Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1942

ZATERDAG 7 OCTOBER MOILSCH Vlot spraken an cbidven leert U Biat Il schoolboeken docb bV leerar 29 Jar ervaring Kigelamh Vnuft Inl B E a bur desas Wét een 6o IcniMid ile over vrlJe iQd b scMI4 wil gaarne In aanmi Uag kOBMfl voor hUTEARaBlO geanadmlnlat Br no a99671w v d blad I Il II 1 QEVKAAQD KantoorheSende bekend met boekhouden llafit voor spoedige In dlensttredrng Br no O 9O04y1 ur v J bM STOQMERIJmVERVERU oraaglvoordit nniu btiebiaMa Mtlijgt Strqkfltart an Ng tltrt en aniEkeJigagnt Brievan onder no O 9670 bur van dit blad Ia bet wonder dat aoo n id ümii yrit scliaapje veelal als een gelofc ki voorteeken b 8chonwd werd Zoo n klei0 geltikje aoo n hed bescheiden ertra tje dat zal iede een met Treugde waardeeren En odt de pijprooker die het goede M 9d op sijn juiste waarde weet te schatten kan wel ens een meevallertje hebben waiueer hij den wnkel voor een half onsje Ubak binnenstapt Immers het is niet uitgesloten dat 1 ij dan nog aoo n fijn pakje Nieme jet s tatek Yerschal ken kan en d in heeft hij geboft 1 LEERLIU BEVRJUeD VAN HiaZEN Qouda Aanmelden Mai kt 57 uur vóór I m MEisiE mum voor dag of dag en nacht Zondags vrij Adres BurèvHetkade M eevruqid een R l MEM Jjruor halve dagen Vrijdags den geheelen dag wegens huwclp der tegenwoordige met bened 16 Jaar Mevr Galama Oouwe 159 NI M J R S TABAK GEVRAAGD flinke Dagdienstbode Hoog toon Zondags vrfj Adrl van Maaren Wijdstraat 13 BBKBN4 DB BESTB Loui mil Buxlau Jr en vele aoderen komen vanaf Vrijdag aA autdenteuw Laeh NoHiiM op het Taonaal in iHNJnkl ThsatttPi Gouda M KOOTWUK Motsolaar Soboorstoonvesor Witter ZWARTEVKfO 3 Waar U aaar zmH vind U kVsasI Oramoioofis Radio Speeldoos Eiken Ameublement Ledikanten Matrassen Ultscbuiftaiel Brelmachioe Naaimachine Gas en Potkachela In en verkoop van 2de hands A ZeVERBOOM Bogen 99 GK siroopwafels geven door ban voédzumhaM dubbels voldoepinc Bakkerij Wever I Klalarag 4a Nlaawa Markt U LedertMndel D OlUan BkMt tM 1 OoaóM Oummlima gtiiiaw iiftt Ti r PartcmonBalai a synonlain oon voor beter brood Jong aektpaar vr est Ira Bbdia l kaap gevraagd mars met gel r v n kenk n Briemn met uitvoeHge o n Ta hnar et te koop gevniii flink pal uJE ol bergnimite met of zonder open grond Br no 3S21 bur v d blad Br oo 34B0 h V d blad 3506 twreau acfart ving na van dit blad Te koop gevraagd kieerma kers of Imgerie machuie li lst met motor Br no 3487 bureau van d t bhki TB KOOP een Jan Jaarsma Haatd eompiaet Naaiersti at Te hnar of te kaap gevraail penseel grond geschikt vwr 18 opelaR ruimte aan opeoh ren weg Bi no 2522 b k Ter ovename kinderslobpak lefftijd rn è 2 jaar Turtmortct 63 Ta koop gevraagd han l fA trapnaaunachine Br no 3488 bur v d biad GEVRAAGD NET MEI8JI voor wmkel en huishoudint Adnea Westhaven 35 Gevraagd flint dienstm voor beele dagen of halm Voorwiilens 133 me beeft WoensdagsTsad j i na de A O V een paar vTeeinde zwart lederen dlfnariisBKlsohoenen in lU i mantel of jas gevondea Ge wm ter te bea Aiddtf Cataweg 81 UUWKLUMl SuecesroUi bemiddeling v aile ranges standen en leeftijden UKgebr relaties door geii Ned InlidiL acbrift en mond Bur Hoilaod Admiralwp 219 Ameterdam W Vaar de Cbr JengdVereeoiglngen interessante IiohlbeeMenavond op Vruda 23 October te 7 30 Leeftudsgrens 14 jaar Toegang yrü KOST EN inwoning AANGKBOD8N Lange Tlendcw seb TEKMP Pr Bm KindeKbad op standaanl a oude celk pr oude viool Bei alleen Za WEGCELOOPKJ pen zwart paeeje luisterend naar den naam MI K rtje Tegen goede beiooamg terug te t ezorgen Krasmus tra at 19 Meisje gevraagd voor d n middag 2 6 uur kunn naaien en yersteHcn Wijdstraat 7 Te koop kmdershx l en box Xe koop gevr éen kinderfiets twee wlelar leefttjd 1 tcrdag 2 5 uur njn v d Pabnatraat 1S7 5 j BUdeixiükstraat 14 Heibe ems WanohluiUpers üir elastiek saheeimesjes fruittcsUes De Klplna Winst N Haven 17 Te koop gevraagd e n goede tange lëeren jas gi oote m Br na 3492 bur v d blad Te koop 1 paar motorrijlaairaen Te t evTaeen i v d HeiJdestraat Sa Flfarit dagnMlsJe gewaagd niet beneden 18 jaao van 8 30 tot 3 30 uur V d Paknstr at 138 Reparaties aan alle soorte SPEELOOSa SreELOOEDDOKTER Zeugestraat 86 GEVKAAGO NET IMEISJE vóór halve dagen Smtta KamemeUcsioot 197a Rsr ovem gevraagd een donkere ov r aB m 54 Br no 3512 xir v d Irfad BoekUtderU D v Leenwia Turfsingei 23 Hdi lietat adres voor inttndeo W alle soorten boeken Jufgsngen en muriek VRRXöorain8 Ooeiensb aat 29 TeL M In en verkoop van Anues en Modone MeubHaire Go deren VerrdtiJker Mio oopen enz FLINK MEISJE G VHAAGW Kattenaintgel 82 Gevraagd dntw jon menachen on em kamen m gebr V keuken Br no 3813 bureau van dit blad AANGEBODEN een waachwringer met bok een huistounerlarop 2 wintermantels m 42 oude slof 1 bontjas m 44 Br o 3jU4 bureau van dit bind MEISJE GKVBAAOD voor halve of heele dkgen Gr Jacobaatraat 90 aanm na 7 uur GEVRAAGD wegéts ziekte ieT tegenwoordige tüdeltjli werkster voor den Vrijdag Karnemelksioot 136 Gouda Brnigt Uw oude zak emmeis laiian wf ciJteWi b JUierhande i RONDris Zewgestraat Gouda Ze worden weer als n itij Te koop g EEN S Bewoner kan blaren tiurej Br no 9825 bur van w Eleetr gramofoon of aooder ptckup l f gevr tvens goede luidW ker Br no 3526 bur vi dit btad IE KOOP een paar blauwe damesschoenen m 38 drie kwart bak Joh Muurlmg Doelestraat 10 Tel 3780 WU MAKEN Uw te krappe Bohoenen breeder en grooter Joh Muurling OÖdestuaat 10 Tclef 3780 I KOOP een prima haardkaohel z g a n en een naaimadiine merk Unieam Atkm UsseHMn 13 Pracht sa ta nkasten voor nb van Uw radio en giamophoon Westminater Radui Wijdstraat 2 2 BEZIT V slechu bel radiotoestel voor dezen Imbouw zoo leveren wij de gramophoon Westminster Radio Wji dstnaat 2 2 Tar overname gevraagd lichte heerenregcnjas Aainb Boelekade 237 TK KOOP een prima kookkaehel Adires Lange van Wijngaardenstraat 12 Radtotoaaiel te keep f klein defect geen berwa Br mot ukv beschr en F 3527 bur van diiW GEVRAAGD WERKSTER 2 dagen pw w Dinsdag en Vrydag Br no 3S18 Iwreiu van dit ImkI Ie Geadsehc KnoststopP IJïsellaan 84 hersUlt f schade am Uw klcedmi zooala mot brand enz Spoedorders bninen M gereed Voor gloeilampen en la laar rteter Wal WONINGRUIL vrU bovenhuis te Amsterdsm 9 kamers bdkanter ene te ruilen Tuil flmke woning te Go ida of omstrefcen Inl ijrr V Alphenstsaat no 3 Gouda IK VERKIES mijin jeld Dan moet ibaïidtin en rijwiel reparatie zijn bij J C R W Tomt eiigslraat 89 4e JCade 46 TeL 3697 waar vopr U VÖOT JcstwflÜ verdul ReMpaar sonder Maderen Ra o en stoftnlgers repa reeren wij voor Ü vliig en vraagt ruime gem zit en Ronde stekken wor ve terinc OM Jan P Haaof 142 Tel 37ïft biliy J C bergstraat Telef 3097 slaapkamer m tA t pension Wakend afk Br n opg V pr no 3S31 bur v d ML B W Tom 4e Kade 46 r AMen ovettoul nof plolaeUiig nuin innig getteUie Man eo oom oe AMimajMpB onnzuntit In don ouderdom van W iaar Oouda H c opsTojrm Hu Me m VoorbtiTf JT J OPSTELTEN jr I OPSTELflTEN de Wilde TOON UESJB LENNIKE lENSl Gouda 16 Oct 1941 Hoogstraat 8 De begrafenis iti plaats hebben IMnsda 10 Oct 1M3 op de A emeente Begraatplaau te Grouda Vertrelt van het Diaconessenhuia de Wül te 2 uur Voor de vele blyilcen van belantmtelUtig bij raUn 26larlg Jubileum ondervonden in het bijzonder van de zijde van directie en itantoorperaoneel der firma T P Viruly Si Co betuig ilt hierdoor mUn harlelulien dank Mevr DEN OUDSTEN Schotiten Gouda October 1M2 L Noodgodatraat 9 Hiermede betuig ik mijn h rteU fcen dank inzoinderbeid Mevrouw K Berlun en verder allen die bli ken vao belangstelling gavrn bU mijn 12 V4 jarig jubileum Mej A J HORDUK Notaris J v KRAJiENBURO te Gouda al op Maandag 2 November 1042 v m 11 uur In Hotel de Zalm d Markt aldaar publiek vericoopen de volgende alle ié Qouda gelegen Mrosrann 0iwd rtn Waenhnis Kamemelksloot 94 in a gedeelten bevroonbaar Bane ten in eigen gebruik en boven verhuurd voor ft per week Aoht Woonhulsea F C Bothstraat 21 tot en met 35 oneven nos Elk verhuurd voor ƒ 4 50 per week Twee Woonhuixen Komijniteeg 81 en 53 Elk verhuurd voor ƒ 4 per week Ta bezichtigen de laatste S werkdagen vóór verkoopdag van U tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 uur te aanvaarden op den betaaldag 2 December a s Bleeder bij notities gratis bij den notaria verkrijgbaar millINMSEKilIIE maar ook een gaada raman vindt U In ingineil 8 Leesbibllotlisok la de a a Zondag palen wadalrl d 0 y l OLTMPIIII Hn van II tol It uur Zondag Margen loagangaliewllsen arkrilgbaar aan hal terrain Walvlaalraal Ullgaelalan langenakaarlan fi klip if tl hiut Bivriigil ongemeubileerd Beoedenhuls oi Hifrenhuis bevattende minstens 4 kamers keuken en badkamer In Gouda of directe omgeving Direct te aanvaarden Aanbiedingen worden omgaand Ingewacht onder np O SM bur van dit blad Ta huu aangabedani Ongemeub ziten slaapkamernet gebr v keuken Posilief Chr beginselen Brieven na O 9907 bureau v d bUd Draglalarli vraagt t koop nog in goeden staat xijnde UBT WEEÜSGIMIEII Brieven no O Ï960 bur v d bl Nu de vacantia voorbV Is Is het weer tijd voor een nieuwe Permanent Golf WaaadMB Wateigolren Ondntetfen HM hist voor moderne kapselt JAC SCHAAP rvMMdui U Souila efoor goede venorgin mmmmm MWMt mm Tal BTailB daa Luftachutz AlarmtariUa Siroiao findat aai MOttwwili H U OMabar IMI ICJ Dhr ttatt Ba wlrd der langa Oauarton EntwnmuBtHlgsal ihlil ebM Minuta ra Mi n aelo nndet dar Probebetrieb au besooderaa QrOndeo nicht itatt so aitolgt naue Bakanntgabe Der MUclia Ljpiftsdnttzlelter cez E A A LIERA E P A L A B M lag dan n OaMar IMS lullen de luditbeïcharniteUMi naa mm UM mm 1 Üaa vMi t af is werking wordan geitald DaarbU aal het signaal JL uchtalann geatndisr én minuut getljkmatltft toon gagevan wordtn Voor het geval daza proefneming om bUiondere redenen niet sou doorgaan volgt voor het eerstvolgende proafalann een nieuwe bekendmaking De Burgemeest Plaatselijk Luchtbesdtermlngslelder gei E A A LIERA AU het mi ecM Ja Mevrouw uls haf nu mnémr medai wa $ dan zoud U dat he d a woer graag dragon Want voorheen droeg U het toch ook met zdoveél plelzler maar a i dat model ddt verveelt hè En men heeft U daarmee al zoo vaak gezien M hiiNiini lil FiiizijiliiirziiiialuR Jimt TENTOONSTELLING laat Uw hoed vervormen Wij zijn speciaal Ingericht voor het veiv vorinan van vAffioadnn Ook van heerenhoeden maken we vlotte dame modelletjesll Vslan maakten rands gabruik n waran hoogst voldaan op ZATMDAQ M4 OOTOBBH ia4l in CsM Reslaurant Ter Oou bovenulen van 2 9 uur n m Exposltl van Postzegels en Poststuklten van Nederland en KplolW Europa en Overzee Entree 15 cent glka baiaeliar anivanat aan Mitendara prenlbrialkaari mal daarop gaateld apaalaal alempal der lanloon ataliing ao u OA Tal 780 WOKNCDAQ il OOTOBER daa avonda uur 01 ONOOTSTK SKNSATIE VAN 1941 OE NIEUWE SCHOUWBURfi I DRA Markt 70 naait Peliliaburaqu eucia voorhaan Hoogstraat 199 R dam Hal Payohelogiaoh Raadaal Oa waraldharaamda fayoho Qraphalaag an haldarslanda iNDRA voor het eerst in Nederland ha zijn tournee s Ifl Noord Afrika ilaliC Zwitserland Frankrijk en Belgi INOBA het succes van Theater Carré Amsterdam iNORA voorspelt U de toekomst 1 INDRA geeft frappante karakterbeschrijvinge INORA beantwoordt al Uw vragen INORA geeft wiyiderbaarlijke experimenten INDRA werd overal bestormd en toegejuicht SHiDDI het Jeugdige memotechnisshe wonder v Muzikale Illustratie JOHN MOSS Enthousiaste Pers Dt Telegraaf Indra s optreden was ongetwijfeld een groot succes Handelsblad Indra kreeg herhaaldelijk een langdurig Het grijs in t haar verdwjünt waar ALADIN verscliijiit Laat nw haar naait vaTvan WMt hat nbndk na ALADIN fMit blniun kortra IVd uw tauwn bun oor pronkalUk klaar tenw Onr nrkiilc applaus Oa Tijd Indra geeft xeer InlereManIe en merkwaardige experimenten TMMndIna AtiADIN BnMliur door Bootildaukt AlADINi BtTeiutrwfin Kett rdua Teicfooa mw OVERAL UITVBRKOOHTE ZALEN I Prijzen der plaatsen f 0 79 f I IJ ƒ IJO Plaatsbespreken vanaf Alaandag a s ALAOIM U KBM Hr au I OIISCRABBI IJX I Med eeUng V n Man die juist veel moest lopea En z n oude tcl oenen witdf slopen Kreeg van de Politie een bon Omdat bfl zich niet eerst bezo En b J de OlUaat niaii en lialdMi wasgaan kopen Wegens de overstelpende toevloed vangoederen om te VttVIM in allerlei kleu ren zien wU ons genoodzukt t d 1 NOVEMBER a 1 DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwartjeuiu iak wordt oftgenomen Jlinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrakkmgadvort nties 1 m M ƒ 0 22 UCa 3 m U meer ƒ 0 09 Aijdiere advertenties J mi Oje elke 3 m M m er ƒ 0 10 alias bij vooruitbetaling Advar tenties onder nummer aan het bureaa 10 cent verhooguig Bewijsnummer S cent extra naeoding den vooratgaanden dag Brieven kunnen worden afgehaald elkao werkdag van 9 6 uui Zaterdags alleen van 1 anr geen goederen om te verven meer aante nemen alleen voorZWAtT VttVINworden goederen wèl aangenomen Goederen voor CRZMISCH UIMGBK STOOMIN worden geregeld aangenomenen afgewerkt i DE PELIKAAN StOOMERIJ en VERVERIJ Vooaf 1907 Tel 30 6 n 3076 Kantoon Amerika 21 bij da KarnomalkdoM Heer vraagt iGevraagdi een nette leerling ZIT VH SLAAPiEAMER voor de bakkerij Aanmelden met pension Aanb meJ prils Malson Verhoef Hoogrtr 23 no 3453 By van dit blad Per 1 Nov kost en Inwoning aangebeden desgewenscht m hulselijk verkeer Br no 3454 Bur van d it blad Zlt Slaapkamer gevraagd met of zondci pension of kosthuis Br met prijs no 3455 Bur van dit blad Ter overname cevraagd 1 p dameuchoencn m 38 tevens gevraagd een dameshoed Br no 3471 Bur vm dU blad Wacht nog even mei stoken ï Te koop gevraagdt een paar meisjesschoenen m 29 Const HuUgenslraat 104 Te huur 1 of half Nov ged van woning gemeubileerd voor R K juffrouw of bejaard echtpaar zonder kinderen Br no 3457 Bur van dit blad Boekenpalels Leesbibliotheek Boelekade 56 koopt romans kinderboeken tijdschriften Huurprijs vanaf 5 et TE KOOP Te koop gevraagd plusfour leeftijd 15 jaar en een paar heerenschüenen m 42 Br no 3458 Bur van dit blad aportjekkar ƒ 35 xwarte jas met fiuw kraag ƒ 15 Gravin Beatrixstraat 10 Te koop gevraagd jongensjasje en plusfour leeft 8 jaar of grooter om te vermaken Br no 3458 Bur van dit blad Kappers GevTaagd leerling of gevorderd blJ A Matse Raadhuisweg E 80 ReeuWijk Gevraagd een wandelwagentje Weth Venteweg H 135 Reeuwijk Verpleegster vraagt slaapkamertje te hnur Br no 3489 Bur van dit blad Te huur gevraagd een n t woonliuis Br m opg v pr no 3476 bureau v n dit bladi FLINK MEISJE GEVRAAGD Mevr Bulder Krugerk 123 Te koop gevraagd nIeuW of weinig gcjdragen oftlclers uniform bniten model voor slank figuur lengte 1 78 m Br no 3460 Bur va dit blad Te koop aangeboden zwart Jacquet voor corpulent pers i g a n en grijs colb cosluum norm maat Br no 3461 Bur van dit blad Kante klas divan te gevraagd Br m prijsopg no 3478 biff van dit b d Vorig Jaar Troor ket 20 ffraden Ter overname gevraagd damessptyrtkleedri m 42 Br no 3479 bur v d blad Gevraagd een werkster voor 3 halve dagen p w Adres MevT IJsselstijn Vest 86 Net meisje gevraagd voor de morgenuren Adres Korte Tiendeweg 3 Te koop gevraagd een winterjas of regenjas v jongen i Br O 3481 b ur JW WEIDE AANGEBODEN 2 of 4 schapen Twaalfcnorgen I 58 Beeuwijk Hand of trapnaaimacbine te itoop gevraanpi en mod Radio Br no 3483 bur v d blad Gratis balfwas poesje afhalen Bod Straatweg 67 PIKTS TE KOOP Goejanvcrwellen dljk 19 Gevraagd Hink meisje voor halve dagen of eenlge dagen per week Krugerlaan 187 NET DAGMEI8JE gevraafed v Be vemlnghlaan 32 TE KOOP een paar prima leeren knie laarzen Vossiusstraat 6 TE KOOP Haardkachel Sophiastraat 78 WIE RUILT z g n br malièris m 38 voor m TO Fluweelensin eJ SS Hopetqk gebeurt bet dit jaar aiei maar reken ar wèl op voor all cekerheid Begin dus Iaat met ttokea en vermijd alle wAnnte verspilling Stook slechts seer tiiatig als bet niet ió6 koud is en bewaar aw brandstof zooveel aaogelqk tot het vriest Sluit ook steeds alle deuimi en laat le kostbare warmte niet uw hi U uft vliegen door reten en kieren Laat det n en ramen niet noodetoos open ais de karhel brandt Dat spaart warmte en dos kolen I Il i il iiicir uit lllifMl Ixih ii TE KOOP emmerkachel cg a n Moordrecht Stuv straat EE I rvKicATiE Il 0Er rrEMENi hanoeu nuverheid IN SOHEBVAAir kk Mt i T van kets diag h