Goudsche Courant, maandag 26 oktober 1942

iisv i Maandag 26 October 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN M Jaarcani No 21073 O ht t rt di e our i t TOTCR Oouda en hier en daar in Oost Zwitserland n d i boiedeii BDgadlit an latar in Noo deiyke rkditinc op de I n Heiocoj Bruntttit en hier en daar over het Mbiad tuaadtea St MoriU en Ha ruigen In de officieele mededceling wa It voorts gezegd dat in eei groot deel v n Zwitaerlai kort na 21 uur en luchtalarm wend geeaaairt dat op vele plaateen tot 0 30 uur duurde In v rschUI nde plaatsen kwam de luchtafweer in acUe Dé operatiet in den Stillen Oceaan aoauraal cbormleit Vervangen Tot nieuwe opperbevelheblJeT van de AmerikaMische zeestrijdkrachten in het Zukleiyk deel van den Stillen Oceaan als opvolger van admiraal Chormley is aangewezen vice admiraal William Halsey Naar ffe Engelsche nieuw di nM meldlv heeft Halsey dit voorjaar de operaties m het Zuidelijke deel van den Stillen Ooeaan geleid Het departement van Marine ver klaart de wisseling op dezen poat als een roilmekwestie Volgens een Aflnerikaanfloh parsbureau is de wisseling van o pp rbevel by d Amerikaansche strljdkraohten iff het Zuidelu ke deel van den StUlgo Oceaan een gevolg van de voortdurende orttiek die in de Vet Staten geoefend werd op de oj eratiea bU de aalomonseilahdiisn Meawe Japansclie enteiltlngtn Naar de Britsche beriehtendienst an Washington meldt is aldaar meuegadeel dat nieuwe Japansche versterkingen in dot loop van Zondag op hat NoordWestelüke deel van het eiland Guadalcanar an laan z n gegaan Naar verder verluidt zoixlên hevige gevechten den gang zijp Veel offerend handen maken het Winterhttlptoerfc licht Giro S5S3 In een ItaUaansehe wapenfabriek Het maken van kanonnen fOrbts Luce HoIlnnl Et u blijde geirearlyiis n Ie Diergaarde Bly D te Rotterdara De jonge lama staat nog wat onvast op de beenen Polygoon Haf in het Oosten Een gewonde wordt ia een Roode KTuis vli tuig gMiracht P K V Piepev U B Z R Vorige weak is opnieuw een contingent Nederlandsche jongens en meüsjes voor den vrywiUigen landdienst naar het Oosten vertrokken In het streekkwartier van den Jeugdstorm te Utrecht werden zy Woensdag j i door den Mafteider oppeistambeer QuispeL toegesproken fPttHwooa rottxBeiwt iV SJS Cino 16 schepen tot zinken gebracht Groot$cheep8ch Engelsch offensief in Noord Afrika nieuwe vorderingen In Stalingrad val op Genua beliepen 34 dooden en 120 gewonden grootendeéls IWit 0e brandweer deed overal wonderen by de vervulling van haar plicht Daie vijandeiyke bommenw ers werden neergeschoten in de omgeving van Milaan en vier viermotorjge lijn in den aanval van den voorafgaanden nacht op Genua vernield Het gedreig der bevolking van Milaan en de andere centra was kalm gedisciplineerd By een luchtduel boven Malta i een Sfilttire getroffen en brandend neergestort ZWITSERSCH PROTEST TE LONDEN t politieke departement te Bern deelt mede dat de Zwitaerache gezant te Londen op grond van de nieuwe ernstige achendinig van het Zwit ersche luchtruim door de Britsche luchtmacht op Zaterdagmiddag en Z rdagavond opdracht heeft gekregen een des te scherper piotest m te dienen Ten aanzien vaa de nieuwe achending der neutraUtejfidoor Engeloctie vlie tuigen wordt Ween offkieel communiqué gezegdf dat het Zwitserscbe luchtruim Zaterdagmiddag en in den naoht van Zaterdag op Zondag op etnatigs wijie geschonden is Te 17 30 uur vlogen ongeveer 25 van Italië komende vliegtuigen over Zwitsersch gebied op de lün Grand Combin Dents du Midi Op de voortzettmg van hun tocht heliben eenige dezer vliegtuigen tussahen 17 49 en 18 13 uur over het kanton Geneve Invlogen Verder zyn tusschen 21 en 0 30 uur telkenmale 26 vluchten boven Zwitsersch gebied waargenomen waarbij de vliegtuigen in grooten getale eerst in Zuidelijke richting ten Westen van de lijn Boteberg Mesocoo Hat oiw rl e A Daltidie we c imi idW maakt In een eztn beileht bekend Oftehoon nog ateeda herfatstormen ie operatlaa bemoeilijken hebben Mtaohc dnikboeten ta iware ge feehlea oit kraebtif beveiligde convooien en bi hardnekkige ahonderlijke acMarvolgint in het Noor den van den Atlantlaehen Oceaan lil de Noordelijke Uwmm b J d Ca adecMhe kut btj Trinidad voor gen Congonrad en b J Kaap ad 16 diepen van IM OM t en een iorpedojager tot linken gebracht Drie andere schepen en een andere toraedojager werden door torpedotraflen beaotaadlgd Het opperbevel maakt veader l e In het Weaten van den Kaukaïus iMbben Duitache en Boemeensche j oepen met doeltreffende ateun der Igebimacht nieuwe bergruggen stormoderhand ingenomen Tegenaanvaltm van den v and wenlen onder UNdlge verliezen afgeslagoi Hti iSti titJd aoi Sfidiavrad aUp Mi iMdnefiUga afMmderilJk geveehten It en hal na alle overgebleven g iMwen der fabriek Rooda October nltMbreide tellingen en hnbenbloklutt Si de Noordelijke voontad Sportaliaui op enkele afioadarlHke holMn m iagcaoinea Hat atedenjke en teiMaterraln dat daa vorigen dag wat ftnvwd werd van vtJandalUke overliybalcn geaniverd OatlastiBlinangMraUen beiweken D iware Incht mUea op de vlJaiidelWte atannpunllli te Staltegrad en de BoTjet étWP Ih Oosten van de Wolga gingen met lavmninderde kracht voort Aan het Donfront hebben Roejneentthc troepen verscheidetr vijandelijke jtoralien afgeslagen Roemeensche Witstrijdkrachten richtten haar aair Taiien op vuand iijke atellmgen én keinen Op het Ladogameer heeft in den aceht van 31 op 22 October ceo forma1 Oultaehe en Italiauudie oorlogs1 rtuigen onder escorte van de DultIdie en Finsche luchtmacht een plaat lulce actie uitgevoerd tegen d door 1 boUjewisten bezette kust Een landiogsafdeeling vernielde een vuurtoren en maakte gevangenen Op de tarugreis werdes onder voortdurende Itvechten met vyandelijke kanonneerDooten felle luchtaanvallen afgeweerd i door jagers en luchtdoelgeschut 21 t andelijke vliegtuigei neergescho m ta Egypte ia de vUand over een taeed front na hevige voorbereiding laar de artillerie met sterke formatie IliaBterie en tanks en met medewcrnai van tal van vllegtnig n tot den wwacthten grootseheepschen aanval M rgegaJM OJp het aogenblik zijn vcrHUnrde gevechten aan den gluig De lilaad heeft tot nu tot 20 vliegtuigen tabtjke tanks verloren Op Malta hebben lichte Duitsche fr echtsvliegtuigen weer talrijke l m Mn leplaats op de vhegveldinstallaties BB Lucca en Venezia BI vluchten naar de bezette Westelite gebieden en bij de heeh en terugJiilntar Noord Italië heeft de Britschewhtmacht door den Duilschen afweer Uvliegtuieen vferloren waarvan meer M de helft lermotorige bommen iwpers ft den afgeloo n na t h ft de mchc luchtmacht bomaanvallen geJJ op voor den oorlog l elangryke Ptallatiea in eenige 8te ten van Oostwand Alle toeatelleil keerden oj basi tfmi let Italiaansehe weermachtbericht B t Italiaansehe weermachtsbericht Zondag luidt als volgt na een hevige voorbereiding door ttillerie heeft de vijand de aectoj ten Nooirden en ten Zuiden van JJfront van El Alamehi met sterke gwitserde en infanteriestrijdkrach 2 aangevallen De t enstander overal werd teruggeslagen leed verlieien vooral aan pantser gwiugen waarvan er tot dusver al l De slag duurt vobrt jwitsche luchmachl steunde de acZ land nust sterke formaties maar Il d 7 P 4 luchtmacht der JVJ 15 vyandelijkè vlieguigen neerJ welke in brand ge akten Vier S stortten neer getroffen door oelartillerie JJ een aanval op een Britsch gjWi m het Oosten der Middelland a tZf vliegtuigen Jjwpedojaeer getorpedeerd en tot bJ aanvallen zijn gistermiddag 4 nJSfgeloopen nacht ondenie enkele mm of meer belanjfrtjke n I ombardOe en Piemont en op Milaan Monza en Novara tl Ulie schade werd aangericht k gevol van hninrihnmtnan hui 8 volg van brandbommen W 1 de omgeving van Mi H rT onder de bevdlking 48 peri gedood eiu254 gewond H tS 5 dooden én 10 gewonINIT op Savona itóJS J n 87 gewonden w vaa den eentan aaa Admiraal Darlan in WestAfrika DR AMERIKAANSCHE TBOEFENLANQINOIN IN UBERIA De opperbevelhebber der Fransche str dkrachten admiraal Darlan heeft Vrydagmiddag Dakar verlaten en i per vliegtuig naar Rabat vertrokken waar de resident generaal Nogues hom verwelkomde TUdens de parade te Dalcar hield Darlan een korte rede tot de bevolkini die fatj de froeten van maarschalk Pètain overbracht en vermaande de komende dagen kalm en gedisciplineerd tegemoet te zien HU gaf zyn abso i luut vertrouwen in de houding van de bevolking van West Afrika te kennen die onder leiding van haar gouverneur Boisson de belangen van Frankryk zal verdedi en By zyn verbiyf in Rabat is admh aal Darlan Zaterdag door den sultan van Sbrokko ontvangen Hy voerde diepgaande besprekingen met hem oveir den toestand Admiraal Darlan weet er dat Frai kryk en zijn koloniën een zeer moelijken tyd doormaken Wanneer men echter vasthoudend den weg voortzet zullen de moeilykheden over wonnen worden Frankryk rekent op hulp en steun van Marokko De sultan antwoordde dat maarschalk Pétain zich kon verlaten op de absolute trouw van de protectoraatsche bevolking Hy gaf uitdrukking aan de overtuiging dat IVankriJk dank zy zyn vitaliteit spoe dig hei llen zal Admiraal Darlan wag tenslotte gast van den resident generaal generaal Ne es Des middags had de atuniraal besprekingen met de leidende militaire persoonlijkheden Maarschalk Pétain heeft Vrij Jagm rgan Tuck den Amerikaanschen zaakgelastigde vodr een bespreking dntvangen meUit S P T Pétain heeft Tudc d vraag gaaMd wat bet doel i vaa de Amerjkauiache troepeniliandingen in Libena De Fransche staatachef üet hierby doorschemeren dal Vicby deze laiKüngen eenigsrins bei soiieuwde ak een tegen Franseh WestAMk gerichte actie Da Amenkaiandche xaaic lastigde deelde Pétain in antwoord op z n vraag mede dat hij over het doel van de De oh 1646 dateerende kerk te Hazerswoude vertoont door het omzwikken vsm de paalfundeerin g ernstige scheuren in den muur tusschen schip en toren Monumentenzorg stelt pogingen in het werk om het gevaar afte wenden Schimmelpennihgh Sttvei De aflossing van den artillerie waarnemer gaat met moeilUkheden gepaard Voordat hy na n et succes het vuur geleid te hebben kan uitstappen moet eemt de ballon omlaag gehaald worden PJC ItMetzel Seh r f landiogen niet op de hoogte was daar dit zyn terrein hiet is doch dat de rageering van tiin land geen aanval tagen Dakar of een andere Fransdia ktMonle In den lin heeft Hierop antwoordde le maanchalk dat het er thans om gaat wat de Amerikaansche geneiale taf in den zin heeft De plannep van den staf behoeven met m overeenatemminf te z n met die van da regeering Tuck verklaarde hierop nogmaals met op d hoogta te zyn mët de plannen van het militaire opperbevel Aan het einde van de bespreking heeft de Franadte staatschef den Amenkaanschen zaakgelastigde de ve zekermg gegeven dat mochten de Vereenigde Staten tot een actie tegen de Frènache koloniale gebieden m Afrika overgaan deze zich zullen verdedigen met aUe kracht waarover zy bMctukken De Amerikaansoiie regeering biyft het stilzwygen bewaren over de activiteit in Liberie Het nieuws hierover js slechts m Engelatid officieel bekend kraakt Op de persconferentie heeft men Coi dlel Huil naar bUzonderheden gevraagd Huil heeft meegedeeld hieromtrent nog niets te kunnen meedeelen Ook heeft hi een antwoord geweigerd op de vraag at de inhoud was van de besprehin n te Monrovia de hoofdstad van Lit në wel a besprekingen den landingen der Amerikanen waren voorafgegaan DRBltEIDINO VAN AMERIKAAN 8CHEN mVLOED IN IRAN Volgens berichten uit Teheran wordt de uitbreidmg van denAAnerlkaenachen mvloed m Iran nWHped uitgevoerd In KennanejahJ H strategisch steunpunt aan de HEtIraan sciie spoorlyn dat sinds wwen door Amerikaansdie eenheden ter sleritta van 20 0W man en officieren met 150 tanks bezet is is het Amerikaansche garnizoen met nieuwe brigades van 4 000 man met liflhte tanks versterkt Tevens wordt een nieuw groot vliegveld aangelegd uitsluitehd bestemd voor Amerikaansche vliegers De door de Engelschen bezette iónc ten Oosten van d lijn Kermansjah Asabad Hama danKasjwin moet aan de Amerikaansche troepen worden afgestaan Materiaal voor nieuwe havenwerken uitsluitend ten dienst van Amerikaansche schepen is te Bender Sjahpoer aangekon en Eeit Amerikaansch specialist in havenwerken u naar Bender Abbas gestuurd Ook hier zal de havoi uitsluiterld aan de Ver Staten worden overgfeJaten Aan de kust van de Perzisdle golf wordt een nieuw j militaife basis voor de Amerikanen gebouwd nadat de Britsche admiraliteit aldaar haar basis aan de Ver Staten had afgestaan KONING CHRISTIAAN ACHTERUITGEGAAN Kort na middernacht is gisteren te Kopenhagen het volgendj communiqué gepubliceerd Nadat de toestand van defi konjng den geheelen dag was gekenmerkt door groote vermoeidheid trad om 1 9 uur een achteruitgang in gepaard met snelle onregelmatige werkzaamheid van het hu Na een kraohtig stimulerende behandeling viel tegen middemaclit een geringe verbetering waar te nemen maar de toestand blylt ernstig Later werd gemeld De verbetering in den toestartd van den koning die Zaterdagavond als gemeld tegen 12 uur mtrad is s nachts biyven bestaan De ochtendtemperatunr bedit eg 38 1 Met de koorts is een betiekkeiyk lichte longontsteking opgetreden Het huispersonciel en de ZidcteWet Nu in d n loop deier week de werk geuers en werkgeefsters van huispersoneel voor de taak staan ziCh bU de postkantoren of de Raden van Arbeid te voorzien van een formulier voor de apnmeldi ig van hun huispersoneel ten bet oeve van de Ziektewet is de vraa acuut geworden welke werknemers nu eigenlijk als huispersoneel zijn te tieschouwrn Het besluit qireekt van per sonen o e by een pairticulier m loonaicnst tip voor bet verrichtfen in diens huishoudi ig van huiselyke of persoon lijke diensten en betzy by den wet gever inwonen hetzy Wekelyks ten minste vyf dagen in dienst van denzelfden werkgever pleg ente zyn Dit laatste dient zoodanig ts worden opgevat ook het huispersoneel dat P vijf dagen per week gedurende een gedeelte van den dag b v enkele uren n dienst van een werkgever is ondel de Ziektewet Valt Uit het vorenstaande volgt dat het begrip huispersoneel meer omvat dan alleen dienstmeisjes Ook huisknechts juffrouwen van gezelschap huishoudsters huisbewaarders particuliere chauffeurs vallen er onder Daarnaast kunnen zich nog verschillende twyfelgevallen voordoen waarvar het moeilijk is een voUechge omschrij ving Ie geven In al dergelijke gevallen is het echter in het welbegrepen belang van alle betrokkenen dat men tijdig op de voorjteschreven wyze aangifte doet waart y men dan tevens van zijrt twijfel kan doen blijken Ieder twyfelgeval wordt uiteraard nauwgezet bezien In elk geval drage men zorg dat de aangifte van huispersoneel voor de Ziektewet gedurende de eerste week vaa oveniütcr in tiet bezit van te De rol der grondstoffen DR OI rRICU MAAKT DK BALANS OP De strate isciie en eoonomiaohi oorlogsprobiemen vormen h t onderwerp van een serie artikelen van den Duitscheu Ryksperschef dr Dietrich waarin hy o a een indrukwekkend overzwht geeft van de preductiemogelykheden by de asmogendbeden en da geallieenlen HU schryft De grondstof van alle industrieele productie is de steenkool Vóór dan oorlog beheerschten da asmogendbeden 27 van de steenkoolvoorraden der wereld Thans is dit 53 Met de kolenproductie van Japan en do bezette Sovjet gebieden evenaien de landen van het pact van drie tegenwoordig op zyn minat genomen hun tegenstanders indien zy hen niet overtreffen Van het yzererts behaerschen de asmogendbeden tegenwoordig 4 tegenovM 6 vóór den oorl In da Ver Staten heerscht een niet aan e vullen tekort aan veKdeüngaatoffen die het staal eerst bruikj aar maken voor de bewapening en aan het noodige schroot Daartegenover hebben de asmogttidheden op de alagvelden van Europa een geweküge hoeveelheid schroot buitgemaakt Valgena onze tegenstanders beadiilckan de aanogendheden thans over 67 van het bauxiet 74 van iiet tinerts 80 van het wolfram 30 van het chroom 49 der magnesiumproductie en 35 van bet mangaan ter wereld Aan koper hebben de Ver Staten voor 1942 een tekort by de wabenproductia van ten minste 30 De rubbervoorziening der Ver Staten is catastrophaal daar de mogendheden van bat pact van drie 91 der totale productiegebteden in handen hebben Behalve het chronische tekort der geallieerden aan grondstoff t is de voor het productieprograni nóodzakelyke homreelheid werickrachten aan onverbido lyke grens vo r de verwezenlijking van de bewapeni faatasieën vaA Roosevelt gebleken Beslissend is het gebrek aan vakarbeiden Uit de Amerikaansche vakpers biykt dat voor 100 arbeiders inde wapenfabrieken 24 ongeschoolde 41 haUgeschoolde en 39 geschooldenoodig zyn Dat wil dus zeggen dat onder de 80 m lioen werkkrachten waarover de wapenfabrieken voor da uitvoering van Hoosevelts pregram moeten beschikken meer dan 10 millioen geschoolde vakarbeiders moeten zyn die niet besCJiikbaar zijn enevenmin binnen afziepbaren tijd komen Daartegenover staat pet menschenreservoir van het pact van drie dat na het uitbreken van iien oorlog is verdrievoudigd en veel ipeer vakarbeiders teft dan de geallieerden Uitecst belangryk is de kwaliteit der produceerde wapens Uit Amerikaansche persstemmen bl t dat men ook daar mziet dat de as hier een voorsprong heeft Hierbij komt dan nog het transportprobleem want het bezit van wapen is niet voldoende ze moeten ook nog gebracht worden op de plek waar ze noodig zyn JAPAN8CH MINISTERIE VOOR GROOTOOST AZre De Japansche geheime staatsraad heeft Zaterdag de voorstellen der regeering over de vorming van een ministerie voor Groot Oost Azië en over de algemeene liestuurshervorming goedgekeurd Het mmistene zal binnenkort zyn werkzaamheden aanvangen J Baden van Arbeid komt twwyi het persona zelf niet dient te verzuimen zich aanstonds voor de verplichte ver zekering by een algemeen ziekenfonds aan te melden Een werkgever die een beroep ot l ediyf uitoefent en huispersoneel in dienst lieeft dat zoowel in de huisi u ding als voor het beroep of bedryf werkt behoeft geen aangifte te doen Echter moet hii van 1 Nove ber af hat geheelc loon op de loonlyst van zyn beroep of bedrijf vermelden Heeft zulk een werkgever evenwel ook pecsoneid in dienst dat uitsluitend voor de huis houding werkt dan moet hiervoor uiteraard de normale weg van aangifte bi de Raden van Arbeid worden ge volgd ti04t 6n CUi4 Zon op 8 25 onder 18 22 Maan op 20 38 onder 11 31 M n I verplicht te ver dnialereo tan zonaondcrtfanc tol lontopkomsl iMilaamt van voert uiger moeten een half onr na iu n onderflant ooiülokcn worden SM m iiawmM wnmii w niai w8iMWiia Tenslotte zü nog opgemerkt dat een regeling in voorbereiding is krachten elke voor het huispersoneel de ver rekening van de premie voor de Ziektewet die by de Jladen van Arbeid 1 7 bedraagt effnmaal per jaar zal geschieden Het ligt in de bedoeling de premie te heffen i an het geldloon vermeerderd met de waarde van kost en inwoning