Goudsche Courant, zaterdag 7 november 1942

ZATERDAG T NOVEMBER i HteniMd gaei ik U kennis dot ik mat Ingang vooa 1 NOVEMBER 1942 voor eigm rakraing het CUcnuiwan wi ffho m mn üi i h f uttoefen xooals dit iteeds door de fbaaGOUDKUIL PRINS U geichled Uw opdrachten sullen cooalf iteedt door mqgewaardeerd met de meeste correctheidworden uitgevoerd Mijn I4d 14k adTM toi JOR PRINS SoHaoaiMiracrt 221 1 4 h t Btuthnte Govdo terwi boodschappen gaarne per tel no 32S9 van voorm 8 tot nam 6 uur worden ontvongen Beleeid aanbevelend Hoogachtend JOH PRINS I SEIZOEN 19421943 GOUÖA J K C R 9 I Theater abonneni nt A fen e s v p voor de Ie voorstelling door de N V RiiidsntltTosnMl met de cpmedie in vijf bedrijven GIF op Donderdag 2ó November s avonds 7 30 uur Nieuv e Schouwburg Klain Haaranhula te koop gevraagd voor geldbelegging Gouda of omstreken Mrieven no G 6478 bur van dit blad Voorve koop abonn kaarten Nw Schouwburg fel 3750 Boekh G J v Burk Kleiweg 39 Tel 2412 Hierbij betuig ik U mijn hartelijken dank voor de buitengevrone belangstellflig ondervonden bij de overname door mij van het Café DE ZWAAN Dorpsstraat 43 te Nieuwerkerk a d IJsseL Hoogachtend JO SIRRE Te koop aangeboden een Cleotriaeha Wasohmaehlaa met Wringd fobrik Atiele Gebr doch In zeer goeden staat RMdar van Catswag 114 Gevraagd Ml E I S J K voor heele of halve dagen of hulp In de huishouding Werkster aanwezig Kattensmgel 35 Iedereen zijn eigen huis door eenvoudig spaarsysteem geen hoogere kasten dan de tegenwoordige woninghuur Vraagt inlichtingen of gratis brochure bij Rohyp Agentschap A W VAN VLIET Makelaar In Onr Uoederen Korte Tiendeweg 10 Tel 3509 Dagmeisje gevraagd Zondags vrij Mevr de Kluyver Fluweelensingel 106 Smeedijzeren en houten icronen zijn een sierraad in iedere salon Nieuw RoMa 25 Willy Brenkmani DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwartjasrubriakl wordt opgenomen DInadags De n derda g a en Zaterdags Tarief Betrekkingadvertenties 1 8 m M 0 22 e e 3 in M meer 0 09 Andere advertenties 1 9 mJA tOM elke 3 m M meer ƒ 0 10 alles bü vooruitl etaluig Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaanden dag Brieven kannen worden afgehaald eiken werkdag van 9 S 30 uur Zaterdags alleen vali 9 12 30 aar Te koop een damesrijwiel met banden Te bevr C Ketelstraat 71 Te kaap een z g a n heerenregenjas blauw prima stof P Haijs Kleermaker F W Reithstraat 31 HUWELUK Su svoUe bemiddeling v alle rangen standen en leeftüden Uitgebr relaties door geh Ned Inlicht schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W Te koop gevraagd dames of heerenrijwiel met goede banden Br no 3907 Bur v d bL Te koop gevraagd een nieuwe of een wemig gedragen militair uniform buiten model eventueel een militairemantel of een lange lederen jas beide voor een slank figuur gr 179 cm Aanbod met prijs no 3907 Bur van dit blad BoekbinderU D v Leeuwen Turlsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Te koop een harmonica merk Scandalie Imopklavier en een zwart pak vlsdigraat IJssellaan 13 Heer vraagt leeraar voor opleiding Middenst diploma Br no 3909 Bur v d blad VERKOOPBDIS Doelenstraat 29 Tel 3308 In en verkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen Verrekykers Microsoopen Énx TE KOOP 1 vulkachel 1 kookkachel 4 deeUg konijnenhok met konijnen Adres AchterwUlens H 6 Te koop gevraagd een overjas voor leeftijd 18 jaar en een paar sportdamesschoenen kleine maat 39 Br no 3921 Bur van dit blad Ie Goiidsche Kunststoppage IJssellaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleednig zooals mot brand enz Spoedorders binnen 24 uur gereed Nu kunt U uw tuin beplanten met heesters staai en lage rozen vaste planten en rotsplanten Verkitjgt aar by G Hendriksen AchterwiUens H 6 DaaMsparaplale te koop gevraagd nieuw modeL AdresLuijerink Gr Florlsweg 79 Kweekerij Voor gloeilampen en larape kappen naar De Loodgeiter Walestraat 12 Te kaap radio met eiken salonlust Te bevr IJssellaan 46 na 7 uur Gevraagd EEN REKENLINIAAL Weijman Pretoriaplein 21 Ronde stokken voor verduistering enz Jan Postmus Raam 142 TeL 3720 Voor vrUgekomen geld eenige huizen te koop gevr Br no 3844 Bur v d blad Terstond gevraagd een dag dienstlmde boven de 18 jaar van 9 4 uur Mevr Koole Krugerlaan 147 ZIT 8LAAPKABIEB zonder pension gevraagd Br no 3881 Bur v d blad Etage te hunr liefst menschen zonder kinderen Br no 3914 Bur van dit blad Gevraagd PLATKEL8CBILDBRS voor klein huiswerk Br no 3825 Bur v d blad WU MAKEN Uw te krappe boenen breeder en grooter Joh Muurling Doelestr 10 Telef 3780 Net meisje gevraagd voor de kleermakerij niet onder 18 J G v d Jagt Gouwe 99 TE KOOP 4 fauteuUtjes eiken 1 eiken ligstoel en 1 luidspreker Onder Boompjes 101 Te koop pracht kamerbiljart compl 60X 120 ƒ 70 Henegouwerweg 99 Waddlnxveen Reparaties aan alle soorten SPEELGOED SPEELGOEDDOKTER Zeugestraat 86 p43a U9 p babycape ƒ 2 50 rose jtisje wol ƒ 2 50 box ƒ 4 pitrieten wieg onbekleed ƒ 2 50 en wandelwagentje ƒ 10 Br no 3927 Bur van dit blad Te koop radio type Prijs ƒ 75 Br no 3851 van dit blad Brengt Uw oude zinken emmers teilen waschketels bij ijzerhgndel P ROND Pxn Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nieuw Te koop in goeden staat zijnde liaardkachel ook te rullen tegen een dito haard Zoutmansweg E 48B Reeuwijk Te koop een Te kaap groene haardkadiel ƒ 25 i kapstok met spiegel en dlvankleed ƒ 20 Nieuwe Haven 198 litaandag te zien fë koop gevr RAOiO s niet ouder dan 1937 defect geen bezwaar Teleftmken Philips Erres Waldorp of ander fabr merk Br no 3848 Bu van dit gblad BONTJASJB ijevr Heerenstraat Gevraacd een werkster voor een heelen en een halven dag per week Krugerlaan 119 Te 131 Aangeboden schilderijen 24 K34 cm per 6 stutcs ƒ 25 Sophiastraat 70 BOEKENPALEIS Leesbiblioth k Boelekade 56 koopt romans kind i oeken tijdschriften Huurprijs vanaf S et TB KOOP EUcen buffet Te bevr St Josepstraat 56 Gouda Te koop een paar schdtnen maat 39 met steunzool voor oudere dame Te bevragen Voorwillens 125 TB KOOP een Philips radio Te bevr Erasmusstraat 12 Vakkundig vijlen v hand en trekzagen M J de Graag timmerman Crabetlistraat 12 Te koop aangeboden prima PhUips radlolocateL Adres Dr Leijdstraat 10 TB KOOP C VBAACa 1 p rubber heerenfeanzen m 44 en een passr damesIaaTaen lat 40 JeapTT Kattensingej no 3 Gevraagd tXH BAKFIETS Br no 3857 Bur v d blad Gevraagd een nette we a kalei voor Vrijdag of Dondvdag Van Strijenstraat 48 All en VerkxiUe Bnk WiM en Hiep TH H Mb v n dankbuiiMiil oKlt opc draflm te 9 iHtr ia dt 9t Jotceph KMfc Gouwe Gouda VearfUl ft De GrlBier van het Kanta cc cbt te Gouda maakt bdcend d t ii beachiJdaa vas 29 OctoUer 1 CHR19TIAAN7 ZWÜGERS wonende te Waddüixveen Dorpsstraat IM handUohting U verleend tot het uitoefenen van een slagBnbedrtjf bestaande in het toopen van slachtvee het alwhten ervan het verkoopan van liet vleesch en vrat daarmede samenhangt waarin hy tevens gemachtigd wordt tot de ontvangst de uitgave vanen de beschikking over zijn mkomsten en tot net aangaan van alle verbintenissen tot genoemd lmidw erk van slager betrekkelyk De Griffier voornoemd VAN BRONKHORST Notaris J van Kranenburg te Gouda zal op Maandag 7 December 1942 elf u r in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen ONROERENDEeOÈDERENr Heerenhuls Bieckersslngel 25 Verhuurd voor ƒ 44 25 p m Diie Woonhuizen Genestet straat 25 27 29 el c verhuurd voor ƒ 5 per week Twee Woonhuizen Roemer Vlsscherstraat 5 en 7 Elk verhuurd voor ƒ 5 p week Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur an op dien dag van 1 tot 11 uur Betaaldag 6 Januari a s Breeder bij notities gratis bij den notaris verkrijgbaar EMBELSCH Leeraar 25 lar erv Engeland leert beg en gevord spoedigviot practlsch Engelsch 3 p m Vraagt Inl B E O Bureau dezer Courant Gevraagd een r flinke Dienstbode voor heele of halve dagen Adres Lange Tiendeweg 88 meisje gevraagd Zich aan te melden Plersonweg 8 Oouda H H TUINDERS uit de hand te koop fiSO broeiramen 320 gem van gebr teakhout 330 I vurenhout Te bevragen V VermierlekeRilorp Teleph 205 Haastrecht UTON CIOPS Drogist WIJdstraat 31 ASPIIIIE ISriEEIIiilUnER IfUlTIES SmtflttlUHHfEl Scotty Lavendel Zeep zonder bon lOct laltUeJooi Piriiiiriiiii TiiliiHtikiliB Oosthaven 29 Voor reparatlewerk 8 ohoorsteenvegen witten naar M KOOLWIJK Mttttlaar ZWARTEWE8 S Ligusirum voor Heggen aO liX cm hoog per stuk 13 cent 100 125 cm hoog per stuk 18 et Gratis ingeplant C VAN VLIEl Berkenwoude Tel 230 Wie kaa DIRK SPEKSNllOEk 00 spoedig moRelUk aan een Pakhuis heipen aOUDA Distributienieu s omnKDio VAN ucvtsaiBBOwLKmkMerm la itet tUdvak na Maai g 9 November IMI tot en mat W dag 17 Vanaibet IMA zitflen boven eaoemde distrifautiebeacheiden worden uitgereikt en wel in het kantoor van dert diatribatiedienst voormalige aoóëteit Ona Oeooegen Boelekade tt a Zatardaaa aa J at UUt ar Alle arerice dagen vaa tM itM aa na lUft UJ M i dient te komen op dien datum welke op de tbana k gebruik zijnde bonkaarten voor levoismiddielen is afgestempeld m die nlat op hira voorgeiehreTea dag Tanehilaeii antvaagen han toakaarten eaist daa ala de k a a aen vaa dia loHuteB t aangewesea deriialTe ia de eanle ede vaa dea geldlglieidadmir der boakaartea Voor nadere büzonderlieden wordt verwezen new de aangeplakte publioatiea van den burgemeester deser gemeente Eveaala MJ de vorige aitrdkiag behoeft ditmaal eea aardappelverklaring MD S2 NIET te worden lagevnld Bg het afiialen van meergenoemde bescheiden dient men derhalve uitsluitend alle distributiestamkaarten van iiret gezin met bu b M orende integVellen mede te brraigen Aan personen beneden den leeftijd van 18 aar worden distributiebescheiden NIET afgegeven DISnUBtlTEE VAN SCHOENEN AFHALEN AANVBAAGFOKMULIEREN In de maand November 1942 kunnen aanvraagformulieren voor alle soorten schoenenbonnen worden afgehaald door hen wier geslachtsnaam begint met één der letters 4 November 1 42 e November 1942 November 1942 Noveml er 1942 November 1942 November 1942 November 1942 November 1942 A C D B F B H I J K L M N O P O R T U W S V X Y Z op Woensdag op Donderdag op Woensdag op Donderdag op Woensdag op Donderdag op Woensdag op Donderdag Het afhalen dient te geschieden aan loket 12 van de afdeeling Verbruik van het kantoor van den distributiedienst Boelekade 71 op bovengenoemde dagen van 9 30 12 00 en v n 13 30 15 30 uur Van bovenstaand schema kan NIET worden afgeweken Zy in wier distributiestamkaart het vakje H 4 met een getal van 205 of hooger is gewaarmerkt kunneii momenteel formulieren bestemd voor het aanvragen van schoenenbonnen 1 A beroeps of werkschoenenbonnen niet afhalen De door hen ingediende aanvraagformulieren blijven in behandeling Aanvraagformulieren voor schoenenbonnen II en huispantoffels kunnen op bovengenoemde dagen worden afgehaald ongeacht of in het vakje H4 van de distributiestamkaart een aanteekendag is gesteld Men kan derhalve gelijktijdig of afzonderlük een aanvraag voor schoeneiïbon 1 A imet een aanvraag voor een sohoenenbon U of huispantoffels indienen DISTRIBUTIE VAN LUNOLIE Op Dinsdag 10 November 1942 van 13 30 16 30 uur dienen schilders die in aanmerking wenschen te komen voor lijnolie zich te vervoegen aan loket 11 van het kantoor van den distributiedienst in de Boelekade De loonlijst en van het sctüldersliedrijf dien t en te worden medegebracht Hn desen dag bestaat hiertoe geen gelegenheid meer DISTRIBin IE VAN TEXTIELPRODUCTEN SOKKENWOL Tot en met 30 November 1942 kunnen aanvragen voor een bijzondere vergunning voor den aanlcoop van 3O0 gram soldcenwol worden ingediend door Mannelijke gehuwde personen werkzaam in loondienst in het ündbonw en tuInbouwbcdrUf Ni 1 December 1942 kunnen aanvragen voor dergelijke vengunningen voor sojckenwol worden ingediend door Manneli ongehuwde personen eveneens wer kzeamin loondienst in het landbouw en tnlnbedrijf Aanvraagformulieren kufinen aan loket 1 worden afgehaald AFHALEN AANVRAAGFORM17LIEREN VOOR TEXTIELPRODUCTEN Aanvraagformulieren voor textielproducten kunnen in den vervolge slechts worden afgehaald onder overlegging van de distributiestamkaart de textielkaart van hem haar voor wie n men een aanvraag wensc t in te dienen Reunie fóudc De formulieren zijn verkrügbaar aan loket 7 van het Icantoor van den distributieidienart isdag I n wli I Oealhavan 17 lal 20X7 Dinsdag 10 en Woensdag II November aanvang 7 30 nur brengei et drietal van de 4A J A Neérlands bekendsta artist n CriS de la Mar de veelzijdige tlelnkunstenasr Cllla de beste bulkspreekster van Europa met haar sprekende poppen Theo Moans de populaire coflférencler bumorlst van Pshorr Voorts nwn Lagre Hank van Ottoriaa zi bieden U 2V tunir gexonde humor Lachsalvo s zooals U nog nooit beleefd hebt Piqzaa dar plaaiaen 10 80 10 75 f 1 tl XB II 50 11 75 Voorziet U er tydig van Bespreken dageiyks van 11 12 en 2 4 aan de cassa GKVRAJIQD Voor de omgeving van Gouda Bietenroelers witlofrooiers spinaziemaaiers spinazlerapers baggeraars Voor den Noord Oostpolder Zaïdsosswsrtsa Landarbeiders en grondwerkers Voor de omgeving van Arnhem Arbeiders voor beplantingswerkzaamheden Aanbiedingen bij de afd Land en Tuintrauw van het Qewesteltk Arbeidsbureau Gouda of één van zQn Bijkantoren te Lekkerkerk Woerden of Zoetermeer Garensplnnerij vraagt MEISJES van 15 jaar en ouder Schriftel ke aanbiedingen onder bo Q 6444 bureau van dit blad kaaeea wH bat volgetide aaaUedCfl Voor de cusé NicoCaas Al weweergaanoanm aeemt oow Kidk bet eente tact beste aehip otn een lai D rjM te balen en dan ooae idaaten weer eena op oadêrwetacbe meneer te Tcrwconenl Denk hier maar steeds aao wanneer wtj U nu ia iiiaats van rUat uitaluitend Gort en Gortmout ax eten veikDOiwnl Gort is een voedaaam engeraxNiviDduet van ei rai boden Nu teeds een Uein ranldben maar wü zien uit naar t etére tijden want aofater de wolken soliijnt de m Ifaw Nteri aar aaar Schuttelaa Martt ZsirtaNastr Wahrts ast Foto Albums Foto4MandMrri Foto L4ston ent Voorts Mcressaate ta teenaM Foto Leofuuf MFUMUMnillS 8 ea ISmAL D a g sla I psa W iw a f ra l ae M a a aiiaiia ih KaHara mt sM apealaa iMtootoraa aa Opnama l a ai p en Zla etalage FQTO DAEMS ZEUGÊSTRAAT 64 GOUDA Zware Bessenstrulken STOOMBLEEKERIJ vraagt in alle soorten per stuk 0 S0 C VAN VLIET IModerne Tuinaanleg Berkenwoude Tel 230 Geschoolde Wasscherij meisjes en Leerlingen Alia soortaa Pasran Pruifflanaa Appalbaeaian Hoogstam per stuk ƒ 4 65 Halfstam per stuk f 3 65 Pyramide of Struiken 3 50 Leiboomen ƒ 5 75 Gratis ingeplant C VAN VLIET Berkenwoude Tel 230 Schriftelijke aanbiedingen onder no O 6455 burea van dit blad Gevraagd een nette WERKBTER voor Maandagmorgen en Vrijdag den geheeien dag Aanmelden bij mevr dejongVollmers WIjdstraat 24 ANDRELON Bodegraven vraagt eenin mannelijke en vrouwelijke krachtti Café Restaurant De Kroon Kleiweg 97 Gouda Tel 3730 vraagt lo DIENSTBODE voor dag en nacht goed kunnende werken hoog loon 2o Hulp in de huishouding van 2 tot 6 uur Hoog loon 3o WERKSTER voor Woensdag en Vrijdag met dejdost Hoog loon voor lichte magazijn en iiidn werkzaamheden Aanmelil Kantoor Burgem Ie Comt straat 1 dagelijks ook iZatg dags van 9 1 en 2 5 uut Couraotenliezofiii gevraagd Gevraagd per I of 15 Dec een tllnke Dienstbode zelfstandig kunnende werken ea enigszins bekend m koken Zich aan te melden Vaa Beveminghlaan 24 Aanmelding tasachen g i uur aan het bureau tid ét bUd Markt 31 Per t December flinke Dagdienstbode gevraagd Niet ben 18 jaar Adres Fluweelensingel Sa HUISHOUDSTER gevraagd bQ weduwniirad één zoon Uitvoerige btim onder no Q 646J bureau m dit blad f TE KOOP 20 m golfplaten 35 m zoo goed als nieuw hout J C den Rle W Tombergstraat 39 Tel 3697 Tnlaigrond te koop of te huur gevraagd Br no 3858 Bur van dit blad Voor rijwiel en bandenreparatie lx het juiste adres J CJL W Tombergstraat 39 Tel 3697 Wat aal St Nieolaas h gen Aardige gesdieite als broches fruitta I sjoeft akken actuld nMK 1 fotoBtaodaaids enz heAVt I Kleine Winst N Haraftl in Mein gezki een groene emaille Heerenstraat 34 Te kaep kacheL Gouda NET MEISJE GEVRAiOtl jOUWe 51 TE KOOP een massief eiken dressoir en eea spiegel in eiken Ujst Te zien Heerenstraat no S Dagdienstbode gtvrufi Aansnelden Slaandagavnt 1 7 8 uur Fluweelensiinelll Kapmodelien gevnutl Nette kostganger gevraagd Oom Ketelstraat 33 TeL 3195 Net meisje gevraagd P G J V Willigen van Baerlestraat 10 Flink aieisie gevraagd voor dM at dag en nadht Zonds s vrij Br no 3976 bur vsii di t blad Joncenssciwenen m 41 te koep gevr txwg of laag Voorwvilens 47 Te koop een zeer goedjacquet flinke maat Adres Ketelstraat 52 DAGBIEISJE gevraagd 18 20 jaar Groenendaal 6 Cüoudsche kappers Vaksdioil ledearen Maan ienvdilac 2 6 uur roet vergoedij Voor dames heeren e sdhooJkindeiren sohool t 1 lijk eevest d Hotel Ceirini ing Zeugestr vjh sibd Keizerstraat 41 Gevraagd een B K ü voor de moreenuren Boeghekn Orötfaaven no it Te keep gevraagd een paar TvÉber laairzen maat 44 Lage Gouwe 230 a TB KOOP groot kmderiedt Itant voor 2 kinderen Moosxir Tiendeweg I TE KOOP emaiUe fonwil breed 80 cm Steijnkade 27 WERKSTER PmANSCB conversatie opleiding examens H Vonau Surinamestr 278 GEVRAAGD Hioke Markt 19 Oerraagd een goede f naaister vom 1 of 2 dal p w Br no 3997 b v dj TE KOOP a wortelnoten ïsIobI met roet Te bew Van Swieta Ji GEVKAAOD Flinke djenatme ea en weiW Aanm Gew AAeidstiul Gouda TurfroaHtt 1 VTOUwwvbesn dagehH scben 9 13 uur en bw dien des Maandags en W dags hMscben 17 30 l iü Te keep een z g a n schrijfiKtemx reiMs met 4 sctniiiladen en Unika fiinke l ergruknte in bet midden een lade Br no 3980JbiM blad TK KOOP x aj st rflaiiger sieraiodel Surinasnestraat 217 Gen een Hink dagasdsjêl Aanm Mevr Fredrikze Krugeriaao 88 teasn voor b lve dagengevraacd K rugerlaan 21 Oude wawiketels en waachteilen i opnieuw wotden geiaW sewd A W KOK Zeugestreat 92 3 Teleioon 278i Wie bi M t te en bekxmtoi ten onze witte poes Mooirdr Verlaat IL vm Zuilen Utrecht naar Souda Adrea Vogeteniao 1 10 32 Gevra gd EEN NETTE wc Ridder van CatswegJ WE W Voor nieuwe boordss of manchetten voor u hemd Lange Tiend effg Dw everhemd tuk Wi J bü ons repareeren at ï Lange Tiendenyg ji Overhemden naar f gf Uw eigen stof rt t del en maat L Tiende Wia kan railenT Wij heUben een k P z n leeftijd 4 è 5 ja r te ruilen voor plusfour pak ook in goeden staat teeftipd 7 jaar Brieven nn 3988 Bur van dit blad TE KOOP AANGEBODEN een kteJn blijvend hondje Br no 3963 bur v d blad oei en roaati j Meisje e rtH V tot 4 u Gr Jaeobastr Aanmelden na 7u tebede akje 1 Jongeman zoekt vanaf 12 Nov gelegenheid warme maaltyd te gebruiken liefst geen pensron Niet ontoem Br no 398 bur v d blad Te koop aangebed omstandi tedei lioht joni enspak e jyj Radiotoestel zonder hiids upefcg wekiig gebruikt FteHps 2834 jaartal 1933 te koop prüa ƒ 80 L Tiendeweg 73 a boven 10 12 jear ou jjü stof en voering B bureau van dit S Te koop gevr L 127 Volt 3 10 of l A te ruUen voor 1 UCBj j geld toe Br no van dit blad TE kow gevraagd leeren jekker en broiek of lange leeten jas Onder de Boompjes 149 TE KOOP goed t elkleed en een gemakkelijke stoel Goeje verwellendijk 21 door