Goudsche Courant, woensdag 21 oktober 1942

SS i sdag 21 October 1942 NIEUWSBLAD VOOR G XJDA EN OMSTREKEN yput No 21069 BoMaai HABKi n nUU Klit CiitfraiUetmR f TIETER Oonda MMPPHB laatseliike gevechten HoordStalingrad Zware luchtöanvaileri op fabriek Rooëe October Britsche marine heeft groote verliezen geleden Lord Alexander over de gevaren der zeeverbindingen KedeTosriagsn van Sauris en CharcUU Volgens een raededeeling van den Britschen berichtendienst heeft de eerste l ord der Admiraliteit Alexander gisteren in een rede te Ixmden verklaard dat drie veranderingen in deoorlogvoering ter zee sedert den laatsten wereldoorlog de gevaren voor deBritsche zeeverbindingen enorm verj L j erw t heliben In de eerste plaats de die door Duitschland aan Frankrijk ganzienlyk vergroot actie radius en n y WMMlnd IMwtaMd hi Den llaag Onder de vele li oak een oude mail qdi bemand mat molenaars en dia hel mMiék é Mtemte leade bussen vwwbieMea iin rad hebfcen W iuien de graten die voor lied nieti geplaveid zUn doarweekt Tusschen de der veroverde wapenfa flaltk r ie d vyandeiyke 2ijd hier en dair opnieuw op Jsbendiien van het opperbevel Srom Maandag de miverings tegen de vitendelyke overEb voOTtgezet üi riolen afwaoten en dergelijke schuilhouden zic i betrekkeiyk rjöwdeluke troepjes verborgen J iae verspreid strüders ontj in bet onoverzichtelijke puin bet terrein vaki de kanonfaioöde Barricade hardnekkige Ofschoon de vUandelyke die voor een Ivwloren zaak gebruik maakten van ieder en elke dekkingsmogelüicbeid j vMi de vernielde fabrieksgeI werden zu door onze goldaien t en in de pan igehakt omranc laegta ylMtsehiw om blokkca iifiiztn in Jm voorstad De i MidewisjjH hnben warefi overblMftertenwUcR die M den uitval I troepen va4 fcot tenein en tankfabtiek DxjenjiiuliMielijke richting tM Westen i lf i area alfo adMi lUbtoiacht kon bq deze zuivehten vrijwel ge ii teun vet liux hel front toó grillig ver IDi evecht esji adei richtten in hun aanvallen yoonü op de instaUaties der fabriek k October boievens op de hal itakittraliegebouwen die door i leo door d plaatsing van ut en mamineg wei n I waren vei nfterd iliibonuneivnerperg deden aanliw MO groote uii eriimg dat pietMuwen tot op d fundamen verlvüzekl ax b het intdt geheele bezetting bedolven IriiJafO benroB ng Mrac t nen ftuigen ateeds t de plaatse bolsjewisten hun in ver1 makte formatiat tiachtteK en en zü vfetBlawiiden r bnsantboimneii en sehietwa t avondii de laatste golven nwerpers naar hun hulp F terugkeerden vormde jlitakken van de fabmek Roode f een vlammenzee luandag vertoondeh Slechts Itol wistijche vliegtuigen zich SUlmgrad zoodat de patrouiltjljers slechts twee vijande Tliegtuigen konaett neerfel zwaartepunt lig voor de hditraacht op de spoorlUnen 1 benedenloop der Wolsa In chten met de weinige bolsje vUeigtuigen die zich nog lielj i ehoten de Duitsche jager PiJWrte een v Jand Iük toeate I bolsjewiütcn verloren boven 1 en san den beneden Wolga I m totaal 10 toestellen ISCHE HULP AAN DE SOVJETÜÜHÏ m een bericht van den pe correspondent van de Sun imes wordt gekeed ia het gUleeringspioj le n in de ïie opnieuw in Washing Tden m het brand£unt der nK Mlang$t€Uiii geraakt i t Ru8ai che zUda doet g jB alles om de Xniteladien t wanen ertoe te t ewegen L l i al en teveiümSddaI te 1iandbav Oafr j en gewezen on ds gfclimeden dia jVarwren iSjn correspondent heejtt tot dusvw welis waar gdyken tred g ouden met de jegens de Sovjet Unie aang igane verplichtingen doch men kan hetzelfde niet zeggen van de V S De Sovjet regeering oefent derhalve een bijzonderen druk juit op Washington opdat Amerika dp maieriaalleveranties aan de Sovjets vporraan een voorkeursrecht zal toekennen Het probleem wordt echter bijzondeir ingewikkeld omdat de lust met namen van goede ren welke de Sovjet Unie dringend noodig heeft van dag tot dag langer wordt Naar de Brltsche berichtendienst meldt hééft de Engelsche minister van Handel Hugh Dalton m het Lagerhuig medegedeeld dat kleedingstukken medicamenten en andere artikelen van dagelijksch gebruik naar Rusland zün gezonden 1 deze hulp zoo zeide de minister moet ontrokken worden aan de voorraden die voor dr Britsche burgerbevolking aangelegd waren Ia den centralen sector van het Oostelijke front ia dezer dagen naar van militaire züde aan het D N B wordt medegedeeld in de omgeving van Ka loega een bende bolsjewisten aangepakt die oj dracht hadden in de aohterwaartsche gebieden onrust te ver wekken en daden van sabotage te verrichten In hun bezit wenjen vrij groot hoeveelheden arsenicum gevonden evenels indei tüd bij de bandieten op die Krim in lucifersdoosjes met dubbe len bodem verborgen De bolsjewisten t aven toe bevej te hebben gekregen it vergif door iniddel vaai de bevolking werkzaam bij Duitsche dienstinstanties in gemeensciiappelüke keu kens hospitalen tehuizen en bij de troepen te bnengen Door de afwijzende houding van de bevolking was het htm nfjlffwhilri deze opdracht uit te voerfen s D i9cl Madagascar OBMLOOP TEN ZCIDKN VAN AMBOSITRA Een handvcl Fransche soldaten houdt den opmarsch van aanzienlijke Slngelsche atrijdkrachten op Madagascar tegen aldus een mededeehng van het Fransche staatssecretariaat van Koloniën Zelfs Londen heeft op dezen tegenstand moeten wyzen Op 18 October hadden de EngeUchen na hevige artillerievoorbereiding eneen krachtig bombardement voof de yijfde maal gebracht de Fransche stellingen ten Zuiden van Ambositra te veroveren maar ook ditmaal was de Basische stormloop tevergeefsch De Hingelschen moesten deze onderneming met aanzienlijke verliezen stakm Fransche tegenspraak Door het Fransche ministerie van Marine worden opnieuw de Engelscheberichten dat duikbooten der spilrasgendheden in Fransch West Afrika geholpen worden met nadruk tegengesproken Verklaard wprdt dat deÏVansche admiraliteit als gevolg vande vele onjuiste Engelsche berichtendeze niet alle kan tegenspreken dochdat echter met het oog op den omvangvan de onjuiste berichten in de laatste dagen medegedeeld moet worden dat alle geruchten hierover i etren grbndslag missen AMSRKAANSCHE VLOOT J0I8T HpLDQENDC VOOR C N OCKAAN i e opperbevelhebber van de Ameriiaanache marinestrijdkrachten admiraal ÏCing heeft volgens den Britachen nieuwsdienst in een rede ver klaaid dat de Ver Staten thans op twee oceanen moeten strijden en wel met een vloot die juist voldoende is voer één oceaan LAVAt SPREEKT TOT DE FRANSCHE ARBEIIDERS De proef die ons land doormaakt is beslissend DK VITWIS8EUN6 TtfSMHEIEN ARBEID£SS BN KBUGSGEVANGENEN Lava heeft gisteravond over alle Fransche zenders tot de Fransche arbeiders gesproken Hü herinnerde aan zijn oproep van 23 Juni volgens wel en ÏYansche arbeiders zich bereid moesten verklaren in Ouitschland te werken Hij citeerde de volgende woor d en uit dezen oproep Frankrijk kan gezien de geweldige offers w lke Duitschland brengt wn het Europa op té bouwen waarin Frankrijk zyn plaats zal innemen niet lijdelijk en onverschillig blijven Ge moet begrifpen dat wij eens over een vrede moeten onderhandelen Laval verklaarde dat deze wooijlen thans nog Van kracht zijn Er ziji Franschen diemeenen dat Frankrijks heil uit het buitenland zal komen Mor gen echter zijn deze lieden alweer bereid a n iets anders te gelooven Laval zeide te moeten herinneren aan de woorden van Pétain Jfu Frankrijk tot een werkelijk ongeluk vervallen ia iser geen plaats meer voor leugens enhersenschimmen De geschiedenisleert aldu vervolgde Laval da Frankrijk zyn redding altijd sledits jt zichzelf heeft gevonden De hoogere belangen van het land eisohen dat Frank rijk op binnenlandsch politiek gebied streeft naar ontspanning tegenover Ouitschland Men z wel eeni dat ieze politiek berust op de edelmoedifheid van den overwinnaar Ten aanzien daarvan kan geze ïd worden dat er sedert den wapenstilstand edelmoediRe handelingen door den overwinnaar zijn verricht Laval herinnerde in dit verband aan de vrijlating van meer dan 900 000 krijgsgevangenen ♦Niet minder waar is ecbler dst de betrekkingen tusschen beide vo Jtenkunnen berusten op den WijveBder grondslag van het besef dat zH gemeen schapbelijke belangen hebben Laval leide dat Mn politiek nietslechts wordt ingegeven door de liefde voor zijn vaderland maar ook op het verstand berust De gebeurtenissen die zicK jhanx iar j iahsrie wereld afspelen AeKben slechts deze duidelijke beteekenis dat Dultachland zich tegen het bolsjewisme heeft verheven Het houdt dat bolsjewisme met al detrenen die aan zijn rijde vechten tn b dwang en vei hindert het Europa te verslinden Het is duidelijk dat de bolsjewisten morgen de wtopf van Europa rouden dicteeren indif n de soil den oorlog zou verliezen Aan onafhankelijkheid en vaderlandsliefde zou een einde zijn gekomen en daarmede ookaan het ware socialisme Lava ver laarde voorts dat hij met ziJn arbeid de bedoeling heeft het ideaal voor dejeugd te behouden Hij denkt aan Franknflt hij denkt ook altijd aan hetFransche rijk Nooit is de discipline noodzakelijker geweest dan thans nooit was de plicht der Pransohen zich omde regeering te scharen en haar bevelen te gehoorzamen duidelijker dan thans De everkstelHnie in Dnltsehland Laval sprak vervolgeni over de DuitschFransohe overeenkomst betreffende de tewerkstelling van arbeiders over de uitwisseling der krijgsgevangenen en over de voordeelen zün toegestaan speciaal over de mogelükheid voor de vrouwen van krÜgsgewangenen om door arbeid in Duitschland aan de züde van haar mai nen te leven Teofslotte waanohuwde Laval het Fransche volk nogmaals voor de stemmen van haat eh voor de illusie die door vreemde elementen gewoed worden Hü deed efen beroep op hi hart het verstand en de tueht der Fransche art eiders Toen de oorlog uitlmak zoo zeide hü heeft meiv degenen die onder de wapenen wieden geroepen ook geen keus gelaten Thans is de beurt aan hen die toen in de fabrieken mochten blüven Geheel Frankrijk moet deel hebben aan de lasten van bet oogenblik Arbeiders van Frankrijk zoo riep Laval uit denkt over mün woorden na De proef die ons land doormaakt is beslissend et is zaak het egoïsme te overwinnen Het is u egeven met uw werktuigen te herwinnen w t Frankrük mpt de wapenen heeft verloren Aan de bevelen der regeering moet om der wille van irelf van de vangenen van het hail van Franl rük gevolgd worden gegeven MSLITAIRE BERVORMINO DOOR NANKING REGERUNG VOLTROKKEN De door de Nanking regeeri ig aangekondigde militaire hervorming is thars voltrokken Het ministerie van Oorlog en Marine en andere militaire organen zün niet meer geplaatst onder de controle van de politieke executieve De geheele weermacht van Nanking IS thans geplaatst onder een militaire commissie die ondor leiding staat van Wang Tsjing Wei Generaal Pau Wen Juen blQft minister van Oorlog admiraal Jen Juan Tau Buniatef van Mwinei terwül generaal LéMt Ju Ven eini ém gemtraiev WtbliiJb Moeiiykheden in Br ladië nog niet voorbü I OC AT IN HET HOOG SBiniIS Ij De hertog van Devonshire heeft in Hit Ehgelsche Hoogertfuis een verklaring over den to fand in Britsch Indië afgelegd Hü zeide onder meer dat de moeit khed voor de Indisc regeering nog niet voorbü zön en dat de toestand u bepaalde districten ernstig blijft De gevaarlijke onlusten bedreigen in Boofdzaak de Verkeersmiddelen Er zün echter geen teekenen die er op zouden wijzen dat vüandelijke Inv oedön aan het werk zijn Nadat Lord Devonstiire ziJn verklaring had afgelegd drong naar de Britsche b ichtendien t nader meldt de leider der arbeidersfractie Addison er op aan dat de regeering zich den agressieven toon van Devonshire niet eigen zou maken maar alles zdu doen om een vreedzame en vriendschappe lilke t nadering mogeliik te maken De markies van Salisbury keurde het af dat men verdere maatregelen tracht te bewerken door druk op de regeering Hij zeide dat Engeland zich voor goed n oet losmaken van de politiek van pacificatie en keerde zich tegen iedere acheidsrechterlüke inmenging door de Vereenigde Staten of een andere mogendheid De liberale burggraaf Samuel zeide dat het papegaaiengeroep volgens llftwelk de Indische leiders eerst tot overeeiistemmmg moeten komen alvorens een stap voorwaarts gedaan kon warden geen zin heeft De uitdrukkutt dominionstatus is hol en zonder beteekenis en moet wordesi vervangm door een andere zooals nationalen tatus J e lord kanselier lord Simon die op h debat antwoordde zeide dat hü namens de regeering duidelijk wilde verklaren dat het het doel der regeeringspolitiek is de Indiërs zelf vrü v ta invloeden of bevelen uit het buitenland het lot van hun land te laten vormen COMMANDOWISSELING W NEOÉMDE BRIT8CHE LEGER Naar de Britsche berichtendienst uit Beiroet meldt zal luitenint generaal William George Holmes generaal Sir Henry l itland $ 1 eonunandaat varï het negende leger opvolgen De Bsitsche b 4cbtenc lenst Voegt liieraan nog toe dat Holmes na Duin iierken tot luitenant g ieraal is tie TOrderd de vuurkracht der vliegtuigen vervol geng het enorm uitgebreide prestatievermogoi der duikbooten en tenslotte de omvang en verscliillende manieren van münenleggen door den vyand Ter béstrüding van deze gevaren moet het gros van de Britache vloot gebruikt worden om de zeeverlnndingen open te turnden Juist bü dit werk heeft de irine de meeste van haar verliezen eleden Deze verliezen zün helaas oot geweeat zelfs indien zy gemeten orden volgens den standaard der laren 1914 1918 De oorlogvoering ter ee heeft marme en koopvaardü vloot een last opgelegd als deze nooit tevoren hebben gedragen De slag bü Pearl Harbour heeft de geheele oorlögsstrategie in het Verre Oosten omvergeworpen Alexander verklaarde vervolgens dat in Engeland nog steeds meer taunen scheepsnilfcle per hoofd worden gebofawd dan in de Vereenigde Staten met al e Amerikaansche moderne methoden Het twe e front Met betrekke tdt htytiS eede trant seide Alexander dat de den deze kwestie vaak ter s ke is gekawen wy moeten er ecli aan denken dat het reektstreeks onse heersehappü ter aee afhangt o U ia staat siin dit tweede front vi te stelleai xooala ook de heerschajflpij In de lucht onontbeet iyk is Alexander eindigde met de wooi De t asis van de geheele geallieerde strategie hangt af van het handhaven van onze zeeverbindingen Niet alleen opdat wu het zelf kunnen overleven doch ook omdat wy in laatste instantie deze verbindingswegen noodig zullen liebben wanneer wü den oorlog naar het land van den vyand willen overbrengen Wy willen 0 eens slagen uitdeelen in piaata van deze te incasseeroi BJJ onze vrQwilUgen Ononderbroken moeten kisten met voedingsmiddelen verladen worden De groote familie der frontkameraden waartoe ook onze mannen behooren mag het aan niets ontbreken S S P K Altatadt O H Chileensche regeering afgetreden DE BEDE VAN SVMNEB WELLES Velgens een Beuterberiehf uit Santtags zou het ChlleeDseh kabinet zUn afgetreden A ociated Press meldt uit Bogota dat het Amerikaanache gezantsciiap Udaar aan de Cohunbiaaneche bladen een verlclarmg hoeft verstrekt over de motieven van de jongste rede van den Amenkaanschen onderstaatssecre taris Summer Welles in Boston waar in Argentinië en Chili werden aangevallen In de verklaring wordt gezegd dat deze rede eerst gehouden werd toen de Amerikaénsche regeering alle andere middelen had geprobeerd RadlotMspraak van WUlkie Winterhvlp vraagt juist UW f fer Giro SS53 Naat de Britsche berichtendienst uit NewYork meldt is Wendell Willkie va plan op 28 October een radiotoespraak te houden NIEirW BRITSCH OORLOGSCREOIET De ritsche ministeT van Financiën Kingsley Wood heeft gisteren m het Lagerhuis een nieuw oorlogscrediet van een milliard pond sterling gevraagd Tot dusverre zoo zeide hy heeft Engeland 2 maal zoo veel voor den oorlog uitgegeven als in de eerste dne jaar van den vongen wereldoorlog n l meer dan 12 milliard pond sterling Daarbü zyn niet begrepen de Britsche schulden die bü de Ver Staten gemaakt zijn en wwden in het kader van de leen en pachtwet Nader wordt gemeld Het Lagerbttto heeft het door de regeeriog gevraagde ooflogacrediet van een milliard pond sterling toegestaan SAIVTS EN CHVRCmiX ZULLEN 8PSEK8N Naar de ActtiMhe aiwwadieBst meldt is Ll6yd George oitgienoodigd het voorzlttecsitay tfp ifeh te nemen ia de bi Kmktost vfea 4e leden vwi Lager ea Ho gerii ils waarin generaal Smo tlitt rede talkeade Geevge al als eerste spreken ea eek fararchill lal later het waord veeren Deze bUeenkomst is niet openbaar De Bntsche berjrfitendienst meldt voorts aldus t D N B uit Stockholm dat in het belang van de veiligheid is besloten de maatregelen voor de dh ect transmissie van Smuts rede naar Zuid Afrika en de reat van het buitenland fe annuleéren De rede zal op grmjofoonplaten worden jopgcnomen ei atei uitgezonden zooals ook het plan wa voOr de Engelsche luisteraars 0H en Hiaa Zan op 8 16 onder 1842 Maan op 18 18 onder S Si4 mft McD la verplicht te verdubteren raa tooaoodcrtfaog lot eoaaopkoatel Laoiaaraa taa ocriui tea oetoa eea èatf aar aa toaaMulai ai oatalohcs otdea Mae a Tu Keuringen voor de Waffen SJS en het legioen Het S S Ersatzkommando deelt mede dat vrüwilligera voordeWaffen S S en het legioen zich op onderstaande data bü de genoemde adressea kunnen vervoegen teneinde gekeunT te worden Tevens wordt er de aandacl op ge vestlgd oi wel specfaul voor Ben die er beswaar tegen hebben hnn diensi bidten Nederland te vervoUea dat thans de mogeUJkheid bestaat em dienst te nemen tn een speelaal waehtbataiUon De opleiding vindt ia Nederlaad plaats terwUbde iniet vaa dit ba 9iUoa ook la Nederland blijven saL liijdens de keuringen voor de Waffen S S en het legioen kunnen jich ook diegenen melden die tot de Oermaansche S S Nederland Nederlatjdsche S S willen 4oetreden 32 10 42 17 uur utrecht Webr mactatlieim Mariaplein 23 10 42 10 uur Den Haag Café Oen Hout Bezuidenhoutscheweg Gemachtiglie vpor de prijzen krijgt meer bevoegdhedeau VERORDENING VAN DEN RfJKSCOMMISSARIS Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Rükscommisia ris betreffende de i evt egdheden van den gemachtigde voor de prüzen Daarin wordt bepaald dat de l evoegdheden vart de secretarissen gene raal van de Nederlandsche departementen van algemeen bestuur op het gebied van prysvorming en prüstie heeraching ovei aan op den gemachtigde voor de pryzen De gemachtigde vaardigt rechtsvoorschriften op girond van deze bevoegd heden echter slechts uit in overeenstemming met den tot dusver tot het uitvaardigen daarvan bevoegden secre tarisgeneraal Voort is bepaald dat de gemachUgoe zyn nieuwe bevoegdheden met toestemming van den iwtnokken secretaris generaal kan overdragen aan een andere instantie Al het voorgaande is niet van toe passing ten aanzien van de t evoegdhed welke de secretarissen genera5il hebben op grond van het besluit houdende regelen met betrelcking lot rechtshandelingen ten aanzien van landbouwgronden het l esluit tw voorkoming van opdrüving van hypotheekrenten het pachtbesluit of het besluit betr ende het bank en eredifttwezen Rechtsvoors hriften vajn den gemachtigde sp grond van zün nieuwe bevoegdheden worden beschouM ais prysvoorsohriften fai den zin Van liet Prijsl elh ersdiingsi esluit Deze verordenmg is gisteren in wericing ge treden BEGELUHi VOOR VBEVERVOEB MET PAARO BN wagen Binnenkort zullen door de Rüksvericeersiaapectie eenige regelen voor het vervoer van vee met paard en wagen worden uitgegeven waaraan zooveer mogelyk zal moeten worden voldaan Indien by controle blükt dat de houders van vergunningen voor dit vervoer in te stérke mate van deze regelen afwüken zal de vergunning kunnen worden ingetrokken Deze mededeeling werd gedaan op een bijeenkomst van Inspecteurs der Ned Vef tot beacherming van dieren Zaterdag te Utrecht gehouden waarbij ffrvaringen werden uitge fiaseld en richtsnoeren uitgegeven Was de toestand vóór den oorlog tengevolge van de overheidsmaatregelen en de actie d r vereeniging vrij bevredigend thans moesten weer tal vaiT vrijnende gevallen orden gerapporteerd vooral bü het vervoer van vee door gplegenheidsvervoerdet De spoorwegen verleenden alli mogeliike medfwcrking in het algemeen reglement zal nog een aanvullende bepamg worden opgenomen Ook het vervoer per boot gaf in het algeno en geen aanleidmg tot emative klachien By de verfor ing eti hehan van het paard werden weer tal van overtredinfea geconstateerd