Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1942

VRIJDAG 6 NOVEMBER I942 ROTTERDAMSCH PHILHARMQmSCH IVIVCO 1 lAmis i imtnermann viool enne la Tüjn tjiafttnm geeft B hoven aan het vroegere Menuetlo anderen veel petfrianter vorm door Diriganlt m MTit Louis Zimi Scherzo een der grootste aantrekkJ Het vioolconcert in D darl De soan wne komt al ida d inleidende W l pwkensIaceB af bet riceat de h I e metodie fi g a h da d a Huet en Zinau teaon zijn vertofcSi aanvangt AJs we t zoo mogen noeni ih ZHttermajui speci Iiteif We befonderdea de vit mi van dezen nu hooibejaarden kunsS naar wiens v ttolfci s we met dacht volgdenJ wiens techniek ons uu poneerde octafeens iel wel eens onzui i er flageol ti soepel tpéi flink v oortvarenden gang prachtige stok voering bewonderenswaardig de bonden gedeelten zyn cadensen wa n gitjes vaxl vkKümuxièUtunst BiS tengewoon rdooi is hel I arghetto con sordino doojt de atrijkets begeleid io een vorige ecensie over hel vioolconcert zeiden we t al dat men hier b voegelyk reUgioso achter mag u ten zoo koi aalachtig is het geschreven De byval die Zimmeiniann ten d el viel droeè n ovationeel karakter ca juist was het gezien dat de solist den knappen dirigent en den concertmeester in den Mvalliet deeltn De Eroica we zeiden het re k werd prachtig gespeeld aardig Q ja tmo f van de waldhoorns iij hel Scheizol in ie Msrcia funebre gevta wij vodr ons de voorkeur aan n weer uitkomend en gearüculeesd spel van de contrabassen by de neergaande chromatische trekjes er we gelooven dat Beethoven t zoo wel bedoeld zal hebbefn Ook dit werk bracht groot succes voorj dirigent en musici en met belang stelling zien we ail uit naar het volgende concert vin het Philharmoniach CHi t op 14 Januari yerheugeiid waa t dat dit sympa thieke orkest ditmaal voof nifityer kocht huis speelde Men beginne èchttt tttliever om half acht in dezen tijd v n t jaar mat duisiternis en verdere ongemakken n Hiaat in de garde i obebediening was bovendien oorjeaak dat bijna ii kwartier te laat bê gonnen werd de dirigent was tijdig op maar zag lich genoodzaakt door de buiten hun wil verlate binnenkomers het podiam t verlaten om terug te keeren nadat eindelijk allen gezeten waren Haar naar we hoorden had de schonwburg ditectie geen schul d aan dit force majeure geval A P Vermeij eÖn eind vond en niet één van zijn gou 1 n M nn A I 11 L l y Cl mci ren van ZIJH len droomen In vervulling tag gaan roiner Mu waarschUnlUk nog In t land der iniSNIEIlfS i rijt tvènjit ing gCnUUELAARS EN 800BBA8 Wc M lupdiiivuic beeft d poliH procei Terbaal opfemaakt tegen 4m 3e j ng ii itjwtelhafldetaar M B ilhi r üc fittincen van maximaal it cent verkocht voor 20 cent zwakitroomdraad van JV vor S c ot p r metw en lehakdaar van 32 voor 80 cent per ituk Mede it proce v rb aI oofimaaj tegen den grossier van de icnakeiaaii den 33 jarigen J S t Hilversum Vw tegen diens vertegenwoordiger dyi 31jarlgen H V Ie Waddinxveen die tegen te hoogen prijs geleVprd liadden Voorts is wpgens prijsopdrijving bekpurd de 2B jarige winkelier P B alhier d oubras welke 25 ZS en 17 cent per paar mogen kosten verkocht voor resp 58 56 en tó ent Honderd vijftig mar zijn in bfljlag genomen R amer o Öp de Hoogst utf ns een heerenrUwiel oirtvreemd dat londer slot of toezichi voor een winkel wax neergezet BAOOmWEBK ZDIDrLASPOLDEB GECtlND Dü craaf en heegjraden van den Zuidplaspolder hebben het gisteren te dezer stede aanbesteed werk vart het ba eiren met den molen van den tocht lang den Sniepweg en de bocht langs den Noordelijken Dwarsweg onder de gemfeenten Waddinxveen en Zevefiliuizen gegund aan den laagsten inschrijver dVIhger P de Kwaadsteniet te Gouderak voor ƒ 2844 BKSHETTELUKE ZIEKHiN In de week van 25 tot en met 31 October is te dezer st 4 aangifte gedaan van twee gevallen van dysenterie en een van roodvonk In de omliggende plaatsen kwamen de volgende gevallen van besmettelilke ziekten voor Bergambacht 1 joodvonk Nicuwerkerk a xadyUssel 1 diphterie Ouderkerk a d ssel 1 diphtiherie Waddinxveen 2 diphtherie VENNOOTSCBAP ONTBONDEN In een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders Vande N V Sigarenfabriek De Kroon voorh Boe aars 4 Zoon kantoor beutiende te Gouda is besloten de vennootschap te ontbinden B H B O DIPLOMA GOVDSCHK REDDINGSBRIGADE Alle candidate geslaagd Woensdagavond word het examen afgenomen van den cunus ter verkrijging van het eenheidsdiploma voor E H B O welke cursus werd georganiseer d door de Goudesche Reddingsnmoattn twen van tww n B slaagden n l de dames A Benschop M V d Berg G v d Hout en M de Jong en de heeren N Britsemmer J Hilgers P V d Hout W de Jong en G V Leeuwen Het examen werd afgenomen door de doktoren A Montagne Izn en D Bakker De cuisus stond onder leiding van den medisch leider der brigade dokter D Bakker STADSSPAARBANK In October is op de Stadsspaarbank en itorting sditMnt in 824 i posten ingelegd ƒ 166 220 80 en in 2629 posten terugbetaald ƒ 165 828 34 meer ingelegd dan terugbetaald 3g2 26 Het saldo van inleggers bedroei per ultimo October ƒ 1 063 117 94 den loop der maand steeg het aai tiil spaarboekjes in omloop met 32 tet 4246 en bet aantal rekeninghouder met 44 tot 2120 DRANWET VESLOF Bq den burgemeester is ingekomen een verzoek vao A Kentsm schipper te Rotterdam om een verlof A ingevolge de Drankwet vooir de localiteit van het pewreel St Anthoniestraat 16 EXAMENOPLEIDING rU omvi o W l iwAMka V rt PBNA ARNHEM feuilleton Detective tègek wil en clank do i a voUiBIi I Vervolcl D r b veel toot te ze en itemde AugMI lusteloi toe Pauli de vrouw tiMchuldIgde Klau en dal btl Lan Folmer van kant mankte Zg acbUnt op haar manier v a dien Lar feb uden te hebben Ji df i l eerde het uu de nwnirr waarop tH te ke r Ing Vast 1 Klaua luar wU hebhen KH J hand Koimt ht iBladadlger e vrouw In het Jpel rtat l cHeMe Paul ntet op hem U i JZ t nwr 11 M andere woorden hll Is er leker on haar Blet allee hi l miihi u AT AAR w cwüe B ie i k De roman van e n torero in J Soloazano Aaavasit 8 15 tair Zaterdag vanaf 6 Uur Zondig vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur Cupido in de benzine met Leo Slezak ThaUa Theater Geheimacte W B 1 met Alexander GolUng Eva Immtnnann en Günther Lüders Aanvang 8 15 uur Zaterdag 3 30 en 8 15 vmTt Zondag vanaf 3 30 uiff 1 au 9 nar KaBstMta Tweede éenpaoamaaitud ten bate van Winterhulp Nederland APOVHEKEBHHENST Steedf geopend Ica nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Ticndeweg 8 ifi PIANO S VLEUGELS HCEMDAADSSINGCl 304 lfU381i3TROTTE 0AM Uitspraken van den Kantonrechter In de strafzitting van het kantongerecht van Woensdag zijn veroordeeld wegens t i niet goed verduisteren A J B te Ouderkerk a d IJsssel C B te Oudewater C A te Gouda C G te Gouda en C de B te Nieuwerlwrk a d IJssel ieder ƒ 5 s 2 d h J B èsGouda W J P M te Gouda en C H e Gouda ieder ƒ 3 s 2 d h G d H te Schoonhoven ƒ 7 50 s T d h rijden met een niét afgeschermde iHrihldende koplamp H de B de V te Gouda P Sch te J feuWyk M B te Oudewater M V te Oudewater A K te Oudewater J M H te Oudewater W D V D te Rietveld A T te Waarder A P te Hekendorp G W M te Hekendorp H de H te Rietveld P C N T te Ouderkerk a d IJssel J A V d B te Papekop A L te Lange Ruige Weide B N te Lopik K de G te Lange Ruige Weide en T V B te Vlist ieder ƒ 3 s 2 d h J in t V te Gouda ƒ 2 s 1 d h T W V te Hekendorp ƒ 1 s 1 d h niet toonen van het persoonsbewijs H J R te s Gravenhage en P v d W te Reeuwijk ieder ƒ 2 50 a 1 d h venten zonder vergunning B J H zonder bekende woon of verblijfpl h t 1 ƒ 3 s 2 d h Uit Bfe tWV y V w e IWU6y Vf 1 50 8 1 d h met verb verkl v h gewicht vangen van eenden in j loten jachttijd J B te Berkenwoude ƒ 100 s 20 d h voorhanden hebben van visch be neden de vastgestelde maat M V te Rotterdam ƒ 5 s 2 d h overtreding Leerplichtwet B M K M te Gouda ƒ 3 s 2 d h in gevaar brengen van het algemeen verkeer A de P te Bergambacht ƒ 7 50 s 3 d tl rijden over een afgesloten gedeelte van den openbaren ryweg J E M S te Gouda ƒ 1 s 1 d h C den U te Gouda ƒ 3 s 2d h C L H te Gouda ƒ 2 s 1 d h H K te Gouda ƒ 3 s 2 d h met gebruik maken van het rijwielpad P V d W te Reeuwijk ƒ 2 s 1 d h met meer dan twee wielrqders naast elkander rüden M H V te Wawder ƒ 2 s 1 d h B G D te Harmeien ƒ 2 s 1 w tsch Niet gebruiken van oversteekplaatsen N V te Amsterdam ƒ 1 s 1 d h rijden zonder bel B C B H de B te Capelle a d IJssel ƒ 1 s 1 w tscb C H de W te Reuwyk en C N v L te Reeuwók ieder ƒ 1 s 1 d h rüden met een rijwiel zonder qoede voorverlichting M H te Leidschenen C L M R te Waddinxveen T f3 s 2 d K rijden met een rijwiel zonder achterverlichting G B te Nieuwpoort L H te Waddinxveen C K te Harmelen en J C K té Hoenkoop ieder ƒ 3 s 2 d h rijden met een tüwiel zonder vooren achterverlichting W G V te Reeuwók J J K te Oudewater A J V S te Waddinxveen en M N de W te Ouderkerk a d IJssel ieder ƒ 4 s 2 d h en ƒ 2 s 1 d h E A M V te Gouda ƒ 2 s 1 d h en ƒ 2 s 1 d h rijden met een met een Aard bespannen wagen zonder voor en achterverlichting A v d B te Bleiswijk ƒ 7 50 s 3 d h en ƒ 5 s 2 d h hebben maar haar ook te zullen vinden nodra hV haar noodig heelt Dl vergemakkelijkt onie naaporingen Houden wf Klauaea in het oog dan brengt blJ ona vandaag ol morgen liever vandang nog naar Paula en wö knippen hen allebei Want ook dit dametje is allesbehalve Brandschoon Zij maakt deel uU van het complot anders had ie Jou niet naar den Maxim Bar meefetroond ZIJ lou geen hand hebben uitgestoken terwtjl ze jou daar molden Beo Je het tot dusvec met me eens of niet Volkomen Ik beschouwde Solange en Deschamp ils de hoofdschuldigen Klausen sla eenheler een figuur van hel iwerat of derdeplan Het blijkt nu ethter dat twe pi rtljen achter hel halasnoer aan laten oftchooo zij tojh op de ttn of andere wilzevoeling met elkaar hadden Hoe dit pre Ica zit daar zal ik me het hoofd niet mee areken He probleem lost itch vanzelfwel OD evenals de moord op GunnarLundqvisL Hoofduafc vooK mij Is hetlalaanaer ii de wacld te sleepen rans naatachapptt voor c n dikke atroD te n waien Ik kom daarom op Lars Tolmer terug Sle looal on is gebleken onfortuinlijk Uk itnmfi cr tijden mt GODMOu GOl u nr 15 lAAB GEL£DKN Eervol ia ontslagen M £ G van Lakerveld BiUBkcn op diena venosk als Wnmeekter i Nieuwerkerk aapi ÉnoJssel en bnioentd tot buxgemeeeter dier gemeente J E de Voogt 50 JAAR GELEUEll Ce teerlingen der eerste openbane sdiool te Berg Ajubacbt vierden en feesit hun bereid door öga heer T B Vao Dam due op 1 November 25 jaren als onderw zïer aan die ttbooi verban d n was Op I Novanber werd de jubilaris vereerd met takqke bUjken van toegenegenheid Het gemeentebestuur schonk eene som io couvert de schooljeugd eene mahoniehouten tafel met prachtalbum de onderwuzers een mahoniehouten penanttafel terwijl ook talryke mgejèteoen dea jubilaris met geschenken vereerden Beroepen bü de Herv Gemeentete Zoetaa ds J A F van der Meervan Kuffeler te Hoordrehct 25 JAAR GELEDEN Hot was gisteren 25 jaar geledijn dat de heer J Breebaart Lzn benoemd werd tot directeiur van de Goudsche Glucosefabriek Het heeft den 73iari gen jubilaris allerminst aan belangstelling ontbroken Nadat hü des morgens op zun kantoor door den procuratiehouder den heer G vsm Schenderen namens het personeel gecomplimenteerd kwamen in den loop van dai dag meerdere deputaties en vele zaken en particuliere vrienden den heer Breebaart gelukwenschen Bloemen waren er vele Ter gelegenheid van s heeren Breebajo t s jubileum zal den werklieden der fabriek een extra we loon worden uitgekeerd Uit Oudewater Door de commissarissen der Woerdensche Bank ia tot directeur van het bykantoor alhier benoemd de heer mr C H Verhage te Woerden De vereeniging Boekoop trok zich uit den Goudschen Voetbalbond terug SPORT VOETBAL WBdIsTRUD 60VDA LEIDEN Twee wijiigigen in Chiudsch elftal In verband met opgeloopen blessures z jn m het Goudsch N V B elftal dat a s 2Uindag hier tegen Leiden speelt doelman Brem en achterspeler W aiaman beiden G S V vervangen door Gerritsen en Honkoop I e udsche ploeg zal nu in de volgende opstelling uitkomen doel B Öiral SS iSS i yh Ur P Ho n ko den J Endenburg Olympia F Soholten Gouda en M v d Spelt O N A voor P Boef Gouda C Brem G S V Th v Willigen O N A K Duus Olympia en R Biesheuvel O N A PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht PREOIKBEÜBTEN VOOR ZON AG Ned Herv kerk 9 30 en 2 a ds H Ewoldt Gerrkerk 30 en 2 30 u ds J W Q Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 9 30 en 3 u ds Grisnigt van ouda BVRGEMEESTEK EERE VOiHtZI ITER VAN E H B O De afdeeling Bergambacht vax de vereeniging E H C O heeft burgemeester Winkler tot eete voorzitter benoemd Bodegraven DIEFSTALLEN Deze week weiden uH een keaspakhuis alhier wederom een aantal kazen ontvreemd Nalbij bet distridMHiekantoor wend uit een rywieltasch een portemonnade met inhoud ontvreemd GEVONDEN VOORWERPEN Grevonden halsketting paar klompen kinderportemonnaie geadiieöenia l ekje VERKEER BU DOISTERNIS De burgemeester heeft bepaald dat het gedurende de duvtemis tuesc n zonsondergang en zonsopgang betreden van de Nieuwe Markt faet marktterrein vet oden is De rgbiaan ten Noor levenden zijn indien niet baron De Béringuard hem het kostbare sieraad van zijn vrouw had getoond eer het naai da brandkaat verhuisde Nu was zijn hebzucht opgewekt Wat deed htJ Hij opende later de safe vóór middernacht wanneer ji In dienat trad had hU nog eea zee van tijd Het t halssnoer in zijn zak verdwijnen vulde t étui met waarde oo en rommel en bracht alles weer precies In den toestand waarin h J t pakje van den baron ontvangen had Wel aïle menschenf riep Aaguat uit Hetzelfde opperde DeSchampal Met een ruk kwam Svirtan oyeTeiti4 Hu staarde Södermui strak san Tegenover wlen i Tegenover mij B rak hlJ dan met lou den diefstal Ja Ht iMweeide ilch voor mi daad te intercueeren Het gebeurde ten avond waarop hij zijn intrek in t SintOlaf namOeschamps kwam bij me in dehal zitten en zei dat als ht detective was bb allereerst zou ultpuzrelen hoeberoepsinbrekers er zóó gauw van op de hoogte konden zUn dat een waardevolsieraad in de brandkast werd gedeponeerd Volgens hem zou het er reeds uitrijn verdwenen eer de inbraak werd gepleegd en die was naar alle waarschijn ijkheld nleta meer dan een toel Ik dacht den wo de Nieuwe Markt Ang den paaiarktitin en beursgebouw naar de O wBJclt raat kan gedurende de dufctero m fcetieden worden Van politieeijde wordt tno rw aan atma $ Metreden dat r gedurende de duisternis geen rirwielen of andere voertuigen op of langs openbare wegen en trottai gepiaatst worden BVRGERUJKE STAND Ge4 oren Hendrik Klaas z van C Stapper en H Kertaniester Willem Aal vt I van H Kt en J A KriBteUje Ondertrouwd B 6 v d Zwaan 31 j en N de J r 31 j H B v d Bom 21 j en D J v Vliet 23 j C Edelman 28 j en P l omt urf 23 j Getrouwd C Baan 22 j en E G NootfBioek 22 j G v Dijk 31 j en J Griffioen 22 j W Both 28 j en A Noorhmder 23 j Overleden G Verwev eciitgen van E G op t Land 51 j N Schouten echteen van H Meerloo 50 j LOOP DER BEVOLKING Gevestigd H de Rooij dienstbode Emmadrade 106 van Maam H G v d Kolk ecWigen van H P de Roos zonder beroep Jmliana v StoMbergstraat 2 van s Gravendeel F Notiel leerling verpleegster Prinsenstr 7 van Noordwijk H Rijlaarsdam ecbtgen v H B Veraluü z b Nieuwstr 84 van Tienhoven G V Egmond z b WiHemstr 2 van Alphen a d Rijn A v VI iet dienstlbode Prins Heiïdriikstr 20 van Utieciit M Nooy van der Kolff Hoogendi k en gezin zonder beroep Nbordstraat 4 vané s Oravenhage D Sc h olte zonder beroep Noordstr 4 van sGravenhBge Vertrokken H Gelderiblom veekoopman naar Bafneveld Schimmelstraat 6 j H Jungeünig en gezin agenturen macJiinenën naar UUtreoht Dillen bungstraat 13 P Huch om zoiï ler beroep near Utrecht Oude Gracht 32 bn PREDIKBEDRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 9 30 en 3 uur de B J C Rijndeis zendingsdirector Geref Kerk 10 en 3 uur ds Joh Dam dankstond voor faet gewas Ev Luth Kerk lOjiiur ds J G BahomuUer bediening H Doop Geref C3em 10 en 6 uiw leesdienat Boskoop ZONDAGSDIENST DOKTOREN A s Zondiaig zal de 2ïondagedienet der doktoiwi wöi den waargenomen door dokter T d Jong telefoon 40 PREDIKBEURTEN Vi OR ZONDAG Herv Kerk 9 30 en 4 uur ds ret Kerk 10 uur d de Moor 3 uuf ds Van der StoeL r Ckref Kerk 10 en 3 uur ds Kleifeen Rem Ger Gem 10 uur ds Zuurdeeg ECONOMnCBR RECHTER Gckaehle hnuea warea valsch De bonnen die J Boere te Boskoop had gekocht waren valscft Dat wist hij niet zooals hü aan den econonvisctien rechter in Den Haag vertelde maar voor den officier bleef dat om het even Deze zeide dat iedere toonnemhandel ïtreng moet worden gestraft zoodat hij twee nuaanden gevangenisstraf eischte De reohter veroordeelde B tot een maand gevangenisstraf CANDIDAATSEXAMEN WBRKTUIGKUNDIG INGENIEUR Aan de Technische Hooffeschood te Dekft is geslaagd voor het camhdaatsexamen wei4itui hun4ig ncenieur de heer G J de Jong Haastrecht puauKBEinnxN voor zondag Ned Herv Kerk 10 30 uur dr A van Iteisoti emeritus predikant te Oegstgeest Ned Herv Svan gelisatie 9 30 uur d L Vroe ndewey Waddinxveei uut ds H S J KatT Gouda Gere Kerk 9 30 en 2J0 uur ds F W Erdmonn Hekendom PREDIKBEURT VOOR ZONBAG Ned Herv kerk tt u de heer Matse van Zoctcrwoudfc Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Hei 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk 9 30 en 3 uur ds D P Kalkman Herv Gerf Kerk 9 30 en 2 uur de heer H Okkerse niet andcis of btJ daaadc bmi wat in de ruimte Ocea wonder Dcschamps kan onfetwijfdd geliik hebben doch ook evengoed engcltik Ik voor mlJ geloof t laatatcen daa was 4e inbraak dus gtén toef Alleen hink ccB ondernemende snuiterden mtsdadlgets vMr geweiat te liJn DcichaiDP veatigde mtjn aandachtop Lara Folmer De ogen van den klerkbeviiden hem in t geheel niet sed hij Ikmoest folmer terdege in de gaten houden SvSrtan lachte geamuseerd Snap Je het Deschamps h er met het halssnoer naast gegrepen en wilde door mlddd van Jeu aan de weet komen wiehem aoo leelijk bi den neus heeft genomen m mocht wor hem de kaatanjea uithet vuur halen en Je vingera branden Kr acbiet me te binnen dat hti maeen aoort compagnonschap voonloeg Ik had eeconde beciKn beweerde Deschamps biJ gcSMadc henenen Als wij samen erin slaagden het halssnoer op te sporen zouden we de belooning die de verzcke ingsmaBt cI pptr NUtuurtijk uitloofde eerlijk de n S M 4rzoo gttnnfltlV Svirtan We gaan d zaak eens nader bekijken DeschWmpa had verdenkInKop Folmer niet op Klausen De vraag Is Kent hIJ Klausen of niet Vermoedelijk wel Zekerheid daaromtrent heb Ik niet Het doet Prworowaw I f I Otttjerture Egntonf opits 14 Lniwig van Beethoven 3e Symphonie Erioca opus 55 Ludtoi f iwK BM iavm Vioolconcert optu BI D dur lAidwia van Beethoven Kaa nteti skll een baa er slaand programma denken Al zyn het werken die iedere muziekliefliebber kent en welker melodieën hij U direct zal voomeuriën manifestaties vai B t hoven s genie getuigend van zyn onsterfelijke grootheid om wegroerend uit het alledaagsche naar regionen waar volkomenheid hee scht Maar alleen dan kan m n zulke aandoeningen ervarea ab de vertolking zoodanig is dat men zich op de getuigenissen want dat zijn het van den componist geheel kan concentreeren ea de orkestmassa alleen middel doet zijir m a w de techniek der wedergave ons niet afleidt Kunstwerken zün niet bedoeld voor het orkest maar als uiting van sme ers genie ais t anders is is t fout We weten uit jarenlange waardeering voor het stoer werkende R Ph O dat dit onder zijn zoo bekwamen dirigent Flipse de juiste l edoeli g nastreeft en zoo konden we beleven de macht der holde Kunst De Erioca is n werk uit Beethoven s z g 2e periode waarin de Meester n zielestryd te verwerken heeft gehad alleen te begrijpen door diegenen welke daar ook voor zijn komen te staan na illusies in dóiHusies te hebben zien vervliegen Beethoven s optimisme van zijn Ie periode zich hoofdzakelijk kenmerkend door jeugd frischheid élan en onstuimigheid maakt in zijn 2e periode plaats voor twijfel overpeinzing en droomery is tragischer en getuigt van grootere Conflicten n verandering die ongetwijfeld op rekening gesteld moet worden van zijn toenemende doofheid Ook contrasten in de dynamiek kunnen we in deze periode waarnemen evenals in rhythmiek en structuur n Veelschijver als o Mozart en Schubert was beethoven niet hij had n zeer critisc ion geest tegenover eigen werk AIlen i ten we dat beTT Fidelio z n eenige op a is waarvoor hij niet minder dan 4 S gBÉ es maakte omdat geen hem MvieVrlil r 3 Leonore en 1 Fidelio oü erture In de Eroica hooren we hoe Beethoven als grondmateriaal n hprf motief heeft genomen het hoofdmotief ontleende hij aan het opera tje van d 12jarigen Mozart Bastien et Bas Jarenlang rhenmatiek en ischias fHp mm M OtffarAKura Kifïft Scdm na leeJ ik mm ét Vaktt s$ i vta mija lichisatoolMTif tiicaaiiitk iêdÓMt d ccds ia dea bate ca bet vootjur mc tkcB laaesf ophoudco Dit jiit pi kccnk ik Uw Onskjcs ca ksa M ealccl digcB c t ooiassl si a wctk doca AUca adcfsclpc naca bcbfaca kaa ik de Ovsskies m aten a bevelen B9 rhennutiek itchtai pK rerkoiiiili nep jnauw a lKiofdp ia liclt s deOTultjei Ttn hetTriner Agenifcliip Dn hebben g e dndeüikeo in l d op hsit msg ca duown Nccia direa d pcoefl Origineele Tcrptkkiog ven M CiMcaen ilechn Ocn Ia aUe ipochekea ee drogiKerijeii vctkriigbnr tmmm umiÉwpi mii lama DAMCLUB MOORDRECHT aWKtt De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht waVn P Twigt B Boon 2 0 C Ter lüuwJ Verhoef 1 1 H de Wilde R Bafc aar 2 8 M Boete P Kerkhof 2 0 J Verhoef G Twigt 1 1 G Twigt Jr W V d Panne 0 2 C Terlouw H Bakelaar 2 0 H 3akelaar P Twigt 0 2 B Boon G v Jcveren 0 2 G Twigt Jr f G van Jeveren O 2 Voor de bezetting van het eers bord van de zomercompetitie werd de beslissende partij gespeeld tusschen G V Jeveren en H AdmiraaL die na vee spanning door Admiraal gewonnen werd De eindstand van deze compe title is nu 1 H Admiifaal 24 gesp 35 pnt 2 G v Jeveren 24 35 3 J Verhoef 24 34 4 P Tnyigt 24 33 5 C Terlouw 24 32 6 G Twigt 24 2S 7 W V d Panne 24 20 8 G H Vcrzaal 24 24 9 B Boon 24 23 10 S Lely 24 22 11 M Boej e 24 13 12 P V Kerkhof 24 7 13 G Twigt Jr 24 2 B R6BRUJRE JSTAN eborep Piet r z van H vink en J C van Beiig i ravcnboer Getrotrmd A BW eU uiaen 21 j en l Cornelisse 22 j H Bongers SKj en E M Besems Js j LOOP DEB BEVOLKING Ingekcmien A J en J fi A van Tm geren zondw beroep uit Belft Nieuwerkerk a d Ussel Oudewater rwaaoKmvKfEH fwm zondao Ncd Herv kerk t ta 2H u ds P J Steenbeek Geref kerk 9 en 3tt a d Bteek bn van OqRtgecal daidninr voor Itft ClmrasL NVT GOED TBUNmnBaD PREDISBBUfTKN VOOR INDAG Ned Herv kerk If eii 3 u ds A C H VoUeweidet Geref keri 1 en S u i G H Hijk sen Geref G neente en 9 u dienst De politie beeft weder Jfrgen eenlg personen proces verbaal opi tmaakt wc taa niet voldoende verduisteren Het cvolc is drie dagen zonder Bdit IMTRCraBDB vwasB Ds G R Visser te Monnikendam di iet beroep naar de Geref kerk alhier heeft aangenomen hoopt Zondag 29 November a s rijn intrede alhier te doen manw sel BQ erastK ai mm fSlS mee ta dcclea Jtt bmdl aMI kW tot JnOnniw Kariaioa iels aeM KJ ben met Je eens dal i t SMckuWg maar ik kan haar idat b e ilpeM ensa alles weet I zU saaala eats bwninoelOW wederziJdsche kcoais taafctatr Vir atröm volhoudt de aaM die b8 O Lundqvist In de IsaI sart Reent antwoerdde Aaffial Wu Je liegt Zij is da an 2je dwa t mek sa latfrww K ï wordt veroordeeld aoo leke al twg maal twee vier Is I wB Je belOTen alles wat e rtt vettrfle onder J blijft maar ik mdei d wsarteid w Wanneer a bet de prime overhil meneer Svirtan da aaa waar ik ie loom het niet goed awf a a tt brief de iMaiie aartl ua teniS in ultetate a ss dfelr MJ taxi Is hel irtetT j Ja bekende Asfwtt nM ittimf t Ik wil de geschiedenis van eind hooren En Je bewU t J fro S son een zeer slechte dtena sar i iett vov me at SOderinan ontlastte it n gemoed w vertelde SvSrtan alles wat hem HsTlanne was toevertrouw Wiwdt vsrvoll r aok nttader taa E n dlBC Maal als eaa paal boven watar Deachainps rdsde naai Stockholm Ia de ovcnulgins émt t kal snoer ta ia den vcniulsterd Daartoe waa besloten omdat De Bérlagitsrd oa geen andere wtjcc kaas sag zija eMcItjke verplichtingen Jegens Dascliamps aa te k brnen Zooals wQ weten vM t BKWic plan taf duigen doordat een tfadjmus 1 sler a4 weniktc eer de gchinade Inbrckei htm kraak zetten Ware dit alei gebeurd du i a vriend DachaiUpa ar gcea moment aan kebben gedacht in t Sint 01a heer ta strljfcen Toen De Bfeinguaid ot SOIantc Iwia fariickt dat t Mui niet t tMgMTdc halssnoer doch wsaideJooisn romjüel InHield wiMe bij lètt 1 saakjc opknappen DesChani ts er de Bun niet naar adi de kaas van t broed ta laten eicn Ik ben voomcmenc eens een lisrtia waordjc met Ds Béringuard Ie gaan spreken Iftct sou me niet verwondemv wanDfié 1 door de mand vtd Na wat ander 2oowel jö als juffrouw Karïsson kunsTcn raet beslistheid Klausen en Paula identfficeeren nietwaar Ja maar wat achiet Marianne er mee op vroeg August bednikt Svirtan doorkruiste eenige malen de kamer Toen bleef hij voor Sódcrman staan en legde hem tieide handen bp de schouders Het tijdatlp Is sangebroken Jonge rds TH V Sell len