Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1942

0ü ie October 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN luilannt No 2I0S5 irs k toUDSCHE COUBAMT leap ong I over I ruilen latnes ye 131 IC S itpaai f digem p w let geil far van taarsma Ijorink psschen PNGË f HING VAir BBDI T0 INBOUW IfcNZ kt Depart bcheepvaart in ds if 1 vw het ïW 1 bekeiA dit verbtno ivlpchtw a ti ten VSt ST iiiaS VfSfigiiigs en 4 mngsverbod Ijfi da kuststreek Ter voarbereiding van emcaatie slechts mo elijk wanneer hun werkzaamheden met door eigenmachtig en wild handelen van enkelingen bemoeil jlct of erger nog doorkruist worden Teneinde dit onder alle omstandigheden te veimOden heeft de secretarisgeneraal van het departement van Binnenlandsehe Zaken heden twee besiniten uitgevaardigd waarbij de vestiging het vertanixen en het huren of ook het op andere wUte voor zich reserveerai van woningen of gedeelten van woningen in het knstgehled en in de onmid delliJke omgeving daarvan in beginsel tUdeUJk verboden wordt Op grond van deze besluiten zijn uitzonderingen op het bovenstaande plechts met bijzondere toeste nming van het JMtreffendè Bureau vluchtelingenzorg mogeluk De namen der gemeenten voor wellce deze besluiten gelden zija heden in de Nederlandsehe Staatscourant bekendgemaakt Deze gemeenten omvat ten niet alleen die welke eventueel voor ontruiming in aanmerking koiTKn doch voor alles en wel voor het meerendeel die geiheenten waar een ongecontroleerde toevloed van elders vermeden moet worden Verzoeken tot het verleenen van speciale toestemming kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden en moeten aan de volgende instanties gfricht worden Voor Zeeland bureau vluchtehngenzorg Zeeland Middelburg Gortstraat 30 Voor Zuid Holland bureau vluchtelingenzorg s Gravenhage Jan van Nassaustraat 80 3 Voor Noord Holland bureau vluchtehngenzorg NoordHolland Alkmaar St Laurensstraat 3 Vanzelfsprekend bestaot alleen bö dringend gemotiveerde verzoeken de mogeliikheid van inwilligmg 1 desll OiM vu bevoegde zyde fittbreidlBc ▼ i kwitverdedl 1 iniilfraarts door d DnltMihe be IStptraepeii fai Nederland heeft ten M woongelégeiUieden welke rjtit de nabUMld vaa de verdedl L ftne gelegen jn UntiMkert doer rSfWlkiDg eei of gedilUeHik ml 2 Moeten worden ontmlrad Ken der IStt ontmlndng heeft natanriyh niet Sa uit strat qiiseh feelang plaats iMk ok in het kclang van de bevol ISffir die bii eventnoala geveehts IjUl gen xoeal de ervaring In oorlog steeds getoond heeft ter zij in de geveehtnAne blijft llOTiii In ernstige inata de gevolgen In wdervlnden Het is ook begrijpe hf lat een dergelijke entnüming liMMer de noodzakeüjlcheid daarvan lal Mitend is nüHg vowbereiil M0H worden toieinde overhaaste l tMelen bÜ den aanvang van ge iiMimltlIngM te vermijden I itr in NeMrland moeten derhalve tMMigni w de door de neodzake vaeoatteiBaatregelen getroffen Ung van het knsigeUed oo goed Iwiigk behailftd en een ordelijk ver nü nn de ontrnimine en de ond r liBOlliedea veiUggeRteld worden De linafaig der betreffende maatregelen UNsTtel mogelijk in iianden van de llHirlwdsche botuimorganen gelegd liiVei In die van de Commissie bnrger IkiriUiig die ook UU het nitbrdcen 4m oorlog de noodige evacuatie HMlMfelen in het belang van de be Irtlar ton uitvoer gebracht heeft Bet findache bestiiBraappanuit moet U zijn maatregelen natuurliik aanwUringen van de weer M richten en heeft het uiteraard lila de hand in evaeuaUamaatrece lirlle de weermaeht als neodisakelük Mmnwt wtJiigingen te brengen I Stelselmatige welgeordend arbeid I idingen voor de a s Win Ip collecte de eerste in dit seikop het kantoor van Winterhulp fUind te Amsterdam De bussen opgepakt om over de vetsclul Plaatsen te worden verdeeld Polygoon v Bil en S steunpunt In een nieuwe J wiaangche troepen bezette stel i den Don Orbis Luce aottond gmrtrten Mt girtUiral U graten toonen sporen van wf tai tï 4 PK Utme R P B 1 flp bestuursorganen Is echter Mr t l r fa troklcen gemeenten In d bvlage bebooiende bu het be J ahiit van den lecretana eneraai lan het departemem van Binnenlandsdbl Zaken van IS October 1 42 Ned F landscdie Staatacourant van Iff OetoMr IMS worden do namen der b troklnt meenten goioem nl de wlgend 1 Provincie Zeeland alle gemeen ten S Pwjvincie Zuid Holland a s Gravenhage s Oravenzande HiUegom Katwijk Leidachendam Do Liei Lisse Monster NaaldwuH Noordwyk Noordwukerhout Oegstgeest Kotterdam voOTzooveel betreft Hoek van Holland R jii burg Byawljk Sassenheim Valkenburg Voorburg Voorhout Voorschoten Warmond Wassenaar Wateringen b Alle gemeenten gelegen op d eilanden Goeree en OverfiaWoee Voorne en Putten en Rozenburg 3 ProvMicie Noord Holland a AlUe gemeenten gelegen ten Noorden van het Noordzeekanaal mot uitzondering van Amsterdam b Bennebroek Eloemendaal Heemstede Velsen Zandvoort BESLUIT VAN DEN SECRETARISGENESAAL VAN HET DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN HOUDENDE AANVVLUNG VAN HET VESTIGI GSBESLDIT Op grond van par 1 der verordening no 23 1940 en in overeenstemming met de par 2 en ï der verordening no 3 1M6 van den Rtikscommlssans voor het bezette Nederlandeoho gebied wordt bepaald ArUkef l Vestiging in of verhuizing binnt n een gemeente in den zin van het Vestigmgsbesluit nr 85 1942 worden mode geacht te hebben plaats gehad zoodra de betrokkene langer dan acht opeenvolgende fiigen of tneer diw veertien dagen m een kalendermaand in e gemeente woonruimte te zljneT beschikking heeft gehad of huisvesting heeft genoten tenzy h i deze op hst tudstip van inwerkingtreding van een voorschrift a s bedoeld m artikel I eerste lid onder 1 van het Vegtiging besluit reeds te nfner beschikking had of genoot Artikel 2 H die door het verschaffen van w ftmnnmte of huisvesting gelegenheid geeft tot ovcrtnedmc van een op grond van artikel 1 eerslie IkT van het Vestigingsbesluit uitgevaardigd voorschrift wordt gestraft m t hechtenis van tenhoogste tw e maanden of met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden De by het eerste lid strafbaar gestelde handelingen zijn overtredingen Artikel 3 De m een gemeente geldende verordeningen als bedoeld m artikel 6 van het Vestigmgsbesluit treden mterivk met ingang van den dag waarop voor deze gemeente in werking treedt een op grond van artikel 1 eerste id onder 1 van het Vestigingsbe lmt uitg vaai digd voorschrift buiten werkin Artikel 4 Demonstratie van het 8ste corps van den Nederlandschen Arbeidsdienst te Eindhoven Het vendelzwaaien tijdens het middagappèl op de Groote Mfirk fPolyffOon ti Biteett St Nicolaas ts fa aaBteeht en daarmede is de drukte In de speelgoedfabrieken begonnen Een trekker naar Pi VgoonSagertt Dit besiluit treedt nn werking gang van den dag zijner plajtsi Nederlandsehe Staatscourant s Gravenhage 15 Octol Pe seeretans generaal van het departement van Binnenlandsehe Zaken Belmidiaidciag k Gravenhage 16 October Baar r de laatste dagen herIwaWmjfc daden van sabotage in ha feaaotte NederlandMshe gfiMad attn gojpleogd i heden de Mgnrfe personen daarvoor als CUawaan veraatiroerdeiyk gemU en gefudileerd 1 BWüitnk Olrl geb 22 11 1914 uit Deventer S aerritsen Albert Jan geb 9 3 UW uit Deventer Endeveld Jan Comeiis geb 14 12 1914 nit Apeldoorn Ewyk Wilhelmos geb 284 19M uit Deventw Van der Ifenlen Daniel pb 4 2 189ti uit Deven 6 Van eUlnken Pieter Adria nns eb 18 7 1993 uit Amsterdam 7 Roebers Johannes Hendrl kns geb 7 9 1886 qit Deventer Van Veen Jacobus geb 26 9 1900 nit Enschede Kois Jaeobus geb 21 1909 uit Amsterdam Oo vaar Evert geb 19 r 5 1897 uit Amsterdam Van der Kerfchoff Jacobus geb 19 10 1898 nit Zwolle Baantjes Jan geb 1 9 1886 uit Enschede Vrind Hetaufeh Wilhelm geb 2 6 4913 uit Almelo Umkers Aaldert Jacob geb 11 7 1896 nit Den Haag Van Dam Hendrik geb 26 9 1889 uit Wagenin gen De höhere 8 S en Pirfliel fjihrer Nerd Vert get RAüTEB SJB Gmppenfbhrer eo luit gMeraal der poUtie atauja van den secretarisoeneraal VAN HET DEFARTEWmX VAN BDfNENLANDSCHE ZAKEN TER UITVOERING VAN AKTnOH 1 LH L ONDER 1 VAN iaet VESraGINGSBESLUHT C gKmd van artikel 1 lid 1 onder 1 van het Vestigmgsbesluit no 85 1942 zooais dat Is aangevuld bsj besluit van den lecrotans generaal van het departem van Binnenlandsehe Zaken vi IC 9SUbee tWZ tot aanvulling van bet Vestigmgsbeshiit Ned Stcrt van 16 October 1942 no 201 en m overeenstemming met de paragrafen 2 en 3 de verondenmg no 3 1940 van den Rijkscommissans voor het bezette Nederlandsehe gebied wordt bepaald Artikel 1 1 In de gemeenten genoemd ai de btjlage van dit l e luit is het verbo den zich te vestigen te veriiuizen Dit verbod geldt niet voor HyksdmtsoheirSt voor personen die in het bezit in van een door ot vanwege den di teur van het Bureau Vluchtelingen rg in wiens ambtsgebied de gemeente gelegen verleende schriftelijke vergunning Dit besluit treedt m werking met ingang van den dag zijner plaatsing in de Nederlandsehe Staatscourant en vervalt voor zoover de aecretaill generaal van het departemwt van Binnenlandsehe Zaken niet anders Jbepaalt na verloop van drie maanden na den dag van inwerkingtreding s Gravenhage 15 October 1942 De secretaris genel van l et departement vai Binnenlandsehe Zaken FSEOERIKS Tweede premtétrekking der Winterhulploterg Man schrijft ons Na Amsterdam Is thans Rotterdam aan de beurt om getuige te zijn van de openbaru remietrekking van de WmterhalploKrij 1942 welke trekking kosteloos voor iedereen toegankelijk zal zijn Deze trekking zal as Zaterdagavond JJ October om half acht precies plaats yinden in de schouwburgzaal van geöoow Odeon In de Gouvernestraat onder notarieel toezicht Zooais men weet betreft het hier de premie ultlottaig van Sene B tw 70 premies van ƒ 100 en de hoofdpremie van f 10 000 Op welk nummer dit begeerenswaardige sommetje valt zdl Zaterdagavond bekend worden hetgeen een spannend oogenhlik zal zijn Voorts mogen wij verklappen dat aan dezen avond die met muziek opgeluisterd zal worden nog enkele attracties zijn verbonden voor het aanwezige publiek en tenslotte eiken bezoeker een gratis Winterhulplot wordt uitgereikt waarmede men dus nog een kans heeft op een der vele geldprijzen Op zichzelf IS het bekend worden van de premie van ƒ 10 000 hetgeen zal geschieden dowr middel van het bekende rad van avontuur voor de bezitters van premieloten de moeite van het bijwonen van dezen zelligen avond waard Men kome vooral tijdig de zaal ts om zeven uur open want de belangstelling IS zeer groot en het zou jammer zijn wanneer men op iMt kmti oogenbUk geen pbMIa meer zen IcriJaea Keuringen voor de Waffen S S en het legioen Het SS Ersatzkommando deelt mede dat vruwilligers voa deWaffenS S en het legioen zich op onderstaande data bij de genbemde Tidressen kunnen vervoegen teneinde g eurd te worden Tevens wordt er de aandacht op ge vesUgd en wel speciaal voor hen die er bezwaar tegen hebben hnn dienat buiten Nederland te vervnllen dat thans de mogelijkheid bestaat om dUenst te nemen In een speciaal wachtbataillon De opieiMBg vindt in Nederland plaats terwW de Inièt van dit bataUlon ook in Nederland blijven zaL Tydens de keuringen voor de Waffen S S en bet legioen kunnen zidh ook diegenen melden die tot de Germaansche SS Nederland Nederland sdie S S willen toetreden 21 10 42 17 uur Rotterdam Deutsche Haus 22 10 42 17 uur Utrecht Wehr madhtheim Mariaplem 23 10 42 10 uur Den Haag Café Den Hout Bezuidenhoutseheweg De nieuwe bonnen Veer de volgende week xifn ter wrio ging vmi de gebmIkelUke rantseencB br e ed beaebnit vleeseh aardappelen iHik tabak enz en cigaretten eek voor de dames aangewezen de twnnen 53 Taptemelk is verlarügbaar op de bonnen I St en 2 59 reserve Denkt aan de roode bussen Het ts Aerfst en wy gaan den winter teitemoet Don zal de koude zxih weer doen gelden vooral Mj ome minderbedeelde oifcsgènootcn Het hevigst evenwel bv de kinderen van deze behoe tigen tuier jon e lichamen uleesch boter en ander voedsel zoo noodtg hebben en dte zeobtttere kou ztUlen Itjden ah zy niet de warme uioUen deken of e Meertjes krygen die juist van Wto geld door WinterJiulp kunnen worden gekocht Zaterdag en Maandag at verschijnen de roode bussen t eer op straten en pleinen Toont dan dat u Nederlander bent gaat ze nie voorb maar geeft neen offert want dat t een prachtioe Hederiandsche etgensckap Vergeet hen niet die kleinen en grooten die uw offer zoo noodig hebben Geeft gul Offert mild asaij a iMMW8iaMMWSMMMii aiss i ii a i ii s ie 8 l Speelgoedactie Jeugdstorm st Nicolaas nadert Het heeriyk avondje Voor uvi kind mlMchien Weet u ecliter dat hel voor honderden Nederlandsehe kinderen geen heerlijk avondje belooft te worden omdat vader en moeder in dezen maeii ken tijd nauweldks het haafd boven water kunnen tiouden Ook deze kinderen komt echter e n heerlijk avondje toe Voor hen heert de Jeugdstorrtl nich ingezet Morgen o een der volgende dagen zal er ook aan uw huis gebeld worden en dan tal een Jongen of een meisjeu vragen of u wat beschikbaar wilt stellenvoor de kinderen van behoeftige volksgenooten Speelgoed oud of nieuw klaedlnggeld of iets arders Zorgt dat de jeugd niet te vergeeft een beroep op u doet Uw kind bezltrteker wei een stuk speelgoed waar het toch met meer naar omziet Uw kind zal hetniet missen maar a aks met St Nicolaaizal een ander UndA er verlangend naargrüpen et nu reeda hetgeen u kunt mUben klaar mWimwniKwemi 5 8 Zon c 8 97 onder 18 43 Maan op 15 48 onder 1 J2 Men la vcrplicbt te rdaiiteren vaa conaoadargantf Uit seatopkoaal Laalaarab vaa ocrtafgeo BMMtaa c a half ar aa toaaoaA rgaa aaitalohaa arordea iM a ft fJI By onie vriJwUIifers Al zjn de moelvkheden dikwijls groot toch mag het nooit voorkomen dat de mannen zonder eten blijven Hier wordt in speciaal voor dit doel vervaardigde ketels warm eten vervoerd SS PK Gosling O H NIEUWE KOLEN AA NGEWEZ EN 06 BV 07 BV en 08 BV van de brandstoffenkaart OOK NIEUWE PERIODEBONNEN VOOR BXJEINERE HUISBRAND Gedaread het tijdvak vaa 1 Oetober 1M2 tbt en met 28 Febraari IMS geeft elk dor bonnen KBV VIBV en 08BV vaa de voor het steofcsei oen 1942 43 nitgereürte brandstoffenluuul recht oa het kaopen vaa één eenheid vaat brandstoffm Het aabHaic wm r aait kafes ta xijn eigan belang op gewezen dat liet Ée wenê eht is bevenbedoelde bonnen aan den handelaar bij wien men als klant staat ingeschreven alle tegelijk te overhandigen en wel eoo spoedig mogelijk Hiermede wtrdt bereikt dat de handetaren van hun traasportmiddelea een zoo economisch mogelijk gebruik kunnen maken terwiji zü hierdoor tevens in staat worden geeteld hnn herbevoorrading beter te regelen Ten aanzien van handelaren die nog bestellingen op reed eerder uitgereikte brandstofbennen hebben nit te voeren geldt het voorschrift dat dexe bestellingen met voorrang moeten worden uitgevoerd Het mag dus niet voorkomen dat een gesin reeds brandstoffen ontvangt op de bonnummers 6 t m p ienwljl een ander gezin dat bU denzelfden leverander tast ingesehrevM nog waeht op brand ffen van de onde bonnen Op de handhaving van dit voorschrift Tal zoo scherjk mogelijk worden gelet Ook he publiek kan hierbij zijn medewerking v rleenen Indien bv wordt geconstateerd dat de levering op de oude bonnen bM die o de nieuwe bonnen wordt achtergesteld doet men goed deze gevallen terstond ter kennis van de brandstoffencommissie te brengen die elke serieuze lacht zal onderzoekep en biS gebleken nalatigheid van den ijetrokken handelaar maatregelen zal nemen Voorts wordt er nog eens de aandaeht on gevestigd dat het den handelarea niet altijd mogelHk is om op allé geldige bonnen zeer gewilde soorten bUv anthraelet of jiareleokes te leveren Men neme daarom zoo noodig genoeeen met redrelteliike levering van ander soorten Veelal zal het dan wenschelijk zljft om gemengd te stoken Hoewel reeds eerder medëdeelingen over de mogelijkheden van gemen stoken in de pers zijn verschenen ligt het m de bedoeling om deze zeer bmnenkort nogmaale te doen publioeepen Aangezien de levering van brandstoffen op de thans geldig verklaarde bonnen ijelijkelijk over eenigp maanden verdeeld zal moeten plaats vinden wordt het publiek m overweging gegeven met den aanwezigen voorraad de grootste zuinigheid ie betraditen mr rian irs irmtiï i en met il April IMI de met één een 5 SoSPf 5r ë T riode en Am eenheid achtste periede gemerkige bonnen elk recht geven op het koopen van eén eenheid vaste brandstoffen Deze periodebonnen stJn uitgereikt ten behoeve van kleinere hnisbrandvcrbruiken in de geaafca b e d en e rood dat ilki siJ vaa de braadstoffeneommiarie waaronder resaorteerea eea Mentiteitskaart hebben oatvaagea ea MnnenkMt doet dea plaMseiWt ea b tiediea t erilea wardoa ageraapea teaaiHa ap eea deer dïsai dtMot nag nader behead Ie Bsafeai dar de toew fs nrea de v e aasde zevende M