Goudsche Courant, vrijdag 16 oktober 1942

GOUDSGHE CCIJI A na z p dag n October 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0 hrgwj No 21066 II HAWn u CSietredaeteur t TtETER Oowta wmm 0 W fe aAeW Belangrijke verordening van den Rijkscommissaris Jaarlqkaebe Tiseheontrole 99 e Vrtnwa BH St Hubertus werdende v s van het Nationale park al visdit door d NeA Heide Mu omden visdistand te eontr eeren YJIJ 4e Haan D emzttting van Jgi hur Wmidenherg jf ém M seoMMdMuU vaor HI M IMtrUiidadb ceiiiei i illgcraaHBf ecu ven riteiilii r beliulftwilii 4e otianinc van den tM Naar aawloMliit daama iMfttt Mder vw Ut NAJF de ti H S WandeBbov gisteravoiiA b ea Mcr drak beioalite pencomfeKaHe e Amsterdam ten cde geIgotbB waaiiii hlj am to betliiiMn lijpilodplecle belcekenia der vw aj vonnt het idcéele kader van een g lisuig van den arb biimen de Uilftineenschap en daarmede tevens s iJdaUititchen zin weUc kadn op Mad van eo la overeaaatcmnung mat li pnctiMhe behoeft met nadere ditrcgelen kan worden gevuld At beteekent allerminst dat deze fcroFdening ileohts abftracta beteekem iietH Veeleer vormt deze de grond nt ris den arbeid en daarmede ook rut het lociale leven zu het ook meer ï ea zui van een Rahmengesetz n W MB fahqgl uitgawaikt arbeidaéeUr Ut grondwet van den arbeid itelt de fHDtdenug de nchtlunen vait vol Mi welke bet aoeiale leven zich zal amten ontwikkelen wil het tot volle ts tlooiing komen in overeenstemming Mt en in bet belang vim de ge machap Als zoodanig legt deze ntpniening voor de eent maal ui k Naderlandache wetgevinji e n piMUlag voor het sociakame BH belang van de gemeenachap staat le veroPdenmg op den voorgrond fwr de eerste maal m de NederlandKh wetgeving wordt hierb prinf fi vaatgeateld dat de arbeid m Hl bedrijf respectieveUMt de ond rnelÉfr t belani iakboagst 4aelte ft n dit verband moet de verorde mg Hien beschouwd aü een maatregel m historiaclie beteekenis en a s beWtiging van een omwenteling der adale verhoudingen welke zich van le midden van 1940 oamisk ibaar en wt tegen te houden voltrekt Het feit dat deze maatregel nic is te maken van de ontwikkeling Jwe zich tevens ver buiten Neder W ultitrekl beteekent aiet dat bmM het gegeven kader niet de eigen Werlandsche verhoudingen lot uit pung zullen komen De verordening verbreekt slechts isolement door Nederland wat be ift de ordening van dien aï eid priii Wel te plaatsen m direct verband t de wordende Europeesche gemeen Up h hoeverre de op grond van deze b te nemen maatregelen een eigen IMtr sollen hdtbaa m dunnede MgeB karakter naica weerspie CT M W af van Mie podtteve me unt van de wdening van ld is de beschouwing vsn het of de organuatoriach economi lamenvatftig van meerdere beJvm m de onderneming met y economische doch tevena JVWale eenheid zooala deze in de PJtWpmeenschap tot uitdrukking W Binnen deze eenheid arbeiP leiding en alle onder deze M JWtzaame personen de Geg ït gezamenHjk ter bere ï wn een gemeenacbaK eluk doel dit doel met ia lot te maken JJi £ belang der gameenachap is JJ deze verordenuic met nadruk i ane tiMwsbeginsel g ook UI de verordening het ia èft H rli TT VMordenin 25P ¥ M t bevestigd ge du met in den zin van het baaa in eigen huis bewust en nadrukkelijk in JPff de aan dit leidendiap iSSS Siy w onden aociale verl iSJgJikheid zoowel naar binnen W W Gefolgschaft als li iien ten opzichte van de gei P waardoor ook dit leider 2LJ tief u ingeschakeld in en £ 5 vormt van het socialisme W Kan worden vastgesteld fei ï Gefolgschaft = tot eersten at gmaakt ook waar deze wordt begreiad door de h mogelukheden van de j htens de algemeene aie aan deze verordening w t oven de verplich hetft van het kapiUal ll het rOhi der economische L SrSSf Betr eV lh er gNg t Hi leidt evens de S fcSj werkers ui zun bedrgf S SSS de klaaaeb iftï i e dch ook dan nog Bft2 en worden hiermede de doelemen van dezs verordening dergelijke spannwgen op te vangen en te ehmmeeren PersoonlUke Terantwooi eUjfcbeid In overeenstemming met hat le dersbeguisel dat uitgaat van het groote belang van de persoonlijke veiantWoordelykheid is m de verordening deze persoonlijke verantwoordelijk heid by rechtspersonen vennootschappen jioowel als mgeval de ondernemer met persoonlijk de leiding heeft geregeld De verordening van den arbeid is opgedragen aan een gemaehtigde voor ten arbeid die ten aanzien van den socialen sector van d enstast bepaalde volmacb n beeft gekregen Als zoodanig vertegenwoordigt hq het algemeen belang dat met de erkenning van de volksgemeenschap als levend begrip een concreten inhoud heeft gekregen en waarvan de belangen en doelstellingen van den enkeling van nature ondergeschikt z n omdat de enkeling buiten de volksgemeenschap materieel noch geestelyk kan bestaan StekN AJ Het Nederlaodsche Arbeidsfront vindt zyn taak eveneens op dit terrem De gemachtigde voor den arbeid heeft tot plicht alvorens ingrypende maatregelen te treffen m overleg te treden met den leider van het Nederlandsche Arbeidslront Wq zouden dus kunnen zeggen aldus spr dat het Nederlandsche Arbeidsfront uitdrukking geeft aan desociale verlangens der Nederlandschewerkers die verlangens opvangt een bepaalden vorm geeft en nadat zulks is geschied deze doorgeeft aan den gemachtigde voor dén arbeid die denstaat vertegenwoordigt Dit staat dus diametraal tegenover het staatssocialisme waarbij de staat alles tot indetails regelt De uiteindelijke beslisaing blqft echter aan den gemachtigde De aard van diens taak t ngt echter meOm dat tusschen den gemachtigde en den leider van het N A F althans in beginsel overeenstonming moet bestaan zon der welke deze taak als onvervulbaar moet worden beschouwd Bu de krachtens de verordenmg ra te stellen raad van bijstand en commissies van deskundigen is deze overeenstemming stellig eveneens gewenscht doch niet bepalend voor het vervullen van de taak van den gemachtigde Taakvndea gnaaehtigde De werkelyke inhoud van de grond wet van den arbeid zal m steile mate door dezen gemachtigde worden bepaald Daar waar de gemachtigde tot taak heeft in te grijpen op allë punten waar op persoonlijke of groepsbelangen met het maatscfiappelyk belang m tegenspraak dreigen te kmnen gaat zun beteekenis ver uit boven die van den njksbemiddelaar m zooverre ze sleditS ingrijpt als het conflict dat in laatste instantie uit de economische en sociale structuur van de kapitalistische maatschappij zelve voortkomt is ont staan terwyl de gemachtigde primair tot taak heeft arbeidsconflicten hun economische én sociale oorzaken te ontnemen Op grond van zijn verordende bemiegdheld kan de semaehtigide hiertoe Ji ook rlehtliliieBiügeTen voor den inbond van Betifebncfleraenten en algemeene regtllngui van loon en r beldsvoorwaahlen bindend vaststellen B drl fs eglanent en loonen Het bedryfs resp onderneming reglement Betnebsordnung dat voor elke onderneming met meer dan 10 medewerkers verplicht is aal m de eerste plaats den grondslag moeten T vormen voor de bodrflfsgemeenschap Daar hierby nadrukkeUjk overleg met den smalen voorman van het Nederlandstme Arbeldsfront wordt vereiacht IS d organisatie van don cbaid teérU wettelli ingeschakeld en heeft tev de sociale voorman zijn wettelhrW plaats in het Nederlan che bedryfll leven gekregen De gemachtigde voor den arbeid gehoord een commissie van de undige t Kan bindende regelmgen van de loonen en andere arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde onderneming of groep van ondememmgen vaststellen Deze regelmgen hebb i in de eerste plaats ten doel de minimum voorwaarden vast te leggen welke de staat als alge meene garantie voor het belang van de werkers aan de nadere regehng van de arbeidsvoorwaarden binnen het kader van de ondernemingen bindend ten grondslag legt De bepslmg dat de gemachtigde voor den arbeid bevoegd is niet slechts mi nimuiflIoonen vast te stellen doob tevens Joonen en salarissen met bmdende werking naar boven te begren zen staat m direct verband met den samenhang van het geheele economi sche en sociale leven hetwelk niet door wanverhoudingen op bepaalde punten mag worden verstoord Ten opzichte van de richtlijnen welke de g nachtigde voor den arbeid kan geven voor het reglement van het Betneb onderscheiden de algemeene regehngen zich door hun bindende kracht Deze bindende regelingen komen voort uit een geheel anderen geest dan wij in dit verband tot dusverre hebben gekend Immers de collectie arbeidsovereenkomsten die aan de huidige bindende regelingen ten grondslag lagen waren het product van onderhandelingen tusschen werkgevers en werknemers terwijl het College van ruksbemiddelaars het hgl reeds in het woord bemiddelaars opgeslotei tot taak had een brug te staan tutsehen de eischen en verlnigens van de werkgeversgroepen en werknemersgroepen Nlenw karakter loMpolHiek De loonpohtieic welke een zoo belangryke rol speelt in het sociale leven krugt een eigen en nieuw karalfler Het begnp onderhandeling heeft een typisch liberalistisch kapi talistischen inslag Het houdt ia een vraagen aanbodverhoCfding welke verhoudmg door bepaalde nvachts groepeermgen wordt bepaald Wie de sterkste was had btj de loonpolitiek en b j de loonvorming de bediasenda stem De nieuwe lomrac diiii n n k dft gemachtigde voor den arbeid zal vaststellen zijn geen resultaten van onderhandelingen maar geven uitdrukking van hetgeen bmnen het raam der economische mogelukheden als sociale gerechtigheid wordt gezien In dit verband wees spr er op dat de nieuwe verordenmg ook ïuet spreekt van werkgevers of werknemers en ook dus uit dezen hoofde duidelijk blijkt dat deze tegenstelling uit het verden IS ultgebarmen met alle nevenverschijnselen van dien In het algemeen zullen in de toekomst de algemene gnmdslagen voor regeling van loon en arbeidsvoorwaarden door den g nachtigde voor den arbeid in samenwerking met de bedrijfsgroepen vSn het Nederlandsche Arbeldsfront worden gelegd Bij het m werking treden van de verordening betreffende de ordening van den arbdd treden venehillende wetten en verordeningen die regelingen tea opzichte van bepaalde onderdeelea van den arbeid en de arbeidsverfaondingen inhielden bulten werking Eveneens houdt daarmede bet College van RUksbemiddeiaara als oodïimg op te bestaan Hiermede treedt een algemeene prinei rieele regeling van de arbddsverhoudingen op de plaats van vroegere afzondwlijke regeUngen die uit een geheel andere maafsehallpelijke constellatie siln ontstaan Met de veropdening betreffende de ordening van den ai4t eid wordt in Nederland een grondwet van den arbeid van kracht die de sociale politiek voorzoover deze direct m verband staat met den arbeidi een geheel nieuwen grondslag verleent aldus de heer Woudenberg In de achter ons liggende periode die gekenmerkt wordt door een een ztjdtf en daarbij volkomen mdividualistisch genoht economisch streven bleef de sociale politiek hoe belang r vele maalxegie en ook op zich zelf Wfren noodzakri Jk beperkt tot het Varaaditen en tot dragelijke proporties terug brengen van de uit het maatschappelijk bestel voortkomende spanningen De sociale politiek was als zoodanig een complement van den klaisenstryd en ontving haar athnulansen dan ook voor een niet gering deel van deze zlMe De nieuwe grcmdwet van den arbeid ra akt een be ln met de eenheid van economisch en sociaal streven door beider doeleinden te brengen op een noemerde welvaart van het gezamenlijke volk welke door verwaarloozing van elk van deze bciae evenzeer in gevaar worSt gebracht Slechts in volkomen evenwicht van economisch en sociaal streven waarvoor de verordenmg betreffende de ordenmg van den arbeid éen van de nogjizakeluke grondslagen legt kan de werkelijke volkswelvaart waarbq liet belang van den één ntet noodzakelyk gaat ten koste van den ander en die dus in tegenstfellmg tot het individueele welvaartsstreven het belang van allen msluit worden gediend Verordening van den RÜkkcommifsaris voor het bexette Nederlandsche gebied Jbetreffende de ordening van den arbeid Op croad van parf 9 na het decieet van den lllhrvr over de ultoefenins vau de re e rln ib voegdheden in Nederlam van M Mei ISiS R W B 1 bli rrs twpaal ik aroBtUNG I amisiisptiBMit ms OKfOLOaCBArX ArtUMl I IL Dm verordaUag verstaat onder Betriab de ouaniaatorlsehe eenheid binnen het kader van dcwtfke een ondernemer en tenminste één werknemer samenwerken X Onderdeelen van Betrielien welke or aaiaatoriwh of territorual van hat Haupbetrleb tlja gescheiden doch daarmede door ca genwenachapprlUke leiding ilJn vvrlwnden warden slechts dan als zeMstandtge Bttil en beachouwd indien de gemachtigde wamt flen arlwid tulks iMpaalt ArtOM 1 L iwt B triab werken de onderneiner als Bttri l tahrer en de werknemers als CMalÉBCfaaft samen ter bereiking van de doMetaiden van het Betricb en m tiet belang vaa de leoiaensebap t De BetnebsfUhrer heefl tot plicht het wrirt vaa de C fiHi bsft te behartigen Oeie ia Iwm d In d BetrielxgenieisKhaft vervatte trouw venchnldlgd 3 In alle aangelegenheden het Betneb Iwtreffende welke door deze verordening worden geregeld besUit de Betriebstiihrer tegenover de Gefolgschaft Artikal I BiJ rechtspersonen Is de wettelilke vcrtegenwoordigo en by vennootschappen envereenlging van personen welke geen rechtspersooalijkheid twzitten is de persoon diebevoegd is het beheer te Indien de ondernemer of bij rechtspersonen de wettelijke vertegenwoordiger oftiij vennootschappen en vereenigingen vanpersonen welke geen re9htsp€rsoonIijkheidbezitten de persoon die t evoegd is het beheer te voeren het Betrieb met zelf leidt dient deze een persoon die op verantwoordelijke wUze aan bet behaer van het Betriebdeelneemt met de Betriel führung te belasten Indien de BetriebsfUhrer wegens af wezigheld gedurende langeren tyd of om andere redenen verhinderd is persoonlijk zijnwerkzaamheden waar te nemen moet hij eenplaatsvervanger benoemen De benoeming van een BetriebsfUhrerals tiedoeld in de leden l en 2 of van eenplaatsvervanger als tiedoeld in lid 3 dientaan de Getolgschaft op passende wtize teworden bekendgemaakt AFDBBUNG U Gemaclitlgde voor den arbald Artikel De ordening van den arbeid is opgtdragen aan den gemachtigde die ondergeschikt is aan den secretaris generaal vanhet departement van Sociale Zaken HUwordt door dezen secretaris generaal benoemden ontslagen De gemachtigde en de overige instantiesvan staat provincies gemeenten en anderepubliekrechtelijke lichamen inirtellingen z n binnen de grenzen hunner t evoegdheidverplicht elkander ambtshalve bi te staan Artikel S 1 Da gemachtigde voor den ariield heeft zorg te dragen voor het handhaven van den srbeid vrede en de daartoe benoodigde maatregelen te treffen HU kan binnen het liader van zijn bevoegdheid beschikkingen uitvaardigen 2 De gemachtigde is verplicht bij maatregelen van princlpieele beteekenis overleg te plegen met den kider van het Nederlandsche Arbeldsfront ArOkel De secretaris ge ieraal van het departement van Sociale Zaken kan lasthebbers aanstellen die aan den gemachtigde ondergejiChlKt zijn De erkzaamheden welke den lasthebbers zijn opgedragen worden door den secretaris generaal van h t departement van Sociale Zaken vastgesteld De lasthebbers zUn gebonden aan de aanwijzingen van den gemachtigde voor den arjwid Artlkei I De gemachtigde voor deih arbeid benoemt ter adviseering princlpieele vragenbetreffende zijn bevoegdheid een raad vanbij ïtand Van dezen raad maken tien tottwintig vooraanstaande persoonliikheden uithet sociale en economische leven in Nederland deel uit BetriebsfUhrer en leden van deGefolgschaft moeten in gelUken getale warden lienoemd Voor de twnocmfng der leden van denraad van bijstand moet de gemachtigde voorden arlMid overleg plegen met den leidervan het Nederlandsche Arbeldsfront voo CDovet desfcuiu gen uit den Ijindstand inaanmerking komesi met den tioerenlelder De deskundlgea moeten de in lid 1 bedoelde tienoemiiijr aiuiemén Zij dienen dehun opgedragen werknanUieden op behooriqke wQza t vervulMa ao la ds luu door BU onze vrijwJlUgers In een pret tige en goede kameraadschap wordt de vrije tyd doorgebracht Gezonde kerels gezond van lichaam en geest SS PK Altstadt Bt H den gemachtigde aangeduide aangelegen heden geheimhoudmg te bewaren Uitdrukke lijk wordt hun alvorens zij hun werkzaamheden nnvangen de verplichting hiertoe opgelegd Zij ontvangen een passende vergoading alsmede op hun verzoek een schadeloosstelling wegens derving van inkomsten g De gemachtigde voor den artwid t enoemt ter adviseering tn de gevallen ais bedoeld m de artikelen 9 en 10 alsmede in andere gevallen waarla n J zulks noodig oordeelt een tpt meerdere commissies van deskundigen Het tiepaalde in lid 1 laatsten volzin en in de leden 2 en 3 is van toepassing APBCCLDTG Hl eglenmt aa het Betrieb tegellag van arbeidsv rwaardea TarlfordBong Aftlkei i In ieder Betrieb met In den regel ten minste tien leden vut de Gefolgschaft moet de Betriebsftthrer m overleg met den socialen voorman van het Nederlandsche ArtMtdsfront een reglement van het Betrieb uitvaardigen Nadere liepalingen betreffende vorm n inhoud vma liet reglement van het Betrieb alsmede lietreffende de wijze waarop hetzelve wordt uitgevaardigd worden getroffen door den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken Aittkel X e gemachtigde voor den arl eid kan na licraadalaging in een eomraiasie van deskundgen rlchtljinen vaststellen voor den inhoud van de reglementen van de Betriel en en van afzonderlijke arbeidsovereenkomsten AHMICI 1 Om een Iwhoorltjke loottvorming te bereiken kan de gemachUgde voor den arbeid na beraadslaging in een commissie van deskundigen schriftelijk een regeling van arbeidsvoorwaardeo voor een Betrieb of voor een groep van Betrieben uitvaardigen De bepalingen van de regeling van arbeidsvoorwaarden ztjn als mioimum voorwaarden bindend voor de arbeidsverhoudingen waarop deze betrekking heeft Hiermede striidige bepainigen in reglementen van de Betrieben en afzonderlijke arbeidsovereenkomsten xijn nietig ArtilMl II De gemachtigde voor den arbeid is bevoegd bU regeling van arbeids oorw aarden of voor afzonderlijke arbeidsverhoudingen ten opzichte van toooeii en salarissen een grens naar lioven bindend vast te stellen Artikel 12 Richtlijnen als bedoeld In artikel t en regelingen van arbeidsvoorwaarden als t edocld tn de artikelen 10 en II worden in de Nederlandsche Staat courant bekendgemaakt Artikel IX Ten aanzien van hen die in de hulslndustrie wericzaam ztin en in den regel alleen of met hun gezinsleden en met met meer dan twee vreemde hulpkrachten werken is ten aanzien van de verhouding tot hun opdraehtgevers het bepaalde bil de artikelen 9 tot er met 12 van overeenkoms lBe toepassing Met deze personen die In de huisindustrie werkzaam zijn kan de secretarisgeneraal van het departement van Sociale Zaken of de gemachtigde voor den arbeid andere in de huisindustrie werkzame personen tusschenpersonen en andere met werk nemen overtenkomende personen wegens hua economlBChe onzellstandlgheld gelijkstaUen ATDEBUNO BUaondere bepallBgn Artikel 14 De voorschriften dezer verordening zijn met uitzondering van het bepaalde in de arCIceten 10 tot en met 12 niet van toepassing ten aanzien van zeeschepen luchtvaar tuigen en derzetver bemanningen AKlkel is De voorselirtitten dezer verordening zUnvan toepaaiing ten aanzien van de btimeDsche vaart voer zaover in te Kdcn 1 m t niet anders s ktvnhf BInnenvantaeInpen ztjn di aeheMti welke tot de Vaart ep rivieren en anderebinnenwateroa i lïesterq en welke hiertoedoor dan eltvnaar arden i hraUct Met 4 a elgeaaar wdt degeiM lOa mq atOtip heeftuitgerust t i aa mfeM De gezamenlijke binnenvaartschepen vaneen ondernemer vormen een Betrieb in denzin der verordening Betrieliafuhrer is deeigenaar van de schenen De gezagvoerder kapitein is plaatsvervanger van de BetriebsfUhrer als bedoeld in artikel 3 bd 3 Artikel It De voorschriften dezer verordening zijn van toepassing ten aanzien van den overheidsdienst voor zoover de seci etaris gene raal van het departement van Sociale 7aken In overeenstemming met den secretarisgeneraal van het departement van Algemeene Zaken en den secretaris generaal van het ter zake bevoegde departement van Algemeen Bestuur zulks bepaalt AFOBELINO 9 Strafkepaltegen Artikel II Hij die opzettelijk of door grove schuldin strijd handelt met schriftelijke beschikkingen van den gemachtigde voor denarlield welke deze ter uitvoering van de hemopgedragen werkzaamheden uitvaardigtwordt gestraft met gevangenisstraf van teniioogste vier Jaren en met geldboete tot eenonlïeperkt tMdrag of met een dezer straffen D strafvervolging vindt slechts plaatsop klachte van den gemachtigde voor denarbeid 3J De b4 Ud 1 strafbaar gestelde landelirgen zijn misdrijven 4 Acht de geB chtigde voor den arbeideen straf tageraUe het bH Ud 1 bepasdde Keuringen voor de Waffen S S en het legioen Het S S Ersatzl ommando deelt mede dat vrywilUgers voorde Waf fen SS en het legioen zich op onderstaan de data bu de genoemde adressen kunnen vervoegen teneinde gekeurd te worden Tevens wordt er de aandacht op ge vestig en wel speciaal voor hen die er beswaar tegen hebben hun dienst bnHen Nederland te verToUan dat thans de mogelUkbeld bcataat om dienst te nemen In een speciaal waehtbataillon De opleiding vindt In Nederland pUats terwijl de inaet van dit batalUoa ook in Nederland blOvbn laL Tudens de keurin en voor de Waffen SS en het legioen ktmnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS Nederland Nederlandsche S S willen toetreden 21 10 42 17 uur Rotterdam Deutsches Haus 22 10 42 17 uur Utrecht Wehrmaohtheim Mariaplem 23 10 42 10 uur Den Haag Café Den Hout Bezuidenhoutscheweg niet noodig dan kan hy een admlniatnUel rechtelijke straf opleggen SI Ret bepaalde ta de leden 1 tot en m t 4 IS mede van toepassing ten aanzien van handelingen in strijd met het bepaalde bH aitkiel T lid 3 erstes en tw a volsui I Vadere bepalingen betreffende de administratiefierhuUike strafprocedure worden getroffen door den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken in overeenatemmlng met den secretaris generaal van hel depaitement van Justitie APDEEUNG g aist es overgangsbepallBgett Artikel IS De secretaris generaal van het jlepartement van Sociale Zaken vaardigt In overeenstemming met de secretarissen generaal van de ter zake bevoegde departementen van Alge meen Bestuur de ter uitvoering van deze verordening noodzakelijk voorschriften uit Artikel 1 Deze verordening treedt op I November 1M2 in werking met uitzondering vanartikel IS hetwelk in werking treedt op dendag der afkondiging Op 1 November 1 42 treden bultenwerking De Arbeldsgeschillenwet van 4 Mei 193 Staatsblad No 182 De wet op de collectieve arbeidaovvreenkomt van 24 Decemt er 1937 StaatsbladNa 4131 De wet op het algemeen verbindend enhet onverbindend verklaren van bepalingenvan collectieve arbeidovereenkomsten vaa2S Mei 1937 I Staatsblad no 801 De veiordcnlng no 111 1 40 betreffende het vertwd van verlaging van loonen ensalarissen De verordening no 217 1940 betreffende de totstandkoming van regelingen terrake loonen salarisaen en andere arl eld9voorw aarden 3 De overige rechtsvooischriften welkeIn strijd zUn met de bepalingen van dezeverordening treden buiten werking op hetdoor den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken in overeenateno mittg met de secretarissen generaal der terkake bevoegde departementen vin AlgemeenBestuur vastgestelde tUdstip s Grafrenhage 13 Oatot er 1942 De Rijkscommiasaris voor het bezette Ne derlandöehe gebied SKYSe INQUART Boter of rundvet BON 53 Gedurende het tijdvak van 18 tai en met M October I94Z geeft elke der met boter 53 gemerkte bonnen van de bonbaart voer voedingsmiddelen reebt op het koopenjran 125 gram boter ZQ die gedurende bet t vak van 7 tot en met 10 October LI de boniMn boter 53 bif den slager hebben Ingeleverd ontvangen gedurende bovengenoemd tlfdvak per bon 100 ram rundvet I Zon op 8 09 onder 18 40 i Maan op 16 27 onder 1 02 é I Men ia verplicbl te v r M datelcrea van gonsondertsntf S I tol cooaopkonist ijiBlaarns van voartuigen j noeten eeo balf aaf na rons oaden a tf ontstoken wofien i aginiiiila i w m aw w i Bi a ai f a i