Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1942

ZATERDAG 7 NOVEMBER 1942 f Pynèn in dé teilcniaten veirdw i4l Ik kia MM nn Mm 4 irM tr MÊm M L V dd 2i t 40s Scdatt iat n leed ik Ito scheuten in de ledei Atea ea Ipiin in de kniegeIwrichten i66 bc ig dik ik en COC een nok gebruiken moeic Reeds na hec gebmJk vin enkele Orailtjet kon ik de nachts eei ilipeo en thitu na eeflige maanden ii n de pijnen beelenail Tcrdwenen en ktn ik ondinki mijn 62 jaren en 106 Kg lichiamsgeyidit eer loopen als noegef Bij rbeuinatiek ifcbias spit TCckoudbeid griep lenuW en lioofdpija belpen dcOvaalcjes n bel Tiioeril Agentschap Deze hebben geen Kbadelijken Inrioed op hi t maag en darmen Neem direct de proef I Origineele verpakking an 20 tabletten slechts £ 0 ets In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar im I w ANNEEI ReUBie mMCOopi De roman van een torero met J Soloazano Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uur 2 ndag v n f 3 80 uur Zondag 10 0 u Cupido inde benzine niet Leo Slezak Schouwburg Bioscoop Lajia met Aino Taube Ake Ohberg Ingjald Haaland en Tryvegge Larjfsen Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 u van 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Tballa ThMter eheimacte W B 1 met Alexander Gollin Eva Immermann en Günther Luders Aan vang 8 15 uur ZoiAag vanaf 3 30 u 7 Nay anr Kniistnila Tweede een pansmaaltüd ten bate van Winterhulp Nederland en 11 Nov 7 30 uur Réunie Theater Opvoering Laehschlager 1942 met Chris de la Mar Carla Theo Moens Pierre Lagro en Henk van Ottèrloo Nov 7 3 uur Vrije EvangelischeGemeente Winterlezing ds Hoekendijk over De bruidswerver vanvroeger eeuwen Nov 8 15 uur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf Nov 8 15 uur Daniël Zendingsbijbellezing ds H S J Kalf Nov 7 45 uur Reunie Theater Bijeenkomst scheidsrechtersvereesigingafdeeling Gouda Ned Voetbalbondein Goudsche voetbalvereenigingen lezing K J Emmenes 26 Nov 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Eerste voorstelling theater abonnement KuWureele Contact Raad opvoering Gif door N V R dén tie Tooneel ZONDAGSDIKtiST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteercn de doktoren N Tom Burgemeester Martenssingel 69 telefoon 2609 en D Bakker Graaf Florisweg 30a telefoon 3550 APOTHEKERSDIENST Seeds geopend des nachts alleen voor ricepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15c jl a a ia Bijeenkomst N S Frauenschaft D Frau€ n werk FRAU MISCHKA GRAHË ÓVER DE DUITSCHE VROUW BUITEN EN IN HET RUK In de Beursklok hield gistermiddag de N S Frauenschaft D Frauenwerk een Gemeinschaftsrrtitlag waarvoor zü de vrouwen van Gouda en omgeving had uitgenoqdïgd In de stemirrig versierde zaal waar te midden VfUj bïoemen en palmen c hét met hajtenkruisbaniéren geflankeerde tboneel een borstbeeld van den Führer prijkte begonhet programma met muziek door een militair orkestje De Kreisleiterin van deJI S Frauenschaft FrSu Schneider begroette hier nade aanwezigen in het tiijzonder den vertegenwoordiger van den Ortskommaiidant en de Hollandsche vroti S en die aan den oproep gehoor haddenge g e r tVau Scholl zei hierna den Kemsprudi een citaat uit de natioiiaalsócialiptische literatuur waarna gezamenlijk gezangen werd In den Ostwind hebt die Fahnen v Nadp Frau Scholl nóg voorgedra n had hetgedicht Un§5 Glaub n werden de vrouwen toegesproken door de Gaufrauenschaftiiierin van AA gouw Brunswijk Hannover Frau Mischka Grahé Spreekster vertelde van haar leven als Ausland Deutsche Zij wSe destijds een beroemde operaïangeres de laatste prima donna van de opera te Riga voor den wereldoorlog die optrad in bijna alle pron inenle opera theaters in Europa en Amerilta Juist de in het buitenland levende Duiische r Oelt den hartstocht vpor DuifschlBrKi m het Dultsche volk zeer sterk verklaarde zij en uitvoerig schildei de zij hoe de Duitsche kolonie in Riga droomde van een sterk Duitsch 4and dat die Baltische landen ver eenigen zou in een Groot Duitsch Rijk De vrereldooMog maakte een eiri laan haar buitenlandsche reizen maartoen in 1917 Riga bezet werd riep deDui che comma ndant haar naar deze isA terug en daar bouwde zij in enkele rn andcn die opera weer op enkwi op 27 Januari 1918 de opera DerPreischüt3 van Carl Maria von Webergegeven gorden Groot was haar desillusie toÉii in 1918 de ineenstortingkwam enlzij na haar vlucht uit Riga met eigdi oogen d eh trsurigen toestand S sa haar vaderland moest aanschouwen Toen de grensland Duitscher Adolf Hitler zijn Deutschland erwache deed klinken schaarde zij zich met volle overtuiging aan zijn zijde De vrouwen in Duitschland hebben een moeilijke en verantwoordelijke taak maar zij zijn tot uitzonderlijke prestaties in staat Bij de inz eling van wollen goederen Wierden in de gouw Brunswijk Hannover in acht dagen tijds 1 300 000 stuks in gezameld die in vier weken kant en klaar aan het front werden afgeleverd Een andere aètie was h t naaien van snecuwhemden Het benoodi e materiaal kwam indeze gouw drie dagan te laat aan maar duizenden vrouwen hebben hun nachten opgeofferd oni alles tijdig klaar te hebben Heldhaftig is het gedrag der Dui tsche vrouwen bij luchtaanval en Zij weten de oorlog is hard maar het is iets waar men doorheen moet Zij weten dat dit dè kans voor het Duitsche volk is om vrij te worden in levfrnsruimte in ziel en in alles wat Duitsch is Zoo weet zij offers te brengen groote offers want ook de offers der mannen aldus Frau Mischka zij r offers der vrouwenziel Met het zingen van de volksliedeneii werd de bijeenkomst btslotai ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROTTERfrAM TEL 384 2 7 DEN HAAG TEL 333298 Dag der Nederlandsche ïitie COLLECTE KINDERMAALTIJD VOETBAL EN KORPSAVOND Aan den Dag van de Nederlandsche politie die op 14 November a sjj c r georganiseerd en die ten doel neeft t onderstrepen dat de politie de vrien van ons volk is zal ook het Coudsche korps een actief aandeel hebben xSp de dsrukke uren zullen ne politiemannen CT met de collectebus op uit gaan om te coHecteeren voor Wihterhuip Nederland Dtn da tevoren zullen voor de collecte reeds instellingen zaken enz worden bezocht Dès middags van 12 tot 2 uur in Kunstmin zal de politie aan de jeugd een prettig samenzijn bezorgen In twee groepen krijgen elfhonderd kinderen e n warmen maaltijd een z g eenspansntaaltijd van hutspo waarbij de poiitie ambténaren en huii familieleden de porties eten zulleé ronddeelen Lfeden van het korps zullen de maalfijd éh met vrooiijke muziek opluisteren Om half vier op het Olympiaterrein zal waarschijniyk een voetbalwedstrijd worden gespeeld waarbij de politie zal uitkomen tegen elftal van de Goudsche schooljeugd De burgemeester van Moordrecht d e heer K H Brandt oudscheidsreohter van dèn Ned Voetbalbot d zal deze ontmoeting leiden De dag wórdt besloten mft een korpsavond waarvan het programma geheel door eigen krachten zal worden samengesteld en uitgevoerd SNIEUWS itpëar jNugterea i het diamant BBUI0CUOM WAS 36 iAAR BIJ DE rOLITie TE QOVDA EN TE BEKKENWOVDB DijMdag aj zal in den huize SlooUr aan 4a Nieuwe H T n 30 aen feestdag zijn want dan herdenken Cornelis Nugterc en Geertrui Moiwter daar hun M arige e htverecniging en daar het jubjle€rcnde echtpaar in deze treek veel kennjjaen heeft de heer Nugicren heeft een 3 jarige 1 I baan by de pohtic achter den rug voumaroelyk te Gouda en Berkenwoucfe en bovendien een uitgebreide familie telt zullen beide kras oudjci by hun bijzondere viering wel met veel medeleven omringd worden Het echtpaar C Ntigteretu G Monster FamiHejbta s AI hefeben zy dan een groot deel van hun leven in deze omsreken doorgi bracht de diamenten echtelieden zijn geen geboren Gouwenaars Ze zijn afkomstig uit de Hoeksche Waard en zijn getrouwd t Westmaas Men kende loentertyd in dat dorp geen trouwboekjes en zoo heeft het echtpaar Nugteren het altijd zorMer zoo n fanfilieregi ster moeten stellen Nu deed vaders zakboekje dienst om de kinderen die geboren werden fe te schrijven Ha den zij een trouwboekje bezeten het was net volgekomen want er waren 12 kinderen van wie er nog negen in leven zijn Het diamanten bruidspaar heeft bovendien 2S kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen In 1885 werd de heer Nugteren politieagent t Rotterdam om na 4 jaar naar Gouda te gaan Hij was hier agent Ie klasse in een tijd toen Gouda volgehs hem een veel gemoedelijker stad was dan tegenwoordig Het heele politiecorps bestond toen uit acht man In 1896 werd hij rijksveldwachter te Berkenwoude en hij is dat gebleven tot zijn pensioneering in 1921 Het paar heeft beste herinneringen aan dit vriendelijke dorpje in de Krimpenerwaard en de vrouw zegt tk had er graag willen blijven onen Ujen myp man met pensioen ging maar er was eeen huia voor on Ben 700I voipde den heer Nugteren OP als rijksveldwachter te Berkenwoude Daarna woonden ze te Gouda te Westmaas in Den Haag Doornspijk en nu weer in Gouda Beiden zijn ondanks hun hoogen leeftijd zeer kras Loopen kan het I 80 jarige bruidje moeilijk meer en de 83 jarige bruidegom heeft wat last van ischias maar verder zijn ze alle bei vol vitaliteit en medeleven De oude baas is een groot deel van en dag op straat hoewel bij mooi weer ook het park een geliefkooisde plaats is om met oude kennissen over den tijd van weieet te praten Een groot deel vain de Krimpenerwaard kent de heer Nugteren op zijn duimpje Pae op zyn 5Óe jaar leerde hij fietsen en zoodoendei heeh hij heel wat geloopen in zijn zeer uitgestrekt rayon Wellicht dankt hy daar zijn 1 goede gezondheid aan want klagen doet hy niet of het moest zyn over zijn rookrantsoen Zestig jaar is een heele tijd En wanneer men zoo n langen tyd samen i lief en leed heeft gedeeldi samen de geneugten maar ook de zorgen heeft gekend die een groot gezin nu eenmaal met zich medebre ngt dan is zulk een feit Se herdenking meer dan waard Ongetwijfeld zu en Dinssdag ook de gedachten van velen in Gouda s omgeving die dezen stoeren rijksveldwachter en zijn dappere I vrouw kennen uitgaan naar dit diamanten bruidspaar i EXAMEN ARTS j Aan de RijksunVersiteit te Utrecht 1 slaagde gisteren voor het artsexamen I de heer J F Coster alhier WINTRRTIID Is LEEST1 D Al t tuVs Leesbibliotheek biedt U een keuze uil duizenden f 5 jy C JL Elzenga anin Wardt hel predikarabt WVESTIGIMO EN INTREDB T AAflflEKERKE Onze oud stadgenoot candidaat H R Elzenga zoon van ds G Eizeoga alhier heeft na als hulpprediker te Enter gemeente Vorden te zijn werkzaam geweest het predikambt aanvaard aU Bredikant van de Ned Hervormde Gemeente te Aa tekerke Z waar met zijn komst een door het vertrek van dg J G Panhuise bestaande vacature van twee maanden werd vervuld Onder groote belangstelling geschiedde naar de Provinciale Zeeuwsche Courant over de plechtigheden bericht in het vriendelijke kerkje van Aagtekerke de bevestiging van den nieuwen leeraar die tot zijn ambt werd ingeleid door zijn schoonvader ds F Postma uit Heerlen vroeger predikant tp Koudekerke ter vervanging van ds G Elzen a uit Gouda die verhln lerd was den bevestigingsdienst te ledden Ds Posima sprak over Col 4 17 En zegt aan Archippus Zie op de bediening die eij aangenomen hebt in denHeer dat gij die vervult en ontwik kelde naar aanleiding van dit tekstwoord twee gedachten de roeping vanden leeraar en de roeping der gemeende I Hierna werd oyerge eaan tot de bevestiging van den jongen dienaar d Woords Aan de handoplegging werd deelgenomen doord Nicolal va n Domburg en dr H W Beekenkamo vaTi Middelburs De gemeentes zong daarna J Lotsy en ir A van f edtkaTrl de beaé uit Gezang 269 VS 2 toe In de middag godfclienstoefening welke werd biigewoond door vrijwel alle rinTOredJkanten erbonó ds l zenga zich aan zijn nieuwe gemeente Na het uitspreken van de gelpofsbelij pnis Schriftlezing en gebed spr ik ds Elzenga oVer derverwachtingen welke emeente en predikant vervullen nu ii op het punt iBlafm een nieuwe ne iode van samenwerking in te luiden Er zijn wellicht hooggespannen verwachfin en en Opk vele vraijen welke culmineeren in de onuitgesirokèn vraag hoe zal hefajjaan Maar belan ük is slechts dat wij amen tpagen 1eel üi inaken van de gemeente van Tezus Christus j slpchts deze vraatj is beslissend Hoe dienen wij tezamen onzen Heer Is er gJ loof Asnvporden wij dat Tod ons tezamen heeft gebracht Daardoor wordt de verhouding fusschen pèrneente en predikant benaald De vragen komen daardoor op hopoer plan en zullen tenslotte samenvallen in de bede Maa c ons getrouw iiiuUw dienst p5 Klzenga noemde als zijn tekstLucas 10 VS 41 en 42 Gii bekommertrn ontrust u over vele dingen maareen ding is noodig en Maria heeft hetbegte deel gekozen het elk van haar i t zal worden we en Smen De liefde van Mari en Martha fge sT 7us openbaart zich op verschillèijdewiize en ook de uitwerking ervan jst arschillerd Martha ontvangt Jezu aar bu s Maria ontvangt Hem in haarhart Hot een Kwestie van karakterrraar als Martha omdat zy het werk et aan kan zich bii den Heer o verMaria bek aagt griipt Jezu d recKtiaar de kern der dingen orrf er Martha opte wiizen dat haar dienen verkeerdgericht S Zii zet haar liefde om in rt daad maar van die daad is Martha liet middelounf terwijl zii p ogt Tezu in haar sff er te trekken De Heer door houwt het en te eliik wiist H on politie Maria di zich door Hem in Zi fn evep kring laat trekken Dat is het at Jezus vraai het het goed deel iet eè e ocodine Niet dat Martha Ts us dient maar dat Jezus zelf dient Jezus geeft ons in dit woord p wi rnsf waarschuwing maar tegeliik een riike bemoediging Het goede deel al r et van ons worden weggenomen Het Ko Wkriik heeft toekomst Wan r wij leven als Martha wordt ons leven leeg maar volgend het oorhef M van Maria kriirt ons leven diepen zin n grooten rijkdom want dan nntvan en wii he water des levens Ui Hem door Hem en tot Hem ziin alle dingen N de nrediVati volgden de gebruik ii k toespraken Pz E nr a r daarna to eesproken door oiider mp Maljers en door den P ulpnt ds NicolaT De gemeente zong haar nieuwen eeraar tenslotte Gezang 263 1 en 4 toe GEWETENSGELD Ten behoeve vaii s rijks sohatiist heeft de ontvanger der directe belastingen alhier aan gcwetcnsgeld wegens te weinig betaalde belasting naar inkomen een bedrag van ƒ 23 71 ontvangen KIND TE WATER Op de brug over de Raam tegenover de Aaltje Baksteeg is de 3 jarige Elisabsth E man wonende op de Raam uitgegleden en onder de brugleuning door in de gracht gevallen Toegeschoten hulp heeft met een reddingshaak Ket sjes dadelijk op den kant gebracht nws ON ThiO iT atl WREIMACTS W B I Geheimacte W B I schildert de geMtiiedenis van dje eerste uikboot in li t midden der vorige eeuw Hel is een veelbewogen verti l van miskenning ontgoocheling tegenwerking maar vooral van ijzeren volharding het kenmerk van dcii uitvinder den eenvouddgen korporaal ijler Beiersche artitterie Wilhelm Bauer Veel indruk maakt in t buzonder de reajtabisch weeigefeveê eerste duBcpro an het rnuftlge njMjT nog primitieve apparaat alsmede de daar op volgende ramp een gevolg van sabotage bewerkstelligd met eld van een vareemde mogendheid Een ander soort van spanning biedt de succesvolle ontsnapping van de werf in eoi anderen buitenlandsohen staat waar korporaal Bauer wijl de Duitsche statenbond onder dru k vari Engeland geen geld aan nieuwe experimenten wiUbestieden zijn tweede verbeterde onderzeeboot gebouwd heeft Het steeds boeiende relaas wordt verlucht met talrijke geestige trekjes Het spel is uitstekend De hoofdfiguren zijn Alexander Golling GüntJier LüdCTs Herbert Hiibn ir en Eva Immetmann Reunie Bio8cc op DE ROMAN VAN EEN TORERO De roman van een Torero die hier al eens eerder is vertoomi is een sterk romantische Mexicaansche film die verhaalt van I iaz den stierenvechter De hol van deri hoofdpersoon wordt vertolkt door José Soloazano Schouwburg Bioscoop LAJLA Lajla l reeds in derde vcrfooninghier is de mooie film die de lotgevallenverhaalt van een Noorsch meisje datais baby ondef de Lappen terechtkomt lÉehalve door prachtige natuuropnamen en interessante folkloristischebijzonderheden boeit deze film door hetspel van Aino Taube Ake Ohberg Ingald Haaland Tryggv Larsen en anderen S V d Kraats VERBINDING OVER DE KARNEMELKSLOOT r W Spoorbrug voor publiek verkeer gehandhaafd De spoorbrug over de Karnemelk sloot die tevens voor V9etgangers en wielrijders is opengesteld is na de opheffing van de lijn Gouda Schoonhoven voor het klein verkeer gehandhaafd Er zjjn onderhandelingen loppendè over de overn piing van de brug door de gemeente en in afwachting vaii het resultaat daarvan is deze voorloopige rogeling getroffen dat vap gemeentewege een brugwachler voor de bediening van de brug is aangesteld zoodat het publiek van Jeze gemakkelijke en drukke verbinding kan blöven gebruik maken waarmede is voldaan aan het onlangs in een adres uitgesproken verlangen van de winkeliers en bewoners van de Kamemelksloot en omgeving BAAL TIJDIG LEVENSMIDDELENKAARTEN AF 8S5 zondaars Hoew eJ telkenmale bij de uitreiking van levensmiddelenkaarten werd bepaald dat men dient te k nen op dien datum welke op de thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelenkaarten is afgestempeld omt het bij elke uitreiking voor dat talrijke personen niet op den voor hen oorgeschreven dag verschijnen Bedroeg het aantal zondaars bü de voorlaatste uitreiking ongeveer 600 thans werd een getal genoteerd van 885 Rillerig Huiverig LUt AKKEaiTJES zorgen dat t Koutje geen Kou wordt Neem ze Ü eiyk want een kou kan gevaarlgk worden ffe m AKKERTJE Komt men nu niet op den vastgestelden dag dan krijgt men de bmikaarten pas in de eerste week van den gel4igheidsd uur van de Icvensmiddelenfcaart Men is derhalve genoodzaakt eenigen tijd op de geldig verklaarde bonnen te wadi ten aass am voor U li u Uwéfil Dok U Uwooi op uB i voproavden regin dTÏS delijka voleen van JJJ oorloa sg waid bii 0 d rUng Nad UITKEERINGi A bi dood l ZSOa a biUavenslant invaliditeit I 5000 C S VS kenh S 1500 Verzekenngvoorhoo gere badrnen ia mogelijk VOORSCHOTHEFFINC i 4 per halijaar Vraagt inlichtingen aan onza agenten ol aan hei Kintoir AMSTERDAM Kainrigr m Jtl 303IS ONDERLIHGE NEDERLANDSCHE MOLESTVERZEKERING MIJ gevestigd te Sneek Predikbeurten ZONDAG S NO VEMBER Ned Hervormde Gemeente Sint Janskerk 10 uur ds F W G Verheul 3 30 uur ds G Elzenga Westerkerk 10 uur ds H J Kalf 3 30 uur ds H van Dijken Gzn Ver Tan Vritz Hcrvomiden 10 30 uur ds C de Jóngh Gorinchem Ver Calvija 3 uur ds A érs var Dordrecht Remoiutraiitselie Kerk 10 30 uur ds J Nienhuis Lutherselie Kerk 10 uur ds J J Simon Oud Katholieke Kerk 10 30 en 4 uur pastoor G P Giskes Geret Kerk 10 en 3 30 uur ds J P C ten Brink Geret Goneenti 10 en 3 30 uur ds A de Blois Chr CMref Gemeente 10 en 3 30 uur leesdienst Ned Geref Gemeente 10 en 3 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh v Welien Viti EruceUsche Gemeente 10 en 4 uur ds H C Leep v ra jeugddietist Donderdag 7 30 uur Bybellezing ea bidstond NederUndMhe Geleofsseraemchap Bet Lcser des Heils 10 uur HeiligirigsdieBst 7 Uur verlossingsdienst Leidster J v d Veen Donderdag 7 30 uur Heiligingsdienst leidster J v d Veen JoBc Nederland voor fluistus Ix kaal Magoli Achter de Kerk 10 n m 8 uur de heer W F KIoos IN HBT DONKER VBBKEERD v GELOOPEjN Ten gevolge van 4e duisternis i gisteravond de 43 jaWge hulpstraaimaker A de Vries van het Jaagpad tegen de Roode brug geloopen waardoor hij aan het linkeroog gewond werd Daar de man aait het anderi oog blind is kon hij niet meer zien Een agent van politie heeft hem naar het diaconessenbuis De Wijk gebracht en nadat daar een verband waS gelegd voor verdere behandeling naaf den oogarts dokter Koster die constateerde dat geen edele deelen geraalit waren POLS GEBROIIEN Gistermiddag is Onder de Boompje de 16jarige metaalbewerkers eerIin S J Tocmen uit de Gansstraat toen hÜ van zjjn werk op weg haar huis wa j het spelenderwijs springen naar een tak uitgegleden waardoor hij op straat viel en hierbij zijn linkerpols brak Nadat een lid van de E H B O de eerste hulp had verleend is de jorg naar het Diaconessenbuis De Wyk gegaan waar de pols ig gezet teuitieton Detective tege wil én dank door H V6LJIEB 4 1 iVervolO Allea behalve het verbergen ran 1 undqvist s portefeuille arhter t linnen van lijn valte en hoe hij zich van t haar bPlaatenëe voorwerp had ontdaan bevreesd al hij was Svilr in s geloof in Marinnne j onschuld weer aan t wankelen to bren en Hot Itlitt er naar alaof Solange den Bcrac leerden aana ag op Lundqvist piee ie knikte SvSrtan Hij nood gde ijn a in iii in l laohloffer dien avond tot een diner Ut en handelde daarmee waarsihijn ijk naar een veiliananid plan Om iH h r n nUb e verfchatten bracht hIJ nl la SrhrHder naar huis keerde niet tn ie Orient Club terag en sctioot looge naannd onder de woL Een in gemeene atreek Door juffrouw Karlason met Lundqvist alleen te laten kon hij op duim en vingers narekenen dat zij zou worden verdacht van de misdaad die hij zich hid voorgenomen te plegen Zeer waarschijn lijlt was het zelfs zijn opzet haar er vobr te laten opdraaien Ik kan het niet gelooven Zooals iku reeds eerder zy bewees hij Marianne eenmaal een dienst tk or haar aan de betrekking Van secretaresse bij mevrouWKalundb ft helpen Wat hem niet kostie maar waarvoor hij haar tiet betalen op een wijze dw ik niet nader beboet te kwalificeeren Het is een pak van mijn hart dat u Marianne verhaal niet In twijfel treict Heelemaal geen type voor een misdaad Heibas zijn politie autoriteiten inden regel alechte psycbolo en Nu doe jeverstandig S6dehiian met naar t Sintout te gaan en in je mandje te kralplen 7 lf heb ik niet minder behoefte aan eenpaar uur rust Nog één ding Afgaande opde vaardigheid aarmee iuffnniw Pau a aich weet te vermommen ben ik geneigdaan te nemen rtat zii in de artistenwereldwe gi n onbekende tal aijn Loop jijmorg n de impressario s af en doe navtaan in die rir hting Wet te nisten Maar n nar Mf r anpe bevin t zich nog In hechtentsl protesteerde August doodongelukkig Kunt n niet direct leU doen om haar Er uit beval Sv9rtan goedgeluimd D daad bij tiet woord voegend duwde hu Söderman naar de deur Alles komt terecht maar eerst wil Ik vitf uur slaap hebben Kerel k heb binnen vierentwintig uur een berg werk te venetten waar zeven minder luie menschen xich nog niet In een week doorheen zouden worstelen XXI Anders SvSrtan verwenschtc iBn voortdurende pech bii t verrichten van ongeoorloofde huiszoekingen In de bal van t Universal flatgebouw had bij Solange s vertrek afgewacht voor geld en goede woorden waarbij zijn le itimatiepapierer onmi bafe diensten bewezen van den portier een duplicaat sleutel bemachtigd er bij was juist aan de snuffelpartij begonnen toen voetstappen voor de deur halt hielden en een stem welke hij herkende ats die van hoofdinsoecteur Lund op eeruststellenden toon verklaarde Het behoeft betiscb niet lang te duren meneer Solange maar het is een kwestie die we beter onder vier oogen ktinnen bespreken Svart in was verdwenen eer Soianse den sleutel In t lot stak Voor geen geld ter wereld wilde hij door een politieautoriteit worden betrapt Snel had zijn blik bet vertrek doorzocht Het bood slechts éen plek waar hij zich met redelijke kans op succes vermocht te verbergen de muurkast Hij zegende de omstandigheid dat Solange over een uitgebreide garderobe escAlkta costuums en jaraen met zin voor n hcid aan knapen gehange n waarborgden diit een ongenoode gast niet direct behoefde te worden opgemerkt zoo de heer des huizes onverhoopt de deur opei de mits deze bet bij een vluchtige mspectle Het De bouw van fle kast stemde hem minder tot tevredenheid zij war niet op zijn normale lengte berekend en hij zag zich genoodzaakt het hoolid te buigen hetgeen e n temtatle beloofde te worden indien t onderhoud van langer duur zou blijken te zijn dan hoofdinspecteur Lund In vaoruttzlclit had gesteld Meneer Solange begon de politieman u t ert Ven vriend van juffrouwKarlsaor nietwaar Vriend is wel wat veel gezegd Benkennis Uitstekend Wij hebben bewijzen datjuffrouw Karlsson Woensdagochtend negenuur dus betrekk tiik kort na den aan afi op Gunnar Lundqvist aar uw flatis geweest en dat a baar ontving Spoe dig daarop reeo au in een teiefonlacb door u bestelde taxi naar het station Qes middags keerde zij terug u ging met haar naar Saltsjöbaden Juffrouw Karlsson heeft een en ander toegegeven Verder beschikken wij over ondubbelzi Jiige verklaringen van den portier en van meneer Kalundby a chauffeur Als dit zoo la wat dan nógt informeerde Solange wrevelig Juffrouw Karisson bevindt sicb Inhechtenis verdadbt van moord op Gunnar Lundqvist Belachelijk Xende u LundqvlatT OppCivlakkig k Heb hem niet meerdan een paar maal ontmoet Dineerde u Dinadagavond met hemin Royal Inderdaad Jn gezelschap van twee dames Juffrouw Karlsson en zekere Emilia Schröderf Solange lachte wrang Je zou haast zeggen dat u er Hl b t geweest Ja bet I zoo Maar wat bewijst dat allesf Juffrouw Schrdder kreeg van t goedete veel en u bracht haar naar huls Keerde u daarna naar den Orient Bar terug Het was mtjn plan In de buitenluchteekomen merkte ik óók meer te hebbengedronken dan k kon verdragen en k besloot regelrecht naar mön flat en ns bed te gaan Rebt u lènuBd om dei nrklarlnlIe staven Het I m ln gewoonte niet er getuige bij te roepen al ik In mijn bMaUp luidde Solange aarcaatiath beacRe Maar bet lijkt me niet ondienstig in toekomst een andere gedragslijn te votgejDan kan Ithans elke vraaz politie tol baar genoegen beantwoorde Lund negeerde de hatelljkhefd Het komt du hierop neer dat V T trouw Karlsson met Lundqvist in Orient Club achterbleef Precies Ik weiger echter l Ilooven dat z8 tot t plegen van een daad In staat zou ztjn Bovendien motief kon II er voor hebtjen Hoe maakte u kennis met haar In Parij Zij wal gouvemaniieen familie waar Ik aan huis een goeden dag klaagde zU mij ba j over de ongezcglükhcid van de die aan baar zorg waren vcrtrc Door mijn voorspraak werd u taresae bii mevrouw Kalundby O ontmoette LiiBdq l t e il idmaal zei ti In wrfke verhoud u tot hem jwordt vervolS