Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1942

1943 OUBANT BMwat MAItKT n rKLBt HM roMtekealiif MIM Cbefradteteurt r TUETER OoiKt Het ofp rhttvel der Duitsche weer jdit ci t t d d Vnjctag mede Ju d n M c tor Toeapie zyn m zware IV 1 K vtchtra wllke door dej yaUTifchl op doellTtH ndo wijze gcittund iverd talrijke vijandflijke fytii Vi Mhnicn genomen n togfn ijjova 1 jfg laigen In hpt gebied dn jtbo I f reh zun Dui fe en I 1 meniSth iivepen m samenwciking gfdwlmgen gevechtsvliegcrs nog l J in di n val tegen een Te Sldi ügrad bletf de gewditsacHt 5 No mber beperkt tot een leven ii bcdtiivigheid van stormttoeijen iia weor kanten en afwcej van enkele tatttdeiijke aanvallen De spoorviegen KI Oos n vin de Wolgd werdm d n jibetltii tlag door gevechtsvlicgeïs unjtva UI Aan hel Donfront tio yltr Bongfdische stoimtroopen over Ai Iiïier PI vejnietigden a in dtn Ooile fejkwi I v r vt rscheidine vijandelijke deunpunttn tn J4 id ematlen Vtr lehciden stukken gtsthut alsmedt ware ti liohte mfantcru wapenen wtrtm bui gemaakt De lu hlmacht ij £ ed aanvallen op rtandtl ikc stellmgel Wtoi colonnts owtuif n tA Züidtn valLOstasjkof BcHtition Oitiasjkof werdwCcrdag en du nachts geborabardcerd len uid ft n V Tn het Ilmenmeer werden bij m pldal cli ken aanval te tn knch ijfn vij mdelijken tegtnstand 17 j e techtist Hingen stormend erhaind ge nomen tn 9 stukken geschut alsnitdt Bmaehmc c weren en granaatwei pers builgemiakt Opbft Ladogameer bracht de luchlBWclit iin sleepboot en twee viachlbooten tot zmken Een kanonneerlxiot sn luchtafweervaartuig en 6 ra i uiIferingsv idi tuigen werden bo hd lijd Xrt veehtsvliegtuigen en Stuk i sKttcn met goed gevolg het bombardtment van Moermansk en d n MoerBi nskspo rweg voort Op de Nwird Iflke IJ 7te werd een koopvaardijAclypWi 60W Ion door bomtreffers tot zhbn grhiacht een vru groot i rach hip ivcrd zwaar beschadigdDuitjChe en Itallaansche afdeelingenlebben gisteren m hevige gevechten depmnOterde formaties van den vijandhbet gebied van Foeka en Mcrsa Maheh aangevallen Tegen den avolidlliirde de slag tegen den aanhoiulenleg druk van den vijand met onver loderde hevigheid voort 1 üevèthlsvliegtuigen hebben overdag anvalltn ondernomen op verschillen feplaitsen in het Zuidoosten van En ptand Eeretatclen der gevallen in het hoofdkwartier van het VnjwilUgerslesioenNeflerland m Den Haag Deze eeretafclen waarop de namen der gevallenNederlandsche vrijwilligers aan het Oostfront zijn aangebracht werdenZaterdag 1 door luitenant generaal H A Seyffardt plechtig ingevviid Doeeretafelon met in het midden een medaillon voorstellende den geheimden kop van een frontsoldaat met daarboven de opdracht Aan onze gevallen kameraden f Polygoon Wcyer mitzubnngen JTuden haben nicht z erscheinen i Den Memepflichtigcn witd das Pahr feld 3 Klasse gegen vdirzeigefl der ahrkane bc i Meldufg zujruckerstattet Sie erhalten ferner bei emer Abwesenheit on Wohnort von mehr als S Stunden em Zehrgeld Den Haag den 26 Oktober 1942 Der Reichskommissar fur die besptVten Nieder andischen Geblete Der Generjilkomm ssar fur das Sicherheitswesen gez R ADTEï r S SJGfuppenfubrcT und Generalleutnaret der Polizei DE HOOIKIST IS HmSPAARPQT Zy bespaart stroom en gas Bezuiniging op gas en eleclhcileit bij het koker is even noodzakelijk aU bespa ng op het vei bruik van kolen Dit wil zeggen dat elke huisvrouw met over eg dient te werk te gaan zoowel m de kamer als m de keuken Onwil lekeurig gairr bu velen de gedachten terug naar de voiige mobilBatieperiode en er zweeft hun een hooikist voor oogcn waarvan zij de kwaliteiten in alle opzicliten hadden leerenw aardeeren ook al mag gezegd worden dat ZIJ dikwijls vooial m klein behuisde gezinnen een sta inden weg vormde Het behoeft dan ook met te verwonderen dat dit gebruiksvoorwerp In den loop der jaren toen de noodzak hikheid ervan steeds minder werd p den achtergiond is geraakt Nu de uiterste zuinigheid echter wederom moet won den betnacht kan het wel haast niet anders of aan de hooikist wordt opnieuw de plaats ingeruimd welke haar toekomt Dat wil zeggen de verstandige huisvrouw doet zulks In eze fSeriode waarin het ers belang is zoo zuinig mogelijk met ga en elec ricileit om te gaan indien men geen gevaar wil loopen strakj door afsnijding van den toevoer geheel zonder te zitten zal de hoaikist een uitkomst beteekenen Dit geldt zeker vgor degenen Sie tot nog toe hebben verzuimd dit huishoudelijk voorwerp een eereplaats in de keuken Ie geven Doo haar echter elk uur te gebruiken voorkomt men overschrijding van het toegewezen rantsoen gas en clectnciteit Nu tiïheid aat in dezen tijd boven gemak Brengt dus voortaan het eten slechW aan de kook om het daarna meteen in de hoo kist te zeltei Bieekt met de oude sleur en past u aan bii de eischen destijds Wikkelt wanneer u de spijzen warm wilt houden enkele oude kranten om de pannen Het is een eenvoudig maar probaat middel En wat m er zegt het besnaart u hot ongemak van rrri eventueele afsnyding van den toevoer De bezu nwing op het verbruik van as en eiectr citeit voor kookdoeleinden voor verlichting en voor verwarming IS een dringende noodzakeIiikh id waaraan g en enke e huisvrouw zich m haar eigen belang mar onttrekken Tuist daarom moe men de hooik st hans in eere houden Zij besnaart ♦ rr m en pa De hooikist is Uw spaarpot WA COMMANDANT ZONDERVAN VOOR DE RADIO Heden van 18 00 18 15 uur z al over den zender Hilversum II de commandant der WA mr A J Z ndervn ter gelegenheid van den Dag usr oudie WAi spreken H c ü t blukt dat ook d cfcenc n zich vcor dp keuring moeien aanmelder die reeds voor of tijdens dey oorlog geditnd hebben of door VVchiersat7d n i iellen in 1 e ERI UN OVER DEN VELDSLAG Jtommol IS evenals voorheen vrij m lernenitn van operatieve beslissingen W dezL woorden kenschetste men gs Niiddag m militaire kringen te Berlim m huldigen stand van den slag in Wple Men legt in dit verband den nadruk fhelfut dat maarschalk Rommel erin fslaagd IS zijn troepen van den Vijand te maken en op een nieuwe voorbe ile Vfrdedigingslinie terug te tïekken i che militairen verklaren naar éan ling hier an dat maarschalk Rommel JM niet alleen zijn krachten beter kan WWlen doch dat hIj daarmede ook de Widelijke ravitailleerineslinies heeft J l ngd terwijl rijn eigen ravitailleeT Winie tegelijkertijd verkort is l k hans verklaren bevoegde BerwKhe instanties inzake de gevechten Egypte dat de aanvallende Britten JJ steeds met een operatiet doel heb bereikt tenzij het doel van hun rWlef geweekt is 90 kilometer woesTOand in handen te krijgen De offers oe Fngelschcn hiervoor hebben ger noemt men in militaire kringen Wlijn onevenredig hoog waarbij 2 den mdruk legt op het feit dat de r In Noord Afrika ongevteer ter e van I oeka thans weer het r Ker van een bewegingsoorlog be ain te nemen een oorlog waar schalk Rommel uan houdt eq I ï onbestreden meest r is jk J l i jtfskundigen VMjzen e fM P HitliPe meer troepen in den l j oorlog in den strijd worden IwS des Je moeilijker ook het j stiik van hun ravitaiUeenng Dit IS ook de reden waaroiii steden voor den dag der Nederlandsche politie ziin ontworpen en zullen worden uitgevoerd door de politiemannen zelf Wanneer men kennis neemt van de verschillende ontwerpprogramma s dan beseft men wel heel duidelijk hoe goed dej politie in ons land de dieüe bojeekenis van haar opgave ondS ns volk begnipt hoe zii doordrongen is van haar plicht te dienen en te helpen En speciaal hoezeer ii doordrongen is van haar opvoedende taak ten aanzien van de jeugd Zeer zinvol wordt het essentieele van dezen dag Ijelicht door een affiche voorstellende een agent met een kind Hoewel natuurlijk een groote lijn iS uitgestippeld ou het gemakkelijk geweest zijn voor 5ê érgamsatie van dezen dag bepaalde dingen voor lie schrijven Men heeft evenwel afgezien van een schablone vicnng om den corpsen gelegenheid te geven eigen initiatief te ontplooien en te toonen wat er in hun midden leeft Moge ons geheele volk dit prachtige voorbeeld van de politie ter harte nemen Moge het z ch op den 14den November op den dag der Nederlandsche politie bezinnen op de taak die de politieman in alje bescheidenheid voor de gemeenschap verricht en dit tot uitdiukking brengen in een ruime gift gedeponeerd in de collectebus Dan zal aan den eigenlijk toch zeer mooien Hollandschen naam voor den politieman de diender nieuwe zm en beteekems worden gegeven g Maan op 7 06 onder 17 28 i Ki k iï icut n waaroiii l S f u Noord Afiika 11 J 7 met een betrekkelijk voeM P ope alies heeft NsVr hts een zee iker beslissing te hL i de Wilhelmstrasse Sr 7 f huidige gevechten n larbn naar men ve If trêp Duitsche de Italiaan h ï bMzonder dapper iu rf Evenwel echter zoo hVhH lenalotte na erop gewe tl n maarschalk Rommel t j feiJ reusachtig operatie tj AfrikTan glansrijke jauge shook woestijn aie J oeka van Welsr ch kt I Ei Alamem scheidt is aU zoodanig niet gcischen oftd nks hun strydte beschouwen Het doel van dej II reau InrlilM rldm votuil zulk or d oprtti rutUg i Tcm IkauK lltoctl nog Igs en n Wl Je Il DUDSCHE ï t I lr NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 9tai VIJANDELIJKHEDEN OP MADAGASCAR GESTAAKT Te Vlehy Is een officieel communiqué uMiegferen waarin gezegd wordt dat na twee maanden van fel verzet de vQandelUkheden op Madagascar z n gestaakt De Fransche radiozender op hel eiland zendt niet meer uit Op 5 November om 5 uur 10 heeft hy als laatste luededeeling de volgende boodschap ditgeronden De gebeurtenissen ontwikkelen zich met verrassende snelb id WU breken de verbindingf af Eenige uren tevoren h id de ouv ernucr generaal nog ver lag uilgebrifht over de hopelooze positie der verdediging Ambildvao had acht dagen lan ver e geboden en in den mcht van 3 od 4 Nov moest het stad e onder d druk var 2000 annvallende Fngelsihen capiliileeicn De opperbevelhebber dor Frinsche st dkracnfon op Mld a car hid van toen if nog slechte 27 Luicpee che soldaten ter beschil 1 mg In ov erIep met de regefrmg en wellens liet n ittelooze vm verder vei7cl h eft hij der hihe op 5 Nov met don vi ind ondcrhandelinEïcn g OiiTd om de vu mdeliilhedcn Ie stal en Het cominun que eindigt met een schildering te geven van het gcheele Verloop van d g strijd op Midagascar gelsohen uu daaromtrent be taat teBerlijn geen twyfel de NoordAfn kaansche havens m handen te krygenom van daaruit een tweede front teopenen j Daarentegen zijn thans de navitaif leenngswegen voor het Britsche acht ste leger langer geworden en voor de Duitsch rtaMaansche strydlkraohten korter Deze omstandigheid is in dezen materieelslag van groote beleekenjs en zg zal zich voor de Engelschen die hun kracht zoeken in massale aanvallen in sterkere mate doen gevoelen dan voor de tegenparty Het ravitSilleefingsprobleem is voor de Engelschen ongeiwitfejd grootej dan voOr Rommel s troepen GENERAAL STUMME GESNEUVELD D Berhinsche conespondeht van de NRC tPlefoneerl Uit een overlijd ns adveitcntiB m de Deutsche Allgememe iZei u ifg b ukt da He g nciaal van het tankwapen Georg Stumme op A Oc obt a n het hooid van zijn formate in Af iki is gt neuveld Gcner ü Stumme die diager was van het rid deikruis bij het ijzeren kruis was Padt ver angel van gtne aal veld niidiseiarK Rommel to n deze onhngs iLuigen ijd m zyn vadeiland dooibidchl In I gcnstell ng tot de beschrij mg der Ln4 ei ciie propaganda van de ge venhten in E yple mildde volgi na Nyj Da l igt Allehanda Den de eiagavond een B itsche oprlogscorresponden uit de woestijn dat de Mjmdeli ke Achterhoede op den kust w g oneiai ks hiar verliezen geenerlei all kon van bezwiikmg vertoonde en haa optreden veeleer op een stelselmatigi n telugtocht wees De rng lscnman brengt in herinne ripg dat Hommel volgens overeenkom igc me hoden en met de grootste handigheid verleden w nter reeds zulkr een teirugtocht ten uitvoer heeft ge l legd Ha D N B meldt uit Benlijn De ware gevechten m Noord Afrika en de berichten der Engelschen daarover welke de feiten verdraaien wonden door de hier erscnijnende dagbladen ver het algemeen aldus van commenlaa voorz en dat de winst of het opgeven van terrein d e opmarsch of zelfs de teuigtocht over enkele honderden kilomelers niet beslissend is De Volkiicher Beobachter hermnert e aan hoe duidelijk dit bewezen is door de groote B itsche offensieven der beide vorige jar n d w z de offen sieven van Wavell en Auchinlecl De Berliner Borsenzeltung schriift Wanneer de groote tacticus Rommel zi n troepen ten slotte heeft terugtrokken bewijst het laatste weermachtsbericht dat spreekt van aanvallen op de pantserformaties van den vijand in het gebied van Foeka en Mersa Matroe dat dit terugtrekken een zet vormde die nergens zoo van pis IS als in den woestijnoorlog die I iel om terrein maar om een emddoel gaat Berlijn oyer den slag Jn Egypte Rommel is er in geslaagd zijn troepen van den vijand los te maken Von stellingoorlog tot bewegingsoorlog l Voor het front m Afrika Op de Bekanntmachung MUSTERCNG DEK GEBÜRTSJAHRGANGE 1904 UND 19 5 kadtn litgen onav r ierbare hoeveel hod n ni ti n l vpci let Duitsch Afiikacorps Vract tauto s prikkeldraad mui itie en onderdeelen verdwynen in de vrachtschepen welke onafgebroken het materieel 1 aar hei Zwaite Were d detl breng n Alle mannlichen Reichsdeutschcn der Geburtsjahrgange 1904 und 19fl5 auch diejen gen die bei eits vor oder warhrend des Kneges gedient haben Oder durch Wehren aU dienststeIlen dier Heimat erfasst geinustert unabkSmmlich bereitgcstelit oder ziinickgesteilt worden sind habt sich zur iyiusterung wie olgt zu melden Aus den provin en Sudhollanct undSffelaud m Den Haag Schule Fiederikstr 28am 011 1942 vm 6 30 u die BuchsUbcn a J am lO U 1942 vm 8 30 u die Buchstaben k b am 11 11 1942 vm 8 30 u die Bucluitaben t z Jius der Provinz Nordhollaid in Amawrdam O Schule Icpenweg 13 1 am 18 n 1942 vm 8 30 u die 3uthstabeit a J am JA il lSÓ vm 8 Jfl u die Buchitabeu q am 14 I1 I94Z vm 8 30 u die Buclistabbnl r z Aus don Provinzen Friesland Gronm gen Drente und Overijssel bei der Wehi machtkommand m ur Zwolle Rojcn singel 13 am 16 11 1942 vin 8 30 u die Euthstdben a o am 1 11 1942 vm 8 30 u d e Buchs aben p f z d Aus den Provinzen Geldei and Utree tund Nordbrabant m Eindhoven Schule DonBo costr IB am 19 11 1942 vm 8 30 u die Buch tabei a h am 20 11 1942 vm 8 30 u die Buci stabcn 1 r am 21 11 1942 vm 8 30 u die Buchstabtn s z e Aus der Provmz Li 1 bure bel der Welirmachtkommandantur Maastricht NMart nsport 2 y am 23 U 1942 vm STB u die Buchstabe 1 a e am 24 11 1942 vn 8 3F u die Buch tabcn f h am 25 11 1942 vm 8 3 u die Biichstabm i I am 26 11 1942 n 8 30 Ik die Buch tabe i m p am 27 II 1942 vm B 30 il die B ich nbcn Q s am 23 U 1942 vn 8 30 u die Buclujtabci t z Die Meldepflichtigen haben Ausweis papiere und 3 Passbilder 37 52 mm in burgerliche Kleidung ohne Kopfbe deckung Brillentrager das BnUerezept PK Herfon H H St macht nog niet gelukt den oorlog op het gebill v an Liby e over te brengen en word er evenats v lorheen nog steeds in Ejvpte gestreden STOCKHOLM VFRLAAGT BELASTINGWt Fen onder de huidige omstandighedenm de geheele wereld wel uniek verschijnsel heeft zich in de Zweedsehehoofdstad voorgedaan De gemeenteraadheeft namelijk besloten tot belastingverlaging j f I Ter aanvulling op het Duitsche weer maihtsbcricht wordt gemeld d t de slag in Afrika m een nieuw stadiun gekomen is Onder de beschermAg van strijdvaardige afdeelmeen en zware wapcrs heeft ma arschalk Hommel prnfiit getrokk n van 7iin ilimmerver loren bewegingsvniheid 7ich van der vijand losgemaakt en hem tu ehe Foeka en Mersa Matroe aangevallen Dej e bewegiijgen zim stelse matig uU Koerd De Britten hebben geen bruik baar 001 log tuig in harden gekregen Rommel heeft m zi n Duitsch Ita liaan che formaties stellii gen betrok ken var waaruit eneigieke egendruk kan voorden geoefend op de Britten die m grootei getale oprukken Bi een beoordoeling van den toestand mag niet buiten beschouwing wordei gelaten da de woestiinoorlog zijt eigen wetten heeft Daaibii komt he niet aan op het vasll ouden van een bepaalde stelling maar op he toebren gtn van zoo groot mogeluk nadeel aan den fegenstarder Het Duitseh Italiaansche tankleger bezit een tot in de kleinste kleinig heden georganiseerden etappediensi dien de Bi itlei eeist nog moeten in richten in het eriein waar zg thans opéreeien Een dag der Nederlandsche politie D situTtie wordt treffend belicht dooi een uitspraak van den Amen kaai schen minister van Marine Knox die zei dat de as roepen zich op hel moment wel op den terugtocht bevin Sefi maar dat zij naar alle waarschijn Iilklieid zullen terugkomen Inmiddel = worden deze gevechtei nog altyd hon derden kilometers ten Oosten van de Lvbiiich E vptische grens geleverd Voor de eerste mapi in ons land op 14 November Er zal voor Winterhulp worden gecollecteerd De A N P correspondent te Berlijn meldt s G ravenhage 4 November Het is helaas niet te ontkennen dat in ons land de verhouding tusschen het olk en de pohtie langeren tijd in verschillend opzicht veel te wenschen overliet van de zijde van het publiek was en IS er nog steeds een opvallend gebrek aan begrip voor de hoogst belangrijke dienende taak van dit overheidsorgaan Qp zichzelf behoeft dit verschijnsel memand te bevreemden Voor een deel verricht de politie Jiaar taak immers op negatieve wijze Het is niet aangenaam IV anneer men in het openbaap een waarschuwing of een bekeuring krijgt Men moet echter begrijpen dat de politieman daarmede niet anders dan zijn plicht doet zij plicht tot bescherming der gemeenschap tot bescherming van anderen van onze en hunne kinderen wellicht Onder de moeilijke omslani igheden van thans zet hij zich in alle stilte en bescheidenheid in voor zijn volk ETag en nacht bij regen en bittere koude IS hij in de steden en op het platteland op zun post Dank zij hem kunnen wij rustig slapeft Dag en nacht staat hij klaar wanneer wij hulp behoeven en niet zelden riskeert hij voor onze veiligheid en ter bescherming van ons bezit zijn leven In waarheid én in de nobelste beteekems van het woord wil de politie met anders zijn dan vriend en helper van het volk Om deze zinvolle en schoone opgave te doen beseffen er tevens den politieman zelf m de gelegenheid te stellen op bijzondere meer positieve en voor het publiek begrijpelijke wijze het dienende van zijn taak tot uitdrukking te brengen is thans ingesteld Jte dag der Nederlandsche pohtie welke voortaan ieder jaar zal worden gehouden dit jaar voor het eerst en wel op 14 November Op dezen dag zal de poliUeman in ons geheele land getuigen van zijn geest van paraatheid en van zijn wil om slechts de vriend helper en bejichermer van zijn volk te zijn De politie zal zich daartoe onder het volk begeven ZIJ zal door marschen en Sportwedstrijden haar lichamelijke getraindheid bewijzen ZIJ zal lï altijden voor kinderen uit behoeftige gezinnen orgamseeren en ook gezellige kindermiddagen Voorts zullen r in verschillende groote gemeenten concerten van politiemuziekcorp seti op pleinen en straten plaats vinden er zal hier en daar ook gelegenheid lot het bezichtigen van de pohtiebureaux worden gegeven er zullep zijn pdlitiehonden emonstraties sportdemonsti aties doop politiemannen En dan zal de uehtie overal in stad en land er op dezen dag met de collectebus van Winterhulp op u ttrekken ten einde den nood van vete behoeftigen te kunnen lenigen Aan deze collecte zullen ook de hoogste politie autoriteiten deelnemen en de totale opbrengst er van zal op passende wijze door een deputatie bestaande uit politiemannen van alle rangen aan de stichting Winterhulp worden aangeboden Dit wat betreft de actie naar buiten Tijdens corpsavonden welke in aansluiting hierop worden gehouden en waann onder het corps zelf wordt gecollecteerd zal vooral op het symbob ke van den dag der Nederlandsche politie worden gewezen De agent en het kind Van Duit che zijde toont men zich omtient het verloop van den str d in Egypte nog steeds zeer terughoudend doch Bit de uiüatingen van bevoegde kringen blijkt dat men groot vertrou wen slplt in de veldheereigenschap pen van generaal veldnuarschalk Rommel een vertrouwen dat op grond van roegere ervaringen alleszms gerechtvaaidigd schijnt te zijn i ZóHUi HUUUt 5 i Zon op 7 47 onder 17 00 Van een stellmgoorlog is de strijd thans geworden tot een bewegmgSaorlog waarin de wederzijdsche pantser fomiaties de grootste rol spelen Rom ir el heeft zijn troepen teruggetrokken en zun verdediging is thans elastischer De gevechten vertooonen thans het typisch beeld van den woestynoorlog waarin de opperbevelhebber van de pantserarmee Afrika een meester is gebleken Meermalen reeds heeft hu met zijn eliteleger dat zijn kracht minder aan numerieke sterkte dan wel aan superieure kwalitatieve eigen schappen ontleent massale aanvallen van den tegenstander in zijn voordeel doen eindigen Het 13 nog met zoo lang geleden dat hy bij El Agheila met 30 pantserwagens een einde maakte aan den stormachtigen opmarsch van massale Britsche pantserformaties die nadat zu geen mogelijkheid meer hadden de brand tofvoorraden aan te vul len werden omsmgeld en vernietigd hetgeen de krijgskansen ten nadeele van Engeland deed verkeeren Militaire krmgen leggen er den na druk op dat de Engelschen niettegenstaande hunuiterste krachtsinspanning en de dtenovereenkomstig zware verhezen aan mensehen en materieel nog steeds geen enkele operatief doel hebben kunnen bereiken De 90 km lange stiook woestsn die Foeka van 1 De programma s van de verschillende B 712 n Al 1 J