V d Berg 2 Voetbal pbooramma jodan iMKra Voor a 8 Zaterdag zün voor d JMan Boys de volgoide wedttr den vastgesteld Jodan Boys 1 Of S V B 1 3 30 uur Viteaae Itl Jodan Bim n te Delft BANDBiU DAMB8 doen viel eanmer tractinii lichaam op jni r hH een schou Mm ém ca iCBTOp kun ga e zijnIMMtMèid gebracht naar het dia Wijk te 3ouda predilm leente alhi Huins i DaM J derNtd Rei is beroepen ft MH VOOB TUINBOUW KN PLAim KCMBB In de vergaderiift rm e atd kCfop van de NedOMUrvoor Tuiabmni en Plantkiuub lK QV overgegaan tot bespreking Mi jMfanwezige plan teranateriaia waRvoor werden toegek id aanvea heer W C Hage U punten en den heer A J Otto 6 pug ten Besloten werd op de eerstvol gende vergadering een benamitvm wedstrQd te houden van conifeeren COOP VEBBBNIOING DB B08KOOPSCBE VEILING 14 Oct Rozen per bos Oran Triumph 1 20 1 60 Sweet Heart Jj 00 Rosa Mundi 1 10 M Glo Mundi 0 6 1 10 FlorfC l Vierlanden 2J0 12 lictti ZMA BO Queen Slary WO 3 7 Rosalan dia 2 00 3 0Q ut Hly 1 90 Ëditli f 20 3 4 l Hadley 4 80 Oom Ciemengde roM 3 40 Else Pov Helen 4 40 51 Ingar 01sson 5JtO August 1 Rijkers IS 0 8 1 1 20 Diversen per bo tros Chrysanlea 58 71 et Chrysanten gr bloemig 3M 50 id kl Moemig 2 90 Aaters 33 et Sneeuwbeasen 22 38 et Cl matis Mevr Ie Coultre 3 10 3 30 ü Prins Hendrik 2J0 2 80 Asparajtn 50 et Ligustrumtakken 9 lï et Pblsalis Francetti 60 00 et Pernettiai per stuk 0 95 1 10 Geuderak Otm IN DKZB GKMBBNn iHTBIBElOB Twee sehpolklassen gesleten Er doen zich inldeze gemeente em zevental gevallea van diphthentu voor Het meerendM vaa de patiënte is reeds in het ziscïihiiia 4 pffnomen In vKband met let vaoAoown vit deze besmetteiyke v Mé xün de twct laagste klasaen der openbare lageit schoei gesloten mEuw BBSTomi ttf jcéjumiA Be heer H I i ii ng m aftredend gevormi ik Ib aecretarir £ De Buniekvereenigteg Caeeilia lu fronoer presidiirai van haar voeniMIffMheer A Rook Mz in h t tplpni vMGonderak haar ja bestuur wa Hetnieuwel bestaat uit voanaiitT T ftjha t A Nobel pdM G J van Tongerak J Nobel Adr Boek en J Visser cw Buan lssen Besloten werd dit jaar tiM uitvoeringen te geven te wetca eeai rpat ladM doaukteHra en kden vaa het inctramententenb en een uitvce ring ia Mtart vobr niet Ieden Ten slotte werd besloten den he H Boen het bcadiermheerschan der vereeniginl aan t bieden HelMfidon BURGEBLBKE STAND Ondertronwd I A Xaabergen oi A M Vloeswijk tk itaebiein LOOP DBaBBVOUOim Vertrokken C Ih Sdifiaiadier nW Woerden QBVAiu v ftannoBUB In deie i mcen doet lidl een tvii van diphterMa ifor Moordreclit AFTBBINEm B Aan heer ïï G van Erkel wegen stelden eervol on VEBNIEUWnO A8PAI De Vierde Bchtweg brandweer ÜÉM lallaa al aea iealOkt diA rskanlng awadt g ba i B S it T h a t a an ti f IntBl a vaonMIIaa Zoo kan bal keti goed In elkaar iit atataltan knjkta August o Mi i Nu gaan wa da kaak vaa n anderen kaqt bekOken HIadtdIgera beramen hun plannen zorgvuldig tij zijn overtuigd dat er gïpn apfid tuxchffn e krijgen en dat tl gaen tnkal spoor achltrUlao Ja PmtilltUn Detective tog ii wil n d mk fat v uin hj mal tiranskleurii galaai dm UcMHtaMI baar Mh bMnlgeo Ms IMnen oMmd tm t kk i n kilt wraT tod tenmpiicl in voortdurmde bewf uL i nrwAk nd 5Ï f 2 9 O b onk TÏÏ ÏL I aaanfciBi 27 Ifi w t bWpam U evaa r hü WMsoe MM gvtitMk SSdenoas aan en eritueiie oaachouwlngtt M4 b B endanramo e bant dus bat M tactlvc van het aint Olat Lwit Ik mm nm to ned mQa tengta auisen vooraldlaar Andira Svartan eenenveertig Z r c4 van iNMerta sIMs iaran In ParUt wooBsdM ch l van bet oontHIlelniKaa▼oor Kurops aa éa Interoatlonaia verseksnnnmaatschappg Lincoln met hootdB M In New York Ik behoet niet teletwa dat mijn komst naar Stockholm lovaaMadtlairt niet den dlefrtsl ehnsdeelevan hafones De Béringuird Ik heb reeds B oéderhoud gahad net Jn ect wtand Bi vlrtstla dat tl volMAg oP dalMO0 bent Olstsravond hebben ze geprobeerd $ te ntoUcii h 7 Er is t affilnsta stevig tn de MaximBar gaknokt tMtje sloeg Je er itevig doorheen fUn Je keat Ktaasen Van aMu de vrtliwook maar t imatca elat vaigttcii din hasr tweeinnil m een rot heMgeilcn enje de me in haar natuUfHha pMaM stXiSsu igrsrani ïïSï Ik bah ok artlaant nThét mM Hat nproMtn Jlaar hst mU v arkw n haatt Wi tfMt bUttér hoogea duitk van ja tk as mt Mna worden u niet al te goed Koaat wal o laak is desa Ik ben pp eigwi n iBa i i a ai ai m mmm mm mwt fhai eir f begrw n op mijn geaiak geateld Ik heb tainand aodlft dMapdraenteil vwr me wil vervDlIai ta ecli aÏBar Ukacbe knulstta an aik W baatt Als 1 ar mi aar voeH betaal Ik bondard kzaoa In dt week Daar je HmoOKIeel bi aahn dlaott snit tttn kom ie In eamneridiurnxv da belooelng die mltn maatschanpij uHlooft voor ienitbtzorgiaf vaa het Maai tr tweehondcrddiiizead iBuiea Bperan 0 kal aamca p das dttlaa wa aamen Het dank je et overT Boe Ik er over denkT herbaaMtAugaat enthotislaat PatentI Dat is dua in orde V n nu af aan b nIe niet langer hoteldelactive van bet SistOlat maar veeilaaptg Ml ia dr woMn Voor de buitenwacht maat ké IHttn alaofM neg silooa hat baantje waamaemt iahou4t ecbter oitrinllend btdg mei daopsparioc van bat kalaaiii er Ja Sdrtaa aU kte slcb eer op 4aB dhran Kom wat dichter b J zitten SOderman verzocht hij Je hebt natuurlUk gelezenvan don aanslag Oimnar LwSqvlatT AdRii aperd de tian open llat nrtekt vaaaelt Maar h kdn at Mr taae In verband alaan Hal gabwrda In den nacht vMr da Inbraak Precies VóAr de komat von bnron en barooat Da BtrtnguaM In het Stat Olat t Bveiwena yotfr dé komst feuor Victor Deachampa Da man oitt dt kni zdcercn proPartja nIelT van zdcer iiMiS Dia pratataoratltel la humbug vervolgde Svlrtan Dttdianma bewR pbiloaophle g aa to d aewl vA Ioa M varfceerdgezelachapPtii werd van de univendtcit t tagd 0 Jmudt ld M at aJIariai nr4aebte rac Bnw op jnaar tat nu taa beattda pdllNe gaan vat q den gladisn sebavuilkunnen kr tan Dit wat üfpmnpt betreft De ffibfgwrd ir een lm later Wal geraakta baren RU w a atnia ann t wn bil da doeMar van en bierbrouwer uit BtraatSbbri tiouwdtk Zü bradit ca jlevMbruldal t mee ten huw W dien MrinctMid mt grootoidt a damtepta Vanidln viiow ontvangt hl nu aan baadMldtn nkgell ali HMIgtrt tOo jMhaddea tebetSleit Oa batwi aiaat In relatfe metDeaebamps Diena komst naar Stockholm juist op dit Utdatlii gaan te deidini Haar u iMde er sooevan den nadndiop dat bat gebaurda na dan dMftal vaabet halasnoer tnettemtn blijft het verdacht V noemt óók Gunnar Lundqvlst Wat Z er mat l laakan hebben taat bp end al een gewlekat heler ap K tiirpn t nj een doorn geweent W hat g van heel wat aaauranllamaat avn zoravuMbE iraoniavaid komst vaolt BdMnguafd ta hM 8lM Jllat Daarom Min dia aevroinv BaaaS ar Ikaar intrdc Da labiMMra araran aakwirda kiatbten Kondar tw M lag bat iidt bedeBbig hit hüasBoer aan Ouanar Lmd vM ter haad ta attUan dit er an al vaader raad aaet u weten Wil bcbban nMt Insidttt ta data SOdarnan dlMr wQst allat op Hee hoiidto tQ ar aadara van ap de hoogte zDa mar Da B4ringaatdt seadea afatappca dat dctc een ultheadlglni vaa de Kalundby s kouden ontvaagaa dat ha haiaiaser la a brandkast aa bat htM werd gad spa n aa id T Oak an ian hébhen tundqvist aanvankelltk hém wttd Het is tenminste mijn theorie eW een moordaanslag op gtpleegd diai a S laa V g ffJS ittaaattfaaaabt Ik ba g lolali nu Heien Sl H ft Mt w rkw 3S rtd datOumui rtfl £ i ar baiare iew Ws aak n ll 5 S E atoMdt vai iataeM n D al moattl ap l waataeM imal snoatt hO ap laatvn 1 mm atidi taakenta wM hl bmt m mm Mwraratitfliig staal ap s a naam e lt 1 bandt op atn eveninaato dttttrlM Ik lag daar net atlaaan aam ajrr n gedachten getuige van hoe DeW j3J die tuaachta twea kaaWsf eaü f ter Mi tellen eItTiS nM eln wm f de brug kwam