Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1942

ZATERDAG 17 OCTOBER 1942 mam Uit h Gemeipiteliiladlp De heer Hoogewaard bracht I JJSïvSjlïI ï roet veel liefde curieuze tmi f p fl i yerzamelingen bjjeen xwaardvan wowd visch ten zooala een tuitlatnpje met snuiter tiMadeldaos aauifdoof en lodderündootje Ook Naiwleoi OjOJes die klei ne Goudsche pÜPJM uit oen tijil van de l raaiche ovsrheersobbic toea er geknk san tMnOc waa en welke pijpjes men uit zu iigheids overwegingen ge braikte Aan den wand hangen verder nog een serie repTOducttei van meeaterwctken d Nederlandache schilderkunat b zijn domen zit ook nog beelfwat Gesteenten en grondsoorten een mammouthkies een groote verscheidraheid van zaden en een mooie verzameling modellen voor het onderwijs in bijbelsdie geschie4 iis Ook een keurig hor barium ontbi ekt niet Deze opsomming is allesbehalve compleet maar ze geeft toch wel em indruk van de veelzijdigheid van de verzamelingen va den heer Hoogerwaard Nut beeft het bS brengen van de e verzameling wer degelijk gehad IQ heeft den verzamelaar zelf veel vreugde bereid het onderwijs is eir meer gediend geweest en wie weet misschien weet de heer Hoc gerwaard er in de toekonut nog wel een nuttige bestemming voor 60 c nl p r 1 1000 XVt t InlidutBtw Kaataar ll TE B ÜMi Ktitirairibhl M Tal ami Waddinxveen werkt voor Su NicoUms Het Smt NicoJoos eest is i aantocht en daormede it de drukte tn de speii goediabrieken te Waddmxoeen aangebroken De schilder komt honden kort om dt door den timmerman gemaaKte knuuMgeru een Irittche k te geven Foto Polygoon Sagf Bet mei hartttoditelWten flver ver zamelen vm b aigwanbaadiea Iwe ferdoo ict pan Uk zal cer sdcernjet daar federeen wolden beaebouwdals een nittige lMrt i d 1 areeht zalmen idcfe afvraaen de vciteTUkteenergie ntet beter had lomnen wordenaangewend De vcnMMlinflei echter die efenstadgenoot en wel de heer M A J Hoogerwaard haidt aangelegd makener wel d el aaiivn oP t Ueen mrttigc fmietie vervullen De heerHoogorwaard heeft lange jaren betonderwö gedien enkele weken geleden nam bü afiNhcid na gedurende 36 jaar verbonden te Mfn gew eat aande Groen van MiMterenchaoI daarvoor waf hü onderwijzer te Leeittroek en Oudetkerk a d Ussel n in 4 die jaiei beeft hQ geleidelijk versehiTlende fOllecUca bijeengebracht diegeensiins aanapra maken op volle digheid maar die uitmunteft in practjscbe bruikbauiiM bü bet onderwga Een zoldefkamertjo bergt vooreendeel zQn schatten Vfbl overvalis het er maar nog is er geen plaatsvoor den inhoud van talrijke dooien die zjikh met een acht cafplaatsje op solder moeten tevredenstellen In het kamertje puilen demuuikastjes bijn uit kijken u vanalle kanten de opgezette dieren aanen hangen de wanden vol gedenkbordjes en aardige klein tiqui teiten De heer Hoogerwaard is zeer bescheiden hl zijn uitlatingen over ziin collecties maar als hij eenmaal atn het vertellen en uitpakken raakt dan komt tiii met steeds weer nieuwe bijzonderheden aangedragen soms zeer waardevolle en hM spreekt met zooveel torwijding en enthousiasme over zün verzamelingen dat daaruit duidelijk biykt welk een voldoening het bijeenbrengen er van hem altjjd heeft geschonken Het verzamelen zit ren beetje in de familie zegt hij mün vader was poli tiebeambte in Reeuwijk en vond er in zyn vrflen tijd liefhebberij in om vogels en insecten op te zetten en daar verzamelingen van te maken Op 14jarigen leeftud ben ft er zelf oO mee begonn Nat voor iu OBderwiti t e heer Hoogerwaard heeft zich bij het verzamelen niet tot één gebied beperkt Van zeer uiteenloopenden aaiM lUn zijn collecties Maar steeds heeft hiJ bij bet bijeen brengen er van zich laten leiden door de gedachte Wat he ft practiache waarde voor mijn onderwqs T Zoo heeft h in de eerste plaats de verzamelingen vogels en vlinders van zijn vader verder uitgebreid Inlandsche zoowel als buitenlandsche exemj l ren ziet men naast de kolibri en den apaoschen hachtegaal den ooievaar en het winterkoninkje den ijsvogel en het zeldzame bij de Reeuw sche plassen voorkomende wouwaapje Ook een groote steenarend ontbreekt niet Practisch alle inlandsche vlinders en keven bezit de heer Hoogerwaard maar ook bijzonder mooie buitenlandaohe zooals de Herculesvlinder die wel 25 cm groot is Een reus onder tijm venamelmg kevers is het vHe gend hert Wat aullen de leerlingen het niet interessant gevonden hebben wanneer by een let over den struisvogel het kolossale struisvogelei M naar school gebracht werd De eierenverzameling velen met nest al ia zeer uitgebreid Gak aan postzegelverzamelen heeft de heer Hoogerwaard gedaan en ook oude munten waren van zijn gading Zun trots maakt een origineele munt uit den tijd van keizer Nero uit Tusachen de bezichtiging van een groot aantal skeletten dieren op sterk water een paar schildpadden een krokodil en een prachtige schelpenverzameling door diept de heer Hooger waaad uit verschillende hoekjes en van onder de kast ook no een complete slaagentraid van ettelijke meters leng te een balem van een walvisch de zaag van een zaagvisch en een origineele boog met giftige pölen uit WestIndië op Napoletni piJPJe Aan den wand hangen tahijke ge deoMtonlics goed voor de geachie deniatca oi veJa aardifa anüqnitei FemilhtoB Detective tegen wU en domk door B TtLMUl Vervolg Jtoodglater die tuisi naar en kar tSSJS S S Op JSJ u Ti r vuiioi k S£S s veaoialM naar da darde aa bsd Uit vroeger tijden DU aODDSCHK COURANT HELODE n JAAB GELEMEN Hebben Gouda s ingezetenen het uitzigt om na eenig tijdsverloop bevrijd te worden van die smakelooze gevaar lijke en enorm hooge bruggen die de stad zoo grootelijks ontsierden daar reeds drie der monsters verdwenen z n om plaats te maken voor eenvoudige en gema4 kelijke overgangen en hebben eenige m de nabyheid wonende burgers in de vorige week deze verbetering toegejuidit door het ontsteken eener illuminatie op eene dier bruggen algemeener was donderdag j I de blijde vreugde over de herope ning der veemarkt na 2 jange schorsing Die drukke veemarkten toch dra gen het geheele jaar door maar vooral m het najaar veel bti tot den bloei onzer nijvere burgery en het was voorzeker eene welgemeende hulde als donderds uit al de huizen rondom het aanzienlijke marktplein fle vlaggen waren uitgestoken gelQk mede geschied was vait de openbare gebouwen en uit de huizen van vele bestuurders en belangstellenden M lAAB GELEDEN Vanwege t rijk is men te Haastrecht l egonnen eei telefoongeleiding aan te leggen Zij komt langs den IJsaeldijk in Stein en wordt bij de watermachine vertxmden aan de reeds bestaande telegraafpaien 25 JAAR GELEDEN flit Stolwijk Alhier is overleden inden ouderdom van 86 jaren de heer J C Kroon oud burgemeester dezergemeente De heer Kroon die voor 13 jaren om gezondheidsredenen zijn ontslag vroeg bekleedde 38 jaar het Inirgemeesterambt en was ruim 30 jaarsecretaris van den polder Stolwijk enhet waterschap Uit Haastrecht de gemeenteraad besloot de motorboot van den stilgelegden dienst Haastrecht Gouda zoo mogetijk te verkoopen omdat in afzienbaren t jd geen petroleum te krijgen is en de liooMienst zeer zwaar op de begrooting drukt ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROIItKDAM T£L 3B4 27 DFN HAAf Tfl 333298 smÊmaeaamBmasaÊÊÊÊÊBmmamaÊm iabncht Het wn haar om Het appartemnt van meneer Solangc te doen geweeirt HppMrara onivina deia swicbtlgc nn ilsinc ap danxaUden dac dat Sedennan act Aaden Svbtan kssnls maakt HM black an bcela laer d bacr Batanac ep te vanaea V lsu n aal ventnidt Ml lich aaa het appartamaai vicnmal vli kO bat OvcrwcgMid dat de bewoner toch wel imaal loo inoctan venchtinen vatte bt post tn de bal en otfarèa een hnan aan den portier voor dleiu toang lai hem t tullen waanchuwen zoodra ia mochte zich liet zien Olt gebeurde om au uur tn den nae iddi tlppatram nam bit Solange In de Utt plaala volgde bera Baar iUd appartement ca legde hem de hand op den acbouder toen tall da daur had ootsloteo Inapacttur DmiatrSm slalda Mt zleb tmmia voor ft waaseh en afcal nordjc met o ta wliasUa Hal ontging ham nicl dat de aangaaprokcna van kleur vencheot Ala o daa mnr oaadilet luldda halkancHg gegevaa tesaield lit kwam alleenIhaia om me voor een diner te Ueeden Ret tal uitalultend aan o liggen alsoa ae p koud wordt Ik val dut mal de entvtng u betoek van ean dame ïtöe It bMr naam en wat waa baar l odad ap Boianga tfafe da wenkbrauwan op Reunie Bioscoop Twee harten in drie juvart maat met Leo Slazak Awr afg 8 1S uur Zaterdag vanaf 6 uur m Vahd g vanaf 3 30 uar Zondag 10 30 uur School des levens Sehoowborg Bioaeaop Heimkehr met Paula wêsieljr Peter Petersen en Attila Horbiger Aanvang 8 15 uur Zondag vjnaf 3 30 uur ThfM Theater Twee m jes en één man met Hilde Krahl en Mathias Wiemann Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3J0 uur 17 Oct 1 niv Vunstmia Uitvoering Goudsch tooneelgezdschap Tot Oits Cienoegeil opvoering van Zün eerste leterantie 1 Oet 8 nor Bet Schaakbord Vergadering Vereeniging van postzegel verzamelaars Gouda Oct 8 uur Nienwe Sehonwburg Optreden van Indra psychographoloogen helderziende Oei 3 nnr Het Blanwe Krub Leden vergadering Ned Qir Vrouwenbond inleiding mevr dr F T Die merLindeboom over Gevaar loopende en onts oorde Jeug Dot IM nar Nieawe flehaawbaig Uitvoering tooneelvereenlging Dooren voor het volk opvoering van J edoo t Oet 8 U mu Kleine Berk B bellezing ds H J KaU Oct 11 nor Crabethatraat 38 Ledenvergadering Ziekteverzekering in betland en tuinbouwbedrgf in Neder land I M Oct 2 9 DBr Ter Gonw Tentoon stelling postzegels en poststukken Vereeniging van postze lverzamelaara Gouda 23 Oet 7 30 nor LnthefMie Kerk Bijeenkranst Ned Bijbdgenootschap causerie I Cteimiou over Het verspr en van len Bübcl met lichtbeelden 28 Oet S nnr Remie Theater Cabaret avond Ned Reisvereeniging optreden Capriolencabaret onder leiding van Kommer Kleijn AFOTHEKEBSOIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek F Weqer Gouwe 131 ZONDAGSDIENST DOKT EN Bg afwezigheid van den huisarts zQn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consuUe en de doktoren C van Elk Kattoisingcl 70 telef 2M1 en K A M EUkman Westhaven C3 telefoon 2602 Predikbeurten ZONDAG U OCT ER Ncd Harrofaria CkiBeent Sint Janskerk 10 uur ds G Elzenga 5 uur ds H S J Kalf Westerkerk 10 uur ds J J Stam van Rotterdam jeugddienst 5 uur ds H V Dükcn Gzn Ver raa VrQ HeryomdcB 10 30 uur ds J D v Veen Rijswyk Var CalTiiii 10 uur ds G A Pott van Rotterdam Kcfk 10 30 uur ds J Nienhuis doopea koorzang Latharaaha Kaïfc 10 uur ds J J Simon Owl Katbali a Ketfc 10 30 en 4 uur pastoor G P Giskea Oaiet Kerk 10 en t uur cand A de Groot Gerat GaaMente 10 n 5 uur ds A de Blois Chr Getaf OeaseaBteL 10 en 5 uUr ds A Dubois iJ eret Gi Ml da Jt 7 30 uur da Ned 10 n 5 Woensdag Gemeente Joh van Welien Joh V Welzen Vrije EtangeUselie Gemeente 10 en 4 uur ds H C Leep Donderdag 7 30 uur Bijbellezing an bidstond Nederiandsdie Geloofsgemenaehap Bet Leger dea Hetii ro uur Heiligingsdienst 7 uur verlossingsdienst Leidster J v d Veen Donderdag 7 30 uur Heillgingsdienat leidster J v d Veoi lang NedMtand vaar tAiiataa Lokaal Magoli Achter de Kerk 10 n m 8 uur de heer W F KIoos Al bent u bonderdmaal van de politia dan nog ontseg tk o het recht u metmfn imvéiakan ia te laten Wanneer ik voor deien keer een oitzonderlng aiaafe komt bat omdat Ik twait 1Mb Woanadagmorgan Is gaaa dame liQ me gt wi aat vMrdlen met aidlen evenmin TevradnnT Dal kunt n denken Ik ga van lielttandpunt uitboe bdistei ieaand begintta ontkennen dea te onrutttgar riaat sSnrikkettk UppatrtWi ttapte da opanalaande tlsapkamördeuT in Aan de wanden hinfaa eenigt Ingelljtta damealitto t De Inspecteur bekeek n en noctt ttilrwilgend toegeven dal Sohaiae snaak taaiat gen dar toto s was g ek l e m d een Jenga Honda vrouw in wQnraMe avondjaiten Die ia heti riep hH alt Die bet ttvergit me nieti Boe heel zet Waar kaa fthaur vinden Solange dic den politieman In da slaapkamer waa gCT Iad Istnnikta Moet a h to h en OdMU MarlrveauT Katata aouttratte vaa hal IbMtrtdes Wo u aa u t a ta rartlt Knappe vartchljntng alelT Dr kanhaaalMel goad Zi wvent hl Paiüa mil T JWsi Mtaadtteb w ent van gebaard Ugl een heef eind lilerTandaan vooral ala u het Ie voel wllt afdoen De inspecteur nam de toto uit de lt t en liezat de onderzijde Rtl witt Ün EconomtpfdMll VoerlichMiigMiiensflf Grovonhaga I Da bibliolhaoli M dM EoDnomitchart Voo lichtrne diantt vam Ri nstraat 2a naar BnuMenhoutschewig fi Da bibliotheek is voor hat publiek gaopand op Waikd von 9 17 uw Zaterdags van 9 12 30 uur ONZE BIOSCOPEN Schouwburg Bi Mcoop HEIMKEBR Dit ia een film met buitengewone kwaliteiten een film die het aan haar verleende praedieaat film der natie dat tot nu toe slechts aan vier films gegeven werd ten volle verdient Paula Wessely is de m eat domineerende figuur te midden van een aantal eminente medespelers zooals Peter Petersen Attila Horbiger en Carl Baddatz Hun spel is tioven allen lof verheven maar de meeste lof komt toch toe aan den regisseur Gustaf Ucicky die een fel dramatisch filmwerk tot stand bracht zonder daarbij in de fout te vervallen den vijand te zwart te schilderen Overal voelt men de hand van den meester die een gaaf en bewogen kunstwerk scltiep dat een aangrijpend beeld geeft van tragische gebeurtenissen en verhoudingen uit dezen tijd De film verhaalt van de terreur waaronder de Volks Duitschers in Polen in het jaar 1939 te lijden hadden hoe zij door opgewonden nationalistische Polen mishandeld werden zelfs tot den dood toe Dan komt September 1939 en bange dagen breken voor hen aan Op onmenschelijke wijze in de gevangenis opgesloten worden zy op het laatste oogenblik gered door het onverwacht snel oprukkende Duitsche leger In den winter van 1939 volgt dan hun Heimkehr Reunie Bioscoop TWEE HARTEN IN DRIEKWARTSMAAT De film Twee harten in drie kwartsmaat zal bij velen nog in bet geheugen liggen als een vroolijke en muzikale rolprent ook al Is het reeds eenige jaren geleden dat zij in Gouda werd vertoond De voornaamste rollen worden vervuld door Lizzi Hotzschuh Hans Holt en Leo Slezak de muziek ia van de hand van Robert Stolz Huilia Theater TWEE MHISJES EN EEN MAN In Twee meisjes en een man heeftHilde Krahl een heel bijzondere rol waarvan ze met bewonderenswaardigeflair ook iets büzonders mïakt Ze steltvoor een meisje te zijn dat als Magda overdag in de teekenzaal en als Lena s nachts op de magazijnadmmistratievan dezelfde fabriek werkt om daartusschendoor is den weinigen vruentijd die rest gewoon Magd ena te zynen als zoodanig van een dubbel salariste profiteeren Op zichzelf al een gecompliceerd geval dat echter nog verwarder wordt doordat een jonge ingenieur of de beide creaties verliefdwonlt maar met zichzelf niet kan uiUnaken wie hem nu het meest aantrekt de lichtzinnige levenslustigeMagda of de twzadigde serieuze Lena En de tweevuldige jongedame doet opgeraffineerde wyze haar best om hemde keus nog moeilijker te maken Verwikkelingen te over biedt deze echtgenoegUjke film Dit is te begrijpenen daar de dialoog vaak wtermategeestig en gevat is en er bovendiennog een zekere spanning l estaat hoehet wel zal afloopen amuseert menzich best hu deze film Naast descbalkache Hilde treden Mathieas Wieman als de bewuste ingenieur en Mygarete Haagen als huishoudslfer op S V d Kraats BENOEMING PASTOOR H SACRAMENTSr AROCHIE Kapdaaa Eykh oit Bolsward Als opvolger van pastoor F J Zandvoort die een benoeming ontving tot gardiaan van het Minderiyroedersklooster te Nijmegen is tot pastoor van de K SscrameT t Darorh e in het stadsdeel De Korte Akkeren benoemd de zeerséerwaarde heerL J J Kykholt kape laan te Bolsward SNOEPLUS nOE DIEVEN In een suikerwerkenfabriek aan de Eerste Kade is door het stukslaan var een ruitje ingebroken Er worden vier blikken met totaal 12 kg moccahopjes vermist teleurstaUhig la verfada toen hU laa Atclieia Paaal Wf da mvoU Pariis Ra de foto co haar niti Ie hebban ritaagen vroeg hQ aoct baUtoegdnieMo oogen u aract dtw taiRr dat iH bal eogenlMc Met In Staddwlm laT Zeer tdier Waar was u Woentdagmoegan ncgtnuur Ia B k er Ia u w tt In oilta bad als dat belat begrtlpl Ik waaradiMW a wanneer U de p3lHa trsdrt U mhOaidanl Woaoa gnjotiaonegen at onivlag n wel deMlUk iMsoek van jt Oama De HAIoegas mc naar naar uw afitttmm Ma is barM ar aan SoIasM Ma da schoviden op D t jm Miats U loet net en gatuige kaman Be er op wil iwcrea dat hü haar Ml rnté Irinaeniag gaan Uppttrtm was van aatura kort aangaboaden wS oogm bwrnnen otüMiiq lead ta UanMi xtia Kieiit kteUmIe liA rood U staat ondCT vwdenUngl blafta hti Wat voert a In Stackh uttT Oeaatanoetjeif V bent gaan zweedt Roemiemand Me uw verkutingen kan staven of Ik arresteer ul Maak u niet druk inspecteur antwdótdde Solange tergend kalm Ik ben SCBILl AAN De burg gBPitiV eeft onder dankjgagglag aipllu J Ê Ê mAue voor de i meente aanvaard de door den heer F L G d Aumerie te s Gravenhage aas da femeeqile C iuda geschonken eoUoetie ehil4et jei portefeuilles met teekeningen en eenige plastieken alle van de hand van den kunstschilder Oswald d Aumejrie opgeheven Uit overweging dat de peiceelen door verbouwing het karakter van woning getiMl tiëbben verlorant heeft de burteR ester beslatan do onbewoonbaarverklaring van de woningen Lange Dwarsstraat 46 48 op te heffen Vergunning is verleend aan de stiditing Koppeling Electriciteitsfabrieken Zuid Holland tot het plaatsen van een hekwerk langs het te txiuwen koppeliagsatation op bet terrein aan de Kanaalsteaat Aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland kantoor Gouda tot het plaatsen van een houten directiekeet voor opbergruimte in den tuin jran perceel CraliethStraet 3 voor den tijd van ten hoogste twee jaren Vergunning is verleend aan J F Mosselman te Rotterdam tot het innemen van een ligplaats met een woonschip in de Kattensingeigracht aan het Regen tessepiantaoen Binderwet vergunning Ter secretarie is ter visie gelegd een verzoek van J J J v d Draaij alhier om vergunnmg tot het oprichten van een fabriek voor het maken van beton emaiUe waterverven en kunatnüverheidsartikelen en het daann hebben van vwr electromotorni met een gezamenlijk vermogen van 1 P K in perceel Fluweelensingel 99 Verhnur bnideDeBtvaagptaats Aan de Coöperatieve Vereeniging Amsterdamsche Huidenclub G A te Amsterdam is een op het terrein van t openbaar sladithuis staand gebouw bestemd voor huidenontvangplaats verhuurd voor den tijd van vijf jaren tegen een huursom an ƒ 4 S0 per jaar Verardening aarktgeMeakDe burgemeester heeft de verordening tot hef f mg van rechten onder dennaam marktgelden pnieuw vastgesteld Vaate aaaatellkgIfet ingang van 1 November a s is een vaste aanstelling verleend aan P A Happel boekhouder 2e klasse l ü den gemeentelijken dienst der stennverleeningen BESMETTEUJKB ZiEK TEN In de week van 4 tot en met 10 Oct zijn te de7er stede aangegeven een geval van de ziekte van Weil en vyf gevallen van roodvonk In de omliggende plaatsen kwamen de volgen fe gevallen van besmettelijke ziekten vooic Ammerstol 2 roodvonk Bergambacht 2 roodvonk Bodegraven 1 diphtherie Stolwijk 1 diphtherie Waddinxveen 1 dysenterie en 3 diptherie TWEE MAANDEN WEGENS BEUNG De politie heeft een 44 jarigen fabrieksarl eider aangehouden tot het ondergaan van twee maanden gevange nisstraf waartoe de Iwtrokkene wegens heling is veroordeeld gam Eaiaad aaa raden is velkoiscn iitf Indiaa dtt on ne ta veiAanken varkeeran dnlceadea met aMt ta bdsMda gaVaL Daar aan graat haawalikaar ban van da Svaadsdia MtMmr ab Ik OW laai galaatd an da wariMB ta hat èaftmaidieUSca te kuancn lenn Wal ft Idar uitvearr Em stadie sduDvaa aver da mi htmé 1 $ ftot nü te ta staan Kan JuBtoa KatODiibr genade ta uw eotaa vtaidaa Of moet ft nét hooger op De tnapaetaor slieak sMi over den mood Justus Kahmdby wat aan naam diatal haat Zweden klonk ais aan klok Tochdeed hel sttn verdenking lagans Soteaga nial atac nali Kent tt bent Vroeg hQ hem op ttrakkeo taoa Bo ett ft ban wcrknan ap tüa bank dineer d kaWs btl da at aek neefmatea la bMntren gevraald Nu over dtao bewustes WoenadünaraaB ft Shnd OBi an Ml tianaa ap aarlUk ga etd ilt lud me venii ea studeerde tol Wer uur tn de bibllotlieek van Kalundbr s baak wandelde ttmumm naar ntlB flat mUaedda ma as rsad naar Si a IRiadfa Desgevraagd tuHan da Kalundbv a laadeelen dat ik M iicn dineeim en dan nachl doorlaractat Hetselfda dedan baren eniwrones De Béringnard Luister eent vriend sai UppatrOm aa ONDERLINGE NEDERLAND5CHE MOL£STVERZEK£RiNG MiJ gevestigd te Sneek Aciiava oga BurgerHjke Stand Oct Arie Willem zn van U Gibibcai en A de Jong Vest 71 Oct Leo Hms zn van C Vet woerd en M F PeMs J Heijestr 1 Oct Adrians en AU Antje dn van J A I de Mink en J Ottevangcr Lijsterl esstraat 11 Laurentius Johannes zn van N L J Boots en H G Bekj C Ketelstr 37 16 Oct A O van Vliet en A J Blow J van den Berg en M J vaji Pien hil H de Jong en A Loendersloot L A van Ruiten en P C de Horde RBCHTBAraK TB ROnCROAM De RotterdamadM rechtbank heeft wegens misdrijven t en da znicn veroordeeld den 23jarigen vrinkemedlendt J R P te Gouda tot vier maanden gevangenisstraf den 27 jarigen eethuishouder P S te Gouda tot ƒ 60 boat sul 30 dagen heditenis De S4 jartge fiUaalhouder C W M X te Gouda werd vrtjgeaproken JONGEN DOOR VEULEN OMVER GELOOPEN 0 de paardenmarkt ging gisterochtend een veulen aasi den haal waal b j het dier een jongen den S jange H Vergoed van de Turfmarkt omver liep DÜb jongen kreeg een bloedneul en een paar schaafwonden aan de kni Aan het bureau van politie is hij verbonden moadelljk Jongelui die er goed utlil en bcboorlijk In kun eld sKteo kon licht In aanraking nel danea zt balar op aen adHaad kaadan bl BItlkl achteraf dat da daaaa sa leeHlk ter da eHabOfta heeft dan scbiUf soart van ri UerlUkhaid hun voor W tegenover da politie te haachermlng f Jman maar daannce halen Inilie het pw vaa Trrie of waar e knot vanü kwam binnen i Bedankt voor ia paaak Maak i 2tuaacbcn over mmnlM beaorgd Ik heel goed op roeiaU laapaasen OppstrOm wtlda hem cao band op sdMudoT leggen ea Solaage week m terug Woanadagmorgaa oMvbig a Mf vaa tan blonde daaa Haatshoold langen swarlfluwealan aaatal Z haar binnen hMd da inspedUur JBreng uielf niet In een tottlg pantet o btir ta sparen tl la bel niet waitdj moedelflk b il er aokwodlg vtn poBtle baar toekt U gaid toeb tj selUg uit dtaauan dan te aan den gattapt aletaraar artend Somm san vriart KBnkt faaUiafa voor soa weinig fcennt