Goudsche Courant, maandag 2 november 1942

ÖUDSCHE m COUBAHT 2 November 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 21079 nu Bweaai MAKKT O rsM k Biag IMM Chefredacteur f TIXTiai Qoi iitdt INTERNATIONAAL POSTCONGRES TE WEEN EN Belangtyke overeen komst f pen B andere oorlógsvaartuigeo ken M AMnHA VIMH I l rkM ms heeft kunnen opdoen Het is een T1 Vinv L UUn Mt dat de Japansche vloot goed is inalles vooral echter wat aangaat de zuiverheid van de artillerie en een stoutmoedigen aanvalsgeest welke zy byPearl Harbour en ook later toondeTot dusver zyn er in den Stillen Oceaan nog slechts twee jeeslagen van tiaditioneel karakter geleverd dat wilzeggen slagen tusschen oorlogsschepenzonder inzet van vhegtuigen Beideslagen zyn door de Japanners gewonnen de slag m de Straat van Makassar en die in de Javazee De eerste waseén reeksvan afzonderlyke gevechtshandelingen waarby wy onze oorspronkelyke bewering 60 Japanscheschepen tot zinken gebracht of beschadigd te hebben later door het be ncht dat slechts vier vyandelyke schejjeirijKchacUgd waren moesten weerleggen In de Javazee vernietigden deJapanners de meeste geallieerde stiijdkrachten die uit Eiigeisthe Nedeilandsche en Amerikaaiiiche kruisers entorRedobootjagers bestonden De Japanners waren dairby naai getalsterkte de meerdtren en zy schotenl eler Daarby k am dat twee Nedtrlandsche kruisers als gevolg van een eSigiache dwaüng m hun eigen myncnVelden hepen en zonken In den etrsten slag by de Salomonseilanden waren wy sterker in aantal maar deJapanners schoten opnieuw beter enwaren ook strategisch en tactisch superieur Tegenover onze toegegeven verliezen van een grooten Ausb ahschenen een Amenkaanschen kruiser stSataan den anderen kant zelfs geen be schadigd schip Clark Lee schryft vervolgens over den Amenkaanschen aanval by Gua dalcanar welke naar het bevel van vlootchef Nimitz het begin van een groot offensief moest vormen Vele hooggeplaatste Amenkaansche marine officieren pleitten echter voor een voorzichtige oorlogvoering Zy vreezen dat binding van te sterke marinestrydkrachten in het gebied van Nieuw Guinea direct gevaar voor Hawaii zpu kunneij opleveren iNVOOI bij Canarische eilanden GETEISTERD Duitscne duikhooteh tn randwateren van den Indischen Oceaan I hevige gevechten in Egypte hervat L p rlievel der DuitMhe ueermacht maakt lii een extra bericht 4Ld r bekend V K duikbooten bebben ondanks de aanhoudende hevige herfststormen iltes tegen vtjandeluke convooien op den Atlantischen Oceaan voort I heeft een groep Duilsihe onderzeeërs ter hoogte van de Canarische I kans gezien contact te krijgen mei een vijandelgk ci ilvool dat van im naar Engeland voer lel Invallen tier duisternis vielen onze booten het krachtig tieveiUgde il conientriwh aan en Vernietigden tot het ocfitendgrauwen 14 schepen JIMO t in totaal geladen met vaardevolle stoffen uit Afrika Cljiperbevei mjiakt in een extra bericht d d 1 Nov bekend Jfcn jarht op vijandelijke transports hepen zijn Xtuitsrhe duikl ooten Itecrste maal vanuit den 4tUntischen üieaan doorgedrongen in de raqd I van den indischen Oreaan Ver ten Oosten van Kaajf Agnlhaa de Jute landtop van Afrika evenals in de wateren voor Kaapstad hebben I iCbepen met in totaal 52 $ 18 brt in den grond geboord De restanten In den nacht van 30 op October ter hoogte van de CanarviiChe eiian aar getjroffen convuol zijn ook i ilie van de volledig uiteengeslagen formaties nog vier schepen met een I van 30131 brt wegschoten loodarhet totale succes bij dit convooi Icreikt stUgt tot 18 schepen met een inhoud van 131131 brt Daarmede itnze duikbooten len vijand ueer een schade toegebracht van tt6i9 tepsrulmte dCr koopvaardij en in de laatste zes dagen op ver vertakte ebieden 41 schepen met ruim een kwart millioen brt van de Engeiscb ULSche koopvaardtjvlootjfernietigd EN SALARISPEIL Elke verandering der bestaande normen verboden Imnufen E TAMEvËn V 0R Kolönel Generaiii von Kluge die Vrijdag 60 jaar is geworden StapjO stel in zee waarby zich slechts 12 in tniicier en zelfs wémig officieren en zittenden konden redden terwyl de on erofficieren generaal Seyffardt lauL yeeA tingen fCfkdagcK I rij i kbaar goe tMUMl ER Knol bniODtc 113 en p kOD l4 Mr fi oorde MeriW b i ODf h w rerkitiff na 3 T ioe twnahLhUbericht an Zondag levechtsgebied van Toeapse is St in verscheidene vijandengen door te dringen Tegen L van den vijand werden afge I Voor Toeapse wend een koop Khip der Sovjets van 3000 brt lioRitreffer tot zinken gebracht VMten van de T reic Uepen onze epen op voortreffelijke tm de luchtmacht gesteund de I van den vijand omver en I dnen ver terug waarbij zij Mene nvieren overtrokken lintsertreinsn werden door leger ebt venletifd puche2 e weMen wedea vru groote tranaport en pen onder w lke vier tankii brand geworpen of tot gracht I Zuiden van Stalingrad hernam I zonder eenlg succes zijn tegen Een poging om ten Noorden bitad net verscheidene S vjet I over de Wolga te trekken t volkomen Een aantal groote Iwwd tot linken gebracht het hr vijandelijke strijdl rachten 1 of gevangen genomen De elhpgen van den vijand aan UJMni oever van de Wolga laet bommen en iMMrd wapens U Ten Noorden van Astrakan ttitien transporttreinen door i getroffen Jen petroleum llaMde tut fin front van den Don sloegen iche troepen opnieuw vijardelniiiigen af om troepen over de jjietten Hongaarsche jachtvlie ten njdeiia begeleidende be v n eigen gevechtsvliegtui So jetvliegtuigen neer laiWOoslen van het Ilmenmeer g naanvallen van den vijand effect van het m den s rud T van formaties van het leger Me luch acht ineen Op het verloor de vuand een Jip en een sleepboot door I k motortorpedoboot ehadigd Moermansk werd verdag en des nachts uit de levallen ging de vijand opnieuw pantser en iafantertestrijd bt den aanval over Hij werd i Itveehten door tegenaanvalIS gebraoht De sl g duurt Waehe en Italiaanache duiken iidhte cevechtsbraehten den Britten in t e aanvallen groote ver Jfcddellandsche Zee bracht boot een transportreilschip l aantal Bntsche vliegttiiI onder bescherming vaa het overdag in de bezette geJ t Westen in de Duitsche I w aan de Noordwestelijke t et Ryk door Door uitg WDimen ontstond Op ecnige oiaterieele schade Zeven werden neergeschoten W jd tegen Groot Bnltannie T luchtnwicht gisteren en in rj nacht in verscheidene eldingsaanvallen op de buTy De ten deele in j uitgeworpen bonnmen H elangruke vemielin SJwit en brandeffect Jachtffcf gfitelfidende bescherming llj itsche vliegtuigen neer kr svliegtuigein bombalv i itaire doelen op verscheiu m het Zuidoosten van onder welke Dove JJW togen de Engelsch X transportvloot heeft Jh maand October 111 l SJ 720 575 brt tot l Dit succes li in de eerste p jats te danken aan den onvermoeibaren sfyd der duikbooten Tien schepen werden door lorpedotfef fers beschadigd De luchtmacht bracht twee koopvaardij schepen van teza men 16 000 bit tot zinken en bescha digde een groot koopvaarduschip en een drijv d dok De Engelsrhe oorlogsv oot verloor In denzelfden tud een torpedojager twee bev akin vaartuigen zeven motorto pedotx ot0n en door luchtaanvallen twaalf llndmgsbooten HET ITALIAANSCHF WEEBMACHTSBERieHT Hjet Itshafar he wecrmachtab ichtvan Zondag luidt FpUe gevecntefi zijn opmeuw liegoivrfen in den Noorde ivkem sector van het Egyptische front waar de tegenstander nieuwe aanvallen tot ontwilckeling bracht met ujtgebreiden steun van gepanlseide afdeel ngen De terstond bedwongen Brilsche actie werd vervol gens gebroken door een erergieke tegen 4anval Talryke tanks werden ver meld en 200 gevangenen werden binnengebracht Het aantal krijgsgevan genen dat lijders den huldigen slag jn onze handen is gevallen bedraagt 2000 Italiaansche er Duitsche formaties duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen hebben d n tegenstander zware verhezen toegemacht door zonder óp houden concentraties van troepen en strydmiddelen te bombardeeren en her haalde malep aanvallen te richten op de cent a achter het front Tydens luchtgevechten hebben Duitsche Jagers zeven toestellen neergeschoten en een achtste gedwoFugen binnen onze linies te landen De bemanning werd gevangen genomen Een negende vgande luke machine viel getroffen door het afweergeschul brandend neer DOELEN NIET GROOT De Bntsche commentator Murrow heeft naar de Bntsche berichtendienst meldt over de gevechten in Egypte verklaard dai de officieele Brltsche berichten daarover tot dusver slechts spaarzaam zijn geweest hetgeen echter een welkome verandenng beteekent vergelekea met het lichtvaardige optimisme da de wordvoerder m Cairo tot dusver tot uitdrukking heeft gebracht De doelen die m het Egyptische offensief gewonnen moeten worden zoo zeide hij zyn niet groot weshalve vele bevoegde persoonlgkheden naar een ander slagveld uitkgken DARLAN BRENGT VERSLAG VTt De opperbevelhebber der Fransche strijdkrachten admiraal Darlan heeft Zaterdag maarschalk Petain tjjdens een langdurig onderhoud verslag uitgebracht over zyn reis By die gelegenheid wees 6y vooral oo de ui stekendè houding der troepen en van de be volking Verder overhandigde hy maarschalk Petain een persoonlyke boodschap van den sultan van Marokko MAC ARTHUR NAAR DE VER STATEN Uit Londen wordt vernomen Generaal Mac Al thur zou binnenkort uit Australië naar de Ver Staten terugkeeren om daar deel te nemen aan belangrijke mihtaire besprekingen zoo rtieldt de Washing onsche correspondent van de D a 11 y Mail DF TOESTAND VAN DEN OEENSCHEN KONING De toestand van den Deenschen kdning is de laatste dagen steeds beter geworden Ztjn kraiihten en ooic xia eetlust nemen gelgKmatix toe HET UNIFORME Over het onlangs te 5 enen gehouden Européesche poste gres heeft ir W L Z van der Wègtc directeurgene aal der P T T t r persconferentie eenige mededeelingj n gedaan waaruit om bleek dat dB conferentie besloot tot oprichting V ïn een Européesche PTT erecnlgi fg Aargenomen Verd een voorstel van Dui schland om de daar voor het binnenland geldende posttaneven a s richtsnoer te aanvaarden voor het on derlirg postverkeer tusschen de aangesloten landen in Europa Overeengekomen werd dat voor internationaal V erkeer tusschen de aangesloten landen in Europa voor brieven een fiorto geheven 7al worden van 12 Reichspfennig omgerekend in de valuta van het betrokken land hetfeen voor Nederland neerkomt op een dubbeltje Tusschen Duft chland en Nederland vtas oven gens vorig jaar een soortgelijke overeenkorp ït reeds tot stand gekomen Voor brieven tusschen 20 en 250 gram m het elfde verkeer zal 24 Pfennig worden berekend voor die tusschen 250 en 500 gram 40 Pf en voor die us ichen 500 en 1000 gram 60 Pf Hier ib dus dooi dat slechts vier gewichtst appen ziin overgelaten ee i aatimer kelyke vereenvoudiging bereikt terwijl Bfn en ander bovendien een verlaging Van ko n voor het pnbliek l Pteekent Voor wat briefkaarten b=treft werd het porti voor internationaal verkeer bmnen den kring vah aangeslotenen m Europa vastgesteld op 6 Pfennig eoi opr briefkaarten me antwoord voor ops land zal nog nader worden bekend gemaakt Voor de telegrafie werd een Furooee h eenheidstanef per woord ingevoerd dat 15 Reichspfennig zal bedra gen voor het verkeer tusschen n a liuurlanden ten opzichte van Nederland bv dat met Duitschland en Bplgie en voor de overige die niet aan elkaar grenzen M Reich pfennig of het overeenkomstig bedrag Hier lïdus rog geen sprake van een volslagen eenheidstanef doch men hoopt dit op den duur te verkrijgen Een belangryke stap werd voorts geiH met het besluit een zoo groot en in ensief mogelijke samenwerking e bewerkstelligen op technisch gebied Vooral op het gebied van telefonie en telegrafie kan hierdoor nog veel wo den l ereikt en dit is van groot belang om de diensten beter te doen functioneeren Het betreft hier v oor Europa specifieke vraagstukken De afs anden 7ijn daarv oor niet te groot Verschillen de commissies zul en deze vraagstuk ken onder oogen zien Verder werd besloten een permanen e commissie ir het leven te roepen welke de op een volgend congres te behardelen vraagstukken zal voorbereiden Op een vraag van een der journalis ten gaf ir Van der Vegte het voor philatelisten wel interessante antwoord dat leder land vru bluft in de uitgiT e van zijn postzegels Duitschland gaf voqr het postcongres spec ale zegels uit en nog een mH bijzonderen opdruk voor den dag der onder eekenmg 19 October Ook Slowakhe en Noorwegen kwamen met speciale congreszegels uit In Nederland zal een gedenkregel van 10 et worden uitgegeven In den vorm van een bestaand zegel met opdruk Postzegel ten bate van het Nederlandsche legioen 1942 Gedurende het ttjdvak 1 November 1942 tot en met 28 Februari 1943 zullen ten behoeve van het Nederlandsche Legioen tw postzegels met tqeslag waarvan de oplage beperkt is verkrygbaar worden gesteld n 1 een V 4 cents postzegel n r ide kleur en een 12H centj postzegel in blauwAkleur beide mei het beeld van een Nederlandschen Legioen soldaat De zegels zijn ontworpen door W J H Nijs en worden In rotogravure uitgevoerd De beeldgrootte bedraagt 21XÏ8V4 mm De verkoopsprus van den zegel van IVi cent zal 10 cent bedragen die van 1214 cent zal vooral verkrugbaar zyn De netto opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd voor het me Aiiierikaansch vliegtuiguyoederschip verloren MI EDEELING VAN MINISTERIE VAN MARINb Naar de BritaChe berichtendienst ui Washington meldt heeft het Amen kaansch tpinis ene van Marine bekend gemaakt dat een Amerikaansch vlieü uigmoederschip op 26 October m de nabijheid van de Santa Cruz eilandeop 260 zeemyl ten Noorden var Guadalcanar is aangevallen en dooi bommen van den vyand tot zinken 13 gehecht De naam van het vliegtuig moeöerschip wordt met bekend ge maakt Naar in het communique verdei wordt gezegd betreft het hetzelfde ge vecht waarby ook de Amenkaansche torpedobootjager Porter tot zinken is gebracht De oordvoerder der Japansch regeering heeft met betrekking tot een zeösli in het Zuiden van den Stillen Oceaan verklaaixt dat de eerste groofsch opgezette poging tot een offen siet der VS tegen Japan Jammerlijk IS mislukt De VS hebbeti voor dit offensief njet alleen uitgebreide voor bereidingen getroffen doch pok bijna alle beschikbaren schepen gebruik Het helpt Rooscveh niet dat hy verkiaarikdat de aflo H van dezen zees Bog iKt duidelijk u Het verloop van deren slag is volkomen ondubbelzinnig hij heeft geleid tot een vemieUgenden slag voor de Amenkaansche strijdkrachten De Amenkaansche oor logsschepen zijn als verraste eenden ontdekt en doodeajk getroffen De Amenkaansche vergissing De correspondent van de B e r 1 1 n e r Borsenztg te Lissabon maakt in een artikel geschreven naar aanljiding van den strijd m het gebied van de Salomonse landen melding van een bij drage van een Amenkaanschen jour nalist Clark Lee di medewerker is voor marine aangelegenheden van de BaltimoreSun Clark Lee betoogtdat de Amenkaansche manneleiding zich ten zeerste vsMjst beeft m de hoedanigheden van d BjJanrers De ook door admiraal Yamell den vroe geren commandant van de Amenkaansche vloot In Azie gehuldigde opvatting dat de Japansche marine de mm dere is van de Amenkaansche was niets anders dan zelfbedrog seint nij aan zyn blad van zyh waamemings post in den Zuidelyken Stillen Oceaan waar hy aan boord van vhegkampsche Voorzieningsfonds van het Nederland sche Legioen t 42 De zegels worden gedrukt m vellen van 100 stuks bovendien m speciale blocj met witten rand waarop een onderschrift ZEGEL uitgegeven ten bate van het Voor ieningsfonds van het Nederlandsche L gioen J1942 De zegels van 7H cent worden uitgegeven ih bloes van 10 stuks verboopsprys f 1 jie zegels vaa 12 4 cent m bloes van 4 s tuks verkoopspffts ƒ 4 Losse zegels en de vellen i van 100 stuks zyn van 1 November af op alle postinrichtingen verkrygbaar speciale bloes moeten vooraf besteld warden uitreikmg kan ten liuize van dep aan vrager tegen betaling van het verschuldigde bedrag geschiei roï f Poiytroon P T r De zegels zullen ook inl het verkeer met het buitenland voor frankeering geldig zyn tot en rtiet 31 De cember 1943 De exemplaren die na den terrayn van verkryghaarstelling d4 op 28 Februari 1943 niM mochten zijn verkocht uilen vern elmd worden Tuncüe t moeilijk e positie ERNSTIGE BEDE VAN INÖNÖ By de opening van de zesde wetge vende penode van het Turksche parle ment heeft de president van den staat Inono een rede gehouden waarin hy zeide dat Turkye thans dichter by het ooneel van den oorlog is gekomen dan ooit sedert het uitbreken daarvan Een wind van verwarring en moreel Inden waait thans ovei Turkye en overschaduwt de werkelyke krachten en de solide posrtie van Turkye Dit feit kan een volk echter ziek en zwak doen schynen Om die reden is het vereiseht dat de Groote Nationale Ver gadering ernstig de mogclykheid van een aanval op Turkije onder de oogen ziet die den een of anderen dag kan geschieden uit een richting die men niet kan weten en cm voorwendsels die eveneens onbekend zyn Het ergste kwaad is de vergiftigende atmosfeer waarmee men sedert twee jaar in het openbaar bezig is om de inspanningen der Turksche regeering te dwarsboomen De pt esident keerde ich tegen de speculanten en die poli tici die al de mooilykheden als een Hiitengewone gelegenheid zien om hun pohtieke hartstochten te bevredlgen en van wie men met weet vocir welke vreemde natie zy werken Het IS thans noodzakelyker dan ooit ons dappere waardevolle leger gereed te houden Wy zyn op een tijdstip aangekomen waarop wy alle ontberingen evenzeer op den koop toe moeten nemen als wanneer wy in den oorlog waren gekomen Het is noodzakelijk dat de Groote Nationale Vergadènng en met haar het geheele volk de regeering ter zijde staan Vervolgen werd de p WJident door de Groote Nationale Vergadering herkozen EEN lAPANSCB MONISTERIE VOOR GBOOT OOST AZnt I azoeo Aokl is officieel benoemd ot chef van het Japansche mlmsterie voor Groot Oost Azie Het ministerie is gisteren formeel In het leven geroepen en heeft z D werkzaamheden aange vangen In M keizerlijke verordeningen en regeenngsdecreten is de instelling van het ministerie voor Groot Oost Azie geregeld Talrjjke bestuurorganen verdw ƒnen hierdoor of ondergaan ingrü pende wijzigingen AMERIKAANSCH VUEGTI7IO VERONGELUKT Uit La Linea wordt gemeld dat een viermotong Amerikaansch vliegtuig van het type Liberator m Gibraltar is neergestort ov ngen verdronken 1 Dit ongeluk heeft 26 dooden geeischt Kort voor de landing stortte hat toe Zon op 7 38 onder 17 0 Maan op 0 58 onder é Men ia rerplicht p duisteren van zonsondergan M zon opkonist a i LanUÜanu van roertnigen I moeten een liaU uur na zonat a ondertfanj ontstolcen worden 5 B ru VERORDENING VERSCHENEN Het verordeningenblad no 29 lyvat een besluit van den secretans generaal van Sociale Zaken watanTi tot handhaving van de thans geldende looijen en salaiisscn elke verandering van de bestaande loon en aalarisnormen en van andere regelmatige uitkttripgen evenals elke verhooging van beloonmg van arbeid door een uitkeering m eens welke met berust op eln rechtsvoorschiift waaronder begrepen een regeling van arbeidsvoorwaarden of op een regjement van het Betneb vertx den wordt Voor nieuv opgerichte ondernemingen of afdeehngen van ondernemingen alsook voor nieuw te werk gestelden moeteYi de loonen en salarissen tot grondslag worden genomen welke voor gelyksoortige ondernemingen ot arbeidsverhoudingen gelden Deze bepalingen zyn van overeenkomstige toepassing op huisarbeid De gemachtigde voor den arbeid ia bevoegd binnen den kripg van zyn bevoegdheid beschifckingeo uit te vaardigen tot uitvoering en aanvalling van het voren bepaalde Afwykmgen zyn slechts geoorloofd met schnftelyke toestemming vah den gemachtigde voor den arbeid Cotlectteve regelingen Voor i yafgcbenen de eerste uit voering erordenmg by de verordening inzake de ordenin van den arbeid waarby wordt bepaald dat alle loopende collectieve regelingen blyven gelden als regeling van arbeÉÖ voorwaarden in den zin van par JO van verordening nr 114 1940 tot z J worden opgeheven door deh gemachtigde voor den arbeid Generaal Seyffardt 70 jaar Luitenant generaal H A Seyffardt commandant van het VrywiUigers egK en Nederland heeft ZÖOddr der vele blyken van belangstelling zyn zeventigsten veijaardag gevierd Polygoon De Rykscommissaris Ryksminister dr SeyssInquart deed langs schnftelyken weg den jubilaris zyn hartely ke gelukwenschen toekomen Ter receptie verschenen van Duitsche zyde o a de S S Gruppenführer Rauter de Beauftntgte van den Rykscommissaris voor de provincie ZuidHolland dr Schwebel de commandant van de Ërganzungsstelle der SS en van Nederlandsche zyde de leider der NSB en de president van het Vnedegerechtshof dr Carp De leider van df N S B sprak den jubilaris toe en zeide overtuigd te zyn dat generaal Seyffardt evenals t jjzeli wel eerst goed nagedacht heeft alvorens mede te werken om Nederlandsche jongens naar het front te laten gaan Thans is de grootste worsteling aller tyden aan den gang In Rusland wordt een stryd gevoerd op leven en dood Al wat ons nu zoo duidelyk is was ons nog niet zoo helder toen generaal Seyffardt begon met het legioen Men kan Nederlander of Duitscher zyn Noor of Zweed Europa moeten wy zien als een geheel als een vesting Wordt die vesting aangevallen dan moeten we die als Europeanen verdedigen Ir Mitssert sprak er zün leedwezen over uit dat geen opper gevolgd zyn Voorzoov r zy die niet volgden dachten hun land en volk betei te kunnen dienen met een beetje saboteeren en een beetje kankeren hen heb ik afgeschreven aldus spreker We moeten geloof en vertrouwen in de toekomst hebben Als we eens als G ermanen naast elkaar staan zullen we zien dat het goed geweest is De daad van gencaal Seyffai dt zoo besloot ir Mussert is een groote daad van een opperofficier en daarvoo zeg ik u dank namens ons volk et een kort woord antwoordde ge r eraal Seyffardt dat hy hetgeen de leider gezegd had in grooten dank aanvaardde 1 THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND