Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1942

BvMw Muuun n TEunr nu raMMkaataf MM CbcfMdaetran r TISTER Ck uda HET HUISPERSONEEL OjNDER DE2 IEKTEWET Een overzicht van de verplichHngen van werkgever en personeel D wl wordt op pU 200 000 p r on n tc U op i g moet mendeze dienstbode wel degelyk opgeven Het aangifte biljet is verkrijgbaar bij de Raden van Arbeid en de postkantoren Ook die werkgevers die aangesloten zyn by een bedrijfsvereeniging moeten een aangifteformulier insturen e formulieren moeten door den werkgever het hoofd van het gezin worden onderteekend De werkgever krijgt naar aanleiding van zijn aangifte een loonlijst toegestuurd Deze loonlijst moet rauwkeurjg worden bijgehouden 2e Een couponboekje koopen 3e Coupons aan zyn huispersoneel ter hand stellen 4e 2 of 2 86 van het loon inhouden 5e Het formulier dat van de ziide van het personeel aan een ziekenfonds moet worden ingestuurd mede ondertcekenen Ot trud om Egypte want als zoof0if kan men de gevechten die op jltoogtmblik aisn h t Noord Afrikaan Mit aan den gang zyn wel bc juwen woedt met onverminderde ilfaeid voOTt Mtdat de positie in zooverre een wijMtg had OBdergaan dat op den Noor igken vleugel WMrt gen het zwaarI IBt der Engelache aanvallen was rfdit de gevechten plaats vonden Siieo de Dnitaeli itiaiaansehe verde llarmtelUngea waar de Engelsche kiki in attonderUJIie gevechten den jMfd haddrn aan te binden met Duitall pantserwagen heeft maarschalk hwnel than a tn strUdkrachten op M van te voren in gereedheid gekilhte tweede Unie teruggetrokken Naar mllitaiire knnmn ailhier verUnen belcekent dit mei det de doorimkpogmgen dw EngeUchen zijn getokt m verband hiermeoe zU gewezen gp het zeen büzondere karakter van ta itrijd in Noord Afri ka een strijdlooo el zooaU tot duiver in de geIdiifdenis nog nooit il voorgekomen m3i eerder ia gewezen op de overMkomat die dre oor log in de woestun Btl haar etndelooze nagenoeg gladde flikte vertoont met den strijd ter zee Dt iwntserlegers op deze wyde vlakte 1 te vergelijken met vloten en aitia bij het zeegevecht is de plaats UT de strijd zich afspeelt van onderlachikt belamg Het tooneel van den ilrDd kan voortdurend wisscjlem van beUng IS alleen welke partij er by h bachtmetireg het gunstigste zal af Wat is nu de taak van het personeel Ie Een dienstbode bijv moet d e z week bij een ziekenfonds ook al is zij reeds bij een fonds ingeschreven een formulier halen invullen door het hoofd van het gezin hiede laten onderteekenen en vervolgens insturen by oen ziekenfonds 2e De coupons welke zü van haar werkgever ontvangt den bode van het ziekenhuis ter hand stellen 3e Walmeer zü ziek wordt geneeskundige hulp inroepen en van haar ziekte onmiddellijk kennis geven aan het orgaan waarbij haar werkgever is aangesloten den Raad van Arbeid of een bedryfsvereeniging Is de werkgever aangesloten by den Baad van Arbeid zoo moet de ziektemelding geschieden door middel van een ziekmeldingsformulier dat bü de postkantoren of de kantoren van den Raad van Arbeid te verkrijgen ij U Controleert uf gas én lectriciteitsferbruifc peregeld VERZENDING VAN KERSTPAKKETJES VOOR DE WAFFEN SS EN HET LEGIOEN I Het Ersatzkommando Nederland en ƒ 450 het iVrijwiUigerslegioen Nederland deelen ons mede Pakjes voor vrywilligers in de Waffen S S en het legioen die een veldpostnummer hebben mogen alleen verzonden worden met de speciaal voor Kerstpakketten verstrekte zegels z g Zulassungsmarken Deze zegels worden aan de soldaten uitgereikt en door hen aan hun familieleden toegezonden Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar Door middel van deze zegels is het mogelijk om Kerstpakketjes aan de vrijwilligers te zenden van 1000 gram Voor 1000 gram moet men dus 1 zegel en voor 2000 gram 2 zegels opplakken Voor de vrywilligers die een adres hebben dus geen veldposstnuipmer zijn geen zegels noodig en kunnen pakjes tot 1 kg zonder zegels verzonden worden Het is van het grootste belang dat de Kerstpakketten vóór 30 November as aan de post ie Ugr verzending afgegeven zijn Van 10 November tot 25 December U1TI942 is het niet mogelijk zonder zegeU pakketjes te versturen welke waarder zijn dan 20 gram Vóór 10 November en na 25 December 1942 kunnen pakjes zonder zegels tot 100 gram verzonden worden Door deze regeling ia er voor gezrogd dat alle kameraden ook werkelijk met Kerstmis uw gave ontvangen De pakjes moeten uitsluitend gezonden worden An das S S Ersatzkommando Nederland Stadhouderslaan 132 den Haag Te zenden aan rang naam veldpostnummer of adres Het S S Ersatzkommando Nederland en het Vrijwiligerslegioen Nederland verzoeken de Nederlandsche bevolking zich precies aan deze regels te houden daar gezien het groote aantal Nederlandsche vriiwilfigers alleen op doze wijze een geregeld m 4 April 1913 IS de visschery op kt IJsselmeer gesloten De netten kttjen te drogen om daarna opgcl te worden tot het volgende Pol B0On n Biljen M K u Staliiigrad Barri hu het hoofdstation P K Heine Atl H CU 3 verplicht Ie ver Idnistereo van zonsondengantf tot consopkomst Lantaarns van voertaiKen moeten efea half aar aa zona 2 onderitanii ontatoken worden J i MM aw w wi i mmmwwwwM i u wB wa mi M j W uwe aanwiast voor het Haag teer froote olifant sl SchimmelpnmtngM K Ju mt on Cl huldK böUDSCHË f 7 NIEUWSBLAD 1 VOOR GOUDA EN OMSTREKEN dan 100 zware tank in het gevecht Om dezen aanval al te slaan stormde rtdderkrulsdrager generaal Hitter von ihoma aan het hoofd van zijn tanks naar voren voor een tegenaanval lu tLïi ï wprsteUng werd caaeraal Ritter Voo Thoma met zyn c idowagen die diep in de vijandelie formaties was doorgedrongen afgesneden en geraakte in de walm en atofwoiken van het strijdgewoel van z n tanks ongemerkt in gevangenschap De mache tank die den generaal waren gevolgd sloegen den Britschen tankaanval af Het D N B meldt verder De succesvolle vorderingen van de Duitsche aanvallen aan alte bewegelijke sectoren van het gfront in het Oosten woixten op het oogenblik overschaduwd door de geb eurtenissen op het Egyptische oorlogstooneel Steeds opnieuw vallen de tngelschen met superieure middelen roep Unks en vliegtuigen aan Behalen hier en aar terreinwinst onnM Jj heiahJftige verzet van de uuitsph ltahaansche verdedigers zor der echter het operatieve doel van hun aanval tot dusver bereikt te hebben m Tf Duitsche opperbevel meldt dat de troepen van het DuitschItaliaansche pantserleger in enkele sec oren volgens de plannen op de voor ui verdedigingssteUingen zyn teruggetrokken dan jeteekent dit r f ervaringen van Tol T s even op dit oorlogstooneel geenszins een beslissing ten gunste van de Engelschen De lliding Wp w D feh Italiaansche pantser leger kan Weliswaar niet overal plaat f i P r le successen van Britsche llul o l h zij heeft vanzelfsprekend met de huilige activiteit vao den vijand in haar eigen operatieve vrii n V J den en is totaal vry m haar besluiten DISTRIBUTIE VAN KINDERVOEDSEL Bepaalde producten alleen verkrijgbaar op melk beschuit en of ru stbonnen Voor de volgende weelc luIlen de gebnilkelUke tantMienen brood beschuit vleesch aardappelen melk taptemelk en tabalc thans weer twee rantio nen verkrijgbaar xljfk op de bonnen nr 57 DE STRIJD OM EGYPTE Rommel trekt zijn troepen op een tweede linie terug Ddorbraakpogingen niet gelukt aldus Duitsche militaire kringen Dt A N P ootvetpondam te Ba IUn komen Dit is het typische kenmerk van den pantserstrij in de woestün en het terugtrekken op een andere linie zegt dan ook weinig omtrent het verh op van den strijd natuurlijk zoolang niet een belangrijke ravitailleeringsbasis van bezitter verwisselt Pas aan het einde van den slag evenals by den strijd t r zee kan de uitslag worden vastgesteld doch zoover is het nog niet De Enge schen zijn wat troepen pantserwagens en vliegtuigen ijetreft numeriek m de meerderheid en het terugtrekken van e n deel dier Duitseh Italiaansche troepen kan d n ook als tactische manoeuvre worden gezien In deze strategie heeft Bommel zich altijd een ware meester getoond Ook de Engelschen weten dit en in hun verklaringen omtrent bet verloop van den stryd schijnen zü dan eok nog zeer vdbrziohtig te zijn Waar de tweede verdedigingslinie precies ligt is natuurlijk een militair geheim Een feit van belang is dat de positie van Rommel veel gunstiger is dan by overige gelegenheden op grond van het achter hem liggende gebied waar hij kan steunen op verschillende goede verdedigingslinies zooals die van Mersa Matroe en de Halfaya pas terwyl ook de voorwèardi fi voor een vlot verloop van de ravilailleering dkar zün Aan het Noord Airikaansche front hebben de Britten naar het D N B verneemt op verscheidene plaatsen erke pantserwigien voor den aanval op de Duitsche steUingen in den strijd geworpen By een dezer aanvallen brachten zyisop een smal gebied rtieer et la van groot belang dat voedingsmiddelen die speciaal voor kleine iitideren geschikt tijn ook werkelijk aUèen aan klepters en zuigelingen ten goede komerf Tot dusver waren verschillende spe eilieke voedingsprodu en voor kinderea nog vrij hetgeen langzamerhand is gaan beteekenen dat ze dikwijls niet te verkrijgen waren en wel eens een minder gewenschte bestemming kregen Menige moeder r al daarom met voldoening vernemen dat de hieronder genoemde voedingsproducten voortaan uitsluitend verkrijgbaar sullen zijn op mrik beschuiten of rijstbonnen Hetgeen yoortaan op b sohuitibonvetkrygbaar is Volgens bekendmaking van h departement van Landbouw en Vissohenj zal men met ingaig van 8 No miber a togen mlcverimg van beschuittoonn i behalve de artikelen d ie men Idadorop reeds verkrijgen kon per bon hem lOÖ gram melikwiiker hetzy 100 gr n voedinigssuiker Én poedervorm heten 125 gram voédin ssuiker m vloeibaren vorm kunnen koopen Daarnaast Jzal men in den vervolge de z g kin detiMscuits ook uitslurtend op beschuitbonnen kuraien verkrijgen en wel 75 gram per bon Deze speciale kinderbisouits zijn in verband hiermede niet meer op de brood en blöembonnen veitoyigbaar Voorts sal men tegen inlevering vantwee besohuitbonnen tezamen met een melfclion kunnen verkryigen 1 4 liter gecondenseerde kamemelk met Woemen stilker of 1 4 hter gecondenseerdekarnemelk met bloem zonder suüter of 1 4 ter gecondenseerde karnemelk iinnHiiiiniiilniiin I irni i i Het lezen v n weiten verordeningen en bepalingen is voor het pu bliek ni t altijd even gemakkelijk Men kan zich echjter niet beroepen op zijn onkunde want een ied wordt geacht de we te kennen Dus is het zaak zich tüdig op de hoogte te stellen De verordening waarbij is bepaald dat het huispersoneel onder de Ziektewet valt en die I November in werking IS getreden brengt ook de huis rou in het nauwste contact met we e n recht Het is ons gebleken iii nog vele dames niet nauwkeurig op de hoogte zijn van de plichten die zij m dit opzicht moeten vervullen Wij hebben ons daarom gewend tot den voorzitter van den Raad van Arbeid te Amsterdam mr G Snocck Henkemans die zoo welwiller d was een kort en zakelijk overzicht te geven LNTERGEALLIEERDE BESPREKINGEN TE LONDEN De diplomatieke correspondent van de Times schryft d t veldmaarschSlk Smuts heeft deelgenomen aan de besprekingen met de ministers van Buitenlandsche Zaken der geallieerde regeeringen te tonden Het was een der intergeallieerde bijeenkomsten zooals die van ty d tot tijd mèt den mmister van Builenlandsóhe Zaken Eden worden gehouden IWIIMIWHrSSW WIIIIIMftHrs Het huispersoneel valt thans onder de bepalingen van de Ziektewet waardoor dit personeel ook onder de verplichte verzekering ingevolge het Ziekenfondsen besluit Homt te vallen De bedoeling van het onderbrengen van deze groote groep menschen onder de Ziektewet is dus deze dat het huispersoneel bij ziekte niet langer afhankelijk is van den werkgever maar recht heeft gekregen op uükeering gedurende ten hoogste 6 maanden var 80 procent van het loon dat door den werkgever nog eenigen iijd moet worden aangevuld tot 100 procent en bovendien op vrii genees en heelkundige behandeling Natuurlijk lija de leasten van dezen nieuwen soeiaten maatregel die naar schattint SM MHi personen oravat niet cering Zij worden deels gedragen door den werkgever deels door den werknemer In totül moet bij den Raad van Arbeid 5 7 procent van het loon als Dremie werden betaald zijnde 4 votff het Ziekenfondlseabesluit en 1 7 voor de Ziektewet w rr eiwitmelk Tenslotte zal men kinderroeel behalve op den rijs bo9i zooals tot dusver het geval was ook kunnen koopen tegen inleverinig van beschuitbonnen met dien vei stande dat n n od d e bsBchuiOboinnen 250 gram kmderme el zal kunnen koopen Hetgeen voortaan op njstbon en mel ktKjn verkrijrabaar is Op één ryslibon tezamen met één melkbon kan men 350 gram fartne lactee betrekken Voort s zullen m den vervolge de verschillende soorten kindernwik en baby yoghurt welke tot nu toe zdRder bon verkrij gibaar waren uitsluitend gekocht mogen worden tegen mlevenn g van melkbonnen met dien verstande dat men l i hter kindermeLk of yoghurt zal kunnen koopen tegen intevermig van één melkbon Ten slotte kan men per meUcbon een bus van 225 graira karnemelkpoeder betrekken Op ryslbon zijn te vertcrijgen maizena zuivere tarweftloera of als kinder voedsel bereide gerstebloem Met ingang van boveng noemden datum zal het voorts niet meer mogeli k zijn maiziena mai9 etmeel te koopen op den voor maizena of vermicelli aangewezen bon Op deze bon zal men dertialve ujtsköfend puddm gpoeder en zjetmeelproducïlrh alsmede vermicelli ed kunnen verkrijgen Maizena zal men daarentegen in den vervolge uitsluitend op den voor rijst aangewezen bon kunnen verkrij gen en wel 250 gram per bon Voorts aal men op den rystbon behalve d artikelen die meti ook voordien reeds op dien bon kon betrekken ook kunnen koopen of we 250 gram zuivere tarwebloem of wel 250 gram eciaal ails kmdervoedse bereide gerstebloem In verband hiermede wordt er op gewezen dat zuivere tarwebloem met op de bloemtoonnen verkrügbaar zal zyn Wat rsi L aj w 5fr üs liet loon in natura bestaande uit vriie nwoning en of vrije kost Voor de berekening hiervan zijn de gemeenten m drie klassen verdeeld vrue vnje In rï e vrije woning woning kost kost en inworiing gemeenten Ie klasse 1 t 4 ƒ 200 ƒ 100 ƒ 350 gemeenten 2e kla t e W Wi ƒ 150 ƒ 75 ƒ 325 ƒ 400 gemeenten 3e kla i ie ƒ 100 ƒ 50 ƒ 300 ƒ 350 De Wacht aan de Wolga De hoofd frontlyn in het strijdgebied van Rsjef De Duitsche stellingen bevinden zichdicht bij de rivier Draadversperrinigenen machinegeweren verdedigen denoever tegen sllef bolsjewistische aanvallen fP K GerJach P B Z R A l i lt Tot de gemeenten Ie klasse behooren Amsterdam sGravenhage en Rotterdam tol de 2e klasse behooren Alkmaar Almelo Amersfoort Arnhem Assen Breda Delft Deventer Dordrecht Eindhoven Enschede Gouda Groningen Haarlem Heerlen Hengelo s Hertogerbosch Kerkrade Leeuwar den Leiden Maastricht Middelburg NiJmeRen Oldenzaal Schiedam Sittand Utrecht Wageningen Woerden Zutphen en Zwolle Tot de gemeenten 3e klasse behooren de overige gemjfeiten vj m r i r rfc waarde van een middagmaal wordtgerekend de helft van de waarde vanvrijen kost te beéragen de waardevan een vrij ontbijt of koffiemaaltyd 4 de waarde van een vry ontbijt énkoffiemaaltijd de fielft van de waardevan vrije kost De gevangen genomen piloot van een neergeschoten Ixüsjewistischen bommenwerper wordt aóor een tolk vin de Waffen S S verhoord P K TiUl Atl H Russische offensieve plannen voor 7 November BIJ RSJEF KAtlNIN EN WOLCHOF TROEPENCONCENTRATIES Van gezaghebbende militaire zyde te Bcrlyn wflrdt vernomen dat in Rsjew Kalinin en Wolchof eenaantal Sovjetsoldaten IS overgeloopen Deze overloopers hebben verklaard dat de Sovjets m deze sectoren tot een offensief zullen overgaan Dit offensief zou Zaterdag 7 November op den verjaardag van de bolsjewistische revolutie plaats vinden Hoewel men te Berlijn deze verklaring met de noodige reserve behandelt wijzen concentraties van troepen en meer dan gebruikelijke aanvoer van oorlogsmaterieel aan deze fronten er op dat men aan de overzyde iets van plan is Deze concentraties worden reeds gedireende eenige da ren door de Duitsche luchtmacht bestookt De werkgever die naontvangst van een premienota de geheele premie moe betalen is zijnerzijds verplicht voor het ziekenfonds 2 procent op het totale loon van zijn personeel te korten Bovendien is hij nog bevoegd 0 85 te korten voor de ziekteverzeke ring Hij betaalt practisch gesproken voorloopig zijn premie door het koopen van couponboekjes Het goedkoops e couponboekje waarin zich tien weekcoupons bevinden kost ƒ 5 Deze boekjes zijn te krijgen bü den Raad van Arbeid en de postkantooren ledere week moet dé werkgever by het uitbetalen van het loon een van deze coupons aan zijn personeel afgeven waaf cp de datum waarop de week eindigt en naam en woonplaats van den werkgever móeten worden ingevuld BU betaling van het loon per maand blijft de handeling van den werkgever dezelfde hij geeft dan zooveel coupons als er Zaterdagen in de maand zyn Het schutblad van het couponboekje moet zuinig worden bewaard want dat vormt het geld waarmee later de premie aanslag betaald kan worden Is de premie hooger dan de waarde van het schutblad dan moet men bijbetalen is de premie lager dan krijgt men wanneer na ontvangst der premie nota het schutblad wordt ingezonden geld terug Welke handelingen moet de werkgever nu achtereenvolgens verrichten De DuitM lu bewapeiUugsknuH t is ouuftpnttelijk Het vervaardigen van ltarfontoopen PXJfrSmer HJi m Ie Nog deze week bij den Raad van Arbeid een aangifte indiener van het huispersoneel dat men in dienst heeft Onder huispersoneel moet hier worden verstaan alle mannelijk zoowel als vrouwelijk huispersoneel dat men ten minste op vijfdagenper week in dienst heeft Indien men dus vUf ochtenden of mid Ken pw week een dienstbode heeft y f