Goudsche Courant, maandag 2 november 1942

MAANDAG 2 NOVEMBER l i2 É Ingeval van EVACUATIE WAAR GEëVACUEËRDEN AANSPRAAK OP KUNNEN MAKEN SIMON DE WIT S KHFFIESURROeAAT Plaatst hier Uw l advertentie IVCCi IC waarom de afd Qouda van de Alg Cofip Begrafenis Vereen Rottercram U A Zoutmanstr 60 telef 3726 Hli ADRES is voor het verzorgen van een begrafenis tegen kostprijs Omdat dezeisaangeslolenbij hetCentr CJenootschap In Nederland gevestigd te Amtert m met een millioen leden Dit waarborgt vertrouwen BI ssR sisrfgsral spbtlhn Telefotfn 3726 Assurantiekantoor zoekt cievsiniiilewerlier Br no 06330 bur van dit blad Mevrouw de long Pluweelenslngel 59a vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige een flink MEISJE üiherteertinditlilaii Voor 18 1 meisje op wasscherlj werkz In Chr degelijk gezin zoo spoedig mogelQk TEHUIS QEXOCHT Br met opgaaf van kostgeld no G 6336 bur v d bl Meer muzikaal genot Uw pisno of vleugel zal zooveel mooier klinken en prettiger pelen als U deze vakkundig laat stemmen en onderhouden Op ontvangst van Uw brleikaart zendan wij U gaarne onze tarlevefi BENDER RoHw in W de WMisIr 32 LeMeii Hoogmwoerd 90 AMStiaOAM ARHNIM Iedereen zijn eigen liuisi door eenvoudig spaarsrsteem geen hoogere kosten dan de tegenwoordige wonlnghuur Vuagt Inlichtingen of gratis brochure bU as Ro ïP ABWlichap A W VAN VLIET MateUar In Oar Ooederefi Korte Tiendeweg 10 Tel 3309 wrflir Nu geplant JiiilutillNiiipriBJrtl 15 Hyacinthen in rood wit efi blauw 35 Tulpen 25 Nardsse tLSÏÏ ï o D l J t o ch Hyacinthen 25 Winter Acoaleten en 25 Sneeuwroem totaal 200 prima Bloembollen voor r2 saplantaanwSier Inbegrepen Bttaliag desgewenscht NH T lEI iOllMIEI IllUni T5 Il 1IIN2 Mijnheer die zqn schotnen kapot had Eb daarover met i n handen In x h haar zat Kreeg de raad van zQn vrouw Toe ga nou es gauw Naar DE OLirANT die beeft daarvoor vast wat Lederhandel DE OLIFANT Stoofsteeg 14 Oooda Ooedkooper dan ieman4 met veters schoencrtqie enz TrlcholecrcB StooacB Vmmn Model peravD Wq blUven steeds goederen Inbehandeling nemen Daar ons bedrijf naar de elschen des tyds Is ingericht kunnen wij ondanks de geweldige drukte Triehel r m fUkoaiiinailai au binnen 6 dogen en ooadaian voor blauw en zwart biaaantA3 wakanoBeTaranl f rmaJ P MUL lorta Ti a4 w g lal MS7 Opgericht I Maart 1878 U ff iClMgU i MMSmOmOLMNOKH AAmoonrnovNiriNo voos piimnevunu BJuammMuavmats o ProvtaeUJia Vutë Irnwmliiirüi vow Bastn MH imb IMS wcntan de pwticultat ptirwnliniMlfri via m ji pf p u d p r mtctnaadigd om laAM xQ voor mm ÉMliiipyiigiinning To r wdarhlitiii Ui 1 irHfig wanMiitea t kMMu Iitsrtoe vó4r 17 8 pt mtw tMt Mn dMkctnffend T rso k In U dl n bQ dM FSutleUltun Buniuhoud r waaroiutar s tm c w ti oii i Hst blijkt dat i €r vti pcrtteuUere pAMTdenhoudcrf aan dexcn oprotp destijds f B cevolg g van h bb a ta xtch eerst na met en dergelijk verto tot hun Buraauhouder wenden TBBclnde betrokkenen niet te dupeeren la thuu opnieuw de gticgenhcul tot het an vra e van voedcrbiaten mMns teld ea wel lat 1 NaveailMrr a s ParttcuUere paardenhouders die verzuimden tn Septem ber voederbleten aan te vragen kunnen dit dus thanx rjiog doen vóór 7 November aa bU hun Bureauhouder Aanvragen welke na 7 November worden Infsdlend zulten onder geen voorwaarde meer In behandeling genomen worden De verkregen aan koop vergunningen voor voederbie en moeten ten spoedigste wor deti Ingeleverd bU den handelaar v a dentmi0 van wien de voederldeten xuUen worden beftokken De handelaren dienen de van pacticuHere pH a rdenhouders oi vangen aankoopvergunnlngen te overhandigen aan hun groothandtlaar of Indien zii rechtsti eeks van telers weiuichente betrekken op te zenden naar het Provincfaa Kantoor van den Handel PrJnvnvInkenpurk 14 Den Haag RtfNOVETTOEWUZlNGEN In velband met de bc chikbaarslplUng vannmdvet op de bonnen 56 der bottrkstartendienen lagern de gedurende hef tijdvak van 4 tot en met 7 November 1042 van hunkUnten ontvangen bonnen op Maandag ONovember 1M2 bij de plaatselijke distributie diensten In te leveren ter verkrijging van ettoewij7in en 864 nu VFRPIJO iTE RUNDVEELEVERING 1M3 In verband met de wenftfheUJkhptd dat de veehoude reedn vroegtijdig op de hoog é BCHiden rijn van den omvang der verplichte rundveelevering 1M3 werden reeds tn Juli IM de normen bekend gemaakt volgens welke het rundvee In 1943 zou worden aanffeslagen Hierbij werd uitgegaac van de toen gcwetliRde veronderfitelling dat eenerzijdi cnpi volge van den op dat ttldstlp nog resteerende leverlngspllcht 1042 de rundveestapel t Decern er lft42 een omvang rou bezitten welke ai elmatig kon worden beschouwd In verband met de veevoederpwitlo terwijl arder zljds hierdoor de vleeschvoni lenlng voor het jaar 1943 zlJ het ook tn Mer bescheiden male gewaarborgd zou zijn D than ter beschlkklag staande gegevenshebben echter tot de conclusie geleld dathet noodzakelijk U in de vastgestelde hoe vecfiheden kilogrammen die per vrouwelijJtrund boven 1 Jaar moe en worden opgebrachtvoor den leverlpg ïpllrh 1M3 eenige wijrlfflngen aar te brengen welke hieronder tljnaangegeven Het aanial kg voor laverlngspllcht 1M3 welke thans als norm moet worden Jisnferomen bedraagt bij een bedrijfsmaximum van 1 rUnd boven 1 Jaar O kg per rund bIJ een bedrijfsmaximum van 2 runderen boven I Jaar 20 kp per rund bU een bedrijfsmaximum van 3 runderen boven 1 jaa 50 kg per rund bIJ een bedrilfsmaximum van 4 ruruleren boven 1 Jaar 100 kg per rund bn een bedrijfsmaximum van B of meer runderen boven 1 Jaar circa 120 kg per rund Op grond van de conclusleft welk getrokken kunnen worden uit het verloop vande leverli in het afgeloopen Jaar van hetrundvee boven 1 jaar kan hlcrbll vermeldwwden dat deze verhoogingen niet van dienaard zijn dat daarvan de melkveestapel eennttdeeligen tnvlbed zal ondervinden Aarffexlen er echter tèehouders kunnen zfjn dieeen lager bedrljï maximum zoud n hebbenopgegeven b J uen Provincialen Voedielcommlasarls Indien zij van deze verhoodnjren tijdig op de hoogte waren gefieldwordt hun tot en met 7 November 1942 nogde mógemkheld gelaten een ve iMinr vanhun bedrijfsmaximum bij den PVC oo te fawn 8385 Bericht No 137 PRI17EN VOOk HET VERVOER PER DRIEWIEMGE BAKFIETSEN EN TRAN8PQRTRIJWIELEN Uit binnengekomen klachten ii gebleken dat een aantal besteldienstondernemers zond da daartoe verelschte toestemming te hebben verkregen hun tarieven voor het vervoer per drlewieltge bakflets of transportrijwiel hebben verhoogd In het bUzonder In het kustgebied waar tn Vff band met de bekendmaking omtrent een Ihogelijlce evacuatie eenige onzekerheid bl het pubhek is ontstaan blijken enkele ondernemers zich niet te ontzien van deze situatie misbruik te maken door het bedingen van volstrekt ontoelaatbare prijzen j §iii Voor transporten met drlewleUga bakfletsen en traniportltiJwlelen welk per dag of per I uur n $ Inbécrip v bestuurder worden verhuurd Imogen tenzU met ï oedkeurlng van en Gemachtlfde voor de Prijzen voor bepaalde ondernemingen reeds andere maximumpryx n ctjn vastgesteld geen hoogere prijzen worden berekend en betaald dan de ondersUande Voor de berckcnlnt van den verv erprtti wordt de rit geecht te ztin aanaevangen op da vaite atandplaati van den driewieler of het transportrljwlel en te z beëindigd op het oofenbllk dat de vervoerde goederen op bun beatemming zUn afgeleverd Het nadruk wordt er de aandacht op gevealtgA dat zoowel hij die hoogere prijzen Veitigd dat zoowel hU die hoogere prijzen tfan de vorenstaande zich blootatelt aan verVolging wegeni overtreding der pWJavoortchrlften Klaehteh dienen anmIddeUQk ter kennis te worden gebracht van den Prov Commandant foor de Prljsbehecrsching t w Toor Friesland en West Drente Wljbraod de Oeeetatraat 40 Leeuwarden Tel 3328 voor Groningen en Oost Drente Van Panbuyastraat 9 Groningen Tel 22271 voor Overljnel EmmawtJk 10 Zwolle Tel HM voor Gelderland Bouricluastraat K Arnhem Tel a782 voor Utrecht Trans 1 Utrecht Tel 1J894 voor No d HoUand Da Laltnriéstraat 109 Amsterdam Tel V7887 voor Zuld HoBand Jan van Naisaustraat II Den Haaf Tel T74BM voor Zeeland Noordsmgel Itt Middelburg Tel a4 i voor Noord Brabant Ververstraal iS s Hertogenbosch TeltMO voor Limburg Markt Mb Maaatrlcht T l ITM Van vele zjjden wordea tliatis vra gen geatrid omtrent de tegemoetkomingen waarop geëvaceerden aao praak kunnen maken Van bevoegde züde wordt hieromtrent het volgende medegedeeld L TntBspoiikoatea Wanneer ontruiming vsn een bepaald gebiedsdeel of bepaalde woningen wordt gelast komen de uitgaven vallende op het vervoer van personen en bagage van de woonplaats naar het aangewezen evacuatieoord voor rekenmg van het Rijk Aan geëvacueerden die zelt m hun huisvesting vuorzit ii r worden op aanvrage gericht tot den burgemeester van de gemeente waar men onderdak vindt van Rukswege vergoed de kosten van vervoer in de laagste klasse van het door hen gebezigde openbaar middel van vervoer alsmede van medegenomen lijfgoederen en huisraad mits tot geen grooter gewicht dan bü de regeling vko de evacuatie werd toegestaan Dit vindt overeenkomstige toepassing by ver laa cjig birnien de gemeente II Waar ledefe geëvacueerde verder recht oplieeft Indien de verplaatsi S geschiedt op overheidsbevel dus niet In geval van eigenmachtig uitwyken heeft de betrokkene aanspiraak op de navolgende tegemoetkomingen a Kosten opslag inboedel Uitgaven wegens opslag inboedel wordendoor het Rijk vergoed tot een maximum over een aar berekend van 20 van de huurwaairde van de ontruimde woning vastgesteld overeenkomstig de wet op de personeele belasting 1896 b Vergoeding huurwaarde der verlaten woning In verband met de toenemende woningschaarschte verdient het aanbeveling de ontruimde woning voorzoover de door de Duitsche weermacht genomen maatregelen dit toelaten aan te houden zoodat men bij terugkeer weer zijn eigen worijng ter beschikking heeft De huur wordt gedurende den tijd dat de evacuatie dyuil van Rykkwege vergoed By eigen woningen wordt vergoed de huurwaarde berekend op den voet van de wet op de personeele belasting 1896 De vergoeding roowel van huur als van eigen woningen bedraagt echter over een jaar berekend niet meer dan vier maal h t belastingvrije maximum genoemd m artikel 12 van deze wet c Kosten inrichting nietiwe woning In de kosten van inrichting van een nieuwe woning als tijdelijke huisvesting woSlt van Rykswege een tegemoetkoming verleend die afhankelijk is van de huurwaarde der woning en varieert van ƒ 40 bü een minimum huurwaarde van ƒ ISO of lager tot ƒ 100 bij een van ƒ 500 of meer met dien verstande dat nooit een hoogere bijdrage wordt verleend dan de werkelijk gemaakte kosten terwUl eventueel in mindering wordt gebracht hetgeen van overheidswege in natura werd verstrekt Ook hier wordt de huu aarde bepaald op den voet van de wet op de personeele belasting IS W Worden de voreng enoemde vergoedingen verleend aan iederen geëvacueerde die op overheidsbevel zijn woning verlaten moet daarnaast voorziet h Ruk ingeval van evacuatie doch alleen bij gebleken behoefte In de kosten van huisvesting en verzorging HoisTestkig en veixorgü g Hiervoor gelden de volgende regelen 1 Bij huisve$tiil in een sfuniderlijke woning gepaard gaande met het voeren van een eigen huishouding wordt voor Rijksrekening een steunbedrax uitgekeerd berekeinil volgensde in de gemeente van bulpverieeninggeldende steunregeling voor veneker de werklooien verhoogd voor bet geval de geévaeueerde ia ondergebraelitin een gemeente van lagere steonklaase dan die der gemeente van lier komst met bet halve venebil tuasebenbeide klassen Daatenboven bestaat aaajQraak p uitkeering van b steon op brandstol enbitiriag melkitomwn voer Uaderca TMVtrekklnc van geedkeepe tevensmiddelea en andere emolnnwinten op den voet als geldend voor verxefcerde werkiooieii 2 B j onderbrencing in gesinnen van derden wordt voor Kijksrekening een inkwartleringsgeld uitgekeerd dat varieert al naar gelang hoisvegting met voeding hnisvesting xonder voeding en INLAKOSCHB SCHBBBWOI Het bedrijfschap voor vee en vleesch daartoe genuehUgd door den directeur van het Rtjksbureau voor wol en lompen mriakt bekend dat schapenhouders en andere houders van wol die tot dusverre geen wolaanslag ontvingen verplicht zijn binnen dagen na deze bekendmaking aan den directeur voornoemd por adres den Provlnclalm Voedaelcommissaris in wiens antbtsgebiMHIj woonachtig zijn opgave te verstrekkeni bn alle In hun bezit zijnde of hen In elgendiin toabehoorende wol LeveringsplichUgen zullen voor de door hen af te leveren wol van de Ne4f rlandsche Wolfederatie welk lichaam met de wvjUnnemlng 1043 is belast vervoervergunningen ontvangen waarop tevens de plaats van aflevering zal zijn vermeld Ten aanzien van de in te leveren wol blijven de reeds eerder bekend gemaakte prijzen en afleverlngtcondltles gehandhaafd T0B8LA0PUNTRN VOOB TEXTIEt GOEDEREN Met ingang van O November 1943 luUen dedlatrlbutledlensten naast de gewone specialepunten nieuwe speciale punten gemerkt textfet TP uitreiken Op deze specialepunten zfJn dezelfde textielgoederen verkrijg baar als die tot dusverre op de punten vande toeslagkaart konden worden gekochtHandelaren in textielgoederen kunnen terverkrijging van toewijzingen bovengenoemdeapectale punten op de gebruikeltjke wQ by da dlatrlDutladieiiaten Inleveren op denUdeopplakveUen MO IM der toaslagpilnten vand late en de Me aerie mits da soorten derdiverse serlepontm duMelHk van elkanderz Jn gaaehaiden □ Inlevering van meergenoemde punten dient vergeteid Ie gaan vaneen formulier MD Ml L M voadiog sender hnisyeatiag wordt verstrekt BU lnlgf idiBf la gestièiiteB inriAüngoi en noodverbUiven wantt in dergeUike gevallen omtrent de te betsl i vergoeding een afsonderUyke regeling getroffen tusschen het bestnarder inrichting en den directeur van het evacnatiebureau waaronder de gemeente vaa hnlpverleening ressorteert 2 akgeld In geval van onderbrengmg van in gezinnen van derden of in gestichten wordt aan de geëva cueenden dearenbovan een zalmeid uitgekeerd Zieken en ziekenhuisverpleging De onder 1 2 en 3 genoemde geeVacueerden worden door de zorg van de gemeente van hulpverleening venzekerd tegen ziekte ziekenhuisverple ging daaronder begrepen De premie komt voor rekening van het rijk Kosten wegens ziekte die in dergelyke gevallen niet uit verzekermg fcunmen worden bestreden neemt het Ryk eveneens voor zyn rekening Ziekenhuisverplegmg kan echter uitsluiten4 cp medisch voorschrift plaats heWaen Op de van Rykswege gesteunde geëvacueerden die tot arbeid in staat zyn rust de plicht passenden arlwid te aanvaarden zoodia de gelegenheid daartoe zich voordoet of men daartoe wordt aangewezen Zy die daarvoor in aanmerking komen dienen fi het gewestelijk ari eidsbureau ingeschreven te woorden en te blyven Overbniggingssteun Een IwlangryRe sociale maatregel due in de practyk reeds menigmaal een nuttig effect heeft opgeleverd is de zoogenaamde overbniggingssteun Deze steun wcTdt verleend ten behoeve van bediryven hetzy van geevacueerden hetzy van derden die door ontruimingsmaatregelen in moeilijkheden geïaken De voreijBrtiaande uitkeeringen en vergoedingen ztm geregeld m een rondschryven van den secretaris generaal van het departement van Bin nenlandr sche Zaken van 1 September 1942 Na diere inlichtingen daaromtrent zyn te verkrij n bij de gemeentebesturen alsmede by de gewcstelyke evacuatiebureaux OCDER8 KINDEREN EN DK NIEUWE TIJD Hedenavond spreekt Max Blokzijl vla den zender Hilversum II van 19 00 tOt 19 15 m het politiek weekpraaje over het onderwerp Ouders kinderen en de nieuwe tijd VEBWERVINGSVERBOD AFVALSTOFFEN De Staatscourant van 28 October 4 bevat een wijzigng van artikel 6 van de oude materialen en afvalstoffenbeschikking no 2 40 waardoor het aan natuurlyke en rechtspersonen die niet zyn ondernemingen in den zm der beschikking verboden is niet alleen afvalstoffen te kocpen maar x k afvalstoffen op een smdere wyze te verwer ven Het huis aan huis of bij bepaalde adressen inzamelen of ophalen van afvalst rffen zonder vegunning van het rykibureau voor oude materialen ert afvalstoffen is dus wcortaanverboden ook indien voor de opgehaalde goederen gen geld wordt gegeven Van dit verijod kan door den directeur dispensatie worden verleend Een algemeene dispensatie is tegelyk met de afkondiging van bovenstaande wy riging verleend aan vrwerkers van jrfviSstoffen die op grond van een vergunning van eenig rijksbureau tot vTwerkitig gerechtigd zyn VERVAARDIGINGSVERBOD MACHINES In de Staatscourant van 29 October zijn eenige maatregelen gepubUceerd welke van belang zijn voor fabrikanten van machines Het betreft een verbod tot vervaardiging van een aantal met name in de bylage van de publicatie genoemde machines Het bureau voor de metalenverwerkende industrie heef teneinde afbouw van in aanbouw zijnde machines alsmede de uitvoering van bepaalde opdrachten mogelyk te makêb maatregelen getroffen welke in de betrokken vakbladen zullen worden gepubliceerd In genoemde Italltscou ant Is teveni de publicatie opgenomen van een verbod tot verkoop en aflevering van locomotieven met verbrandingsmotor Dit laatst genoemde verbod geldt uMsluitend voor fabrikanten van deze locomotieven GEMACHTIGDE VOOR DE OBDENINO VAN DEN ARBEID Naai wordt medege 3eeld zal tot aan de bomeming van een gemachtigde voor de ordening van den arljeid overeenkomAig art 4 ten eerste van verordening 114 4Ï de waarnemende secfttarisgeneraal van het ministerievan Sociale 2 en ir K A Verwey de functies van den gemachtigde waame l men HET VERHOOOEN VAN VERZEKERINGSFREMIItN In aansluiting op het bericht over hetongeoorloofd verhoogen van verzekeringspremiën deelt de gemachtigde voor de priJKen nader mede dat erVol ns de bepalingen van het prijsv OTmingsbesluit geen bezwaar tegen bestaat indien de premiën bij vergrooting van het risico zonder toestemming van overheidswege worden verhoogd mits deze vei hoogmg in redelijke verhooging staat tot de vergrooting van bet risico Hoofdredacteur 1 O Weysters Rotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omatraken r Tieter Gouda Verantwoordetijk voor da advartanUes L Akkersdltk otterdam UltgeafMw N V Rottardamsch Nieuwsblad Rottstdam Last van concurrentie QaVRAAQDi me Agsnlcn n A nplslik srs door geheel Nederland Brieven met conditiën Reel Bureau Talsma Amsterdam Prinsen gracht 868 Gevraagd een n lt DIEN8T een hof BODC voor dag en nacht goed van eten en drinken en hoog looit H E Doeleman Rotteraamsche RUweg 15a Overgchie Te kbop aangeboden vrijstaand fliiikflyrgirwiiiibiis met Khuur en tuin taande in dorp bi Gouda Brieven no G 6325 bur van dit blad Net Meisje GEVRAAGD liefst R K BASTIAANSE Hekendorp Qrlefjes verkrijgbaar van de WITTE STAD Sigarenmagazijn de Karekiet KaraMeMrool M Inderdaad eeo klaverblaadje vaa vier voorspelt nu eenmaal ieta goeds en sooVeel ia leker desa tqd moge dan al iqn vele moeiIqlüteden en teleuntellingen heb boi soo nu en dan glimlacht ▼ imiwe Foituna ook U nog wd eens toe Immers het kan geben ren dat Uw winkelier U in mil voor Uw bonnetjet nog een pakje Nieme er s tabak geven kan en wel hebt ge dan niet gebofte ll M J RS TABAK KKBMD DB BESTB NIEUWE SCHOUWBURG 4U nmb Mf icM RMt HET RESiDENTiE OANSORKEST HA IM aLANDmsUbkeiHi na anarafoMi LOSTHOVATÓMtS het fameust Cubaantch Rumba orfccit JAN M KOK de populaire zanger DE a OARIBALDI S exentrieken en val aMtorra Pruzen oer Plaatsen ƒ 0 75 tol t ja Voorverkoop 8 plaattbespreken aaadestal J fcuar gtoraagd fantnrrviitei beslaaade uit ongeveer 4 kamen Qenegen tersttis it cn kiel acf kantoor 2 kamers In ceatnn der iHi Brieven met ultroerigelallcbtliiien onder no Ottf bureau van dit blad In DORDRECHT en da MERWESTREEK ia hat Dordrecht sch Nieuwsblad da dagelijkscha courant In vrijwel ieder gezin Voor Icemeene pubiicit NET AAHaEWEZEi BMK