Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1942

aiiav VRUDAG 16 OCTOBER 1942 BINNENLAND De Duitsche duikbooten Ernstige bedreiging voor de Britsche verbindingep Éerocfptka der Nat Jcggr U torm BCE VteièSONDERZOEK M iwr 4a hacr a UajAS Tgjjf Vom tfcn tooMerw ftrijé Jastvereenig ic MfooiWecht de vi Igende tule ptg en C Trouwbarst ft T Me 22 40 T de Pater bont 35 42 at DE DAimERS Of ACTIE De uitslac Voor dia aompetitie van 4 damvereeaifeing M ordre ht mi C H VAaal X Ter Q 1artt Jr 1 BakeUar J Bèfed app Cn KerUiofIWgt W V E Panne nide M BoëSe 2 0 Admiraai 2 0 J VtOMet S 2 0 BeaOBBLUKE ITAND G e b o r e a Adriaoa Cornelia I rii d v n J Verboom en M deaM ed BaaUana Goiaa d vm W Kampermen n B lAltenAond On dertro law d 21 j te MöotdteclB en C 18 J te Rottrdenl H Ifoordrecbt en E Gouda B Gehuwd § G oei schrijver te Wairmenhttizen en G Jf Venneer 21 j z b te Moordrecht Overleden Jacoba Boere 41 J ongeh Marlqntje Giela ven der Weiden 76 i Fhtg van U A v d Berg Nieuwerkerk a d IJmbI raSDIKBEUmdr v8oR ZONDAG Ned Herv kerif 10 en 3 u ds A C H VoUeweider 1 Gerei kerk 10 d 3 u ds G H tm Door den giooten omvaijg dien de Jeugdstorm heeft aangenomen kun sen dè belanc vah de jeugd niet meer voldoende worden behartigd door kader dat zich in zin Ttllln tud aan het jeugdwerk wijdt maar s een bccMpskader aoodzakdijk gebleken Dit beroepskader dat zün opleiding zal ontvangen aan de kadersahool te Ommen waar de cursus binnenkort zal aanvangen moet worden samengesteld uit jongelui die in alle opzichten geslikt ztjn voor de zware verant woordelijke taak die hun wacht In verband hiermee heeft het A N P èen bezoek gebracht aan het streekkwartier van den Nationalen Jeugdstorm te Utrecht waar het soiiiftingsondcrzoek plaad vond Stamheer Peénttra die met de or ganisatie van den kader leergang is belast vertelde het A N P dat zich ruim 400 personen hadden opgegeven waarna de aanmelding werd stopgezet Na een zorgvuldige voorschiiting bleven 120 jongelui over die geschikt geacht en opgeroepen werden voor een aduiftelijk en mondeling examen alsmede een strenge medische keuring Van deze 120 candidaten zullen er SO tot 80 worden uitverkoren om de school te Ommen te bezoeken tijdens den cursus wordt echter nog verder uitgemaakt of men werkelijk over de capaciteiten beschikt om de jeufd te leiden Zoo wil men tenslotte eeq 30 a 35 jonge mannen overhouden die een voorbeeld ztjn voor de aan hun zorgen toevertrouwde Nederlandsche jeugd Onder de examinandi bevinden zich studenten kantoorbedienden landarbeiders kortom menschen uit alle la gen der bevolking zoowel met middelbare als met lagere schoolopleiding B den Jeugdstorm gaat men van het gezonde standpunt uit dat het in hoofdzaak gaat om talenten als jeugdleider De leiders moeten evenwel behalve over een ooitrect otftreden een vastberaden inzet en goede lichame Ujke ontwikkeling over een redelijke dosis algemeene ontwikkeling bAcbikken Het schriftelijk examen behelst een tweetal vragen op het terrein van de jeugdopvoeding waarvoor den cand daten een uur tflds wordt g geven Het mondeling onderzoek durt 10 a 15 minuten Hierbij wordt in de eenrte plaats ge ct op het optreden van denadspiran t jeugdleider Vervolg msworden hem op vlotte wijce eegigevragen gesteld over het algemeenewereldgebeuren Zij moeten een overzicht kunnen geven van den stand van den oorlog bekencTheid toonen met vooraanstaande personen uit dezen tUd en verschillende problemen uit defractijk van het jeugdwerk kunnen oplossen Ten slotte heeft de ItchameUJké keuring plaats Het ligt voor de hand dat dit streng geschiedt De jeugdleider moet immers zijn jongens id alle opzichten kunnen voorgaan De iongens moeten vertrouwen in hun leider nebben en weten dat hij een opdracht die bü geeft ook zelf onberispelijk kan uitvoeren Dil kan alleen als de leider volkómen gezond is en zijn spieren weePte gebruiken pp deze wijze zal de Jeugdstorm een ka der krijgen dat voldoet aan alle ischen die de jeugdopvoeding stelt Ouikbootcommandant vertelt ifn erYaringen Lely Owawn te 10 n 8 u Lees Oeret dienst Xidericn c a d IJisel naDKBEOBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv e 10 en 3 uur ds J G Woeldering Wn bediening en njn dankzegging H SVvondmaal Wykaebaüw 0 uur de heer A de Redelükh godadienstonderwijzer Geref K 10 en 3 uur ds D A Vogel badlening en dankzegging H Avondmaal Ondewater INBBBKïÉs qj BOEBDEBU Kasea ea IWtbaaden medegenomen Bij doi vedi pier B IJ te Snelde grens deaer gets ingebroken Twee eer vijftien kg weeën zoo goed alti iel zijn ontvreemd zijn alle banden afgdiaald en medegenomen BOBGUaLUKE STAND GEBOREN Theodora Johanna d van C van der Kleij en C Scheel OVERLEDEN Martinus Hoeboer 33 J wed van H v4i der Louw ONDERTROUWD Joseph Atitoon Ma ria Joosten 43 1 en Maria Antonia Helena Theuniss 34 j Hendrik Bieijenberg 41 j en Jaeoba Hol 23 j Bernardus Johannes Verkerk 27 j en Zwaantje Boom 20 j PREDIKBEDBTEN VOOB ZONDAa Ned Herv KerB 10 en 3 uur ds P J Steenbeek I Geref Kerk 10 ir ds W van Dijk nam 3 uur ds W van Dijk afschdd N00D8LACHTINGBN ki de noodalacHIpleats zijn een koe en een pink die Et nood geslacht en door den KeinrinAdienst voor de constmiptie goedgeWurd waren onder teeüdrt in hat k in verkccht rewaaid netmeentei is na kazen ieder on j gende beneve nieuw be Van vier rijwie Beroepsverandering XT Langema ck Stdtum bouwt Indien naogelijlcvoort op de tevoren op de achool of in het beroep verworven kennis en leidt bf voorkeur op voor een hoogere positie in het vroeger uitgeoetende beroep Het u echter zeer goed mosehjk vla de X ngemaickopleidtng tot een geheel nieuwe beroepsopleiding te komen £ en Jonge timmerman behoeft dus niet onvoorwsarddÜk voor architect of ingenletir te studeeren doch kan bijvoorbeeld ook de stMM voor onderwttzer arli of ournatlit opvatten Zoo gemdckelUk alt aommlgen ncencn gaat dit echter niet In elk geval moet de candidaat aannemel k weten te maks waarom hU van beroep wenscht te veranderen en het pioet blaken dat htj Inderdaad een klare vooratetUng heeft van datgene wat htj zou willen wordep verder dat aUn begaafdheid ook werkelijk In d xe H Waddinxveen BIG AAW GEVONDBf en een vi rug Zi J naie met ii ANDEL jet van ƒ lOrW vao der ndi rportprrton ersluiit Nonrd richting gaat Tenslotte moet zfjn gchecle persoonlijkiieid hem stempelen tot iemand dl all het ware voorbestemd is voor de door hem gewwucbte oplwding Aaqataiuidc candidaten dieoen dit goed te ovarlcssen Zn het algemeen biedt de IcvensbCMbryvlng die Ie bt iiUs aanmcIdlBg moeten Inleveren hun da geleaanlwtd de Itidlng van het Langemarck Studium over hun verlanRens en toekomstdroomen in Ie Uetitcn Ook gedurenia da lotiUtiBS baalaat daartoe alle gelegenheid Het Is echter dlen Ug lo alle gevallen waarin twUfel bestaat parsoonlljk inlichtingen te vragen btl ixt imreau van het Langemarck atudium Waatedorperwes IZ Oen Haag LEGimifATnBBWUS VQOB LEDEN VAN DEN KDLmUBBAAD In de Nsderlindsche Staatscourant van 7 October is een besluil opgenomen van den president van denÏJederlandschen Kultuurraad betreffende een voor de leden van den Nederlandachen KuKuurraad mgetleld legitimatiebewijs dat den houder het recht geeft by alles w at gp kultureel gebied wordt georganiseerd en voor bet fwbliek oegankelqk is aanwezig te zija Vn IM rAATaCOVKAMT Btl bcilutt nut dan aaeretaric gcnanud vaa van JuaUtM t K op hun wriea l eervol aa slaaen met Ingang van IS October 1942 mr r W niilui UU 4a belreKkiag van griffier van de arrondinSnrMnts Tcektbank e Ulreeht niM Ingang v p S October 1M3 H W NeW vwrt ak aotarla te Putten BIJ bcechlkklng van den secretarlagene raal van Opvoeding Wetens ap enKnltuurbaaBhenaiig la mat ingang aoi den datum VViarap hH k b betrekking zal aanvuinlen benoemd tot vaat leeraar aan de RljKatulBbotnrwlBtenchool te Nijmegen J R RDger te AalX Oeid ia benoemd tot leersrea ia vaatan tttnit aan de R K B S te Mlddelbnrs mej O Vogelaaang thana tijdelijk BU beachlkkülg yan den sccretans gene raal vaa het d e pgtentent van OpvoedhtK Wetenadiap en Ktlltuurbeschcrming ia W jr I N a di9 hoaMiwmmlaa bV het departement van Velkav orUcfatlBi en Kunaten benoemd tot referendaris bq het bureau van dm Inspecteur aa Set adarwlja in algemeenm dlenat BB IMAM W BS DIT B9 de lasteren fehouden voortgezette tlvkkmg van de Staofskterij is de honderdduizend gevallen op t 135 4 De 50 900 aiwt een premie van awl bij B Atblas kade Znidk t c bevcagni ten politieburetie br t acéhandtchoen Komen aanloopen varkentje b4 J Hoogendoorn Zwarteweg 1 HINDEB pB Vq Cnn NINB De N V terdam voor de i complex DAMCLOB BXÖELSKHL ann te Bot g gevraagd van haar fabrieksNoordkade Voor de onderling de damclub gende p A V Ringi J de Beei T Jacobi D Schoul G Groen W v Ringelêstein T Twigt W V d Heiden C B onk A Littooi petitie van werden de vol 62J J Boutlfk Sraaf 2 4 afgebr 20 210 0 2 K1 aigebr BVBGEBLUKB STAND GEBOREN Adrians Emma Maria d van G J Breeser en E Dijns Evorhardus z van F Overflam en N van Eeuwen ComeliM z van A Tol en A C Zwanenbu Jae Hendrika d vn A NoKoom oi J M van U Slot Leen t z van Jvan Eijk en IfJ onev Kt MariB R X vm HjfttbJMl van k ONDEBTBOMfej Enr van Hofweg n en W H iitlis GEHUWD P Kroese eii B van Mourik L O Voerhout en J Hoiikoop 0VER1£DBN F Alblas weduwnaar van M A Westhoek t4 j A P Sehol ien 4 j 3 ftrmerzed wed vta L van den Bette SS J Zevei iuixeii VOOB ZONDAO 10 en 3 uur de Ti 3 vm de W G yt M tem o Vl ÏA tandi D ttnt eyen i oote R lemeo M de fCBMHitelttke admini fXde t MW di W toen de S van ItWHMOiHBelai een V Sttia M ta hA jaar ïr bet Boodic Ueek het secrejV iOTieel uit lé breiden erd da QSTwIw W Me ta ie van feSJtr Tad ant t lÉb JeugdJm F laeind doch am mm om de m re ledcn d ibenooning 1 Ocott er Itl aaiavaardde de Osbrf lÜB ftmcM en bleef U p aan ontt gonéante verbon Mdat W Ssteren atn 19 iar JumB vierefe M it ceschied op envoiuBge doca JiBiader harteM ke w ie rnartoe d den burfemeestcr uit iadl luidden zieb In de met enrüoanen venierdè raadzaal ver de ambtenaren der cnneenten it en VUft bet ondnwijzend vaa tfe eenbare lagere den distri wethouders iat velen lenoote Onder waren ook mevr Hamert tot Dingsj of KiAit de heer Gabry tam beide kbtderen igea nam batgemeester ü woord Oete wees er op dat de uciiKn vijf en twbitig ji nn de gaven en het 0i van den heer Gably vfiteerd wjelke eigenschappen hebben gebracht op dén top der snientelQk administratieve hiërarM wcretaris der gnneenten Haasttcht en Vltet De eervolle en lanse t Tin dira bebben den heer Ga emaakt tot een veUige vraagbaak igor allen die raad VMi hoode hebiin Hel verheugt spr dat de jubiIns dezen mijlpaal in zijn ambtelijk Inren mag herdenken gezeten op een pt van waaruit hy zijn gaven ten lolle kab ontplooien De heer Gabry tMis de burgemeester is een humaan M voor zijn ondergeidiikten en een Wfouwbaar adviseur voor hen dieM het besturen dezer gemeentenladen geroepen De burgemeester dankte den heer bhy voor al diens verrichten kuniien arbeid en vo r de groote mate nil belangstelling die hij ook op anIH emeenteiyk terrein dan de adKniilratie steeds heeft betoond Bolde ymm gameentebestnre en penwMeL Ah bljjk van erkentelijkheid overtadigde hy nnnens allen van het Mtiiur en de administratie der geleenlen Haastrecht en Vli t en ook ikde daaraan verbenden geweest j de personen een prachtig inïif r li blauw uitgevoerd wandbord lurop behalve de duur der ambts o li k Ci Jf Gabry ook voor IS ni Bfbeeldmg van het raadUi alsmede de wapens der beide pBeenlen Haastrecht en Vlist Zk htbaar verrast aanvaardde de k Gabry het kostbare geschenk Temlotte richtte de burgemeester k waardeerende woorden tot mevr übry die haar man steeds tot steun Vnnl is Hij bood haar een mand oenen aan Hierop nam de eerste ambtenaar ter wtaris de heer N Meuhnan het Ritrd die den lieer G bry namens j Mcretarie penoneel hartelijk dank voor de prettige samenwerking Wke het personeel steed i van den Wlaris hepft moi en ondervinden trthouder T Boer uit Vlist dankte hee Gabry tn het bijzonder voor jWitinlp en adviezen verleend ge BXie den tijd dat spr tlidens de t re Ioco burgeme tei waa deie toespraken was het woord den juMlaris HM had zei hü S redevoering uit het hooM ge maar wat hfl te zeegen had uit het hart H dankte de be lunieri der gemeenten voor de ilte wijze waarop 4i hen steed Jioet getreden z4in het secretarieJjonfd en de wwrSge ambtenaren d aamenwerklnac welke hü Ms h eft mogen ondervinden Het pwtige gpschenk zal ee n eereolaats dn woning kri en Hij dank fvoor allen hartelijk RjWoo werden de aanw zi0en in de OTJf M id gesteld den Jubilaris te Tjöweren h f slot der böeenkomst dankte wiTfemepster allen voor hun aan wid in het bijronder mevr van Hemert tot Din c hof die JJ W ewnwoordiggter vftn den ou JJ W ter deze herdenking bij NINI MHULP V M ZOMnAG IBM uur r lbanfel Waard vanf 7 wir Moordrecl OIB BBVOUONa Mo nen v lt locale Itfacbt P T T oaar Haastrecht eifVlist C ollecte tel bate J atderland gehouden beveelt doe col togwetenen aan yoor den Londcnselien omroep heeft MÜoor liODis Hastings in aQn weke Ufksehen militairen commentaar verMkaid dat de aanwezigbeid van BWIaehe d lkb atcB Ml Itfav de € e Ifbop een cnutiga begreiglng v r é IMtsehcn toevoerweg naar het MidiMn Oosten beteekent De A N P corTespondent te Beriyn meldt Bintjen een kort tijdsbestek hebben de gealKeerden es waardevolle voorloopig niet te vervangen troepentransportschepCn ferloien en hierbij dientals pimt van bijzonder belang te worden aangestipt dat de groote snelheid dezer schepen die in het geval van de Orcades zelfs 22 royl bedroeg geen beletsel is geweest voor het Micfitsvolleoptreden van de duikbooten der asmogendbeden Hierbij dient te worden opgemerkt dat zooals de duikbootcommandant die de Reina del Pacifibo tot zinken heeft gebracht in zijn tiitenzefting voor de pers opmerkte de schepen in het eonvooi niet op volle snelheid doch met een vaart van ongeveer 2 tot 14 mijl voeren Inunen de snelheid van het eonvooi dient geregeld te worden naar die van bet minst snelle schip met behoud van een reserve van 1 of 2 mijl voor manoeuvres l e actieradius der Duilache duikbooten maakt het mogelijk dat deze in verafgelegen zeegebMen den vijand verrassen zooals thans ook weder nabij de Kaap de Goede Hoop is geschied AIS gevolg daarvan hebben de Britten ep Amerikanen htm vloot en andere afweermiddelen over de verschillende oorlugstooneelen moeten verJeelen en daarmede hun maritieme strijdkracltten moeten versnipperen zoodat zij deze Ondastingsof f ensiéf tusschen Don en Wolga DK STBIJD m OEN KAüKASVS a In aanvulling op het Duitsche weermachtsbericht verneemt het D N B Uit het weermachtsbericht blijkt niet dat in et der sectoren een bepaald zwaartepunt van den Duitschen aanval wordt gelegd De aanval in de richting van Toeapse heeft nadat hooggelegen bolsjewistische stellingen waren doorbroken opnieuw tot het opruimen van verscheidene honderden goed versterkte steunpunten geleid De dagelijksche doorbraken en omsingelingen hebben minder een oprollen van het vijandeiyk front ten doel dan het afsnijden van bolsjewistische terugtochtswegen Het eigenaardige van dezen oorlog in het gebergte en het ontbreken van opvallende terreinpunten en plaatsen brengen met zich dat de dagelijksche terreinwinsten van de Duitsche bergjagers slechts op speciale kaarten op groote schaal kunnen worden afge ezen en niet lot uitdrukking kunnen komen in de berichten omtrent de successen door het opperbevel uitgegeven Het zelfde geldt voor den strijd in het Oosten van den Kaukasusa waar na de inneming van Malgobek de Duitsche opmarsch in het petroleumgebied van Grossny onder sterken vijandelijken tegenstand voortgaat B j Stalingrad zet Timosjenko zijn frachtenverslindende aanvallen voort zonder op eenige plaats ook maar beperkte doorbraken te kunnen bereiken Het ontlastingsoffensief tusschen Don en Woiga ontwikkelt zich op dezelfde wijze als de maandenlange vergeefsche aanvallen bü Hzjef Reeds thans kan gezegd worden dat de bolsjewisten ondanks opoffering van onvervangbare manschappen en oorlogsmaterieel hun doel niet hebben bereikt HefD N B verneemt nog Aan de Successen apn het Kaukasusfront verme d in het wecrmachtsbericht van 15 Oct liggen twee vrij omvangrijke aanvalsacties der Duitsche en verbonden troepen ten grondslag De opmarsch ten Oosten van Noworossisl leidde tot de verovering van twee ruggen van waaruit de bolsjewisten met hun ware wapens den Duitschen opmarschweg beheerschten Terwijl de luchtmacht den vijand in zijn bergstellin gen in bedwang hield drongen pioniers ondanks hei hevige vuur op en maakten breede openingen in de prikkeldraadversperringen Toen stormde de infanterie aan en veroverde in zware gevehten de links en rechts van den weg gelegen evechtsstellingen Bij de achtervolging van den terugtrekkende vijand drongen zü tot de als vestingen ingerichte fabrieksgebouwen aan den uitgang van het dal door waar de strijd nog woedt Infanterisfen wisten de vijandelijke stellingen binnen te ringen mmen stormenderhand 330 kazematten en versloegen in een verbrt Td hindgoneen twee bolsjewistische regimenten Verder naar het Westen stonden Slowaaksche troepen schouder aan sehouder met divisies Duitsche bergtroepen en jagers Ook hier moesten e Tst vijandelijke afdeelingen worden bedwingen Ondanks de voorafgaande vermoeiende nachtroarschen zagen onze soldaten kans de vijandelijke strilingen op te rollen In de vaart ▼ an him aanval schoten zü te overblijfselen der bolsjewistetf die zich in hel rettaditig terrein hadden vastgezet voorbif en namen krachtig versterkte bergnipgen ver achter hnn deel voor dien dig ifelegen BS de nit bvtid van MM ésorMMk mietig niet op één plaats in vollen omvang in den strijd kunnen brengen Van een geconcentzeerd optreden tegen de zeestrijdkra ten vande asmogentttiecten kanjbaiw geen sprake meer zijn Intcceysant en kenmerkend voor de moeilijke poaitie waarin zi de geatlieerde acheepvaart bevindt is de mededeeling van een der duikboot omitiandanten die saa den strijd tegen het eonvooi van troepentransporist epen heljben deelgenomen Deze zag tijdens de gevechufaan i elingen plotseling op korten afstand uïl een regenbank een schip van een geheel nietrw type te voorschijn komen dat er wegens bet ontbreken van masten en wegens den eigenaardigen Vfbouw op het eerste gezicht uibtag als een vliegkairpschip Eii nad ne beschouwing tueek het evenw el een vrachtschip van uitoit pTtDiitieven bouw te zijn waarvan de tonnage op 7 000 tot 8 000 brt waa te schatten Deskundige kringen bcsdiouwen dit voor het eerst waarcenosnen type als een poguvg der ges II eerden tegemoet te komen aan den steeds grcoter wordenden tonnagenood 8CHV OP DE ST LADBBNS TOT ZINKEN GBBBACBT Volgens een Amerikaansch radioberieht heeft het Canadeesche ministerie van Marine medegedeeld dat op de St Uhirens 180 n yl van de monding een koopvaardiijschip door ikbooten van de spil tot zinken is gebracht De Britsche nieitwsdienst meldt dat het op de St Laurens getorpedeerde Canadeesche schip 40OO ton mat De aanval geschiedde verder stroomopwaarts dail alle vroegere Het acbip maakte deel uit van een klein etmvooi Twaalf opvarmden worden vermist dcn jagers alleen in den sector van hun divisie meer dan 200 vijandelijke gevech sstellingen DE AMEBIKAANSCHB OOBLOGSBERICHTGEVINa Onder het opschrift Oorioggberichl geving valt de New York Times m een hoofdartikel de Amerikaansche regeerftig aan en Iftakt de tactiek van vertraging bij het ipededeelen van AmetiKaanscne oorlogsveriiezen in den Stillen Oceaan Hel heeft 5 dagen geduurd eer het ministerie van Manae het verlies der Amerikaansche krmsers bij de Salomons eilanden bekend maakie Het vliegkampschip Sforktown is den vierden Jufu in dca Stillen Oceaan gezonken en den veertienden Juli heeft het ministerie van Marine made edeeld dat Ut schip ongeschikt voor den stryd was om tea slotte den zestienden September officieel te vci klaren dat de Yorktown tol zinken is gebracht Het 33 000 ton groote vliegkampschip Lexington wera den achtsten Mei tot inken gebracht doca de Amerikaansche regeering heeft dit verlies eerst d i twaalfden Juni toegegeven De 10 000 ton metende kruiser 3ouston zonk den 27sten februari hetgeen eerst den veertienden Maan bevestigd werd iiet vliegkampschip Langley dat eveneens den 27sten Fet ruai i verloren ging weid pas den vierden April zoodanig opgegeven De torpcdojager Pecos ging den eersten Maart onder hetgeen de vierden April werd to efceven Van den torpedoj ger Peary diejien negentienden Februari was gezonken werd dit eveneens eerst den vierden April toegegeven Een dergelijke vertraging bestond ook bü he publiceeren van het verlies der torpedojagers Jarvik en Gregory Het blad verklaart dat er alle reden is eraan te twufelen of dergeMjke verIragingen in het bekendmaken van Amenkaansche verliezen gerechtVaa digd zijn Nu en dan is hel te veronischuluigen doch wanneer het voortdurend geschiedt valt cm dergelitlte handelwijze moeilijk te verdedigen MEVKOVW BOOSBVBLT OP DB PEBSCONFEBENTIE Naar uit Washington wordt gemeld heelt mevrouw Roosevelt aan journalisten verklaard dat zu rondloopt met de gedachte aan een reis naar Engeland aan welk land zij reeds lang een bezoek zou willen brengen In het verdere verolop van de persconferentie nam mevrouw Roosevelt de gelegenheid waar om over de sociale vraagstukken in de Ver Staten te spreken en verlangde zü een strenge controle op de minderjarige meisjes daar sedert het uitbreken van den oorlog het aantal one ïhte kinderen van nog leerplichtige meisjes schrikbarend is toegenomen Bovendi i sprak mevrouw Roosevelt haar afkeuring uit over het overmatig geliruik van alcohol door de werkende jeugd hetgeen eveneens tot een verwildering dar zeden heeft gel Korte berichten Volgena de Dall7 Bar al wordt betparticuliere trdnvcffeecr v Zondag overal la Xngelaad aan groote bcpcrkMccn aaderworpen Particulieren mogan 4hi nag alacMa o bapaaide iu n gabnilk awkea vaa den trein Op de overige tUdaa moten alechta arbeiden van voor den oorloc be anfrt ka a leden der barf lt ka var sdlfincsorgaalastias retaaa Voar W aa r d aaatbigalwd I b raada var rdanlaceB ia dexen in attgeruidUd Naar Uit Caracaa ardt gnMldt aaa ap d dlamaatvaidaa van Craa Sakaw M debwut vaa Santa Xteaa aaa bnMaMgwm en vaa HMM doMar Ba d l aatia t daot ca araica ifiaBMBlsaSfctr gtaot Aawiant ge i aa d ea Ve De l i a ra É at vaa MTlBinat aaa aaar wShv Ma aa aaa aard hcMken aa HMM doHar Pad l aa ii a t ArtflMI Aardapiielfn Aarda iebti AardaHpetan Aardanelcn Beschuft br ofgeb 52 br offeb 5g Bloem br TO gr 125 gr 31 Oct 18 Oct 11 Nov 17 Oct 17 Od 24 Oct 24 Oct 31 Oct 31 Oct 31 Oct 408 410 411 Boter 91 Boter 1 61 2 62 en 3 61 400 gr 50 gr 400 gr 50 gr 100 gr mp Iffi gr 3 6t 4 61 ras lit p Brood of geb S2A Brood of geb S2B f food of geb SOA rood of gebl 53BChocolade 51 S Gort 406 Havermout 405 10 m ii 10 kg 31 Oct 4 i 500 gr 31 Oct lOOgr SSOgr m L 1 L ta k br 81 Oct 2 Nov 17 Oct 24 Oct 39 400 as 11 Oct 3t Oct 81 Oct en bgteriiun strooiscl 4QS SOO gr Petroleum EAkaart OS tUPeulvniehten 404 12S gr Fnddlngp verm nz 407 100 gr 3i Oct RQst 4 57 4 5a res 350 gr 31 Oet Rundvet 53 100 gr 30 0 i 31 Dec 24 Oct 31 Oct 31 Oet 17 Oct 24 Oct 17 Oct 24 Oct 120 Bonnen leeds ingeleverd bfjden ilager Scheerzeep M 45 gr Sigaretten dames 53 20 sinks Suiker 403 1 kg Suikerwerk 53 64 100 gr Tabakskaart 52 1 rants Tabakskaart S3 1 rants TaptUMlk 1 58 2 58 1 L Taptemelk 150 2 50 1 L Textielk 3e serie 31 t m Tcztielk 2e8aie behalve bon K Vleesch 52A 100 gr 17 Oct 17 Oct 24 Oct 24 Oct 31 Oct tl Oct St Oct 31 Oct 31 Oct 31 Oct VIeesch 52B 50 gr Vleesch S8iA 100 gr Vleesch 593 W gr Zeep 370 28i75gr 7 ep Zeep 371 Zeep M Toiletzeep Zeep 412 Huisboiidzeep 370 samen metS71 80 i 90 gr H 38 i 75 gr 260 gr wasch ofzeepp waaehp 250 gr wasdiof zeepp M 75 gr 24ïi 28 gr luchtgevuldeeenheidszeep of 70 è 75 gr eenlieidstoiletzeep 31 Oct Zeep N UVt i 28 r luchtgevuldeeenheidszeep of 70 i 75 gr eenheidstoiletzeep 31 Oct ToiletzeepN 78 gr 31 Oct B raodktnffea Gien Anthraciet X I Eenh 31 Oct Gen Turf X SO tuks 31 Oct Brandst krtBV 01 t m 06 1 Eerh 31 Dec Brandst krt BY 0 t m 0 I Eenh 28 Feb Kookdoeleind 01 02 03 en 04 KF 1 Eenh 30 April Kookdoeleind 06 06 07 en 08 KT 1 Eenh 30 April DE KWESTIE DEB GEBOEIDE KBUGSGEVANOENEN Naar in welingelichte kringen te Berlijn verluidt is via Zwitserland als beschn mende mogendheid een Bngelsche nota over de kwestie van de geboeide krijgsgevangenen in Berlijn overhandigd Het schijnt hier te gaan om den door Churrfiill in het Lagerhuis aangekondigden Engelschen proteststap ten aanzien waarvan politieke kringel te Bcrlün reeds een standpunt hebben bepaald met de verklaring dat niet Engeland maar Duitachland het recht heeft tot een protestactie Omrent de behandeling der nota verluidt vooreers niets RADIONIEUWS MILVnaVM I 41t I M 7 S VoUulladJea gr pi IM BNO Niauwiibarlchftn T 40 Mualdi bU lonsopgang gi pi SJa BNO NleuwaberlehUm S a AanalulUng in iHïorten voordracht SSO Pianovoordr gr pi 9 00 Kfior en orkeat grpl l iSO Spiegel van den dag opn 1 40 Koor en orkeat HttVRSIIMI H WIJ M 7 IS 140 Zla Hilversum I 140 Ochtand a m atlek TM Sirmphonle ofiiaal gr B a Brandende kwaatiea opa ais Orkaateanaart MJa Oodadianatiia tHifmÜt orkaat van MaasUleht ea aollal J VfPI da Jetigd MOa Amifacmcataarkast 1 4S BHO Kteinni en akalQM karicMaa 17 Vaar da kSaaenciilpvaes 17 1 LIrtita grsno MJ BMO in wi w ab arfcll W BB M da 1$M ifetrania Vaaaf lor bttM tam Ji te IC tfSÏtai tfJi fHdto Oaa lta tvtrt ££ aderl a a nfa a m eavaretra