Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1942

IV TDo Bt iAomÊÊm iSaBI lu Km WOENSDAG 28 OCTOBER 1942 tot invoering van vakleerkrachten In gfoote steden is daar eerder gelegenheid toe door combinatie van het onderricht aan verschillende scholen Ook zijn er vrijwrel geen werklooze vakleerkrachten meer Drie jaar geleden waren er nog circa vijfhondAd thans nog slechts weinig De werkloosheid heeft vorige jaren het aantal dergenen die voor diezen tak van dhderwüs wenschten te worden opgeleid sterk doen afnemen In dit verband moge er daarom de aandacht op gevestigd worden dat hiöthans een werkterrein open ligt voor jonge menschen die geestelük en lichamelük gezond zün en daarenboven een sportleven inslag hebljen Minimum eisch is het bezit van het diploma vüfjarige H B S De opleiding duurt drie jaar en kan gevolgd worden aan de academie te Amstenlam de Haagsche kweekschool het instituut te Groningen en aan de R K leergangen te Tilburg Een centralisatie dezer opleiding van vakleerkrachten wordt voorbereid In de tweede plaats wordt gewerkt i aan de verbetering van de opleiding en de examenregeling voor de lichamelüke opvoeding aan de kweekscholen Zoo is in 1939 bü het kweekschooleindexamen de eiSch gesteld dat de adspirant onderwüzer op het onderwüzersexamen een voldoend cüfer voor de lirhameHjke oefening moét behalen om dit vak te mogen onderrichten Daarnaast is het aantal uren voor lichamelüke oefening op de kweekscholen uitgebreid Verdere voorstellen worden uitgewerkt Ten derde moet men bü alle waardeering voor het vakonderwüs de voordeelen hiervan toch ook weer niet overschatten De lichamelüke opvoeding moet niet zoozeer worden gezien als tegengif tegen te veel intellectualisme in het oaderwüs doch als een onderdeel van de totale opvoeding In verband hiermee ligt vooral op de lagere school het zwaartepunt in de paedagogische kwaliteiten van den onderwüzer Deze moet allereerst op dit punt bekwaam zün TWEE WONINGEN DOOR BOMMEN VERNIELD Tengevolge van het neerwerpen van bommen door Britsche vliegers boven Nederlandsch gebied zün wederom twee woonhuizen nagenoeg vernield andere zwaar rfsp licht beschadigd Onder de burgerbevolking vielen één doode en verscheidene zwaar resp lichtgewonden A N P ra n Zij aafeo toen K MeeUWc die op de fiets kwam aanrtfden en beduid den hem vlof weg te gaan daar dt politie op de loer lag Kort er op drvng het tot hen dat ae waren bestolen De honita opende de deur en de politic werd in de zaak gemengd De verdachte Sch ontkende de taaeh met geld te hebben meegenomen Hy wilde de mannen aan de politie overleveren Jammer dat u dat niet hebt gedaan merkte de officier ssMastisch op Maar waar ii dan het geld geblevesi Dat hebben se zeker met de tasch uit het raam gegooid zei de verdachte want toen ik weg ging kwam Nico per fiets aangereden die heeft de taachnatuurlyk meegenomen Uit de verdere behandeling bladt dat de verdachte van uit het huis van bewaiing brieven aan zyn vrouw schreef met groote plannen voor de toekomst Hij wil een auto koopen een Iwerderü een landhuisje een woonschip en zelfs een reederij beginnen Dat kan toch niet zonder geld merkte de officier op Na uitvoerig getuigenverhoor steMe de officier vast dat het overtuigend bcwys in beide zaken was geleverd de poging tot inbraak was door Sch bekend de diefstal van het geld echter niet Maar het initiatief en opzet was niet by K en M maar by den verdachte Sch De of rcier eischte 3 jaar gevangenisstraf De raadsman van den verdachte pleitte clementie De uitspraak werd bepaald op 10 November a s ZEVEN PEIMOONSBEl UZEN GESTOLEN Eisch twee Jaar gcvangeniaatra Het stelen van persoonsbewijzen is langzamerhand uitgegroeid tot cen groot maatschappelyk kwaai en wy mtften daartegen met alle kracht optreden Deze verdachte die een behoorHjk salaris verdiende op het werk te Jutphaas heeft niet minder dan zeven persoonsbewüzen weggenomen en dit uitsluitend gedaan uit winstbejag Derhalve acht ik hier een zeer zware straf op haar plaats en eisch tegen dezen man een gevangenisstraf voor den tijd van twee jaar Dit was in het kort het requisitoi van den officier van Justitie te Utrecht in de zaak tegen den 3S arigen gedetineerden bouwvakarbeider A C H Spaan uit Utrecht die op 14 September van dit jaar op zijn werk onder de gemeente Jutphaas van niet minder dan zeven collega s de persoohsbewyzen heeft gestolen Vend had gehoord dat er veel geH voor een persoonsbewijs werd gegeven en daar hy in financieele moeilykheden zat en onder het werk gemakkelijk uit de jassen van zyn medearbeiders de persoonsbewijzen kon wegnemen had hy dat ook gedaan 7onder ze echter te kunnen verkoopen lieli een naar verd opmerkte wel in de be ieeli had gelegen Over vee tien dageo zal de rechtbank uitspraak doen GELDIGE BONriF r Artikel Aanlai l kg TSar Boo MA S4B 1 m 31 Oct 31 Oct Aardappelen Aardappelen Beschuit br of geb 54 Bloem br 408 409 410 411 Boter 53 Boter 3 61 2 U an 3 01 3 02 4 61 res 125 gr Brood of geb 64A Brood of geb 54B Chocolade 51 5 Oort 406 Havermout 406 Honden en k br 10 IM 10 kg 31 Oct Jam 4 500 gr 31 Oct Kaai 397 308 380 100 gr 31 Oct Kóffiesurrogaat 400 350 gr 28 Nov Melk 54 lik L 31 Oct Muisjes en boterham strooisel 403 300 gr 11 Oct Petroleum EAkaart 03 3 L 31 Oet Peulvruchten 404 135 gr 31 Oct Puddingp verm enz 407 100 gr 31 Oct Rijst 4 57 4 S rek 250 gr 31 Oct Rundvet S3 100 gr 30 Oct Scheerzeep M 45 gr 31 ÏHc Suiker 402 1 kg 31 Oct Suikerwerk 53 84 100 gr 31 Oct Tabakskaart 54 1 rants 31 Oct Taptemelk 1 60 3 80 l U 31 OeiTextielk 3e serie 21 t m 2li Tcztielk 3eaerie behalve bon K Vleeich 54A 100 gr 31 Oct Vleesch S4B 50 gr 31 Oct Zeep 370 28A7Sgr 31 Oct Zeep 371 260 gr waich of zeepp 31 Oct Zeep 413 24 38 gr luchtgevuMe eenhcidszeep of 70 i 75 gr eenheids toiletzeep 31 Oct Zeep 413 350 gr wasch of zeepp 31 Oet Zeep M 38 a 75 gr 31 Oct Zeep U waachp 350 gr wasch of zeepp 31 Oct Zeep N waschp 250 gr wasch of zeepp 31 Oct Zeep N 24 Vi a 28 gr luchtgevulde eenheidszeep of 70 a 75 gr eenheids toiletzeep 31 Oct Huishoudzeep 370 samen met 371 S è 90 gr M Oct Huishoudzeep 413 samen met N waschp 80 è 90 gr 31 Oct ToiteUeep H 75 gr 31 Oct ToiletxeepN 75 gr 31 Oct Brandstoffao Kleinverbr 5e 6e 7e i 8e periode 1 Eenh 30 AprU Gen Anthradet X 1 Eenh 31 Oct Gen Turl X 50 stuks 31 Oct Brandstkrt BV 01 t m 1 Eenti 31 De Pranditkrt BV 06 t m 08 1 Eenh 28 Feb Kookdoeleind 01 02 03 en 04 KF 1 Eenh 30 April 31 0 t 31 Ücl 30 Oct II Wo u Oat 31 Oct 31 Oct 31 Oct 31 OcL 70 gr 135 gr 400 gr 50 gr 100 gr 3Mgr 13S gr RECHTSZAKEN Revolverdrama in peiuionkamer ƒ o SPOORLOOS VERDWENEN RADIONi U MS Voor de rechtbank te RotUrdam heeft terecht gestaan de 25 jarige J 8ch te Rotterdam wegens twee misdrüven In den nacht van 13 April j 1 trachtte hy in te breken in de Büenkorf te Rotterdam Hy verwyderde op de eerste etage een ruit en klom naar binnen met de bedoe ing geld en levensmiddelen weg te ne pen Hy wed op heeterdaad betrapt door een bewaker en aan de politie overgelegerd Na gemaakt proces verbaal werd Sch op vrye voeten steld Verder was hem ten laste gelegd dat hy op 23 Mei j L zich heeft meester gemaakt van een bedrag van minstens f 15 000 ten nadeele van den automatenexp oitant K Roos te Rotterdam welk bedrag moest dienen als betaling voor een party gouden munten die Sch voorgaf in verkoop te hebben Op 30 Mei vernam zekere N Meeldyk van een kennis zekeren de Jong dat Sch gouden munten te koop had 200 gouden tientjes en 40 B gelsche ponden M verklaarde daarvoor een kooper te weten en stelde zich in ver binding met W G Kiene die zelf niet over voldoende geld beschikte maar zich wendde tot den reeds genoemden Roos die er wel oo en naar had en K ƒ 5000 gaf om de onderhandelingen te openen Op 21 Mei werd een samenkomst gehoudeit in café Du Nord waarby Sch zkh aandiende als Scheepers De p ijs voor de gouden munten werd bepaald op ƒ 15 000 de ƒ 5000 dit K mecbricht waren niet voldoende Het gehee e bedrag moest tcc tafel komen Afgesproken werd dat den volgenden dag 22 Mei de overdracht van het goud zou geschieden in de woning van Sch aan het Henegouwerplein dat later bleek een pension te zün waar Sch een kamer had gehuurd K deed mededeeling van de onderhandelingen aan R die links en rechts geld leende van vrienden en kennissen en zoo ƒ 20 000 by elkaar kreeg K voegde uit eigerf bezit er f 1000 by en toog den volgenden dag met een bedrag van ƒ 21 000 in een tagch ter confererttóe De geldschieter R bond K zeer na drukkeiyk op het hart vooral voorzichtig te zün en goed toe te zien dat ook inderdaad goud werd ontvangen Het was ongeveer half vijf toen de ontmoeting in de kamer van het pension plaats vond K ims in gezelschap van J M B MeeMyk die ook in de affaire was gemengd en een broer was van den reeds genoemden Meeldijk K legde het geld op tafel Sch telde het na en deed het weer in de tasch Plotseling haalde hy een revolver te voorschyn en richtte het wapen op K en M Ik ben van de politie zei hy en interesseer me minder voor het geld dan voor jullie Ga op ds divan zitten en steek je ha nden op Poog niet uit het raam te aprmgen want de politic is reeds gewaarschuwd Al sprekende liep hij achteruit naar de deur liep de gang op en sloot de deur van builen af de tasch met geld medenemende Na eenige minuten waagden de bei de mannen die door het optreden van Scb wafm ovetdiomieiid zich voor het D B OT ac M Octokv ILTKItSUBI t 114 M 7 IS Bemer Singbuben en het Brlsca kwartet Srjpl 7 30 BNO Nieuwsberichten T 49 Tempo gr pi 8 30 BNO NleuwsbeAehleii 8 40 Ken U zelven lezing 8 S0 Pianosoli gr pi 900 Bont alierlei gr pi 9 30 Spiegel van den dag opn 9 40 Bont aUeiIet gr pl i 10 00 Helmut Zachanas en zijn orkeit 10 3J Kent gU Gouda klankenbeeldenreeks 18 45 Helmut Zachanas en ztjn orkest U IS Vkwl ekllo en piano 12 oo Almanak 12 05 Franb WouteiK en u n oikest 12 45 BKO Nleuw en MikelUke berichten 13 00 Omroeporktet en gramofoonmuzlek 14 00 Zang met pitno begeleiding hobo met pianot cgcIeldlnf en pianoaolo 15 00 Lezing Aan weerskanten van de grens 15 15 Opera fragmenten gr pi 16 48 bKO Nieuws zakelBke en beursbenchUn 17 00 Gerard van Krevelen en zijn orkest 17 30 Film en opere te 18 M Wagner Strauss gr pi 18 29 Uit den mond der dwazen luisterspel 19 00 Brandende kwesties lezJng 1915 Zigeiinenr uziek GELD EN GOEDEREN KOKBflCN NBDBRLAMDBCM CLEAMNGINSTITUUT Koersen voor sJörtingen op W October tegen verplichtingen luidende to Belga a iO 14 12 Zwitsersche francs 4359 rransche francs 3 768 Urei 9 91 Oeensche kronen 30 34 Noor che kronen 4213 Zweedache kronen 44 85 Finsehe mark 3 83 dinar oude tchuldeni 3 43 dinar nieuwe schulden 3 77 Turk che ponden 148 4 lewa 3 Si pcnffö oude schulden 3 S19 pencO tOtMiw schulden 45 89 zloly 37 68 M 1J8 Slowaaksche kronen 6 4Q drachmen IM kuna 3 77 KUNST EN LEHEREN 9AV VAN I OWinLBN t Gisternacht overleed geheel onverwacht de toonccispeler Jan van Dommelea Jan van Dommelen bchoiM de tot de oude Karde der tooneelpelers In ons land Hi heeft o a gespeeld in Boubers geselschap en Is ook opgelteden voor de film Het laatst waa hij verbonden aan Frlts Kleioblof sema tooneelgraelschap waarmede htj F lBds Juli op tournee waa met de vertaling van Jugmd het werk van Max Halbc 381 S M 1 7 40 Ochtend HILVERSUM n 715 7 40 Zie Hilversum g mnastlrk 7Ji0 BNO Gesproken binnen landsch overzicht opn 8 00 L tndarbeldets luistert 8 15 Symphonie orkes cn gr pM 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 40 Orkest werken van Bedrich Smetana gr pl 9 90 Concert m mv Rupert Glawftsch KOLONfEN EXFOBT VAN VLEESCB EN MELK CONSERVEN VAN JAVA NAAR JAPAN Het Japan che blad Jomiocri H o t j i meldt uit Bandoeng een toeneming van den rundveestapel op Java met gemiddeld 40 000 staks per maand Het tegenwoodige aantal runderen wordt op dit eiland op ca 5 0 millioen geschat Door deze toeneming wordt een druk uitgeoefend op de veeprijzen zoodat de prijs voor een koe momenteel 1 20 30 bedraagt Ook de melk productie is van ëen dusdsnigen omving dat zU niet ten volle door het plaatselijk verbruik en door de boteren kaasfabrieken kan worden afgenomen De Japansche autoriteiten streven dan ook naar den bouw van nieuwe fabrieken waarin het overtollige vleesch en de melk tot conserven zullen worden verwerkt waarna ze naar sndere deelen van Oost Azië zullen worden geëxporteerd Te Bandoeng worden reeds in cen onder militair beheer staande fabriek 30 000 blikken vleeschconeerven 1000 kg boter 400 kg kaas en 20O0 reepen melkchocolade per week voor den export geproduceerd Deze fabriek fabriceert ook gecondenseerde melk Binnenkort moet worden gerekend op het in gebruik nemen van nieuwe conaervenfabrieken en op den export van belangrijke partyen vleeachen melkconserven naar Japan KERK EN SCHOOL Benxpcn ii r a Gra7 nh fe Zuld ds M Mnidrr te GIMScndam se mz nEW n 1 = Bim en Bom de flegmatieke OTTBBOAMaCBC VBaMAKKC Beden werden ter veemarkt MWMVOtt rt was dieren waaronder lit Burden 9 vculena ill schapen OSO runderen l i nuchtere kalveren lU ffraskalveren a tassen 246 bokken en geiten nH n per atuk melkkoeien 14 t f O ISU kalfkoeien f740 k tt t tMS vai koelen fsso i tMH fM vaaraen f4M a tm i MO pinken tSN IW fraakalveren 1200 4 IM IM Aanvoer van Bra kalvüien korter w t vlotten handel en hoofere pröeen Melk kclfltoclen aanvoer leta kleiner mat ka nci kandel en lelf hooiere prtian Vuck irt MBWMi korter met redelQken han t i litJcmae prljxen Varckoelen aanvjer Itnrt r met redelUken handel en atlt nda pri r i VlWffxeii en pinken aanvoer iele blc nv il trajren handel en de vaa n rd I Ptnkoa mnnuidcid HaoMrcdntcat J O Wn n MMtmrtêm C tftf r d ct uf voov Couda en Om tr ktii r Ti t c nda Verantwoordtfllik To r de adv rt nUM L Akktntfoa oltcrdaa tritgccriiter H V Rotterdanueh HlcowiMad iMolterdaok nd e rhil J Ü ige VPf al hip Suul of 1 igcn Bizen K ü M ge H f aand VM arwt rd i limCT lupzat of 20 SVCT ome lof 30 Vrkl ng uit t Mn JA Ipertl zaak vrij 8 Misant rdec BBRT chileal vaarop llunrti tal op Ie ver troken l enhui tor int jr er KoreBr j rota l2 jri h u b IWt ol gÜNEiyMft flfvvtredias wan LBGGBM OOOGE BOETKN or bcMieB tieh tal van ▼ landbouwen voor de tucht to verantwoorden daar zij MttooHl tiihhtn aanlurn door PSttM epgelefde verplichtingen lijka Khade aan onze vOed jtning tot Dat dit niet kan toegMUaa komt tot uiting in mV bo veUca tteD overtre Mi dp ernrtigïte euvelen die trole blijken te bestaan is wel ITftehoudert niet alle op bun be j onnen en daarvoor in aanmerjtüiende welk aan een melkverH I of standaardisatjebedrüf Ie De achtergehouden melk wordt eelal legtn te hoogen prys ffte us aan consumenten ver DBluurhik zonder bonnen e d fSrMigst te nemen ofwel er wordt Vitf kaas van bereid Ook gebeurt J leldcn dat de dieren met deie worden gevoederd M landbouwer te Epe die niet al llilk bad ngeleverd en bovendien f vergunning Cen maal of meng jtjng voorhanden had werd tot ISboete verooMteld Eenzelfde L zagen zich een landbouwer te rk en en fouragehandelaar te ntieeht opgelegd Dezen hadden under vergunning een kamwerkf ét voorhanden gehad en clandes tater bereid van de achlergehou Itlooger beroep legde dH centraal 10 voor de tuchtrechtspraak aan j ehouder te Amsterdam en een jder ie Sloten eveneens ƒ 1000 4 op hetgeen een verzwaring van is eerste instantie uitgesproken jïeteekendc fw betaling van een boete van IfllÜI werden veroordeeld een landViKW te VUssingen een veehouder Niniwerkerk aan den IJisel en een tünehoudster te Lochem Een landaWr te St Oedenroede had een deel tfop zijn bedr f gewonnen melk BtWend tot voedering van zijn big jpnder daartoe vergunning te jmHu kre a voor die overtreding f 1 Hele van ƒ 1180 Een boete van ISN werd opgelegd aan een veehou t H Otlerspoorbroek gem Breuke l nrode die lyn dieren even01 Bet melk had gevoederd en aan f houder te Kethel Twee andere ders te Kethel werden veroor ot boeten van resp f 1750 en Een landbouwer te Eon N B 1 2000 boete wegens clandest ene Jittttg van kaai uit melk Ike hij K èt doel had achtergehouden De Nederlandsche bevolldng koEMnNE STKRFTE IN EERSTE HELFT 1943 LAGER DAN IN 40 EN 4i k deze zoo moeilüke tüden verdient tl loop der bevolking wellicht nog kn dan anders de aandacht te uekhi Aan de maandelijk door het talraal Bureau voor de Statistiek latomtrent gepubliceerde cijfers ontbi de N R C daarom voor het eerste klljur van 1942 de volgende gege waaraan het blad de overeenhaitige voor de laatstvoorRf aande m toevoegt ter vergelijking In de eerste p aats de hoofdcijfers Irtnffende geboorte huwelijk en ll per 1000 inwoners Levcndgefeo gefeoSterf Huwe1 m Juni renen gevallen lüken 21 3 9 2 7 9 31 1 9 5 8 5 31 1 11 6 79 31 2 12 0 7 4 21 1 10 5 92 IMO IMl 1M2 l e nataliteit vertoont opvallenderFM in de eerste semesters dezer yü ptn vrijwel geen schommeling of Ver Nering hoegenaamd Nietlpgenstaan bet relatieve huwelükscijter in 19S9 l onbelangryk boven dat van het n gaande jaar uitging Maar in het Wtte halfjaar van 1942 is het laatste Jtttr aanzieniyke mate toegenomen links de moeilükheden der woningniening en inrWiting Ml verheugend Is het feit dat de 5 wne sterfte ta het eente halfI na 1942 belangrijk beneden die nrleden jaar en zelfs beneden a 1940 bleef De sterfgevallen oorlogshandelingen liin in iUdlnBgeianen feagrepen De Ufeia waita hMurdor ik ket lljaar vaa 1940 5186 van jM en vas 1942 285 alles voor JRCB en bnrgera samen 5 neer men denkt aan de zoo tti nog toeneniende moeiiijkbetreffende de voeding en verhig dar is er zeker alle reden w Iterfteverhoudingen hier voorsmm bevredifend te noemen In l2J e wereldoorlog bedroeg het 2 i en sterftecijter hier gemiddeld T 14 1318 nog 13 8 per 1000 Igenieene sterfteciifers nader SP geven wiJ hier eerst die bel de zuigelingsterfgevallen en êet feodg 1 rln ati C fltlMvenataan de ceboorteet m df e niet befte Oest iahetle thoA levensjaar geboi n n periOM per 1000 Jaa tM Juni gebaceii D getooreoCB IMB 41 3 29 0 IBM ai 34 8 I 40 4 0 2 l 1941 30 0 aia 1M2 44J aO 1 Ba aidgel glterfte iM ewel hoocar dan in de laatste twae vredeajaMii kwam toch in de eente b Ut van 1M2 r balangrttk beneden het overeen komatig cUfer s het vorig jaar En wat da dood boortt betreft ia het veiitou dincaeijfer voor het leopeode jaar xeUs bijzonder laag te noemen Tenslotte geven wü voor enkele besn ettelijke doodsoorzakoi de sterfigevallen per lOOO zielen Jan t m typhus ea dipb in tubercuJuni parathypfa therie fitwnza loae ISU 0 001 0 006 0 09 0 M 1M9 0 001 0 004 0 18 0 32 IMO 0 001 o ooe 0 15 0 36 1941 0 001 0 011 0 45 0 33 1043 o oot 0 034 0 08 0 32 De diphterie die laatstelijk aanmerkelijk is toegenomen gaf in de eerste hdn van 1943 een driemaal booger aterfte dan ia 1941 de stijging der tnbavcukue kwam daarentegen tot EAOBBLEDEN VAN DEN JKVGDSTORM NAAR HET OOSTFRONT Maandag is door de leden van het stafkwartier en de gewestleiders van den Jeugdstorm te Utrecht afscheid ge nomen van twee kaderleden d c naar het Nederlandsch legioen zullen vertrekken Het zyn opperstamheer H A Hasewinkel leider van de hoof 1afdeelingen weerbaarheid en organisatie en kompaan Q van Geelkerken streekleider De stafleider opperbanheer C Quispel Szo sprak hun toe waarna opperstamheer Hasewinkel mede namens kompaan van Geelkerken het woord voerde Tot besluit an den avond nam de hoofdstormer de heer C v Geelkerken het woord Hg Khilderde in een ernstige redevoering de moeilijkheden van het oogenblik en de verbetenheid van den stnjd om het Nederlandsche volk Hij waarschuwde tegen de wel eens geuite meening dat het Nederlandsche volk slechts zou bestaan uit slaapkoppen die vegeteeren op een roemrijk verleden Wel degelijk heeft ons volk in de afgeloopen vierhonderd jaar iels gepresteerd Dat het in de laatste eeuw achteruit ii gegaan is een reden om on te schamen en nog meer in te pannen voor dit volk Buiten ons heeft het Nederlandsche volk niemand beseffen wij dit wel Wij mogen nooit angst hebben voor de verantwoording die wü op ons genomen hebben Vervolgens sprak de hoofdatormeover het bezoek dat hij in Weenen gebracht heeft aan gewonde Nederlandsche vrijwilligers Zij hebben piet vergeefs hun offer gebracht Zonder hen was ons ♦ olk reddeloos verloren geweest Door hen zil on volk een werkzaam aandeel krijgen in het nieuwe Europa Het Duitscl e voll dt het ïwaarat Het is onze grootste ti ts zoo zeide hU straks met negan mi iioen Nederlandtn naast negentig muiioen Duitschers in den strijd te stas Wü moeten door lezen moeilijker tüd heen De oorlog moet tot eiken orüs gewonnen worden De jeugd moet het voorbeeld zijn van het volk van morgen Wij zün trotsch op ons volk wij willen geen tweederangs Germanen zijn Stuk voor stuk op welk plaats wij ook gesteld zün leveren wü onze bijdrage voor de herwordirg van ons volk Ons volk en ons vaderland lijn ontheilig Tot slot richtte de hoofdslormei eraige hartelijke woorden tot de tfree vertrekkenden OPGAVE VAN LAND TOEBEHOOREND AAN RECHTSPERSONEN f Dé ftJt Staatscourant van 27 dezer bavat een besluit van den secretarisgeneraal van Landbouw en Viwcherij waarbij wordt bepaald dat alle rechtspersonen die land in eigendom hebben dat gebruikt wordt bestemd is of geschikt voor landbouw in den zin van art 1 van het pachtbesluit varplitht wMXlcn dit Jand voor 1 December a s bij de directie voor den Landbouw op te geven Vennoolschèppen onder finra en die bü wijze van geldschieting worden mede als rechtspersonen beschouwd Niet nakoming wordt be schouwd als overtreding en w dt gestraft met hechtenis van ten hoogste ze maanden of geldboete van ter hoogste ƒ 10 000 NIEVWB WETHOUDERS TE ITTRECHT Officieel zijn els wethouders der gemeente nrtreAt benoemd dr P Breedv lt tot wethouder yan onderwijs kanstzaken musea bioscopen en archieven ir D Dekker tot wethouder van g em e en tewerken en architect Ch L Quere tot wethouder van eenbare werken en volkshuisvesting mr DB svAATacouiuun l l l U l BO beshjU TSB den scereU l gonerlial vaa BtimmUadsch Zaken is B Ueindenma op Ktjn verzoek met ingang van 1 November aa burgemeester van de gemeente mcrhora e nrel BMagai De Uchaméliike opvoeding op de Idgete school Er iseengroote mditerstand in teluAai De B ksinspecUe voor da lUduunelijke opvoeding heeft in samenwerkisg met de afd lichameUjke opvoeding en sport Van het departement van Opvo ding Wetenschap en Kultuurbescherming een aantal leerplannen voor de lichamelijke opvoeding ontworpen welke gebaseerd zün op den door dezelfde instanties opgesteldm leidraad Van deze leerplannen welke naar vorm en inhoud in vele opzichten een vernieuwing beteekenen werden reeds eenige afgedrukt in de nummers 18 en 19 15 S tember en 1 October van het orgaan Opvoeding van het departement Naar aanleiding hiervan en mede van beriditen als zou in verscheidene gemeentm de vakonderwijzer voor lichamelüke oefening op de lagere school om fmancieele redenen verdwenen heeft het A N P den hoofdinspec teuradviseur der Ryksinspectie voor de lichamelijke opvoeding den heer R IJzer te Heemstede gevraagd iets te willen vertellen over de mogelijkheid tot verwezenlükinj van deze leerplannen Nog belangrijker immers dan de plannm zelf is het antwoord op de vraag of zü in daden kunnen worden omgezet Uchamelijke oef ing verpUeht aehoolvlak De haer IJzer constateerde allereerst een groeten achterstand lyer te lande op dit gebied Niet alleen in vergelgking met Duitschland Frankrük en Engeland maar ook met landen als Denemarken en Finland De lichamelüke opvoeding ia zeer lang het stiefkind geweest Slechts einigen zagen in dat zü een onmisbaar deel moet uitmaken van de opvoeding van ons volk Dit was in hoofdzaak een gevolg van den koopmansgeest die reeds bü de L O wet 1889 zoo duidclyk in het licht trad Niet te verwonneren is het dat b v zoowel in de school als in de maatschappij en ook ia het leger geklaagd wordt over de slappe houding van veel jongelui In zün opvoedkundige schetsen hekelt prof Gunning deze houding Weliswaar werd de Uchamciyke opvoeding op openbare en büzondere lagere scholen reeds btj de wet van 1920 verplicht gestpld doch de uitvoering dezer bepa ing liet veel te wenschen over De meente en school besturen kregen eerst vijftien en daarna nog eens vijf jaar de gelegenheid de verplichte invoering van de lichamelijke oefening voor te bereiden Het resultaat hiervan was dat blijkens cen door het RijkscoUege voor de lichamelüke opvoeding in 1938 uitgebracht rapport De school en de lichamelijke opvoeding ingevolge voorwaardeluk of onvoorwaardelijk verleende vrijstellingen aan 33 2 pet der openbare 1 49 8 pet der büzondere lagere scholen geen of nagenoeg geen lichamelijke oefening werd onderwezen Een tpkort aan wettelük bevoegde leerkrachten kon hiervoor niet als excuus gelden Het aantal acholen dat lieh hierop beroepen kon bedroeg slechts 3 5 pet Een bruikbare lokaliteit ontbrak slecht bij 7 pet Tenminste 500 000 knderen openbaar l o 140 000 en byzonder lo 360 000 bleven vtr sltricen van lichamelijke oefening in een tijd waari i het kind het meest vraagt om beweging en een opgelegde dwang van stilzitten het schadelijk is Aan dezen toestard moest een einde komen doordat het departement 1 Januari 1941 geen hieuwen uitsteltermün meer gaf De verpl ctAiDg werd aldus definitief Aaa het departement werd een afdeeling L en S Lichamelüke opvoeding en sport toegevoegd waaronder en Rüksinspectie voor de lichamelüke opvoeding en een college van ge o machtigden voor de sport ressorleeren Aan de Rijksinspectie zün om circa 70 consulenten verbohden paaisgewijze of individueel toegevoegd aan de inspecteurs van het lager onderwijs Zy hebben tot taak door voorlichting leiding en stimuleering de bevoegde leerkrachten zoover te brengen dat zy op bevredigende wü e onderricht in de lichamelüke oefening kunnen geven Daarnaast doen de consulenten al het mogeUjke ter verbetering van den grooten achterstand op het gebied van oefengetegenheden en materiaal Inlusschen is niet het terrein of het lokaal of het materiaal primair Primair is de instelling van ln man of de vrouw voor de ktas Eerste voorvtfaarde voor het succes van het werk is of deze overtuigd is van de goede waarden van de lichamelüke opvoeding en het onderricht spontaan en overtuigd geeft al naar de omstandigheden het veroorloven Dit neemt natuurlük niet weg dat den leerkrachten zoodra het mogeiyk wordt die hulp geboden moet wonien dié een behooriyke mat ieele voorziening van dit onderwijs met ileb brengt D kwestie vakonderwijir Het onderricht wordt op de lagere school als regel gegeven door de klssseleei acht behalve daar waar de omstandigheden toelieten voor de hoogere leerjaren een vakonderwüzer aan te stelen Dit laatste is nl zeer wenscheUjk Voor het V G L O het U L O het nüverheidsonderwüs en het V B M O is de vakleerkracht onmisbaar Hoewel de Rüksinspectie stelling neemt voor den vakonderwüzer heeft zü gmieend den bestaanden toestand intensief te kunnen verbeteren door den klassenonderwüïer overal waar dat moge ijk blqkt en zulks verantwoord is als leerkracht in de licham uke oefesing ter züde te stran De vakonderwHzer dient gehandhaafd te blyven daar waar deze reeds was ingevoerd De nuchtere practiik brengt deze arbeidswijze mee Ten eerste is het practiset onmogelijk overal en met name op het puitteland over te gaan