Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1942

DONDERDAG 22 OCTOBER 1942 r MeMUe Schouwburg Bioscoop DOl Us S i i KIS Talef 37 FAMA vertoont slecht 3 DAOKN ZATHIDAa ZOMOAO pAANPAa DE NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 29October half acKlprecws WILLY DERBY S 29 JARiG JUBILEUM Een schat van herinneringen Maar ook geheel nieuw repertoiro Seit dauceettd tca camtna met de besla artisten van cabaret en variété Pniren der plaatsen bal inb p 75 1 I 2i i0en2 flaatsbespreken aon d zaal dagelijks vana DINSDAG van 11 1 m van 7 9H uur Komt atlat Uilfy ttA t fuMeut ineeuieee DE KLEINTJES RUBRIEK y m Kwartjotrubriaki wordt opgenomen DIaadap Dooderdaga en Zaterdags Urief Beü ekküigadvertenties 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 m M meer 0 t 9 An liere adveitatties 1 m M f 0 76 elke 3 m M meer ƒ 0 10 aUes 1 v tbetaling Ad ver tenties onder nummer aan het InireaiKlO cent verhooging Bew snummer 5 cent extra Inceodiog den vooratgaanden dag Brieven kniinai worden afgalMMiM ellcao werkdag van 9 t uur Zaterdags alleea vaa 1 nar Woonruimte gevraagd s7aanle drie personen Itefet met gebruik van keuken Brieven J M PREIJ van Bleiswijkstraat 33 den Haag êfWU uut 2027 UtHJOA La OPONSTOONBSL Oe daverende Uch tvue met LOUIS iOUWMEESTER EMIL BUZIAU jr Jople RIndorp Wim van llerk Tinni V isstr ej in Lackea aan 1 loe nda kaad EEN VROOLIJKE AVOND loegantiv icderen leeftijd Oralh fii t enstalling Plut ibeiprekcn dagelijki van 1112 en van 2 4 uur Zuodag nor en 1Ü 3Ü DeHollandschesuccesfilm ome WCNSCHEN lederen leeftijd Za1erdaf midddg 2 uur MATINEE meldde HoU landsche lachffltn DRIE WENSOHKN IN DE POVER Zaterdag vimTf 5 uur en Zondag vanaf 2 30 MUZIEK hen ïei f afwisselend programma OA NAAR REUNIE Iedereen doet t Ons lunilvleescli is maleoh daar beginnen we mee vlug oaar en lallnM nial by het braden Ook deze week Vit Sehapenvleeieh laedwerel met Tong heel erg lekker I aekoekto Warsl fQnl Zure Zuil heerl Qkl snonie Rauwe Reakwerat die moet U maav ns proberen Slagerij Kaars Oouda Telef 2S12 Wetlbaven 36 M KOOLWIJK Metselaar ff f Schodrtteenveger Witter tWAIITEWE 3l 8 INaENIEUR ZOEKT In Qeuda of naaste omgsvlng gestoffeerde eventueel gemeuDlleerde KAMIRS annex keuken Brieven nó O 6090 bureau van dit blad vr voor d ol te huur ef l9 koop HUIS In Oouda ol omsir no 435 Boekhandel VIEL Reinkenstraat 4 den Haag e Net gevraagd Zondags vrH t TIENDEWEQ 82 Meisjes en Strijlisters gevraagd tegen hoog loon BLEEKERSSINOEL 57 TE HUUR gevraagd door echtpaar zonder kinderen Qsm SliSlaa ikantor m Rebr v keuken of zit en slaapkamer Br no U 6063 bur van dit blad MEVR ABBEMA Park 9 D vraagt een flinke Dag diensilioile Gevraagd ZIT SLAAPKAMER m pens v Zat tot Maand atw Br no Q 6064 bur v d blad hnwiiil m PntziiiifirzMiiiin IliM TENTOONSTELLING op tATmOAa X4 OOTOaU I94l hl Café ResUurant Ter Gouw bovenzalen van 2 9 uur n m Expositie van Postzegels en Poststukken van Nederland en Koloniën Europa en Overzee Entree 15 cenL CItie bsaeoksr eatvangl e a M aondor pmHbrlaMiaart mei daarop gssisld spaolaal olotiipel dsr laatsonstoHing THALIA Kleiweg 103 lelel ZtSO ouda Dl UOSCMP waar U zich o ch het beste thuis voelt Vanaf Vrijdag 23 October tot en met Wo sdag 28 October E KONINGEN VAN DE LACH De Doensoha oarkomlekan IViUi tH zlVCui Hun lacbkanonadeheet Lumpsnkavatiers Bezoekt in groote getale dezeformidabellkichavend Toegang alle laeHllden ATTENTIE ATTENTIE II 4 Zaterdagmiddag aanvang 2 30 uur groot familie matinee met de LACHCLOWNS WATT EN WATT PRIJZEN I Kinderen v f ƒ 0 15 Volwassenen avondprijzen M TMHma MHBTOH ca wmn i KUSI I4e iqiT ntnma vim UH n Mit urn mmimst TS uit ttU TIW lOIO mt tat Ma un on iiai iins mms vSt m iSn luu ts r urn itim aoMt isne asiK l ruMiEN v H ƒ m 4l 1 MO tt Mt tOM W ITM I7M m ItM VM IIH UM Mit W M l MN MM VM irt t4M ten mai MU UM HOI MW MM MU M tan n es 4iii g 16 UM 10l TtH IMI üia Uil nil Tdi IMS Mts HM 6M1 M44 tS Mi iS ÏSS SS iMM I tlRl UM lU j tM iw n xx u litrr fiTM tlwi t iii i u imm itiS i w iMm mist uritcn iMM lUM am iui imm tMM imm imm luia ir I hm laon iomi imh imm latu taiM t M te H lUM IJM iWTj IW IMM IttMUlW ItWa ll M IITM lUiM itni IIHI tam IMM tH iwis itou 19IW i iM imi iiMf iMn ii IMM IMTS Min MUt ma i un itai laon iom imh mm latu taiM laHi imm imIc teMi latal i m tatn laaia taan taan iiaae tram unt iiim ina 114M iim 1T7M ii a laMi laOM laMt laiai lataa itiia umo Um loio imt imh imm im uon iwM law itarc istlt MMS iMtn 4 1 n aw aia tlU 1171 ito iMi S i niT SM xiaï M7 fiïa aM aw asat aaoa Mia Sn aa4a m 4 aua asra aast I14T aiM 31M aisi aaat sio UM asM S7W 37W aiioo aa4o uit awa 4aM 4aaa 424a 4S 3 438 1 197 wt aöi na Ti 1 W UM te 4at 7M iioa ran ataa a n HO laaa 1107 awi s SS 81 jg UHi laM I07S im l a UM IMO Mis lüi i nta asit Sta 6n 66 ia7a 3428 34M 88M 9882 M 44M 4496 41ia 4143 4H1 aaaa saaa aaöi 6987 6987 SOe 98M awa Miaaiao aiea MN MTI 3IM Ut IM 4H1 4H3 4n5 aaia aaM ura ISiSS 94M 8B 4134 4IM 4a6 5091 6636 6817 6117 6470 6400 0604 6947 6916 69U 6988 6904 aeao 463i 464 4664 aoufi 6OM 6914 B6ia 6766 M14 6037 6063 6416 6466 6687 6933 7360 7372 7747 7748 4681 ati 4B1 4aa MU M f SS at BI 7DW aTM eiai wil 6021 4aa MIS MI6 68S9 7186 7139 rraa ISSi SU 88H ffiia TOla 70 74M T4n 7618 7aH 7na 7M1 7820 7900 77B3 7B0O 8310 8484 864a ani 897s 6n aaoe 8860 8861 ae46 BOM toftt OOM 0177 I203 8279 9280 9316 8884 418 0427 467 9469 MID 0471 9664 0673 9091 9741 0819 M16 0079 10007 10014 10O23 10038 10037 10062 lOOM 10008 10168 10170 101 11 10230 I0M8 7631 1 4 78 aOoS 800B Ml 8093 6017 81U4 369 MO aua 441 8447 8463 ataa am 6768 btoi aaaa 8061 9i4 OM aon 8096 ntt 8170 n49 M9a aaM 0409 0416 047a Mn 6ia tu mio seai aaM Ml 8968 10OT7 10291 tOM7 10378 10301 10306 10338 Ifi jO 10336 10J08 1UJ06 10662 lA lOatiS IMTO 10678 10793 10776 10609 10807 10648 10043 10033 11009 11011 lioai lt 7 11066 11136 11140 11191 11484 lUM 11212 1121 11287 lino lian 1198 11307 11323 11764 11897 11420 11456 1I4M 11506 11666 11599 II4W 11089 11690 11676 11697 11712 11713 11796 11776 11708 11814 11847 I19M HOM 19033 13031 19041 laOM 19078 laiM 19901 l 9M 19989 199n 12306 19808 12310 13316 12350 12361 13362 12400 13418 12433 13467 12488 13S0T 13523 13953 13970 13046 13693 12673 13686 12608 13711 12793 19741 12748 12770 13794 13879 12889 12909 13990 I99M 13099 13005 I39M 18330 13390 18329 18367 13313 Ui y 13349 13363 13307 13490 13459 13460 13490 13317 13503 13608 13631 13640 18e UM9 13484 13747 13799 13738 I37T9 13893 13841 13 47 18891 13a7a ISSW 18826 13941 laaOa 14039 1406S 14089 14W8 14111 141 UIM 14938 189U 14840 I48W 14860 14974 14399 14433 14403 14491 14490 14530 14931 14113 l4aM 14609 14018 14640 14040 14692 14736 14752 14776 14776 14706 14aW 14a9e 1493 18048 19057 15096 15100 1516 1SII8 191M lOlOo 182M 19981 laaM IMU 15309 19860 1M96 1S3U ia4H U6M ïliH tWTO tuil t5M7 15599 15626 1500 15649 15600 15678 18108 laTOS 15710 tt780 19791 19833 15838 15030 15030 15976 15070 16018 16g39 10e4a laias tarn lauio uaoa 16211 1024 1635a 18292 imut 16404 lötM 16440 10450 10461 10473 16661 16590 16601 ISI 10 16630 18773 16702 lOaoO IMSI 16918 1M62 169W 17010 17011 17013 nuji 17057 17111 17144 171M I71M 17306 17300 179U 17380 17435 17404 17916 17530 17673 17570 17M8 1T9M 1760O l a49 17HI 1766 176W 17703 17746 17764 17770 17704 17 17 I78U 17B79 17M8 17901 17907 17999 18003 16031 18043 ia048 180 0 IStU I8in IMtt iMia IMM 1B997 18957 18265 IBSOO 18344 IMM UMI Itan laHB 18448 18494 1852a lM7a 18633 18796 10766 18849 laSM iaaa4 ISatS 18841 lami IMMB tOOM laOM 10140 10251 19 56 193M 1M13 10494 laOOa t94a I97T 197M 19707 inM 19800 1W17 18899 ISaa 1M79 laaM 1MI6 IMM t aea tami aoois aoota 200M mioo mii7 aoiw iu 64 20166 wiai 90914 9n44 903W 90378 30379 30383 20453 20610 96885 30888 308M MMI aOaiT 90478 90790 m 90784 80nB 90758 90787 9 119 tUVI tM IWU MtioansoanMM w vmtenncea fi kH am t3a lUst premi vu I M t NXinort mb Mlft G n pnmitfln 8 0 moat si M 1WS3 meet fijn 10988 Adverteert in dit blad ZC GINOEH OP DE Hliy tUJKSREIS MAAR VOOR DIT HUWELIJK VOEIDEM Zf NIETS EH lOCH LOOPT HET ANDERS IN DEZE AÜ1 6l AARDIG5rE COMEDIc met HERTHA FEILER ROLF WEIH HEINZ RU HMANN lacoMie un EKN FILM om te fochon te gfjm achen en goMckig fttf Jm NEDERLANDSCHE SPOORWEQEN Verkorting van den yr M termijn voor het laden en lossen resp voor het ten faivoer aangeven van wagera Waigaiii bijsondw omitendighadM wordt Ingaande Maandagb 26 Ort bar a 1 de vrije térmijn voor hd laden en iotien van wagaiu zoowel op werkdagen als op Zondaganb tarugttebracht tol 6 araa Na ve v strijking daarvan la hst reeds verdui belde staangeld verschuldigd met een minimum van f 5 per wagen Mét ingang van denzeKden datum wordt voor het aangeven ten Invoer en het visiteeran van wagonladingen uH het buitenland zoowel onderweg alt bij aankomst een vrije erm jn toegestaan van 6 uren vallende op aua rarkdagen tusschen 9 en 18 uur Nadere Inlichtingen verstrekken de stations De DirecUe Utreciit October 1942 Deelname aangjeboden in ot overname gevraagd van bestaande Suikerwerk of Chocoladefabriek iscretie vfeiiekerd Br o opg bijzonderheden no G 6055 bur v d bl Oevr agd werkster Meandag iuünne dag VrUdag geheeJien dag Krugeriaan 1 Wed vraagt wat speelgoed te koep voor meisje en 2 ICPgana Br no 3599 tuur bl Tt koop een gebr Heerenfieta met bamdien Te lievr Voaeeotouirctikade 25 Gouda Geviaagd een net meisje WMir hahre dag n VrUdóg den getieelen dag L Tiendeweg 61 Te koop gevraagd een paartwoge datneaadioeneat tn 41 Br met prijs aan WcatemdeH 10 Moordrecht Gevraagd nette werkster voor den Zaterdagnwi n Scboenuker Oostih tv a 20 MevT de Goey OOBtihaveo 57 VKaa wegens buweUJk dier tegenwoordige een MEISIE Aanm tusschen 5 tot 6 uur behadve Zaterdag TK kÓÖP een goM i el dè radio met kast en ngc4 ouw do hiidspreJcer geen U KG Krugerlaan 17 2 x ibell en Te koop gevraagd een gasfornuis met oven en een grdoi komusiewhofc Br m 3538 bureau van dit blad Te konr gevraagd ged woning of ongem kamers met gebr van keuUcen Br no 3589 bureau van dit blad Ter overname gevraagd een babyuttaet Br no 3990 bur van dit tdad Ter overname gevraagd 1 p Iiooge Jon BnBSohoen n m 41 en 1 paar öeenpijipen Adre j Burgvlie kede 16 FLINKE WERKSTER gevraagd 2 ttalve daigen per week Oioeneweg 1 TB KOOP een waaobkuip Bockenbenestiraat 24 WOnCR U wat UW rUwi l aedtaende den winter of ibergettr Laat tan eerat Uw tiadden repatvaren en 9 verdar adviee gev en 1 C R W Toaabergstr 38 Tel 3697 Oevtaagd een sMbJe voor den margen of ffinke rerksier voor 3 ochtestdeo KapteiBk MartensBincel 74 Bua tegen 1 Nov v halve dagen een R K dlenatbode 2 eiBit küBin weifeen vg g v Br no 3496 bur vMi dtt bL TE KOOP een bakf ieits m goede banden ODtBt Hujlgeoatraat lOOi Vow Uw oud evarhemd nieuwe front l oorden enmanchetten Lange Tieodeweg 32 Beeft D stof Wü maken ovdhemden tiaar maait Lange Tiendeweg 32 Blectr gramotoeB motor met of aonder pid up te koopgevr tevens gojede luidspreker Br no 3569 bur van dit itlad I Radlotoestei te koop gevr Jdein defect geen bezwaar Brieven met uHv I eschr en prijs no 3S70 bureau van dit blad LllTHERSCHS KERK Voor de Chir Jeugdivereenlgii g mtereésante Liohtlbeeldenavond op Vrijdag 23 October te 7 30 u Leeftüdfigrena 14 jaar Toegang vTj R K Weduwnaar 2 kinderen zo een hulAOBdster of kennismaking Brieven no 2979 bureau v d blad Per 1 Nov evr iuuners nv koofcgeJegenheid door eohtpaar ijt Br no 3865 bur bl Te hunr modem gemeubt leerde kamer mood uitzicht B r noi 35 6 6 bur v d blad ÓOED TEHUIS WZOCIlT voor 2 ztndelijike poesjes Bleeheigsingiel Sni Te kocqi goed ondafaoudeiï radkxtoesiel met bUbeli lia feHj e C Ketelstraat 48 TE KOOP prvna Oouciie naallianlc Lasige Tj endewag 96 nIt toMsn gevraagd P G 16 laar van 8 7 uua Kwigerlaan H Te koop prima loniuB geemailteert m 62 z 42 3Sitevens gevr fUnke waakhoml goed tehuis veraekerlAdres Hogendootp Zwart weg B 18 Het L Hooi dredit Dieastbade R K Owtaagd in gez van 5 k fH ilm dienat bode zetbt itmm wertcen Zondags vrij wasoh Ixiitenhu werlóater a a n weaiift Mevr Do iggr w en C 36 Haastrecht Telelc m tM WIE RiriLT 1 p dunesschoenen m 39 voor 40 en maat 36 voor 38 IL S Koolr tyilk VooTwillen 10 ie oe ïraagdf Te koop gevraagd gropt wiei van autDped ui gijwden staat B M Skigel S7 Te bevragen 7 uur Ter overname geiraagd goed onderhouden lialby box Br no 3580 bur v d b lad Flinke werkster gevraagd s MaaindagEmo rg xi8 en Donderdag den geïieelen da Aanm Korte Tlend eweg 3 GEVRAAGD EEN JONGEN leeftijd 14 ar De Loodgie ter Waleatr U VERLOREN j l Uamd brum lederen partenoanai met inboud ee rookerskiaarl Tegen beloon ing tenig te bezorgen Const Huijgenr straat 15 0 Te hnnr geviaagd op goeden stand gesl suite met lüuken Br no 35 84 bur v d falad fi KOOP Radk toeèteL GhniMtraat 9 Er is goed nieuws in de advertenties vandaag i BUITENUND DVrrSCHLAND STRIJDT XFOOR KVROPA GEVECHTEN IN STAUNGRAD DUREN VOORT OntltMÉtingêaanv cd tuMchen Don en Wolga ineengêstort SUCCESSEN DER SPa IN LUCHTGEVEOHTEN BOVEN EGXPTE Het opperbevel van de Duitscheweermacht maakt d d 21 October bekend De aanhondende alcdite weengesteldlieid heeft gisteren ét geveehtsn drHngeB in bet Westen vaa den Kankaans benadeeld Desondanks veteveidm DaHaebe Iratnen mtt rtem van bat Mditwapwi nteaw tw rein aar d v a ar t aei thig vaa dan aanvat Ita StaUttgrad aisn gsvaAten Afweergeschnt van het luchtwapen heett een vracbmcbip op de Wolga tot taken gebracnt Het Inchtwapen heeft overdag en des nachts transportbewegingen spoorweglnst IIaties en vUeg velden der bolsjewieken ten Oosten van de Wolga aaiuevallen Tnasehen Wolpi en Don hebben de bolsjewieken met nlenw aangevoerde sterke strijdkrachten van infanterie en tanks han ontlastingsaanvallen lüt het Noorden hervat ZU stortten onder sware verlleien voor den vtjaad nog voor ona front ineen Veertig tanks werden vernietigd talrijke gevangenen werden Irinnengebraelit Italiaaiisehe en Roemeensche troepen he ben verseliddene pogingen van den vijand om den Don ovw te steken met ware verlieien voor den tegenstander afgeslagen Boven het Egyjitisehe front is eenfelle Inehtslag geleverd met sterkevUandelijke formaties vliegtnigen Daitsebe en Itallaansche jagen en af weergesehut behaalden d rbij met geringe eigen verliesen eeif groot succes De jBiste resultaten ztjn nog aiet ontvangen I Duitsche jacht bommehwerpers heb ben hun aanvallen op Malta voortga zet In de Golf van Sueï hel b n Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nachtvan 19 op 20 October ele vijandelijketankboot van SOOO brt jtot zinken gebnK L I t Senige Britsche vtiegtuigen zijn güteren naar Noord ljhiitaehland ge vlogen Hier en ctaar neergeworpen bommen hebben verhezen veroorzaakt onder de l evollung en schade aan gebouwen Luchtafweergeschut beeft een vliegtuig neergehaald Ten Noorden van de Shetlanda is een vijandelijke koopvaarder do r bomtrefifers zwaar bcischadigd In zware gevechten van een jaar ten Zuiden van het Ilmenmeer heeft de S S dóodskopdivisie onder leidmg van den met het eikenloof bü het ridderkruis onderscheiden S S Obergrup penführer Eicke zich m den aanval en in den afweer bijzonder goed gehouden Aanval op Duitsche VNbandplaats Voorts maakt het opperbevel der weermachl bekend Op 20 October overdag hebben aan het NoordAfrikaansche front Britsche jachtbommenwerpers een duidelijk met het Rocxle Kruis gekenmerkte Duitsche centrale verbandplaats aangevallen De operatietent werd vernield De gelanden en het sanitaire personeel leden verliezen De Britten zetten dus hun optredenin strijd met het voHcpnrccht bewuit enzonder eenigszins rekening te houdenmet de primitiefste regels der menjscheiykheid voort j Het opperbevel der weernjachl moet daaruit de gavolgtardcking maken dat de Britsche regeetin er geen prus meer op steK de Oeneefsche oonventi ia stand te houden ITALIAAWSCH WEERMACHT5BERJCHT Zware Britsche vliegtuigTerUezen EENIGE TIENTAIXEN TOESTELLEN BOVEN EGYPTE NEEBOESCHQTEN In zUn waermachtberlcbt van 21 Oct maakt het Italiaanspbe oppert evel het volgapde bekend In felle hevige lachttevechten tegen sterke vtjaQdelljke formaties behaalde de natiaüache laehtmacht boven l yp te n saeces van betcekenis Eenige ma tallen vllegtaigen werden volgens de voorloopige berichten doar de dappere en onvermoeide larmatias Jagers neergegdraten Vaa hen hebben licb in bet bijaoDder de lonnaUes van het detde ra vierde regineal nderacheldea Talrijke andere vftegtuigen werden In luchtgevechten dóór Didtsche Jagers neergeschoten Zes andere machines werden door het luchtdoelgeschut omlaaggehaald Op het oogenblik warden de Juiste cijfers der vijandelijke en der eigen verliezen achterhaald Formaties Duitsche bommenwerpers zetten de aaiprallen op de vliegvelden van Malta Voort Engelsche vliegtuigen lieten eenige bommen vallen op de buitenwijken van Catuiia Er Is geen schHde aangericht Liddell Hart tempert y Britsch optimisme DUITSCBLAI HKEfT MET SUCCES ZUN KRACHTSmSPANNING VERGROOT De bekende Engeljoh€ mi litaiie criticus Liddell Hart scfarijffin de D a i 1 y Mail dat het BritacbeTpubHek al te vroeg heeft gejuicM toilb zij meende uit recente Duiitsche veriilaringcn te mogen aifleiden dat de Duitsiiters ttians door den tniUtaiien noodtoestand gedwongen van de offensieve op de defensieve oorlogvoering ovefgaiim Vele Bngelschen liebben hieruH geconcludeerd dat deze oorlog thans zijn hoogtepunt boeikte en voortaan alles nog slechts ten gunste van de geaillieerden verloopt Dit is op zijn minst erg onvoorzichtig en overijld want intu 9schen hebben de Engelschen reeds met betrekkuiig tot de Duitsdie gevechten om Stalingrad anders geleerd Degenen die enkele dagen geleden nog geloofden dat men van Duitsche zijde dezen strijd als hopeloos OBgaf hebben uH alle nadere bericJiteo n eten afleiden dat dit geenszinB het geval is Dui tschland heeft integendeel ziJn krachtsiiUpanning vergroot en niet zonder succes Maar zelfs als men aanneemt dart de Ouitsohere zich vooibereiden op een defensieve oorlngvoerkig in het OoBtert is bet onjuist dtmrin een oiverwinning der gesHieerden te zien Het totale verlooip van dezen oorioj heeft tot dusver bot feit bewezen dat de Duitsche troepen even goed met het l eschermend schild van hiet defensief ak met het zwaard van het offensie kthmen omigaan lMi4uilve kan Hart zijn bndaUedes sleent waarschowen niet weer zooak zoo dikwijls in het verleden bij de beoordeelii van iiet verdere ooriogsvW k o butten den waaid te rekenen HET CHUEENSCHF KABINET APGETREDEN Naar uit Santiago de Ghlle wordt meM is het geheele Chileenselbe kabinet afgetreden In het ontslagsdiruves wordt o m gezegd Met het oog op d i delicaten politiekon toestand wensdi de onderteekenende nlinisters den pi sident der republiek de vrijheid laten om een oploasuig te vinden is reeds een nieuw kabinet gevOrnto DE TOESTAND VAN DEN DEENSCHEN KONING Omtrent den toestand van Deeenscfien koning na zijn val van tifi paard is heden van bevoegde zu Kopenhagen medegedeeld dat de toe stand van den vorst gekenmerkt w door een iets grootere vwmoeidh Dé temperatuur loopt steeds op envdroeg heden 38 gr Er zQn geen tecKT nm die wijaen op compUcaties pQnen lijn iets verminderd maar koning had aeen onrustigen nacht