Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1942

öOUDSCHE foensdag 28 October 1942 yNIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Hf Jtfrgwifc No 21075 Bvtuit MABST n tïïMja mi rMtr k ila MMt CbefTMlaetaur r TIKTER toud Êm m k J f t 1 j ï 5 B M Ê t f € ESLAG Santa Cruz eilanden bij ier Amerikaansche pliegtuigmoederschepen en slagschip tot zinken gebracht Japanners in gunstiger strategische e dan de Amerikanen positi Op een ItaUaanseK vliegveld Het scherp stellen van torpedo s vó r deze aan de torpedo vliegtuigen worden bevestigd Orbis Ltwe Holland Het offensief in Egypte Voornaamste gevechtslinie der astroepen onaangetast gebleven Britsche mliilaire kringen zeer terughoudend Ret Brltsch olttmiUt ii txtomun In dan i in i itelltai netor B AlamclB o t kMrt laatagvrwi all n Ranwfa la i iu nnr Mmm km kfwd It Mam mm xmactwuM aa icn atrWI Npl ooals noi in een deel der vorige fjf koffl worden vermeld U in Mioiiicieel Japansch communiqué éewi gema kt dal de keizerlijke llftBKhe marine in een zeeslag Il op 26 October van ket anbre 0 van den dag tot In den nacht li geduurd b gevecht met een Hchtige vijandeliike vloot in de llcreii ten Noorden van de Santa Oh eilanden vier vliegtulgmoe Imchepea een slagschip en een iM nader gefdentlHceerd vijande ffi oorlogsschlil ia den grond ImA geboord en een dagsdiip M kroiaers beneyens mêa ll doboot ager zwaar heelt kMchadigd Ruim 200 v ndelijke Tligtaigen werden neergeschoten ifiTHnietigd De verlieten van d AfsBsch striidkraohten bedragen t i S vliegtuigmoederschepen die IM beschadigd werden ca een I licht beschadigde ivuiser Dns schepen blijven echter bmlk hwr en knanen vnder aaa dea itt deebieaien Veertig Japansche rhgtvigen worden vermist S eze itt sal de zeedag fat het Zuidea na den Stillen Oceaaa wordea Meeud U ketberUlke Ja UMolie boofd Msrtier heeft omtient dca sccslac ifeket Zuiden van den Stillen Oceaan Ma nader eonunnnlqné nltgegeven Mrin de Amerikaaiuelie verliezen als Nht worden opseaomd Tnr TliegtBlemoederacliepen een ÉiKhip een nlet reïdenttHceerd oor MnUp tot linken sebtacht in slagaeUp drie kruisers en een knedobootjayer xwaar beschadigd fveehonderd vUegtutyen neerge aMcn of vernield Si lapansche verliezen waren Me vUegtnigmoedeiscliepen en een nlwr licht beachadigd echter xonder kei voor de vecht en kruiscapaci K Ongeveer 4S JTapanaehe vUegtnlgen Men nog vermist 8et keizerlijke hoofdkwartier maakt Ijtaid dat de JapansAe zeestryd Witen m het gebied van de Salo jMueilanden tusscbej K Augustus en October dus in het tydvak lusschen W tweeden zeeslag bü de Salomons Jaden en den zeeslag in het Zuide W deel van den Stillen Oceaan de Slwide algemeen e successen heeft MtiM t zinken gebrathte vyaniteUjke Jiogsbodema en transportacfifepen nerikaansche vliegkantpschip 14 700 ton drie kruisws V torpedo jagen zes duücbooten zes hepen en een n Unenyeger beschadigde vQandel jfce sdeme en transjrartachepen Ijiugschip een vliefkampschip ean JPjJW een duikboot twee transport n en een m nenveger BovenJS werd nog een ander vliegkamp be chadigd iSWgeschoten en vernietigde vijanr vliegtuigen 403 vliegtuigen neergeschoten en 97 op den w aal ia ook in de Egypti7 fttjn het middel dat de brut a voikann alaat m beganen erond vernield Bovendien werden 19 groote vüan4eluke bommenwerpers van het type B H emstig beschadigd De Japansche zeestrüdkrachlen leden de volgende verliezen twee kruisers twee ïorpedojagers een duikboot en vyf transportvaartuigen werden tot zinken gebracht terwgl een kruiser drie torpedojagers een duikboot en twee transportvaartuigen beschadigd wA en 26 Japansche vliegtuigen stortten zich met voorbedachten rade op vyandelijke doelen 31 Japansche vlieg tuigen werden beschadigd 78 Japansche vliegtuigen worden vermist Het keizerlijk hoofdkwartier maak bekend De verliezen van de Amerikaansche marine sedert het begin van den Oorlog bedragen 59 tot zinken gebradit en 37 besdiadigde oorlogsschepen Tot 25 Augustus werden reeds zes slagschepen zeven vliegkampschepen 14 zware en lichte kruisers 8 torpedojagers en twee vaartuigen voor bijzonderen dienst tot zinken gebracht en 28 Ameracaan che oorlogsschepen onder welke vyf slagschepen twee vlieg kampschepen tien kruisers zes torpedojagers en drie schepen voor büzonderen dienst beschadigd In deze lyst zyn duikbooten vliegtuigen en transportsohepen die tot zinken gebradht of beschadigd werden niet begrepen VERKLABING VAN KNOX De Amerikaansche minister van Marine heeft op de persconferentie omtrent den zeeslag by de Santa Cruzeilanden verklaard dat het vandaag ook de dag der Amerikaansdie marine In Duitsche mihtaire kringen verklaarde men gisteren dat de berichten uit Londen over den loop der gevechten in Egypte thans aanmerkelyc voorzichtiger geworden zyn al verheelt men aan de Theems ook thans nog niet dat het doel van het Britsche olfensjef de vernietiging van het leger van Rommel en de verovering van de geneele kust der Middellandsche Zee is Naar men te Berlyn verneemt zijn de bewegingen der Engelschen nergens over het voorterrein der Duifsche stelling van El Alamein heengeVomen zoodat de voornaamste gevech slime der astroepen in Egypte tot nog toe onaangetast i geblevei Militaire df Kund gen leggen vooral den nadruk up de omstandigheid dat van Engelsche zyde het aantal der voor deze operatiet beschikbare tanks nwt duizend is aangegeven zoodat de KrUdkrachten der as de e ste 72 uur reeds kans heblien gezien meer dan 28 der vUandelUke tanks uit te schakelen De pantserwagens der ai hebben zich tot op dit oogenblik nog in het geheel niet gemengd in den slag pyzonderheden omtrent de kwestie of de Britten bij de gevechten nieuwe wapens gebruiken zyn te Berlijn nog niet ontvangen De groote afweer uceeuen die de Duitach Italiaanache st dkrachten sedert het begin van hel Engelsche offensief hebben geboekt bewijzen volgens de militairen ie Be lyn dat men maarschalk Rommel niet kan verrassen Naar SJ T uit Londen verneemt meldt het hoofdkwartier te Cairo Maandagmiddag geen noemenswaardige veranderirgen in de situa ie in Noord Afrika Het is hier en daar tot gevechten van kleinere afdeelingen gevechl iwagens gekomen Volgens Amerikaansche berichten uit Cairo volgtjiet Brit e opperbevel thans in de iteraties met zijn tanks leen andere tactiek In tegenstelling met vroeger baant thans de fanterie den tanks den weg een strijdwijze zooals die aan het Oostelijke fronj ook door de Duitsche tankgrenadiera wor lt trevolgd In een commentaar op het offensief dat door het achtste Britsche ler rcoros in Egypte is ingezet schrijft de militaire medewerker van deNewYork Herald Tribune dat uitgebreide operatjes in de Middellandache Zee liJn t verwachten Over de kansen der geelUeerdea op eta overwinning in Nèori Afrifca kal was De opmerkeltikste belastlngpitief die de Asierikaanache marine ooit In haar geschiedenU heeft beleefd speelt zich volgens Knox op den dag van heden af Hy kon niet profeteeren EM ding slechts staat vast en wel dat 4t Amerikaansche vloot zich in een hen gen hardnekkigen stryd gewikkeld ziei De bekende Amerikaansche admiraal Sterling heeö verklaard dat de Japansche positie in den Stillen OceaMi in ieder opzicht gunstiger is dan die der Amerikanen De Japanners aldus Sterling kunnen een willekeurig aan tal oorlogsschepen in een bepaald gebied in den stryd brengen zonder daardoor ergens anders hun operatie in gevaar te brengen terwyl de V S tydens de gevechten om de Salomonaeilanden ook de veiligheid van de Midwajreilanden en van het groote vloolsleunpunt Hawaii in het oog moeten houden T ONTSLAG VAN VlCE A0MIRAAt GHORMIET Inzake het ontslag van vice admlraal Ghormlejr die tot dusver opperbevelhebber in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan was meldt de Times uit New York dat het Amerikaansche ministerie weliswaar geen motieven heeft medegedeeld voor dit ontslag doch aangenomen wordt dat het ministerie Ghormley te weinig agressief heeft geacht Jui t in den laatsten tijd is ook in het openbaar critiek geleverd op Ghormley vanwege het feit dat het hem destijds met zUn vlootstrijdkrachten niet gelukt is de Japanners te beletten troepenversterfcngen aan land te zetten op Guadalcanar en om Japansche vlootconcentraties ten Noorden van de Salomonseilanden uiteen te slaan Onlangs heeft men ook de tegen Gpormley gerichte aanklacht vernomen zoo verklaart de Times dat de Japannen met humaanval van becin Augustus waarbj yrle Amerikaansche en een Au8tr issl e kruiaer verloren gingen de geallieerde strijdr krafibten tota al verrajH hebben niettegenstaande verkenningsvliegtuigen enkele uren van tevoren kruisers en torpetfojagen op weg naar Guadalcanarhadden waargenomen DE 6TRI1D OM DE SALOMONS EII ANDEN In de buurt van de Sa omons iilan den il naar de Britsche bericlitendienst meldt een Amerikaansche tor de medewerker zich zeer terughoudend uit Hy schrijft Jdaarschalk Rommel 18 een machtige en ervaren woestijnstrateeg die zoolang hy niet dood of levend in onze handen is zeer gevaarlijk voor ons blijft De Londensche oorrespondent van de Daghens Nybeter meldt aan zi n blad dat men in militaire kringen van de Britsche hoofdstad zeer terughoudend is t a v de militaire situatie n Ewpte Nadtukkelijk veiidaart meti hier dat de strijd zich nog in een beginstadium bevindt De troepen van de spil bieden zeer hardnekkigen tegenstand geeft men hier toe Zelfs wanneer generaal Rommel zich eenige kilometers zouterugtrekken beteekent dit slechts dat hi ruimte wil vrijmaken voor een zoo voordeelig mogeïüke opstelling vanzijn tankformatles I Het opperbevel der Oultache weermacht heeft medegedeeld Daar ook de Britche luchtmaciit bU iiaar aanvallen op de stellingen aan h front van El Alamnn ondanks haar niMerieke superioriteit de Duitsche en Itaüaansche vliegen niet kon verhinderen dat zij de Vijandelijke ravitailIcering zwaar troffen poogde de vijand ia den nacht van 25 op 26 Octoiier door een landing achter 4e stellingen van Zl Alameki de dooitaraalc te bereiken pedojager de PoJNiB tot zinken g biracht en een ijtHtfigmoederacnip zwaar beschadigd S P T meldt hieromtrent nader dat in het te Washington uitgegeven communiqué van het ministerie van Marine over den slag Joy de Salomons eilanden gemeld wordt dat een ontmoeting tusschen Amerikaansche er Japansche strydkrachten heeft geleid tot een gevecht van land en vloot eenheden en eenheden van de Ameri kaansche en Japansche liKhtn acht tijdens het verloop waarvan de Amerikaansche torpedojager Porter tot zinken is gebracht en een vliegtuig moederschip zwaar is beschadigd Over de Japansche verliezen wordt in het communiqué gezegd dat doou en intensieve samenwerking van alle Amerikaansche eenheden twee Japansclie vliegtuigmoederschepen twet ware en twee lichte kuiser nlr beschadigd 22 Japanjohe vii g uiger zouden zijn neergeschoten Dan zegt het communiqué verde Op 24 October hebben Japansche eenheden van het leger de vloot en ae luchtmacht een aanval op de Amerikaansche stellingen op Guadalcanar gedaan De Amerikaansche stellingen hebben zich echter staande kunnen hdUden Volgens andere berichten van Guadalcanar schijnen de Japanners op dit eiland thans hun aanval te zy n begon nen De vijand tracht een beslissing te forceeren Zoowel de rechter a s de linkerflank van de Amerikaansche marineen legertroepen worden sedert Zondagmiddag door Japansche artillerie en bommenwerpers bestookt Verder is vastgesteld dat weer nieuwe Japansche vlootonderdeelen het eiland naderen DE STRIJD or NIEDW OmNEA Vfet hoofdkwartier van generaal IdacArthur deelt ntede dat het tusschen de Australische troepen en de Japansche hoofdmacht in het Owen Stanley gebergte tot een eerste treffen is gekoment aldus S P T Het communiqué meldt voorts dat de Japanners zich in moeilijk te benaderen en zeer krachtig te verdedigen stellingen hebben venchanst Ofschoon de Austra lisehe voorhoede er door een onuingelingsmanoeuvre in het get ergte in geslaagd is enkele Japansche posities ts bezetten heeft zU op andere pun ten onder den sterken druk van de Japansche tegenaanvallen eenig terrein moeten prijs gewn Te dien einde zouden bijzonder ge oefende afdeelingen infanterie met raotortorpedobooten ten Oosten van Mersa Matroe aan land gebracht word n Ddt werd door Itaüaansche ge V€cht vliegers tijdig ontdekt err ge vechtavliegtuigen ên duikbommenwerpers van de spil vielen daarop de lan dingsbooten aan Een der met munitie beladen motorbooten vloog door treffers in de Hicht De overige schepen moesten zich verscheidene malen ge troffen ên zwaar beschadigd naar het Oosten terugtrekken Den geheelen nacht en ook den 26slen October duurde in de stelling van El Alamein de afweerstrijd voort On danks hevige aanvallen van de lucht macht pp de Britsche reserves hadden de Britten versterkingen aangevoerd De verwa te frontale aanvjl bleef echter uit In plaats daarvan duurde de druk op de vleugelstellingen voort C mieuw werden zware pan tsergevechten geleverd waarin de spiltroepen zich superieur loonden Tydens de gevechten van de legerafdeelingen ontwikkelden zich voortdurend hevige luohtgevechten van de zee tot aan het dal van Kattara en van Marsa Matroe tot Alexandrië Onverstoorbaar grepen de vliegers van de apil in de gevechten te land in en bè8to Aten de vUandeliJlie ravitail leering met bommen Behalve talryfce munitie en nuiteriaaldepóls vernietigden zü tot nu toe 37 Britsche vliegtuigen idan ks hui groot gebruik van troepen pantserwagens en vliegtuigen hebbeft de Britten tot nu toe geen van hun gestelde aanvalsdoelen bereikt MATMEH ïlltef van KI Ramaüi walkc van de kuat h ZuideHike rlcfanng loopt en oaaeveer OKaart wt Pelt Naar het D N B verneemt is het frontigedeelte bij El Alamein dat in den nieuwen aanval door Engelsche en Schotache troepen bezet wordt ongeveer 14 kilomeier breed De rest van het front ongeveer 36 kilometer tusschen de zee en de vallei van Katfara wordt door de geallieerde hulpvolken bezet DE OORLOGSPRODVCTIE DEB VEREEMGOE STATEN In een bericht van den New Yorkschen correspondent van de Times wordt gezegd dat de oorlogsproductie der V S nog steeds niet voldoet aan de oorspronkelijke verwachtingen De productie is blykbaar veel te snel opgebouwd zoodat thans gebreken aan den dag treden De geproduceerde hoeveelheid heeft niet den gehoopten om vang bereikt Het gebruik vpn arbeiders en materiaal is nl niet genoei volgens de plannen geschied Zoodoen den komt men thans tol het inzicht dat zelfs in het weelderige Amerika voor de massaproductie grenzen bestaan De fouten zyn te zoeken in een gebrekkige voorbereiding door de voor de productie verantwoordelijke regee ringsbureaux De oorspronkelijke voor de productie gekaamde hooge cijfer schijnen nu voor onafzienbaren tijden niet gehaald te kimnen worden Thans ia er gebrek aan arbeidskrachten en aan een groote hoeveelheid gron dstoffen Men zal derhalve thans moeten beslissen of men het geheele bewapeningsprogram der V S wil verminderen of dat men afzonderlijke ooderdeelen van het oorspr nkelyke program tot einde 1943 wil uitvoeren en de rest tot 1944 wil uitstellen In een hoofdal tikel schrijft ie Times over dit probleem dat wanneer men in de V S een millioenen leger wil opstellen dit e n geweldige taak is waarvan men niet weet hoe men deze taak zal uitvoeren en de geallieerden der V S voldoende van oorlogsmaterieel te voorzien Het feit dat men in de V S voldoende mi t alle kwesties betreffende de arbeids krachten reeds in eefc impasse geraakt IS had reeds veel eerder de bevoegde autoriteiten moeten doen inzien dat geen enkele staat over o beper tte hoeveelheden mcnschen besdhikt en du men bij hel uitwerlten van al e plannen er ernstig over moet naden ken hoe men op de meest doeltreffen d wijze de aanwezige arbeidskrachtt n gebruikt Dat is inderdaad een d r moeilykste taken waarvoor de geallieerden zich in dezen oorlog ziar gesteld Ook Groot Brittannië heeft met hetzelfde probleem te kampen ERNSTIG ONOELITK BU KABBEL Een ernstig ongeluk is te Kassei geschied toen een onderwijzer met 25 jongens langs een plek kwam waar enkele da en tevoren een vliegtuigbom was gevalen Naast den n ater lag nog slechts een hoopje van een zilverig glanzende massa De onderwij zer wilde dit restant van de bom vernietigen alvorens daardoor kwaad ontstond en beval den kinderen een eindje achteruit te gaan Toen hü het overschot van de bom met een lucifer had aagestoken kwam er een steekvlam te voorschyn die hem en de kinderen verwondde De onderwijzer verloor het bewustzijn en nadat hij weer bijgekomen was riep hü den kinderen toe op den grond te gaan rollen De onderwijzer die de overgebleven massa per vergissing voor magnesium had gehouden ia twee dagen later aan z n brandwonden overleden Voorts waren U kinderen eventent niet te ledden De toestand der anderen ii nog imstlg AMERIKAANSCHE REGEERINO GEEFT EIGEN BLAD UIT De correspondent van de Daily Telegraph te New Vork meldt aan zijn blad dat de uitgeveryen der Ame rikaansche tijdschriften Editor en Publisher melden dat de rege ring te Washington van plan is bin nenkort een officieel dagblad ui f te geven Proefnummers riJn reeds gedrukt Het blad zelf heeft men dun naam American Reporter geci ven De reden voor het uitgeven van een Amerikaansch regeermgsblad ligt in het feit dat volgens opvatting var Washington de Amerikaansche dagbladen niet beantwoorden aan de euchen welke aan hen gesteld werd a bij de publicatie van regeeringsberichten VERDDISTBRING VAN DE AMERIKAANSCHE KUST Uit Wachington wordt gemeM dat het twvel weid uitgevaardigd de geheele kitst van Canada tot Mexico te venitiiaterra P P toestand van konin r Chris tiaan Koning Chriitiaan X heeft voor den duur van zijn ziekte kroonprins Frederlk met de leiding der regeering belast Omtrent den toestand van den koning wordt in het gisteravond gepubliceerde communiqué gezegd dat de toestand van den koning in wezen onveranderd is doch dat de zieke iets beter bij krachten was Een beslissende wending is niet ingetreden Er kunnen evenwel nog schommelingen verwacht worden BEZOEK VAN MEVK ROOSEVELT AAN ENGELAND De Britsche minister van Buiten landsche Zaken Eden heeft op een maaltijd ter eere van mevr Roosevelt een toaat uitgebr ht waarin hü volgens den BritRhen berichtendienst o a zeide Wanneer ik de meest gelezen Amwikaansche kranten leea moet ik constateereo dat Ameöka waarschijnlijk geen grondige kennis heeft van de beteekeifls van het Britsche gemeenebes De Britsch Ame kaansche toenadering maakt echter zekere inspanning noodzakelijk Ik zou vandaag onze gasten willAi beloven dat het Britsche volk vastbesloten is deze poging tot toenadering nfiet groeier oprechtheid en vastbeslotenheid te ondernemen als ooit tevoi en Mevrouw Roosevelt verklaarde Het is waar wy hebben ons niet overmatig met Engeland bezig gehouden Ik verwacht van onze jonge menschen hier in Engeland dat zü werkeliik eenige van de dingen verwezenlijken die wy ongeveer twintig jaar geleden hoopten en thans willen verw erkelyken Ook Atttee en verscheidene andere ministers van het kabinet zaten bij dezen maaltüd aan BUZONDERHBDEN OVER DEN LUCHTAANVAL OP MILAAN De Popoio d Italia publiceertbijzonderheden ver den laffen Engelschen luchloveral op Milaan Volgensdit blad werden in totaal 30 groote branden alsmede 300 kleinere brandenveroorzaakt terwül in minder dan tien gevallen economische of industriee e doelen werden getroffen Daarentegenwerden drie ziekenhuizen verschillende Jcerken viif scholen de universiteit verschillende instituten van de universiteit alsmede het groote kerkhof getroffen In het naburige Monza werdalleen het instituut van den Goeden Herder getroffen waar een zuster werd gedood en verschillende weeskinderen werden gewond Een laagvliegend viermotorigvliegtuig vuurde op de in de straten van San Christofore naar een schuilkelder loqpende menigte en dooéde met een bom 18 personen Ook in de straten van Milaan werden verschillende fietsers met mitrailleurvuur bestookt t ARRESTATIES IN DE SOVJET UNIR Uit Moskou wordt gemeld dat de SiQvjetpolitic tot talryke aanhoudingen van ingenieurs en werklieden uit de kolenmijnen van het Kizilovtkibekken is overgegaan De arrestatie werden voor het grootste gedeelte uitgevoerd in de belangrijkste kolenmünen die aan de Sovjets na het verlief van het Donetsbekken zijn overgebleven en wüzen op compkitten tegen het regime en sabotage van de productie in oorlogatyd DE 1APAN8CHE VLIEGTUIGVERUEZEN Het aanfal vermitte iM wi vliegtuigen in den zeeslag bg de Bal monseijanden bedraagt met zooals tot dusverre vftrd opfegeven 40 doch 4 i ioHCn lHaaH Zoo op 8 29 oadcr 18 18 Mufl op 22 04 onder 13 20 M tt verpfccbl Ic vtrdabUtrcD van iott oader aiii tot coMopkomft L a a raa vaa voartoitfer oot a 8 ImH aar na toM MidwtfaMt il ei riïen WK I K t4