Goudsche Courant, woensdag 28 oktober 1942

WOENSDAG 28 OCTOBER Ue Heer en Mevroaw VAN ËYK van Oetk I BMt groote blqdschap en daakaaa Ood kennis van da geboorte na kan zoon PIET8R THEODOOK Ooada 37 October 1942 Regeatessèplantsoen 17 fZoodag 15 November f MJÊ hopen onze geliefds ers grootouders en overgrootouden HÉiPHAmiSOEWITaa iLHELWNAIHMIIiEli hun iO Jarigeechlvcreenigingteherdenkea Hun dankbare kinderen klein en achterUcinkiilderen Gouda Pepcfstraat I DistribuUeknrig Capella d Uttel Zeep voor kappers Twuoc bÊricht Voor het laatst wordt er op gewazen dat kappers nog deze week zeep kunnen aanvragen voor bun bedrijf Df l ider van den distributiekring Capelle a H A J de Roo Distrü utiekring Capelle a J RAHTSOgNBONNCN MCLK VOOtl airTIQEN ARBEID Btttngbebbenden wordt er op gewezea dat nog deze week gelegealwid is tot het aaaviagen voor gUtigen arbeid De leider van den disiributiekrlng Capelle a y H AJ daRoo OAGMEISJE Br i Pas op in plaats van koHie geven dat tegeUjfaeotiJd een goed voedinganud del is dan kan man door de bou Uon of iieit groeivtea t geraspte rauwe groente doen en kunnen pet selie seMer J en gelsnippeiide zoete pepers paprika s bijidregen tot de vitaRnnerijikdom van de aoep D groene kruMlen tijB r k ata opwekkende statten Bm7 volgen eenige leoepèen vani soepen die in webidig tUd kflaar te mekan zyo Bonlliott mat grocnta h wtttor met bouUkmblokjes pasta of airoma 100 g gKwnita biiv Wortel en peterselie of tdoendcDoii avet toouat ot acti mat srtderij odf selderijknol n et peterselie De bouUkmpasta iiret bouiUaniblk i j of de aramta oplossen ki hot kakende water De vaste groente zooais wortel bk emkoDl selderijknol fiaspen groene kruiden tomaat ot piei f nsnijden vlak voordat de soep getiniifat tei worden De groenten en krukien door den kokenden touiUcn Koeren zoonoodig iata zout toevioegen en de soep dadelijk opdoen Aardappalsaep H l txNiiHan tp oeatenet biiv van andüvde spinazie ehineesche ot witte IhmI sdderUknol 1 groote gokoiAsIe aardippei wat fUn aneden rauwe fioanitNi Oa boviUoiwaata het Tolmek nog in Britsche banden was bracht men eUs versterkingen van jaobtvliegtuigen uit Eiie nd via Malta paat Libyë en Egy maar nu da frontlijn tot dicht bij Alexandrië is verwijzende naar het optreden van betoogd kan dit niet meer giaohleden Lidite bommenwerpers worden nog langs Halta naar Egypte gebrachtlnroor zware bommenwerpeis is deze omweg over Gibraltar en Malta niet noodig Het tijdschrift merkt dian op dat de jagers nds den val van Tobroek niet vnder komen dan Malta Zij zouden per vliegdekschip naar de WestAfri kaaasche kust gebracht worden en vandaar vliegen lii over Senegal van Bathurst over Chartoero naar Kaïro OFFICIEELE MEDÉDEELINGEN TOBBOUnBTEN VOOB PABTICVUHtS PAABDENROUDHIS De Pm vb B l ale Vocdselcommtsxarls voor ZuM HoDunl mutkt bekend dat de partieuUere paarffenhouden die van hun Plaats Igken Bureanhouder een aankoopvergunning voOr voederfrieten hebben ontvaneen deze aanlorapvwrcunnlnKen tea ipoedifste moetan inleveren bo hun leverancier van ruwvoodera De le rerancier dient de Ingenomen aankoopve i g iuml ngen niet een recapitulattestaal op ta amden aan het Provinciaal Kantoor van den Handet Prinsen vmkenpark 24 la Den Haas veDt kaatoor zorg lal dragen voor bevoorratfbic BUITERUNB OUnscuLAHD TMUtn VOOR emtoPA SUCCESVOUS GEVECHTEN IN GEBIED VAN TOE APSE Scheepsverkeer in KoMptBcke Zee bestookt ISVKEOEErSCiUB BUTSCIU OOOBBKAAKPOGINO IN EOTPXB Bet opperbevel der Duitsche weermacht maakt dd 27 October bekend In bet f eUed van NovoroHlisk bebbeB Dnitoohe formatiee infanterie na vefbitlarde cevechten een tani rachtateUinc dar hiriajewiekea beatormd BU de cevaebten In de berican ten Naerdooaien vaa Toespae li een vQandelttke hoofteatellinc genomen en daarby een in e loten boUJewlitfaKb regiment voor liet graotate deel vernietigd In den lector van den Terek hebben Dnitaebe en Koemeen che troepen geatannd door sterke formaties van bet loehtwapen aangevallen en reeda In de eante twee dagen niimtelUk en taetiaeb belangrijke ueeaawm iMhasId In Stalingrad gaan de l ardnekkige atraaten huizengevechten met succes verder Ten Zuiden van de stad heeft de vijand zijn vergeefsche ontlastingsaanvallen herbaaid waarbij hij zware bloedige verliezen leed Transportbewegingen der bolsjewieken op spoorlijnen wegen en waterwegen zijn ook des nachts doeltreflend gebomtiardeerd Verscheidene transportreinen werden vernield en in het Westelijk deel van de Kaspische Zee werden een tankschip en acht koopvaarders in brand geworpen resp zwaar beschadigd Op 26 October verloor het Sovjetluchtwapen in felle luchtgevechten en door afweergeschgt v n het luchtwapen 80 vliegtuigpn 4 eigen toestellen worden vermist De alag In Egypte heeft met onverminderde felheid vonrtgaag Met gebmlkmakliiK van Manwe sterke strQdkraehten Inehtta de vtjand tevergeefs door de stalling van het Dnltsch ItaUaansehe pantserieger heei te brAen B9J verloor weer 111 tanks en S8 verkenningspaiitserwagena Dnitseh Itaiiaanaehe laehbrtrtjdkracbten vielen in ateeds sterker ilch herhalende vluchten de vUandelljke aehterwasrtaehe verbindingen aan TUdeos Inehtgevechten choten Dnitaebe en Itallaansehe Jagers boven Noord Afrika en boven dfe Midièelfauidscba Zee 1 vijandeltlka vUegtnlgen neer Boven Zuid EngelanU heeft het Duit ache luchtwapen gisteren uitget Teide aanvallen op industrie n werkterreinen ten uKvoer getegd iTAUAANSCa w mgjtftACTrrSBERICHT De sla in Egypte BUIFT IN VOLLB HSVIGHKID VOORTWOEDEN In z n weermachtsbericht no 884 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend Ook gisteren heeft de veldslag in volle hevlgtaeid gewoed aan het front van El Abunein waar de vijand nieuwe aaulenlUke strijdkraehten in het veld bracht om te probeeren onze krachtsaatplooUng te breken Weer werden 111 vUandelijke pantserwagens en 38 gevechtsanto s vernield Tijdem de gevechten van 35 October beeft h t H ET meUcnurtsoen laat niet toe dait er cogeiUmiteeajd knflie woirdt geaohMtken tenminste als men niet gewend is d ZM swsirte koffie te driohen Toch b eft ieder op zün t d behosA aan een kopje w arm drkiken musofaien nileit eens aooMsr om den doist t letocben dan wil om het opwekkende het cesd ice dat er van uitgaflT Het is 100 pratUc op ztjii getoak by het gewlde kopje even t veipoozen Het zijn die Ueova dagelükactte geneugten dia het leven aangenaam maken en die we niet graag wtUen misaen Zeker in dezen tUd niet Geef daarom m idaats van het kopje brffie iets anden en probeer het eens met soep Ge vindt bet mjsacfaieiQ wat vreenxl om op het kj tfieuurt e ot irii den broodmaaltijd of samoda taat totiieidait van een gezellig avoodja een kioipje soep te iipeienT Presenteer bet eens en ge zuü zien dait bet aeer op pr go i teM Het katja soep kao aJudekMa gevarfeenl wamden Baataan overtoU groentewsiler of booneraiat met een gekooiicten aardappel gabondoi en defrandsii voor de soep k gelegd ftnaak an geur kunnen aangiAnaebt watden loBr amma faouMonhtaktet tauidat eB ea t éne baiaijM van het Cle regiBent Tmtto aieh a a id etache lde n rasHi dmdhfkl aa divpefInehtaasnht vaa aa aat gnata aativttalt daar harïiaaWitfWt aaavallen ta aBdemameB op a acntra der aahteraraartedn verbia dtafan aa de Bagclaeheii Vttftiaa ▼ UegtaigeB werden verniald door HallaaMeba ea Duitadie Jatera Luchtgevechten boven de M ddcllandscbe Zat eindigde ook m het voordeel van onze jacattoesteUea die r i ven machines neerschoten Een vau onze verkMiningsmachmes is nitt te nixg eerd Van onze diOkbooten is ereen niet op haar basis teruggekeerd De familieleden van de opvar indeD werden op de hoogte gesteld Een van onze eenheden onder bevel van deii cbrvetkapitein Carlo Brancia dl A icena heeft een vuandeluken ondétxeeër tot zinken gebracht De gezondheidstoestand van den Deenschen koning VBBBEtERma TOEGENOMEN Hedenochtend is over den eezond heidstoestand van di n Deenechen koning het volgende communiqué uitgegeven De verbetering in den toestand van den koning is gedurende den nacht belangrijk toegenomen De koning heeft een goede en byna ongestoorde npachtruet gehad De algemeene toestand was tegen den ochtend zeer goed De eetlust is beter en de vooruitzichten zijn gunstiger hoewel er nog reden tot eenige ongerustheid besitaat De tentperatuur Isedroeg vanochtend 38 2 gr polsslag was 66 regelmatig Nawr verder verluidt is in den loop dier behandeling van den koning een bloedtransfusie verricht DE VERDEDIGING VAN MAROKSD ledere aanvaller in Marokko die hoopt prettig ontvangpn te zullen wolden moet een harde teleurstelling verwachten aldus de resident generaai van Marokko generaal Nogues In een totarview met den specialen verslaggever van den PetltParislen naar aanleiding van het verblijf van admiraal Darlan In Oran Onze kusten zün evenzeer versterkt als de West Afrikaansche en wU hebben goede troepen De inboorlingen zullen bij den geringsten oproep ui hun dorpen afdalen Marokko zal met onverbiddelUke energie verdedigd worden op grond van een drievoudige opdracht n l het bevel van den maarschalk het belang van het lar d en den wil van de Marokkanen Admiraal Darlan heeft ons overtuigd van de onwrlkbar houding der Franschen van Dakar De Fransche Marokkanen zullen hun evenaren In besluitvaardigheid welke door geen propaganda mi gevaar Iran worden gebracht NIEUWE LOCRTAANVAL OP HONGKONG Woensdag is Hongkong opnieuw door vliegtuigen aaïigevallen Nadat de aanvallende Aipeiïkaansche bommenwerpers en jaditvltegtuigen door Japansche jachtvllegers waren afgeweerd vluchtten € e machines m Noord Westelijke richting Zij lieten eenige bommen vallen die echter geen schade aanrichtten Een vijandelijk toestel werd neergeschoten aldus het D N B JAPANSCHE LUCHTAANVAL OP DIBRUGARH De zender van New Delhi deelt mede dat een aanzienlijke formatie Japansche bommenwerpers en jagers op 25 October het Amerikaansche vliegveld van Dibrugarh in Assam heeft aangevallen VOOR DE VROUW bouUkoilblokje of de aroma opkiesen n het kokende water of in het groentenat De aairdappel la peirten snjjdfin en in ien boulliU ot het groente uit waim laten wnrden kama fün wrijven Meo kan h t vooht ook binden ntet een geraapten rouwen aasvh ipel die S min mee moet keken De eroente wasschen en lijnsnijden en vlidc voor het opdoen er door roeren Heeft men nat van groemle witte senraSreof chkieesdie kool dan ia bet zear anMÜDaHjik wiat kerrie8um 0Eiat of papr a en wat gesaapte nauwe kool door de soep te menceni Boonensoep Vt l boonenwater een restje bruine boenen w t groene krulden bijv petenwhe of selderij eentge wortalljea zout peper Het boonenwater met de boonen aan den kook brengen De wortelen goed wasscben in scbijfjes snijden en 10 min m heOxunenwater koken wat zout en aronia aan de soep toevoegen De krukien fiinbalacen en deae er vlak voor bet opdoen dowaoeren In plaats van een rest bruine boonen kan men ook een reetje gekookte apdappelen ato sowvulsef gebruiken De aa rt app e l e n wondandaa in bAoKjes geaoedeiLen Dkele mmuten io de aoep mee verwafmd VERKLARINGEN VAN KNOZ De geallieerden moeten na den oor log een superieure vloot hebben wanneer de vrede Iwwaard wil worden zoo verklaarde de Amerikaansche minister van Marine Knox ter gele f enheid van den marinedag op een ir er in New York Knox verklaarde verder dat de geallieerden na de overwinning aile oceanen alsmede het grootste deel van de strategisch belangrijke grondstoffen der wereld onder hun controle zullen nemen Knox voegde hieraan toe dat deze controle de geallieerden in staat zou stellen om de pogingen van de Europeesche naties tot een trans ocean i chen vrede op doeltreffende wüze te steunen Hfen dergelijke controle kan door de geallieerden alleen echter door een superieure vlootmacht uitgeoefend worden De minister verklaarde voorts dat het gebruik van de economische macht en van de vlootmacht veel meer In overeenstemming is met de tradities van de V S dan het gebruik van militaire strydkrachten Wijzende op het atgeloopen oorlogsjaar zeide Knox dat bü de geallieerden fouten ijn voorgekomen doch het is een wonder dat het er nog niet meer Un geweest Thans na het eerste oor og sjaar komen de geallieerden tot hel inzicht zoo verklaarde Knov ten slotte dat de strategische en militaire openties een aangelegenhrid voor deskundigen zün OENERAAL ALEXANDER HEEFT VLIEGTUIGONGELUK De opperbevelhebber van het Bntsche achtste leger in Egypte generaal Alexander zou volgens een bericht van het front aan het agentschap Stefani tijdens een vlucht boven de slagvelden aan het front van El Alemein neergestort zijn Omtrent zijn toestand zijn nog geen Ijetrouwbare bijzonderheden ontvangen Volgens verklaringen van gevangenen zou generaal Alexander verscheidene weken rust noodig hebJjen De beteekenis van Malta In bet t dschrift Vliegwereldt is een beschouwing gewijd aan de beteekenis van MaIta voor de oorlogvoarende partigen Het eiland ligt ofigaveer halverwege de Britsche leven ader Gibraltar Alejcondnë en op den weg van Sicilië naar Tripolis Malta wordt daardoor een steunpunt van dan eereten rang voor het Britsche verdedlgingsstelsel en een aen valsbasis op de voor de as mogendheden tielangrüke verbindingslijn met Noord Afrika De positie van het eiland heeft Malta tot de zwaarst en langdurigst belegerde veste in dezen oorlog gemaakt Reeda H4 jaar lang wordt liet ger geld van Sicilië uit bestookt Li den strud om MJalta heeft de aanvaller het gemakkelijker dan de verdediger De Duitsche vliegtuigen stygan van de bases op Sicilië op en zUn blor nen een half uur boven La Valetta Men kan dus af en aanvliegen Eén toestel kan vele vluchten per dag maken Toch Is Malta niet murw geslagen in deze aanvallen en hVt i de vraag of het zoover zal komen zoolang er nog een Oostfront is waar Duitschland de belangry kste krachten van leger en luchtmacht in den stri d moet brengen Als marineShses en als dok voor groote schepen ig Malta uiteraard minder geschikt geworden door de nabijheid van de vijandelij i e Siciliaansche vliegveldenl Maar de haven van La Vftletta is toch nog steeds te gebruiken voor de kleine vlooteerheden en vooral als steunpunt voor de duikbooten die Engeland steeds meer in het Middellandsche Zeegebied in den strijd brengt om de verbindingglij nen van Italië en Griekenland met Noord Afrika te verstoren Af en toe wordt er met veel offers een Britsch convooi door de Middellandsohe Zee gebracht van Gibraltar of van Alexandxië naar Malta men herinnert zich het laatste convooi waarbij Je Engelsohe marine een zwaren kruiser en Jiet vHegdekschip EagJe verloor Dese convooien zijn noodig om nieuw geschut en munitie maar vooral benzine en stookolie naar La Valetta te brengen Van Duitsche zijde wordt aangenomen dat de Sngelschen er meer en meer toe overgaan sleïdits enkele scljepen tegelijk onder zw ar vliegtuigescorte naar Malta te brengen dus niet meer in het uitermate langzSan werkend convooiverband waarbij de grootste sneilheid van het geheele convooi immers wordt bepaald door die van het langzaamste schip Daarom blijft Malta tot zekere hoogte afhj i kelijk van den aanvoer per schip maar a a luchtbases ne nt het eiland ondanks de bedreiging met den dag in waarde toe Zou Malta er niet zijn dan werd de verbinding tussehen Gibraltar en Alexandrië opeens 400 km lang Maar om deze stepping st uie te bevliegtuigen zijn jachtvliegtuigen noodig De te Rome verblijvende Duitsjjie commentator Paul Hoffmann meent vêr Amerikaansche vliegdekschip Wasp in het Middellandsohe Zee gebied dat de Amerikanen en £ ngel£chen hun vliegdekschepen tot de Balearen laten opstoomen om t hoogte van deze Spaan che eilanden de jachtvliegtuigen aan hun element toe te vertrouwen Zii zijn met extrs l enzinetanks voor den sprong naar Malta uitgerust en worden daardoor minder wendbaar en uiteraard niet gescliilrt voor een running fight dat hun bü Ivet naderen van Malta zou kunnen wachten Daarom moeten reeds te Malta gestationneerde jagers uitvliegen om hun nieuwe wapenbroeders die het eiland aanvliegen veilig binnen te loodsen Op deze wijze wordt Malta geregeld van Jachtvliegtuigen voorzien Het is d us geen wonder dat de Duitsche en d Italiaansche duikbootcommandan ten den ingang van de Middellandse Zee bewaken Twee drijvende vllegveklcn zijn hier reeds vemieid de Ark Royal en de Eagle maar nog steeds komen er jagers op Malta aan Toen Heerlijk warm j mochtig lekkerl Da Orifiier van het Kantongerecht te Qouda nuuikt bekesd dat by beschikking van 32 Gel 1942 aan Coenraad Hendrik Bardelmeyer drogist bediende wonende te Oouda Nieuweh ven IS2 handlichnag is varleeod tot bet deelnemea In een dn glsterB waarbij hij tevens gamachtigd wordt tot dé ontvangst de uitgave van en da beschikking ove zijn inkomsten ea tot het aangaan ma alle verbintenisaea tot vooiw noemde drogisteril betrekkftyk met uitzondering van Ie in art 484 B W genoemde Oe Griffier Tuornocoid van Bronkhorst Mootnwasscherij vraagt NR MnUE voor kantoor Lseftyd I5 16 ir Goed kunn schrijven ea rekenen Brieven no 06195 bureau van dit blad Stoomwasscherij vraai t Voor Uw avmid i l HgMi alit riiüa punch I 3 K i p H uil fo atio htol i Ml p h HUM PUNEXnogalilkin Khl l dinwi M he IU1iK jl l ni dMls ll Hm WOtlf te vo gM M donpMd HfOMWI Can svccati 2 ICHOONMAAKSTUi Gehuwde vrouwen zonder kinderen komen ookin aanmerking Br 00 06196 bur van dit Uad NET MEISJE gevraagd P O en v g g v WoonschIpJopie Regentesseplantsoen aanm 7 8 uurzWoensdagavood Gevraagd Vreuwel Kanloaih bediende Niet joager dan I7jr Qoed kunnende typen Br onder no G6205 bureau van dit blad Fabritks nfoor vraagt nette ea beleefde iongals BEDIEND met goed handschrift Br ondar no O6206 bureaa van dit blad KiniEinnmi gevraagd voor Oonda en Ooh streken voor den verkoop vaa een4 rlma Ihee aarrogaal Br 078 Mackenzie s Adv Bureaa Hilversum Nat Biiezeag oneindig llendig weer regen dnipt io Uw hals U huivdt nit Ca ergens gezellig zitten dani la café o restaunnt waai het licht is en warm Waar Biea gloeieadbeele punch schenkt Om U weer meaacb e akea Viaag zooieU lekkea ak Rhumpuaex dao ieod ia eca waug glaa Ea achaaa U KI sluip dal uit UngzsaiB te heete posdi aar buuiea gKlemL Mactilig lekkal gevraagd van 8 tot 6 uur b O 0168 bureau v d bUd RHUMPUNEX HAM aSVB4NOOT$CHAr JM NOOROSTEir dl t l k ragn maehinala Gwraagd Houtbeviferkepi vaat werk Brieven oader letter L aan Boekhandel Veldwljk Waddlnxnti straks Triest het missehfen maandlang 20 graden I Dop op mevrouw Lever Uw Booguijnflesscfaen met het dopje bij Uw winkelier ia Dan hoeft U het hoofd niet te ttten hangen dan is er voor A genoeg Boog azijn Het dopje ook al il het stuk is hcuscfa eren belangrijk als de flescfa Voor elk dopje dat U w gooit komt er éia flesch Boog azijn minder BOOG AZIJN Weet ü het Wq evenmin En éaap4 is het verbalend ventandig ais U bA wat kalmpjes aan doet met nw bnindstofverbniilcl Want er kan strenge vorst komea NeetD sekerheid v66r allest stook extra soinig na het nog ni t vriest I Temper bqToorbeeld nw kachel of haard g l ideli k en slnit deae tóót U laar bed gaat vroegtqdig af Houd deuren en ramen angstvallig dicht als d kachel brandt Dat r apaort warmte en dus kolen I PUBIICATK Bi h CÉPARTEMeNT HANOB NUVÏBHEID SCHEEPVAART l k HET RUKSKOLENBUKAU SelSf formeel de Mel prtJa Vanwejia ilenft van den OamaehUgae voor de R zal echter niet tot vervolging worden a gegaan mdien de hieronder vemwlda f niet worden overachredcn l Bij verkoop door den ro erverwi J aan den kleinhandelaar af sutiun aa nsending per Va kg n BU verkoop door klelnhandelaai den consument par t kg 1 Gestoomde of gerookte voorn m tot MO gr ƒ Oeitoomde of gerookte voorn m HO gr of zwaarder il Oealoomde of gerookte baan asoek 1 baais r tP Geatoomde of sarookta anoek braaem tfi tot 400 gr OMtoomde of geraakte braaam 0 biïan 4M gr Jg uj Geatoomde of gerookt aeelt lj bot Oataehabd Gestoomde of gerookt voorn tp tot ÏOO gram Geatoomde of gerookt voorn ip MS gr of zwaarder Geatoomde of gerookt brasem i tot 00 gr Gestoomde of gerookt braaam g boven 40O p Z 0 Your de overige vlacBsoorten JJ pritaao voor gifijiubd en VS geatald Bf v MP TS 5 ia d e ïl kolom genoemde pri I te warden vartaagd BarieUNe tM PRUZIN ZWANUI KH ZWANBNVKUJIN Voor swansn en zwanenvallao saldt formeel de B Mel prijs Vanwafe den Dionat vmn den 0 machtisde voor da Prüsen lal achter niet tot verversing wordaa overgegaan Indien de hieronder vermelde prttzen niet worden overschradao Bt andae dan da talaronder aangegeven levanogaroorwaarden dienen data prijian te worden gewijzigd overeenkoiusug da extra gemaakt resp bespaarde kosten Producent Levend of gedood onbewerkt af bedrtlt verkooper ILM Handelaar 1 Levend of gadeod onbewarkl franco bedrijf verkooper 13 S Bout aan poaUar franco bedrüt kooper onbewerkt tonder kop poolen en vel tncl darm m 5 9S 3 Ruw vel af bedrttf verkooper 1M 4 Veer i wieken af bedrijf verkooper m 1 Kleinhandelaar 1 Bout af winkel onbewerkt zonder kop pooten en vel m M t Bout panklaar ttaulsbeiorgd IM Ruw vel af winkel IM Veeren f laken af winkel 1 Bereider Bereide vellen franco bedryt koopar Ie kwaliteit H SO te IS IS M S Bericht Mo IM maisMH eBSiofUiDK cm ontOOKTC zotTWATnviscn Voer geatoomda aa gerookte zoetwaterviack Ho Pe Mhe lm wtg v m Dez idten n t opg form aat Het