Goudsche Courant, donderdag 5 november 1942

DONDERDAG 5 NOVEMBER 1942 IP 9PMi Uit Troeger tüdru wijaereg bet paradoxale geval dat zu aJt loopeade gefiets had tl H Lemma gans het verMl l in Juni I uit Gouda die z mder l on tabak had afgeleverd De 37 arife Goudsdta grossier R Taitler ia veiwxrderid tet 25 boete of 15 dagen hechtenis omdat hij distributiel escheiden onbevoegd in voorraad zoU hebtien getuid altban deze in Juni of Jolt iX xo i helilNn lekodrt Politierediler te Rotterdam STEUNiafiFfB VBRVAI CBT De Goudsch varensgezel G W de J stond terecht wegens valschheid geschrifte Hy bad op zijn tcuabriefje het bedrag vjin het hem toekomende bedrag ƒ 8 15 veranderd in ƒ 18 15 en bij een tweede gelegenheid het bedrag van JtJ l in ƒ 17 15 De rtchasir had een foto van delbeide vervaJschte steimbriefjea wawrop duidelijk i ir een apart procédé de vervalsching werd aangetoond Het O M menu rëerd dal de J drie vonnissen wegens insubordinatie mï een krijgsraad op zijn tnafrcgister heeft Het vorderde 3 maanden gevangenosstraf Het vonnis luidde 6 weken Verdacte Wanneer kan ik komen zitten Rechter Daar krijgt u wel een boodschap van Verdachte O juist Dank u Morgen Rechter Goeie morgen HU bad niets bij sich De fon troleur van den C C D A Meyers uit Gouda had onder een halt Rijkspolitie op 1 Juni j l op de Haastrechtschebrug den op een fiets rijdenden Gouwenaar C M willen aanhouden daar de man op zijn bagagedrager een pakje had gebonden waarin wel eens clandestiene dingen konden zitten De wielrijder reed echter door en toen de controleur er hard achtCT Hij greep den bagagedrager doch tegelijk ontving hij van den Gouwenaar een vuistslag tegen den mond Er volgde een verbaal wegens mis j handeling doch nu het zaakje berecht werd liet Öe Gouwenaar verstek ga n I e mishandelde ambtenaar vertelde o ardat de aanhouding van M tot niets had geleid daar deze niets bij zich had Het O M vorderde 2 maanden gevangenisstraf Het vonnis luidde 3 weken BM in de Spoorstra Kf beurd I dM eelt men zooate a de JB vak Mnnchtmgv eduser l een FHiJUmi Tero fl H RL J lid f brik t Wl Aiüi INP dergb K verkeer baalMt Wag men ook niet m t het rijwiel aan de hand de straat in ivecboden richting inloopep Dit ia alleen toegestaan aJa de straat vfiór bet verkeer in beide richtingen gesloten is Aluds luiden mi al weer een jaar de verkeersvoorschriften en zij beleekenen om bij de Spoontraat te bUjven dat men kv van de Kleiwegsbrug naar het station gaande of de tunnel rond of door de Crabethststraat moet rijden maar niet met de fiets loopende het verboden pad mag betreden Doet men het toch dan wordt dit jn den zin der wegenverkeersbeschikking ala fieUen beschouwd Voor de onderwüzeres was dit allemaal hoogere politiek maar daar wel bleek dat zij er ongemerkt was ingeloopen kwam zij er met en gulden boete schappelijk af Zij spaarde inr vergeliiking met den eisch twee gulden uit doch in plaats dat zij met een gelukkig gezicht de zaal uitwandelde had zü nog complimenten toe Ik ben om half elf opgeroepen en pas een uur later aan de beurt gekomen zejde ze De rechter gaf haar terug t is hiergeen klasje dat preciea om 9 ulirbegint Het beste is dat de i ffrouw goede atudie van de verkeersbepalingen maakt Dan behoeft zij hier niet te komen Ten slotte bracht deze zitting nog een proeve van ongekende politioneele mogelijkheden Men kent in de techhniek al verreschriiverü en nu is daar verrebekeurderii bijgekomen patent van ons Goudsche korps Immers zeide iemand niet toen ik nog honderd meter van den agent vandaan was bekeurde hij me BEROEP mTOKBFACHT OP PROP VAN VREFMINGEN Onze oud s adgenoot de heer D G van Vreumingen i uit een tweetal beroepen al jrödikant der Remonstr Geref Getneente te Hengelo waaraan hy thans als proponent verbonden is GOUDEN JUBtl ECM Op 11 November a s hoopt de heer G van Uunen wonende Boelekade 249 vijftig jaar als nakhui kiecht werkzaam te zün bij de firma G Prince Zn PAS OP DE KONUNEN Uit een bok achter een woning aan de Jan Luükenstraait ia een k uiijn ontvieenxL ARTIKELEN NIET GEPRUSD De politie heeft tegen een winkeliersters in zuivelproducten en tegen een groentenhandedaar irocesverbaal Qpgemaakt wegens het niet prijzen der artikelen Fabrüouit BEELDEN VAN 01 DfDVOnB Kr bcotoiKi lOOte belangstelling Toor CCB filmavond dien de vereeniMitg NcderUndsch Fabrikaat gisteren ta da SHata atmmm largmiattMe Geen plaats bleef on t De fltai ertooBins iMHingeleid door K én B M Sweers ienrtaris propa 41 undaleKier van df ycreeiii ing Het doei van deze fibnavonden ia 200 va klaarde hu hei Nederiandsche volk bekend te maken met de prestaties van de Nederlands lM industrie die meer dan veertig procent van cye bc Tolkinc werk en brood verschaft De vertoonjng vine aan met de film Zout die een duWeHJk beeW geeft van de w ze waarop door de zoutiiulustriein te Boekelo en Hengelo deze onmisbare specerij in pekelvorm aaar de oppervlakte wordt gebracht TeveiM laat zij de verschillende bewerkingen zien die het daarna ondergaat waarbij door de vroegere en huidige methode met elkaar te vergelijken de vooruitgang der techniek in beeld wordt gebncht Ook toont de film hoe met jodiimihoudend zout in streken waar door een tekort aan jodium in het drinkwater veel kropziekte voorkomt die kwaal met succes bestreden wordt Een vvlgende film Twee volken spreken tiebandeH het telefonisch ver keer lusschen ons land en Zwitserland Zü Iaat nie alleen zien en hooren dat twee menschen de een in Zeeland en de ander in Zwitserland elkaar verr telden van hun tochten maar brengt leven aan boord van een Nederlandsoi op dje reizen hadden gezien in beeld Zoo was het ook bü een gesprek dat pp een Schip in volle zee werd gevoerd waarbij men een kükje kreeg van het leven aan boord van een ederlandsch passagiersschip Aardig was het ook te zien Iwe een bloemist uit Zurich bö de Aalsmeerder veiling bloemen bestelde en die per vliegmachine toegezonden kreeg Ook een gesprek Batavia Zwitserland werd tol beeld gebracht De vertooning werd bloten met de treekfilm Maas en Waal die met Nijmegen als kernpunt uitvoerige bijaondertieden geeft van de talrijke industrieën in die omgeving als steenbakkerijen zuivelfabriek papjerfkbriek gloeilampenfabriek transformatorenfabriek kunstzijdeindustne kinderwa gen geyseren zeepfabrieken enz en daarbü i og zeer vele flitsen van het natuurschoon en de pittoreske plekjes van het oude Noviomagum en omgeving Dat de films die goed muzikaal omlijst werden en door een duidelijk gesproken tekst uitvoerig werden toegelicht door de bezoekers gewaaideerd erden bleek telkens uit het spontane applaus 7s MAB amxmm Bü de phiats gehad hebbende raoiiga nisatie van de administratie van s rjjks belastingen is de controle Schoonho vep opgeheven en op het kantoor OMnMtV na dat M de controle Alphen gevoegd is ingedeeld by de controle 3ouda onler het voortdur id beheer van den controleur van Kooten Da navolgetid tian gemeenten ais Schoonhoven Vlist Ouderkerk a d Uisel Lekkerkerk Krimpen a d IJssei Krimpen a d Lek Berg Ambacht Ber kenwoude Ammerstol en Sfolwijk zijn ilzoo thans behoorende tot de controle Gouda M JAAB OKLEDEN Zondagavond hield ds R Wildeboer in de Herv Kerk te Oudewater naar aanleiding van Hcbr 13 8 z jne afscheidsrede wegens vertrek naar Rotterdam Na het uitspreken dezer rede werd den s heidenden bij velen geliefden leeraait door de gemeente en daarna ook nog afzonderiyk door de leden er Christelijke zangvereeniging eene genbede toegezongen Eene groote schare woonde deze plechtigheid bij tS JAAR GLEDEN De gemeenteraad benoemde tot lid van de schattingscommissie ingevolge de wet op de rijks inkomstenlwlasting den heer A J Ysselstijn Azn en tot lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer De Bruüne den heer J C Winterterp Uit Bodegraven Bestond er enkele dagen geleden nog eenige hoop Jat de paardentram welke een verbinding onderhield met de gemeenteGouda zou blijven bestaan deze hoopis thans geheel verdwenen De directieheeft den paarder stal al laten verkoopen Ook is reeds met het opbreken derrails een begin gemaakt Uit Waddinxveen De gemeenteraad heeft besloten de gasfabriek over e nemen V KAWTONGEJIÜCHT Wilde eenden in verboden til d gevangen HONDERD GmUDEN BOETE De kooiker uit Berkenwoude had den vorigen keei een raadseltje opgegeven Het agen op wilde eenden in verboden tijd was hem ten laste gelegd en hij had er op gezegd dat hij niets strafbaars deed want de gevangen eenden zouden tam geweest zijn Zoodat er uitgemaakt diende té wordeir of het maüce dan wel wilde enden betrof De wachtmeester der marechaussee die het verbaal opgemaakt had wa er nu om toelichting te geven en men had het met hem goed getroffen want de politieman bleek een eendenkenner te zyn In zijn vroegere standplaaö in Zeeuwsch Vlaanderen had hg om zoo te zeggen midden tusschen de eenden gezet en hij wist precies het verschil tusschen de tamme wilde en balfwilde dieren De wilde leerde hü hebben een langeren en smallereA navel en lichter roode pooten en de door hem by den kooiker aangetroffen exemplaren vertoonden al die eigenschappen zoodat de wachtmeester kon verklaren dat er niet de minste twiifel bestond of de in Berkenwoude gevangen en in beslag genomen 22 dieren behoorden tot de wilde soort Ten overvloede had hij nog het oordeel van een anderen kooiker ingewonnen en die waa het volkomen met hem eens Als deze eenden tam waren zouden alle exemplaren die in den polder rondzwemmen mak zijn aldiu de politieman Als achtergrond van de verboden vangst vermoedde de getuige een zwart handeltje De eenden worden voor een zoet prijsje aan den man gebracht en tlan wil men graag al eeniere weken voor de opening van de jacht er op uit hetgeen ook al niet ten opzichte van andere kooikers die wel wachten in den haak Ü De lager was er ditmaal niet en zoo was hij er onbewust van dat hij op den drempel van het riikshotel stond Want ftchtovertredlncen pal ken hoon uit gelijk uit den eiach van het O M h f k v erd TPen hechtenis De kantonrechter mr A J M Oonincx liet de detir van het gevang no dicht maar het werd voor d n koo ker tt ch e n duur grapje ƒ 100 boete subs 20 dagen hechtenis Leopende gefietst tioopen en fietsen verschilt maar als het wandelen geschiedt met de fiets aan de hand ia er juridisch geen onderscheid dan is het allebel rijden Zoo was het met de Goudsche onder SPORT DAMMlA + DAMCLUB DAMLUST De uitslagen van de wedstrijden voor de zevende ronde voor de onderlinge competitie van de demclub J a iluat te Stolwijkersltiis luided aJs volgt A V Beuzekom A v dt Berg O 2 a O ► 2 0 2 O J Burgerlüke Stand Nov Dirkje dr van P V rBluisen L H Nellestein Cappenersteeg 14 Nov Pieter Johannes zn van J de Bruin en H M de Giaaf J Philip weg 16 Fnmciscus Johannes zn vanJ H de Keijzer en W Beerthuijzen P Versloot BoerCRapis C MolenaarP V Dam M ZijlstraHeerenstraat 96 Adriana dr van L J B Boer P TomBax en G H van Lavieren Kanie J d J J J melksloot 90 j j Ntiv Willem zn van M D D L van Leeuwen en J van Erk Gr Florisweg 61 Nov Maria Johanna dr van H J van den Bos 1 J M AlbUs St Jobstraat 9 Gcti nv4 4 Nov F Kahneijer en A Visser W Boere en E J F Spruüt J G J M Vonk en N P J van den Heuvel G Starenborg en J A Agten W A den Hertog en M J Nouwen G Uiten broek en G H Neven A Berckenkamp en G H Voorspuij J E Schoo en M C de Raadt M Hoogendoom en G Blom Overleden 3 Nov Tbonias Moia de Jong 3 d a 0 2 0 C V d Grift K v d Pol J Blokland G J Barbier M Zwart H V Eijk C V d Grift C Molenanï A V d Berg J Boer i o PLAATSELIJK IIIEttWS Bergambadit DS D PLANyNGA JUBILEERT 45 jBilf ambtiJBliUevai Ds D Plantinga te Baarn em predikant der Ned Heiv Kerk herdenkt a s Zaterdag den dag waarop Hil voor 45 jaar het predikambt aanvaardde Dirk Plantinga werd 25 Juli 1S68 te Franeker geboren en opfeleid voor onderwijzer Als zoodanig was Mj werkzaam te Lopik HQ bezocht het Chr gymnasium te Doetiochem en studeerde aan de Gemeente Universiteit te Amstffldam tteologie Daarna was hij als onderwijzer een half jaar werkzaam te Tzum en studeerde vervolgens tian de Leidsche universiteit 7 i 1S97 canldidaat geworden in Groningen aanvaardde hii 9 November van dat jaar zijn ambt te Nijega H O N Hü diende vervolgens te Ned Herv Gem van Rijnzateriswoude Randwijk Koekeneen Rouveen Bergambacht Elburg Linschoten en Haimelen waar hem 1 Sept 1038 na meer dan 40 jarigen dienst eervol emeritaat verleend werd waarna hij zich metterwoon te Baarn vestigde De jubilaris heeft zich in al zijn standplaatsen zeer beijverd voor het Ec monmche rechter te flotterdani GBVANOENISSrntAF TB6KN MDfDBRJARIGE De rechter is gedwongen geweest e minimumstraf die op het verkoopen vandistribütiebeschelden is gesteld n l 3 maanden evangenisstraf op te leggenaan den iB jarlgeo loopjongen J H H wonende te Gouda Het vonnis zal echter in verband met de minderjarigheid van den veroordeelde wordenopgeschort om voor dezen jongen eengratieverzoek in te dienen Juffrouw C Beretti Doesburg uit Gouda die de bovenbedoelde l escheiden van den minderjarige had gekocht is daarvoor veroordeeld tot ƒ 2b boete subsidiair 10 dagen hechtenis Stam UppetrOm blUtt hiec met de arrcatanten wachten tot wc terug lUn Met SvVrUn ging hU hel perceel 43 binnen Versta je geen ZwetMachf Ik iel ie banden uit te slekenl herhaalde d inspecteur vUandig Je kunt probeeren dietwee om den tuin te leiden maar m Ijneem Je er niet tuasGhen Gelaten liet Söderman zich boelen Marianne klemde zich aan zijn arm vast obd r t uiten van een kreet van protest Uppsiröm grijnsde Ala ik nóg een stel had deed ik ze Jou om Je dacht het gewonnen te hebben omdat de hoofdconunissaria zich door jouen je patroon liet ompraten hè De bordjes zUb verhangen dame Hel zal me acnwaar feest zijn je in een cei te zien Doe me voor vUf minuten die dingenaf Uppström verzoent August ziedendvan drift en Ik zal ie antwoorden Is alias 1 Diet erg genoeg sönJerJullie getwist verweet Marianne Bethullen stond haar nader dan het lachen Ach Is de dame zoo teer van gevoeltspotte de Inspecteur Dat zal wel andenworden als zU eerst maar eens een betioorlljk tUdje heeft gebromd Op scherpen 4oon verklaarde Söderman Jullie is voorgeschreven e falfioenlUk tefenover arrestanten Ie gedragen Ik zal sorgan dal daar de hand aan wordt gehouden UppstMm a kletne oogea atkkerdcn v nUntg Je kunt op e wanken Warden bediend HU dead twee slappen achterwaarta zette zich in postuur en bracht SOdermaneen hevigen vuistslag op de llnkcrkaaktoe Dé mishandelde zwaaide even bean en weer wankelde doch viel niet daar Marianne nel de armen om hem heensloeg en steh tuiichen beide tegenstaadera plaatste Ben afgemeten stem zei Daar sul je je voor te verantwoordenhebben Inspecteur UppitrBm Onmiddellijk naar het InireMi Ik maak rapportomdat Je het waagde een weerloos arrestant te mishaadelen Hoofdinspecteur Lund waa met Anders Svtfrtan uit perceel 43 komen Juist toen zUn ondergeschikte SSderman den kaakslag diende Ik wetd ar tot ultgedaaad awkieUppstrOm HU beleedigde me Een leugen proteeteerde Marianne heftig HU iMnd legde haar met een handgebaar het zwUgen op hU richtte het woord tol den Inspecteur Op hei bureau spreken we elkaaineder Doe nu wal e gezagd ia Ik be last me m de overfarcnfiag van de arrestantSB Kwaadaardig grttnteod slapte UpgstiAiaIn zUn laat Svgrtan ad De vogel was gevlogen SMerman Klausen moet vla bet dak zUn ontkomen W voitden da atukgetcokken kotwden inde slaapkonar Je vökiaringen weeden erdoor bevestigd Km Je hem illei de iwelenatnemen iMiidt AUf mVa sleutel past dan aast sHesoorten van genoegen De sleutel paste en August was wadarom vrb maft XX Het wba twee mir in den morgen Anden Svirtan lag op d p divan vaa idtn hotelkamer August SMerman zat somber weggedidran ia en fauteuil Marianne Rarlssoo kavond Hch op hal booMbuteau van politie die weteruchap veroorzaakte hem een onzegbare ellende Het meisje was léer temaergeslagen gcweaat toen MJ haar vcrilel lech poogde ztj nog dap p r te gllml ch n ZU rekende er blikbaar op dat Vi alle zwarigheden uit den weg zou weten Ie ruimen maar bU had niet het geringste vertrouwen meer la ichzelt VerwUtend zei Svürtan Je hvtert atet aaar me vrleiML M 1 ANBEf TEpiNG BAGGERWERK Dijkgraaf en Heennradcn van den ZoudplaspoWer hebben hedenmorgen in de 5 1m alhier in hel openbaar aanbesteed het ba gcT i met den molen van den tocht langs den Sniepweg en de bocht langs dirai NoprdeHjken Dwarsweg onder de gemeenten Waddinxveen en Z renhui en Ingekomen war fti de volgende vier onderling sterk versbhillende onwchryvingen P de Kwaadstenriet te Gouderak ƒ 28+4 D Verboom te Moordrecht ƒ 4888 A Vastenhout te Zevenhuizen en G Verwpetd te Waddiinxveen ƒ 5800 H F Milort te Nw kerk a d Ussel Smo De gunfiing geschiedt later reoiang hevige rhe4imati k Ja HM Dt Hm CC B é l 19 n 40i Jaienliagk lik ua bevigs dm aatwk Soaukoa ik haelenstl aict Jineet loopeo to dik i l ilteen nci behulp vaa o nok OT lt C faidpn nij uw goed du ik tecd oa okele ctbletteo weer gaso koo ra on ook mea auja beroep kto uitocfeatn Ik bra OU bcelemul nzond msa bcb n d Ofultiet bij d hsm ra kan r iedereo lilder unbevcicn B4 thcaaaciek ischias s t ctkond haid gnep icanwen hoofdp o Mpca deOvtakjcs iraa bei Triasfsl Agemtcbap Dew beUwa gm Kbadelijkeo lavloed opbait iiuMg a laraicB Neemdinctde pnxfl Ongiaeel wpakkiag vra 10 obbnratiKhi M CIS la tU payhckco m dragianriica vctkriytaar temlteton ptaSruk Detective tegei wil en dank doet B VMJUa n fVenmlci ac mei Je slaat hem oog doodi sel AIÉ verdwaud staakte August de meedoognilaen kramdlng WbI doen we met h n Aan de politie uitleveren natuurlijk HU schiidd van neea Z i ps h sn loii Manannc OnmogeUlk de politic r in t halen Kom mee Ze hebt en ma mijn revolver af genomenIk kan Ba van lUsatan gebruiken de nood nan den maa komt Ht tsK tmipCD In 1 uil Hun tiisaen a b e e d e btngm aan den ndMi i m de ni Vlui trokken li M un iIuMmi dé atoep et zM aren S Nav mr Nhwwa Stbamwlmn Oèn eert IlótterdaauH PbUKannaBiacii Orkest onder leiding van Eduard Flipse solist Louis Zimmermann viool Beethovenprogramma fl itmr S ar 0e BcnnkMi Bijeenkomst N S ïVaueii chaft D Frauen werk 7 Nov Bar KMMtete Twtede eenpansmaaltijd ten bate Van Winterhulp Nederland Afothekersoiknst Stced geopend des nachta alleen voor recepten Apotheek E Qrendel alleen Lance Tieiïdeweg 9 Kliuikenrevue in den Schouwburg RESIDENTIK DANSORKEST De Klankenrevue gisteravond inden Nieuwen Schouwburg gegeven leed aan hetzelfde euvel dat enkele weken geleden ook al eens gesignaleerd is namelijk dat de gevoerde leciamc meer beloofde dan werkelijk ten toO neele werd gebradit Mogelijke bewonderaars van den populairen zanger Jan de Kok van de excent ie ken De 2 Garibaldi s en van vele anderen hebben niet het genoegen gesmaakt hen te aanschouwen Het Residcntiejlansorkest onder leiding van Joost van Os bracht een overvloed van jazznummertjes een lawine van luide te luide klanken weinig melodieus meestal een bijna onafgebroken en veimoeienden stroom waarin schier geen enkel nummertje een blijvenden indruk achterliet Technisch viel er wai pai te waardeeren maar ais dergelnke mu ek mot op geraffineerder wijze wordt gebracht dan het Residentie dansorkest deed dan IS het luisteren er nmr niet in alle opzichten een genot Toen de leden van het dansorkest breedgerande hoeden hadden opgezet en zich getooid hadden met kleurige sjerpen vormden zij het Cubaansche Rumba orkest Los Trovatores en ze waren in dit gemakkelijker genre heel wat beter op dreef Zü brachten o a eenraantal temperamentvolle Cubaansche dansen dede i dit fleurig en goed en hadden terecht veel succes Een uilgesproken goed nummer was het Hawaiianensemble Ma U I eilan de s Hun samenspel was beschaafd elk instrument was duidelijk te onderscheiden en zij bleken over een paar zangers met goede microfoonstemmen te beschikken Hun uitbundig succes was ten volle verdiende Opmerkelijk IS hoe bij dergelijke ensembles steeds meer gebcuik gemaakt wordt van èlectrische weergeving Naast nticrofoon efi electrische hawaiian gitaar maakten de Ma U I eilanders ook gebfuik van een electrisch verste kte xylofoon Ten slotte was er een conferencier die er e Ater niet zoo heel veel van terecht bracht Voo ial als hü voor de mi ofoon sprak was hij moeilijk te verstaan en zun grappen waren even als zun komische voordrachten tamelijk oud De zaal was matig bezet A J Vermaas Verhuizingen binnen de gemeente C J Blom van R v Catsweg 86 naar Boschweg 76 J M J de Jong van Walvisstiaat 80 naar Swanenburghofje 7 M E Leuw van Burgvlietkade 60 naar Gouwe 123 C A Knoops van Geuzenstraat 11 naar 52 A Meer veld van C Huygensstraat 84 naar Turfsinpel 21 J de Vries va Pepe straat UO naar Vierde Kade 88 A Ijoendersloot van Vijverstftat 14 naar Koekoékstraat 3 H Baltus van Oosthaven 56 naar Sophiasfiraat 5 F Visser van O de Booinpies 151 naar Steijnkade 27 A Bonebeek van Surinamestraat 251 naar Sophiastraat 44 G G Geelhoed van Goejanverwellendük 19 naa 21 H v d Bcink ijan Crabethstraat 72 naar Reigerstraat 50 J de Jong van Achter Willens 21 naar Kuiperstraat 15 H Jonkers van Markt 34 naar Leradulsteeg 12 P J van de Wejken van St Anthonie straat 16 naar Goudkade 6 UB DÜCE ELASTIEK W ens prijsopdrijviing heeft de politie prooesverfaoal opgemaakt tegen den 45jarigen hande srdziger Th H de J alhier die elastiek verkocht itegen een grossiersprijs van 25 cent per meter tsrwijl deze maar 17 cent mag bedragen JAS va DE GANG WEGGENOMEN In een woning aan de Kanaalstraat is van den kapstok in de gang een overjas van dcnfaewoner jiWvre nd zt builen of een auto naderde met snelle vaart August dacht te boffen en wilde den chauffeur een teeken geven maar de ulo stopte reeds uit ziciixeU voor perceel 43 Ken portier werd geopend en uit den wagen sprong een man dien August op dit moment liefst aan t andere eind van de wereld wenschte Ha schalde Uppstr im a stem Oaarheb Ik jullie Natuurlijk samen h4T Marianne kreunde August balde sijn valsten Tk arreateer Jtiilie allebel ProbceznAg eens me door de vingera te glippen Steek e handen uit Söderman De boeien kwamen voor den dag Doch August had geen aandacht voor I den inspecteur Een tweede auto was verschenen waaruit hoofdinspecteur L md en tol SMenman s verlMzIng maar niet minder lot tt n vreugde Anders STlrtan stapten Meneer Svürtan tawwtte blt lich altte leggen naar bevenl U zult er HjgoKlaueen vinden HU lokte juffrouw Karisson naar Bernadottestraat 4S en dwonghaar mV een brief te schrUven om 6Akdaar te komen Uren lang hebben wU gebonden op den vloer van een laapkamer tei en Hel lukte me Klausen neer uslaan en cóA konden we ontsnappen BooMlaspecteur Lund beval schoolonderwijs gedelegeerde Vot district Krimpeneren AlblM Jwaard Ook aalcte tit deel t t het claasi aal bestuur Tan ftjjlVoort was h praetar vaa dw IJsselstein en voorzitter van de itfHarmeien en omstreken van hM iSBtH elgenoot8 ap Da aBtin a hoort tot de Gerot richting in d Nm Herv Kerk Berkenwoude KOE VEBOBOKSRN Toen de éafar Sctwat gi tarmoM 5 in het land kwamen ontdekten zij jJ gedurende den nacht een koe in £ sloot was geraakt Daar hef diei adZ modder was weggezonken had het d kop niet boven water kunnen houd waardoor het is verdronken Het i naar de gemeentelijke noodsLachtpljiJ ovei gebracht GEMBENTB BECMtOllTINa IMt De door den burgemeester opgj maakte gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1943 slpit m iHkomsten uitgaven met een bedr van 12 363 71 De belastingopbrengst bedr fll lJsojQ teiwijl een bedrag van ƒ 1000 j geraamd wegens subsidie aan het Bur geriijk Armbestuur Boskoop COOP VEREENIOING DE BOSKOOPSCHE VEILING 4 Nov Rozen per bos Butterfly 3 4 00 Edith Helen 3 00 4 00 Wend land 4 00 Queen Mary 3 28 PechtoM 2 40 3 20 Else Poulsen 2 00 Swee Heart 1 70 2 20 Doms Rijkers 1 5 U 2 40 Briarclif 2 40 3 40 Better Timei 3 204 00 Flore t 1 70 4 Ö0 Vierlanden 3 60 4 00 Orange Triumph I 502 40 Rosalandia 3 40 4 00 Gem rozen 75 90 et Diversen per bos Clematis mevr U Coultre 3 60 4 40 Idem Nelly Moso 40 et Prins Haidrik 2 60 2 90 Physalii Francetti 12 28 et Chrysanten p bloemig 4 00 idem kleinbleemig 1 10l SO Troschrysanten 29 60 et Hekendorp BURGERLUKE STAND Geboren Wilmpje d van H Ho weling en B de Koning LOOP DER BEVOLKING Vel trokken J J Verkerk nUl Mriinknen HAM GEKAAPT Door een tot nu toe onbekende dader is ten nadeele van een inwoia dezer gemeente een ham atkomsti van buisslachting gestolen i Waddinxvewi l LITIXREOHTEB TB BOTTEBDAI Oam en aiakt Een Waddinxveenscbe rijwielhandf laar heeft een Haagsch nichtje vaT wie luj liever de hieien dan de teenet ziet Z n dochter had hij tegen du ilmilielid gewaarschuwd zoodat tjj toen nichtlief plo tseling op visiM kwam en haar fiets ter leen vroeg dit weigeide Het Haagscbe nichtje echto was daardoor niet uit het veld geiligen Zp stoorde zich niet aan de weigering sprong op de fiets van hut Waddinxveenscbe nicht en reed a mede naar Bodegraven Na van Ui tochtje te zijn teruggekeerd bradit vi de fiets terug doch toéh stond ogo haar op te wachten Het eene harde woord kwam tne het andei en zoo kwam bet morMt dat oom zün Haagscbe nicht dringtM verzocht zijp huis te verlaten To werd het een scheldpartij en omdit oonr zich in zijn eigen huis bH wensclite te laten uitschelden had lU het meisje bij den arm gegrepen en di deur uitgezet Het meiaje liep echter naar de V litie e i klaagde baar oom wegens mvhandeling wkn Nu het xaakje bu datrechter wenl btiiandeld bleek oom ohschuid in deze loodat bq confiMiJet verzoek van het O M van dtmmtt gelede mishandeiinig werd wgaproken Reeawiik GEVONOEN VOORWnnN Gevonden een roeiboot te bevr tfden veehouder B H Spruit Nieardorperweg BVRGERUJKE STAND Geboren Lize dr van E C Greef en D van Beekhuizen ManfMaria dr van W van Grieken en Bio Onderth uwd P 1 v d Meer j te Boskoop en M C Hogenelst j W Hoogerdijk 70 j en J J Schouten 58 j te Sneek Overleden Frederi t van Es M wednr van A Schouten O B a OM mat kwallik Svirtaal j Heb ik vooraiwld dat bet meUJs W nen vierenlwintlg uur op vi Ue 2 bJa et neen Het gebeurt nUU k mee r Al waartoe Jk laat ben altten en Julat de msdewarklac dt k fr l verlang Maar voor den drommel tert wMr nieti Van nu af zal Ik net doen Du Ik herbaal ik beb Uieorie betreffende den aMwrd Snar Uindqvlst en den dietetal ui h Olat berzlea De schurk dien D Ktausen kennen deed amen Jfï fblmer OH h tt B Je hoorde to rgebonden in de l ap k i ne r lag but lereerst dit het batacnOer was u j sen s bas en Ml gaf bet de vrouw BW naar tmUt Blom essi f 1 wien zU en hU voorlooplg veill fS I tUn Natuurlllk loekt de politie a j tUn stofkammetje heel Stockholm tmaar ik geef Je op ew briefje dat tüTji Teddy Blon vindt Die OMneer ps onder een heel ndsran naam ia Sr btek nwreiweul dal W deerk w t hoogst oowai r