Goudsche Courant, zaterdag 17 oktober 1942

MAANDAG 19 OCTOBER i wi Contrt liggev l Baa ühterhcedr aiholten s in de GtniSaAe voccboede maar niet wilde vlotten liet a ti Bl ri zk veri dea plee naar V9 rot te inikan Dl rio werd de sau vaarlqke Van 6ogtt onbewaakt gelaten wat na 32 mihuten tot een tweede doelpunt van dien speler leidde 2 0 Het onzekere gedoe vooir a M WBrta tl ffacht blijkbaar ook doelman Gerrit sen uit zijn doen een fout van hem bU eea hoekschop veroorzaakte een derde doe Miit 3 0 Ifa êé rast g g t t al net zoo ab daarvoor alleen in een sneller temp Slken keer als SchoUen aaai varen ging do bentta van Oéigi waai V Gerritsert vjak minder tegenstand bood dan men van dien doelman gewoon is Na een kwartier leidde V I O S recdl met S 0 latussdien had de Goudacbc voorhoede er maar weinig van terecht gebracht Multcm was wel actief maar zön voorzetten bereikten meest het doelgebied niet terwijl de nog actievere Boef voor zijn beter geslaagd voorzetten geen afnemers vond Einde lük na 25 minuten waren er bij een vootzet van Boef ander voorwaartsen ter plaatse en nadat IJsselstein gemist had slaagde Ottevanger er in de rooc te trefföi 6 1 Direct daarop tr te aan den anderen kant Seholten slecht uit waardoor van Gogh ongehinderd kon doelpnten 7 1 Bü een volgenden Goudschen aanval wist Boef lupdig van een terugspelen van Schle ring te profiteeren 7 2 Nog geen minuut later stompte V LO S doelman een door Multem scherp voorgezetten bal weg in de richting van IJsselstein die via de lat doelpuntte 7 3 Oostdijk maakte er sit een atrafsdiop 8 3 van O N A ÖIympia 3 0 i g ggi w rB ¥ 001 i uJUBnerr bi KunrtBiki Wmn £aterclaK avoné ket Géataék iormetlgta mitmp Tot 01 Genoegen voor het voetlicht Bat energiidic dki Uaotenriabie deir onïtreeirde daarbij sedert heit vo nge oyttfedco cm betangtOsit vooruit atig in pcOvaUteit Uitcamrokcn zwaklw kraohten marea er ffitraail met ja de uitt liiik i sUken bii deze uitvoerinf niet ut terk meer af zoozeer WW bei spel ém aMd en verbeterd JanaBcr ww het uw in d t T O G haar ktaAten iii t fifevem heeft aan een stak dat deze faMtsnniat neer waard was want bet opgevoerde werK Zijn eerste leveranties dOor den voorzitter regisseur den heer C P Th vaa Eek ingeleid ala een doodbiddertdiama dat geen Inwia iz maar een 4nnna om te ladien was niet bepaali 1 van strekking en inhoud Een verdMnvte van de lelers was dat man niet trachtte door overdrijving bel als grtppic bedoelde nog wat aan te tfkken en o di met ned begrip aan d weinige maar todi niet geheel ontbrekende eestige trekjes aandacht schonit Voorts viel bet op dat meerderen van de medewerkenden also m mevr WaatBoMbeim mej L Meijer en de heerpn C P Th van Eek en L van Dam iets persoonlijks in biux spel wisten te leggen terwöl het euvel van het opzeggen van een geleerd l e elleen heel eventje in het allereerste begin naar voren kwam De regisseur had by de repetities stellig veel aan dacht geschcmken aan het gebaar dat was nu goed verzorgd T O Gr heeft do niet gelukkige keus van het stuk daaagelaten getoond op den gQed Si weg te ilJn De zaal was vrü goed bezet H WÉck nawmtjo tan era Ten hoiie van een bewoonster van de iramemelksloot is uit een onafg sloten kast in de woonkamer een hou ten kistje met vier rilverbons van ees gulden een van een rijksdaalder éi eenig klein wW ontvreemd Mwormmo w tro van VRAAGSTfFKKEN Onze oud stadeenoot ir Chr G P J Smit Li te s Gravenhage adjunct directeur van hefCentra al Bureau voor df Statistiek is benoemd tot lid van de bii be sluit van dpn president van den riikwUenst voor het Kationale Plan ingestelde commiiue voor agrarische vraavstukken f Km itvyvroei Ui er tijden M cioDiMcmc cooiAmr BUtOBt 75 JAAB On EDEN Uit advertenties De directie der Ne derlandscbe Bank maakt bekend da zij een nieuwe inriehting heeft gegeven aan hati rorrespondentsehap te ioud4 hetwelii opgedragen blijft aan de firma Hoffman en Co Hoffman en Comp brengen ter kennis van het publiek dat vocjrtaan bii haar correspondentschap alhier wissels en promessen kunnen worden gedisconteerd en beleen ingen gesloten S MAB OlC EDEN Oudew B en W v Oudewater gebnii makende van het aanbod v n de hh De Jongh I Co fabrikanten aldaar om gratis gvkoekt water ter beschikking van be1an0 elri enden te stellen laten nu sedert een paar dafren dagelijks een wapen van circa 1000 Kier irhaod door de stad rijden waarvar Tl OP al vro wat gebruik gemaakt wordt Ook ten behoeve der schoollengd wordt dagelüks een zekere hosveeHieid gf kodd w di ftonibel gesteld V JAAK GjliEOBN In een vergadering hier ter stede iJ ongericht een afdeeling Gouda van den Bond van klerken bii s rijks belastingen in Ne3erland Tot bp fuiirsledenwerden gekoïPn d heeren W Boer Sr vconitterr J J Wringer secretaris en W Vn pennin gme e s ter Uit Rfeuwiik In de raadsvergadering bracht de heer A van So ngen oud ie wethouder een woord vsir hiildr in den burgeme lfr den heer F H BulsMi Brack die vüftig jaar burpemester is geweest van Reeuwiik gluiowMk rn S ein en bood hem een gouden vutoenhoudcr aan Uit Oi drWater De maximumortfs van de melk is voor deze gemeoite op 15 cent per litor frtipM Voor ziekenenz bedraart de pr g 13 cent Bende Bfaaeeop Twee harten in driekwart maat met Leo SlepdO Aanvang U nur Sehouwbuc Bfoscoop Heimkehr met f Paula Wessely Peter Petersen en Attila HÖrtMger Aanvang 8 15 uur naHa neater Twee mrisjes en één man CBO t HUdc Krabl e tiatii Wi aaiw Aanvang 8 1S uur 1 Oet S v Bet fkMaMkkmtêt Vergadering VereenigiBg vaa poatz elverzamelaarg Gouda M Oct nr 0et Blawm KrW te denvenpderinK Varaeniginc Tan Vrijz Hervarmden n Oet S wa Kteawe SehMMTltarg Optreden van Indra psycbo grapholoog en helderziende n Oct S wu Het na w Krais Leden vergadering Ned CSir Vrouwenbond ii Ieidlng mevr fr T Die merLindeboom over Gevaar toepende ea ontspoorde jcucd M 7J an Kerk Evangelisatie samenkomst van Evangelieaatiecentrale Geref Kerk spreker ds Y v d Zee over Goda offensief op de wereld Medewerking zan oor n Oct 7M mt NIenwe Sehonwbnrg Uitvoering tooneelvereeniging J oor en voor het vqlk opvoering van JDe doofjpot a Oet t l5 nar Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalt 23 Oct 11 BB Crabethstraat it Leden 4 vergadering Ziekteverzekering in bet land en tuinbouwbedrijf in Neder Und a Oct 7 30 nnr Luthersohe Kerk Bijeenkomst Ned Bübalgenootschap causerie J Coumo u over Jlet verqireiden van dei Bübcl met lichtbeelden è Oct 2 9 But Ter GoBw Tentoon steHing postzegels en poststukken Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 2 Oet 3 nnr Stadhuis Zitting burge meester voor toelichting bezwaren tegen twerp tweede wqzigingïlegger der wegen 28 Oct 3 uar Gebonw Spieringstr 113 Aanvang moed ercursus Het Groene Kruis door zuster Hèttmk 28 Oct 8 aar Beaaie Theater Cabaret avond Ned Reisvereeniging optreden Caprioien cabaret onder leiding van Kommer Kleijn AFHALEN AANVRAAGFORMU LIEREN SCHOENENBONNEN 9i39 12 en 1 30 3 30 nor Distribnfiekantaor AAalen aanvraagformulieren tar verkr ling van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag M N O P DMidCTdag Q R T U V AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des OM ts alleen voor recepten Apotheek P Weüer Gouwe 131 Ongelukken in voetbalwedstrijd f TWEE OLTMPtA SPELEBS GBBLES8EEBD in den gistMen op het O N A terre4n aan de Walyisstraat gespeelden voetbalwedstrijd OJi A Olympia is de 34jarige Olympia speler G Maaskant uit ReeuwiQk ma zijn hoofd met dat van een tegenstander in botsing gekomen toen beiden tegelijk naar den bal kopten Hij moest het veld verlaten en verloor korten töd het bewustzijn Verraeedeljjk heeft hij eoi lichte hersensdiudding Pet auto van den G G D is de voetbaUci naar zijn woning gebrachte Een andere Olympia speler de 24jarige K Duijs trapte in den grond en verstuikte zijn enkel Hij kon op eigen gelegenheid naar huis gaan WEEK SLECHTE VERDinSTBlAABS Tegen vijf inwoners herff de politie in de afgeloopen week proces verbaal opgemaakt wegens onvoldoende verduisteren De stroomtoevoer naar de huizen van de betrokkenen weni voor drie dagen afgesneden VntPLAATftm BU VK B ASTIN IEN B j den dienst der belastingen is per 18 October j l verplaatst de assistent H Bruinink van Schoonhoven naar Gouda iIagen iiLn 2 Vlit la genWkn Zondag NEO VOETBALBOND Oiatrict Ut Uasfe A U V H V T 1 Veloa Quick 3 Elinkwyk VJXL 1 3 B M T U V V 2 1 VJ O Gouda 8 3 ia Maaaa B ft mliat OJ UA 8 4 OJIA Olympia 3 0 V C S Schevesiingen 40 C£ V Terlaak 4 r2 De Poetduivea Laakkwartier O 1 4e Uaase K O Oi JK Stolwuk 0 2 Oudewater Gouderak O 10 Moordrecht Aonneistolsche S V 1 3 Bodegraven Schoonhoven 3 4 Reserve 2e klasse A Laakkwartier II AJ 0 UI 4 3 Quick U OMJi II 8 4 H V V n Ü V tt 0 1 Reserve 2e klaaae B Gouda III Feüenootd IV 1 3 S V V UI Sparta III 2 2 R F C m Neptunue UI 2 1 Fortuna II HermeaD V S IH 5 1 A D O IV De Muasehen U 2 1 Rewrve 2e klaaae C Sparta II Gouda II 4 2 Xerzes lU C V V H 11 Eacelaior JP O Dfi U l Emma U HermesD V S U jLl FeueiHXird in4LF C II l i t Reserve 3e klaaae H Neptunua IV G S V II 1 3 SparU IV R F C IV 6 3 V O C n Ejccelsior IV 5 0 Olympia U Xerzea IV 1 2 Gouda stelt hevig teleur OJfJi W INTDB KBY EN OOK G V WBEB MP DBEEP D O N K vcrHtat étn kafangrWiea airtid t m 8tolw k Bij den ook nu mageren oogst is Gouda er wel erg bekaaid afgekomen door met 8 3 te ve liezen eën nederlaag zoo zwaar als de roodwitten in langen tyd niet hebben ticle ien Het meest verwondermke was dat dit gebeurde tegen V I O S welk elftal t er tot dusver nog minder had a gebra t dan Gouda i et was een strijd van betsekenis in de onderste gelederen waarin een dergalqke uitslag wel zeer frappant is Al Gouda dit soort ent mcetingen met zulke cyfors verliest dan wappfert de stormvlag aan den hoogstcn top Met V I O S behaalde ook B M T de eerste zege en dit alles heeft Geuda s positie zeer oidwhagelijk gemaakt Gedrieën staan de hekkensluitera nu met twee punten geluk en G Aida cankt het alleen aan eeii iets beter doelgemiddelde dat zij de sluitlantaarn met behoeft te dragen Ook de plaatselqke Vedstnid in de derde klasse tusschen O N A i Olympia bracht een resultaat dat onverwacht h g is uitgevallen O N A boekte een keurige 3 O zege en deze heelt nu het prettige gevolg dat ïü van de zorgenLvoor de laatste plaats af is In d derWcs heeft Alyn ia ot dusver niet veel geluk niet alleer Vat prestaties betreft maar ook omdat ge regeld spelers geblesseerd raken Ook ditmaal moesten wederom door een onfortuinluken jamenloop en gelukkig niet als gevolg van ruw spel twee der roodzwarten het veld verlaten Met de nederlaag was er echter geen man over boord en dit dankt Olympia aan G S V dat het onderaanstaande Terlaak regelmatig klopte waardoor Olympia met haar voorsprong van drie punten veilig bleef Dat was de vütde overwinning van G S V dat zich voor een debuteerend elftal maar wat aardig houdt en nu zelfo ten gevolge van de eerste nederlaag van Sctaeveningen de derde plaats bereikte waarin bet met drie punten achterstand op Laakkwairtier een kansje laat gelden Aan D O N K s directe pretenties kwam voorloopig een eindt In den belangrijken wedströd tetgpn Stolwijk moest zij aan de gasten de punten laten waardoor de Stolwukars de tweede plaats van D O N K hebben overgenomen dat nu drie punten achter is maar in vierde ixnitie toch tot de gegadigden blQft b ooren De geelwittcn kunnen zicfa nu echter geen slippcTijca meer veroorlooven n Slechte dag wai het vo4 de reserves waarby de kansen van twee elftallen die nog in aaninerking kwanten oai zich tAt de kopgroep o te werken in raak ztjn opgegaan Dat li af het geval met Gouda IL dat de oudpromotiegenoot Sparta n te aterit voor zich vond en met Olympia II dat HnvcrwBcht op eigen veld tegen Xerxes IV faalde O NA H maakte bü Quick U wri vier doelpunten maar de Hagenaars douWaerdwi en zoo blijft de positie van de roodzwarten zorgelijk Het derde van Gouda verloor op eigen veld van Feijenoo d IV Na het goede begin zljn de Gouwenaars afgezakt en het wordt nu m oppassen voor de laatste plaats De eenige ploeg die het tot een overwinning bracht was het wispelturige G S V Il dat bij Neptunus TV v or een prettige verrassing zorgde De standen zijn thans Nilia an SCNSAT ir ek een oaade remaa vfaidt U In ongeheeVs LEESBIBLIIjpEEK laldtSMA 8 O 1 I U Velox Blinkwtik Quick ttVA H V V U V V VJ OS Gouda BM T t K 1 10 34 11 10 23 10 10 27 13 1 1 IS 8 22 11 4 15 20 2 21 SO a 8 2S 2 34 3aUaawB 1 11 10 9 8 5 5 4 a 1 SS 7 17 13 189 17 15 36 16 11 15 11 1 13 20 l r29 9 29 Laakki artier 1 PoaidBivea 1 GS V j1 Scbeveni i en 1 V C S GJ A OJJA Olympia Crooivliet TeiteA 4eUasteE 12 10 1 7 5 5 2 O 18 8 31 9 1 7 a V17 9 8 14 12 12 15 12 22 14 24 3 30 Schdonhoven Gouderak St lwqk Haastrecht Moordredit Ammetst S V 7 Oudewater 7 Bodegraven 7 Waddinxvsen S I t eae t ve Se klasae A 28 10 2B 4 31 10 21 7 iat12 16 18 18 26 10 ao 10 3 7 41 La Ak mÜ V S n Quick nH B S n H V V H A D O III Sch vening n 6 V U C m 6 O N A n C D H C m Rca rve 2e klasse B Fortuna B 7 H r C IH 7 DeMusschenQ 7 Neptunus m 7 S V V IB Peycfioostl IV Gouda m AD O IV H D V S m 18 9 21 12 15 11 19 7 14 12 12 11 18 24 11 17 15 27 9 20 il 11 1 1 Beterve 2e klasse C Sperta H Feijenoord UI CV V n HFC ir BnunaU H D V S n Gouda n Xe xes WL Excelsior ui O B S n 1 10 29 11 1 10 19 10 9 17 14 8 24 12 14 16 16 19 16 15 1321 22 25 8 3 O i 2 2 3 3 4 H II 33 8 21 13 14 13 22 18 27 18 25 21 l rie a 14 f8 a 8 23 5 39 Reacrre Se Uaase aiarta IV RFC IV Neplunua IV Bxcelsiar IV Olympia H V O C B Xerxes IV G S V n osN A m Schoonh n V I 0 3 ouda 8 ZWAK ar L BKR OOUTVBNAABS OVBB DE GEBI RLB UNB ühuisaipk NBBlta kanea piaMpt Het Gouda elftal had ten opzichte van vorrfe week weer verscheidene veranderingen Ook nu ontbraken de Jong en M ielenburg vow wie als lei l amen speeMen Binnend en Verkaaik De vondst was echter geen gelukkige want vooral in het be gin stond dit tweetal raar te schutte ren met gevolg dat de actieve V L O S aanval aan hun kant herhaaldelijk wist door te breken Een andere wyziginf was succesvoller Dat was de vervanging van Sterk als rechtsbuiten Coor Boef en de opstelling van Riet veld als rechtshalf Laatstgenoemde speelde lahg niet onverdienstelijk en Boef was als rcchtsbuitm een zao groete verbetering dat dit de betrekkelijk geringe verzwakking van de middenlinie zeker waard was Wie verondersteld ha dat ïouda in dezen belangrijken wedstrijd er alles op zou zetten om te winnen kwam bedrogen uit Er waren wel spelcra die zich geheel gaven doch de meesten deden dat niet en speelden lustelooa V I O S gaf dan ook vryw en ge heelen wedstrüd den toon aan Na 9 minuten kon van Gogh als gevolg van frlen van het linksche deeljfvan de Goudsche defensie de thuisclub de lei OLTMPIA s OFFENSIEF ZONDES DAT VAN O N A MET DOELPUNTTEN Het was een zeer n tib £ wedstrijd met weinig goede momenten en een niet op bijster hoog peil staand qwl Het terrein maakte goed voetbal ook niet mogeUjic Voor de rust waa Olympia bijna voortdurend in het offe f Q N A bepaalde zich toen tot snene uitvallen die vrij gevaarlijk waren Bij één dezer kogelde V d Broek bard in va Hofwegen stompte het leder het veld in waarop Biesheuvel inschoot maar nu werkte Spek naast waarna de hoekschop niets opleverde Wel kwam Olympia geregeld vo het OJN A doel maar de afwerking der aanvallen was onvoldoend zoodat de defensie steeds weer kon ingrijpen Krom en Maaskant speelden eenige malen goed samen maar tot een doelpunt kwam het niet Zoo verliep de eerste speelhelft Olympia steeds in den aanval maar het beslissende Schot ontbrak Na de hervatting bleken de rollen omgekeerd Nu was het de thuisclub die onafgebroken den toon aangaf en Olympia op eigea helft terugdrong Wel trachtten Olympianen het spel te verplaatsen doch van de voorhoede ging maar weinig kracht uit Va 12 mi nuten plaatste Biesheuve den bil voor het Olympladoel één der verdedigers miste en v d Spelt had maar voor het Intrappen 1 0 Het spel raakte nu eeni èn tijd meer verdeeld Beide doelen verkeerden beurtelings in gevaar Bij L Olympia aanval raakte Maaskant geblesseerd h j erd vervangen door l reeman Even later moest ook Duys het veld verlaten Boere nam z n iflaats in Dit had verscheidene wijzigingen in het Olympia dftal tengevolge wat he t gehed niet ten goede kwam O N A was nu overwegend sterker Bi een aanval plaatste r d Broek goed voor bet dori van Hofwegen wilde uitloapende het leder befnachtigen docb de bal veranderde stuitende van richtinc v dweoi in het verlaten doel 2 4 Even voor tijd slaagde v d Spelt erin Van Hofwegen nognu te passeeren 3 0 G S V Terlaak 4 2 NA VUV MINUTEN WAS HET AL 2 0 Hadden de groen witten zich wat meer inspanning getroost dan zou het aantal doelpunten vstti G S V stellig veel hooger zün geweest daar Terlaak dat met vier invallers uitkwam eeR zwakken indruk maiLktC en alleen in de tweede helft het apel voor langeren tqd wist te verplaatsen Het had er veel van weg dat G S V regrirecht op een groote ovetarinning aanstevende want reeds na vijf mi nuten was de stand 2 0 In de eerste minuut al gaf P Nuvelsteyn zön dub de leiding met een nogal tam schot waarbü de TWlaak doelman nq aal ovor dW bal heen viel Rechtsbuiten K de Jor zorgde kort daarop voor het tweede doelpunt hij plaatste scherp in den hoek en de bal belandde via den staander achter den doelman 2 0 Voorloopig scheen het kruit VCTSchoten te zijn Terlaak kwam nu MI dan ook aan bod waarbij Brem zich als vanouds een betrouw aar AFDSEUNGC AdmintetroHa adres Gr HertogbHialaan I Oen Hoog F r o ml41w OBgevoUan door asoUal took jfpor p a noa f van hicMMscharming brana eer poliMe aoz l Sedert 1 October jl Ida aanvang von het nieuwe veraakaringsholt fattr werd b iverxali l voor IN IIH M Ruui zoodot in totooi m oeaaoicfaaling thansyerxekewi Is vooreen bedrog van ruim IHUIIEIauEi Vetaaverzaiccfen btta baa ttng il legan molasigevaor doch niet de govolgan von oorlogsgeweld dia oon hWM lv of ds ImnHWII kunnen overkooien Hei s Hxh roodzoom Ü ook tegen malwt in ollMi ta var zekaun ft Vroogt inlicMingan bij Uw ASS UR ANT IE tEZO GER I doelverdedigw toende Tmsk beUeM G S V het initiatief Na yüf en twintig minuten vergrootte P Iwvelstejii m handig passeeren den vootsproni tot 3 0 gen aanval van Terlaak wert afgealageii doch bij een volgende gei legenhtid versdialkte de HaagscH link binnen den op den grond Ikggen den Brem 3 1 Het speL dat nogil slordig was bleef tot de iflst vrijwel gelMt opgaan Véee minuten na de hervattiB krees R Brem een fcans die hij uitstekend benutte 4 1 G S V van het nu blqkbaar welletjes en af daarmee Terlaak gelegenheid wit meer og te dringen Een vrjie tr n vlak bq de hoekvlag genomen veroorteakte benauwde oogenblikken voor het Goudsche doel maar door missen van de geheele voorhoede gint deze kans voer Terlaal verloren Een aan de bezoekers toegekende strafschop werd door een der achterspelers int een doelpunt omgezet 4 2 In het kwartier dat nu nog te spelen was moest de G S V vcrdediging somtijds alle zeil bgzetteB terwUI de eigen voorhoede er niet veel zin meer ia scheen te hebben Benige minuten voor het einde moest Terlaak s doelman na een botsing het veld verlaten De bezoeker speelden met tien man verder De stand onderginc geen Wijziging meer D OJsr K Sto wük 0 Z jSAamwams ansrcN or rsTCBOLOGnc M mnNT ben tmtAncHor Het was een verdiende overwmninl die h bezoekers betiaakl i in deistt W Ut wi die door een flink aantd toeaclMMkwers jieaocht weid Stolw$0t waa vooral in da tweed helft volkif men de mefidere van het uitgesparide O OJiJe De beste speler van M veld was ongetwüfekl de Goudsdtt doelman Brouwer die de moeiUjta adiotfn er fraai uithield By de gasten was tpü Kool bijzonder op dreef OnmiddellMk na den aftrap trekt Stolwük geducht van leer Een h i schot van Stekeienburg wordt subliW gestopt Na eenigen tüd komt de thuitclub opzetten maar ook de rood zwarte verdediging is in vorm Aan beiite zijden wordt flink aanifepakt Voorw Stülwijk voelt doelman Brouwer nol al ecru aan den tand Enkele ven achoten van Kool en v d Heuvel keert hü keurig Aan de andere zijde scluct V d Bo hard in doeh doelverdedig v d Heuvel heeft geen moeite met schot Op fraaie wyze neemt Stulwij dan de leid ng Als de D O NJC defen sise den bal hard heeft geretourneerti vangt spil Kool het leder op om n een formidabelen kogel van verren afstand te doelpunten Verwoed koml de thuisclub opzetten maar hop m ook werkt ▼ d Hauve is onpos eerbaar mUMom Petective tegen wü en donk MS a LMML VwvalS nt lal a ott iW droom helpen ZIJwas de vrouw die Ounnie Lunddnn poofd te et0IU m D spottante aHdrokkint week van lange gexlcht Zijn Helse oosen ftikknden onrustla Mfi mond viel open UppBirom besefte een succes te hefctien geboekt ra bMkwt bet uit te bulten De danw wist uit e n taxi t glippen larwtil de ehsutfeur alle a n l ehi had voor k t aMkCB een lekken band DH was 3 Diorgens kwart voor une Tof acht uur Meel a onxtehtbaar Daarna i hchbcB verMheMcfM pilmmtn kaar x cn Aai é n van hrq oi f drn naiM I tea wti nw h t Universal natgcbouw 4 waar u een appsrteaient bewoont Tegen Mig B uur kwam aftl hier l weet nu wl V IB bescherming nee litt Ken mlidsdkpUih BHif het Attnl t u drssit M J a levangenis f W tr kan tk iTbeSt ma dae faoagat t t r saat Tcrtiaal f dMa tVemde Solanxe Mmt waar het op aankomt ik liet de rufd a dtas l er M hénnen Ik w e nietMBS m r wto taa aut Hm kan l a dus sa i hec 4 b aC en waar ztt wi Halte wi Il daar iMnand wa de iltkaaier btnneni l iaand die een dof dreunend gel Mrxukte IdkcM ab h4 den Ihneerzette Waar alt Je PaulT stem 0 ben jtj het antwooi Ik heb bezoek Htj verliet de slaapkamer et Opp tr8m op zijn hielen De inspecteur gaapte den man met het kunstbeen aan aliof bij een abnormalitert voor lich 8g Wie 1 dsf vroei hu S lan e terwijl m den bezoeker achtcrdclMitlc opnam Victor beste kerel xnA Ifc Ie Inspecteur Uppstrttan voontelleiT Hij beschuldlfl me een dame die iet heel leelljk beeft uitgebaaM p n de nasporingen van c ppiitte tAont S Ven Inspecteur dit is mijn vriend Vistor C Deacharope oad heoctceraar ia de pbOaa trfila idt ParUs Mat sQb koolnrarte temm Deachanvs dca bHpeeMur doerdriogcsd aan Is hat onbascHctdva als Bi nsdna btJzonderlMdm vnagT la iwt aabael niet De Aune lat h zekeren Gwum LuauiilvM In een tarl prikte ben aiel aca vneirtlsd Injcctianaald riste ia de gauwigheid itjn welvoonlanc pertaflsaiVc we kneep er luaMhen rit Ik veiada baar iPaer el aaa de dear van dit ap M l n t MQnMet Solai beweert baar niet Ie hebban Minengeqrtan hQ aoa baar oM cnahabb n geilen IndleB a aen vrloid van haa bent drok hcai dan ap het hart vaar de waadMM oM M keman AI wat ik vetlanc is haar naan n adrea Wanncar Je dan hi acicisr de gavraagds iiritehtinaMB kont evta PntI zei Deachamps einailg ben e daartoe verplicht Het la niets voor Jou aen mis dadigster In bescherming te neneiL Ik hetr e altoos besctiouwd als iemand itia eerbied heeft voor d wet Op vlakken toon antwoordde Solange De man ia abuis Victor Ik eet werkelijk niet wat hij wil Zoolaat ditappartement bewoon beert xern rouw er een voe s zet oHgezonderd de Khoonmaakster dao V I Deacfaampa wendde zich tot UppstrSm Ja als Paul het zóó pertinent verlafcert Waar bemaaH a sti saaaT vM de lnsp ctaur tt Wie bent uT aar aont uT Wie Ik ben iel meneer SoUnge n raela nlaiend hoogleeraar Ia da pUtottflhie Ih wom In hel Sint Olal Aha UrT SiBda wanaearT Sinds VrUdag U hebt erh elwijtald dioord wat la dat hotel la voorgevallen WaarsebVomk doelt u op de bessoving vaa de arandkfSl Natuurlek heb Ik er van gahoord en gelasan Bet gebaurde vote mQn komst Ja Voorloopic U an we hel Merbt Maar u beiden Het mij larag Haal ilMiedig al aaar Ik vcraioed yppstr aam da lltt an was op het IM f het llat lieaw ta Vinrialan toen Ui kkh bedacht Aaa dea InèMe alaad nietlanger deporiler met wtaabQbad asprakea doch een ander Uppstrtlai toonde ham swU g eud s r peH U enning Kent u den FranschmaAOsul 8olance die hier woont vreclThtf den nieuwen unctlonarts Zeker ken Ik hem Hep hi aaa wagent Meen HU beweerde Woensdagmiddag naar SaltslObadcn ta sijD gereden lÜna Uttaa De pntlar aana e uoitampet al ktauwdc ileh daarhM t Wocnadacnlddag had ik aast OU aard van de saak M Ik wafi ap doea aa Men vito da uiaB bat to 1 aaa aregeid komaa s gaaa Taevdng herinner ik me meneer S dange te hekbea geiiaB e d t bij aaa b H der knappe dame t ahai bad Jc Hr aa MoadT JuM Real iaool Z was UootshooMB HM aa Aasg een langaa twartfluwi iliini haaliin Dat Is meer aan dracht aar 1 avnads niet voer overdag Nees se had aen gi mantelcoataum aaa an ean baad ap Zou ja haar berfcanaaa ais a Vast Zoo a knappe versdUJiiIng vergeet je niet gauw Werden ie soms algehaald dsar aaa wagen van de Kalundby sT Da portier icHe groote o a gt n SW Nee maar weet u allea Ja het wa aaa wacan van da IMinadhv a Ik hab nag Mat dan cfaautteur gepraat Bedankt Ean raokertjeT Dat sla ib niet an th Is er misschien Iets niM in rf n baah BMt diè amer Hat sou laa aaiitasL Satt badaa vaal bckaatda b atah taalt C noagd Ik lai a baud tarijaen J Ik er atet opduik wat Ik waeiBg heb m 8oi ifa kan Heganf Oha bè aM vaa bM af Ba Hm muü miS ttn kiMf baaa vartroMW tk aak aar eaan hMf BoororniK xiv Om baM zaa dian mlddac trad AiiM SMensaa dan wfmarluln vwi het 0 Hotel ta SaHsjabadaa blanan Toen hll xljn beioek aan Anders SvirUn In bet 9 Olal tanigkaerda vaad b aa i n k aea boodschap door da tal onioe f noaiao Zlt luidde lodlao bat dtn SMamiaa getagaa kamt z mtjuttim Kwiaaan raag sm baM sas bi ee tcHaia vaa halOsaad MaM badaa aan andarhaad aaa bs heWM SIU dan NaUnuUik ii hU HU bahoafd Ri iJ e Ottb EiB Isd om HaslaBwnlng M an dlcBS Jeremiadas aan te ki S lls lA ware hl aeg botel d Ml gtet Haf ga naas t dan h tmutm