Goudsche Courant, woensdag 4 november 1942

GOUDSCHE ilSJ i n nderdi S Nov 1942 U Wr C 2I0B2 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NMi NABR n fBU IW CtaafMdaeiMr 9 TOTEÜ Oottiê 0eeji beslissende iJoorbraak in Egypte Onafgebroken aanvallender Engeischen kouden aan lnommel heeft toestand volkomen in de iTHnd h aanvullirfj op het Duitsche weerliMitobericht van gisteren verneemt ïrD N B I Bj hevige gevechten op het Egypt At oorlogstooneel duren voort Df WtMtciiliiiliaansche stellingen liggen IS den rechtervleugel tegen het dal Ifli Kattara terwijl de linkervleugel luM ïe Middellandsche Zee leunt Ibt Jsl van Kattara dat een lengte IISi 300 km en een breedte van 100 Itgi Üee t en in de richting Oost West lljppt ligt 133 meter beneden den zeeIffliegel en bestaat in het Noorden geItKt uit een reusachtig zoutmoeras dat ImI voertuigen niet door te komen is iDur het omtrekken van den rechterItkiiicl van het QuiUch Italiaansche laalierlcger dus onmogeiyk was laMlt generaal Alexander besluiten lideen fiontalen aanval Hü koos voor igg offensief den Noordelijken sector liM bet front van El Alamein I ie eerste aanvalsstoot had enkele l lltie üke doorbraken van de aan Ipmtieren infanterieformaties sterk lnqierleure Engelachen tot gevolg Eerv Ifcor veldmaarschalk Rommel persoonllflt elt ide tegenaanval trof met volle Itnét het centrum van de Britsche liuïslswig Na een pantseralag van rtncheidene uren moesten de Engellldiai in den avond van den Ssten aanIrilidag l un geheele terreinwinst weer IpJMeven 1 Ondanks sterk verliezen aan pantiKmgens en groote verliezen der in llm itrlJd gebrachte Australische IMtktche en CrauUistische troepenItanities besloten de Britten tot Imrtzetting van den aanval Steeds Iner werden golven pantseiigevechts wagens en gemotoriseerde eenheden tegen de Duitsch Italiaansche steunpunten In den strijd gebracht om met sterken stpun van de luchtmacht de beslissende doorbraak te forceeren Wanneer de Engelsche berichtendienst rfeèds van een bewegingaoorlog spreekt is dit een beslist misleidende voorstelling van den toestand Bü de uitgestrektheid van het gevechtsgebied kan het Voorkomen dat een vijandelijke pantserverkenningswagen of een gemotoriseerd voertuig dat gebruik maakt van hevige zandstormen tusschen de Dui tsch ItaJiaansche bewakingen binnen twee steunpunten 4oor rijdt Deze doorgedruppelde vüandelijke strydkrachten moeten of terug of worden in het achterwaartsche ger bied onschadelijk gemaakt In feite is den Britschen troepen dank zij deh ongebïoken ïtrjjdgeest van het Duitsch Italiaansche pantserkorps tot nu toe geon beslissende doorbraak gelukt Om de Duitsch Italiaansche steunpunten en gnendelstellingen vinden zware afzonderlijke gevechten van pantserwagen tegen pantsei wagen plaats die vaak op zeer korten afstand met zeer groote verbittering worden gevoerd en steeds weer de groote superioriteit der anti tankwapens van de apilmogendheden bewüzen Duische en Italiaansche gevechtsvliegtuigen hadden in groote mate deel aan den succesvollen afweer der vijandelijke aanvalleiv en konden ondanks tc hooge eischeri aan het Egyptische front aan hen ge steld hun gewone hevige aanvallen op het eiland Malta voortzetten De onafgebroken aanvalletv der Engeischen met superieure infanterie en £ it Bol wlsitische gevangenen ia de straten van Stalingrad P Hein We Po £ M Suw Te Uudorp bij Alkmsar zijn de fundeeringen gevonden van bet kasteel Middelburig gebouwd in epdrkcht van Graaf Floris V fPoluooo i Ki1 J fi tgsehe tram gebruikt s wm Juizenden kilognammen pekel net schoonhouden van wissels ii In de pekelkeet laadt len pli tP 3 reeds vqI voor den a j Polj öoon Meyerj i J Irt Mm ► j jj J werden ongeveer SOO jongens en meisjes uit het gewest J o land tot lid van Sen Nationalen Jeugdstorm geïnstalleerd De opperbanheer Qulspel nam de gelofte aan de nieuwe J agdfau De Jeugdstorraer genooïdigden en toeschouwen brengen den wens het ap l a v n het Volkslied tPolnmmSagen pantserstru dkrachten duren voort en men ui de ontwikkeling gedurende de kamende dagen moeten afwachten Vast ataat d t generaal veldmaarsdialk Rommel voor alle operatieve besliiaingen volledige bewegingsvrijheid bezit In militaire kringen te Berlijn kenmerkt men de situatie in NoordAfrika aldus dat maarschalk Rommel den toestand volkomen in de hand heeft én nog steeds tot het initiatief kan overgaan indien hem dit noqdif voorkomt Ook de nieuwe poging der Engeischen om de beslissende doorbraak door de Dujtsch ItaliaanEche stellingen te forceeren is niei gelukt Men schat het aantal tanks dat generaal Alexander al heeft verlor i op 500 Vooral Australische Grieksche en Gaullistische troe ien hebben zware valiezen geleflen terwJül ook ditmaal weer het Britsche bloed wend ontzien Voorts merkt men op dat e aanval van Dinsdag tot nog toe de zwaarste van het offensief is geweest De aanval der Britsche tanks op den Noordvleugel der stelling van EI Alamein heeft zich de laatste 24 uur opgelost in afzonderlijke gevechten waarin de Superioriteit der Dultsche tankwapens duidelijk aan den dag treedt Alles bijeengenomen hebben de Britten hun operatieve doel nie bereikt MTTTKLTON IN WASHINGTON AANOEKOMKN De Engelsche minister voor de Productie Oliver Lytielton is Woensdag tezamen met Averil Harriman en een groot gezelschap Amerikaansche en Britsche deskundigen op het gebied van oorlogvoering en productie Ie Washington aangekomen Lyttelton zal besprekingen voeren met de Amerikaansche regeering krachtë HP praken die hij bij zijn vorige b£o8 aan Washington gemaakt heeft DIRE CTEDR VOOR BRITSCHE POLITIEKE OORLOGVOERING IN MIDDEN OOSTEN De geschiedenis vao de J5 em granaten Kleine wagentjes zorgen voor het transport naar de volgende faze PK Afonthev We Po j In Het fel omstreden Stalingrad t e bolsjewijten verdedigen zich tot hun vernietiging op het Roode t leih in Stalingrad fPJC B i er AJttiater PJ Z RecIa Tot directeur voor de Britsche polilieke oorlogvoering in het MiddenOosten is naar de Londensche pers m ldt volgens een mededeeling van het Londensche ministerie voor de Inlichtingen P A Vellacott benoemd Hij zal zijn domicilie in Cairo hebben VERKIEZINGEN IN AMERI KA Voor Senaat en Hui van Afgevaardigden Voor het eerst sedert het uitbreken van den oorlog is het Amerikaansche vdlk Dinsdag l stembus gegaan 32 senatoren een derde van het aantal m eiten worden gekozen terwijl het Hliiis van Afgevaardigden 435 leden geheel vernieuwd moest worden Bovendien werden in verscheidene staten veikiezingen gehouden voor de gouver neurs In den loop van het jaar wSren daérvóor reeds voorverkiezingeh gehoiuden waaruit echter ten opziohte van het uiteindelijk verloop van de vfflkiezing van thans geen conclusie koh worden getrokken De laatste berichten melden dat in den Senaat de republikeinen tot dusver 17 zetels en de democraten 15 hebben veroverd zoo meldt de Britsche berichtendienst Twee zetels zijn nog onbeliend Voor het Huis van Afgevaardigden hebben de democraten tot dusver 205 en de republikeinen 194 zefels verovërd Van 3 zetels is de uitslag nog niet bekend Te Berlün wenscht me geen voorbarige gevolgtrekkingen te maken uU de tot nu toe uit Amerika ontvangen verkiezingsuitslagen In geen geval vetwacht men in politieke kringen aldaar van de zich blijkbaar afteekencnf overwinning der republikeinen een fundamenteele wijziging van de oorlogspolitiek van Roosevelt daar deze naar men verklaart reeds lang voorzorgen heeft getroffen om te verhinderen dat parlementaire instellingen ntloed op zijn politiek uitoefenen esondanks meent men in Berlijn te kuÉnen verklaren dat de stembusover wlhnlng der republikeinen in den sta it New York en ook in andere deelen der V S een zekere wilsuiting van een deel van het Amerikaansche volk tegen de politiek vai willekeur van Roosevelt doet zien NIEUWE TAAK VOOR DE JA p ANSCHE PERS Naar uit Tokio wordt gemeld sollen de groote Japansche bladen en het persbureau Domei alle bladen overnemen in de veroverde gebieden van net Zuiden verschijnend in het Japansch en ten deele ook die welke iri andere talen uitkomen De militaire autoriteiten onder wier toezicht dea overneming plaats vindt hebben zi f het recht voorbehouden om te beslissen ojer de plaats van verschijnen de opening van filialen e d pet Zuiden wordt in vier gebieden inigedeeld het dagblad A s a h i neemt Java voor zijn rekening N i t s j iNitsjr de Philippynen jomioeri en Hotsji Birma én Domei Maiakka SumStra en Noord Borneo Vóór den oorlog reeds verschenen er in het Zuiden Japansche bladen o a te Singapore Hongkong Manilla en eenige andere plaatsen Al deze couranten zijn thans o ergeno len door de drie groote dagbladen en door het persbureau Domei Ten aanzien van bladen in andere talen hebben de mijiaire autoriteiten zich voorbehouden om afc naar de plaatselijke omstandigheden te beslissen Het staat echtier reeds vast dat verscheidene bladen die vroeger Engelsch of Nederlandsch eigendom waren door de Japansche bladen zullen worden overgenomen Malejsche Indische Chineesche en ande couranten zullen pas in Japansch l ezit overgaan na ean zorgvuldig onderzoek en slechts dan wanneer de overneming om economische of andere redenen dringen ewenscht is KNOX HEEFT RUZIE MET DE PERS Naar uit de berichten der Zweedsche correspondenten blükt is een fel conflict ontstaan tusschen de Amerikaansche minister van Marine Knox en een deel der Amerikaansche pers Op een persconferentie heeft Knox de optimistische berichten van zijn eigen departement over den strüd op den Stillen Oceaan krachtig tegengesproken Hij zei o a Ik vrees dat de koppen van een Heel der pers den indruk van een sterk overdreven en door niets gerechtvaardigd optimisme hebben gegeven qat is betreurenswaardig ï n zware bittere hardnekkige strijd staat voor de deur Overigens is de eerste ronde nu achter den rug We weten dat de Japansche vloot geweldige afmetingen heeft en er b v niet aan denkt zich over te geven zooals men dat dikwijls uit zekpre Amerikaansche koppen heeft kunnert lezen Het zou hoogst gevaarlijk zijn zich thans te verbeelden dat de slag om de Salomonseilanden of om de neér chappij in het Zuid Oosten van den Stillen Oceaan reeds gewonnen is Ik wil in geen geval verwachtingen wekken die niet in vervulling zullen gaan HET PROCES TE ANKARA Gisterochtend is te Ankara de revisie begonnen van het proces tegen de Turken Soeleiman en Abdoer Rahman alsmede tegen de Russen Pawlof en Komilof die belrokken waren bij d jn bomaanslag op den Duitschen ambassadeur Von Papen BINNENKORT BEDE VAN CHURCHILL Churchill zal zoodra bet Lagerhuis weer bijeenkomt een uitvoerige verklaring afleggen over den oorlogstoestaind zoo raeUt de EMtsche berichtendienst De operaties in den Kaukatm BEDREIGING VAN OKDAIONOKIDEK Naar het D N B verneemt xtjn volgens t ericbten die van de Russisch Turktehe grens zijn ontvangen de Sov jettroepen uit het gebied van Achalzych Achakalakl Leninkan teruggetroken Zij djn in geforceerde marschen via Tiflis en den Ossiettschen en OroeziAischen heerweg naar het Noorden gezonden om den zeer krachtlgen Duitschen aanval In hèt gebied van Ordsjonikldze tot staan te brengen DE AMERtKAANSCHE TROEPEN IN ENGELAND Het is den Amerikaanschen soldaten in GrootBrittannië naar de ritsche berichtendienst meldi verbotten tijdens hun verlof in den tiJd van Vrijdag tot Zondag van spoorwegen of autobussen gebruik te maken Deze bepaling die is afgekondigd door het Amerikaansche hoofdkwartier beoogt zoo wordt in het bericht verder gezegd het goederenverkeer in het weekeinde te ontlasten Amerikaansche soldaten die tijdens hun verjof naar loonden of amdore groote sted reizen mogen zich alleen in de clubs van het Roode Kruis ophouden Voorts zoo staat in de bepaling moetan de Amerikaansche soldaten eein straffe en soldateske houding toonen om het prestige van de Amerikanen hoog te gouden DE PREMIE INGEVOLGE DE KINDERBUSLAGWET De premie ingevolge de Kinderbijslagwet bestaande uit een bijdrage tot dekking van de kinderbijslagen en een opslag bestemd tot dekking van de administrartidtosten wordt telkenjare opnieuv vastgesteld De secretaris generaal van Sociale Zaken heeft thans voor 1943 de evenbedoelde bijdrage evenals voor 1942 bepald op 0 94 pet van het loon dat voor premie betaling in aanmerking komt Voor instellingen van weldadigheid voorkomende op de lijst bedoeld in artkel 3 van de Armenwet is de büdrage lager gesteld Evenals in 1942 zal zij 0 44 pet van het loon bedragenj Voor de werkgevers diè bij het Rijkskinderbijslagfonda zijn aangesloten heeft de secretaris generaal den opslag wederom op 0 06 pet van het loonibepaald zoodat de tê le premie zijnde bijdrage plus opslag voor deze werkgevers ook in het jaar 1943 1 pel van het lo m zal belopen behoudens wanneer zij behooren tot de evengenoemde instellingen van weldadigheid in welk geval de premie a pet zal bedragen Ten aanzien van de werkgevers die zün aangesloten bij het Kinderbijslagfonds vsn een erkende bijdrijfsvereeniging geschiedt de bepaling van den opslag door de betrokken bedrijfsvereenigtng EEN MOEDER OVER DEN ARBEIDSDIENST Hedenavond om 19 00 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum II in de serie brandende kwesties over het onderwerp Een moeder over den Arbeidsdienst WEER RUIM 300 VRIJWILLIGERS VER TROKK EN Toespraken van gen Seyffardt ir Mussert en gen Rauter Dezer dagen is wederom een groep van meer dan 300 Nederlandsche jongemannen a ls vrijwilliger ter deelneming aan de S S opleiding vertrokken om daarna te worden ingeschakeld in den strijd aan tiet Oostfront De zaal van den Haagschen Dierentuin was getooid met de nationale vlaggen en emblemen van N S B en S S De commandant van bet Vrijwilli gerslegioen Nederland hutemant generaal H A Seyffardt sprak de vrijwUligera toe en zekle dait dieze jcuigemannen door hun vrijiMUige aanntelding getoond hebben den nieuwen tijd te begrijpen Evenals de kameraden die u zijn voorgegaan aldus spr moet ook gij ie eer van den Nederlandschen stam hooghouden Aan een ijzeren discipline zult ge u hebben te onderwerpen om de vrijheid te Verwerven die ais doel voor oogen staat Vervolgens deed spreker uitkomen dat tijdens hun dienst voor de tfchterblijvcnde familieleden wordt gezorgd en dat ingeval van sneuvelen het als een eerepücht wordt beschouwd die zerg van blijvenden aard te doen zyn voor de nabestaanden Do leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden ir Mussert constateerde dat er op zichzelf liiets tragisch in zit indien men zooals deze Jongemannen zijn vaderland verlaat In vroegere tijden hebbea duizenden en duizenden ons vaderland verlaten en ertoe bijgedragen dat Nederlandische energie en Nederlandsche roem werden verbreid Eens zal het geheele Nederlandsche volk begrijpen waarom Nederlanders aan den strijd tegen het bolsjewisme hebben deoiKeoomen DE ARBEIDSDIENST PLICHT Opr roepingen per 4 Januari en 1 Juli a s In de Ned Stutwonrant vsn 4 Nor Is iwenomeu eea besiait vsn dn seoreterts generaal ma het departement van Algemeeae Zaken Mtnttea de de aanwijzing van t aantal arbeid dieiistplielitigen en het tijdstip van opkomst Hierbij wordt bepaald Zij die geboren zijn van en mei 1 October 1924 tot en met SI December 19S4 en niet of niet volledig in een beroep of bedrijf werktaam zijn en geen geiegelde beroepsof schoolopleiding volgen sullen voor zooveel zullis naar het oordeel van den commandant van den Nederlandsohea Arbeidsdienst noodig is worden opgeroepen tot het vervullen van arbeidsdienstpllcht gedurende het tijdvak van 4 Januari t m U Juni 1943 Zij die aangesteld zijn of voor 1 Januari 1943 aangesteld worden in openbaren dienst of bü het bijzonder onderwijs en geboren van en met 2 April 1922 tot en met 31 Maart 1923 worden opgeroepen voor het vervullen van arbeidsdienstpllcht gedurende het tijdvak van 4 Januari t m U Juni 1943 Zij die in het Iwsit zijn van een in 1942 verworven einddiploma van het Gyninasinm of de Hoogere Bnrg r schooi B of van een met een zoodanig diploma gelijkgesteld getuigschrift die den leeftijd van 18 Jaar liebben bereikt en zich hebben opgegeven voor den in September 1M2 aangevangen cursus van scholen voor middelbaar r nijverheidsonderwijs of met het oog op dien cursus eenige practlsche vooropleiding hebben gevolgd of zullen volgen worden opgeroepra voor Het vervullen van arbeldsdlenstplieht gednrende het tijdvali van 1 J n 11 t m IS December 1943 De 3 5 pCt Neder iandsche 3taaUleeiiing 1942 INSCHltlJVING VAN NIET COMMERCIEELE VEREENIGINGEN EN STICHTINGEN De commissaris voor niet commercieele veivenigingen en stichtingen maakt bekend dat op grond van artikel 6 der verordening 41 1941 aan nictcommercieele vereepigingen en stichtingen vergunning w rdt verleend in te schrijven op de 3 2 pet Nederlandsche Slaalsleening 1942 Zoodra toewijzing heeft plaats ge vonden dienen de bedrsigen waarvoor aan deze slaalsleening isY slgenomen aan den commissaris voornoemd t worden medegedeeld y Controleert uw gas cttXelec riciteitjüerbruifc geregeld Gij gaat thans aldus spreker uil om te zorgen dat een nieuw Europa kan worden gebouwd waarin voof een ieder plaats zal zyn en gü zult later met trots kunnen zeggen daaraan te tM ben medegewerkt Men kan het Nederlanidsciie volk in ziJn geheel het feit niet kwalijk nemen dat slechts een gedeelte zün mediewerking verlegt want dit vollt is nogzonder regeering Wij zullen eihter zoo ongeveer ging spreker voort ons best doen om dit volk nationaal socialistisch ie maken Plechtig weerklonk daarna het Wilhelmus door de zaal g S Gnippenführer Generalleutnant der Polizei Rauter sprak tenslotte de vertrekkende S S en legioenmannen toe en dankte hen voor hun bereidvaardigheid HiJ noemde het leven van den fi ontstrijdér socialisme van de daad Want plichtsbetrachting verzorging en kameraadschap gelden aan het front gelijkelijk voor allen onafhankelijk van eiken rang of van eenige klasse Spr zeide overtuigd te zijn dit de vertrekkenden zich zullen gedragen als goede Germanen en als pionien voor het Europa dat komen zal Blijft aldus spreker tot deze Nederlandsche jongemannen getrouwe dappere zonen van uw vaderland De plechtigheid eindigde met het spelen van de gebruikelijke volksliederen Hst contingent is thans naar Duitschland vertrokken 1 ioH Ut WlaoH Zon op 7 43 onder 17 03 Maan op 4 31 onder 16 31 I Men te verplicht te vcr dnisteren van lonaonderjang I tot zonropkomiit Lanlaami van veertui ii i moeten een half nnr na zona onderflanif ontstoken worden iiMa w i M Mwaia w w wwi JiwaKMWi K lU