Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1942

iV VRIJDAG 6 NOVEMBER 1942 B m en Bom de llegmatieken rr erk a d IJsael VfflSN VOOK ZONDAa bnk M aa S 30 n da J I S fjt aa u de baer A M I0 u dl D A ScbooiiliVfen ftMOIEN VOOBWnPElf oodentaande gevonden lUS ioUdiUngeo Ie v r fa t bureau vf t poUUe porMDonnme veiUngkist schepje en hvkje twee iti met idbaud tffsUcIkaart perioonebewtlf 2 jonge alpiiKHiMiti ligareiuMnatieker eVBTBN VOOE ZONpAO tev Kerk 10 uur ds N O J vm WiUi l B fnk 3 u MCfkerk van Brandwuk beidigroép Bern Geref Kerk 4 CotKlhart van Zeist TKerk 10 en 3 uur d J Hoekig Kerk IJO en lOJO uur HoogI uur I or de Heilt 10 uur Heiligings 12 uur ZondagKSchool 3 uur imenkomst 6 uur Bidstond gr VerJovuuwnmenkomat Za eCHTn TE ROTTEnDAM Ruit lafeabicea vader die He Woerden woont il heel weinig pleizier van iu git Schooaihoven De man is te l ieoc dezen jongen bestolen en iaB uit de gevangenis te houden bij de politie Keen aangifte In huis wilde hii hem nietaneer 1 daar hij vreesde dat hj dan t vfi er iet zou weenewfen en dag verscheen de Jongen ech dl onderlüke woning waar zijn alleen thuia wa Deze deelde nede dait hU e van vader niet MCkt jtBgen wa daar nijdig om gc n had in zUn drift een ruit deze vernieling terechtMaande en weroordeeM tot ƒ 6 boete 6 dagen hechtenis StoIwUk BBVKTKN VOOR ZONDAG Herv kerk 10 u ds de Koning predikant Den llaag Itsatle 9J0 en 6 30 u t de heer godsdienstonderwijzer te Tonge Waddinxveen DIEFSTAL RU HERHALING emeentepolitie heeft proces opgemaakt tegen D H te Boen wegens rijwieldiefstal De e was 5 October uii de straf a ontslagen na hei ondervan zijn straf voor het plegen van ütlKr nMiien EKNDE FIISTS ONTVREEMD inwoner uit ReeuwUk heeft bü fOlttie aangifte gedaan dat zün rij WIS on tvre md Hu had de fie geplaalet duob zonder Toen hii zvjn rijwiel wilde gem om zich naar huis te beseven hij do onaangename ontdekking tü verdwenen wa Hierbij kwam t het een geleend rijwiel wae lANDESTIEN GESLACHT MeiiJiTen van den C C D hebben i L en P B aangehouden wegens elsiKiestien slachten van schapen m HET DONKER GEZET inwoners zijn bekeurd wegens hl goed verduia eren van htm Het licht ia voor drie dagen WIE VERLOOR Z N miSNAPERINGENKAARTEN onden portemonnale met A van dér Heidenj Zuid1 blauwe pinomuts bij B Al Zuidkade 19 7 versnaperingenby G J van Dodewaard Jan ade 8 faar blkuwe handin politiebi BtRGERLlh STAND elioren AdTianaTSr veTrC of n A p Hooft k Wii F Alblas en van N E van i Sara Pi emclla dr vao S r en van T P Oudijk Joh Vika dr van H de WH en man hu w d W B vam Bifk en B frsm SitiT H Twigt on J M Schoi ten Zevenlniizen ÏBEtBTEN VOOR ZONDAG ïl Herv Kerk 10 en S r d ftÜL J Kerk 10 en 8 uur ds W G MOND EN KLAUWZEER I irtiette t ike veeziekte mond or r breidt zich in dcze gemeenI meer uit Wedercn heeft een i t aangifte gedaan a onder monri en klauwzeer voor ttRK EN SCHOOL tj l Uriitn AuyunonMn nMir Lcidtn SjffwliVer ml T B v UsuKn hulp e Culcmborf VAH I URKMKNTRN d d 3 Novemtwr werd gepublf tlndlglng van de faill van de Undcn n hur vennoiHin Ar Ie v d Linden Daarbij werd vcrJf teven dat deu wuDnaehtlc lit dam eBde uiideellnaalUi en Ulieveld U Oen Kaag CMUndlfd Jf l lndend wartfan der eeniga ult i l W t Thv 4 £ denbarnevelAw a £ it l Waaae 3 dltd doorlwt Verbindend worden Bitdeelingiltlal BOITENUND DunSCHLAKD STRUDT VOOa KUROPA OPNIEUW 26 SCHEPmt TOT ZIN KEN GEBRACHT SittUingen in den KmAamm be$tarmd mMé m meane mma voor Bat o pf a rixr el van de Duitiehc aermacbt daeU d d 9 Nov mede h WM t a BPiM KndoMw feecM fa IwMban afgaalacen vgamwujia stclUngen itoniienderhand genonun GcTechtavUegera hebben in de haven van Toea e drie koopvaardi hepe at acn geiaaenUJken iiikoad van ilM veniieticd De vijandelijke aanvcaar werd deer geveebtsvUegWa aanfevBlMn In bet gebied van Alagir wor den vMUterde aanvatageveckten geleverd legen dm vifand die zleh hardnekkig verdedig De laektmaebt baanbardeerda troepenconcentratiea en apalagplaatacn der bolsicwisten in het Ï ebfed tnssebcn de rivieren Koenu en erck en trainen ten Zuiden van Aatrakan In Stalingrad werden met aooeea mtroepoperaties ondernomen Een vilandeliik atcnnpunt werd beiet vUandelljke aanvallen werden afgealagen Bewaklngaafdeelingen van Iwt leger aan de Wolga brachten een vrif groote rivierboot tot zinken Lachtaanvailan werden daan op vQandelUke sicimpunten Westelijk van de bocht van de Wolga en op batterijstellingeD ten Oosten van de rivier Aan bet Donfreat warden vÜBndelQke pogingen om de rivier over te steken door Italiaansebe troepen verijdeld In den centralen en den Noordelijken sector vernietigden Duitsche stormtroenen een aanzienlijk aantal vijandelijke geve htsstelUngen met de bezetting Plaatselijke aanvallen van den vijand mislukten Gevechtsvliegers bombardeerden In weerwil van het zeer slechte weer een belangrijk aanvoeren verkeerscentnun der bolsjewisten Van tien lot 31 October zijn aan het Oostelijk iront 615 vijandelijke vliegtuigen vernietigd waarvan 53S in lucntgevechten en 61 door afweergeschut der luchtmacht De re t werd op den grond vernield In dezelfde periode gingen H Duitsche vliegtuigen varloren Da alag In Bgypte duurt aan het geheele front vaart Het DnitachItaliaan sehe pantserleger biedt tegen de maa sale vijandelijïie aanvallen den alteraten tegenatand In enkele sectoren werden de eigen troepen in overeenstemming tact de plannen op voorbereide tweede stellingen terug getrokken Afdeclingen gevechtsvliegers oa demaiaen voortdurende bonuinsiilcn g mtwmmimm f M iiocriiiIieellllgeir ell artilleriestellinien Op 3 en 4 November schoten Dnltsche en Ifaliaanacbe achtvlle eta in verbiterde geveehen met een nnraeriek sterkeren vijand dertig vliegtnicen lieer Vier eigen vliegtuigen wolden vermist In de Noordelijke Ijszee heeft de luchtmacht een koopvaarder van 7000 ton tot zinken gebracht en twee groote vrachtschepen beschadigd Het opperbevel van de Dnit aehe weennaeht d salt In een eztra bCTlcbt mede Tijdens operaties over nitgieatrekte gebieden van de Noordelijke Usaee tat in de wateren tfn Zuiden van Madagascar hehben Doitsche dulkboeten na de groote mccesaen der laatste dagen in onvermoeiden aanvalsgeeat den vijandelijken tranapertviooten opnieuw de zwaarate verliexen toegebracht aenHikea ton tot zinken In bat Noorden van den AtlanUaehan Oeeaaii kregen zij bi de hardtiafcklge adltervalgiac apnieow eontact met de resten van het voor Engeland bestemde eonvool dat met oorlogsmatelieel en levenamlddelen geladen waa en waarutt reeds lestien aAepen met een geiamenlijken inhoud van M OM tan waren gebracht ZH flPhtea van dit eonvool schepen met een inboud van 37 0M l en kefGhadigdea door tarpedotreir s Andere dnlkbooten hebhen tUdens de acbtervolging van ailtenvarende schepen in de Noordelijke Ijszee bij het eiland Jan Mayen in het Noorden va den Atlantischen Oceaan bij St John in het eqaatbrlale gebied bij het eiland Fernando Nerenha ia bet Zuiden van den Atlanüaehen Oceaan voornamelijk In de wataren bij Kaapstad en in het randgebied van den Indisehcn Oeeaan in Zniden van Madagaaear twintig aeheen met een geaameiiiyken inbond van 13I 0M tea tot xbiken gebracht Een dezer se epen is onder gegaan met de bemannigen van vtjt tot ainhen gebraohte scbepen die in ét besëUkbaie reddiagsbootca cen plaats haaidett vinden Hierdoor heeft de vijand opnienw E koapvaardijachepea met een gesamenlijken inlmud van M8 eM ton verloren Een deel daaer aehejKn was geladen met Mriagaantwrteal voer het Iront la NoiHd Afrika bestemd irAUAANSCH WESRMACHTSBERICHT Op meuwe stelUngen teruggetrokken Het 893ste communiqué van ItaHaansch hoofdkwartier luidt va ndaa l van dan vrc iaat tn den avmal ia be Mend tat wMatQBgeMed tuasehen KI Aiamcta m fUa bloedige geveehtea plaata vai OOM iMatserstrliamichtcii en intM 11 0uM aehe tm o peu zieh fai nienwe atellingea in al Waatan tatiw Da fJlaadaWkr larUwea aan manaehappen en asata efnstig Jagers van de M il voerden Kevige geveehtea met de numeric sterkere luchtmacht van den vijand 26 vijandelijke toestellen werden ip vencheidene gevechten gedurende de laatste weedagen neergeschoten Onze gevechtsvliegtuigen vielen met bommen van geringe hoogte gepantserde vijandelijke strijdkrachten aan en beseboten de e met mitraUleunftjur Luchtaanvallen op Tobroek en Benghazi veroorzaakten aanTiipniyke chade Er zün verscheidene dooden en gewonden opder de Libysche bevolking f De verkiezingen in Amerika DE VOORUITGANG DER REFDBLIKEINEN Vol na berichten uit Washington zün Utana voor het Huis van Afgevaardigden 218 democraten en 266 repiAIikeinen gekozen Voor 8 zetels is het reaqltaat nog niet bekertd Volgens de tot dusVerre i ekende uitslagen bestaat de Senaat uit M democraten 37 republikeinen en één onofhankelüke Twee zetels moeten nog worden toegewezen ki 33 staten zijn gouverneursverkiezingen gehouden Tot dusverre bekleedden hier 18 democraUa cm 15 republikeinen den poet van gouverneur Hians zijVi 13 democraten 17 republikeinen en een progressieve gouverneur gekozen De voorzitter van het republikeinsche nationale comité ïYank Gennet heeft met betrekking tot den verkiezingsuitslag verklaard De groote win ten der republikeinen geven o is het verlKouwen dat wü bij de volgende verkiezingen d overwinning ullen voltooien Herbert Hoover de vroegere pre sident der V S gai ala zijn meening tekennen dat in het resultaat der verkic z ngen een sterk element van protesten de eisch van een betere organisatievan den oorlog ligt De Diplo ziet in de aanzicnlüke versterking van de oppositiepartij een uiUtvg van de teleurstellin g dtr massa over RoosevpJts verrichtingen oa dat het Amerikaansche volk indien het werkelijk gesloten en van ganseher harte aohler den president en d ens politiek zou staan Dinsdag ongetwijfeld de gelegenheid had aangegrepen om door het uitbrengen van de stem op de aemocratische partij zijn onbeperkt vertrouwen hi zijn leidw t verkon ig fi RECHTSZAKEN VERGVTIOBNT Zes Jaar geciscbt wegens poging tot moord De officier van Justitie bij de Haarlemsche rechtbank eischte zes jaar gevangenisstraf tegen den 2U langen los ariieid er JTT uit Haarlemraermee die terecht stond wegens poging tot moord op zijn vader Op 3 Jum van du jaar had de jongeman na een ernstig meeningsverschil met zijn vader een fleschje met een geconcentreerde nicotine oploseing over diens boterhammen leeggegoten De vader had echter na den eersten hap reeds bespeurd dat er iets niet in orde w s en het brood weer uitgespuwd Desondanks was hij nog enkele dagen ziek geweest Uit de behandeling van deze zaak bleek dat de zoon bij zijn ouders in den kost was en daarvoor kostgeld moest betalen Door werklooshei4 wa £ de jorgen achlergeraakt met de betaling en toen hij na eenigen tüdweer werk kreeg eischte de vader dat hij van de ƒ Ï2 die hij verdiende ƒ 20 aan zijn ouders zou afdroge De zoon weigerde dit omdat hü ook in het onderhoud moest voorzien van z in verloofde en een kindje De vader was daarop naar de gewestelijke arbeidsbeurs gegaan en had zijn zoon opgegeven voor werk in Duitsciiland Toen de jongen dit vernam raakte hij buiten zichzelf van woede Hij wierp zijn vader eerst met eenige blokken hout en goot daarna de nicotine over zijn gereedstaande boterham Doordat de vader dit tijdig ontdekte was erger voorkomen Voor de rechtbank verklaardti de zoon niet de bedoeling gehad te hebben zün vader te dooden De officier van Justitie achtte echter poging tot moord bewextti Het optreden van den vader noemde hij gruwzaam doch dit gaf den zoon niet het recht te handelen zooals h gedaan heeft Spreker eischte zes jaar gevangenisstraf De verdediger meende dat hier sprake was van een poging tot zware mishandeling en verzocht de uiterste clementie alsmede ontslag uit de voorloopige hechtenis van den verdachte De rechtbank wees dit laatste verzoek f en bepaalde de uitspraak op 19 Nov Kerstpakkettenverkeer mojjclifk is BtllEIUID NHHaU AND8C KULTimR Het AamrUmmU van VoUavoorUchting en i imalan deelt med Herhuumu ia gebleken dat personen die zich iiebben aangemeld voor het lidmaatschap van de Kultuurkamer op een zear ongewenschte wüie rwlame maken met dit Üdmaatachap Veelal geschiedt dit door pp het briefpapier te aanduiding Ie stelkgi lid van dt Nederlandsche Kultuurkamer Deze mededeling is op de eerste plaats onjuist faüftzien geen der aangemelden nog sla lid is toegelaten NienMIBd is a rhelve vooralsnog gerecbtild zich ala lid uit te geven Bovendiefi ia de vermelding van het lidmaatschap echter overbodig allen die werkzaam zijn op het door de Nederlandsche Kultuurkamer bestreken gebied zuUen inunen lid van deze organisatie moeten zijn Het lidrnaatschap der Kjultuurkamer is derhalve voorwaarde De Nederlandsche Kultuurkamer acht het gesignaleerde misbruik uiter mate ongewenscht en zal niet aarzelen zoo noodig met kracht tegen de betrokkenen op te treden UIT DE PERS Gelooven trouw blyven doorzetten In Volk en Vaderland van deze week publiceert de leider der N S B een stuk onder 4en titel Ge looven trouw blijven doorgetten Na een opsomming te hebben gegeven vdn hetge n zich gedurende de mobilisatie ip 1939 en 1940 alsmede in de Meidagen van 1940 heeft afgespeeld zegt hij o ni Sindsdien zijn ïVi jaar voonbij gegaan en m dien tijd ia het met ons volk nog steeds bergafwaarts gfgaan hollend Wat de gevluchte regeering niet aan goud naar Amerika had verscheept of zeif medegenomen werd door Duitschland gevorderd De voorraden verdwenen als sneeuw voor de zon door gccontroler jde en oncontroleerbare aankoopen Veel van wat moeizaam in reeksen van jairtn was optèbouwd ging te gronde Geest en ichaam het hart en de maag zü werden hunkerend Toen wird aan ons volk de grootste slag toegebracht dien het ooit moest aanvaiiden n de oorlogsverklaring aan Japan die in korten tijd de bezetting van geheel Indië ten gevolge had Dat w s te danken aan de activiteit van ie givluchte heeren m Londen Hoe vct l dlUigtmigB jaP on yallCwdaattMi mand onzer Van het Nede iand sche imperium met inbegrip van het moedei land is sindsdien geen vierkante km meer onl ezet Dan voert Duitschland da arbeidsdicnstplicht in voor alle bezette gebieden en tienduizenden en nogmaals tienduizenden worden gedwongen hun gezin hun vaderland te verlaten om in den vreemde te werken a er dan op gewezen te hebben dat de Duitsche weermacht rekening moet houden met de mogelijkheid van een Engelschen inval vervolgt Musscrt Het Duitsche bestuur kan zich beperken tot het in verdediging bi engen van de kuststrook en zich niet bekommeren om de twvolking die daar woont Die bevolking zou dan tusschen de strijdende partijen komen en vernietigd worden Om dit te voo komen daarom zijn nu maatregelen van eva cuatie beraamd door de Dnit iche bezetHflgsoverheid in samenwerking met de burgerlijke autoriteiten Natuurlijk zit van beid zijden de wil voor om deze kleine volksverhuizing zoo min mogelijk onaangenaam te doen zijn Niettemin zal dit voor tienduizenden een groot leed en cen groote opoffering zijn Dit staat nu weer als nieuwe bep ioeving tegelijk met don zeer moeilijken winter ons volk te wachten Wat wij te doen hebben is dit ons niet van de wijs te laten brengen oni nationaal socialisme trouw blijven zooals wij dit op leven en dood waren tot Mei 1940 wat ons kwetst en dat is fceel waf en wal ons hindert en dalt is nog meer beschouwen als iets dat ovwgaat dat wij ook nog mede moeten nemen in onzen zwaren bujtzak en bovenal trouw en ee lijk met elkander staan als een geheel in de N S B de eenige strgdformatie daarop volk en vaderland rekenen kunnen Wie de N S B verzwakt valt het va derland in den rug aan wie de N S B venterkt doet het beste wat een goed vaderlander doen kan Zoo is het ook al begrijpen itonderdduizenden dit nog niét jo al denken zij dikwijls hei tegendeel Er zijn vele Nederlandeis die meenen dat een overwinnend Duitschl nd pvn Duitschland zal zün dat andere volkeren en speciaal die welke tot de Germaansche volkercnfamilie betiooren wil knechten Teekeniiiaaii aac Ik geloof wat de Führer mU ge schreven heeft n l dat hel lijn wensch is dat de geest van mij en mijne ka meraden zou vaardig worden over het gaiicele veft wa de geest van mij en mijne kameraden ligt duMel m klaar in iae b onnen en in den tekst van mun redevoering op den Cktuds berg die aso juist als bt diUTe v schenen ia Ik gelaof dat de fSSat en de duce na bet kwlsjewitme en het AmerikanisBne te hebben overwonnen bier een r tvaardif Europa xollen makai waaMn ied r volk in vr heid zil kunnen leven tof heit yau allen die bet t ttng van het algemeen stellen boven het belang der onderteelen Wü bd 9uden het geloof wü blijven trouw wy werken door onverstoax baar stoer Het nationaal socialisme is todi de nige mogelijkhekl tot herrijzenis van ons volk in een nieuw tn beter Eurc RADIONIEUWS Battniat 1 KcvtaNt K vank M I iSii u 7 U Kladwkortn uit vcracbUltnd Jaadcn r J 1 30 BHO Nl uw berlckt i 1 W Dieren kUkcn o MB ar 8 M BNO Mleuwrsbarlchun i M jemitAt voortfracbl i M lajaa gr SJM Vrooltik afwIaacIlBg van zang eii apel gr 30 Spi a vaa den daa opn S M VrooUJIi alwIaaaUag vaa apcl en una lO M Gerard van Krevelen en tttn orkest 10 30 Bent U het er iilel mee oi na een praatje ov den Zaterdaginoigen 10 S Orkest Joan JUncé 11 30 Viool en plano 12 00 Almanak 13 0S Klaai van Beeck en zün orkest 12 45 BNO Nieuws en zakelijke berichten 13 00 Herdenking van Paul Llncke i geboortedag gr 13 De Arbeidsdienst In DultachUnd 14 00 Planovoordraclit 14 30 Europee che tUdachriflcnachouw 15 00 Bonte middag te Goes ja 45 BNO Nieuws zakelijke tn beuicberichtrn 17 00 Jan Hrnsen a dameskoor 17 30 Woeker luisterspel 18 00 Moleonikwartet en solist 18 30 Theo Uden Masman en stin dansorkest 10 00 Als ik t voor t zeggen had 1S 15 Planosjcl 19 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 BNO De wereldmeening uit den aether geplukt 19 50 Een Hanzestad op de Veluwe reportage Vauf 20 W alleen voor d radlo centniles die over een lltnverbinding met de studio beschikken 20 H OmroepEyinphonie orkest opn 2120 Kleine composities van groote meetteis gr 2145 BNO Nieuwsberichten 22 00 Ontmoeting met gr 23 00 24 00 Filmmelodieën gr BILVEaSUM U nifi M 7 J 7 40 Zt HUversum I T 0 Oclitcndgymnasilek 7 50 BerlUnaeh Cpcra Orkest gr 800 Brandende kwestie lezlng opn 8 15 Eén kwartier oiUest Igr 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 40 S mphunle orkest gr 9 00 Kees Veenlng en zijn gezelschap opn ait Voor de hul svrouw 8 30 Kees Veenlng en zijn gezelschap opn 1 10 OO Godsdienstige uitzending 1030 Kamermu iek gr 1100 Voor e Jeugd 11 20 Kinderkoor opn 11 30 Componisten dingeeren eigen wt ik gr 12 30 Programma overzicht 12 35 Plano oürdracht gr 12 45 BNO Nieuws en zakelijke betichten 13 00 Met de Texelsche visscheis op stap reportage 13 15 Hef groo e Oinroeporkast opn 14 00 CodsdieiuUga uitzending 14 JO Goolsch sti ijkorkest en solist 15 10 Voor de Jeugd IS Ofl Anajsementsi oikest en solist IS 4i BNO Nieuws en lafccltlkc berichten 17 M Voor de binnensclilppers 17 5 Adalbert Lutter en it n orkest gr 17 Sft Het Arbeidsfront roept U tezamen vraaggesprek 17 43 Orgelspel 18 M De W A btstaat 10 Jaar 18 15 Orgelspel 18 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 Spiegel van den dag 18 50 BNO Gronlngsche praatje 18 00 Groeten aan Nederlandsche zeelieden ISJO Nederlandachc volksklanken Vanaf 30 19 alleen voor de Radlo Centraiea die dver cen lynvei limdlng met dr studio besciiikken 10 18 Van de eene meiod e In de andere gr 1145 KNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Militair overzicht 11 10 Avondwtjdlna HiHIIIiÉ GELDIGE BONNEN Artlkal Boa Aantal t m Aardappelen 56A 2 kg 7 Nov Aardappelen 56B 1 kg 7 Nov Aardappelen 57A 3 kg 14 Nov Aardappelen 57B 1 kg 14 Nov Beschuit br of geb 56 7S ar 7 Nov br of geb 57 gr 14 Nov Bloem br 427 428 426 430 70 gr 38 Nov Boter 90 129 gr Il Nov Boter 2 1II i Vl en 3 61 3 62 4 61 res 125 gr 11 No Brood of geb 56A 40O gr 7 Nov Brood of geb 568 50 gr 7 Nov Brood of geb 57A 400 gr 14 NOv Broc d of geb 578 50 gr 14 Nov Cacao 3 65 4 65 res 150 gr 23 Nov Bonnen u leveren bii denwinkelt van I tn 7 Nov Chocolade S6 57 10O r 13 Dec Gemengd meel 423 liS gr 28 Nov Gort 4ÏI 125 gr 28 Nov Havermout 420 129 gr 28 Nov Honden en Kattenbrood 1 groep K 114 A 10 kg 30 Nov Jam 418 500 gr 28 Nov Kaas 424 425 42S 100 gr 28 Nov Kolfiesutrofaat 400 250 gr 28 Nov Melk 58 1¥4 1 7 No Melk 57 m L 14 Nov Muisjes of boterham strooisel 418 300 gr 38 Nov Petroleum EAkaart 03 2 L 8 Jan Peulvruchten 419 126 gr 38 Nov Puddingp verm enz 433 100 gr 28 Nov Rijst ♦ 4 8Ï res 260 gr 28 No Rundvet 58 100 gr 9 Deo Sonnen inleveren bij denslagei van 4 t m 7 Nov Scheerzfeep M 45 gr 31 Dec Sigaretten dames R 1 rants 7 Nov Suiker 417 1 kg 28 No Sulkerwtrk 18 8 100 gr 12 Dec Tabakskaart ft9 1 rants 7 No Tabakskaart S7 1 ranU 14 N6v Taptemelk W 1 L 7 NoV Taptemelk S7 1 L 14 Nov Textie k 3e serie 21 t m W re3itielk 3 aeri behalve bon K Vleesch 5 A 100 gr 7 Nov Vleesch 563 50 gr 7 Nov Vleesch 67A 100 gr 14 No Vleesch TB 50 gr 14 Nov Zeep Alg 412 en N Eenhz Ï4V2 4 35 gr 30 Nov Huishoudzeep 41S en N tezamen stuk 80 k SO gr 30 Nov Wasch of zeepp 413 N waschp 250 gr 30 Nov Toiletzeep N 78 fr JO Nov BrandstoffeB Gen Anthraèiet XI 1 Eenh 30 Nov Geo Turf XlfiOatuka 30 Nov 3i andst krt BV 01 t m IS I E nh U Dec Prsndst kn BV 06 m 08 1 K nh 7 Tth Kookdoeleinden 01 02 08 04 en 08 KP 1 Eenh 80 April BONNEN bcteeluBen vomImI mils er $ eM is f Zor t voor tfeld I Stemt Winttrhulp I Giro S553 FFICIHLE LANOBOUWMEOEDEELIMSfN voor ie Province Zuid Hollatid H T HEUREN VAN ttRASLAND siwaartalu iftan Thans Éu nagtnoeg alle feoraaniseei den hun aanslag voor het i s c i e l gi l ind ontvangen hebben komt het I lSi geweiischt voor de aandacht te vcsllreSop het volgende Wanneer men van meening is ten bM rechte voor scheuten aangeslagen te zijC omd ii de toestand v nn het bedrijf of da aard xan hot gmland een ichcuren to laat k in men tegen den oai alag In b p ro komen door het Indienen van eai bczwaiirschrift bij de Commissie van Ba roep bestaande uit den Productie Conv mUsarn en den Provincialen Boerenleider voor Zuid Holland DU beiwaarsehrift moet binnen 10 d jen na ontvangst van de lastgevtng t 4 scheuren rorden ingezonden aan dè AS dceling Bodemproductie van het Biiregil van den Voedsclcommissaris voor ZuidHollnnd Anna Paulownastrut 23 te dea Raag Hel bezwaarschrift wordt lecbts in b handeling genomen indien voor tedere Are w iarop het bc wajrschrifi betrekkingheelt een bedrag van 10 cent wordt g stort op postrekening itO SOS van daLandbouwCrlsis Organisatl voor Zuid J Holland Tegelijk met het bezwaarschrift dient bet bewijii van storting t worden opgolODden wordt het bezwaarschrift toegewezen dan ontvangt men het fastorlf bedrag terug Sebampramie In varliand met de pramie wordt bat navolgende speciaal onder de aandacM gebracht Op de laitgevlng tnt aeheuwn staat als datum waarop uiterlijk gescheurd moet zijn vanneld 15 Maart 11 43 Men boude er echter rekening mede dat dit de uiteritc datum is waarop men ge scheurd moet h Mwn wil men nlat bi overtrading ilJn Wenachi men de alia pramta liind ƒ 100 per HA t ontvangen dan dient men voor 1 Deeember 1 4Ï gescheurd te hebben Slecht 100 dus de halv premie wordt uitbetaald als gescheurd wordt tusschen 13 December 1942 en 19 Februari 1943 Heeft scheuring plaat tusschen 15 Februari 1M3 en 15 Majrt 1943 dan wardt geen premit ultbeiaald Is er op 15 Uauit 194 i nog niet gescheurd dan worden strafbepalingen toegepast als scheuran voor rekening van den chaurplichtige boe e en exlra hóoileverlng Overdrastit sohaurpllcht Overdraolii van scheurpiicht is In bijzondere gevallen mogelijk Degene dia 7ijn scheurpiicht wenseht over ta dragen dient e n desbetreffende aanvraag In te dienen op een bij den Pl at elij ren BuicauhoBder verkrijgbaar formulier en wel direct na ontvangst van de laatgeving en onder opgave van reden met vermelding lan dengene die de scheurplichi van hem overneemt Overdracht wordt slechts toegestaan blnnan da provincia Wordt overdracht toegeataan dan ontvangt de overdrager bericht dat hij van zijn verplichting tot scheuren la vröcesteld en de üvernemér ontvangt een lastjteving tot cheuren voor de oppervlakte die hij beeft overgenomen Slerlita liet bericht als bovenbedoeld omslaat de overdrager van iijn verplichting Er beslaat gelegenheid om boven de nppervlalite die m ii verplicht i te scheuren voor eigen gebHuik te ïcheuren en hieritp voederbieten te verbouwen Men ontvangt rails de e nppervlaltle aan den Plaotselijlien BureauDoudcr is opgegeven opk liiervoor de volle prerfile eew clcifcurywordl lKen héëfT birvöör Iteeld een aanslag van H A en wü nu wat ruwvoeder telen vuor het ce Aan den Plaat elijlcen Burciuhouder kan d in worden opgegeven dat bnven de verplichting van H A nof 1 H A wordt gescheurd voor verbouw van voederbieten Men teelt dan i H A voederbieten ea on v mgt voor 1 H A premie Baniin veer het ashauran Er IS voor d maand November nog een beperkte hoeveelheid benzine voor het scheuren van grasland beschikbaar A iu vragen voor benzireeroocten op niode PL formulieren uiterlijk 10 NoveaffBïT ngedlend zijn hetzij rechtstreeks bij ons Bureau Anna Paulownaitraat 32 dan wel bü den Plaat elijken Burcauhoudcr DE VOFrvSKLCOMMIS SAmS VOO ZUID HOLLAND t OFnCIEELE MEDEDEELINGKN voEDEnnmTBN voon konmmen Rovnana De Provinciale Inkoopcentratc van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland biengt terIwnni van belanghebbenden dat de konijnenhouders 10 de steden s Gravenhage Rotterdam Leiden Sciiiedam Delft Dordrec i Was senaar Rijswijk en V ooibuig in de gelegeotteid sullen worden gealeld om voedefbie en voer hun konijnen U betrekken ZUkunnen zich daartoe vervoegen bij de erkende ruwvoederharttlelaren en de erliende kleinhandelaren in hooi en stroo In bovengenoemde steden De prijs waarvoor de voederbieten kunntsi orden betrokken zal bcboudens gocdkeuilng door de betrokken autoriteiten woeden xastgesteld op maximaal 3 cl per kg De alnemnrs dienen bij fael d n bestelling hun perirfionhbew s av van hun te leggva r BENZINS VOOn HKT ECHItlREN VAN GRASLAND Voor de maand November Is een kleine hoeveelheid befuune becchlkhaiir voot h t scheuren van grasland Gezien het geringe kwantum la hel kakaoo spoedig mogeliik een aanvrage vo irbenzine in te dienen e De aanvragen dienen te geaehleden np een ro id PI ormulier bü den Haalaeltiken BuieauhoUder verkrijgbaar Op fic anvrat e moet vermeid wordeit Voor het scheuren van ha oppee Vlakte grasland De formulieren kunnen ingeleverd fordm U den Plaatselijken Bureauliouder of w t opgezonden aan Bureau Voedselcommissarl voor ZuidHolland aldeeling GiondstotteB Anna Paulownaïlraat 22 Den Haag en moeien uiterlijk H November In ons bezit tin Poiraulleien die né dezen daiuni blnneokomen kunnan nlat meer in bchaiMlai9 genomen wordon LANBBOrWWEBKTlIIOaWOlSTntBlITnl De koopvergunninsen EN voor nieuwe landbcaiwweiktuigen welke door het Rijksbuieül o o Voedselvoorxlenlng In OortogiUid d Kui he nijksbureau voor de Metalenverwl Me Industrie sedett 17 Februari 1942 wHKa vei trekt zijn met Ingang van 15 DeoemBW UM2 vervallen voor zoover tenminsle geen andere geldigheidsduur slaat aaiigegcvon Is wei een s ldiatM is uur op de koopvergunning aangegeven dan Wijft deze laaLsle dauim gehandhaafd VOór den vervaldatum van de koopvergunning moet net werktuig in het bezit zijn van den gebruiker wiens naam op de koopvergunning aat aangegeven De bedoeling la dat gebiulkera v iandbouwwclklulKen de koopvergunnlngen slechts afgeven tegen In onlvan tneniing van het desbelreflende werktuig oodat op den vervaldalum van de koopveigurinJng de leclvlhebbende gebruiker ook daadwerkelUk lH hel bedt la van het werktuig Voor verkoop door fabrikanten en Importeurs aan handelaren dan wel vodr wederverkoop aan handelaren bll ft de koopvergunning EN ongrlliiilleeid geldig HST Honldredaeienr J O Weyalei R er a Chef redacteur voor Gouda on Omsiieken f T ÏNeMr Gouda VerantwoiirdelUk voot do dvarlcnuet L AkkeridUk BaManlaaL UKgeelilar N V Hollerdamscn Nieuwsblad Rotterdam