Goudsche Courant, woensdag 4 november 1942

m b STEUNT ALS GOEDË NEDERLANDERS MUSSERT IN ZIJN ZWAREN STRIJD juist W Rol iri i IK BEN NEDERLANDER NET HART EN ZIEL EN IEDER DIE DIT LAND KAPOT WIL MAKEN ZAL IN MIJ ZIJN GROOTSTE VIJAND VINDEN MUSSERT 8 4 41 DE TOEKOMST VAN NEDERLAND een brochure van MUSSERT waarin opgenomen een rede van Hauptdienstleiter Schmidt van 22 Augustus 1942 Prijs 10 cent weer I terstond g yroogT ££ VUE SJE voor kousenKparatie Zij dl hst vak Icsnnen genisten de voorlieur Hoog loon Vnt reisgeld Aanm Bu dlngh Jr Rei erskoopl68 Boskoop v Bouwvakarbeiders ütHedeeiattd Ondergetaekenden roepen middsit deze Ikhiw vokartMiders op mst hsn mede te gaan naar Rusland Z iUaU lc Oakraln Voorwaarden i vrij woning vrij lilsedina en goeds voeding uit eigen ksuken malHollandtchakoks en x r goad looHMl Oni bedrijf werkt uitsluitend mat Nedarland chf uitvosrdars Stipte loonbetaling in Nederland gewaorborgd Spoedig oonmelding dringend aanbevolen bi N IblW ItoflMi II Wtmmw Tü 34 LH Iir MMr SdwoUaH Ut DM HMg TeL 7703M f ai uü w wal inter Neen Want ab U géén capsule bij Uw Boogflesch inlevert kunt ü van Uw winketier geen volle flesch terug verlangen Daarom èn de lecge flcsch maar ook het dopje al is het ituk inleveren Voor elk dopje dat J weggooit komt er één flesch Boog azijn nyndcr HAAS AZiJNFABfflEKf N MITENLANO rooi ftfaoM ZESTiEN SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Doorbraak ton O otm Alagir NE SLAG IN KOYTR NEEMT IN HEVIOHEID TOE Tfot opjwrbevel der DuiUche weermacht deelt d d 3 November mede In deo WeaielUken KankMai leidden anvaUea ea tegenmsnvallen tot verbitterde fevecbtcn wafrbQ onze troepen bnn atellinsen bandhssfden en bV een tetenactie terrein wonnen Slowaakacba troepen vernietigden Ingesloten vQandelOke atrydkrachten Ten Oosten van Alaglr braken Dultache troepen In voortdurenden aanval door zeer veriterkte en door mQnen beschermde vtlandeiyke ttellingen Zware verliezen werden den vQand toegebracht door bomaanvallen en mitralllcurvuur der luchtmacht Een pantsrrtrein werd ver qletlgd In de Kalmukkcnsteppen werd vQandeiyke cavalerie met aanzienlUke verliezen door een Duitschen tegenaanval teruggeworpen In Stalingrad duurt de zware aaqvalsItrljd om huizenblokken en straten voort Rtuka s zeilen hun aanvallen op de fel omstreden nesten van verzet In het Noordelijke deel der stad voort In weerwil van den hardnekkigen tegen tand verloor de vijand opnieuw terrein Zt n aterds herhaalde tegenaanvallen mislukten De treinverbindingen ten Oosten van de Wolga en de veerdienst over de rivier werden voor gcruimen tUd verbroken door de actie van afdeelüigen gevechtsvllegers Aan het DoTi frcint deed de vijand poginigen om de rivier over te steken welke steeds door Roemenen Italianen en Hongaren werden verijdeld met zware verliezen voor den vijand Italiaansrhe jager s rieden in sciieervlucht anvallfei op veld9t Uin gen Hongaar eh troepen vernietigden bij een uitgebreide stoottroepactie talryke kazematten en gevechtsstellingen aan den Oo teljjken oever der rivier en maakten gevangen n Ten Zuid Ooslen van het IJmenmeer duren de hardneikkige plaatselijke gevechten op h t volkomen draMlge terrein vooict In den atr Jd tegen de koopvaardij en oorlogsvloot der Sovjet Unie heeft da luchtmacht in October aan de kust van de Zwarte Zee op de Kaspische Zee op den l enedenloop van den Wol ga en op het Ladogameer in totaal 33 vracht en transportsdiépen van verschillende tonnage waarcmder een Kroot aantal tanicscbepen en een bewakiogsvaartuig vernietigd Voorts wer den 32 vnMihtschepen van alle soorten n vier oorlogsvaartuigen door aanvallen uit da lucht beschadigd In het Kanaal is in den na ht van 1 op 2 November een aanval van Engel che motortorpedobooten op een Dui ch konvooi verijdeld do r het geco w entreerdc afweervuur der Duitsahe besohormende strijdkrachten Een Vijandelijke raotortoropedoboot werd in brand geschoten In den afgeloopen nacht kwam hetzelfde konvooi opnieuw in gevechtscontact met Engelsohe motortorpedobooten waarbij een vijandelijk vaartuig zoo zwaar beschadigd werd dat het verloren geacht kan worden De slag in Egypte duurt met toenemende hevigheid voort Het binnendringen van sterke vijandelijke gepantserde afdeelingen aan den Noordelijken sector van het front werd opnieuw door niets ontziende dapperheid in een tegenaanval opgevangen Diuitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten deden op de bel grijkste punten van het gevechtstefrein onvermoeid aanvallen op Britsche gemotoriseerde strijdkrachten artilleriestelUngen en achterwaartsche verbindingen Duitsche en ItaUaansche jachtvliegers schoten vijftien vijandelijke vliegtuigen neer terwijl een Duitsch vliegtuig verloren ging Bovendien werden gisteren boven de Middellandsche Zee vijf Britsclie vliegtuigen neergeschoten waarvan eea door een Duitsche duikboot Aan de Kanaalkust verloor de vijand gisteren vier vliegtuigen In een extn berieht Is medegegcdeeld dat eo Oosten van de Canadeeseiw kost een groep Dolt sche doikbooten in weerwil van het sleehte weer en hei siecMc debt in oootact b fckomen met en vao Amerika naar Engeland vatend esoivool geheel geladen met oorloganateiieel en levensndddcIsn bi hardnekkice aanvallen die verscheldane dsgen en nachten dui M n werden vair dit kraehtig besehermde vUandelllke convod lesUen sohepen BMt een gesameuUJken Inbond van M M t i tg sinken gebneht witaroodcr drie maaiUaa epan die W den etsten aanval in de Inoht vlogen Twee andere schepen met een ge unenlüken Inhond van 11 006 ton alsmedf een torpedojager en een eorvet werden getorpedeerd Slechts verstrooide r tm van het convooi konden In den dichten mist ontkomen iTAUAAiVSCH WEERMACtiTSBBlUCUT Slag in Egyirte neemt in hevigheid loe ZWASE VraiUEZEN AAN BEIDE ZIJDEN Het communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier dd 3 Nov luidt Ook gisteren dovrde de slag san het BcTptlsobe front met toeqemende hevigheid voort Da kracfaUge druk van aan koJwangen daar rimen van de sptt die 1iaaMlel k m Hste damerheld tat tegenaanval averglagea Da v aad alenmke gepantserde strljdkraebtctt van dMi vUaad wvd ap daeHreffeade w ke hadwaögea di herhaaMelVk dea tegenaan leed asMlwimto r trll Mssi aan iwatsarwsccM aarvan er maar daa N ver aield werden Ook oia verlicsea sita Bavlfa fevecMea d nog Da luditmacht nam mat al haar typen aan deo strijd deel Zt bestreed de BrltMtf luchtmacht bombardeerde vijandelijke colonnes en viel zonder ophouden het gêlaied achter het vijandelijke front aan Tijdens talrijke gevechten werden drie toestellen door onze jago en 1 door de Duitschers neergeschoten Italiaansche en Duitsche vliegtuigen dl een konvooi begeleidden sloegen luchtaanvallen af en schoten 4 tweemotoMge toestellen neer Onze vlootstrijdkrachten hebben een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht UIT DE PERS De anti In De Waag publiceert de heer H C van Maasdijk eenige overdenkingen voor t enstanders der Nieuwe Orde waarvan wij het slot hier overnemen De reactionnairen negeeren t ewust de conseciuenties voor het geheele Nederlanjdsohe volk indien de As mogendheden den oorlog winnen en bestrijden met het afsohuwelijke middel der verdachtmaking de groep m e gen land die pp de bres staat voor de NedfTlandsche belangen in een Europa ondfer l Tationèal Socialistisohe leiding Het dóór de rcactionnairen aan het adres der Nederlandsche voorstanders der Nieuwe Orde geuite verwijt van alles op één kaart n 1 op de kaart eener Duitsche overwmninig te zetten valt teru op henzelve die slechts rekening willeh houden met een Duitsohe nederlaag Bij een overwinning van de As vinden de belariigen van Nederland m êen centraal geleid nieuw Europa slechts erkenniinig mdien en voor zoover het aan de Nederlandsche Natio naalSocialisten tijdens de bezetting gelukt is het land aan te passen pan de elsohen des tijds en de voorwaarden te scheppen voor een zoo volledig mogelijken inzet van de Noderlamdsche volkskrachten in de grootere Eujopeesche ruimte Voor de Nederlandsche NationaalSocialisten ijeteekent de negatieve houding der reactionnairen het door niets gemotiveerde vertrouwen in een overwinninig der tegenstanders van de As en het blindemarnspeleti met de ontwikkeling in de wereld sedert het uitlbreken van dezen oorlog een grove veronachtzaming der Nederlandsche volksbelangen De voortdurende l elastering door de reactionnairen der an dersdenkenden beteekent bovendien een laagheid Voor het NederUndsdhe volk is de Jieersohende verdeeldheid De tcfiamelijke opvotdiing op de lagere school Enthousiasme in onderwijskringen II In aansluiting op hetgeen wii hi een eerste artikel reeds aanhaalden uit een onderhoud met den heer IJzer te Heenistede over de lichamelijke opvoeding op de lagere school wees deze er voorts op dat het algemeen streven naar onderwijsvernieuwing zich ook gericht heeft op het gebied van de lichamelijke opvoedindg Zoo wordt het wezen der lichamelijke opvoeding in onderwijskringen thans beschouwd en l egrepen als een zijde der totaal opvoeding waarby het lichaam het aangrijpingspunt is Mede als gevolg hiervan heeft de uiteindelijke verpllchtstelling van de lichameigke oefening niet het minst in de kringen van het onflerwijs zelf groote voldoening wekt Dit is van groot vëlang omdat bij alle opvoeding de geestelijke bereidheid van den opvo ier meer dan iets anders doorslaggevcn is voor de resultaten Een bewijs voor het bestaan van deze bereidheid moge men zien in de buitengewoon grT ote deelname van onderwijzers en onderwi ressen aan de cursussen die het vorig jaar at dit jaar door de consulenten overal in den lande gegeven werden en worden In 1941 bedroeg het aantal cursussen 553 en deze werden Bezocht door 12 968 leerkrachten van het lager onderwijs Behalve deze cursussen worden ook zomerdag of herfstdagcmvussen en demonstratiedagen georganiseerd Onderwijzers en onderwijzeressen verscliijnen in eenvoudig spOTttenue eigen oefening en demonstraties wisselen elkaar af De geest op deze bijeenkomsten is uitstekend Het riJlcaschooltoencht is met het systeem van de consulenten dan ook ingenomen en het zou deze deskundige hulp niet meer willen missen D € oefenstof Een i espreking van de oefenstof die in de in den aanvang genoemde leerplannen wordt samengevat zou te ver voeren In het algemeen kan worden g egd dat deze gebaseerd is op moderner inzichten betreffende wezen en doel der lichamelijke opvoeding Zoo neemt b v het spel met een paedagogiache strekking en ingesteld op het bevattingsvermogen van het kind een groote plaats is Den kleintjes wordt gelegenheid gegeven tot tHiitelen klauteren huppelen springen en geleidelijk aan worden dan correcties aangebracht in de bewegingen waarna ze in moeilijker vormen overgaan De keuze van de oefenstof dient te worden aangepast aan het al of niet ter beschikking hebben van materiaal Zwemonderricht wordt geanimeerd Besluiten we met een kort woord over het zwemonderricht dat na de aanschrijving van den secretarisgeneraal d d 3 Juni 1941 zooveel mogelijk wordt bevorderd Onder de huidige omstandigheden zal de klasseonderwijzer dit in sledits enkele ge die veelal dwars door de p beenkn een ongelukkig veilBah nsel van dezen tüd Dat er in een periode van weUiocfae tusloriadie wiWhiuvingen verscfatl van nteening heenoht ii niet verwouderLiJk en ook ooramiideiülc Hel aknn heerschende venebil vaa inzkht behoeft ook niet al te tragisch gesomen te worden daar dit verschil gnwtendeeb van jelf zal worden opgelost door bet toekomstig wkMp der gebeurtoijssen in ds wereld Onverdraaglijlc echt wordt bet kvdien de motieven der met elkaar van meening verschillende volksgenoot i worden omlaaggehaald en belaste Daardoor ontstaat diepe wrok en verbittering ontstaat het menscbeiyk verlanigen naar tegenweer en repréaaiUe Mogen de bovenstaamde overweckigcn die in het büaonder voor iven neergeschreven werden die er niet aan denken af niet aan gekloven willen dat de voorstanders der Nieuwe Orde de tegen hen gerichte spits eens kunnen omkeeren hen tot nadenken stemriien KUNST EN LETTEREN PAOLI t Aatear vaa taliooce leveniüetfjea Maandag is te Amsterdam na een langdung ziekbed in den ouderdom van 50 jaar ovei leden de heer H A Paauwe die In de krinjjen van variété revue en cabaret bnder zijn p eudinieum E PaóU al3 auteur en telepaatli een groole vermaardbeid genoot Hij was leverancier van repertoires voorzeer ele Nederlandsclie u oordartlsten schreef lallooze Itedjcs 7ijn totale productieschafte hijzelf vóór eenige jaien op v fdui cnd stukb volksst helsen levue s tooneeli tukken enz In vele zijner liedje diehet tot een enprioe populantelt biachten zooals iMammie waar ben e Hallo Bandoeng en het teere Witte rozen Ishet inutief op den achtei grond steeds dedood i Een tien al jaren geleden werd hij door een sleepende tiekte die hem uiteindelijk zou sloopen op hit ziekbed Rewoipen Doch zijn groote vitaliteit en brui ende levenslus hielpen hem weer op de been Htj hervatte zijn werk maakte een tournee van drie jaren als telepaath dcfor België keerde terug in Nederland w ar hij zijn veelzijdigheid weder ten toon sprei lde zoolang zijn steeds minderende krachten dit toelieten PROF DE IR J H PLANTENGA t Op 51 Jangen leeftijd is in Den Haag overleden prof dr ir J H Plantenga ouddirecteur van dè Acadlemie van Beeldende Kunsten in Den Haag en sinds 3 Februari hoogleeraar bij de Rijksacademie van Beel dende Kunaten te Amsterdam in welke functie hij opvolger was van prof dr P H van Moerkerken Wtjien prof Plantenga studeerde aan de Technibche Hoogeschool werd in l l bouVrkundlg ingenieur en werd in 192S aan deie Hoogeschool cum laude bevorderd tot doctor in de technische wetenschappen op een proefschrift Ijes Initiateur du style baroque dans Ie Brabant Hij heeft o a de Inwendinge verbouwing van de gebouwen der Twe de Kamer n van den Raad van Stjtte ontworpen Voorts bouwde hy enkele raadhuizen oa t SLiedrecht Hoek v Holland en Ginneken vallen kunnen geven voor dit onderwijs is een speciale opleiding onontbeerlijk Inmiddels geven de conaulen ten zich veel moeite de onderwijzers te animeeren en er worden speciale cursussen gegeven ter opleiding voor zwemonderwijzer Den eersten xomer namen circa 73 000 kinderen bij de Iteham lijke schoolopvoeding deel aan hét schoolzwemmen Bij de invoering van liet schoolzwemmen moeten tal van hygiënische en paedagogische overwegingen in aanmerking worden genomen Overleg met den volksgezondheidsdienst heeft ecHter reeds ge leid tot een plan waarbij door samenwerking van de Rijksinspectie voor de Lichamelijke Opvoeding die van den medischen en van den pharmaceutischen dienst de noodige maatregelen worden uitgewerkt Voorts bestaat de moeilijkheid dat men nog lang niet overad over goede zwemgelegenheid beschikt Ook op dit punt moeten bepaalde eischen gesteld worden Algemeene voorschriften voor bouw en inrichting van zwemgelegenheden zijn dan ook in voorbereiding Intusschen liggen reeds vele bouwplannen slecht te wachteh op uitvoering zoodat ook op dit gebied wanneer weer t ebouwd kan worden spoedig irebeteri ng te verwachten valt Terstond gevraagd FLINKE DIENSTBODC voor dag of dag en nacht b Fa van Vliet Bergambacht Aan t zelfde adrei gevraagd UM NAAISTU voor hel atelier Jong echtpaar met twee kinderen zoekt woning of kamers met gebruik v keuken Brieven onder letter H aan boekhandel Veldwijk Waddinxveen Piano accordeon gevraagd Brieven met priji at 06381 bureau van dit blad ongedame 23ir zagzichgume geplaatst als HhIp in é h lahoudlng extern liefst bij kinderen Brieven onder no Q 6379 bufeau van dit blad Netttsiieersiieiiieiii gevraagd S W van der Sprong Karnemelksloot 18 OtVI AAOD FLINK MEISJE liefst boven 18 jaar Qravln Jacobastraat 2 KASREGISTER te koop gevraagd van particulier of winkelier geen handelaar ia deze branche Brieven onderook O 6390 bureau van dit blad Wie helpt jongelui ambtenaar die wenschen te trouwen aaa W O N I N a of gedeelte va l woning Br no Q 0387 bureu van dit blad 1 WOIMSDAG 4 NOVEMBER Heiien oviriBed ta DÏQaOOT te te o hrton DfietoeitBj 1 c a DB cffloor H DC oaooT H C DK OROÓT Amiteidam Mr W K C DE G Ooi J ÖE GROOT BeuSfc Kfemkindenm en AditeifcleiDkindere I f l 2 Nov lim Verl ofd EMB V NIEirWENHUD en E J BOTH Gouda 5 November 194J Ridder v Catsweg 254 Thuis 7 Nov 4 5 30 n Oom SaheMingerlaan no lJ Waarschuwing voor luchthartige WW verbniilters Het Eal loo n vMut niet loopen met dat afsnöden denken nog il te veel hnuTTOuwen Maar die b66 denken hebben het mia In het algemeen belang wordt er thans straf opgetreden tegen OTerverbroikers van gas en electriciteit Betracht dtu de uiterste uinigheidl Kom niet boTm het yoot V vastgestelde rantsoen anders berokkent Gij uw genn allerlei onaangenaamfaedrn Controleer het verbruik geregeld dan komt V niet voor verriuêingen te ttaan dan kunt U tgdig Belf ingrijpen Il i il iiirrr H iriiil uit iiiiiHiri PuaUCAns h OePARTBMENT HANDS NUVÏBHBO BI SCHEEPVAMT 1 b het eUKSKOUNBUREAU DISTRIBUTIE Meuntfs DMrlbaU vaa Csesa met suiker Van 1 Vm m Nor aj xal op de beniMn 4 n JMsf 90 mm cacao vermengd tnot 100 gnm aiuker B Klükbur vin mMd GcncMBide bonnen dienen vMt November ai UI g fa wieier te worden atgegeven deèfewenacht tafen ontnMr OctalUlitaa dienen de bennen in de week van Novembar voor lien vaitaeatelde dagen In te leveren met een apart oatniK bear met een mInImam van 10 atuka Reataatlxmnen i n fbik moeten detatlUiten vMr 13 November aan den groular m geven Groislers leveren dexe restantbonnen op U NovemIMr Oittribiitie ma gesmolten nmdvet Voor de béachikbaantelllng van emolten rundvet op baij j Jwter wordt naar het teruke veraehenen algemeen pertMSV i Leveren op WetoWMWihtamaifcea Voor liet Inleveren van Weijrmaditalnarken voor KudHa J l andere Ouitacha bannen frenop gebak la afgeleverd b r 1 jBeechein ng meer tk worden overgelegd bil den duuw BilsMider vergiuiiiateo voer sakkenwoL Iet ingang van t November kunnen de volgende pen n I verguniïliigen voor lokken wol aanvragen Hl 1 tot 1 Dec a a mannel ke gehuwde peraonen werk2M g 1 toondlenat in het landbouw en tulnbouwbedrüi met een I mn IVO of minder per Jaar jMéi a Na 1 Dec aji ook de onder I tenoemde peraonen ii ongehuwd atln Aflevwsa vaa ssrdappcleo door telen eon Teiea kutoen aan in de zeilde plaati woonachtige j ten aardal pelen leveren en wel voor de 18e 13e periode JIe e periode tM3 i b I VModlg mogeUJk doeb niet later dan deiebatte lenit te weataea Medegebneht nuMten warden AUe atamkaarten met S beneven alle migeachoDden ardappelkaarten ook toaw Ue periode Verdere inUelttingen verschaft de distilbuUedienat Canauineiften die hiervan gebruik wenacben te maken TiSrt lee Modlg mogeUjk doeb niet later dan deie week tot at I OpeiutelIiBC vaa kst AgentaeluHMkaateer te met ln iïl Van Maandag 1 Nov af tljn de kantooruren van het a ikantoor voor de dlatributie dB volgt geregeld A éit Voor het pubUek Maandag DtnadlLg Woenadag en I r r 1 uur v m en van t t uur n m a Zaterdag van Vot detalllUlaa VtOdagi v c r m van ft uur De Wder van den UWJ Capelle a d Ü H A l D RO f et