Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1942

VRIJDAG 16 OCTOBER STADSNIEUWS Uit vroeger tüden f i i i CSODMÉR CODSAfCT PUUtTSELUIt ilElMfS Bü Bikoai t ▼ den Geref Boiudl tol cBrauns ▼ an den veAou geval van de te adiurft gecon 8 PAPI Ondef de schai der H Verhek besmet telüke atateerd K JAAH OEUEOEN tut een advertentie De burfemeestar van Zuid Waddinxveen brengt ter kepnia van de beJanghébboidem dat de stiAken betreffende de te aateigenen perceelen in deze gemeente voor den aanleg van den spoorbweg an Gouda naar s Gravenhage vanaf tlaaodag den 21b Oetoiier 18 7 tot ei met Dinsdag den 1 November daaraanw Igende voor e t Mer ter tosme opdè secretarie der gemeente zjjn nedergciegd buqÉemeeeter Voornoeetd Dort Kroon Twee harten in drie kwan maat met Leo Slezak Aanvang S 15 uur Zaterdag 2 uur n vanaf 6 mir Zondag vanaf 3i0 uur Zondag 10 30 oiir Sdiool des levens i naUa Theater TWee meisjes en één man met Hilde Krahl en Mathias Wiemaon Aanvang 8 19 uur Zondag vanaf 3 30 uur 17 Oct I nar Kaaalmbi Uitvoering Goudsch tooneelgezelschap Tot Ons Gmocgen opvoering van JZUtt eerste leverantie iÈ Oct S aar Het Sahaakbord Vergadering Vereeniitiiic van postzegel verzamelaars Goudü n Oet S nar Het Slaaiwe Kralf ht Bodegraven FBEDIKBEDBTBN VO mtAO Ned Herv Kerk 10 uuj KluKener voorber HA 4 uur and A H C Jacobs van Geref K Geref G Evang Li muller Evang lur da Dam ir leesdienst uur ds Bahn U lAAB GELEDEN De metselaan vereeniging Onderling Hulpbetoon hield hare jaarlijks den vergadering Red Oir Vrouwwi cbe algemeene vergadering De uit hnnd inipidinff m vr dr F T Die Tvavfln t ed roC en ean ab i i 410M zoodat er bond inleiding mevr dr F T Die mer Lindeboom over Gevaar loopende en ontspoorde jeued Oei tJS aar XMbia Kerk Btibellezing ds H S J Kalt n Oet 11 oer CmheOistnat 3 Ledenvergaderiiu Zidtteverzekedng in het land en tuinbouwbedt Jüf in Neder land 24 Oet t anr Ter 0 aw Tentoon stelling postzegds en poststukkenVereeniging van postzegelverzamelaars Gouda t $ Oct 8 nar Bennie Theater Csbaretavond Ned Reisvereeniging optnt den Capriolenca aret onder leidinjjl van Kommer Kleijn AP0THEKBRSDIBN8T Steeds geopend 4e nachtt alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 c aan ziekengeld een saldo m kas waa van ƒ 220 50 vorig jaar 371 01 Aan contributie werd ontvangen ai4 4fi Mej M C Bokhoven ia tot oDdcr wijzeres te Rotterdam l enoenid tS JAAB GEtBDEN Tot lid van het algemeen beatuur van den A N WA Toeristenhond voor Nederland ia heikozea de heer A C Coster alhier UH Haastrecht De gemeenteraad heeft besloten tot vervroegde winkelsluiting De winkels met inbegrip van barbiers en kapperszaken zullen des avonds te 8 utir gesloten moeten worden tot s morgena 5 uur uitgezonderd s Zaterdags op welken dag de sluiting is b aald op 11 uur Uit Schoonhoven TotpredUiantbij de Ned Herv Gemeente alhier vac ds Boonstn ia beroepen ds Ph J Vreugdenhil te Sprang Uit Waddinxveen Goe ekeurdzün de statuten der N V Goederenl ahsport Maatachappü Maria Ann alhier Variété Bouwmeester f S urrSTEKEND PBOGBAMMA Een prachtig programma maar het was sneu voor de artisten dat er zooveel leege sticelen waren aldus gaf n bezoekster van bet Variété Bouwmeester gisteravond in het nachtelijk duister van de Boelekade haar oordeel over het dezen avond in den Nieuwen Schouwburg gebrachte programma ea dat was een juiste liitspraak Een goed programma was het zeker een programma met die echt genoeglyke variétésfeer waarin men eens hartelüJc lacht om een geestigen zet zich verbaast over onbegrijpeluke prestaties der arUsten of zich behaaglijk in zij stoel schikt om te luisteren naar een licht stukje amusemehtsmuziek Een vlot programma was het ook en zoo goed als alle nununers waren stukje kleinkunst zoo goed als kleinkunst maar 2un kan Om met het minst goede te begin den de Zeven Blauwe Hawaiians maakten nog niet den indruk gerouti neerde artisten te zijn Ze stonden te onbewegelijk op het tooneel terwul ook het totale klankbeeld van het orkest nog wel voor verbetering vatbaar is Het zware geluid van den niet altijd feilloos bespeelden hawaiian gitaar overstemde te dikwijls de andere instrumenten Ook de refreinzang was nog een zwalc punt Het best waren zö in hun krontjong potpourri De zingenje zusjes t rachten leuke liedjes op uitnemende wijze voorge dragen jnet een prachtig gevoel voor rtythme Deze beide dames beschik ken over een zeer mooi stemmateriaal en hun samenzang is volmaakt Hun beste nummers waren Schaterlach op Zaterdag Le plus beau tango Me de klok in de hand en Sag bean Abschied leise Servus Larette vormt onder de goochelaars een klasse op zich elt Wat hij met z jn wondervlugge vingers weet te piestecren grenst aan het wonderbaarlijke Bovendien kenmerkt zich zijn optreden door een welbewuste soberheid van woorden gebaar die welda£g £ aandoet De drie Adlers brachten mondaccor deonmuzick en zie deden d t zeker op zeer verdienstelijke wijze v blijkbaar ook naar de meening van het publiek dat danig voor tien applaudiseerde Toch biyft het geringe geluidsvolume van deze instrumenten een i ezwaar daar de spelers gedwongen worden steeds met hun instrumenten in deon middelijke nabijheid van den microfoon te blijven wat den aanblik van hun nummer niet ten goede komt De man die aan dezen avond stemming gaf was John Kloos Een keurige conference en een aantal uitnemende levensliedjes bracht hij Z n liedjes Te laat na 12 uur Hé Ps Daar was creis een tijd en zijn parodie op scheiden doet lijden hadden alle de ken meVken va 5 het goede levenslied dat immers op gemakkelijk aanspreekbare wüze moet zingen van de nooden en vreugden van het dagelijksche leven Zün grappen sloegen in en hij bracht het publiek gemakkelijk tot meezigen Waariyk Theo Bouwmeester had met zulk een Variéjéprogramma een volle zaal verdiend A J Vermaas Zilveren jiïbilaresse bij Viruly FEESTDAG VOOB MEi DEN OUDSTEN Ved hartelijkheid heeft mej den Oudsten Schouten gisteren ondervondeh bij haar 2S jarig jubileum als kant4xirwerket bü de N V T P Viru y Co s stoomzeepziederü fit Hamer Dea morgena is de jubilaresse in de directi amer in aanwezigheid van het geheele kantoorpersoneel gehuldigd Nadat zij bü haar komst met een bouquet bloemen van de directie wn vn welkomd sprak de directeur drs H O W van Aardenne haar toe waarby hij haar dank bracht voor de trouwe plichtsbetrachting en de keurige wijze waarop zij altyd haar werk verricht Als blijk van waardeering boor hij haar een geschenk onder eofltvert aan De heer J Th van Asten procuratiehouder vertolkte de gevoelens van sympathie van het kantoorpersoneel en overhandigde haar een schaal van Delftsch blauw en een bloanea hulde Voor het ondervonden medeleven waarmede deze dag voor haar tot een onvergetelijke is gemaakt heeft roei den Oudsten ten slotte bedankt FIETS STOND ZONDEB SLOT Ten nadeele van een slager is een transportrijwiel ontvreemd dat onafr gesloten achter een woning aan den Kleiweg stond Pijnen in de ledematen verdwenen Ik laawiw MMak ürr M L$iW Sedeit juco leed ikunKheuteDin de ledematen ea ipiin in de kniege Iwtichten sM he vig dst ik if en toe een stok gebntikea noest KeeJs os hef gebruik vu enkele Orialtjet koo ik dêt nachts weet slapen en thau na aeaite maanden xijn de pijoea beeicmal retdweuen en kan ik oitdanka mijn i2 jaren en 106 K licfaaaaugcwidit wa loopcn all noeget Bij theumadek ischias apit verkondheld griep zenuw en hoofdpijn helpen deOvaakjei ran hetTrinetal Agentschap Dece hebben geen achadelijken toTlocd op ban maag en darmen Neem diiea de proeft Origineele vcn akkipg van 20 nUenen slechts 60 cta In alle apothekea en dn ttetijea verkrijgbaar t m AsMtaikaa ftiiiimi SM l iiiilaiSia 10 uur Heiligingi Zondagsschool 3 uur Kindersamen mst 6 uur Bidatond 6 30 uur Verrassingasamehkomgt iNijaaMMGj s KLOSEins over DOOfTBH UDENIg EN IGJ 8 AVamUAAL Voor de aféM Bg G nda iran den GerefonneeRleii Bond tprak siste avond in Daniël dB P A A Kli ener Ned Herv jpredilunt te Bodefraven over JDoop bel enis en avondmaal Na het gemeenachappelqk zinfen van psalm 11 ver 17 opende de iroorzitter df H S 3 Kalf de bijeoilMka met gebed e b vervolgena emlge venen vH Jereudê tf In het lieht tjm et formulier van den doop aan de volwasgenen wiilen we aldus vin ds Klüsener aan het verband antoantn umch den do p de belü4inii ttt h t avondmaal Ook onder out kerkelUke menachen bestaan vaak zidfee eicenaaidige opvattingen omtrent dez Zaken dat we niet dankbaar genoeg kunnen zün voor de formulieren Het formnllv b ten vast punt éiA onder aile troomlBgen het onveranderde getiügcDii der Kerk bltfft weergeven De vemideringen welke éritid als Koelnum en Ledesteyn in de formulieren wilden aanbrengen hebben gelukkig geen egang gemaakt Ruim 3M jaar geleden bestond ook reeds de vraag naar het yerband tuaschen belijdenlg en het sacrament var het avondmaal De Dordtsche synode heeft Sn 1618 omtrent dit veel bestreden probleem een uitepraak gedaan Artikel S8 van de Dordtsche keritorde luidt dat bejaarden die gedo worden en belijdenis doen ook de verplichting op zich nemen van het toetreden tot het heilig avondmaal Het kerkelijk spraakgebruik van aannemen bevestiiren en lidmaat worden is onjuist omdat een gedoopte altijd lidmaat is zij het dan geen balijdpnd inderen uit eeloovifie ouders behooren Wj de kerk en ontvangen daarom den dnoo on grond van het Renadeverbond Ddoop s geen teekeh van bekeerd zün maar een klemmende rc P ïtem tot bekeerin de werkelijk heM van het genade verbond De Catechisatie Is er om de jonge kinderen te mofen leercn gelooven maar mt geloofskennis alleen is men er niet he moet een zeker weten zijn P i h m d e helüdenis des peloofs sflect moeten de hoofdzaken van de geloofskennis leven in he hart et daarvo is ccer peleerdJieid noodi Wie ziln doop verstaan heeft mgfi ook be iidenis doen maar het moet een b l n zHn dpt mei door Oods wrade Hem als Zaligmaker mag erkennen Slechts hit is een oprecht belnden lid die in zich de beoeerte voelt branden om aan den dl des avon mnals t nif en 9an7iften Zü die dp beftidenis B een gebeurtenis zien losstaand van alles verstaan die itnoo ii ine van et avond i l ispraTn ni niet pn verl3 en d 1r rk tot een god Jien t4ee vereenWnc Diiideliiv peeft ons het formulier voor het b enen van d n doon aap volwassenen de voorwaarden aan noO it vood on nb re b dpn p da men zün zorde Vent een tijre ht 6ei rouw enni en zijn geloof in Christus zs heWden W e aan hef avondmaal nvwrep eoRn ezwakken en kleineelooviwn pUen 4 weten dat him zonden in C li s r m verweven zifn 7oekt a d is ein soreker uw iften i etiiigen en de weg de ge ofs zal u die zekerheid des geloof br nj en n h ee J Verboom vice voorzitter nkte den inleider voor het gesprokene Na het Iin n var r a m M 9 loot s K üs tiér e voed bezochte samenkomst met febed Pnardenmarkt IM DIEBEN AAN DE UJN Vandaag is de jaariyksche paardenm rkt gehouden die van bescheiden omvang was Er warpn 136 paarden aangevoenl tegen 174 vorig jaar De prijzeh voor werkpaarden Ugen hooger die van veulens en hitten lager De handel had een levendig karakter De noteering was werkpaarden ƒ lOOfr 1350 vorig jaar ƒ 80O 120O 2 i iarigen ƒ 1000 1100 1000 1125 H4jarigen ƒ 00 750 00 800 veulens ƒ 400 450 700 900 hitten ƒ 40O W 50O 706 Handel vlug GOEOEBEN UIT BESraLADTO ONTVBEEBID Uit een op de Nieuwe Markt staanden auto van een bode uit Nieuwer kerk a d IJsael zijn ontvreemd twee kg bonbons twee doozen gevulde reepen van elk veertig stuks tien pak gortmout en tien pond rijat gCHEEBMESJES TB JWISt VEBKOCBT n opdriivüig vaA aM ITegens pigliopdrüving vto aeheernetjeg heeft de politie proeei verbaal f Maafct teg den fi jari en gros sier B A de J en den 55 jangen win kelierkapper H J D belden alhier D groiaicr leverde de mesjes voot 7S c t per pakje van tien stuks en de winkeliers v erkocht ze aan het pu bliek voor ƒ 1 per pakje De toegestane grassiersprus bedraagt 18 en de winkelprüa 25 ceiit Eén dooa out tieo pakjes ia in beslag genomen Uitspraken van déri kantonrechter In de strafzitting van het kantongerecht van deae week zün veroordeeld wegens niet goed verduigteren H B te Oudewater ƒ 3 s 2 dg h P R te Oudewater Ch J O te BJeiswük W P te Blekwuk M S G H P O D R A M V Z C A B J H T 3 F K H G I A van M H v d B W L S P C B A de J W F de W allen te Waddinxveen G A van D te Woerden G N C te Gouda C J N te Zevenhuizen J P te Gouda H P te Zevenhuizen P de H teüirecht C K te Zevenhuizen H H V van £ te Woerden allen ƒ a 2 dg h M de J te Reeuw k vrijspraa G W te Waddinxveen ƒ 7 60 s 3 dg h A de K te Oudewater ƒ 3 g 2 dg h Rijden met een niet afgeschermde brandende koplamp G Z te Zevenhuizen ƒ 5 s 2 dg h A R te Kekendorp ƒ 5 s 2 dg h Niet toonen van het persoonsbewija A N T te Waddinxveen 2 50 s 1 dg t ch P G te Waddinxveen ƒ 2 50 a 1 dg h Niet treffen van veiligheidsmaatregelen P J te Gouda i 7 50 s 3 Hg h IiOopen op een perceel B ond zonder daartoe gerechtigd te ï jn W van E te Gouda ƒ 3 a 2 dg b D V teHeeuwük ƒ 3 s 2 dg h Niet toonen van een vischvergunning A N T te Waddinxveen ƒ 2 s 1 wk taiA Viascfam zonder schriftelijke vergunning W R te Zevwihuizen ƒ 2 a 1 dg h Met meer dan twee wielrijders naast elkander rijden Th C B te Alphen a d Rijn ƒ 3 s 2 dg h Niet gebruik maken van een bestaand voetpad M J van O te Gouda ƒ 1 s 1 dg h Niet bijhouden van het rijtüdenboekje J W van W te Lange Ruige Weide ƒ 3 s 2 dg h Rqden over een voor het verkeer afgesloten gedeelte van den openbaren rüweg E A te Zoetermeer ƒ 3 s 2 dg h J V d B te s Gravenhage ƒ 3 s 2dg h Niet gebruik maken van bestaandeoversteekplaatsenA v d B te óouda ƒ 1 50 s 1 dg h W v d B te CJouda ƒ 1 50 s 1 dg h z Hijden met voertuig zonder dat dat voertuig voorzien was van een goede verlichting J v d D te Woerden ƒ 5 s 2 dg h Ruden met een rijwiel zonder goede voor en achtervcriichtit C K te Waddinxveen ƒ 3 s 2 wk tsch en ƒ 2 s 1 wk tach P G te Waddinxveen ƒ 4 a 2 dg h en ƒ 2 a l dg h Rüden met een rijwiel xpnder goede achterverlichting L O te Boskoop ƒ 3 s 2 dg h W G van B te Papekop ƒ 3 s 2 h SPORT MU ABTEN NEDEBLAAGWEDSTBUDEN THALIA a VBIEFn BN Gelijk spel tegen De Deele U de afbreking op Dinsdagavond van den WMstrtjd Thalia s Vrienaen en De Doele was de stand 12 4 in het voordeel van laatstgenoemde vereeniging Door alle partyen van gisteravond te winnen wist Thalia s Vrienden den achterstand geheel in te halen zoodat de wedstrijd eifidigde met een stand xpn 12 12 matchpunten Volgende w ek Dinadag gaat Moordrecht de krachten tegen Thalia a Vrienden l eproeven De volledige uitslagen waren car brt h s moy m p N N 73 23 16 3 15 0 S Holman 114 23 16 4 96 2 D Hortensiua 89 39 8 2 28 0 CDegeidtamp 52 38 6 1 34 2 D de Jong 36 28 9 1 2S 0 R Luxen 38 28 8 1 35 2 E vj Ruiten Kulik 32 28 10 1 14 0 A 49 28 12 HUW 1 75 2 Hoofdreaaeleur J G Weyaten Rotterdam Clief redacteur voor Gouda ea Omatreken F Tteter Cknida VersntwaonNUjk voor de advettenUes L AkkersdSfc Rotterdam VHgeetrter N V Rotterdamaeli Nieuwsblad Rotterdam a riaa ig bi de Ijuth Kerk Pasman van 3 4 uur de heer L JHiliegom f GEVONDEN WOBWEBPBN Gewicht haarlin jongensjas ep zak met wascbgoed OrBBBNOST loLUKrm De b de Ned Heftr Kerk gehouden collecten ten bate vin de diaconie en de kerk hebben Hsp ƒ 173 92 en ƒ 66 90 opgebracht Bockoop OOD CDBSISTEN VAN TNMBODWCDB U8 Vereealtiag nd ia in jKi v een veiCenigina vergade niging van bouwcuraus ventic per Wooisdagavond ia ring in Neuf oud cuTsisten VanEVen opgericht JEj g j z s nen als ilir Het besluu bestlktiit de heeren A J van deA Graaf C werboom M van Teijbinger f de Noget en A Havestein De Tleer J Zwartendijk w d door de vergadering tot eerevoorzit to benoemd ZONDAGSDIENST DOKTOBBN A S Zondag zal dl Zondagadienat der doktoren worden waargentMnea door dcdtter T de Jong pelef 40 PBEDIKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv kerk 9 30 en 4 uur daJacobs 1 Geref kerk 10 ulr ds van der Stoel 5 uur ds de Moor 1 Chr jeref Kerkf 10 en 4 30 uur ds Kleisen Rem Kerk Voor Vrüz Hervormden 10 uur faiej ds Thomsen Cüeref Gem 10 en 3 uur esdienst COOP VEBEENIG mG DE BOSKOOrSCHEyrEILINO 15 Oct Hozen per bq Inqar Olsson 1 10 1 70 et Rablaiun 2 40 3 40 et Edith Helui 3fa 3 flk et Juweeltjes 1 70 2 80f t feteff 3 20 3 60 et Hadlef 3 1P 4 0 L iien Je rozen 60 90 ctirtversen Tpe oos Chrysanten gr bllniig 1 10 1 90 ctClemaUs Prins HenJrik 2 80 et Troa Chrysanten 34 58 Gt Ph salis FranoetU 50 80 et Hdkendorp PBEDiKBEUBTEft VOOB ZONDAa Ned Herv Keil IQ uur de heer Matse van Zoetea ude Stolwyk z ai WiUda n iIb ntEDIBBECBISN VOOB Z4N AG Ned Herv kerl v m 10 30 if ila B J Kama I Evangelisatie vji lOJO en i a 7J0 ds Lanuncna Heilo Reeuwqk PBEDIKBEUBTEN VOtHI ZONDAa Ned Herv kernReeuwijk 10 en 3 u Cand A den Harmg van Amstelveen Ned Herv kerkBluipwiJk 10 en 3 u ds S de Unt f Geref kerk 10 i 3 u da P Warmenhoven Schoonhoven AFSCHEH DS ▼ 4 OBAAT Op Zondag 1 November a s zal ds D J van d Giaaf die het beroep naar Vinkeveen liannam afscheid nemen Als consulAt van de Ncd Herv Kerk zal gedureifte de vacature optreden da N O Stfenbeek van WilligeLang rak rSEDOEBEUBIXN VOOB ZOIfllAG a 3 van félaar van daJ Hodc Ned Herv Ketk 10 uiir der Graaf 6 uur da J Krimpen 8 d Jyek Geref Ki stra diMMt uur Hooamig Minderb R K KeJ n m 6 30 Leger d dienst 12 w5SS 9 WIIEOillEEl e t Ti Jaar sierom aaaoMtfcing i inen voor een dnAetrctfende aank gunriln Toegewezen al worden Sï A gui u iMra r£ï5 lig Daarn iat tullen ook aan de vS voor natte pulp worden v streki inT zij minder dan ÏO pa beawbrd heC en mloder dan 1 ara vnwietbleten p £ 1 of paard als hevengmeemd zelf S2 I verbouwd f Aangezien ont ter oore li gekomw b d veehouders meencn dat bef verkiiiS l van en aaakaepvcrnianing ook de held geeft dif te der eva puK kunnen worden betrokken chtfn urn u wensehelitk er hierbij nog eeni on te izen dat dit niet hst geval a Zulk 2 ook reeda vcmidd In da afSeieele wfi catie van eenige eken geleden waSiwerd medeüedeeld dat natte pulp Hi worden aangevraagd 1 Bet ts naneiyk neg en groote vra of de vervoersmoeilijkheden van hefi het veryoeren v n natte pblp naar jw j ken waar dit product vroeger nie m I vertmilkt zullen toelaten Ook slaat niet vast dat de eejchuaJeijters omtrent het kwantum natte n ldat beschikbaar aal komen luUen mTj enstenunen met de werkelijk gehbrlttTl èe kwanta Deze en andere bUkomatlge fict s i kunnen zeer we aanleiding zijn dit iS uit cgeven aAikeopvergunnincrn mn sullen word eheiwreerd De telers ml suikerbieten en de oude relaties rullen kl ieder geval in deze den voorrang mim I Veehouders die na afloop van de pulp ampagne hun aankoopvergunnmi eyhebben kunnen InwisnAn kunr n jiJ 1 met de aankoopvergunning werden ubun Plaataelltken Bureaubeuder die Inin de plaats daarvan een aankoopvergn I ning voor vecvoedcraardappelen kan jgeven Indien d bctrefleiid eehou4iiJ hiervoor op grond van de vocdernosiile 1 lijn bedrijf In aanmerking koin Dï VOEOSELCOMMISSARB 1 VOOR ZUTD BOLiAND TOEWMima VOEOEmiETEN Het Ugt in de bedoeling om alleen vo de particuliere paardenhouders aanki vergunningen voor voederbieten I geven Onder particuliere paardeniioujen 1 worden verstaan itj die geen bouw gf weiland hebben en hun paarden dus lii heele jaar door op tal hebben sUin Het kwantum voederbleten dal voi deze paarden noodig la tal door de om heid bi de verschillende telers woriita vastgesveld Hiertoe zijn voorloopige t lagen uitgereikt De kwanta waarvosi straks een definitieve aanslag wordt o gelegd zullen door de teler verplicht leverd moeien worden aan nader aan k wuien bandelaren De overige handel In voederbietw ia vrijgegeven worden nadat het voor li peardenbouders benóodigde kwantun lï vastgelegd Vaaha u d s r s zullen daa geen aankoop vergunningen voor voederbieten onlvit gen doch kunnen trachten straks voete b eten in den vrijen handel aan te koopen Omtrent het vrijgeven van den hanU In voederbieten zullen nog nadete puMI caties in de pers verschijnen Tot zooiss mogen geen voederbieten zonder vervoer bewus worden verhandeld of afgeie eri Wellicht ten overvloede merken wij no i op dat wanneer de handel in vf erbj ten zal worden vrijgegeven in ieder ge alj de vastgesteld prüzen van vorig j lar oskl i a gehandhaafd lullan bli en OE VOB CLCOMMISSAin j VOOR ZOTD HOLLAND PimORAAD bk crbend met da bestaande n oeill heden bij de peradiaadvoorzienin is etiu gen tijd geleden aan stroo verbi lUktn verzocht bet draad van de door tien oi vangoi stroopakken loa te maken M wederom Uj den handel In te leveren IM verioek wordt tbana orencena gerlclit Ml c verbruikers van hooi cA gedroogd r i De hoolvcrbruikcra dienen hun drast wederom bij de handelaars in te levens Het draad afkomstig van de pakken droagd graa kan men Weder aan de t treffende drogerij ter beacbikking steilt pdat het wc kan worden gebruikt Men dient het draad los te knoopM j en daarna uitgerekt te bundelen dui nM j ia vouwen daar dit extra wark geeft J DE VOECëELC OtISSAIlB VOOR ZUID HOLLAND ENIINE TEN EEHOEVE VAN HIT CHEURBN VIIN ailAtLAND Voor het aeheiBan van weiland kan s J een klein kwantaaa lacniine worden i stoekt Aanvragen moeten op Mauwe PI mS BittUarra die bij de Plaatselijke Buns J houdera verkrijgbaar zUn vA6r 17 Octia M bij den betreffenden landbouwconsuM worden ingediend DE VOBDSELCOMMISSAW j VOOR ZUID HOLLA ND BDBGBBUIKE STAND Geboren franciaca Adriana d H H Muric en H C van Brey Berüia d v p J vaa goüAgei nea Overleda weduwe der Velde Holla van 3 U echtgCDOOtJ Ail deZeu TÏj weiWfl 1 E Vooraluijs WHM A A van der Sifr 1 Orölértrouwd C SetoUt 20 i 1D vm Krimpen 20 i P Kor J 26 j en C Oliw 34 j A G uwd H 3 Barteveld SJÜI C G A de Koninc W J G land 30 j en S Bn 21 C 1 2 j en A van Ooctronii 3S j rii l Gab Men I w d ani tanrde I gemo fMsone i S ifinl I rvo Rien Jf sse ï I Feuilleton Itednik Detective tegen wü en dank oer a vsunsR rvervolf Het wsM in adeltjke kringen een dranmeia groot ondwacheld ol een Iclecraiafeer le wegens onbetaalde rekeiilngesi lailUet laat verklaren dan wel een geldacbieter van verdacht lloOi H de daa om doet In die kringen houdt men er nameillk eea apart aoort van eergevoel op na eer aa ch niden ntln bet resultaat ean da visite was dat Vietoi Deachamps aan uistaaje niar Buenos Aires Ri iafcte 2M is hiJ weer In ParQt terug of de Béeingaards relzea naar p t ae fc holm en m dea naclil vaafeaa aanlieaisl vr rdt het heleenoer gestolen Den volgea 1 dag erriveert onae Victor Bea alibi ni e aoaasB Paaehampe wil didit in da buort ztjn als vriend De Béringuards da verzekeringaaom uitbetaald krijgt Deze strijkt de acht mlllioen franc ep en telt Vletot met Idoedend hart diens portie on Reb je me kunnen voIgeoT August gidieldc Alle respect voor uw verbeeldingskracht Het heeft ook aijn nadeellge lijdeZoo kan ik me levendig vporstellen watIn bet hoofd van e i vrouw omgaat alasQ beweert me een knappen jongen tevinden Ter zake Toen ir me afvroeg welke achavwit hier het pad Ison hebbengeCffend dadit ik direct aan zekeren PaulSelange I Mangel I Ken je hemf Hl ta bevriend met de Kalundby s geloof Ik i Laten we zeggen hij heeft zich bij da Kalundbr s weten In te dringen Paul SotaDfC een neef van De Binncuard kwam naar Saltsldbadep met een introdoctie Van iMa oom en gaf voor een studie te ülan athi Dv a over Zwedena Snan ctfea aarbeen en tlwna Bi Kalundby die aaa bet hoofd ataat van een der eodaie banUasattuixea waa Wi aas ha iam adtaa fMaue ia op een Parijsche bankInneWng WerIczaam geweest en kent du het klappen van de zweep loa n beetlf Hit Waal atdi ga l voor te doen beeft een handig smoesje over zich Biaar b e s ibo uwt moraal ais ballast Het iilkt me niet uitgadoten dat Solaags In het dtevencomplot ia en aich met Guit Aar Lundqvist In verbinding heeft gesteld Lundqvist beschikt namelijk over de noo dige relaties In de StockholnMche onderwereld Blijft de vraag waarom wilden MD Lundqvlet naar de eeuwige jacfatveien zenden Wie deed het Svirtan schokschouderde Hogelijk Solange Maar dat acht Ik bijzaak Hoofdzaak is wie Iteeft op bet oogenblik bet halsanoerT August staarde peinzend naar het plafond Hij waa te zeer In eige i overpeinzingen verdiept om Svirtan vap astwoerd te dienen Marianne Karlason k ide Paid Solange en hij trad op alaof hij z ggensehap over het meisje had Waaraan OnUecniA hij dat recht Wist hij iets waardoor h j macht over haar kon tailo fenen August verwierp de gedachte dat Marianne In het complot zou liin Toch herinnerde hij zich op dit nogenblUc pünlijlt lioe zeker inspecteur UppatrSm sich van aijn zaak gevoelde de blondine die awgens acht uur in de onmIddellWa nabijheid van het Sint Olaf werd gei n was dagene die den moordaanalag op Ounnar Lundqvist pleegde Kn Svlrton had Gunrttr I undnvist In verband met tpn i1 e pl van hi r gebracht Hii boorde avürian vragen I cenlg idee van Buenae Airea M gaan Wat utt Heb m Dccehampa iavoeren Niet het flauwste Enfin ook dit wordt te xljtacr tijd weiopgehelderd Naar ml n maening ia hel4uiistnoer M in laat bcsit vaa Deecturapa ol in A van SoUnge Je zoudt je verdienstelijk kunnen maken Söderman door bij afwezigheid van den man met het kunstbeen eens een onderzoek In diens hotelkamer is ta stellan Niet dat ia er het gezochte suil vinden Maar een ikattetaelletja van Solange bUvoorbaeld araa ne al taoo welkoaa Het sou bawtjzen dat dia tWea met elkaar in verbiiading staaa SMannaa kwatii evcreiad Ik sal mUa kans waamaaMn Deae kamer bevalt ma soo buitengewoon dal SC mO ar met gaca Idlok oitlirii gen 3 kont aie hier altoóa teMOnisehtaenriken Met den dag woH ik ipler Svtrtan nam twee biljettea vaa vüfligkronen uit xija portefeuiUaj Da eersteweek salaris In sommige om4fandlghcdenhopd iker van vooruit te l etalen Zoudt u niet wachten tot ik mijn salaris verdiend beb Josagcmali antwoordde Svirtan droof liet koa wel eens lün dat je op den b taaMng niet meer In leven waa Wanneetn nr je belT ipt frwijl Je In lijnkamer lomtaoulfeit loop Ja I door hem te worden naarnschotesi Bi aal ticb trachten te voimtatSahHgen dat U dicht met een inbreker ie doen te heblaen Deachamps mag denken wat hij wil maar ik ben er óók nogt SvSrtan zag August opmerkzaam aso Ik iieb nog niet met mexeU ulticmaakt wat Je eigenlijk bent can kaaap met let of een opanijdar Neem In lader gevaraen raad van ma aan de nan aaet het kufutbeen l een kwade rakker ida M begint wees voorzichtlgl HOOFDSTUK XIIl Hoewd het de overtuiging vaa de Stockholmacbe poUUe was dat da daad van Gunnar Bundqvist geen groot vealiea voor de asaalachamn sou beteAasMn achtte Q het niettanda baar plicM uit ta vinden wie hem had traclitan ta vrgUtigen Voaral Uaspaataar Uj eMsa aatta allea op haraa en ssatan ont de tdeodine ts ontdekken die liü van de misdaad verdacht Niet één taalchautfeur ontkwam aan eea verhoor DagdWcs spamds hH ta de omgavtag vsn bat Hat OUt atimvroeg dienstmeisjes en winkelbedieadan et bij geval een Joiïga blonde hadden opgemerkt jdie den be e margen Is svondtrth r e n d wa ndelde Bil voortduring viel Mt Matta Rolm is het ziekenhuis laatlg Het baatte den lift tangen aiet of MJ stilt esi sUrak vaUiieid I dat in den nacht die soa ootortil voor Gunnar Lundqvist verliep gesa sTL 1 dina In bet Sint OUt was geweest I volgenden dag kon hu wéér visite 1 den inspecteur verwacfatao Uppstrüm stond aiat Wjaondet nl j maeideren Is i voor vtH aan pelitiaaaaa onontbeerQVte was vasthendefad I h dsfc aaasMal scsi iia d2 b9 Bat kanna er vaar hem aiat eP ai 1 vad uren vm deo dag Ml In ta SI aar faaa t Biialann Uet bil skWEI m aa ai an Aan daaa algaBscbap S I Oppats asha alWt a sS Btga b g wg saSktat m tmjM bad é Miofninapaetaur api iiavaraara Sa 1 Blat aae a aura katai aa fwsast Bi I ganaaai bk den amgaag Sset atug tagsnovar aSa S Mg a tls te hal eoim vaa hseg al laaf n Vi utmm Êii diapti opp a nam LaaAlTCSS 4 ia a Bsa wasfcswt T tea zaemde op de eerste verdier ean hplai alat var vas bal Slat aan aMt gagMa ntet blond hoofds in langen sanvlan tKi tJi lead In de ricbUng van V it Tr galeai WonU