Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1942

VRUDAG 1 OCTOBER f i i Bm Inêtl7 mtt mt gloeilMipen MWW öeWMQ DtverM looften en merken M AMAMinM nnnifMHW MWwwMUww wwwwwa In Ooi oopond wtt tr Mffaas fibnk aan HadiM nog Mfkf ibMr MMleriioirf U kent onze zaok HiMr toch tto l U tr nla Hii9 om ook voor TAFTEMEIK Is VMl i vor pci r ft kt nn 17 October 1942 wordt OOtfIMVIN ie 0 MIM TILCPOON 2392 Ean lUeütiie haeft succes J HOOGENDOORN OOUDA f EPERSTRAAT14 TEL31OT N V PKJOENIA ZBLTvnooaonro vooa melk Da VoadMlcoiftmiMarii von Zuid Bollt daalt balnighakliandan ki aaaMuUUK iM publicatie betraCCanda JEaUvaraorginf wa melk made dat da daarta saaoamde nera inmiddels zijn ksman ta varraUan Zoodra da daiteiUeva n o rta aa vtitMdM itfn lai Uaraaa aso ipMdl no eH f kandheld wordsa fessvaa vBtvAABoiowa Aura VOOkWO Da Oliaetaur vaa kei BkktbiirMU Bouwmatarlalea maakt baftand dat J laaanc van W Oetobar ISU het lu bawerken of varwarkan van M Ie 1 van de V M MMuaHH g tafalt Ulaten en derfelWa Mikalaii varbodM behoudens door kam ta varlaaoen bUioati v r unnins Staatteouranl van li On lait Deae v siinnHia kan utttlaltcod dan aansavraagd b Jut BlikaMffnu Toar Karamlidie Induttrla JnUatui van 0I laan Z7 tGraveahafe Mn wende deze dus niet tot iMt BQkakwaau voer S materialen Bat komt Oiasa vsaMkUls voor zouten cecbUek door fcl 4Bb dalawa j publiek wordt vartaMht la Uelae ntmjK van S of Itf kt SlitUmtV no f cbliek la ta a l 8 vaa te jprttwnt tieljes motortorpedobooten In een hsrd gevitcht werden een Britsche artUlaiemotcHTtorpedoboot tot zinken gebracht en 5 motortorpedobooten door artillerietreffen beschadigd resp in brand gesdiotea Een eigen vliegttiig ging verloren Patrouillebooten en marine afweergeschut hebliett in het Noordzeegebied 2 vijandeUjke vliegtuigen neerseichoten Uchta Duitsdie gevechtsvliegtuigen heblien gisteren voor den oomg belangrijke installaties en militaire iioelen kn da Zuidkust van Engeland bombardeerd len der bonmien w rpen vm d as te verweren beeft de vijandeloke luchtmadit tijdens hevige hicb evechten 25 vjiegtuigen verhnen Hiervan werden er zeven door ttaMuasdie jagen neergehaald en 18 door drDuitschen Da iwtia van drie vijaoiddtjke vlieg4 ttd tt te n een oonvooi in de Middellandsche Zee is misiokt Twee der aanvallende driemotorige machines wuden aeergeachoten dotn het nauwkauTlce afwaergdKhut ran de begeleidanda torpeitobooten en de deide door de veicezeUoide luchtmacht In een aanvullmg op het weer machtAoidtt deelt het Italiaaosche opperbevel nog het volgende mede Bij de vervulling van z taidc u op October aan bet £ g rptische tront neuveld generaal AlessamkD Rrodieri commandant van de divisie Biresda De divisie Brascia is ver mtld in een dagorder wegens haar heldhaftieheid tijdens de grvedrten bü El AUunein De naam van generaal Prediert wontt gevoegd bi dio van zoovele onzer commandanten van groote e iheden die in de allereerste liaif vlafc by hun soldaten bet hoofd boden jmb idie risico s van een aett zvtza strijd en alles gegeven hebboi voat de overwinnii van onze wapens BELANGRIJKE VORDERINGEN IN DENKAUKASUS GevmclOtn in Noordelyk I Stalingrad Hat opperbevel der Ouitscbe weermacht maakt d d tS October bekend IB dw Knakaaoa ago DoUaeha ea atwnaakieha IraniMi In dlekl bckaeekt h ü i l an a l n lo gir vaiUttafde s vaiiMaM daar atnra ynada ke aWttwea ateafceiiea lwMw f niMIsinupuilai i mikaaiilnr aniai lemiZewar fcarriiadaatillInMM pkniMa aai aÉa 9 to kM NoardaiVka st M BlkMen ge vaelili v lieg BEDE VAN GffNEItAAL 8HCTS VOOB BRunscnE FABUMPIT Chunchill heeft naw de Britsche be nchtendienst nodt hl tal l ej touis medegedeeld dat fanaiaal Snuts bik n ik nt voor btide Ktiati vaa het paitanaent hei woord sai voaren Flaats en t$d zttUen hM Lageriaiit ia een e nnMMnawig nim heime bneoikOBUl wibiImi h A mm jr mmog v ar Amihi JlJjJji mmam p i ttpmm u ia ka QEVRAAGD iitti Inpti llM mal Ieder ïêut m Eiken Olaadag Donderdag en at rdag wordt de KlelDtjesRubrlek opsenomeo Inzending daags te voren aan het Bureau Markt 31 Couda of bil ds plaatselijke agenten elders LeeftQd tot 16 iiar Brieren onder no O S940 bur van dlfblad TE KOOP QEVRAAOD 2 imm bijiiiiliito 1H MttsTisM MIU wia m J ïa sst sa a n ait wm tÊ i u im m wu nwMMflbftMtMÓiMinSf m mi an nw mm tno mm mm sP M H MM MM HÜ Bh Hif laait 1 iMM itSi imm t illii m mm ma imw imm umTu tnti ijDw mm il8 tfi 1TT MM ittm ItMt l l IMM tmt uMi UMI laiM lipi 88i S US ÜS iSS ITtM Amb nn Q 9942 bur v d bl H fhaaiurregasl M n ai m at Mt M Ml itS im iiM MM MM nn MM 3 Hu MM da Gruytar la f wM JaUia waten wal hal f bro im i Tliaaiurregaal waarevar aS sis R SS a SIM MQ IHi SS ffi 2n IHI Hl MN 1 SS SS Sü tlM 11M 2 M MU T4M fttg wi 1M1 nn a o MW M MVT wtn MM ItM n iiH Mn Mt MM MTC SS 8 Till tSt uA iiu Mie MM MM MM i ÜSg iwn IMH P0kfu mil f tok tl seevaai gatprokan worA au aisoo i ak uKvarkoclit waf Haar hal to ook itst and an aciil lali van a DeGruyter m8 IMM IMM Min IMM IMU UMI 111 llMl llM IliM IMM iss ia iitn IMM iiMi IIMt IM IMM IM4i IHM lint MM 1W1 1 H IMM IMM IMW lUM inw lani UMt IHM IfMl IMM I6M1 liMt 1M itna imm Do hoogato voodingawaordo die brood kan bieden vtndt U in i tira ltM WM I I IIUM luia IJIM I I 1M I lUII liïu I I IMii IMM IWM I I 1 14m lUW t 1 I iMrr 14Mi 1 MI 47M I luütl üSLiNMÏ luu am iiiiKS I4M IMTt isoM tain inis WM laMT itiM lUM igiM t UMI iMn IH7I 3 I UMI lant iWTo IMM I MHl inu IWN IMTi 1 IMII IMM IHM I IMM r IM7S volkorenbrood if aK BND AALM W C VAN OEL Jr I iMtl I MT T iim SnS I IMM 11H1 liSS nurOON 39M I ii u n w tTim iNM I nO ITJM I7UT 177 I iiöM inH IMM laoM I laaM IMM laiH mmi I u M iMia img imm I Wa IMM IHN IMM I i S IMM IIM IMM I im inK ir iMl I mm ii MiiraiiiM 1 MUI M4n ao ST MUI De zolders moeten leeg 1 MMI intl IWM IWH MMt I r Mia vat Wan Wa n aSn a I mSi mm torn m h imm i Ooch waar bl ft aten dan mat de spullen UH npt Het beste adres als U meubelen of iets dergeiyks op te ruimen hebt Is nog alt van ouds OHOieouiatm AMwuun h UUM IM imt MM im matl CU TOM SiM 7 Stro MMt oo ii il il o d aii mautn ra I 70 Hl mm matt eQ loodflc oftmis ivn Oma prrraïln 11 mart us llll HIT nMt mm c Uil utD TH ontbnM TlMI MMTn tflW BUITEIUflB nedentoap van de Wolts Een tankboat en twee vnchiKfeBitcn werden daor bnnd vemteflgd DütTSCUUkND STRIJDT VOOR SUnOPA Aan het front van den Don hebben Roemeensche trosten plaataelijka aanvallen afgeslagen fTiUJA WSCH MftXRUACmSBERIi In d n centralen sector van het front hebben eigen acties van stoottroepen tot de vernietiging van taIrQke Dunken en gevaehtspositiM geleid Qeveditsvliegtuigen heibben belangrijke spoOrwegtrajecten gebombardeerd waarbu de vQand aanzienlijke verlle zen aan rollend materie leed In acheervludhtaanval h bben jachtvliegen een bolsjewistische motortorpedoboot op de Fuisohe Golf in brand geschoten Luchtaanvallen op Malta In het hooge Moorden z n aanvallen van jachtkrüisen gerioht op troepenkampen ten Oosten van de Kolabodit rrAUAANstn gknekaai GE8NEUVEJLB Tn ïön weeimaditsberlcht no 872 mtakt het Italiaanscbe opperbevel et volgende bek id Activiteit van de iu tUlerle en ï li patroiuUes aan het Egjrptiache fróat Een Britsch vliegtuig werd vecnieUKl door het liM3itdDe esohut van mzer divisies In de omgeving van Sidi A Barrani is de bemanning vangen genomen van een vijande fli tiüg dat 9 S October door bét kKfctrtoilgea ut vim Tofarodc itias nenaeschotei Deae bammomg bestond viS t tw e irfticier ea twee oed ero füciw eB Da IttdMmaeht sette haar iiaraties iBRen MWta voort TUdens eaa pofMl om zich tegen de vastbwaden aantel De Britacb hn tsteunptmtoi op de eiianilveating MEalta zijn door gevecht vliegtuigen overdag en des nachts met boounen van zwaar kaliber i esto ritL De ter i egeleidendc bescfaenning on gestegen Duitscbe en ItaUaanache jagers hetdien tczanm 29 Aiitscte jachtvliegtuigen neergeschoten waarvan 18 alleen door Duitse jagers vielen Twee eigen geve üitsvU uigen keerd l niet terag Bü een aanval op bet convooiver keer san de Britsche Icust hebben motoettttpedobooten vier vijanifelljka koopvaarders van tezamen MM bet bi dan grond geboord AU biMrtm kaar den op bun ateunpiBit t g In dett jumM v p 13 op U OMobar Is bat ia brt Kanaatl tot aan i st gsKtM gafcemeB tiissutnu PaHaehebawt te nHK tUBD en aca AsriMre vljwdsIW foiwrtfi itetalaad tt tana vo aOi toipedobaotjafKs vandHadeoa flot heropend lijn tfatydan anders en toch als U nu in öie WAeQhe komt zult U zich in do 17o oouw torugwoAon W varandardan hat tnlariaur Wol wij U Madan it goad an primo varxorgd Wq noodioM U bolaofd uit tol aan basMlt H T VAN HEUVELN Hold J Zabn Gouda NOORD BRABANT In Brabaot s uitgestrekte iand V a uad en klei en wen Daar keurt men kwaliteit en soott Ook nü nog als voorheen Het surrogaat dat elk er drinkt En ieder kan voldoen Dèt moet wel fijn en geurig zi n Dit heet dan ook KILAROEN 4d0 STAATSLOTERU VlirOB XT A8SB ZKVÜN TIEKDE IIJM Trekking yan VrOdag IS October n sm PBUZEN VAN ƒ 70 3297 6237 7 45 tOS4S 14494 17853 IMtO S2M 6937 8164 12SU 15 86 19832 X014T 5447 6821 9127 13832 18 ISM IU8 5778 7472 NIETEN 109S 4758 6827 10497 12848 18087 18M8 1874 4848 6910 11351 m7 18130 1 1955 5098 7621 11888 13422 16159 18840 18111 108 rsiOO 18989 18409 19027 2174 5377 8267 11729 11080 2639 9469 8447 11755 14188 2673 5603 rrn tnjs i 1959 5722 8091 11790 IMM 18M0 10180 3167 6014 9287 12101 15235 17284 2U317 SS 2fl JJ M Mn 8811 9 12477 15374 17840 lOnl dtlR lM Jf 4047 OSn 8847 IMrr 15481 17710 te wy M I a 3 tea VMirtB i ll l a m Wit 1976 m z 15791 18032 m z 18031 30101 m I 21384 4511 6810 9958 12710 15518 17842 ktef tprot en laeBitek ISM si par k Muduiiat vfrpakkms v va vaatiei mas dtM voHnni het iraM 1 e k E OmClEBLE MEDBDBRUNCffiN i u OTAa a Oe PnvtMiaii bkooMattrain van AlUwrbeatvprodneten vo Zidd tttOud aUMkl een ie ftr dti leeManK en of andere KaagnBtB aa iMunnnebten aeiUnden f ia voonasd be ar op attent dat ralfent da VanmlanlflS Orancn Zadan en PeitlvrluAtaa iOtt V da producten allacn ikn te voorraad nMCea M nouden wordan alt ean uosenaamd ra wsunatoit 1 ta vpd M dmMaa MaW kao raalioiider Vattiat mH W lk MdariD nleu in rckcnlns orden s SJÈttUftU Vanmt éta diost nn cM maebtlcd voor ttcfttStm Mi f tSt min niet tesen P JIW i S Sor den v tl door TÖ to5 £35da crk 4k t l iMdft fc i Wl M r S de mPJ in rekeains wordtn sebfacbt LShttvOch net a nIM n er ém ItM A rokend MAXIKVMKSUS VOO SSVttOAl WmKWI M 130 o maxtmnm id nlauuM9 S T £ iiadfliM W Ig ten a kea