Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1942

WOll SDAG 28 OCTOBER m SMIEUVS Caeuderak NUTTIGBI rSBKWIDRRUD RJUI O BtaaawMia t Int eentea pftt GisiM nd organiseerde de plkatae lüke afdeelin van de E H B O ter gelêl oMd va imar vt tiai g bestaan es krin w dttitid wapinMa werd de L genomen door E H i O ploegen uit Bergambacht Ouderkerk a d IJssel Berkenwoude en Gouderak De vond werd geopend door den voorzmer van Goirferak den heer A Verboom die den groei der vereaiiging In de afgeloopen jaren memoreerde Spreker stond stil bij het opbouwende werk dat wylen dr T Beekenkamp voor deze vereeniging heeft gedaan Hü verzocht dien Ujlr ken aanwezigen zich van hun lelelt te irertiefM en de nagedachtenis van dezen pionier te herdenken Hierna werden namens verschillende vereenigingen bloemen aangeboden aan de jubileerendc fdeeling Er waren o a b oemen jM A zuslerver e lpi e Bergflc dlUssel BerAewoudc de o a op het geverleden jaar is den in het verlee lucht ea beep geneslaf met snel bi pktaaeMa AUttatiee weg m a SitvBkenbou n naar uj dam Meiendaal 256 P lUanijn na Gaada Heerenttraat lil Schoonhoven SCHAATSEN OP MOOTB GRACH Aan de Uzclub Kunst en Vermag is vergunning ver1 nd om gedurendg den winter 1942 1143 wederom g bruijt te maken vaaUe Groote Gracht voor yabaan BORQBRLUKE STAND Geboren Neeltje Anna Catharmi dr van O den Boer en J E Tronchsi Jozcph Frederikus zn van F J Bulle en M Gattevoort Gehuwd d Schilt oud 20 jr A D van Kriiapen oud 20 Jaar Overledel J Boon oud 82 jr J Suuren broek 74 jr geh met M 1 Duringshoff M Top 67 jr echtge noote van K Spitse GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent oni rstaande gevonden voorwerpen zUrl inlichtingen te vem krugen aan het liureau van politie alhier portemolnaie kinderwaiitjej hoofddoek zilrerlxHi textielkaar blauwe cemtuu4 kleine sleutel schi perskloet kiein zwart hondje eeintuut en zwart poesja Zevenhuizien RCOMOMnCBE RECBTCR TE lOTTERUAM dandcsUeac tarwe Het OM vorderde ƒ 300 boete of I maand hechtenis tegen den 26 ian m landbouwer L v Dorp uit Zevenhuizen die op 24 Februari j I ongeveer 120 k g tarwe clandestien had afgeleverd daarbij tevens gebruik zou hebben ga maakt van een vervalscht briefie Msf vonnis Inftlde 200 boete of l maaai hechtenis De 20 j rige tuindersknecht M Vm uit Zoetermeer die deze partij U mt zonder geleidebüjelj hjd vervoerd il daarvoor gestraft bij in aanmer ler van upMl 40 boete of ü verbeurdver ilag genomes 5 boete of 30 ferbeurdverkls king genom t ts geen sprake dagen hech klaring tarwe Heti dagen heel ring gevral De Sl ailgy oopman L de long uit Zevenhuizrilf edagvaard dat hu lsndestien 118 k g tarwe in November i 7 0U hebben gekocht ontkende dit pertinent De verbalisant was in deze zask niet gedagvaar i Het O M vroeg vrijspraak De rechter wenjchte echter alvorens vonnis te vellen den verbalisant te hooren en hield daartoe de verdcit behandeling aan tot 6 November a s Ook de zaak tegen den Sl jarigM koopman C H van den Dool uit Zevcahuizen verdacht van het clandastlN koopen van de It k g tarwe werd M genoemden datum sangehoudett DE RRER L DBSKRR JUBILECRf tS Jaar gaMeeate areUieet Vrüdag 30 Otlober a s hoopt é heer L Dekkei gemeente architsd alhier den dag jie herdenken waanw hij vóór 2S jaar ala zoodanig in functl Uad SLECHT VRRDUISTERD Wederom hedft de politie tegen i tweetal ingezetenen procesverbaal op gemaaltt wegeas niet voldoende vM duisteren met te volg dat ook stroomtoevoer Sidagen werd verbroken MOND RN KLAUWZEER Een veelAuder beett aangifte k daan dat onder zijn vee mond I iaitwzcer vootkomt BOllR USCLVB Tot bode vah de IJsclub Zevenh zen is benoemd de heer D de Koni Jalhier i burgerIuke stand Ondertrouwd J Bac 20 jr M J ï van Mullem 21 jr C Kmli a jr en H T Heikoop 20 jr J P Ketjzer 32 jr 23 jr en H T Helkooi un naar 27 jr en M Bac 4 jr D van Getrouw d I F f FlorisD Boevé 3t Jr l ÏJU ï ten mei bezorgdca bUk de ktofc readpl de Nadat acn fcwartar as verstrak nam kU den ooteaaccr vaa Ito iljn leaacnaar necrda schonk Folmer trad op iHwr ee I IM apijt me MMreew ici WS mecwettgen toon Zee Mat lelcfanaM SAdcmsn dat tiij wordt epgcboodM I een ontvrecmdlngttaakje vermoed fu en wsi anderbatt twee unr ksn P I aa WOt a ariascMcB teraidHMncB 1 la a mik hal ei entwoorf lU hulpelees Over twee aar Later werdl bM a Mn geval Met 01 zucht k a e s p t a Mariano mantd dicht en vartiet tarasergcaM hOlel KU waa nee maar sees w jS Sddetman dte tn de recreallciaal 1 dagmaal bad gebruikt vertcheen Niemand epgcbddr Infermeerdt J meaiand Wd Ie r een dsm weest die Je wilde soreken BBdctm a n kreeg een tchok v reealeg llseeHg vreee Ml Hoe zag se er al m ïlisb aiel en e M bad ruk tmat Cf U den ooteaaccr vaa wcaxi t laacnaar en deed elssg hU tclM onderwijl imelale heghircoda geen aa nd a gM OM Dn m r Levwumiddel dkaarten fan gealn Terkociit ZEsxHN nwoioN au aomam ANina BEnOKKSN Een aanhouding door de politie van een koopoian uit Den Haag heeft geleid tot de ontdekking van een bonnenhMdd wavbg xesüen perMnen aia betrokken De betrokkene de 27 jarige A L had drie textielkaarten bu zich die geea namen vomekiden en toen de politie de nunnnera aan de hand van de bevolkingfgegevens controleerde bled dat de kaarten aan anderen toebehocwdan De aangehoudene verklaarde t M kinderkaartte gekocht te hebben voor totaal ƒ 7 van den 70 jarigen D da R te Beeuwijk uit wien gezin ze mdrto ea de derde kaart voor 4 50 van a M Jarigen heier C J K alhier De iMtite had de luart gekregen van zijn tehoonmoeder de SO jarige huisvrouw H A M te dezer itede Van het een kwam het ander Toen de politie bij deze huisvrouw de overige diitribuUebescheider controleerde bleA dat alle levensmiddelenkaarten van bet fezin voor de voedingsperiode die 1 November aj in werking treedt verdwenen waren Ze bleken geheel of in odceiten verkoclit te zun aan den ae jarigen filiaalhouder H de B den M jarigeo loiwerkman F G den 62jarigeB J de J den 48 jarigen winkelier N H V den 75jarigen zadelmaker K V en den 33 jarigen loswerkman N de W allen alhier lenigen van deze koopers hadden de bonnen weer verder verhandeld en in deze tweede hand waren afnemers de jarige G H V de 23 jari vei1eger woordiger J N R de 45jange kaa shandelaar P J v W de 29 jarige bakker J S de 32 jari bakker J A v B allen te dezer steW en de 57 jarige üzervlechter M v d M te Rotterdam De prijs die in dezen zwarten handel gemaakt werd varieerde van ƒ 20 tot ƒ 3 per kaart Het grootste gedeelte van de distdbutiebescheiden is in beslag genomen Enkelen van de betrokkenen zijti met deze zaak voor den derden keer en eenige anderen voor de tweede maal wegens bonnenhandel verbaUseerd Autobus puilde uit PASSAOIERS ZELFS OP KAP EN GENBBATOR De autobussen zitten dikwijls propvol maar in het geval waaraan de politie een einde maakte was het toch wel heel erg Een wagen van een dieilkt op Gcuda die veertig zitpl tsen heeft kwam de stad binnen met iet alleen 77 passagiers binnen het voertuig maar er stonden en zaten er ook nog totaal 17 op de kap van het voertuig en op de achter aan de bus verbonden gasgenerator Op grond van belemmering m uitzicht en besturen is tegen dep bestuurder pro cesverbaal opgemaakt De buiten pasaagiers zijn tot afstappen genoopt en mede werd de binnenbezetting ge dund a HOUnt tiEDUPKEBD Uit een r jwielbergplaats van de Ambarhtssch x l is een fiets van een leerling uit Stolwijk ontvreemd Uit vroeger tijden Dl OOODSCBI COniANT JOtliDDI 71 JAAK OBLEDBN Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter aigemeene kennis dat met den 31 n dezer maand het kosteloos verstrekken van versch IJsselwater ophoudt en dat na dien dag dit water verkrijgbaar zal worden gesteM tegan één cent per emmrr van ongeveer twaalf kan N JAAB ORUEOBN li j Elisabeth Koot herdacht den dag waarop zij voor 40 jaar bil den heer J Hermans in dienst trad Te Boskoop zal door de dolfjerenden en de Chr GerefQ neerdcn een kerit en schoolgebouw gesticht worden m De gemeenteraad van Oudotrater heeft besloten met ingang van 1 Januari e k den gasprus van cent per kubieken meter op 7 cent te brengen a JAAR OELKDEN De hoer J van Mensch vierde zijn 9S ar g jubileum als procuratiehouder aan het bankierskanXoor der firma Ogier Co Zoowel van zijn patroon aU van het personeel mocht de heer Van Mensch onder harfelüke toespraken eenige fraaie i eschenken aanvaarden alt ecji blUvend aandenken adn dezen dAg Feuilleton Detective t tt tegfii wil en dcmk doet a vauiEB Vervolg Bc tooMiMiMctaut Ixireauileel ta raggedoken hü tak sprong on mMdelUik op ZUe aciMnM irlls asgen lagaai act melile anderzoekend aan bianca lic minuut i i d hil hear tatcertf Beleefd Intormcardc Ui Baat u Juffrouw KarlaaontMarlaanc knUtte diep ramptalig UfWrtreni tal Uaari atsamsMa de twwhuamiUaMrta bacft Kojuiat apgcbald HU droes RW op dat ala Ja hiffrovw tlr m c ta wra g c alak i t klcarda pofper t n AMNEiÉ w ff A Tkalla Theater Riddera In lompen met Watt tn BaU Watt étiumos S l uur U Oct 1 ar Bewria Iteater Cabaret avond Wed ReiSvereeniging optreden Capriolencabaret onder leiding van Kommer Kleijn U at w Btt Biunm Knda ï den vergadering Oi dheidk Kring JDie Goude ïezink H J M Basart over faleiding tot de renaiasanoe a Oct t 4 unr Geboaw Spieringabraat 113 Gelegenheid voor kostelooze inenting tegen diphttieritis voor school kinderen en kinderen van een half tot zes jaar t $ Oet 7J nnr Nleawe Bcbonwbng Cabaret en variété avond bij WtUy Derby s 25jarig jubileum t Nor 11 mor J e Zalm Openbare verkooping onroerende goedereen kxnr BOt s J van Kranenburg Nor ma Nlenwe Sdionwbiirg Concert Rotterdamsch Philharmoniach Orkest onder leiding van Eduard Fljpse solist Louis Zimmermann viooL Beethovenprogramma DlSTRraDTIEBESCBEIDEN Afbaln aanvraagtonBullercB aahoenenbOBaen tM U en 1 31 S W sur Diitribnttekantoor Afhalen aanvraagformulie ren ter verkrijging van een sdioenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag V X ¥ Z Zeep voor kappen T m M Oei $ U en 1 3 3 3 nnr DUtribntiekantoor Afhalen aanvraagformulieren voor rantsoenbonnen scheerzeep en zeep voor kappers APOT EKERSOIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 JVBOXVm VAN DEN HEER W F STEENBERGEN Waardecring betuigd De heer W F Steenbergen herdacht gisteren zijn 40 jarig jubileum als hoofdsgent te dezer stede van het Rotterdamsch Nieuwsblad Namens de directie van het blad heeft de heer De Jong chef van de afdceling expeditie den jubilaris te diens huize gelukgewenscht en hem als Wijk van waardeering een geschenk onder couvert aangeboden Ook van andere zijden ondervond de jubilaris belangstelling o a in den vorm van bloemstukken In den familiekring heeft hy den dag Cezellig gevierd PAAIU NEERGEVALLEN Op de Bogen Is gistermorgen een paard gespannen voor een met melkbussen geladen wagen van den veehouder G Snel te Hekendorp ineengezakt en doodgebleven Het cadaver is naar het slachthuis gebracht MARKTBERICHTEN KAAtMASKT WOHtDBK I Oct Aanvoer IIS ttapeta kDu Prl Ie aoort ez OD idem te soort t MM 1 W Randel maUf Pijnen in de ledMnaten verdwenen Ik kaa lai aa Mor M LfV ii 2 l 40 Sedett jam leed ik aan scheuten in d ledeffiaten ca lpi d knieg Iwtichten idd bc vig dat ik af co M een stok gebniiken mocM Reedt na het gebruik vin enlcele Oraaltiei koD Ik dea aadKi weet slapen en tham aa enige maaaden zijn de pijnen heeleiBaal vodwcflea co kan ik ondanks mijn él laten ca 106 Kg lichaamsgewidn weet loopca ala nocget BQ ttacumadck Ischias spit vetkoudheld griep seouw co hoofdpija helpen deOvaakjei ao het Trinetal AgentKhap Deie hebben geen ichadelijken Invloed op hart tOÊtf en ditmen Neeni direa de proeft Origineele TCtpakking ran 20 tabletten alecbcs 60 ets In alle apotheken co dtogittctija Tertuijgbaar Wal ta d voor nonaena viel htl uit Dcxe vrouw heelt Iemand vergiftigd ikheb er de bewijtan van Bn u laat haar ttHireau weer ullwaftdelen alsof lö deManke onachuld la Neen Ik laat baar In een belHMrl ken wagen naar ScltaiSbaden terugbrengen WM aU nachtlgl naade de Inapcctcur Ik x g u dat Lund vld hrro in de rede Ik tal Jou eena wat zeggen uilakuiken 1e beging de brutaliteit zonderBiachtlglng cen arrestatie buiten Stockfaoln te verrichten Het kan Ie op nstrrigen duw te ataan komen Votgena den hoofdcommlaaarla verxekert meneer Kahmdby da Juffrouw Karlaaon in deneacht vanj nadag op Woenadag tn aijRbula hee calapcn Uppfltr m snalfte naar adem En hel weonl vaa dien kerel weegtzwaarder d n 1 mliiMt Op elk ttldatlp op elke plaata InaOie ang legenhcid Ik spreek te nader la BU maar Ijund rldittc woord lot Marianne Ih kan u niet en tutIrouw KarUaon hoezeer het me spijt datu too onheuach werd behandeld Door t dolle heen stormde ITnostrWm de kapter uit n loeg met een daverenden mak de deur achter ilch toe t irORT VORBAL Ned Voetbalbond PROGRAMMA VOOR ZONDAa DiVtrict L Ie klaaae AJ 0 F C Xeraga D W S Hermfa D V S E D O De Volewückers Sparta H B S Stonnvogels Diatriot IL 1 klaase VJ5 V t Gooi R F C Ajax Haarlem V U C BlauwWit Feijenoord Enuna D H C 2e klaase A H V f Quick U V S V D L Velo U V V Elinkwqk Oouda BJ T V I O S 3e klasse B G D A Olynnia Cromvliet Scheveningen O nX Terlaak V CS iaakkwartier GAV De Postduiven 4e klasse E Stolwijk Gouderak D O N K Haastrecht Oudewater Ammerstolsche S V Waddinxveen Schoonhoven Hoc drecht Bodegravea Reserve 2e klane A A D O IH H B S II Laakkwartier H D H C HL V U C ni O N A II Scheveningen H U V S U Quick II H V V IL Reserve 2e klaase B Feüenoord IV Sparta III Gouda III Neptunu IH S V V n HermeaDV S IH R P C in De Musaohen II Fortuna II A D O IV Reaervt 2e klaase C Gouda H C V V Il SparU II O D S H Xeraea in Hermes D V S II Excelsior IH R F C II naia II Feüenoord Hl Reserve 3e klasse H O N A III G S V n Schoonlioven II R P C IV Sparta IV Xenies IV V OJ3 HOlympia IL PROGRAMMA EN IS NOVEMBBR Voor 8 Novemlieir op den z g technischen dag waarop te dezer stede de stedenwedstryd Gouda Leiden wordt gespeeld is een inhaalprogramma vastgesteld dat vermeldt de wedstrijden Waddinxveen Moordrecht Gouda III S V V III Schoonhoven II Neptnunus IV G S V II Sparta IV en O N A III Xerxes IV 0p IS November begint de tweedecomp titiehelft Voor de elftallen uithet Goudsche district luidt het programma Velox Gouda GDA G S V O N A Laakkwairüer Olympia Scheveningen Stolwijk Moordrecht Waddinxveen Bodegraven Oudewater Schoonhoven D O N K Ammerstolsche S V Gouderak Haastrecht Laakkwartier II O N A n Gouda ra Heirmes D V S Hl Gouda 11 Emma II O N A III V O C II Sparta IV Olympia H Schoonhoven II Excelsior IV G SV I R F C IV WATERPOLO WINTERCOMPETITIB BWBMKRING GOUDA Citalagen traa giatenToad S Z en PC G Z C II 3 0 B Z C S Z cndP C H 1 l PrognuBMa aA biaadaf Bodegraven Boskoop G Z C UI Gouwe IL BILJARTEN Competitie begtmnen sucx essen van bxcelsior anti poedel en de spil De eonpetitie rm het distriet Gaada Tas den Ned Biljartbond ia beganacB De Doeie ExeeWor S 6 Een uitstekende wedstrüd waarjbjij de meeste spelers hun moyenne aanmerkelijk verbeterden Hoogste moyenne en terie werd gemaakt door Jadce van Excelsior T Flux 119 31 34 3 84 O J Sandert 118 31 I 3 74 3 J Cris 119 2S 18 4 76 1 C MIelkert 114 25 21 4 56 1 C Jaake 96 19 3 5 00 2 W V Loon 85 19 23 4 48 OD Hortenaius 101 26 16 3 80 2 D Vis 69 28 9 2 66 O AaU Peedal K CT 2 Anti Poedel speelde een uitstekendenwedstrüd Van Krijt op Tijd bereiktealleen EUkenaar Jt ziin moyenne Dehoogste serie werd gemaakt door VanLeeuwen van Anti Poedel het hoogstemoyenne door Eikenaar van K O T A Bloot 40 22 S 181 O S V Loon 96 22 19 4 4S 2 J V Oosten 126 22 17 5 81 2 C Eikenaar 146 22 24 6 83 OBrandse 64 23 IS 2 78 O L V Leetiwen 110 23 29 4 78 2 J Feit Zoet 96 37 17 2 64 O P Sdiouten 110 37 11 2 97 2 De Spil Mobrdrecbt 7 1 Een zeer matige wedstrijd Alleen de Graaf van de Spil speelde goed en kwam iets boven zun moyenne De hoogste serie was voor Van Amen van MoOTdrecht het hoogste moyenne vtxtr De Graaf van De Spil SBBaH BaHBaBBOBBaBHWaS Over enkele minuten heb Ik sen wagen voor u Juffrouw Karlaaon vervnlgdc de hoofinapectcur boffelljk Marianne aartddc Oeef e gaaa moeite ala tu bHeft zei se teen Ik bee kcnnliaen in de atad die ik kan opbellen Ziet u k werd tegen dlnCrtiid weggehaald en k voel me lauw Mtssobien komt dat ook doordalmijB zenuwen wal van itreek zijn Hetoptreden van dien man waa beneden dttek D daarentegen zij giliAlachtc innemend hebt ne hotlelHk behandeld Ik ga nu maar naar mUn kenniaacn ZO zullen nve daarna wel naar Saltaiabadcn breniren Do rntt een genoegen en zeg meneer Kalundbj dat Ik allei heb aedaan om tonhebbeKike opyeden van InepecteiitUppgtrda goed te maken Land deed haar ultreleide en rtcp cen taxi aan nadat ttl ziln aanbod om op t bureau te lelefoneeren had afgeslagen OwniMnte vcrachtlning me mp e ldc Ijind haar nakijkend Daarop ging hijmet een gedicht dat weinig goeda vooripelde op zoek naar Inspecti ur Uppatrtka Marianne leunde teren de kunena en klemde zenuwactixg de handen Ineen Wal moest I1 d De Kstuxdbr f keerden i rs l nt m aar SaltaJÖbadcD terug Meneer Kaluodby s A ultum 90 45 L M ild r 98 46 M Ktttera 9 3 A Koot 84 3 C L Kuy 103 37 10 2 11 1 8 2 11 1 u aso 3 3 0t O 2 W OJ Waiieiiaar 96 37 14 2 Fit da Oraaf 144 M S 2 B v Amen 141 ÏT 37 5 22 O Voorts werd geapeeld Concordia 2 De Spil i 2 NEDERLAAOSERIE THAUA S TRIENDEN Anti Poedel loopt vnder nlt Gisteravond werd de wedstryd Thalia s Vrienden Anti Poedel voor Ttialia s nederlaagserie voortgezet Hoewel er niet zoo uitstekend gespeeld werd all Maandagavond werden er toch drie partijen geapeeld beneden de 30 beurten Het best waren op dreef Ew k en Boegheim die hun partij in 23 beurten uitmaakten Anti Poedel won alle pertijen en bracht den stand op 16 2 pe volledige uitslagen wSren F Boegheim 50 23 23 2 S7 2 J Luxen 33 23 8 1 43 O J Ewük 50 23 2 17 2 B V Leeuwen 32 23 10 1 39 OJ de Bruin 40 27 8 1 48 2 N Fillekea 23 27 3 0 8S ON Kranenburg 47 36 7 1 34 2 R Luxen 28 36 5 0 80 O W V Oosten 82 35 12 2 34 2 H AnOienis 76 36 8 2 14 O PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht IJSCLUB VOORWAARTS De heer A Oskam tot eereild benoemd Maandagavond hield de Uscli b Voorwaarts haar vergadering in t Centrum Uit de rekening bleek dat er ean nadeelig saldo over het afgeloopen boekjaar was van ƒ 117 10 ende bestuursleden J P D Hooger In de plaats die bedanict eer C Oska an den voorzitheer A D Oskam bü ac nocmd tot eerelid In verband met de reorganisatie van ie üssport werd besloten de contrib tie te verhoogen van ƒ 1 25 op ƒ 1 50 Het vischwater werd aan den visscher A Burger alhier veracht vo ir ƒ 15 10 De ijsclub telt op heden 353 leden BOyCNTALUGE LEERKRACHT De secretaris gen raal van het departement van Opvoeding Weteusohap en CultuurlMsdhermin heeft goedgekeurd dat ia verband met a opheffing van het Instituut kweekeling ipet akte mit ingang van 1 Januari 1043 aan dAopenbare lagere school alhier een leerkracht wori benoemd in wiens salaris Ruksvergoeding zal Worden verleend boven het vecplicht aantal onderwijzers BESMièTTBUJKE ZIEKTEN Naast d trele gevallen van roodvonk die zich inlleze gemeente voordoen is dez datn ook aangifte gedaan van typhus De patiënt is naa Qouda overgebraclt BIJZONDERE 8CHOOL Invoering geneeskundig schooltecsielit Het bestuur vanide Vereeniging to Lichting en mstanlhouding van scha ien met den Bübet in deze gemeent iieeft besloten geneeskundig sc hoolloezicht in te voeiren voor de kinderen die haar school bezoeken SCHULDENLAST GEMEENTE Op 1 Januari 1 43 zal de schulden last der gemeentf 139 600 bedragen In 1943 zal ll SOO worden afgelost Berkenwf ude EDANKT Ds M J W veiVpam predikant der Ned Hetwonlie l ente alhier heeft bedanlat vabr ei beroep toe zegging naa4 Hjfnfd Huins en Lions Fr Boskoop COttP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEHJNG Rozen per bos Bu ith Heken 3 40 1 10 60 Bett FiogU 3 50 4 07 fl us Rijkers küa 2 4 3 60 em rozen 1 20 lysalis Francet Chrysanten 0 17 0 3S Hendrik 2 70 27 October terfly 2 30 3 40 4 20 Else Pouli Times 3 21 Rosa Mun 1 20 180 Vierlaode 150 Diverse 0 35 0 60 Clematis Prins Edith VOOR verklaring dat zt tn den nacht van DInadag op Woenadag thula had gealapen was onjuist Uit hel lelt dat haar bij thuiakomat geen vragen waren gesteld mocht daarom nog niet worden afgeleid dat niemand haar afwezigheid had opgemerkt Wellicht hadden de bedienden gezwegen uit beachaldenheld wijl au widen welke bevoorrechte plaata de secrctareaae bIJ de familie Innam zli xoudcn echter ongetwijfeld voor de waarheid uitkomen indien zij door de iwlltle werden ondervraagd Het eenige waaromtrent Marianne zekerheid had w dat mevrouw Kalundbjr haar uithuizigheid niet bad geeonauteerd tl allep ateeda tot laat in den morgen en legde In den regel nimmer vöór elven beslag op haar ecretareaae Doch wat helpt mij datT vroeg Marianne lieta bezorgd af Alle komt tóch aan hel licht Het zou de politic slcchla geringe moeite koalen meneer Kalundby an zijn verglaslng te overtmaen zn nam haar baatan t 0Rf naar Solange om raad In te winnen Solangc bad haar in deze mlaèrc gebracht bü moest baar er ook weci uil helpen ZM verliet de Isjil belde In eea telefooncel tUniveraal flatgebouw op maar kreeg aan Solsn es npnartement geen irphnor Marf n fr vrni hoofd tot wicn aicb nu gewend Auguat SMcrmaol eenigingen ambacht en Ip te houden die iTe De voorji heer B Marl lukkige iiuUi genomen om nen van de vaardigheid n1ekwaamheid van de helpers steeds opvoerden Hierna werd een aanvang gemaakt met de wedstr en Er werd deelgenomen met aeht ploegen waarbü een damesploeg van Gpuderak Zy behandelden alle hetzelfde gefingeerde ongeval Hierby kregen zy vyf minuten bedenktijd en moesten dan in vüfWen minuten het geval behandelen hetwelk door een jury werd beoordeeld Deze jury t estond uit de doktoren dr A Montagne Izn te Gouda leider H G Werkman te GoUderak J K C Muller te Bergambacht en H Leeuwenburg te Oudeikerk a d IJssèl De wedstrijden werden op het tooneel ge4iouden zoodat zij voor het publiek goed te volgen waren Het bleek uit de toekennmg der prijzen dat de ploegen elkaar met veel ontliepen in twee gevallen moest zelfs geloot worden Eerste werd Berkenwoude II eindigde gelijk na loting werd 2e Gouderak damesplueg na loling met no 3 3 Bergambacht I 4 Berkenwoude I 5 Ouderkerk a d IJswl 1 6 Gouderak I 7 Ouderkerk II 8 Bergambacht II De leidersprtjs welke beschikbaar was gesteld voor den besten groepleider werd toegekend aan den heer K Hailing vaji Berkenwoude II Na de uitreiking der prijzen nam dr Montagne het woord om de E H B O ers op de hun gemaakte fouten te wijzen Hg behandelde de meest voorttomende fouten en gaf de juiste methode aan Montagne zelde o m dat n E H B O er al zyn zintuigen steeda noodig heeft dkar er soms een menachenleven mede gemoeid kan zün De voorzitter van ïouderak reikte hierna de prijzen uit De wisselbeker ging voor een jaar naar Berkenwoude Nieuwerkerk a d IJfsel BURGERLIJKE STAND Geboren Neel e Jozina d vv DF V d Dool en C N van Rooyen Aagje d van J C Boudewijn en CStam ƒ Ondertrouwd p Koren 23 j te Zevenhuizen en Hi T Heikoop 22 j F T Voornps 25 j te Rotterdam er P Voshart Jl ƒ Getrouwd F Hazenbroek 28 j en J Stolk 21 j F Oosterom 28 i en H Puik 21 J LOOP Dl BEVOLKING Vertrokken H Giessen en echtg van Ringdiik 3Si naar Rotterdam Var Lennepstraat 51 D Jongeneel vin Eerste Toch w 35 naar Waddinxveen Siepweg fl J H Legters van Dorpsstraat 31 naar Wisch Varssc veld Cll A C van der Wees van Dorpsstraat 49 naar s Gravenhaje Anna an Burenatraat 56 Reeuwük DRANK WETVEROUNNING Bü den burgelnecster is ingekomen een verzoek vaJ den heer J J Slingerland alhier pm een volledige vergunning voor dgen verkoop van sterken drank in het klein voor het perceel Zoutmansweg E 47a BreevaartPavil joen BURGERLUKE STAND Ondertro uwd P Th Vergeer 23 jr en J M de Jong 18 jr W JMatthijssen 2 jr te Arnhem en H Laleber 25 jr lhier GetrouwiL I van Leeuwen 37 jr en H J Hasten 38 jr J J Scha kel 28 jr en M J H Kloet 22 ir Overleden Johanna Strien 76 jr wed van C v d IJssel LOOP DER BEVOLKING Vertrokkefc C B Bosman naar Gouda Jan Luylenstraat 1 J D van Batenburg naar pouda Graaf Floris Rceda had zV tvcrciachte geMatuk aan I apparaat geofferd toen tü slcti bedacht Het leek baar gevaarlijk met S deiman over de lijn te spreken In verband met de Inbraak kon de politie wel ccna elk onderhoud afluiateren dal met of door iemand Mn t Sint Olaf werd gevoerd Dus randelde zij naar t botel Tevergeef zocht t meisje Sederma In de hal tij tag tich genoodzaakt bU den klerk naar hem ta inrorroeêren Wie kan ik leggeo dat er la wildefolmer welga Marianne Karlaatn Zijn oogen vernauwden zich tot spleten Hier lag zijn kana hIJ bealoot onmlddellük er PartU van te trekken SSderman ia op t oogenblik nietaanwctig aei hIJ maar hU tal wel weergauw terug tijn Wanneer de held fete tlvB ich verwildert ia liet In is regelniel voor lang Neemt u plaata Dank u Za koot een plek waar den r aj in t OOK kon houden rohner wsm achter zijn leaaennar vandaan ging lecUunint In n bereklc k de ateert minuat el v f blcel Sll weg tol ergernta van de tetefonUtc He nu verplicht waa gastro die Ietsje vragen hnddan te roord te n Bil zHn terugkeer bemerkte bü dat llariaBne lUrla