Goudsche Courant, maandag 2 november 1942

f ï MAANDAG 2 NOVEMBER Gouder AANVRAGBN WINTKROpLT Aanvragen voor uil keering traoWinterhulp kunnen tot fn met S Nov schriftelijk geschieden qij het buurschapshoofd den heer C A v d VeldenB45 j Borns VAN M Jar ilaBg rheumatiek én bchias Vraektaote hoven aangegeven waa ie verfcoeht Teiieinde prüsopdrijvi ig bij verkoon van auto è te voorkomen is liepaaid dat bU deii koop een z g waardebewüs overgelegd moet worden waarop de van officieele zijde geschat e waarde v fn het voertuig slaat aangegeven De koopeom mag dit bedrag dan niet te boven gaan Eenigen tüd geleden verkocht de vrachtrijder J B te Gouderak ziin truck met pplegger echter ruim ƒ 3500 boven de op dit papier aangegeven waarde Hij maakte ich derhalve schuldig aan overtreding van het voorschrift en is deswege dpor den Inspecteur voor de Pryabpheersching te s Gravenh age beboet met 4 000 Ook da kooper kreeg een av izienluke boete Moercapelle TE WATER GERAAKT De heer L Dekker ree l des avonds toen hit de Dorpstraat kwam uitfietsen tengevolge van de duisternis met liJn rijwiel te water Op zijn hulpgeroep kwamen eenige per sonen aansnellen en hielmn hem op het droge Ouderkerk a d IJssel L Ü T O S TOüRNOOI De damclub L U O speelde de vijfde Tondê Vj n den onderlingen competilie wed itrüd met feti volgenden uitslag Ie tientsl A Kreuk A van Dwyn rtrn Melger C Vuijk C 0 H Grhén B Bos 0 2 A IVk ker S Neef 0 2 2e tiental H Oosrhoor F Vlprzljden 2r0 M N f r Spoomnakèr It 1 C Hooeendijk Joh de Koning 0 2 J Twigt A Stam 2 0 M I Docfers van Leeuwen I C de Rek Ol2 Il onderaan maar Ajax neem maiTr n w mig van D p en P dèn Braven werden bij onderaan n uit 9 wedstrijden acclamatie herko en Bij de bespreking van den iiegendorpeiTtocht gingen stemmen op om te probeeren in den as winter de en tocht langa BerkenwOi e dorp te doen houden In verband met verschillende extrakosten der vereeniging werd beslotende Contributie te verhoogen tot ƒ 1 25per lid rDIPHTHERIE In de af loopen week ia weer eMi geval van de beamjelteluke ziekte diph ti ie geca i tatieei xl by een meisje LOOP DER B évOLKING Vertrokken van Kerkweg 41 naar Moordrecht Hendrik van Dam van A 169 naar Zc st f ieter W gJ rt de Koning van C 101a naar Rotterdam Wil em 8n Dam Ingekomen Ussel naar A 203 Zoetulan van Krimpen a d Elizabeth Adriana IIUBGERLUKE STAND Geboren Marinus an vVn J A Hoogendyk en A Lo ve Ondertrouwd Willem Linfeo 2t jr n Comelia Dekker 24 jr Reeuwük ECONOIHI8CBE RECHTER TE BOTTEBOAM Wil je atit gulden verdienair Uit Reeuwijk stonden voor den econo miscii rechter terecht de 26 jarige boomkw ker D van der Wolf en aqn 59 jarigeii vader P van der Wolf beiden thans gedetineerd in het Huis van Bewar ng te Rotterdam Resp vferdeo zJi verdacht van vervoeren van tarwe te aameii ea in vereeniging subsidiair het ontvreemden van deze tarwe terwyl vader van der Wolf afzonderiijk beschuldjjid wa behulpzaam te zijn geweest bü liet vervol en zijn schuur voor opberging er tarwe te hebl en afgestaan De jonge v d Wolf ontkende de bU he n in beslag genomen vier zakken tarwe te hebucn ontvreemd uit de schuur van tkn landbouwer J van der Spek te Bleiswyk Op 11 September j l om circa 5 uur in den morgen was hu er met zuo fiets op uit gegaan om aardappelen te koopen te Hoogeveen tooi hij op den weg door een chauffeur die daar met zün vrachtwagen stond werd aangeroepen Hn kon ƒ 10 verdienen zoo hij visr zakken met tarwe even kon opbergen daar de chauffeur geen benzine meer hai en dos zijn weg niet kon vervolgen 2 0 laadde verd vier zakken tarwe op een carrier en reed er mede raar zijns vaders vtonuig Hij wekte zijn vader wien hlj het geval vertelde Vader had niets anders gedaan dan de schuur geopend en een steen ónder een der wielen der carrier gelegd om het wegrolleii te voorkomen Voor de lest waa er niels gebeurd Het bleek dat bij den landbouwer te Bleiswiik dien nacht elf zakken pas gedorschte tarwe waren ontvreemd Het gekuigenverhoor leverde voor het O M geen wettig bewiis dat beiden de tarwe ontvreemd hadden Wegens frauduleus vervoer was de sehuld echter bewezen De officier vroeg voor den jongen v d Wolf 2 maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief en voor den vader een gevangenisstraf gelykataande aan de reeda doorgebrachte hechtenis Nadat de verdedigers het woord hadden gevoerd achtte de rechter alleen voor den zoon het frauduleus ve oer der tarwe bewezen en veroordeelde hem tot 6 weken gevanga iisstraf met aftrek der preventieve heehtenis Daar ten opzichte van den vader a Ueen bewezen waa dat hti cijn schuur besQbikbaar had gesteld wat in dew niet strafbaar zou liin ontaloef de rechter hem van alle rechtsver ol ing en gelastte tcvena Xün onmiddelijke invrijheidstelling N V B VITSI AGEN O I t t r 1 e t I te klaaae AOO erC 1 1 Xerxaa OWS Kermes Mo 0 1 VolewtJckera Sparta 3 3 HBS Stormvogela 9 D t a t rl t XI klaaae VSV i Gooi J RFC AJax 9 Haarlem VUC 3 5 BlauwWlt reOen oord oord 2 1 Kmma DHC 4 tt kl A HVV Juick J UVS VDLÏ I V k itUVV 4 3 Kllnekwya Gouda 1 A BMT Vloa 1 9 D I t t r I cl m Ie klaaae Kntch Bojn NCC 1 9 PIO Wagenlngcn 2 2 Tubantla Heracles S 3 ACOW Goahaad 3 li qoMi Snachedé O I a t r I o t IV Ie klasse Longa Maurita 3 1 Noad PSV 1 0 Elndhoven i p kh 1 1 BW MW l NAC Willam U 1 3 Plc Roermand 1 2 p I t t r I e t V I klaaae Valocitaa Ueuwarden i 9 Slledracht LSC Be Quick 3 1 Coal tav 1 aaA OtympU imk teimrt tet voor ptetenlie J üm aoocsi OOGCN 0 etft l wertt te v mmmoÊt Se O t op 2S BU wök ï Hliterik De den £ S B tad miBüètaiA op dreef zUnde S i Bf kcMwB een kranice f niHeievcNl Iwt iÊmt jtii meeig ldB0i SMwPr i btM te bUI mu mm i e mstm MawMaelto m Olmf6i n te irflte P a de 11 vaa lie Ic fliÉi B gaami hun leUen str p deni Men voet voort In A w Lriikerkctk m keurif in Haaabwfct Ldtkcfkerk itaat twee londer als nemk fegadigde beachouwii te kmoeii woraok wat niet wegneemt 4Bt 4te jllaat voor een detMitetrend lal wjmmnê aervol is Uentoer ia te tryd om de en 8tii r k te r Vier punten nAt van de dente posHie Bgen 0r Jrechl dat Un aun mesr eker komt opitMen De glIfuedtcBwm behteldm bun kan 2wr lUl i Mta de 4 x C bij bO N K det er in céni friieel u i l gKlrrcht hentelde zi i er raar oo gM $ 1 kraakte het Boflegraven d i I f hel kMipioenidwp in de voricliF fjBipetiti r dH aeuoen niet aan p nOLWIJK GOl D RAK l D mtt tmt K B O betockende eoi ateirara veninking van de fraaie itte In 2B Ook in C een tOMchen uiteraten Hier handhaafde Afmnerstol n zich en nun daar het nu een wedatrüd meer gewaeld en gewonnen heeft de leidlac van Sto rtfk II over Daar alle ia de ttaartgioiqten huizende ploegen vcrioren l wam in de verschillende atlcilineen ootenan in de situatie geen wijziging In de 3e kteaM C herstelde GrootAmmert n xidi en behield de tweeHe plaata bewttend de kani al adiUnt de primoa BergantlMdit II tgemalttbaar BCSAKKN Van de achaakclubt Voortdareod jirt talrijke oiiblifk heeft een spani en wedstrijd gezien die wel nietJ 01 fraai maar door de voortdurende Mioning het aankijken volkomen iiird wai Voor de rust zat het de lldiafiuh bijzonder tegen want haar fvaarigkste man uit de voorhoede iitabuurt Stekelenburg kogelde tot l eanaul toe tegen den staander tertyl een vhegend schot rakciings over ilt suisde Gouderak probeerde het inaar vond de Stolwijk verdediging u prima vorm Na de rust hebben de gasten eeu jKcrdellieid gehad en nameen half uur Bijalilé Karsbergen valleen tout van Sïolwijks Aerdediging gebruik en icboot hard langs d uitioopenden V i Heuvel V 1 Vtok daarop llopte Durail aan den anderen kant rtüfndc keiirie efn hard chol van Ste blenburg Dan neemt Gouderak hel ipel weer hi handen en Slolwijk dankt bft aati V d Heuvel dat de stand tot liel finde zoo blijft Bij Stolwijk waren de gebr Van Dam W H goed op dreef Na de rust kreeg Slekeler bnrK te weblig te doen Bij Goudtrak blonk linksachter Duivendi uit De gasten wonnen verdiend 00 DRECHT BODEGRAVEN 9 1 Voor de perioonlijke kampioenschap pen van den Goudsctien Schaakkring werden Vrijdag de volgende resultaten I ehaa1d 3e klai A Spoel L Strawr afgefar P v d Sanden A v d Berg af gebr 2e klasae A H Kulik J Tol 0 1 H Novak G Stcrenboit 1 0 Messemaker Donderdagavond zün in Ter Gouw de prqzen Mitgereikt weifce behaald zijn in den bekerwedstrijd De heer A Rietdijk ontving een nieuwen wisselbeker de heeren A Bruggeman ajk no 2 en H Myer als no 3 kregen herinnermgsmedaiUes en de heer M Lakerveld werd als eerste der verliezers een Max uwe piaquette overhandigd 1 de uitreiking van de prijsen wenien de partyen voor ile huishoudelijke winlerwodstrijd hervat Daar de tüd ini ilddflswat gevorderd wa s zijn uiteraard voel afgebroken partijen onL staan De uitslagen van de afgespeelde partijen waren Groep I A Rietdijk J M Nk rebout 1 0 Groep II A H Kulik F Eynwachter W Hï Mulder P Romena 1 0 N J F Hoocendoorrv J C Revet 1 AcM doclpaiitai ia laatate haltnor De verjoiïgde Moordrecht pkjeg heeft cm irechtig debuut gemaakt Tot een halhi ir voor tij J wist Bodegraven iland te houden m ar toen plofte het elftal als een kaartenhuis in elkaar en kwam de Moordrechtsche dóelpuntenmachine pa goed op volle toeren Na I mSniiten af de goed op dreef zijnde midv ooT van Amen Groep III 3 Bikgigerman A P M Lafebcr Ml Groep IV G P de Jotit iv ti Hétgf 1 0 Bü A S C Oouda wer dj volgende resultaten behaald voor qe huishoudelijke wintercompetitie J i Ie tiental A van Eiijf W 0 ff ICUW K de J n A Van dér P I feber A P M Lar veld 1 Zaan V 1 feber 1 0 2e tiental W van der Heij M Lu tenburg 0 1 J M Oeifcards A Maaren ft 1 J de Jon M Benninfa 0 1 A 8 C BEGOrr DE COMPETITIE GalUke sUal tegen Weatertoren a Gisteren he het tiental van A S C Gouda den eanten wedstrijd gespeeld voor de competitie 2e klasse van den Algemeenen Nederlandschen Schaakbond afdeeling Rotterdam Het werd m Rotterdam tegen Westertoren II een spannende kamp AI spoedig was de eerste partij remise doch daarna cl Gouda Kn namen weer het heft in handen Zij lifpen éehter herhaaldelijk m de buitenapelval Vijl minuten na de rust brak BodeTüAien Koed door en de midvoor gaf T d Weide geen kans 1 1 Tien min Ijtpf eaf H kleine Ksebtrgen Un l b de leiding 2 1 Een minuut later deed hij weer het net trillen J 1 Een halve mhruut later doelpuntte van Amen 4 1 Van Amen ist van geen ophouden en bracht een inuul later het vijlde doelpunt op liin naam V 1 Bodegraven hteld nul wirt Westertoren II drie achtereen nen stand maar toch wist Overeiin volgende winstpartijen te noteeren J r het 6e doelpunt te fal riceeren 1 FYederika wilde voor hem niet ider doen en bracht het 7e doelpunt wereld 7 1 De doelman van Taven werd wegens bcleediging 1 den scheiderechtar naar de kleedler verwezen In de reateerende tauten doelpuntten nogmaals van fien en Kasbergen ieder nog een keer De Gouwienaars gaveh het echter niet op en bü het albreken van den wedstrijd was de stand 4 4 geworden Waarschijnlijk zal de uitslag 5 5 worden De gedetailleerde uitstef is Wwtmoren II A S C GoudaP Klip J Tom 1 0 iU WILT TOCH W C Uitebnroek A v d Zaan H C A v d Wel P Lafeber 0 1 M Haeeleboch K de Jong V4IH Simonides W G Nietnvvcld 0 1 W Baartman A P M Lafeber afg A Koffybfrg M Lugtenburg 1 OA Koffyb rg M Lugtenburg 1 0 F Schottmg M Flux 1 0 H Marquard A V Eyk afg 111 Smit U Benolnga 0 1 i HM 4 A bord van WAfertoren Het eerste had wit zoo lang mogelijk Uw Data gebruiken Laat ze dan ragalmatig vakkundig ondarhoudon door ATBLETIEK f HEYNEMANf EERSTE TB HILVnSUM By de gisteren te Hilversum gehouden S K M wegwedstr d Dwars door HUvanum eindigde H C Heyneman imn Vires et Oderitas met klein verschil achter de A klas ers Slukhuis M er Weenink en de Rooy als eerste Bklasser iel van Waas Tal 3t 7 DEELING GOUDA Iwercapelsche elftallen tagen 32 doeljpunten soccKmBN vwm Mc PRETENDENTEN u de Afdeeling Gouda werden H fcvtitd da wadRtrüdcn Su A 2 4 16 0 l 15 1 3 1 0 2 7 3 itrecht II Lekkerkerk II 11 Ie klasse B oercapelle I D R D I wpia III Nieuwerkerk I 2e klasse B 0 1 Moorcapelle 11 11 2e klasse C W t S V II Schoonh in 3e klasse B rak niGroeneweg ÏI Ammera II U N I O 11 jfreapelie kan ditmaal van doelO medopraten het eerste won ï 0 van D R D het tweede Hiffi N ItB O met 15 1 klop Dat zelft voor ontmoetingen tua pretendenten en hekkenslui T Maia wititacBB Oek ten ui dstrijd tusschen elfUUen uit er A B O YMf éMIe lual I 1 B O IW t Mr lm U C wm la € till Htt ovarwictot aa ADO la den oonwe u niet daverend Wel weten de llan dB nederlaag te ontfaan maat vnor d Arrde actfuwnvolcemt maal moasim iiJ hUB lesriutaudFri n punt abtaaa Htniaal liaalde Drc het kunawaki alt ADO thuu acn oet du ark t fettda hetgocn een Araaie ntUne bt Oaordat EDO la den moellUken lltt ed rttd tefen Herrnei aoowaar op tielcNa punlea b la legde zijn da Bsarlnnni a r mM met de l dtUmalaciMn t al ra a in n Baranei dat nu 3 pualaii a tarauad kaekt iJt hel dan ook met aen adsti tj l tMad r Mfeeid tukt ons loo tattjaa aw uttctachaMi ie worden DWS deed evemana fMd mm door M hvt Xenec veid met 3 s ta vlaBen maar voiewtlekrri vIfI met haar S S op e4na nd nMwel tegen Sparta ietwat lefen URS aehijn d ware gang er ecr ta hebIxn mgekregin Na de ï lege op t rla volgde thans een tcg op de Stormvoijcls raaa eventjea ia t J Dat valt ona van oe Umiiidenarc fcdoalit tegan BBO i U I wSn t3 t I4 10 1 1I owa t 14 12 DfC 1 n Vol wuckera 1 I U Stonnvagela f 1 1 a n HBS 1 ia19 Xerxe ii i Sparta f M Blauw Wlt hééft d eer gehad Fe tienoord een nederlaag toe te brengen Wat 2 weken geleden in Delft had moeten gebeuren vm d nu in t Stadion plaata voor zek r 30 000 toeschouwers Bit de rust had de thuisclub dajik zt n tradltioneete fatrt van den relienoorddoelman me 2 1 de leiding dte zij ondanks stt ik opdringt n van de RottfMlanimei i behield BlauuWlt heeft nu nog maar één punt achterstand Bovendien Hegcn ook VSV en DHC op de lr T De VeWenaren hoekien een schamele 3 2 7e e op t Gooi Hat gemak waarmede de eerste wedstrijden werden fïewonnen steekt wel zeer af tegen de resultpten van de laatste drie ontmoetingen naar de punten tellen betere positie Ih 4 puntei Waar bltjft die oud roem 7 t M to 14 l 13 n 1 1 IS 12 24J4 1S43 19 J J IB 22 IR22 15 34 Feljenoord Blauw Wlt VSV DHC VtIC nrc liaaflem l Gooi Alax Emma AJax zakte nog verder af door met niet ninder dan 3 van RFC te verttezen en VUC had groote moeite met Haarlem maar won tenalotte toch met 5 3 Nok staat Emtna N B r op te ptaaia lalek mrhed punttooa elllk Willem II loopt een punt alt Hcereaveen wint op hK nippertje van H S C lu de provmcla is de stl d in Nirne i n tu clien ao 1 en S van de rangltlst puntloot gpéindlid h tgeen voor da Twentenaren het voordeetlgat fs iQutck heeft anders m de Ie he tft de overwtnnllxg voor het grijpen gehad tnair had een paar iT aal bepaald pech NEC dat op het Boys teirein een 3 l zege behaalde ia Quick nu een punt voorbij gestreefd Voorloopig ia Knschede achter nog VelUe PEC di l behoorlijk rk iai t Wageningen en punt af te snoepen en de hekkesluiters verweciden zich Ulta ckend tfgi n Haractea dat nochtans met 3 4 won AGOVV Uon opnieuw ditmaal van Go ahead en gaat opnleuav ccn geducht woordje luee tellen 3 ia 5 e 11 1 12 1 11 2 16 1 u 21 18 1 2i ie 3 i t la ia 1 t 11 24 1 5 2li 1 6 la ri a 4 is za Enschede NEC Quick AGO JV Uo Ahead Heracles WaKeningen PEC Easchcd B ya TObaaUa In het Zuiden nam de spanning nog In hevigheid toe W lem II won d n altlld gevaarlijken wedatr la Bnda van NAC injet 3 1 Eindhoven IKt na wat m de steek door thula een ptmt aan Sp khol7 ei heide te verspelen hetgeen tot gevolg had dat de kampioenen de tweede plaats moeien deepen i t BW dat MW met een 3 i nederlaag naai huis zond n L ungr dat maar op t nippertje v a d hakkeslu Iters won Aan spanning dus f en icbrekl Noad verraste door mei 2 van PSV t winni ii en Pu us Boei mond elnlilgd In en oavervachte 1 zeg van btnckera 15 t4 11 13 13 S m 13 n ie l iï 15 21 t 14 ia21 n 2a JO 19 3 a 32 Willam n BW t Eindhoven B 1 ONGA Spekhoberhefde SPSV 9 PIcus NAC t NOAD 9 MW 1 Roermond 9 MauriU a In het Noorden had Raeranveasl de grootate ntoctte om HSC baas i bliivcn Slee its op het nippertje werden de Hoofferandara geklop LSC verjoeg Bc Quick van de tweede plaats door met 2 1 te winnen maar ecu eim tige bedieig ng vooi Lenstra es vormen d Sneekers toch al niet maer GVAV wlat door een 9 4 aege in aas nLSC nog Juist van dia open gekomen twtedeplaats af te houden en er zelf hejn vaa tenemen Tenslotte de Velocila het langniet gek dooi Leeuwarden een 4 2 afcderlaag toe U brengen t i 9 4 i t 1 3 a T1 1 o Hf erenveen I c 12 IÏ 20 91 25 17 25 ta 5 1036 Be Quick Veendam Velocitas Leeuwarden Achilles HSC Snack V D I en Qulek itrviaM In J A treffen we weck In week tilt de vreemdste uitslagen Verleden Xondag w n Quick met niet minder dan 9 a van VVS Ditmaal klopten de l eldenaars het op berofk zijnde VD L dat slechts 6én nederlaag kende m ar pventle met 5 t Bn Quick Zij tiet tn de plaatselttke ontmnetlïtg aan den Wasecnaarschen we met 3 2 beide punten hetgeen van de üael twarten een btüicngcwoati goede prestalle Is Slechts Elmckwljk bleel zich lell en behaalde een groote 7 4 zege op Gouda De tJtrerhtennren deelrn nu de eer te ptaat i met VDL Velox smaakte weer rena bet zoet vBr de overwinning en deed haar sladgcnoirte UW als slachtoffer fungeeren en BMT werd vaster op dr onderste plaats gedrukt door t haar mede preiendanï 5 1 woa vToi S at met n t minder dan Eiinckwilk 14 9a i4 VDL 14 30 24 Vetant 11 41 n Quiak U 3 1S HVV U 2 18 UVS 11 23 19 uw 4 17 27 Gouda 4 111 33 Vlos 4 3S S4 BMT t 11 43 g T V tlut C V y C I nileMerd Dn X B beeft NeptUniui al heel korte metten Kemaakt met Coal dat maar eventjes met a O verpletterd werd De verrawltttf wai hier de J fl nedfr van de leider op elRen rond tegen S V V hetKern wel niemand verwacht ral hebbpn Exeelslor profiteerde daar dadelijk van door vU tcTt 4 1 overwinning op SVw óf leiding tn deze afdeeling over te nenicn Neptunwi tt dtt tw etat nog leei dicht od de h eTen 7oodat er trog van alles mogelijk is Overmua boekte ook 1 ren fün te overwinning n l een van 7 2 np OI S dat haar roemmefïte Jaren bHJkbaar voorbij ge streefd l Ej elslor nvrrmaaa RVW 17 9 1 24 13 21 11 1 i 3 913 f UATSELMM IKDWS i lphen a d Rün DRUKUKU SAMSON iEESTHS JAAB De drukRi rü Samson KV alijerj bestaM vandaag zestig jaar Bercambachh MOND EN KLAUWZEER OBI EN Het vee van den landbouwer A E Roukeit alhier is vai mond en kiauvieer genezen verklaard BENOEMING BU STAFMUZIEK OBM MAieECHAUSSEE De heer C A den Haan aUiinr is met ingang van 3 November a s geplaatst bü de pOlitiestafmuziek van ile lAareciiausaee te Sihalktiafir GByPNDEN VOOBWERPBN Gevonden zilveren armband en een handschoen Inlichtingen bij den gemeenteveldwachter Berkenwoude U8CLUB BERKENWOUOk Opneming van gemeente In negeodorpentociit gevraagd In café Berkouwenis de algemeene ledenvergadering gehouden van de ijsclub Berkenwoude Aan het verslag van den penningmeester is ontleend dat de inkomsten hebben bedragen ƒ 404 8 4 en de uitgaven j 364 19 4 al ZOO een batig slot van ƒ 40 47 De aftredende bestuursleden de heeren M J Boskoop INKRIMPING POSTBESTELLING IN Burremvi jKEN In verband met de duisternis desavonds zullen met ingadg van deze eek tot nader or er de volgendewuzigingen in de postbestelling worden gebracht De bt stelling van de Putlekade des avonds vervalt deze geschiedt dan des middags De derde besteHmg te Laag Boskoop vervalt de post wordt deal volgenden dag besteld Gelegen hfid bestaat echter des avonds de correspondrnXie tusEChen 7 15 en 7 30 uur af te halen DAMCOMPETITIE Voor de competitie van de damclub Gouda werden gespeeld tie partijen Hac Schoemakei J van Tol 2 Ó Venema A Geus 2 0 D J van Wük A J van Wyk 2 fl A N van Tol M van Semeren 2 0 M van Gemeren A N van Tol 2 0 A Molendyk D IJkema O H C Trimp A Tuinenburg é O J Mcsman H C Trimp 2 0 W Meerveld A Molendijk 2 0 C B Hoogerdük van Wük 2 0 E J Hoogcrbrug D J van Wuk 2 0 J Mesman A van Wijngaarden 2 0 J Schoemaker A van Wijk 1 I COÖP VEREEN DE BOSKOOrSCUE VEILING 30 October Rozen per bos Windland 3 20 3 60 Florex 3 60 5 40 JulesBouché 1 70 2 60 Ellen Poulsen 1 40 2 20 Rosa Mundi 1 50 OrangeTriumph 1 90 2 80 Rosalandia 3 40 4 40 Butteifly 2 40 3 60 Hadley 2 80 3 40 Dorue Hiikers 1 60 2 20 EdithHelen 3 80 5 40 Queen Maiy 2 60 4 00 Else Poulsen 1 50 210 Pechtold 3 00 3 60 iqar O sson 1 80 3 00 Vierlanden 1 30 5 60 Better Times3 60J 4 80 Bnarc if 2 20 3 60 AugustNoack J 701 90 Gloria Mundi 0 60 U 80 Gemengde rozen O 90 1 30 Diversen per bos Clematis Nelly Moser O BO idem M ir Ie Coitltre 3 20 4 60 idem Prins Hfndrik 3 70 4 10 Chr anten gr bli emig 2 90 S 40 id kl bloemig 1 70 1 90 tros Chirysanten 0 67 0 86 Physa is Francetti 0 31 0 48 Sneeuwbcssen 0 26 Asparagus 0 10 Diversen pe stuk Pemettia s Kluit 0 80 0 7S tros Chrysanten fmpqjt 0 43 31 Oct Rozen per bos OrangeTriumph l lO l flO et SweH Heart2 20 3 60 et Rosalandia 3 80 4 20 et Juweeltjes 80 1 30 et Briarclif J 20 3 20 et Belter Times 2 80 et Vicrlindj n 2 80 3 40 et Florex 2 40 3 40 et Pechtold 1 30 2 40 et InqarOlssbn4t 60 et Butterfly 1 40 3 20 et Queen Mary 60 3 30 et Diversenper bos Chrysanten gr bloemig 3 90 et id kl bloemig 60 90 et tros Chrysanten 16 61 cl Dallas 7 13 et VEB VAN OUD LEERLINGEN Het bestuur van de vereen igtng van oud lecTlifigen van den tulnljoiiwcursus is ala vol atneitgetrteldt A J van der Graaf voori C Verboom Ie secretaris A Ravestein 2e sec M van Feülingen penningm en P de Vogel algem plaatavervanfcr ONDBRWIJZEBES BENOERONG In de plaats van mei Van der Groot die wegeng huwelijk het ondprwüs heeft verlaten ia tot onderwtizeres aan de Chr School enoemd onze plaatsgmoote mej C P Mesman BURGERLIJKE STAND Geboren Neeltje d van S Raaphorst en N Laros Wilhelmina Piotertiella d van H de Moor en W P Rinjnalda Johanna Maria d van H P fiavpsfein en S M Vonk Oveleden Pieter Co nclis Hooger dijk oud 1 dar Ondertrouwd P H Vergeer en C M Vermeulen Getrouwd F T Schier 34 J en M G Grootendorst 29 j I van RhUn 27 en W Kooiman 11 j 11 r aNsisaa ta t DtHmi K kO dd 7 4 Srdcn laren eai ik aaa de linlceei tijde lan mija IUcbaam oo btvja aaa rbcumatidi en licbiai dat ft needs in den herfst en het eootjaat met trerken moeat o oudcn Du jaar probende ik Uw Ovaahiet eo kon rcciu aa enkele dagen weer normaal mi n werk doen Allen die dergelijke pijnen hrtbeo kaa tk da Ovaakjca ten aeetKt aaabevelea B9 tbeuoMdek ischial ipit verkondlieid griep tcouw eo hoofdptjn helpen dcOvaakjea vaa het Trtneral Agtntscbap Det licbbca gceo tdiadeliiluB invloM op hart maag a darmen Neem direct da proefi Origineele verpakking aan 20 tablenen alccbu 60 ets In alle apothekea ca drogtatcriieo verkriigbaar I nt I Sch KOEKEN VOOB 27 i CT PER STUK Handelaren beboet De ïiandelaar G V te Schoonhoven heeft enkele keeren aan den kruidenier J Z P te Hoornaar een kleine hoaveelheid peperkoeken geleverd De prijs welke hy berekende ging echter den geoorloofden aanzienHik te boven Normaal was geweest indien hi i 0 12 had gevraagd doch de koeken kwamen den kniidenier op 0 27 A per stuk te siaan Hoewel de uiteindelijke wingl voor V niet zoo Woot was tijs dit verschil wel doet v ftnoeden veroordeelde de inspecteur voer de prijsbeheersching te sGravenhage hem toch tot een bcrte van ƒ 50 Ook de kruidenier te Hoornaar kreeg terzake van het te duur inkoopen een iwete van f 50 len aantal in beslaggenomen koeken werd verbeurdverklaard ba V d GRAAF VERTREKT NAAB VINKEVEEN Afaebead van de gemeente Sehoonhoven Wegens zijn vertrek naaaiVinkeveen heeft ds D J van de Graaf gisteren in dan rjiiddagdienst afscheid van de Ned Herv GemAnte vaa Selioonhoven genomen dle üssinds IS IS diende Als tekst had hfrPfekozen Matthei n vers 16 t m Iflqwel als hoofdgedachte Waarbij zal il fdit geslarht vergelijken waarbij mij besprak Vergeiyk ng tus chen Johannee den Dooper en Je us Johannes bracht de wrt Jerus bracht de verlossing In een voorwoord had de predikant zich eerst tot de gemeente gewend waarin hii herdacht dat hij ruim zeven nar haar heeft mo en dienen n ruim 1 00 pre k heeft ultitesoroken N beëindigint der predikatie werd eezongen Psalm 8T vers 5 w rr a rts var de Graaf toespraken richtte ot i consulent kerkeraad kerkvoogden notabelen kiescollege het be tuur van e school vooX hr volk onderwiis en de Chr KleuterKhool en daarna tot bursemeester Nieuwenhuisen en tot anderen Als nazang werd gezongen Psa m 73 ver 12 Wi nn rIcMte ds N O Steenbeek van Willige Langerak zich als ronsulent tot den scheidenden herder en leeraar en ve volpens lot den kc keraad en de gemeente Na afloop van den dienst bes ond in rte consistoriekamer gelegenheid van ds van de Graaf en diens gezin per ioonlijk afscheid te nemeif A s Zondag hoopt ds v d Graaf 7itn intree te doen in zyn nieuwe gemeente Vinkeveen waar hij zal wor en bevesti d dqor ds A van Griethuizen te Mijdrecht Zevenhuizen BUROBRLUKE STANl Ondertrouwd J Bac 23 jr en M Karens 21 jr IN HET DOIWER TE WATER Door d dufstemis misleid geraakte een bewoner voor zun Woning aan de Moerkapelsche Zijde te water Behalve een nat pak kwam hij er zonder nadeel ge gevolgen af BENOEMING De heer C Zocteman volontair € secretarie alhier is benoemd tot tijdelijk ambtenaar ter secretarie der ge meente Schoonebeek V DE HEER DEKKER 25 JAAR GEMEENTEARCBITECT Hartelijko huldiging tm raadbuise In tegeilfroordiïheid van burgemeester wethouders secretariepersoneel en politie werd de heer t Dekker gemeenle architpct in de raadzaal gehuldigd ter gelegenheid van zün 25 jarig ambtsjubileum Burgemeester Theu nissm wenschte den heer Dekker geItlk en bedankte hem voor al hetgeen hü in de afgelooj en 2B jaar in het belang der gwneente Zevenhuizen heeft gedaan Namens de gemeente bood de burgemeester heol een enveloppe met inhoud aan benevens een oorkonde Da ambtenaren boden hem een schildcri aan voorstellende de woning van den heer Dtkker aan de Moerkapelsche Züde geschilderd door den Z venhui zenschen schilder van Zuylen en een schemerlamp De heer Dekker dankte voor de gelukwenschen en aangeboden geschenken MAHkkkicu ÖHTEII KAASMARKT ODimWAm I Nov AanRcvorrd 14 pir tten ritnde la tuks wrtienila 3IS1 li PtUz n la loort ta tt tt iiii ie oort y 00 4 30 Handel vlug