Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1942

VRIJDAG 6 I OVEMBER 5 MEMORANDUM De wenich van een ieder Is hraod dat imafcrttlk s w wetoani twens Degene die Vr dagmorgen onstreeks 9 uur op de Markt eco lederen Terry aadeMali heett gevonden wordt ver zocht dit terug te bezorgen bg A Sterk Voorwillens tS3 Gouda Meisje gevraagd boven 17 jaar fJ Bee ï al w p Oeiteiir ti CoiirmleDliezoriir ffeoraa Aanmelding tusechen 9en I uur aan bet bureau van dit blad Markt 31 MveMiiMlitlilail BT BVBOPaBSCV JaUOOVBBBOND Kéa tUdaehUft vodit de Jeugd Op de weicelUkache perseonferentle voor aportjoumallsten op het departement van VolkavoopUehtlns en Kunatcn te sGraven tijitfe hield de heer H A Goedhart leider van het bureau persi eorganiaatle van de afdeeling perswezen van het departement van V en K een Inleiding over het Europeeach Jeugdvertmnd In z Jn functie van kompaan blJ den Nat Jeugdstorni heeft de heer Goedhart ala vertegenwoordiger van Nederland op de verleden week Id Rome gehouden é nte btjeenkomat van de werkgemeenschap pers film en radio van dit Jeugdvertwnd dealgenumen aan da verschillende tieapraklof en en Iwacht hierover thans ecnige nadere mededeellugen Van M tol 17 September IMl wwperden In Milaan de vlaggen van Europa De Jeugd uU bUna alle landen waa daar tezamen gekomen om te atrUden om het kamploenBchap van de Kuropeesche Jeugd Pe Nederlandsche Jeugd h eft gevochten als leeuwen en de resultaten hiervan ztjn u allen bekend Het Is de teak van de sportJounuUaten om dit de jeugd van Nederland duidelijk ta maken Alle uitblinkers op aportgebled zoowel Jongena ala meiajea moeten zich aanalolten l ll dan Jaugdstarm want alleen door den Jeugdatarm zal het mafelttk sga zich te meten met de besten vaa gehaal Buropa Nu kwam aan deel dar Nadarl aadss li a Jauad btlaan het valfiad laar gal pokhaifiiias enLeiriing MntflUM Aanmelden blij voorkeur tussclien 10 en f 12 uur Hoogewal 13 Den Haag Confectlebedryf vraagt een geroutineerde KlIipStSr kittderconfectie zeifst kunnende werted Aaam Ridder v Citsweg 69 Goud Heden overleed na laren ven gaduldtd fedracen Uiden ÏHH ttvn Vedor iMdat en Zwater AABT VAN VRfeUHDIGKN Weduwnaar vaa Oaatle Ovaredwler llB daa audardaaa vaa H iravenhaxe van Vreumüifen en ZMtn itie vea Weumlncea Plat van VroumlafeB C Hakman vaa VrcumbKen Waaaenaar Mevr If O van i Vreumingen elievenln e ir A C tenISuMe van Vreumlnftn Dr A tM landeGouda L D van Vreumingen Sr t van Vreumingen Stolteri Beek bU Nijmegen W 8 A WUnend van Vreumingen J C WUnand Gouda C J Bokhoven van Vreumingen P Bokhoven K P VermeU Botterdam Ca OvereUnüer Gouda November 1M2 Hulie JuUaoa v Stolberg Verzoeke geen bezoek De begrafanla zal plaaU hebben Maandag November a te uur M mm op de Algemeene Begraafplaata Ie Gouda UITSTEKEND PANNEKOEKMEEL OP uw Uw kruidwilar varttrairt U tagan bilavarlng van Twa Gerlbonnan Mn pak t 500 KOOPMANS GEMENGD MEEL GruHwima DH maal la gafabrloaard van gortbleam ragvarlngitorwaUoaffl an rlJi blo m n haaft aan hooga voa dlngiwaarda Bereidt ha beslag met gebruikmaking van glit of bakpoeder Rijwiel lampen Heeft U V met voldoende naar Uw zin laat on Uw verlichtina dan nazien U lirllgt ian vnMr voldoende llclit TeveiM voor rijwiel reparatie It nog tteedi Uw adraii Theo Peek Oouw 3 5 Telefoon 2314 Repareer niet zelf Laat Uw Huithoudof induitriemachine vakkundig naden door THe RICKEN NAAIMACHINENANOEL Zoutmanairaal 4 Gouda Oedtrieileii NmMmi f u 1 kent nze zaak l tJm£iM m ha iC Oosthaven 19 Qouda Telafoon 23 2 usseuu DOUWE EGBERTS Neemt op Uw TAPTEMELK bonnen voor een dee TAPTEMELK YOGHURT dan krijgt het lichaam meer nul Aan kalk eiwit en phosphor dus Meer voeding NEL DE Gevraagd v spoedige I Indicnsltr Montetiïs IK BEN NEOERLANOIr MET HART EN ZIEL EN IEDER DIE DIT LAND KAPOT WIL MAKEN ZAL IN Mij ZIJN CROOTSTEN VIJAND VINDEN MUSSEMT 1 ♦ DE TOEKOMST VAN NEDEMANP een brochure van Mussert waarin opgenomen een rede van Hauptdienstleicer Schmidt van n Auguitut 194a PrIJg 10 eent hkiitiiinlito leveren wy U een zoo best mogelijk product van Firma s en Handelsin rkeii t m INKEL VAN OER VEER S KleedinglMMlrilve ooor alle Ueeding N V DE G0UD5CHE 5T00MBLEEKERU IUSr5iNÜEL29 TELEI 2600 C C UDA CAFEINSUUAIES focr Voor intichtingen NVREEDERU DIEU5EL C G VAN bER GAPDEN GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT OtNMAAQDELFT LEID£N TEL 3I52 3I6I Pf s betreffende deze L W MSSé iaEIWBS 9S aOU0A TEL W wende men zich tot ons Bureau MARKT 31 Tel 2745 iW a ml M W i m Mi rtnl aolt II n I aaaairtiat m aaa da liceMa KIÉ muSVMM HOE NUT Br aur awf a W adMaa aaa witaaOa iljii ta taaaaa wMiwn Probeer on brood eent en die wMiich U inettM nnali W C VAN OEL Jr IV Of UUOHHIIIIMUUK imiECIfl daad vaa i aaiiiu ariaaea nt at t IL U us IWAUtUHl VAM LAJSUEM Ift A M A aABON VAM BOBTZXLAIB VAN LOCNEN h OLTSBSN lOad Oama L 1 OOUI VAM rBOOSTWUK De 80t Iflaowendtitr Jht Hr U VAM A9CH VAM WUCK A nM NOBVCR bt BBAUW Amatardam WVk Ml OiniMedf VarilraM orMiiMaa N bi gat i a d daposllo Wg i rt i m D haeran P vaa der Uade te Ooodo Kteiw 9 112 B G W C Toa Oorlh Ereo Ie WoddlB tfg a B Oe Directie B DEBFAUFORr N C DfcRUYTtR Voer LII Brandkasten en Siote fabnek N V liZERKANOEL P RONO Pz 60U0A P DE ORUYTER Pin N V Goud ¥ r agt flinke energieke WERKER om all verkeeper opfleioW Ie worden Leeftijd 18 25 jaar wonend te Gouda cl omgeving Aanmelding Dinsdagavond 4 30 6 uur UWMAAG TEVREE OOnANTOOI HANQClSONOfRNCMiNG I 4 Kld FOMIUS 4VI Prima banvrV BRIKETTEN te koop Branden ca IH u 1 f 475 per lionderd I Wctli Ventewcg 86 i JaHoogendoom Nog 4 weken aaal PeperetraattO Oewda fi Cn Vrrfcoo J Welhoaat poolt heeft St NICOLAAS met tulke moellljkheaen te kampen gehail ais voor di viering van zijn verjaardag in 1942 Maar dit jaar Is zijik jaarlljksche Inkoopreli reeds Ibans aoogcvangan zoodot de Sint tuitlg il n kews kan bepOiciL WU ADV1S££REN U het goede voorbeeld van C SINT op te volgen en ook nu reeds Uw kauit van alles op iBeubilair gebied Taxatie van inboedeli Sleadaaan hulaleaolfclideal uit onze collectie te komen maken een collaclis die er ondanks de tydtomstondlghadan no9 i4a magl Tl Vi rt St Niec ocn G oH ioto nattlg W4 blodM U Lttx u HuishoiideUlke ArtikoUa SPZELGOSDERZN DAGELIJKS G£Om IO VAN 9 TOT 6 UUKi TH ALLEBRANDI Repareeren en vermaken van alle soorten boii hMfepk N Hairtkanip R d js l eilhstr 2 J E GOUDSCHE BAZAR KLEIWEG 78 TEL 3418 GOUDA VOOR nCX WAT WILS Jaagd vartacenwoordlgd flcieel orgaan van den N V B die atandpunt ultaensette ten aanzien vaaaepra Ieem eenlgen tUd geleden In i ÏLkrollek gepubUceerd onder den tliel J euvèl der Invallers um Spfeker gaf téa uitvoerige ultprn aan de hand van de hierover r spelregels en merkte hierbij op dat M standpunt van hen die van oordeel J dat door de vereenlglngsbesturen f u daar vrll onsportief wordt gehaniifW toepassing van het reglement niet deelen Persoonlijk had spreker dil JJJ nog oiet ondervonden dat onsportieivjj gehandeld waarbij spelers Tt St het veld verlieten om zich door T krachti n te laten vervangen Wannee derdaad van dergelUke handelwU e T 0 zal bltiken te zIJn dan la er cheldsi echter die geval voor lïltii kunnen ingrijpen en zal het Si o ik nog die maatregelen welen e J die noodig zUn om dergelijke onjuis aUnden Voor da toekomst te verhlnO V SPORT de gahaala moeten ztta liet coagroa ta Boma weru offleleel gaopeud doar den vtce commandant van de C I L Bonamicl De eerste dag werd besteed aan de bespreking van hetf Europeesche JeugdtQdschrlft Nieuw Europa Dtt blad zal om de twee maanden vera tincn en hieraan iullen alle lauden hun medewerking ver leenen Een belangrijk LieaUilt Is dat het blad In alle talen van het continent zal verschijnen dus ook tn het Nederlandzch NkSSti BW Op het gebied van de radio heeft het uiopeesehe Jcugdvertiond een apeclaal ladio ullwlsaellngaprogranuna uitgewerkt en aan caomen hetwelk den radio omroepen al worden aangeb den In dit radlopro Kramma llJn alle luropeeeche landen Ingedeeld In da practUk zal he dus TlWrop neerkomen dat Nederland op bepaalde tUden Dultsche Itallaanache Spaansche en andere programma s vxwr de Jeugd uitrendt terwtll daarnaast dia landen Nedarlandsche programma a zullen geven Ook tan aanzien van de film Is liealoten te komen tot een uitwisseling Men achtte het technisch nog niet uitvoerbaar om etn aoort Europeesche Wochenachau te maken over de Jeugd doch wel Is bat mogeiUk gebleken documentaire Blms van eigen productie uil ta wisselen vrr BB itaaticoubant BIJ beschikking van den aeereUrU 2J van Opvoeding Wetenachap en J n bescherming is benoemd tot Itloe uei aan RHB S sBerlogenboseh C wonende te tbommel en Is Tut lasraar In vatten dienst aan i ji TSntiausan ï H BannUr Ihans laarssr aan dia Hieruit bl kt dua vrel dal da wwkgameenschap pen frtm en radio In Rome goede reauiuten haa baralkt resultaten welke mede sullen laktai tot de vereeniging van Jong Buropa at anel vaa lavneara Vervolgens werd bal woord fagaven aui Ir A van Bmmenea h o ot d r a d aetauf van da aportk oalak l al melaA het s I Ber Het op In den janvalsge luehtmach jteund w geveditss invallen ie boveninfensche met aM itceds in ten vyan dit gebied JetvUegtui Te sul op 5 Novdiüe bedr aan weers vijandelij ten Ooste eheeten amigevaxl Hongaars tivier en luketi oev Iteunpun gcheidene pi are en 1 fcn buit De luc VyandeliJ voertuig et statio des nacht oosten va een plaa tigen vy I veehtsstell nomen en 8 machin buitgemaa Op het macht pen booten tot een luchta leeringBva digd Ge l tten m lnent vaBiansks BiansksItflte IJsz Mn 6000 t ken gebr ichip wer Duitsehe kebben t epantse ia het geb iroeh aan narde de ten druk aiinderde Geveoh anvallen le plaatse eland BER Romme li nemen et deze ermiddag 4 n huidt Egypte Men 1 op het f leslaagd is te mak Wide vfrd puitsche ding hte mans niet PsteUen landelijk erlengd Ingshnie t Ooit tha gnsche Egypte steeds JP bereik ensief g gniand in w de Eng wacht n Berlijn den n og in Joogle va S altler v fni aan Mrscha nn hy erHjnsc Jooral op e tjjnoo Worpen g8tuk m Dit lu sle E oei ï Wvoerd iS Iam men nszms I klaan MaT enEn