Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1942

ZATERDAG 17 OCTOBER 1942 tamÊÊÊÊÊam BISTRIBUTIEMIEUWS klasse B De andere clnha lijn SXO Sfiangen III Wilhelm Steinitx U Be ma 11 en ffater Toren II Her programma kildt Ids volgt 1 K v Weiër Toren H A aC Goud Nov A SU Gouda Be a H 30 Dec A SjÊ Gouda Wilhelin StdidteXt M Jan SpaMen m A S C Oouda T febr S Hi A S C Gouda Extr rani Ma ê om ka ppfirs artsen medische todeiflMi en vroed vrouwen Met ingang an 1 Novemfaer IMS komen de volgende personen opnieuw in aanmerking voor een extra rantsoen zeep voor n periode van drie maanden a kappers b praktiseereode artaeii taooartsen dierenartsen c medische studenten d Vroedvrouwen Kampers Kappers dienen in de week van 19 ca net 23 October IIKS bij de pl atleUike distributiediensten een aanvraaiJformulier MD J98 41 af te ha n Oese formulieren moeten zij voor 7 November 1943 ingevuld bij den distribatiedienst inleveren Zy ontvangen per bediende in het heerenkaRpersbedrijf veertien rentsoenbonnen voör sdjeerzeep vijf rantsoenbonnen voor eenheidszeep en drie rantsoenbonncn voor waachpoeder met dien verstande dat maximaal U rantsoenbonnen voor waschpoeder in totaal worden verstrekt Per bediende in het dahoeikappersbedriif ontvangen zij 20 rantsoenbonnen voor eenheidazeep en drie bonnen voor waschpoeder eveneens met bovenvermelde restrictie Praetiseerende artsen De onder b genoemde per inen ontvangen van 1 November 1942 af zes bonnen een rantsoen toilelzeep MMbAe stuScBttn Deae ontvangen van I November 1942 af drie bonnen één rantsoen toiletieep Vroedvrouwen Ook deze komen van 1 November MJ a in aanmerking voor drie bonnen één rantsoen toiletzeep Nadere bijzonderheden kunneit belanghebbenden vernemen uit de publicatie van den distributicdienst hunner gemeente van inwoning kerwedatrild van DJDJZnd de vMgende partQ l Be enwoude BUSalRUSKI STAND Geboren A Hraham zn v J van Rertc CD vao C vaa Vecli nuBDKBünJr vooa ondaq Ncd Herv ke lOK uur da IL J W Zevenbooob d van der Lagerweij Willem z van isiua Geer d van J H van Veen Wilhel van A Burggraaf van E Kaufmann Overleden Adriana Kapoen 71 j Hizabeth de Kam 91 j Ondertrouw F T Schiere en M G Grootendorst J G de Wit en M A Verleum S Kerver en A P de Wit J Fase en CM Stalker Getrouwd P Versluia Ï5 J en J C M Bos 21 j ceer VEBcxrabiNo OE BOSKOOrSCHK VEIUNa 18 Oct Bozen per bos Orange Bflndaph lJ 2 40 et Briarclif 1 40 4 00 et Gloria Mundi 83 94 et 1 80 90 et Ellen Poulsen 1 cl Itesa Mundi 1 20 1 80 et dia 1 80 3 60 et Butterfh 1 20 et Doms Rijkers 1 70 y t BetterTimes 2 40 5 00 j ElujKulaen 1 00 BUITENUND DU TSCÖMIVO STRIJDT VOOR EUROPA 2 30 2 80 et btold 1 80 £ diUi Helen Olsson 1 00 4 20 5 80 et Gemengde 60 et Diversen per bos Clematis Prins Hendrik 2 70 9 00 U id Mur Ie Cout tre 3 10 4 00 et Sneeuwbesscn 15 29 et tros Chrysanten 48 81 et Oteysatnen gr bloemig 3 50 4 80 et id kl bloemig 2 60 3 40 et PhysalisFrancetti 0 1 10 et Aqxmgila SS et Oalia a in oorten 28 92 et Goiulerak PBEDIKBEintTEfa VOOS ZOIfDAa Ned Herv KerS 10 en 3 uur J v Vliet I DE OPMARSCH NAAR TOEAPSE Belangrgk succes in NoordStalingrad Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d IF Oct bekend De gevedttAandelincen ten 2aidMMIIen van Naworoiaiak hebben opnieuw geleid tot de omsingeUng en mnietiglng van vijandelijke strijdkrachten In de lichting van Teeapae hebben DnltMke trotqpen aienwe keavelsteUfavai lnBM iSe iMiid fcaomcn Uit voor de voortzetting van den aanval van bijzondere beteekenia ii a Te Stalii4m 4T4Mig een pMtaMtfiviaie in een kocaen nachteUjken aanval tot aa de Wolgm door en veroverde vervolgens tcaMnen net foniatjea infanterie ia budBekkige hniiai en atraatgevechten het Noordelijke deel van de fabtiefcavooniad met de gteote traetorenfabriek Dsjersjiaskr Sterke InchtatrüdkiaiMen brachten den verbetca vechtenden vtjand vernietigende dagen toe twwijl fomutiei ehtvUegtoigcn elke tegenwerking van de vijandelijke luchtmacht verhinderden Aan het front van den Don verijdelden Hongaarsche troepen alle pogingen van den vijand om den rivier over te steken In den centralen en Foorddijken fnmtsector bestreed de htmacht de achterwaartsche verbindingen der Sovjets Aan het front van Moermansk sloegen bergtroepen verscheidene vijandelijke aanvallen ten deele in tegenaaanvallen op bloedige wijzc af De vijand trok zich met achterlating van talrijke gesneuvelden op zijn uitgangsstellingen terug De vliegvelden op Malta werden overdag en des nachts door Duitsche en Italiaansche luchtstrydkrachten aangevallen Acht vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten waarvan twee in gev pcht©n met Duitsche gevechtsmachines De Britsche luchtmacht ondernam vannacht storingsaanvallen op het Rijnland De bevolking leed verliezen In verscheidene plaatsen ontstonden bramden en schade aan get ouwen Nachtjagers en luehtdoelarlillerie schoten 22 vijandeluke bommenwerpers neer Bovendien werden overdag biJ aanvelspogmgen op Noord Duitsch en Franach kustg ed drie Britsche vliegtuigen vernietigd OONB fokveedag te stierkalveren Arie 2 van G X den eenten prüa b iloercapelle ntBDIKBKDaT V04m ZOh Ned Herv Kék 1 S0 en 3 V kerk 1 Geref Gemeente 10 30 en 3 30 da Hofman NIEUWE GgMEENR SESlKhjlBIS De beer J Aan den verleend J m UoercapeUa 4 ziJMRMts is benoemd de heer J n HeVvel ambtenaar van de gemeenloüBenthuizen en ontvanger der gemeente Bloereapelle Reenw k if VKOUWB wam ar de welde ipen aan den Oodeweg twee koeien op afgeleerd Een chts losgebroken dag vond de veehou de andere koeten in de is dus van Gouda naar dan Meer muzikaal genot V dg lciitae beuocnd A tim m Miker is Ofafi jKfearjklder gemeente Uw piano or vieugel za kooveel mooier klinken en prettiger spelen als U deze vakkundig laat stemmen en onderhouden Opi ontvangst van Uw brieikaart zendon wij U gaarne onze iariayaiw BIRNENUR BENDEI Rottenfam W de Wflhslr 32 lelde n Heogeweerd 90 AMSIilDAM AIHHIM IIIOA Ned Arheids front BKLANGRUKE MEDBDEEUNO AANGEKONDIGD De persdienst van den NederlandKhen Omroep deelt mede dat de heer Woudenberg leider van t Nederlandsche Arbeidsfroot Zaterdagavond vo de radio een belangrijke mededeeling zal doen Van 18 40 18 50 uur zal hü spreken over lender Hilversum 2 DE LAATSTE BBITSCaK BOMAANVAL De centrAle persdienst vn het Ned landaehe Arbeidsfront meldt De leider van Het Nednltuidsdie Arbaidafront stelde zich nauwkeudig op de hoogte van de hulpactie ten gunste van de door den laattten BriteclMn terrenraanva benadeelden Namens JHet Nederlaadsehe Arbeidsfront stelde hij een bedrag van IS OOOrbeschikbaar tmB PIKBETO f KN VQOR ZONBAO Ned Herv Kerf 10 en S M uur da L Ontvangen Electrische Theelichten In I2S en 230 volt V iB Brenkman n Haven tim aon Bediende SPORT loint er voor Gouda V 1 0 op au Voor den 1 werd gisten beëindigd Ik Straver 1 OoetarbeA HAATSILIJK RIEUWS Boskoop BDRGBBLUKB WA Geboren Otertruide van H van dtt Zwet Meer Cornelia d en van G A Deeles truida Broer mina jf K SMM k m VMl keiasf Mm bcUnffVIce arttjtjM n uDina voor tnoTgea Daar Mttte i l ti VJ O£ GoBda twWt eUUUen di in de n 4e imcUiit en moeUvken ren JoW in dit OOrt wedqjn voor de betrokkenen de van veel gewicht en daarom Qoiida ii n bet te plooien in wat z een kostbaren voorval VMT punten krijgt en fOOTioapigpit het gedrang ia AgfB tad it de plaataeiyke ont 0JI A Olyra U het voorgebeuren Dff la en heel met vorig jaar Toen waren llen kampioênaoandidaten liu het er om de laatste plaat op tttand te houden Maar ktmntn se de ponten ook êbnüken en wellicht krijgen reden tot tevredenheid want de l at zien dat er ook nu niet iJ krachtsverschil bMtaat GS V U in den thuiswedstrijd tegen het an staande Terlaak de beste aéfitn en kan haar kansje behou van veel beteekerfls is de wedbO O N K Stolwijk waarin twee llfdeit votH de eerste plaata tegen komen De winnaar slaat hier ITfoeden slag D O N K ia den laatMt tjid keurig op dreef maar ook StoiP heeft hef noodige in haar a Eoodat htt k a atiannen Dl uitwedsti iegen bet tot de Ifdpdenten behoorende QoicK n ON A Il weinig illusies Ook Il gaat te 0aat by een elftal kopgroep Sparta II De Goustaan hier voor de keus een ing geeft hun een kans een schakelt hen uit Bü Gouda loord IV ontloopen de patm elkaar weinig Olympia II kan Ëii Xerxes IV de baas Wijven en wr O N A in is er uitspelend tegen If hAkensluiter Schoonhoven II de lojelijkhcid op de eerste zege Voor p V n zal het bij Neptunua IV wel itüKen wcMpdeo ï ct Hadley 40 et Iqambacht kan in afdeeling Omkla verder nltlaopen Haastr Op den Hoornaar li geboren na 3 Smits alhier bekroond ia it Afdeeling GoucTa kan Bergin IA aioh in Lekkerkerk 1 daar Lekkerkerk het b met het minst aantal verliesl inten na d leiders beteekent een voor Bergambacht een nieuwe jting vm daa voonptmg BQ rflti O N K n RMstrecht H05 V n en Gouda IV Groot Am Kts hebben de i uieclubs de beste nmittichten In 1 B krijgt Goudeni II Moerkapelle te toonen hoe ilerti de pretenties zQa O N A TV kut op eigen veld teigen Zwervers II k pritie verbeteren B NieuwerM D R D gaat het voor beide om k CTste zege Groeneweg kan thujj tin Moordrecht n H den goeden m bJijven voortgaan In 2 A U N I O Olympia IV tusachen twee ongeslam eiftalle hetgeen D O N K III Hm GS V IV en in B Bodegraven B ttgen Overaehotje kan blijven In SC il bil de ontmoeting tuischen de jNleiidenten Stolwijk n Ammerstol u Ie eerste daati inzet De leiders i de derde klaaae Overaehotje II npia V Zwervers III en BergamMt n kunnen opnieuw winst boeIn Het mede ongedagen Groot AmjK n zal nu tegen een sterker elfal noeten laten zien wat het waard il Mas Om de persoonlqke kampioenschappen jJAOO PPA IN COMFEXVnS VAN wnmtDAIlSCRKN SCIUAKBONI h Ie hoofdklaaie van de competitie Ht penoonlijl kampieenaehap van Goodaeben Sehaakkrii lün de le partijen be indi d De uitslagen W J niggeman P Boggeveen ft 1 van Vuuren A Bruggeman 0 1 klasse Straver A van Maarea 1 0 4 Sandeiv A Spod 1 t iklasae festertneyer M Novak 1 jw de huishoudelijke wintercoip we werden dexe week de volgende Mi o Bespeeld ietdiik Balt A de Jong 1 0 oe Mink J J de Jager afgebr C HoDimeyer H Meyer afgebr Nearebout Oudeweg teruggewandeld L i tleringshaek afgebr Poep n inxveen AM KONUNEN is aangifte gedaan vao konijnen il K J H V d Hant afgebr 0lder O H Aalfc ik DDEI BV de pel diefetal 5 H KuUk H H 8 V G den f W Boewinkd afgebr AABDAPPBiJn GB8MOKKCUI Ambt enwen ym den CCD he bben vrederoea dlveve personen bekeurd egena het roer van aardapprien feleldebillet bw r V d Oaay afgebt Jm ni J p Hoogendoorn 1 0 IItvtt IMlebeek afgebr W it J Ranwnlag n TO IV f BoerA d Po iZ 9 H V GeelM i € X P It Lafèher AAC l Aae OMdi ertan de volC iw aaltaten behaald nor de 72 lijk wiBtarcomeetttie ïï=rtom Jj Lafeber ItT ttenUl W a t Wq IV i te n t afgebr Voorbereidine H A en 5 uur d SmMt lecnte 10 ea 5 ma iir ds W F Zuurdeeg et n EvangeSe uur dl D VeUKamp Vroegindewefl Gerar Keié U Chr Afgeeeh afgebr afgebr daN V d Kraa Rem Kerk IS Vti leniging Lafeber A Eyk £ Luftenburg WweW J Il JSaBi U lal ntem Kerk 3 De Bilt mm AS C HMMm J O Weyeten nottcraain Tii iwir Ooaaa en Oisstmken l Ut iaar Mn IS M S MmyMtie m den Befaaekbond Dit iagedeetd in a tweede rjfutw OhI tnORIMworMlik n r dvertcnOce Li M1wra qa71Sn t Mi tn Kebier NV ItotterdamMli RIeuwiWae RetleVdeni Winterhulp in het tqdvak October rMaart Kyl AANTREKKEiuii SOfllLDJES JEN SPELDJE Voorzoover de ontvan stcijfen een beeld geven van de Bymp tWe waarin de Winterhuïp tn Volksdieostorganilatie uph amt Verheugen is in vergelijking tot het eerste jaar de belang stelUng in het tweede jaar barer wert zaamheid voor dit doel met veertig procent gestegen zooals men uit de lede van detf directeur generaal dezer da ien heeft kunnen vemémeo Omtrent de plannen voor het nieuwe seizoen dat in deze maand met een lijstencollectie is begonnen waarop de eerste straateoUect op IT w 18 Oct zU volgen ie reed gemeld dat als speldjes hiervoor weder liditgevende molentjes zullen worden gebruikt van hetzelfde model als die welke bü een vorige Winterhulp inzameling al eens dienst hebben gedaan Het A N P vernam nu pver de verder plannen het volgende In het geheel zullen wederom twaalf collectei worden gehouden namelijk zes lystenen zes straat inzameüngen De tweede lijstencoUecte wordt van eind October tot en met 2 November gehouden de derde in de eerste week van December de vierde omstreek nieuwjaar de vijfde in de ewste we k van Februari en de laatste jüstencollecte in het begin van Maarif De straatcoUeclea zijn als volgt vastgesteld 17 en 19 October 14 fn 16 No vember 22 en 23 December 16 en 18 Januari 20 en 22 Februari aB 27 en 28 Maart Zeer aantrekkelijk zien df schildjes er uit die bij de straatcoHcc van halt November zullen worden ajWgeboden houten rechthoekjes vajv S bij 2 3 centimeter waarop een vrföwen of mannenfiguurtje is ingd d met kreederdracht in kleuren en et vermelding van de streek waïr déze thuisbeboort In deze Serie ontmoetten we Schevenlngen Marken Volendam Hindeloopen Brabant Overijssel DSraitc Walcheren en Axel De figuurtjes en de aanduidingen zijn langs mechanischen wegrtot stand gebracht doch de kleuren zijn met de hand daarop geschilderd getouw naar de werkelijkheid hetgeen aan deze schiMjes wel een t üzond r Hardlf geeft By de collecte op 22 en 23 December zBUen Kerstfiguurtjes worden gebezigd bij de Januari inzameling vogelfiguren In Februari zullen houten seliildjes van 3V4 centimeter in t vierkant worden aangebodep waarop figuren van den Dierenriem met de vermelding van het betreffende tijdperk zijn ingebrand Ook deze schildjea Zijn met de hand gekleurd en zu zullen stellig op velen een groote aantrekkingskracht uitoefenen ierwiil de jeugd daarin een leerzaam object zal vinden n vlinderserie zal in Maart het Wiiiterhulpinzamelweilc besluiten Leeenêmiddelen bedriff Fa C vcui Ton9 rio i Groenendooi 4 Tel 2685 waagt l Nog vernamen we dat de eerste lijstencollecte die dezer dagen werd gehouden een Ijevredigende opbrengst heeft opgeleverd Hoewe daaromtrent nog geen cijfers kunnen worden gegeven kan toch wel worden gezegd dat de opbrengst grooter ia dan die vaa de eerste lijstencoUecte in hej vorige jaar en dat te Rotterdam de Inzameling zelfs het dubbele van den vongen keer heeft opgeleverd waarbij in eenige arbeiderswijken vrijwel hui aan huis hieraan werd bijgedragen Moge het Rotterdjmsche voorbeeld ter harte worden genomen in de andere plaatsen en late men zich hierbij in de wijken der beter gesitueerden niet t eschaamd makenl V B8CaulVINCI n VERL OBLEVniDE UUISBAMMKN OP DEN VI EE8C AANILA42 I 1 S5L MrUftchap voor Vee en Vli mMtt botend datioaals r ads crd r mMCscMd de kttoframmea 1 Septojber UU ta vaat iUa felevert dan Mjachaaart IMt In aüadcrlng den ai ag 1941 HUaa eM n gebff veehouders die nog een gering aantal i gnnuaea op dan aanslag IM In i komendf gevallen vermeerderd met dan aanalaK moeten leveren kuniMa lliana ian het raataat vaa dan aanslag voldasn dooËhet leveren Wn én mad Da l grammen lke dit rund maar ee t dan het aog te leasren aantal aailen op den aaaskif IMS In Mndertng Wordea gafenwM Ook kabnen meeiderc vaehotiders di een g rtng aantal kllognnunea leveren Ier voMoanlng aan hun gezameoUk één rund leveren Van 1 Ni ber 1941 ïf zal het mogelUk CUb nindei leveren K den aanslag Uw KOfHEgUBBOGA yPIimnHJTlE RandMren kunnen In voor keftlesurrccaat aangewcaen bonnen Algemeen 40B in verband nat den geldlchaidaduw van deze bonnen die tiuins adit weken bedraagt uitMuilend Inleveren gedurende da ttjdvakken van i tot n mat e Novfeartwr an van M November tot ata mat 4 Deownbar 1941 ter verkrllMig van toawUzlnfcn Voorta kuanen ttt gedaiande h t tMdvak van 31 Koveaiber tat en awt 4 Daesrabcr 1I4 noc een reliant van de bonnen Algemeen m eveniena aangewaaen voor kotflesurrogaat lniavp en IMS 1 DIinuaVTOt VAK PBtotVKVCRTEN KN HA KMOUI De Seeraterls G n aal van betlDapartement van Ijindbauw en VisscherIJ mlukt bekend dat datalUisten de voor peuHrtuchten aan Kwesaa boimen AKemecn 4N en da voor vermoiit aangewcaen bonnea Al ameen Ml de PUataalUke Dlaulbutiedleaaten kunnen Inleveren in de tijdvakken van U tot en m t Octbber a a en vaa 1 tot en met 6 NovemSer a s De dienaten zullen n or de bonnen 4M peulvmchtentoewijzingen en voor de bOfmen 406 havermouttoewljzjngen uitreiken In verband hiermede mogen de bonnen 404 niet met bonnen 401 op hetaeUde opplakvel voorkomen Er wordt op gewesen dat de bonnen Algemeen 404 en Igemeen 405 elk een waarde van een hall rantsoen hebben eoodat de inlevering derhalve dient te geschieden in veelvouden van 10 bonnen mat een minimum van 40 Voorts kunnen detaillisten in de periode van 1 tot en met I Novambcr as Ml de bonne Algemeen 414 nog ten hoogste I restaatbonnen Algemeen IM Inleveren waarbH men er op lette dat deze bon een tsoen Jdommen op Nederlandsdti gebied MDOODBN In de afcetboptn dacn hebben Blitscbe vliegtuigen herhaaldelijk boven Nederlandsdi gebied gevlogen Door aanvallen met de Ixrardwapeni abmede door het lukraak neerwerpen v n brisanten brandbommen a wnon ken in verschillende plaatsen vielenonder de Nederlandsche burgerbevolking 39 dooden en werden tilirijke personen zwaar resp licfat gewond A N P OSncOBU aRDMNDSLINGBi orDBUvmo van nmurr Berl t No IM In verband met de huldig icluaractit aaa enincen vetUft de Gemaehtlgde mer e Pr4un nogjneals de uiuUcbt ep da Iw p nngen omtrent de prIJzeA voor het verhuren nn hulzen en van cemeoMleerdc Lencemeubl leerde luunere al dan alat menMaaten Hallen of kamen al dan niet sememieerd sender pension De luMCit Inelaalhare huurprUi voor hutien en nmeubUeerde of Onfemeublleerde kamers Ie In het algemeen de tn s aarvoer het huil ot de kamer op t Mei IMO waa arhuurd of Indien dat niet het geval waa de p 4 a waarvaaR bet laatatelttk fii het tgdvak van Januari VM tot Mei ItM verininM i eweeat Indien v6tr Mei IfM slet werd wlnitd geldt de prijs die voor aaortaelUke huurobjecten op 9 Met IfM gebnilkeltik en radeUk waa Indien het vermoeden bestaat dat een te ilooge pria wordt gevraagd wende men riitfi laet een klacht tof de politie te plaatse Ce hoogst toelaatbare penslonprtjs la het bedrag dat op Mei IMS Is of zou tlin vastgesteld vermeerderd met de volgende bedragen of percentageea a by verhuring voor korter dan eén week SVl resp 5 Indien op 9 Mei IMO de luiur is of zou 7Un vastgesteld Inol reap exel omzetbelasting b bU verhuring per week bl een kadrac per week tot M 1 2S bt een iMdrag per week van M tot ivtM n Waarde heeft van een heel rant AANMELDING VOOKRADEN BfDDSTlUE KN GKOOmANDiaL De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en flclicepvaart deelt in aansluiting op het bericht waarbU rtiededeellng werd gedaai an een verkoopen ailaverlncsverbad en een opcavwlleht van da voorraden per 14 dezer van een aantal artikdan door Industrie en grootliaadal Ihana mede dat de voor deze voorraadopcave vastgestelde formulieren van Maandag a s 19 October at gratis verkrijgbaar tijn q de Kamers van Koophandel en Fabrieken en hurl plaatselijke kantoren Met de formulieren zal worden ulUEereikt aan korte toelichting met natrwkeurige gegevens inzake de wijze van InvuUinff de opzending e d benevens een voUedlaa lijst van de artikelen waarvoor deze verlichting Is opgelegd De formulieren dieneit omgaand mievuld en onderteekend te worden taegeaonden aan het In de toelichting vemwlde fUlksbureau Zij moeten uiterlijk op den listen October a s in het bezit van het desbetreffende Rijksbureau itjn Er zQ hter nogmaala op gewcsen dat nietnakomfng van deae verplIebUng gestraft wordt op grond van bet etïOnomlsdi sanctiebesluit v aua 1244 bil epn bedrag per week Tan flUI eai hooger 2Vi rev 9 Indien op 1 Mei IMI de huur is of to i zijn vastgesteld incl resp excl omzetbelaatlng e Ml verhuring per maand btf een h c di eg per maand lot O ƒ r ap I SJC van eo tot sa ƒ resp M van ƒ 80 en hooger JVi reep 5 fcidien op a Met IM de huur Is of aoa Mn vastgesteld incl resp excl omseU elaatiBe Ook hier wende men zich met een klacht tot de politie ter plaatse indien het vermoeden bestaat dat een te hooge prija wacdt gevraagd Wegens het anU aociaie karakter dezer overtredingen 7al hiertegen ten Btrengste worden opgetreden volgens een werkw4ie die sneue afdoening mogemk mswkt IN TE DIENEK STUKKEN BU PK SAANVIIAOWI IMrteM Ma 1 De Gemachtigde voor de PrUzen maakt bekend dat hlJ aan de verschillende met de behandeling van prljsaangelegenheden beïpslp nverheidsinstantifts instructies heeft doen uitgaan betreffende bU prijsaanvragen In te dienen stukken welke het volgende inhouden besluit VEBHOOeiNO BKOUlVSMAXmUli Het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch maakt Iwkend dat veehouders die een verhooging van het kedrUfimasiniira aangevraacl hebben stdl er relianactnp van dienen te geven dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden Ingewilligd indien de voederpoaitle het mogeltik raaakt om meer ee aan te houden in de aanstaande wli termaanden Inmiddels la géblekesi dit vele Het spreekt vaanlt dat 4er eltjKe verzoeken in het algemeen zullen worden ilgewezen ICet uitzondering van ds geraencdeen de akkerbouwbedxyven moet men ar inket algemeen dan ook niet op rekenen dat de verzoeken om verhoogfng van het bedrfjfsmaximum zullen wonj IngasriUlgd Hen dient er rekening mede te houden dat Inlien vei Toeken om vcrhoogüjg van het bedrtJfsmaxlmum worden afgewezen dit tot gevolg heeft dat de extra aanslag Cehandbaafl Mt tt en deze dieren gelkverd tallen naaten woeden 21 In den vervolge zal geen prttsaanvrage meer In behandeling worden genomen Indien deze niet Is vergezeld van I gespecificeerde begrootiiig der kasten toIgeos de UehtlSnen voor de Prijsvaststelling No 1 naast een opetelUng der kosten over tvt Uatste v ór 9 Mei 1946 verloopen boekjaar met toelichting der afwij klagen 2 ï ns ner ultimo van het laatst verloopen iKiekJaar opgesieU vidietis de KMhtlDnen voor de PtlJsvastslelUng No I 3 winstrekeningen over eenige Jaren tenigcaand tot het laatste v 4r September 1996 verloopen boekjaar 4 commerdeele lïalansen teruggaande tot den aanvang van het laatste vóór September 113 1 eriooDPn boekjaar Daar genoemde richtlijnen reeds op 11 April van dit jaar zijn verschenen Nederlandsche Staatscourant No 69a kan thans verlangd worden dat hiermede voUedog rekening wordt gehondbn Daar dew bepalinlen aar de catefone van kleine ondernemers welke met over een befeoorltlke administratie beschikken tat aen zekere liardheid kunnen lelden kan Toor bedrijven van genngen omvang door de behandelende instanties een zekere soepelheid worden toegepast In het algemeen zal echter leeds de overlegging van de bovenfeMapnd gegevens en bescheiden vereischt worden 1 swir Miïks rcdeUjkerwIjse omvang eti aard der onderneming van aanvrager in aanmerking nemend kan warden verlangd rh i aanmerking worden genomen dat betrokkenen zich door particuliere accountants of boekhouders deskundig kunnen laten bOstaaa THcbol r a StOOIB B Verwsn Modilpvrseii bij de EERSTE eOUOSCHE TRICNOLEERINRICHTING Slpomer n Venreii nrma J P MUL getto Tieadeweg Tel 3257 Oeuda DildrMilKdrifaaarde eischciidMtijds liiiiKericlit i4nwi nog la itail goedered aan e Bcme ea vlug alte leveren Kantoor bodlende Hjteili Lceftld 17 az jaar Brieven under no O 5983 bureau van dithlid STOOMBLEEKERIJ vnwit Geschoolde Wasscheri meisjes en LoMluigen Sehriftei ke aanbiediage onder aa OaWk tateM van dit Mad Garen HiMMlj mai MEISJES vail5JiMeaeiid Sclif M9lreambicdii MM erMi OSMI barcan van dit blad