Goudsche Courant, dinsdag 27 oktober 1942

DINSDAG 27 OCTOBER OFFICIEKLE MBDKOKELOfnèh D Provincial lnta pc ntiJe S bouwproducten voor Zuld HoUami S b tan lMbb ndea bekend Mtd ï la vrilgegeven jj J l erkwide taandaUitn kuton i noodlgd kwantum van dep 5 tk takoooomtrale van Akkerboa sroSÏÏÏÏJÏ l tr kkjn tegen d n prils van Slï S oBMachoond t paldiuli Da £ rJ1k v Sitilkerspr a tm mtm bedraagt 1 W p r M kg W Het Amerikaaasche vliegtuigmoedercchip Wyp IrSBUES TOBCffiOCVKM Het Amenkaanscbe ministerie van Marine heeft Maandag medegedeeld dat het Aöierikaansche vliegtuigmoederschlp Wasp verloren It gegaan De Wasp liep in 1930 van stapel en mat 14 200 ton Het vliegtuigmoederschlp word op 15 September in het Zuidelijke deel van den Stillöi Oceaan na een voorafgaanden aanval door een Japansche duikboot tot zinken gebracht Negentig percent van de t emanning zou gered zijn in het officleele communiqué wordt gezegd Het vUegtuigmoederschip bleef nog vijf uur na den aanval met slagzü liggen eit zonk op een tijdstip waarop geen vijandelijke strijdlcrachten meer in de buurt waren Om deze reden bleef de publicatie van het verlies zoolang achterwege daar de mogelijkheid bestond dat de vijand nog niets wist van het verlies De Wasp had tezamen met de in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan aanwezige vlootstrydkrachtrai tot taak de troepenversterkingen en de ravitaiUeering naar Guadalcanar te beschermen Het communiqué voegt hieraan nog toe dat drie torpedo s de Wasp in de buurt van de kruitkamer en van de petroleumtanks troffen waardoor zware branden ontstonden Toen na vyf uur alle hoop op redding van het schip moest worden opgegeven heeft een Amérikaansche torpedojager het vlieg tuigmoederschip door torpedotreffers tot zinken gebracht De strijd bij de Salomonseilanden In de buurt Ser Saloraons eilanden is naar de Britsche berichtendienst meldt een Amérikaansche torpedojager tot zinken gebracht en een vliegtuigmoederschip zwaar beschadigd De Britsche berichtendienst meldt uit Washington dat de verliezen aan Amerikaansch marine personeel sedrart het deelnemen van Amerika aan den oorlog met inbegrip van den slag büi Pearl Harbor 16 000 man bedragen Tot heden zijn 4454 dooden 1 592 gewonden en 9 765 vermisten opgegeven In aanvulling op het door den Britschen l erichtendienst verspreide bericht uit Washington orfttrent de landing van Japansche versterkingen op Guadalcanar wordt gemeld dat d nieuwe opperbevelhebber van de vloot in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan admiraal William Halsey o a heeft verklaard osselen In dit bedrag to 0 M opgenoma i S J ÏL kwe k 8mdi wm biA bM plombeatlna door d a JRadMai Aigemeenen Keuitncidianat i iïS irrrissr aTttOOBIOIUNO OOOST IMz Jt Bedrtltechap voor Hoo Btroo ntOu maakt MnuiLdat Ui i Slr ia diverse veraadaiinsan iHa a MeSSïf waaraan alle verbouwen en sT XÏ bruik re van atnognrassen en allt h JJ Uteo In itroo Heb aiUen dienen te cSfr werpen De nieuwe regeling geldt behaiy gc nstroo kanarlezaadstrooanpaulvruohiS troo thans ook voor koolzaad karwtlnïi blauwmaaniaad mosterdzaad nlniS aad radijizarfd en bteteniaadatn Krachtens de nieuwe reseUng kan d ol verbruiker van atroo die atroo wsiS te betrekken een aankoopvergunnlng vragen ooder vermelding van den bil i NI CA erkenden kleinhandelaar In omgeving van wlen hfl het atroo wem te betrekken Het hoofdkantoor van ik handel H K U wöst voor de de8betref 2 party stroo den kleinhandelaar een rke groothaiidelaar en den groothandelaar m of meer erkende landhandelaren toe De landhandelaren kunnen het te lev stroo slechts betrekken van telen uit hun toegewezen rayon Naast het bovengenoemde Verkeer ow drie Schakels latulhandeUar graoC handelaar kleinhandelaar kan ook keer over één of twee schakela plaats vtiuC Indien H K H of P K H In overleg met hj Bedrijfschap hiertoe opdracht geeft Ook üi verhandelen van stroo dlreot van verbouw aan veehouder Is toegestaan mits beid bedrijfsgebouwen op ten hoogste 10 h afstand van elkaar liggen en mits het v vosi geschiedt mei eigen vervoermlddelti v in kooper of verkooper Een Bankoopvergunning en vervoerbevfli is echter verelscbt aan te vragen by Jm PlaatselIJken Bureauhouder PBHl Vb bouwers van stroogewassen ontvingen op hl aanvrage reeds lierlcht van den P H B welti hoeveelheid stroo rt voor eigen gebruik afi hun oogst mogen behouden en voord welke hoeveelheid atroo zt direct ui veehouders mogen afleveren De rot van hun stroo dienen lU ter beschikkiai te houden van den landhandelaar van hm rayon Het vervoer van atroo dient In ha algemeen gedekt te zijn door een geldti geleldebiljet Slechts het vervoer van M land naar de bedrijfsgebouwen van den teler en voorts het vervoer van het telersbedrljt naar spoor schip dorsch of penplaats a tusschen deze pUataen onderling en M vervoer n teler rechtstreek naar stro hulzenfabrlek kan zonder geleldebiljet t achieden Voor meer gedetailleerde gegevens inzakt bovengaande regeling wordt verwezen nut de publicatie dienaangaande in de vit bladen voor de boeren en tiUnden Randt laren kunnen zich voor InUehtingen wenden tot het Hoofdkantoor van den Handa Baliatraat 74 s Oravenhsge terwfll bovn dien belanghebbenden e n toeUehtfaig p It regeling In drukvorm kunnen verkrljftfn lu chrtttelUke aanvrage btJ het BedrUfschi voor Rooi Stroo en Ruwvoeder Zwartiweg IS iGravenhage Ook da PBB i kunnen nadere Inllchlingm vertlrekkpn iM AANVULLIMG OP DE BEKENDMAKINO Ne VAN DIN OEMACanODI VOOSDl PBUZBN Orosslersp s Oetalllts te gchorseneeren prijs 1 tot 10 stuks per tg lejOperlMkg jgperkf t van M 4S ituks pa kg 14 Wperl00kg O Uperk urn HERLEVING VAN ONZE OUDE VOLKSKUNST Hvaavl t óp het platteland dreigt te verdwynen OPRICHTING VAN BOERENSCHOLEN Ben van onze cultuur historisch belangrijke ideëele goederen dreigt te verdwenen namelijk de aloude volkskunst welke als huisvlijt werd beoefend vooral op het platteland Men weefde zelf fraaie kleeden en sneed allerlei versieringen in gebruiksvoorwerpen als tuigkisten koekplanken Vaak werden deje voorwerpen dan ali huwelükscadeau of anderszins geschonken of behield men ze in de boeTenbedrijven voor eigen gebruik Langzamerhand tiad vooral voor het vervaardigen van werktuigen en gerei specialisatie op waardoor het eigenlijke ambacht ontstond Oorspronkelijk bleven de ambachtslieden echter geheel aan de boerensamenleving verbonden Dikwijls beoefenden zij zelve ook nog het boerenbedrijf Dit mooie vaderlandsche aifibacht onderging een sterken bloei in dè ipiddeleottwen De Sermaansche symboliek werd daarbij in het algemeoi gaarne toeg ast getuige de voorwerpen die wiJ uit dien tijd nog l ezitten Gaandeweg verplaatste zich dit ambacht naar de steden waar velen zich op bepaalde onderd elen ervan gingen toeleggen De symboliek bleef nog lang toegepast en vindt men veelal nog terug in de ornamentiek der 18e eeuw HeQ in de boerensamenleving deze volkskunst zich eenigermate kunnen iiandhaven in de steden is zü vrüwel Te koep armfauteuil in goeden staalt veTigr jongens armfcaodbordoge 16 Jocbems L N godstr t Wie ruilt een paar peau de suede achoenen m 39 met hooge bak voor een paar m lage hak Kattenekigel 13 ge el verdwenen en ziet men alleen eesten nog wel eenige overblijfselen daarvan Werd er niets gedaan deze volkseigenaardigheid zou in ons land mettertud geheel verdwenen zijn GeluKklg wordt er echter wèl wat gedaan Het A N P had over dit onderwerp een gesprek met mr A L Tromp leider van het bureau kunstnijverheid van het departement van Volksvoorliohting en Kunsten De heer Tromp wist nog eenige beoefenaars van dit vrUwel Uitgestorven ambacht te noe men Daar is b v Kees Pouwer te OostSouburg die messenheften en C Lauwerijssen te Oud Gasselt die wandelstokken pijpenkoppen e d snijdt Een der laatste vertegenwoordigers dezer oude garde is C CmnmandeuT te Hoogwoud die zich bezig houdt met het snijden van koekplanken Tot hen brtoort ook Jan Weima te Oudega die Qbelsche tafereelen in tifrf vastlegt waarover eenigen tijd geleden in ver tdieidene bladen publicatiea venehenen xijn Dit onvtrvalschte oude ras sou dus BUrTENUNO OUtTSOBJUlO STUUDT voos antoPA HUIZENBLOKKEN IN STAUNCRAD VEROVERD Ontleuttingêoanvallen ineengeêtort GIVeCHTEN IN EGTFTE DVBMS VOORT Het opperbevel van de Duiticbe Weermacht maakt dA 26 Oct bdcend Ten Zuid Oosten van Noworossisk werden taai verdedigde stetinpunten van de bolsjewistén stormenderhand veroverd Duitsche bergtroepen verovCTden in hardnekkige gevechten nieuwe belangrüke bergstellingen ten NoordOosten van Toeapse Formaties Jachtkruiaers bestookten in cheervlucht de vyandeUjke stellingen Kroatische Jagers schoten 9 bolsjewistische vliegtuigen neer In den geheelen ector van het front mislukten plaatseUljke tegenaanvallen en aonvaUen onder rware verliezen voor den vijand Ben vijandelijke gevechtsgroep werd uiteengedreven IB Stalingrad vernietigden de aaavslatroepcn vijandelijke haarden van Venet en veroverden versebfidene hnlnablokken Ten Noorden van de stad i erd de aanval In een andere voorstad voorUeiet Ontlastingsaanvallen uit Zuidelijke en Noordelijke richting tortten deels in gevechten van nun tegen man totaal i ieen Gevechtsvliegtuigen hielden de artillerie van den vijand ten Oosten van de stad in onaf gebroken aanvallen In bedwang Duitsche jagers schoten 27 vijandelijke vliegtuigen neer waarbij een eigen vliegtuig verloren ging Onze troepen veirij telden aan het front aan den Don vüande jke pogingen om deze rivier over te steken In den centralen en Noordelijken sector waderzydsche activiteit van stoottroepen Duitüche en Roemeensche evechtsvliegtuigen vielen overdag en s nachts het ravltailleeringsveiieer van den vijand op spoorlijnen en wegen aan Zware artillerie van het leger plaatste in de baai van Leningrad verKheidene treffers op het bolsjewisti che slagschip Marat Ontploffingen en branden werden waargenomen In Egypte werden bij den overal aeeesvolleo afweer van den groot eheepsohen Britschen aanval dm vijand xeer zware verlieaen toegebracht Totdnsver werden 104 tanks ala vernietigd opgegeven De gevechten duren vort Aanvallen van de Duitsche en Kaliaanaohe luchtnueht richtten ileh overdag en s nachts op gemotoriseerde fairmaties van den vijand Messer ehmittJaditkruisers schoten 4 vliegtuigen van bet type Beanflghter neer Ben vijandelijke landingspo g in den aaelit v ji 23 op 24 October in bet geUed van Mersa Matioe werd door het MiMto lacriUten vao geveditsivliegtidgen reeds op zee verijdeld Lichte Duitsche geveehtsvliegtuigen b iookten met goede uitwerking vliegveldinstalaties op de eilandenvestmg Malta Ook aan de Sngelsche Zuidkust Vielen lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen gisteren overdag voof den oorlog belangrüke installaties op verschillende plaatsen met succes aan De toestand van koning Christiaan DE KRACHTEN NEMEN AF Omtrent den toestand van den Deenschen koning waarin gisteren in 4ien loop van den dSig geen veranderingen van beteekenis zun ontstaaUiYis hadenochtend het volgende iririlenn uitgegeven f I De koning heeft weer e n min al meer onrustigen nacht gehaid De teekenen voor een longontsteking zijn onveranderd Hoewel de hartwerking bevredigend is is de vermoeidheid S rooter en beginnen de krachten van en koning at te nemen De temperatutu tutubedroeg 38 9 de polsslag is 72 regelmatig J00D8CHE VERMOGENS IN NOOHWEpEN IN BEStAG GENOMEN Door een wet worden de Joodsche vermogens ten gunste van den Noorichen staat in beslag genomen Onder deze wet vallen zoowel Joden van Noorsche nationaliteit als Joden die een nationaliteit bezitt i en zich in Noorwegen ophouden DE L PCHTAANVALLKN OP CBRTAOONG EN TINSOEKIA Naar militaire kringen te Tokio over den Japanschen luchtaanval op Chittagong en Tinsoekia verklaren heeft het Japansche luchtwapen hier een zwaren slag toegebracht aan de vijandelijke luchtbases vanwaar de Engelachen resp de Amerikanen steeds weer trachtten het opbouwwerk in Burma door luchtaanvalen te storen Het Japansche luchtwapen heeft tot dusver afgezien van vetgeldmgsmaat regelen om de Indische bevolking te sparen voor de gevolgen van dergelijke militaire operaties aangezien de Indiërs niet beschouwd worden als vüanden van Japan Gezien het optreden van den tegenstander knn de hui di reactie echter met langer vermeden worden Oaar komt bij dat volgens ontvangen berichten generaal Slillwe l zcowel als generaal Wavell bij de besprdcingen der laatste dagen bepaalde plannen ifgor de operaties tegen Burma hebben uitgewerkt De huidige slag van het Japansche luchtwapen zoo verklaren de genoemde kringen ten slotte zal den vyand wel des te zwaarder getroffen hebben daar liJn voorbereidinpai aanzienlijk festoord lijn Naar de Hotsji Sjimboen uit Bangkok meldt is de Engelsche onderkoning van Indië terstond na het bekend worden van den Japanschen luchtaanval op het Oostelijke grensgebied van Britsch üidl naar Kew Delhi teruggakeerd Nog denselfdsn da vond eM bespreking plaau met da lttalre leiding Het belangrükste is voer aw kat henrtanoi van ons otfeasief dat 4i veral behalve In de Inoht hekbea verloeen Hat lat vaaimBe ttffidllqraalitan to laad op OuaAdeaoar Ei Oa nafevHga eilanden haagt van As vtoat af die daor aoperiaBre JkpaaaUw MrIJdkracliten wontt bedreigd Een verdedlgtaig van een amvaag als in de aiag hu de Salomons eilanden soa wdnlc verheogend itjn Als enae gtüjikraehten boven water bang schijnen ta slfn om met den vijand in geveehtseaataet te komen dan Is dit mlsseUen en ventaadlg bealott daar de Japanners aan atrijdkraehten boven water een groeten vooisprang op ons hebben Zouden wij verlleaers worden dan wordt de strategische posMte in deien Oceaan in gevaar gebracht Een bealbBcnde nederlaag van onxe vloot on den oorlog nog jaren doen doren oodat de Salomons eilanden in den waren dn van het woord een hootdfront vormen waaraan wQ aandaeht moeten schenken DE STRIJD TER ZEE Het opperlievel dér Duitsche wearoiacht deelt omtipent de 104 000 tor vijandelüke scheepsruimte die volgen het extra bericht van gisteren in den grond geboord is ter aanvulling mee dat zich hieronder verscheiden groote snelvarende schepen bevonden zpofils de Waroonga 9365 t uit Plymouth van de British India Steam Navigation Company en het voonnalige Noorsche motorschip Trafalgar 5542 t met een laadvermogen van 7790 t Dit sch p was pas in 1938 gebouwd en bezat een snelheid van 17 zeemijlen De Steel Navigator 5719 t met een laadcapaeiteit van 92O0 t viel eveneen op den Atlaniischen Oceaan ten offer van een duikbootaanval In de Noordelijke wateren van ZuidAmerika werden de Reuben Tipton 6870 t en de Halm Park 5780 t tot zinken gebracht De Reuben Tipton was een moderK Araer kaansch turl ineschip dat pas in 1940 van stapel geloopen was te Orleans thuis hoorde en het eigendom vornjde van de U S Maritime Commission JAPANSCHE LUCHTAANVALLEN OP STEDEN IN OOSTELIJK INDIK Het keizerlijk Japansche hoofdkwartier maakt bekend dat Japansche legervliegtuigen Zondagmiddag een verrassenden aanval gedaan hebben op de vijandelijke luchtbases van Tinsoekia en Chittagong in Britsch Indiè Tijdens dezen aanval werden vier vijandelijke vliegtuigen neergeschotah 39 andere vijandelijke machines waaronder 18 groote toestellen werden op den beganen grond vernield Een Japansche machine ging verloren spoedig uitsterven wanneer men het aan zijn lot overliet Mr Tromp consta i teerde echter voor dit onderwerp veel belangstelling bü organisaties als Volksche Werkgemeenschap Nationale Jeugdstorm Arbeidsdienst N S V O maar vooral bü den Landstand Ue alles in het werk stelt om den boer ontvankelijk te maken voor de cultureele waarden van z n stand Er bestaan plannen o m in den lande vier boerenscholen op te richten waar in korte cursussen de jeugd op de cultuf eele waarden van het boerenleven gewezen wordt Kr wordt voorUehting gegeven op gebieden als raskunde oude symbolulje folkloriême terwijl zang en dans iiet worden ver geten Voor het Friesche centrum is reeds een school gesticht en wel in Hij Gaasterland waar ook onderwijs ge geven zal worden in het lf gpmner van wol en de weefkunst Het plan bestaat eveneens om te komen tot een centrale hoqgere eran school die een soort vervoltjirsus geven zal voor hen die de boerenscTiófen bezM ten Door het oprichten van dcrpshuijen hoopt men het zoover te brengen fdat de boerenstand er wedetoe zal lomen zelf aan het werii te g n oni de volkskunst te beoefenen Êr iS dos wel een herleving van deze volkskunst te verwachten De Landstand bereidt dit reeds voor door eer verzameling aan te leggen van oude typisch Nederland he handwerkpa tronen die uit vroegere volkskuns Stammen Wat nu de werkzaamheden van he burea betreft vertelde mr Tromp dat h jt allereerst getracht heeft eer overzicht te verkHjgen van hetgeen nog behouden is Inderdaad zjjn er be drjien die nog aan de qudë traditie gebonden zijn b v sommige tingleterjjen aerdewerkfabrieken e d Er wor den nog hangklokken en Hindelooper toelen naar oude voorbeelden vervaardigd al betreft het hier méérendeels exportartikelen en er is van eigenlijke volkskunst daarbij feitelUk ge ensprake meer Wat er is poogt het bureau te handhaven en het wil vooral de traditie levend houden maar tevens het scheppen van nieuwe vormen bevorderen Wanneer beoefenaars van het oude ambacht leerlingen willen aannemen verleent het bureau zoo noodig steun indien daartoe b v verbouwing noooUc is of gereedschappen moeten worder aangeschaft Dan zijn er de voorlichtingscursussen voor hen die het traditioneele a chi willen beoefenen Zulk een curus is b v het laatste voprjaar gehouden oi het kasteel De Cannenburgh te Vaassen Hieraan namen 40 personen deel In die cursussen wordt er op ge wazen dat het er niet om gaat maar klakkeloos ornamenten over te nemer of aan te brengen maar dat het gaa om het wezen van de oude symboliek die achter hettyolksche ornament verborgen gaat derom m zyn ware beteekenis te doorgronden en wel op verantwoordelijke wtjze wederom toi nieuw leven te brengen Een tweedf cursus van dien aard is in Epe uitsluitend voor vrouwen gehouden Het bureau geeft nog verder opdrachten aan ontwerpers van weefsels wandtapijten glas in lood veelal naéj volksche motieven In het algemeen is bil het tónnenkomen dezer ontweiper wel gebleken dat deze kunst thans niét beantwoordt aan de eischen die ei aan gesteld mogen worden Het plat is daarom gerijpt een prijsvraag uit t schrijven tot biet verkrijgen van ontwerpen naar volksche motievei Ot die wuze wordt een overzicht verkre gen van de krachten welke op dit ge Died in ons land aanwezig zijn Hst mnMÉ ei nsaiaoen Uk l 4J staat voor a deur Ken toon van ge ond voei M da rdoor r V J zijn gezond eaali da lUtkaiMMln dt OhalpJBst IIK e da k inwel aa ds ander Ds lOkelÜk vkielen 1V ch iQa r nog vilj ord t di i vwl IMorienden dl ea mS l Ier i wDlMi to oaadst H i soo ji4 esli n u S JS tlieleverd kwtlb Dog eiser vinden 0 t tajroo 3fe S J f Mnkeli Inbeelding Ds moutl Is een ni V bond Jft rwdsr sohMo wasrdevol met verf Mrg ge door 2 U w cMb f te bont moduot Moaselsn lOn bov ndl i n PoofJ 1 nist out 1 omid Zij bevatten II sisii £ sow op 1 UMr wstor ts Isggm ri vel too mg alclum 290 mg t ho pHE O schoon po De ruw mg fj r Tffl IJl vltarataw A ponn 5 fT kn4 p i n van aoiia B mg vitamins O drsdwfcuml IS an vsNic afval ontdoen water lout en eeg aan de koOk brei op de pan koken z n 16 min onigev Ge6iiM n mmI tmitppén tm ml Heel lafeker ia ha4 oai de mosMlen welke uit de achelpni ziin ga ai t brfcken met aard Ster w r mal ea met hst dek l aHe actaelpen open dat mosselen In de eerst plaals een b jftg bron voor eiwtttsn dte In h t pEaam als bouwi tDf dianst doen vormen Momenteel zijn vel eiwitrijke vo dlngunlddelen door d rantaoeneering In iMpeikt mate vericr gbaar zooals MMacn ka e d Eieren worden voor tÊmaMt i Üem3aI niet b chlkt aBr gertaM tsrwW de bekende zeevUct soorten voor velen ta duur moeten worden ge eht en tmuwtasook te achaaiKehzijn O moeaelenafin in veiliou lfl dMnnea eot r nl t Aiur envenchaffen ookd loo waardevol vKarnio A Ken voktoew t en vmismig toevoer malnn met p er Uenna vergioot o oen meretand van het llctaaam tegen infeibtie Bovendien bevatten d moaielen kalk phosphonouten die dienen als txnnmtoffen voor d beenderen de Ijzeraputen zi n noodig voor d vorming van d tood bkMdklcuistof Voorts bevatten d moaadcn Jodlum dat voor d stofwlaae llng T a de chlldhUcm nl t gemist kan kenuït baüuau J Ï5l kllogr m moa l n levert i ti van aai ong a v e WO gram vtechvl aich op bi vaaAnarw rde taBt dl hoev elheld gallic aan N gram Tundvl c ch Ja de mo el li geamdl Wt moaeeien eet neemt a ehrHrQk uitent gasond voedingatMAA tot lich flonmlgan zUn huiverig voor bat gebruflc van ma elen omdat i t bang dJn voor vargitticbig Maar moaadverglftiglng komt vrljwd niet voor mlta men maar mm dood t rauw moanlm e t Wel UU de ap mmtai vtó p t mdc Z Pi l Zij bevatten eiwit n vitaminen in niet te versmaden hoeveelheden appelen en ui Z worden eerat la een b tj meft gelegd met wat paneermeel bestrooid en daarna met een klebi atukje vet ot boter gesneden ui en aardappelen gebakken Men kan het gerecht Dog wat pltUgei n nmt Maatlkotk e $ De nxwtden wankm 1 jd getiakt eo met aardappelen en pl t ra Ue een tUn gemeden uHje zout en peper vermengd Br kodcjaa van vorman deze door melk halen p ne ren mea k a p n nn el maken van broodknilmeie en In de koe brood nemen dat rdappclen kan m n ook in WtMt I gew kt Aaiiafftfymtt mtt mtttJe Men maakt een zus aan van het mosselenwater wat melk a bindmiddel axljn n pletetartle In een laad van asnUppelpuree worden ds mo nl n gelegd terwijl men de suae saus seovar ffl t tft p nan n die g n mosselen v4rdnven aa dat tl ov rg vo Ilg voor h t mu l l lt ttti Dese ovemevoellgheid bmkt sant nadat m n enlg Bial n mas dan he t gegeten Daarom I het v rataadlg enln h t b gln ledils weinig te jften n de gevolgen af t wachten BlttVm deze uK dan kan men se gewoon VH d mlgaade recepten ailt u li i wal r v a MSMen t makea I Men kan ook aardappelpuree eten met de moss l4n r Qngalün dooibacn Smakellfk li het r dan fllngetiakt paprika dl m n en pooaj goed laat meekoken aan toe te voegen Natfcfeasae Advartentiën Huisbewaarders geviaagd voor zeer spoedige indiensttreding Br no O 6181 bur van dit blad 1 in Utec mosaelenwntar 75 gr gort MO gr gekookte moaaalsg 1 toptf fltngdiikt pletanell t d 1 watar D gort wassdMB 4n qaobt In h t water weeken m t li t wsekwater een hsU uur koken en In d koolkist gaar laten worden ongmear 4 uur Het moaaelenwater de moasefcn a M i$ hii tcho9iuudun a k k m toevoegen d aosp ven tUak dsonmnmn n vlak voor het opiHsnen Ds apen mosselen d it n dood rm dh ntngetaalct pletnsella toevoegen Ta haur of te koop gevraagd esn PAKHUIS moet flink ruimte bieden Brieven onder no O 6172 bur van dit blad ZEEP Repareeren en vermaken vaa alle soorten BONTWERK N Houtkamp RijnvisFeithatr 2 W zQa er in geslaagd een prima sctiuimende zaclit geparfumeerde WASCHPASTA Voor a 1 long echtpaar t huur gerraagd gem ubileerde Zit eiiSiaapl aiDiif eo keukan Brieven lett H R M aan Nijgh Van Dltmar Rotte i4am Heer zoekt ia Oouda rustige Kamer met pension iirieven onder no O 6176 bur van dit blad te brengen geschikt voor alle doeleinden Levering óitsluitend aan den groothandel in blikken ribfusten i 15 en 25 K g Voor den Winter Inmaak van ANDMVIE WIMTCRPCEN KNOLRAPKN CRONJÉSTRAAT 5 Cham Ind HuclAon Aanvragen te richten tot a J M HCNDfllKX W l ind I4S Voerburo Taletoo 77 88 2 In de Amsterdamsche Verïer vraagt eenige Colporteurs Zich aag te melden Dep6t H v Maeden SI Anthonlestraat 7 I BETEEKENT omjE t vortneepen fcosl n p duc eP0nl TE KOOP ï gji n 1 1 n j jr E £ am IIEIO UrasÉDadiJiie Rijnvis Fexh traat 2 Ie Cioudaelie KunaMoppage Uteelliaan 84 berateit alle schade aan Uw kfcedin zooala mot braoid eos Spoedordera bdmven 24 imit gereed DE KLEINTJES RUBRIEK DaaM gev iee Ud niet geheel onbem zoekt plaatsmf Ijefat bü beer Heen voor die huisihoudkic wiaar te nemen Bnieven do 3602 tiur van diFt blad Biedt zkh aan VIBSTELNAAISTER Br no 3703 bur v d blad van Kwortjasrubriald wordt opgenomen Dinsdags Oaaderdags en Eatatdafi Tarief Betrekking advertenties 1 9 in M 0J2 elke S mJM meer 0 0S Andera advertenUea 1 8 toM f OM elke 3 mM meer 0 10 aUes bQ voaruitbataling A dver taotiea onder nummer aan het bureau 10 cent verhioasing Bewyaoummer 6 cent tra Ineendioc den voorafgaaodeo dag Brievea kmuiea wadden fgetaiald eiken werkdag vao 9 6 uur Zaterdaga alteen vaa a aar NET MEISJE GEVBAAOO vao 8 5 uur o 18 jWKrugenfaan 54 TE KOOP Z4ga a stofauHcer toipedo steemodel en e deelig fconünenhok Surinameatraait 217 Jong hondje te kaop gavr UefM fox TeiTier goad teiniia verzekerd Br no 3682 bureau van dit blad Gevraagd een WarkMer ViBor den Vrüdi de fa Rejjtaan 29 GETSAAOO Boekboud en En lsche iee liefst van partiouUer Brieven met pry no 3713 Ixineau van dH blad TE KOOP AANGKBODEN prima beerenipolrtiarlio Br no 3683 bur v d blad NET ROaSlK OKVRAAOD voor halve dagen Aanm Joubertatraat 108 Te huor gevraagd éoor eebtpaar z k 2 kaineiFs met gehntSt van keuken of v je ketdcen Br i 3695 bureau van dit blad VidEkundig vijlen van handen trekzagen M J De Graaf CrabelÉistraat 12 L priaia dUcke achooljaa v jongen V M lederen aelietaadi voor verloskundig Welfc Ventew 118 Net meisje zellst knmn koken en wericen b a a per 1 Dec als ti in te huiah v daig en na ht Goede beh vereischt Bt no 3684 b bt TE KOOP een ÜBeren vlat 8 mr la br 1 75 PrUs ƒ 225 Kleiweg 101 Ctou IX KOOPr4 eikea ëto ien 2 armstoelen en een goede deur C Jongeneel e Gravenboeksaha w eg f 42 Kiniderledikanitje an dacneerijwiel TE KOOP OEVSAAOD B nft 3685 b ur y d bte d Besdvaafd meisje b z a voor venrtelen tapwark aaa ook 0en gen EHider werk te doen Br no 3686 bur bind WIE JtniLT 1 paar rubber kapiaens m 26 voor 28 of 29 VoarwaUena UI Gebruikte mahonichoutea vierkante taki trool 1 te koop Te bevr Oud H w ük C 50 Ta koop gevraagd een paaijoiKenascitoeneo maat 30 s jiwvenibroeksAeweg E Aciitert ei f 29 Vw PPAFF 4nainiachiBe Iiaat ae ona eena nazien en schoonmaken Bijtijids vertMpen kleine Btonn en nxnkomen kootii are reparaties Gouda L Tiaadeweg Bi Orgel en plana gevraagd i oootant Aanb aan J QroeneveM Schoontoveo met prijs en omechryrlng Wie heeft ki een winkel t uit pakhuis Vogeienzang 1 een vwkeerde parapkw medegenomen Terug te o zorgen 4e Kade 115 tbköÓp gbVkaao 1 p rubberlaarMn ro 4 B K Swtti 83 Nétte jongeiaan G ref zoekt kennism met dito meisje ca 19 Jaar Br n t fito op eerewoord terug no 3717 Bur van dit blad Te koop gevraagd klein da meetauteiiwKie bittijken pr Br no 3687 bin v d blad Te kaop gevraagd een z g a n bcMitnvantel maat 44 ot 45 Brieve no 3088 bureau van dit blad Te kaap gevraagd een tweedlos of negenmantel en 1 pr icaplaarwn m 3 £ Br no 3719 ibuf van dit Wad Gevraagd voor diirect een t awiaie vocH noodhulp niet ben 16 jaar man smoc gene 8 30 13 30 Aanm Des WoenfidBBS tu ien 7 8 u OoejaowweUaodi ST Gevraagd een Wei KMC den Vrudtig Zwartewec 62 Ta kaap nieuwe lijden J pefeap en faruia pkirfte W m 40 Te bwr M J X bellen Waeoadar oa 8 uur TE KOOP een zwart jaaje en vest fantasie pantaloa m 50 Groenendaal 34 BAKnETS TE KOOP beste banden Uitenbagaard Bloemeniiandel Huü genetraat 100 SOLDTION in oude kwaliteit potje me MiCDe i J C R W Torobergalr 39 Talet 369T TK BUVB GEVRAAjGD binnen de singeb Turfmw tt 83 Zeflbaafea te koep gevraagd prima Radio iê varastraat 38 liefst groote B M Br ao 3 1 b tr v 4 UêA