Goudsche Courant, woensdag 21 oktober 1942

m aoTio a iOW mmmkMJMsmm m RE rsswii SfmA niet met projectielen t NAAPic taNnna gewonbl De 10 iahge W defLaat wonoila te Tilburg IS deur daMn bQ het spelen met enkait gevonden j e c tielen aniatig g rvmiA Iaën een van ie voorwerpan liMMUng tot ontploffing kwam Door acherv en werd het kaaante am snaar lekweut dat vermoatfeiWc aaa dar beentjes zal moeten worden geamputeerd Bet jeugdig slachtotfar is naar het ziekenhuis overgebracht De andere projectielen zijn in bcalag genomen Uit het onderzoek is geblekan dat deze prujeclielen gevondea waren doOT een vroyw uit de Kapelstraat te Tilburg die ae in een schuurtje had opgeborgen Baar zoontje had vetvolfena da gevaarUtke voorwerpen aan het sladiUxHer gegeven BOERENLBIDEK TOOB ZIDID OiXAND VEBTKEKT NAAR DK OEKRAmB In tegenwoordigheid van Boerenleider E J Roskam Hzn heeft boer A de Waard provinciaal boerenleider voor uidHoUand in de vergadering van strjBkleiders gehouden op Maandag 18 wtober in het p rovinciaal kantoor van den Landstand in Den Haag afscheid genomen van zyn naaste medewerkers in verband met zijn vertrek en dat van 50 andere boeren Boerenleider Roskam schetste allereerst den ctbeid welke door hem zelf is verricht om den boer op de plaats te brengen waar h j thuishoort Die str is zwaar en ipr zag het daarom all een verlicting dat in de Oekraïne een s luk land zoo groot als Nederland is vrijgegeven waar de boer zyn vry held kan bevechten Hij sprak den wensch uit dat het den boerenleider voor Zuid Holland in de Oekraïne gelukken zal de taak welke hij vrijwilhg op zich hcpft genomen tot een go einde te brengen De vertrekkende boerealeider bracht tenslotte dank uit aan zijn vele trouwe medewerkers voor de wtjze waarop zu hem steeds hebben bijgestaan in zijn werk voor de vrijmaking van den oer Met de woorden Jk zal van de ft efcraine maken wart er van te maken is eindigde hQ zijn korte rede BiUEiano fiaVKH WINTEBHI7LP In de periode van S t m 10 October is op de kantoreh van Winterhulp Nederland in totaal ƒ 76 175 05 ontvangen BEGEUNO VAN LOONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN Blqkens de Staatscourant van 20 lexer heeft het College van Rijksbemiddelaars een regeling van loonen en andere arbodsvoorwaarden in den bierhandel en de mineraalwaterindusferie vastgestcU Deze regeling treedt in werking net Ingang van de loonweek waarin Maandag 26 October 1942 valt DIT DE gTAATSCODRANT Bij besluit van den secretarim gcfMraal van het departement van Justitie Is eDoemd tot comniasarls vaa politic te Tilburg H Boemna inspecteur van politic eentt klaase te Tilburg Bq besluit van den secretaria generaal van het departement van FinandSn la met Ingang an 1 November ai benoemd tot hoofdinspecteur n s Rljka beiaotIngeB en aangesvezen cis hbofd van de Inspectie der kalMUngen te Leiden eerste atdeeilBg de la SAtonière van Eelde Inapecteur van i tLiga belastingen thans toegevoegd aan het hoofd van de Inspectie der bclaatiaaen XiravcRhage eerste ardKÜag t Erkentelijk GRAAN8CHUREN ArOEBRAND Zaïterdagmiddag omstreeka twaalf uur werd brand ontdekt in een tweetal boerdo Üen toebehoorends aan de landbouwers H Ros en Bastiaans te Rimburg gemeente Ubaeh over Worms Hioewel de gemeentelijke brandweer spoedig ter plaatse was en het vuur krachtig bestt e d met een vijftal stralen kon zij niet verhinderen dat de schuren gevuld met graan alsmede de stallingen voor het veel geheel uitbrandden Hierbij kwamen twee varkens in de vlammen om Gelukkig wist men de w M nhuizen en een tweetal graanmijten te belioud n Verzekering dekt de schads KoaasiN NBDBH ANDSCH CLBABtNGmSTITUCT Koeraen voor atortlngen op 33 October tegen verplichtingen luidende in Belga s 0 14 12 Zuitsersche francs 43 5S Fraasche francs 3 78S lires 1 Deensehe kronen 36 M Noor che kronen 41 BS Zweedachc kronen 444S riniche mark 3J2 dinar oude aehujden 1 43 dinar nieuwe schulden 3 11 Turkscbc ponden 1 45 lewa 2 30 pengo oude aehuMen SS S pcngO nieuwe schulden 45 89 zloty nMVt lM Slewaakscbe kronen S 4I drachmen IX km 3 n Wanneer wU ona er van bewust Büa wat ODac manuen aan het Oostfront voor de toekomst van ons land en volk bereiken 4an kunnen wu er ona niet van af maken met Ito bewering dat wtj daarvoor erkenteltik zijn Innig dankbaar moeien wij deoen strijdcia aijn dezen dapperen kerels die iedervn dag weer bereid zijn het hoogste offer te brengen Deze dankbaarheid ktumen wij aooen door r voor te roraen dat steeds neer pakkettia naar het frant geiaiM kannen worden Voor het nmenstellen het menden van deze pakketten zorgt het v rz rglnt ondt Duizenden pakketten im r den o nu weer gereed gemaakt l andfe noot neemt oen aantal van de7e pakketten voor uwe i eenlng Stort een flink bedrag p girorekefflac IM t n VcrzorglngaAiods mVwilUgerslegleen Nederland KoninglBBC racht n te s Gravenhajge INVAL IN EEN SPBELHOL IS VENLa De Venlosche recherche heeft een geslaagden inval gedaan in een woning aan den Tegelschenweg aldaar ten aanzien waarvan het vermoeden was gerezen dat er het verlMden hazardspel werd beoefend Het was de politie ter oore gekomen dat in de woning van v d N regelmatig gokkers bijeen kwaèten Na een nauwkeurig verkennen van het terrein deed de politie een geslaagden inv l in het liuis De politiemannen troffen in de woning behalve het ecfltpaar v d N nog enkele personen aan die allen in het bezit bleken van aanzienlijke geldsbedragen Kort tevoren had nog een vijfde gokker de woning v laten Eveneens aan den tand gevoeld bleek ook deze man een groot bedrag op zak te hebben Hef op de aanwezigen gevonden geld is door de ptditie in beslag genomen Na verhoor en procesverbaal werden de aangehoudenesi weer op vrije voeten gesteld n L A ML BIBMKNS t Op 56 jarigeo leeftijd is te Waasenaar overleden ir L A M Riemens oadhoofdingenieur van de spoorwegen in Ned Indië is en sore Bim en Bom de fiegmcitieJkerf 140 n HukyniiMn Kl w i i iMWft e n ver fart üj ip4 rtver n ttin wondt MVfCMkrcren 4 t jj goederen d ar midjiei van het Utttof binnfns h pvaartver C7 eri fidt gehouden is ni t het m Si in de vracblruunte onmiddellijk 2t deze hero daartoe ter beschikZZ a ge teM te beginnen en de in g er id le doen plaats heb óort moet de ontvanger oomiddel gk a vracht te z uner beschik i u terteJd met bet uitU iM e teld met bet uitladen be j ai en deze nitlading onverwijld Eai geschieden giint de verzender of de ontvanger tovenvermclde verplichting niet na en Mi t daardoor een in of uitladmgs flnun te worden overach reden dan fH de vervoerde zelfitandig de in of iltlading ducn geadiieden Hij kan bü jilItdinS de zaal op n ndere dan dSj ronkelijlc b paalde plaats ter beKtüking van den ontvanger stellen gi hij kan haaa bij een derde opslaan De verzender of ontvanger moet in vMii aande g val ugi den vervoer de gemaakte kosten vergoeden givijl dan bü de uitlading het risicoij fan de zaak van het begin der uitfa 4i op den ontvanger ovei gaat Voorts de vervoerder in deze gevallen uililiMDd aanaprakeiyk voor opzet en jrwe schuld Verder is bepaald dat de taemeesters der4oor den secretaris jaieraal van het departement van Watenitaat aan te wijzen gemeenten in gtocenstemmitag met het Gewcsteliik jirbidsbureau laadploegen samenstellen welke aan eea vervoerder die een jDof uitlading op grond van het voorl de doet geMhieden Op diens ver k op de snelste wijze ter beschikkin kunnen wonlen gesteld De ter uitvoering van deze laatste bepaling noodzakelijke voorschriften worden door de secretarissen generaal van de departementen van Wateritaat van Binnenlandsche Zaken en tan Sociale Zaken gemeenschappelijk uitgc ardigd Overtreding van iioodanig voorMhntt wordt g traft met heditenis van ten hoogste zes weken of met geld boete van ten hoogste vüfhonderd fuldeo Deze verardening ia gisteren in werking getreden DK BCSCHCRMING VAN DKN INGENIEURSTITEL Haar Aanleiding van de lalr ke vernekeo om inschrüviog in het Ingelieunreeister wordt van de zUdc van iet departement van Opvoeding Wetenschap efi Kultuurbïscherming de afadacht er ép gevestigd dat de commissie bevoegd om ecn daartoe strekÈnde verklaring uit te reiken nog niet j ingesteld Zoodra dit is geschied zal hiervan en van verdere gegevens in de pers mcdedeeling worden gedaan Men stelle derhalve het mdipfen van verioeksehriften tot dit tydstip uit HU ZAMELDE DEKENS IN VOOR HET 008TFB0NT De Utrechtsche recherclTe i er in Kslaagd den 38 jarigen koopman A D te arresteeren Deze man belde WJ verichiUendc burgers te Utrecht en in de mgeving aan vx orgevende dat hij dekens inzam lle ten behoeve van de DuiLsche weermacht aan t Oostfront De man bleek echter een gewone opliclrter te zyn die op deze wijze zijn dag trechtte te daan waarbij hij ge iifeteerd werd door een anderen m in die M dusverre nog niet gevat Mm wortel VIT HET KAAM GlIVAlXEN EN OVERLEDEN De W jaiice Ueen wonende J G R Ie Ede had veel bnt van de jeugd di neren U hem taL Om dit tegen te gaan betrok fL telkens ecnuitkijkpost voor een raam van nr hg een goed uitzicht had op zifn langaard Vermoedelijk heeft R zich lagavond te ver uit het raam geboWi Den volgenden morgeh onden buwn hem althans buiten onder het raam sen bewusteloos met een wonde bij et linker oo 2 aer tot alwustaijn te zijn gekomen in het Jonanoiteh ziekenhuis te tiekom waaheen hij werd overge Mht overleden BtN UKF OF IBN KERKHOT ilscht Dm zelfs een kerkhof niet veilig is t even bewijst d ontvreemding i een partij houten dcelen ter waar an eenige duizenden guldefis welke 2 begraafplaats aan den Sloterweg nsterdam waren opg lagen a J8 jarige grondwerker die ver van dezen diefstal weixl gearres laar ff beriep zich op een onbïkenden Mriclitgever en zeide het hout te goeIff tfljuw naar een timmerman make n het centrum der stad te hebben het genomen De politie tracht fcü Inderdaad werd het daar voor jj jrtste gedeelte enigéevonden en Meze duistere zaak verder uit tè öiarf ken JAARVERSLAG CALVéDELFT Oe kwaliteit ütui de Saldo ƒ 389 160 ▼ j ƒ 649 242 HBT BW BUKST AU VELEN MEENEN RESULTATEN éNGUNSIIG BEÏNVLOED iroOR TIJDS OMSTANOIGHEOSN Het jaarverslag over 1941 van de Nederlandsche NV FranschHolland sclie OMefabri kFn Mouveaux BtabUssements CalvéDelft dal in verband met de Jjözondere omstandigheden waarin het bedrijfsleven verkeert later wordt uitgebracht dan gewoonlijk evenals over 1S40 munt zooals gebruikelijk weer uit door een buitengewone beknoptheid Evenals het v rige Jaar wordt over deaalgemeenen gang van zaken niets HMdegedeelii ea evenmin wordt iets gesagid aver de veranderfageB die de tfidanoutaiidighedeii hebben aaagebraebt ia de productie van de diverse aitikelea Voorts wordt volmaakt gecvegoi ever dca gang vaa xaken ia 1942 Aangesi i reeds meer daa drie kwart van het boekjaar verstreken is soa het geensains een overbodige luxe zita gewaarf wanneer men aaadfelhonders iet bad medegedeeld over de te lytrwaebttgi rcraltaten over 1942 Voorhal nn het Avidead ever IMl is genassaerd oadst over IM nog een dividend van 2 pet oy de gewone aandeelen was nit keerd sou eenige nadere medede Hnf niet overbodig zUn geweest Uit het verslag van enkele regels k r men slechts lezen dat de inkomstenrpVp n5 een bedr van 4ei 9S0 fv i 507 453 aanwijst Nadat aan dit bedrag nog een onverdee d winstealdo van het Vaa deskundige lUde vernam De T legraaf dat r geen waarheid berust in allfftieil sombere beschouwin gen over de samenstelling van onre sigaren De sigaar die men in den winkel koopt is van gehalte heel wat beter dan men zich wel eens voorstelt en v k de vele smrogaten die nu en dan genoemd wtirden bevindt ti h geen enkel in het prodiKt dat wij soo re nutig t het in spaarzame hoeveelheid in den winkel koopen Eenuitiondertn vormt slechts een klein pMeentage hop dat een zóó geringe hoevedheid op het totaal uitmaakt dat h sledils door kenners kan worden olpt gemerkt en het befaamde kunstomblad dat ook nog weer voor zeventig procetit uit tabaks verschotten bestaat Deze overschotten waarop men n vredestijd niet zuinig was worden thans door alle sigarenfabrikanten bewaard en voor een groot deel verzonden naar een adres in Amsterdam dat de bakermat van t i igenieuze kunftomblad kan worden gMoemd Het wordt len slotte naar Haftum verzonden waar het volgen een bepaald procédé lot omblad wordt verwerkt Verdere surrogaten zijn niet in toe J passing Een scherpe controle hieirop oefent het Rijksbureau voor tabak uit en alle producten waarin andere ingrediënten worden vèrweiiit mogen slechts als surrogaat in den handel worden gebracht s ioals b v de donker uitziende z g zuig y igaren Inrakidels wordt er vwl eirnslig naar gestreefd oti als aanvulling op de aanwezige tabaksvoorraden een vervangingsproduct te vinden Zoqdra men in vorifte jaar ad ƒ 51 27 3 v i 2a3 707 dit opzicht slaagt zal eersfhet Rijks toepevoesd moet dit totaal verminderd bureau de zekerheid moeten hebben dat deze aanvulling inderdaad een zoo4 waardig mogelijk karakter zal hebben Tot nog to is geen goedkeuring ver ï i e alpemeeene onkn sten ad ƒ 37 980 v j 36 8 W en d afschriiviflR op gebouwen ad ƒ 86 0 2 onv waarna een bedrae overblijft van leend Wel is een pr araat in önder jp 389 180 v i 948 42 Hieruit wordt zoek dat goede kahs van slagen maakt Het beste zal de tabakspositie gediend zijn met een aanvulling die door de keifindüstrie zou kunhen worden opgenomen ZU zou dan dus een hoexeelheki z g pijptabak kunnen vrijmaken die dan voor de sigarenrooker s kan worden aangewend Dit zou tevens billijk zijn tegenover de sigarenrookers daair de pijptabak nog geen enkel vervangingsmiddel bevat en dividend van 6 procent op de preferente aandeelen waarvoor een be rlrag van ƒ 60 MX noodig is iiitgekeerd Voorgesteld wordt het saldn ad rf 29 160 op nieuwe rekening over te brengen Uit deze cüfers blijkt wel dat de tijdsomstandigheden van ngunstigen invloed zijn geween op de resultaten van de maatschappy De toelichting op de balans is vrijwel gelijkluidend aan die van het vorige iaar zooda men geen n euwe gezichtsountcn kan ontdekken De eenige mutaties van beteekenis op de balans zijn de daling van de crediteuren van 868 074 tot ƒ 232 983 en p süjgine van Ie debiteuren van ƒ e9 675 tot ƒ 887 210 Voorts trekt nog de aandacht de stijfijig van den post fondsen ter beurze genoteerd van ƒ 116 954 tot ƒ 443 297 Uit de toelichting blijKt niet höe de samenstelling van dit grootere bedrag is zoodat men in het onzekere blijft of hierowjer misschien ook een min of meer beTafigryk bedrag aan aandeelen is begrepen De Balaas De balans vermeldt a s Activa Terreinen gebouwen en machinerieën ƒ 358 726 v j ƒ 442 788 Aandeelen in andere ondernemingen ƒ 11 745 736 v j onv Fond en ter beurze genoteerd ƒ 443 297 v j ƒ 118 954 Vordering op de Mij tot Exp der Oiiefabrieken Calvé Delft ƒ 6 791991 v j ƒ 6 705 930 Andere vorderingen ƒ 44 000 v j ƒ 52 500 Debiteuren ƒ 887 210 v j ƒ 699 675 Tepoed aan inkomsten ƒ 1993 v j ƒ 1 233 Bankiers ƒ 17 764 v j ƒ 146 720 Passiva Kapitaal geplaatst Gewone aandeelen ƒ 11 898 480 v j onv 6 cum spref winstd aandeelen ƒ 6 000 KX v j onv Algemeen reservefonds ƒ 1 133 007 v j ƒ 1 132 861 crediteuren ƒ 868 073 v j ƒ 232 953 SaWo winst en verliesreHening ƒ 389 160 vj ƒ 649 242 KORT VERHAAL Ongeluk of misdaad DOOB B L VENZBLAAK T 7 ILLA Hon Repos ïs tot den grond toe afgebrand zei Inspecteur Henry ChardOn van La Compagnie de Surété de Feu Centrale Commissaris Dechery keek item ongeloo g aan rMon Repos van monsieur Armand de SavignacT Neen van Rob r Rochet Dechery kneep z n oogen half dicht Ah in het Pare Montrouse Hij kauwde op zijn eindje sigaar en mompelde iets waaruit Chardon meende te moeten opmaken dat hij het met dè zaak niet eens was n Strop voor jullie Chardon Is bit niet Zou ik ook denken Robby Rochet beeft Mon Repos hij ons verzekerd vow vijf millioen francs Hm bizonderheden Ja itochet schijnt tamelijk wel op de matten te zitten heeft Dumare van het informatiebureau mij verteld Hij heeft al zijn deposito s opgei omen en zijB schulden zijn bijna allen al men dan twee weken vervallen Vervallen Ja dat wil zeggen dat de vervaldag is verstreken Van Livorno uit heeft hij om surseance verzocht Veel schuMen Omstreeks drie millioen Twee maanden geleden is Rochet naar Livorno gegaan met zijn bediende George Farmes zei Ctiardon Verder heeft hij geen personeel en de villg is al eer dan zeventig jaar oud Markies Bourguignon heeft hem er twee millioen francs voor geboden als hU Mon Repos laat restaureeren maar daar had Robby geen zin in Ik ben in de ruïne geweest maar er is geen touw aan vast te koopen Codfciissaris Dechery kneep zijn oogen heelemaal dicht Dat deed ö altijd als hij dacht dat er iets niet m orde was Daarom iliep hij büna dagen achtereen Heeft men Robby Rochet al bericht van den brand gezonden vroeg Hij j De fnspectcur haakje een briefje te voorschtin 1 Copie van het telegraml tdi biS j laconiek Robby komt met de Lufthansa terug en er mag niets aan de poinhoopen gebeuren alvorens hij hc zelf heeft gezien Stop zei Dccherr snel Wat zegt André Pons de brandweercommandan er van Zijn er geen iporen van opzet Kan ér geen misdaa rtn het spel Zün Pons meent dat er kortsluiting is geweest maar hij kan niet meer con8tat eren waar en doe welke oorraak Larie schold Dechery André Pons wil Hobby de h 5nd boven het hoofd houden Hü is door en door vakm n en hij weet drommel goed waar hij Vortyluiting moet zoeken jHü en Robhv ziin stpmkroegvrienden maar Paul Trevor zul het wel uithoeken Die surseance en die schuMen van Rochet ziften mij dwars Gek nietwaar M Br Hij ging niet verder en het eirdje ifjaa verdween door het open raam terwijl hii met de andere hand op een Imoo drukte Toen de detPrtieve Paul Trevor binnenkwam en H Hty Chardon hem namens de verzekefingsmaatschanoii tien nrocent beloofde gintr hii dadelük naar de puinhoopen en stoorde zich niet aan het bevel vsn Robby Rochet om nerge n aan te komen Een halve dag brscht hy 7oek tustehen de no rooSetide hoopen zwart peblskei e steenen en er kwamen diet rimoels in m voorhoofd Daarna nem hij een taxi naar het bu vaa Compagnie Electrioue de Paris en had pen gewichtire technische besoreV ng met moneieur Clement die Jiem z nieuwste i ilv ndins demoTfreerde Drie uur later arriveerde Robbv Rochet met de viermoforipe Roland maar Trevor stond hem met een taxi OP fwachten Blij u te zien monsie Jtpc iet innlkte Trevor CoSifnlwnaj eehorv is boos on ut o tf rr Robbv Roch riee d verbaasd maar de insn3cteu lachte hem uit heti eer een onbajeef e kjirakter rek van hem was malir daar kon hii tegen doen hoe d Vwiil hii het nok had genrobeerd Voor vijf mi liocn francs h d j wel ee i beetje bsfe uit Je oo en V inflen kijken m sieu Rochet eppt e hij Wat is er n de hand imtf de nit r ornno e Wat wil conm lS9a i Diichery van mij Aantal m GELDIGE BONNEN ArtOM Aardappelen S3A 1 kg M Oct Aardappeiea B 1 kg M Oet n gr M Oet brofgek 58 Bloem br 408 ma 410 411 70 gr 31 Oct Boter s SS 115 gr ao Oet Boter 1 I 2 0 en 3 Sl l 3 62 4 61 res 1X5 gr Itlfov Bit od of geb S3A 400 gr M OetBrood of geb S3B 90 gr 24 Get Caiocolada 51 5 100 gr 31 Oct Gort 40e 250 gr 31 Oet Havermout 405 125 gr 31 Oct Honden en k br 10 1 10 kg 31 Oct Jam 4 500 gr 31 Oct Kaas 397 3M 39 100 gr 31 Oct Kolfiesurrogaat 400 250 gr 28 Nov Melk 53 H4 L 24 Oet Muitjes en Iwierham stiooisel 403 300 gr 11 Oct Petroleum BAkaan 02 2 U 31 Oct Peulvruchten 404 125 gr 31 Oct Puddingp verm enz 407 100 gt 31 Oet RUst 4 57 4 58 ret 250 gn 31 Oct Rundvet 93 100 gr 30 Oct Scheerzeep M 45 gr 3 Dec Sifaretten dames 53 20 stuks 24 Oct Suiker 402 1 kg 31 Oct Suikerwerk 53 54 100 gr 31 Oct Tabakskaart 53 1 rants 34 Oct Taptemelk 1 59 2 50 1 L 24 Oct Textielk 3e serie 21 t m 20 Tcxtielk 2e serie behalve bon K Vleesch 53A 100 gr 24 Oct Vleesch 53B 50 gr 24 Oct Zeep 270 28 i 75 gr 31 Oct Huisfaoudieep 370 samen met 371 80 i 90 gr ll Oct Zeep M 28 i 75 gr 31 Oct zeep 371 liSO gr wasch of zeepp 31 Oct Zeep M waaehp 250 gr wasch of zcepp 31 Oct Toiletzeep M 75 gr 31 Oct Zeep 412 24 28 gr luchtgevuWe eenheidszeep of 70 75 gr eenheids toiletzeep 31 Oct Brandstoflea I KleinvertJr 5e 6e 7e n 8e periode 1 Eenh 30 AprilGen Anthradet X 1 Eenh 31 Oct Gen Turf X 50 stuks 31 Oct Brandst krt BV 01 t m 1 Eenh 31 Dec Brandst k rt BV 06 1 m 08 1 Een h Ï8 Feb Kocdideeleind 01 02 03 en 04 KF De winst en verliesrekening 1941 staat debet v6or Algemeene onkosten ƒ 37 980 v j ƒ 35 855 Afschriiving op gebouwen ƒ M 061 v j ƒ 88 062 Saldo ƒ 389 160 v j ƒ 649 242 en credit voor Onyerdcelde winstvorig jaar ƒ 51 272 v j ƒ 263 707 Inkomstenrekening ƒ 461 929 v j ƒ507 453 I SPORT APPUCAIia CITItSVSSKN uchamcuseb OPVOCDING Tn een rroot aantal gemeenten ztiB na 1 Januari 1941 gemeentelijke applicatiecurnssrn ireorganiseerd ter stimuleering van het onderwHs in de Uchamellike oefening Df secretartsgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Kuituurbeacherming heeft thans asn de daarbij betrokken lijnde instanties geschreven dat hij deze activiteit der gemeentel estnren zeer heeft gewaardeerd en degenen d inkt die op de e wijze hebben bijgedragen tot de lichamelijke opvoediiïg van de lagere schooljeugd Thans is spedaal aan de Rifkslnspectle voor de iichamaltjke opvoeding de taak van de herscholing en stimuleering van onderwijskrachten ten aanzien van de lichamelijke oefening opgedragen In het belang van de gewenschte eenliefd In opvatting en werkwijze bij de organlaatle dezer herscholing dienen deze cursussen In den ver olge slechts te worden georganiseerd in overleg en samenwerking met de rijksinspectie voor de lichamelijke opvoedHlf Trevor dacht na maar hij wist dat Rochet in de knel zat en daarom zei hü Dechery wil weten waarom je van Livorno uit naar je eigen villa in Parijs telefoneerde ofschoon je wist dat er sinds twee maanden geen sterveling over den loer was geweest Robby Rochet haalde onverschillig ijn schouders oo Tk heb niet getelefoneerd T De directeur van Ca liosirohotel in tivoiTio heeft beweerd dat hü je heeft eholDPn omdat ie eigen toestel nog nictAolautoniatisch is en tnonsieur Clement van Comoaenie Electrioue de Paris heef drie maand n geleden een automatische rmelt vhakelaar aan je telefoon gemaakt die JoorverWndinp jreeff met het el ctrische kacheltje dat ie tegen de pluche gordijnen voor het raam hebt opgehaneen voor ie met T Mi p o Marines naar Livorno sing Toen je intercommunaal telefoneerde me het kachf tie branden en daar konden d gordijnen niet feeën Maar er was fuemand die het kon verhin ren en ie had een chitfe end ilibi Rochet Maar wat ik zeeifen wil over die surseance zal no wel ttn hpHi woondi gesproken wo den S op chauffeur we zijn er Ik 1 k dat m sieu Decherv uw kamer wet nan ka f zal hebh n Tn e V Ptva hebt u voor een ptf i ar Tifis logie TTiof oifbiit on jifaatykosten dFFIdEEiiB MBDEnKELINGEN vtmméoKN en i ijriu vi EEsecH De Directeur van het Rijksbureau voor Chemische Producten maakt bekend dat met infeng van SI October IS4Z wordt ingebokken 1 De dispenMtle van bet verbod tot het koopen verkoopen afleveren bewerken verwerken doen bewerken en doen verwerken van beenderen zonder aijn schriftelijke vergunning welke dispetuatla in September j I bö publicatie werd verleend 1 De dispensatie van het verbod tot hei bewerken verwerken doen bewerken endoen verwerken van lymvleesch met Inbegrip van chroom chaafsel van eenhoevlse dieren runderen schapen geiten en varkens onder a tn aefermelllke varguniung welke dlapensatie eveneens bl de otider 1 gvaoemd publicaUe werd verleend MM orrasuaBOQAATTomruznwBN Se getdigheidaduur vaa d toewtliiiKeiivoor kofftenirrocaat met en vervaMatvi Celegen in het tBdnk va t Noveiabsr tM n met Nwember te vertaBCd tal Mmet t December Ittt MM De nMMNPd te Driebergen TBOKN VBaOACflITBN SLAGBOOM V d NBOT IN ItONTtlN KESP 20 BN S lAAB XmCHT Gistermiddag haeft de Utrechlache rechtbank een aanvang gemaakt met het proces tegen de drie daders van Ijden moord ta Ortebergeit De namen ter verdachten zijn Slagboom v d Neut en Montün De voorgeschiedenis van dezen inooid oegint voor wat het gerechtelijk onderzoek betreft op Woensdag 17 Decemiber van t vorig jaar toen art eiders in het bosch van Waveren onder de gemeente Driebergen Rtjsenburg toevallie in een kuil het in verren staat van ontbinding verkeerende IQk van een toen nog onbekend manspersoon vonden Alhoewel de vermissing van dezen persoon nimmer bjj de politie was ingegeven kwam uit een nader onderzoek vast te staan dat men hier te doen had met het lijk van den 18 jarigen Homkiamp uit Utrecht V rder bracht het onderzoek aan het licht d at H op 30 September van het vorige jaar met drie andere jongens ongeveer van i jn leeftijd het laatst in de gemeente Driebergen was gesignaleerd Kort daarop kon één van hen Slagboom worden gearrssteerd en na een aanvankelijke ontkenning gaf hij toe een der daders te zijn eweest van den moord op Homkarop Hy noemde ook den naam van een V d Neut wonende te tienen aan de Vecht maar deze jongenfan was voortvluchtig Na ijverig speuren wist men hem echter te arresteeren op een boerderij te Bleiswijk En weldra was ook de derde dader gevat want toen de beide moordenaars den naam van Theo opgaven als medeplichtige werd binnen enkele dagen ook de 22 jarige Theo Montijn te Utrecht aangehouden en na t iens bekentenis medeplichtig te zi in geweest aan den moord evenals de twee anderen achter slot eh grendel gezet De motieven welke deze daders tot den moord aanlèidint hebben gegeven waren gelegen in hel feit dat het viertal zich o ield met den zwarten handel Het slachtoffer Homkanp wilde zich naar is komen Vast te staan aan het drietal onttrekken omdat het hem blijkbaar te heet onder de voeten werd Daar hadden de vrienden echter niet van terug Zij wist i tiet H zoo voor te stellen dat zij ge vieten door de politie op de hielen werden gezeten en dat de eenige mogelijkheid was met een vliegtuig naar Engelatid te vluchten In dezen onzin geloofde H en zoo sprak men af geisamenlijk op een avond van den bewusten SOen September naar het bosch van Waveren te gaan waar het vliegtuig zou klaar staan en des avonds zou vertrekken Zooals afgesproken ging men naar het boach en daar hebben de drie vrienden H op fo i ve iVe w ize vermoord Verhaar Eerst wordt verdachte Slagboom gehoord De president gaat met hem den moord uitvoerig na Slagboom vertelt dat zy reeds lang van plan waren Homkamp om het leven te brengen zü hadden last van hem en zij wilden hem maar liever kwyt zyn Hy wist te veel van onzen zwarten handel xei Slagboom Uitvoerig beschrijft hü dan hoe lü Homkamp van t leven nebben beroofd Vervolgens heeft de president v d Neut ondervraagd Verd doet zeer vreemd Hij lacht maar zoo n beetje voor zicj uit en brengt tenslotte naar voren dat hü zich van de zaak weiiwg of niets meer herinnert De derde verdachte Montijn vertritkalm hoe de moord en uitvoer is gebracht Evenals Slagboom heeft Montün berouw van hetgeen hij he t misdreven Hij zegt dat hij zijn straf gelaten zal ondergaan Uit de verschillende rapporten die over d verdachten zijn uitgebracht blijkt dat Slagboom wel leed aan een ziekelijke afwijking maar dat hij overigens volkomen normaal is Zijn niterlüke onbewogenheid heeft den deskundige verbaasd Het rapport van v d Neut zegt dat verd eigenlijk een groot kird is een echte sul die zich gemakkelijk door een ander laat meesleepen Venl is verre van normaal en het is zeer wel mogelijk dat hij zich de daad te Driebergen niet goed meer voor den geest kan halen V Over Montijit zegt het rapport dat hü uit een degelijk gezin stamt Amivankeliik wilde hij bij de marechaussee komen maar toen dat niet lukle is hij de hou vast in het leven kwijtgeraakt Nadat de getuige deskundige de prose tor dr B J Mtoaent is gehoord die over de oorzaak van den dood verklaringen aflegt is het woord aan den officier van Justitie mr Alberda Het requisitoir Spr staat uitvoerig stil bij de beweegredenen van den moord Het staat volgens spr volkomen vast dat Slagboom de hoofdschuldige is BU hem hebben zich ook sexueele practtjken geopenbaard en hij was het die op de idee kwam om Homkamp te vermoorden De etneier eisAte tegen hen een gevangenisstraf voor den tijd vaa twintig Jaar Daar y é Neat aiet votkeman taerekeningsvatbaar is eisehte spr tegen hem v f ur terwUl de oMeiar iecea Mantua acht Jaar eisAte De verdedigers mr Van lUvenswaay wr Van Heyst en mr Wemmerslager van I MTwoude hebben ieder op hun beurt clementie voor hto cHënten verzocht De lechtbfcnk lal ver veertien dagea uH yraak doen