Goudsche Courant, woensdag 4 november 1942

Woensdag4Noveniberl942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j wrjw No 21081 BwwH MABBt n nuv na ChtfraduMur t TOCTSK Oond BMia SLAG IN EGYPTE lEREIKT HOOGTEPUNT Aan luchthartige verbruikers Er zijn nog altyd mensehen die et maar op lot leven Z j hebben geen zorgen voor den dag van morgen en zy denken dat het eind de lasten wel zal draten Dezulken komen bedrogen uit lüonnecr het hun electriciteitsranlsoen geldt want het gemeentelijk oj prouinciaal eleetrisch bedrijf houdt geen rekemfi4i met deze vifkmsters die gespeend blyfcen te zijn van elken gemeenschapszin Zil benadcelcn trouwens oofc zichzelf want bij overschrijding van het rantsoen gaan zij onherroepelijk op den hoji En riit is geen distnbwticboniicf e een ztvare boete die van 50 tot 300 van hef tev l verbruikte vnirieert en m rele oeuaüen zelfg afsnijding van den toerher mef zich meebrengt Bezint derhalve eer gij beflint en maakt bij den aant nng van elke verlA utksp ri df een verieeling op volgens tijelfce het rant soen dat u is topgetoezen denict te besteden Wanneer u alleen thuis is loot dan niet het licht in alle kamers en op de gangen en portalen bronöen Do t ofc niet olsof u t oor u olleen een verlichting van de gelieele kamer noodtg hebt doch zoekt een hoekje uit waarin u onder hef schijnsel van een kleinere lamp even goed en misschien nog wel zoo best an um lectuur of pmtience spel kunt genieten en als u uui schoofcpartncT op bezoek hebt ooic dan fcunf pij wolstaon met een schemerlampje of een hoeklampje Weest niét fcuiistip in dezen tijd waarin de gemeenschap t on u ueruiochtcn rnap dat u bydraoot tof de Mgemeene bezuinipinp op het electriciteifsverbn ifc D kolenpositie laat nu eenmaol niet toe dat geheel Nederland een onbeperkte erlichfing toepast Er moet bezuinigd morden Controleert dus eens per dag of efnrtaal per tu ee of drie dagen den electriciteitsmeter en zorg oorol daarmee te beginnen b den aanjjong tian een nieuwe oenode AI nanr gelang he gebruik meer of minder it dan hef evenredig deel van het mntsoen zn men meer of minder ztiinio met het toegestane quonfimi moeten omspringen Hef zou toch waarluk niet prettig rijn wonneer u UU wrienden of fcennissfn in een duistere tooning za moeten onftKinoen tonnt het elerltfciteitsbedrijf oaot ónuerbiddelijfc tot ofsluttinp van den toe tioer over wanneer u hardnekkig verzujmt bijiiids de noodige maatregelen te treffen Controleert uto tierbmifc regelmatig Op die manier uermiidt u ongemak en bewvst u niet alleen uzelf maar onk de gemeenschap een grooten dienst i Een strijd op buigen of harsten jfit belang van het Afrikaansche oorlogstooneel Zondag werd de drieling Ellinkbnizen te LoosduiBeo 2 i $ik Vin links naar rechts Jan Bbel en Max aan het pap eten Pnlygonn Meyer Wat is Oostl and EEN PRUSVRAAO VAN DE VOLKSCHE WACHT WHet blijkt herhaaldelijk dat het fnenigeen niet duidelijk Is wat er onder het begrip Oostland moet wor en verstaan Het lijdt een twijfel dal men daaronder in den loop der eeuwen niet altijd hetzelfde heeft beïrepen Oostland heeft zich in den loop van den tUd verplaatst het begrip ia ingekrompen en ui1gezet j heeft zich ms gelocaliseerd en geconcretiseerd n vervaagd Zonder twijfel zal het in de toeksmst weer andere vormen aaanemen Dh alles heeft de redactie van Dt Volksche Wacht het orgaan van Volksche Werkgemeenschap er toe doen besluiten een speciaal Oostlandnummer uit te geven mot een prijsvrsag Gevraafd wordt epn opste van t oogste 12 b ad üden Volksche Wacht waarin een uiteenretting wordt gegeven var het begrip Oostland ooals dit zich In den loop der tiJdeM heeft gevormd en gewijzigd met een u tWik naar de vorming van het begrip n de toekomst Voor de drie beste op llen zün briizen utteeloofd van ƒ 100 75 en 50 De jury beita t uit prof 1 J VS n im prof dr T Ooedewaa pn Ir P 5 Heorema dr A Hulshof n P E Keucheniui f Antwoorden worden ingejivachl voor 1 Febr in eetynt rbrf onder motto i di Vnlksrhe W rk PSaeen rhapyR T Schimmelpennincklaan 13 n H ai terwijl een gesIol n envelflpt V vattende naam en adres van den chriiver onder hetzelfde mpit tnoat rordirn hilgpvoefd ACHT OP ZEEHONDFN VBRBO EÏf Bij besluit van de secretarl sfenienera il van Landbouw en Vis scheriJ on van Juititle IS bepaald dat mfet hechteni i van ten hoogste zes maanden of met een geldlmete van ten hoogst 1000 gulden wórdt gestraft hij die zee honden liemachligt verwondt of doodt of poogt te bpmach iRen te verwoeden of fe dooden met a hagel poelen rhroot met randvuurpntronen of met natronen waarvan de hu s korter Is an 40 m m b harpoenen haken o andere dergelijke middelen en c me netttn d Aan bet EtyptiMhe front Italiaanschc tamka op weg naar het da vanElKiit t fOrbitL esHollo d p A N P carre pond nt te Berlijn ft tweede phue van den itrtld in Mfte is v n DOf grooter lievigheid te gevechten der vorige weeli De plwhea VBUen roet bnilengewone tetenheid aan ovrreenlconistig het 0lU belang dat voor hen op het pel iDit doch even hardnelcliig is de D h Itaüaansche Verdediging Het dwa strijd op buigen of barsten Beide tHMcn zijn er zich van bewust dat t de besiistiing zeer veel afhangt De stnjd heeft thans een hoogtepunt l kt doch omtrent hjjt verloop is in tKtium nog niets te eggen Nadat je BiüeliL lioi die troepen noch matond pa in erin geslaagd waren de Biiittch IUiijaansche linies binjnien te dritfen ij het effect hiervan door e n Kienaanval teniet gedaan Hei is furschijniijlc te achten dat de mumnvelden voor de Duitsch Italiaan iel ttelhngen door de voortdurende loibgen van granaten aan doeltrefItgilbeid hebl en ingeboet zoodat U giM meer dezelfde twscherming biedeïi i l Ni ibet begin van het offensief en dl Int van ten aanval meer op de lioiAlverdedigingslmie drulct Dl Engelschni ondernemen hun iwrallen met vrU veel zware kanonnen iware pantaerwageng Volgein hun j m verltlaringen hebben zy in EgypU ie meerderheid in de lucht terwijl boTeo e Midd U ndsche Zee d0 luchtllrUdlcfachtien van de spil in de meertotieid ziin Dit laatste i met het oog op de besctiermlng van de verbindings Wifni wellicht van meer belang dan dl bichtheeneluppij boven ffit eigenlijln evechtfterrein aangezien dezfe ip de gevechten die thans aan den liofztjn nauweiyks van beslisaenden ivloed zal kunnen zün D MUUtON siteatie lm AMk ia het Zondagochtendblad van d Blrl Bö rsenzei tun g scl jft de nitttaire medewerker van datt blad de tajiitew Ritter von Schramm een intttestant artikel over de nulitaire Éuatie in Afrika In dit bericht legt iê Khryver er den nadruk op dat Dultschland Italië en Japan weliswaar tp een geweldig lang front stryden iloch strategisch gezien nog steeds op een binnenlandscii front blyven Hun Itvensruimte is nog steeds een opera fitgebied dat zich laat uitbreiden Dan t oot liapitein von Schramm aan hoe e granaat die in Afrika wórdt afgeKbMen van het Roergebied waar hij WMdt vervaardigd tot aan het AfrinsAc front een afstand van ongener 3000 km moet afleggen terwijl de fitand van de Ameriliaansche industrieplaats BetMehem tot het Afrikaan lle front 12 000 km bedraagt Oe lanlibg der Amerikaansche troepen in de xiérTepubliek Liberia toont duidelük 10 dat de gealHeerden trachten hun Wf te verkorten Hierdoor wordt thans WertAfrika bedreigd Het is duidelijk J t het in de bedoeling der geallieerde l t Marokko Tunis en Algiers te verjWwïn doch hiertoe is het noodzakelijk dat de Franachen in deze gebieden wt vliegende vaandeJs naar de indrinin zuUen overloopen Zy hebben aljw kapitein von Schramm reden dit W te doen en zoowel maarschalk ntttn als admiraai Darlan hekben on onden veiklaaTd dat dit niet zal Iwuren Wtnneer zi Madagascar zoo 4nekkig vei dedigen dan zullen zU ktr niet de kem van hun koloniale 11 die tot nu toe voor den oorlog Wward is febleren aan de verwoes2 overgeven om het voor goed te rtoen Zoo heef vast schyn n de JtUieerden niet 0R 4dezen ixindgenoot Rkeoen anderstjiwaren zil niet eerst JW offensief begonnen van hun oude in Egypte uit IJe militaire medewerker van d Jjfliner BSraenzeitung elnWzijn artikel mej de vaatstellinfe dat S Afrikaansche land opera tiemoge Jitden van zeer byzonderen aard Mfvert doch alleen dan wanneer men goede operatiebases l eschikt en 5 tamst van het opereeren volledig weetscht O asmogendheden in Afrika be2 n over deze base en veldmaar Hommel heeft meer dan eens JJ ïat hy ook de kunst van het NogvoerfTi volkomen verstaat niANSCH WEST AFRIKA Gouverneur generaal Boisson heeft ï t Louis in Senegambie verklaard r en ransoh West Afrika vormj en belangrijke kaart in Engelands gw waarvan men de beteekenis kent il 8rt hebben wü In handen en Wrkondig zeer luid iti ik niet het J nien heb ons deze kaart te Uten j lel er prijs op dat bekend wordt Stilt bij Wegt Afrika geen icherMl e zal worden Wij J2 i f ranach West Afrika verdedigen het m ons bezit blijft Het beste flaiddel om iets te behotiden is het zelf t iaehoeden WQ houden West Afnka vast en wij zuilen het niet epgsven REPATRIEERING VAN VROUWEN EN KINDEREN UIT DAKAR Naar Havas Ofi uit Datar Weidt is het e erste convooi waarmede Europee scfie vrouwen en kinderen uit Dakar raar het vaderland terugkeeren naar Frankryk ve trokkcn Talnjke gezinnen K ijn volgens een v oorrangssystecnn geëvacueerd Met deze eerste groep gingen met slechts enkele uitzondeungen biina alle Europecsrfie gezinnen van Dakar met drie enTneer kinderen weg zoodat ongeveer IQOO personen op 2 schepen De strüd in den Kaukiicus DUITSCHE SUCCESSEN UITGEBREID Ten Zuidoosten van de Terek hebben de DuHsche troepen llfaandag bjj den Ossetischen en Groezinischen heerweg hun succesvollen aanval voortgezet aldus het D N B De verschillende stormtroepen hadden opnieuw groote terreinmoei ijkheden te overwinnen daar de vyand zicli ten tegenstand had genesteld in de ravijnen der talrijke zijrivieren van de Tsjemaja Dit wateorrtjke heuvelland was reeds sinds gerulmen tijd doo de bolsjewieken met een netwerk van sterke defensieve stellingen overdekt In e n energieken aanval forceerden de Duilsche grenadiers een doo i4 raak door de achter elkander gelegen stel sels van grachten ruften voort op de ondermijnde wegen en veroverden by het hazegrauwen nieuwe Wjandeiyke steunpuqten aan den Ossetischen heerwee stormenderhand Door de inneming van deze verstorkingen is Ofipeuw een breed stuk van deze belangrijke Transkaukasische ver binding met zyn zjjdalen versperd Anderegevechtatiroepen namen met actieven steun der luchtmacht verder naar het Westen gelegen steunpunten en plaatsjes die thans nog worden ge zuiverd van vyandelyke overblijfselen Stormramp in BritschIndië I1 NW DOODEN Volgens den Britschen nieuwsdienst is te Londen een bericht uit Calcutta ontvangen waarin gemeld wordt dal in het gebied van Midnapoer en Paganas tengevolge van een cycloon 11 000 mensch n om het leven zijn gekomen Deze cycloon heeft op 16 October verschillende deelen van Bengalen geteisterd doch de ramp is pas nu takend gemaakt In de Golf van Bengalen veroorzaakte de cycloon een springvloed die ver landwaarls voelde en een uitgestrekt gebied verwoestte GOUVERNEUR VAN NEW VORK GEKOZEN Naar de Britsche berMhlendienst meldt maakt de New York He ra ld Tribune bdiend dat de republikeinache cmdidaat Deway met 500 000 stemmen is gekozen tot gouverneur van New York Naar uit een speciale editie Y i de New York Daily Itlirror gelezen kan worden zyn alle slaaMunctles in den staat New York bezet met republikein sche candidaten De 3TRIJD IN DEN PACIFIC Kokoda bezet NIEUWE LANDINGEN OP GUADALCANAR Naar ide Engelsche radio Dinsdagmorgen bekend maakte hebiwn de gealheeide troepen op Nieuw Guinea Kokoda i ezet Tevens wordt vermeld dat een naar dit frontgebied opstoomend Japansch konvooi tot terugkeeren is gedwongen Met hel begin van een groot pffensief hebben de Amerikaansche strijdkrachten op Guadalcanar l et initiatief weer in hariden genomen bericht defjortogscorrespondent van de i D a i 1 y Te re graph uu het hoofdftwarliervan generaal Mac Arthur Be voor het begin van de operaties Wérd eenterremwinst van 4 kn gemeld Verdere byzondcrhedci zullon later worden bekend gemaakt i Naar Jleu er echter uil Washington vemeeml zijn de Japanners op Guadalcanar enn ge slaa d nieuwe verster kinuen aan land te brengen Volgens een bericht uit Washingtonzouden de Amerikaansche oorlogscorrespondenten van het ministerie van Manne bevel gekregen hebben GuïJalcanar te verlaten in Turl Treinbotsing in l urkye S DOÖDENv Naar uit Bor bü Nigde n Centfaal Anatolië wordt gemeld isi een goederentrein op een in het stfilion aldaar staande personentrein gebeden Hierdoor werden 30 personen gedood 20 zwaar en 50 licht gewond pe machini l van den goederentrei i is geaiiresteefd INÖNO CRITISEERT DE TURKSCHE PERS Naar aanle ln g v in de lo emehde critiek van Turksche bladen op regeeringsmaatregelen voor de voedselvoorziening heeft president InOnö een groot aantal Turksche hoofdredacteuren biJ zich ontboden en hen er opmerkzaam op gemaakt dat de pers tot taak heeft de regeering te steunen bij haar moeilijk werk van dezen tijd en de bevolking dienovereenkomstig voor te lichten In neen geval kan het onder de tegenwoordige omstandigheden worden toegelaten zoo verlüaarde ds president van den staat dat Turksche biaden het tegendeel tot uitdrukking brengen van wat de plicht van een pers die zich bewust is van haar veranlwoordelijkbeid tegenover staat en volk In dit verband werd aan de Turksche pers medegedeeld dat de regeenng op grond van haar wettelyke volmachten niet zal aarzelen op te treden tegenover bladen die hun plicht niet nakomen In den door de regeering verwachten zin Hfet misbruik van de persvrijheid kan niet langer geduld worden Het verbieden van bladen te Istanboel moet daartoe als waarschuwing dienen Verder iiyordt In een mededeeling aan de Turksche pers nog gezegd dat de verm aninijen van de regeeripg tot de hoofdredacteuren zich niet Inperken lot de berichtgeving omtrent binnenlandsche en economische politiek doch ook op die Inzake de buitenlandsche en militaire aangelegenheden met name wat Turkije zelf aangaat betrekking hebben TSJOENOKING MINISTER NAAR BNGELAND EN SOVJETUNIE Naar de Britsche berichtendienst uit Tsjoengktng meldt heeft de Tsjoengkineesche minister van Buitenlandsche Ztricen Soong medeigedeeld dat hy voonïeKiens ia binnenkort naar GrootBriHaonië en eventueel ook naar de Sovt t4lhie te gaan JOStPHINfc BAKIK t De eertijds beroemde negerdnnsere Josephine Baker is cp 34 jari en leefIHd in een ziekenhuis te Casablanca Fransch Maiokko wjar zy wegenii een ernstig geval van tuberculose was opgenomen overleden Den laatsten tüd had z j in de grootste armoede in Portugal en Fr Marokko geleefd De strüd om de verbindingen ter zee DUITSCHE DUIKBOOTEN IN DEN INOISCHEN OCEAAN De A N P correspondeat te Berlijn nseldt Deze oorlog die de geheele wereld omspant is niet slechts een landoorlog hij IS in niet mindere mate een oorlog ter zee De krygsverriehtingen zij het in Europa in Afrika of in het Zuidzeegebied moeten als één geheel worden gezien Zy zyn niet meer van elkander te scheklen en dit brengt mede dat de stryd niet in de laatste plaats er een is om de verbindingen ter zee In dezen stryd staan de vyf grootste Zjtemoaendheden ter wereld tegenover eUtaar De oorlog ter zee is er niet een van snelle I e9lissuigen doch de uitslag van is er daarom niet mmder belangri k om Met groote bezorgdheid ziet m i dan ook in het kamp der geallieerden boe zelfs de herfst met zijn voor den duikbootoorlog zoo ngunstige weersgesteldiheid dut jaar geen vermmdering van het aantal tot zinken gebiachte schepen heeft meegebra t Tot mi oe is nog nooit zooaia dit jaar in de mSand October 700 000 brt tot zinken gebracht en nauwelyks is de maand Noveint er begonnen of reeds wordt weer h tot zinken brengen van 94 000 bi t gemeld Een nieuwe factor in den strijd om de verbindingswegen vormt het d6ordrin gen van Duitsche duikbooten tot dé wateren van den Indischen Oceaan waar de Duitsohers Wt dusver alleen jgf met succes met hulpkruisers opereerden Hiermede Is de laatate schakel Ingevoegd in een keten waarmede Duitsche Italiaansche en Japansche onderwaterstrljdkrachteo alle wereldzeeën omspannen en nergens blijft Engeland en den Vereenigden Staten een zeegebied waar hun schepen niet voortdurend door duikbooten worden bedreigd Dit feit waarvan de beteekenis door vriend noch vijand wordt onderschat vormt de afsluiting va een zeestrategisch ontwikkelingsproces Engeland en da Vereenif de Staten staan thans tegenover een gesloten front De gevolgen van het verschijnen van Duilsche duikbooten in deo Indischen Oceaan die wegens zyp geringe aantal hoofdverlceerslynen ook gemakkelijker te controieeren is zUn van tweeërlei aard In de eerste plaats beteekent het een niet te onderschatten vergrooting van de gevaren waaraan de Anglo Amerikaanache transporten bloot taan niet alleen en di is natuurt op bet oofenblik zeer l elanig riik de transporten naar het Afrikaansche strijdtooneel dodi ook die naar Iran Voor Indië en Australië In de tweede plaats worden de Engel hen en Amerikanen gedwongen het toch al reeds vrij sohaarsche bewakingsmaterteel als tioivedojageTs corvetten en duikbootjAgers nog meer dan tot dusVer te versnipperen Deze versnigpering doet 1 t effect van de ongetwijfeld nog sterke zeemacht waarover Ehgelsrtien en Amerikanen tezamen nog beschikken voor een grobt deel verloren gaan Uit een arükel in de Londensche Observer blykt dat de Engelschen kortgeleden nog een slagschipdivisie bestaande uit de oUde eenhed n Warspite Resolution en Roya Sovereign hebben ingezet om van Matdagascar uit de verbinding mH het Midden Oosten te dekken Daar de uit de Valiant RamiUies en Revenge bestaande divisie reeds lé ingezet voor de bescherming van Voor Indië hebben d En eischen in totaal zes slagsoliepen biina de helft van de voor de voor operatws in aanmerking komende eigen vloot voor de bescherming van de verbindingen met het Midden Oosten VoorIndlS en OostAtrika aan andere operatiegebieden moeten onttrekken Alle afweermaatregelen die de geallieerden tol dusver tegen den Oorlog der Kapilanleulnante zooalf de Duilsoherï den voor oen groot deel door jonge duikbootcommandinten gevoerden duiklraotoorlog noemen hebiien genomen zUn evenwel niet voldoende gebleken om te verhinderen dat het aantal tol zinken gebrachte schqi en voortdurend toeneemt CRITIEK OP WASHINGTON Onder het op schrift Wij kunnen dezen oorlog in Washington verliezen gaat het Amerikaansche lijd ichrift The American in een artikel in op de gebrekfen van het bestuur t Washmgton Het criliseert de daar heeischende bureaucratie en consta teert dat de Ver Staten gebrek hebben aanbeen grooten sterken leider die door allen gehoorzaamd wordt De schryver van het artikel is senator Harry Drumand voorzitter van de speciale Senaaatscommissie voor het bestudeeren van het Amerikaansch bewapeningsprogram en lid van de Senaatscommissie voor militaire aan gele imheden Drumand heeft als voorzitter Ier eerste commissie speciale bekendipid verworven met de wapenIndusWip aangezien naar hij in zyn artikeKschrIjft sedert de oprichting van deze commissie op 1 Maart 1941 door hem niet minder dan 120 maa een onderzoek is ingesteld naar gebreken in de Amerikaansche oorlotjs industrie en daarby 6000 getuigen gehoord zijn Wij loopen gevaar zoo schriift hij dezen oorlpg in Washing or te verliezen aangezien de bureaucratie het raderwerk van den staat op on Behoorde wijze remt en het bove dien ook steeds weer komt tot oneen ipljeden tnssehen de teUitaire m 4e civieU autoriteiten DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DEN DEENSCHEN KOI nNG De gezondheidstoestand van den Deenschen koning is d e laatste dagen over het algemeen onveranderd gebleven In iet communiqué van de behande lende geneesheeren dal gisteravond is uitgegeven wordt gezegd dat de sla ap iets gestoord geweest is hetgeen eenige moeheid tengevolge heeft gehad en waardoor het herstel van krachten vertraaet De ademhaling fs bijna nor maal De hoest waardoor de koning gep aagd werd heeft opgehouden De temperatuur bedroeg gii ravond 37 4 De polsslag was 66 De koningin moet naar verluidt wegens een verkoudheid hel bed houden Er is echter geen spake van eenigerici complicaties noch van koorts zoodat een spoedig herstel verwacht wordt DE OORLOGSUrrGAVEN DER VER STATEN De oorlogsuitgaven der Ver Staten bedroegen in October ö OO milUoen dollar In Juli en Augustus van Öil jaar bedroegen de oorlogsiylgaven gemiddeld 4500 millioen dollar en in Septem ber un ztj weer met een milliard opgeloopen Nnr TORK lIATEMAI A PER RAIL In vertuind me het duikbootgevaar in de Golf van Mexico is den laatsten tyd byzondere aandacht gewijd aan de uitbreiding van de spoor en egverbindingea van Midden Amerika Over de rivier de Suchiete tussehen Mexico eo Guatemala waar tot nog toe een veer dienst deed is nu een spoorbrug voltooid zoodat er een rechtstreeksciie ► oorwegverbmding tusschen New Vork efl Guaicmala is ontstaan GEESKLSTRAP IN HET SOVJBTr LEGER Men vemeeml uit Moskou Het officieuze orgaan van de Sovjet Rusaisdie weermaoht De Rood e S t er meldt dal het tuchtreglement van het roothleger ibans ook de geeselstraf keni i Zon op 7 41 onder 17 05 é i Mam op 3 17 onder 16 06 i I Men ia verplicht te Ter eS duisteren van tonaondcrian Stot onsopkomat p Lantaarsa van Toerlnigcn i moeten een hall nnr na tons é ondeit ani ontstoken worden 5 l i wwiiii i iai giiiiwiif i artiiiMwi K Uil