Goudsche Courant, maandag 9 november 1942

GOUDSCHE GOÜBANT andag 9 November 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN V r g Jtfrtanc No 21065 caidrwiaeMur r TOETBR Ooirfi Duitschland kan niet verpletterd worden Herdenkingsrede van den Führer te München fbans spreken nog cdleen de wapenen De Diütsche uitvindingsgeest heeft niet stilgezeten Duitsche verbennings vlieglulgen van bet type DO 18 aan de Kanaalkust De machine is klaar voor den tart en wordt door middel van een kraan te water gelaten PK Zwirver O H Ittiieben hoofdstad der bewedK eerde Meren de nagedachtenis 1 nationaal socialisten die op 9 Ktninber 1921 voor het natlonaalHilaUstiaeba rijk bon leven hebben kien De Pöhrer die dezen das iMTbracht temidden van z n oude lydcenooten hield een rede die door IHI Groot Ouitscben omroep werd uit iHfNonden De Fühirer zeide dat indien de par a ii 1933 in het binnenland niet de renidnning had behaald DuitschIwl een machtelooze staat zou zijn Aleven met een leger van 100 000 BU en onvermijdelijlc gedoemd om in adiielf te verkwijnen Inmiddels was g in het Oosten re s een kolos opgeituii die slechts één gedachte had Euiopa onder den voet teiloopen Indien onze strüd niet verloopen was noali hiJ verioopen is zou niet de mcht zun opgestaan die zich tegenner dezen kolos kon plaatsen en zou ir thans waarschijnlijk geen Europa meer zün Reeds in 1918 hadden wiJ de cvemrinning kunnen behalen maar toen bad het Duitsche volk haar niet Tertiend Ooen compromis of viedes aanbod Hitlsr verklaarde dat er van een comowmi of vredesaanbod geen tfnk kon ziJn Er is maar één mogeIv kheid de strüd tot aan de beslissing Geen volk heeft meer successen kun ta boeken dat Itet onze De tegenMbders in den groeten oorlog warm dezelfde van tbans Achter hen staat Of steeds dezelfde macht de internationale Jood In den vorigen oorlog vu het Wilson thans is het Roose lelt die gelooft Duitschland door een tU van leugenpropaganda tot ineenItorting te kunnen brengen Indien iemand zich verbeeldt dat de odere wereld het Duitsche volk aan tó wankelen kan brengen dan kent H niet de dragende kracm van de uUonaalsocialistische partij en haar iweldige organisatie Uit de regeermist van onzen tegenstander na den Wigen oorlog en uit de afschuwelljlie gevolgen daarvan in ons Duitsch and 11 de nationaal socialistische beW ing langzamerhand ontstaan Voor Un wereldoorlog was het de keizer te ben ik het die moet worden omfcgeW maar in mtj heeft de andere Hteld een tegeiutander die aan het Word capituTeeren in het geheel lel denkt Onze tegenstander moeten Jti bijziende zjjn wanneer zU zich abetlden Duitschland ooit te kunnen pletteren en vooral wanneer zü Wi Inbeelden dat zU mij door Iets dan ook zouden kunnen imponeeiBn Be Führer herinnerde aan de ver ffleade vredesunbledingen die bU M Cagdand gedaan heeft waarna U Uiarde van ons gaan tbans geen MMaanbiedlngen meer uit Tku MttB alleen noè de wapenen O macht aan wie we al dit onheil Nanken hebben is het internationale Jjwxlom dat thans in zün geheele welache gevaar aan de kaak geJJw Wordt Daar zullen wU nationaal selieten voor zorgen Stalingrad Sprekende over de operaties bü alingrad zeide de Führer dat daar millioen ton verkeer van den land w o bijna 9 millioen ton Wvoer van petroleum op de Wolga afgesneden Stalingrad is een Mrme overladmgsplaats en die jTMen wij hebben en practisch ben wij iaar ook at Alleen y rtt er nog op enkele kleine plek gestreden Wanneer wü daar groote strijdknachten meer yteflen dan gebeurt dat omdat ik S t een tweede Verdun wil miken S lellen slechts heel kleine af2 ngen stoottroepen op De tüd JJWt daarbij geen rol maar geen 5 stoomt meer de Wolga op en f komt het op aan de tegenstander van zijn fj ftalten maakt om aan te val w maar rustig aanvallen I Er daarby feeg bloeden en nen daarna altijd weer corri grijpen Wanneer de Engel Jjj ans zeggen dat z i in de 1 oprukken nu best ze zijn eenige malen opgerukt en ook itif Sgetrokken Het beslissende owlog IS wie den defuiitieven Jl wlt en dat zullen wtj zjjn Tul op de productie zeide J kunnen verzekeren dat de structeurs niet slapen W Utans meer dan 30 millioen brt Wq hebben w l geen goud maar wy bezitten de leveode arbeidskracht een heiligen yver een heiligen wil Ook wat het materieel betreft zullen wü den oorlog weten te doorstaan vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht dat is veel meer dan in de wereldoorlog Het aantal onzer duikbooten is aanzienlijk TooleT dan dat van den wereldoorlog En wy maken nog meer en nog betere wapens Beslissend is dat men geleidelijk de stellingen betrekt die den tegenstander moeten overwinnen en dal en die stellingen ook behoudt En daar kan men van opaan wat wij eenmaal bezitten daar zal geen ander komen Vertrouwen in toekomst Hitler zeide de toekomst met groot vertrouwen tegemoet te zien Voor den komenden winter zyn wij anders uitgerust dan erleden jaar en ditmaal 1 ons n weer overkomen wat wü verleden jaar winter hebben beleefd Onverschillig waar de fronten zich bevinden altijd zullen wü tot den aanval overgaan en ik twyfel er geen seconde aan dat aan het eind van den oorlog het succes beschoren zal zyn aan onze vanen Ge kunt het stellige vertrouwen hebben dat leiding en weermacht alles dofn wat er gedaan moet en wat er gedaan kan worden Achter mü staat een der meest grootscheepsche organisaties die ooit op deze aarde zyn gel ouwd en die het Duitsche volk vertegenwoordigt Thans staan wy midden In de voltooiing van hetgeen uit den oorlog is voortgesproten Midden in den oorlog bouwen wü een volksleger op zooals de wereld het nog nooit gezien heeft Dit is ëen oorlog zoo verklaarde de Führer die voor geheel Europa gevoerd wordt Het ig daarom ons onwrikbaar besluit dat de komende vrede werkelyk een vrede voor Europa zal zyoi zonder de voogdij van lieden met het z g fyne instinct voor ideëele en materieele waarden Wüi zirilen er echter voor zorgen dat de aterieele waarden v r ïTuropa in de i ol T i uoK aan de Europi sche volken ten goede komen en niet aan een internationale kleine kliek van financiers Zeker is dat Europa uit dezen oorlog economische gezonder te voor schijn zal komen dan tevoren Wü gelooven voorts dat het einde van dezen oorlog ook naar buiten de val zal beteekenen van de goudheerschappij en de val van de geheele maatschappü die schuldig is aan dezen oorlog De luchtaanvallen Deze strijd zoo vervolgde de Führsr gaat om het zijn of niet sijn van het Duitsche volk Wanneer de tegenstanders gelooven ons op een dwaalspoor te kunnen brengen dan vergissen zij zich Met betrekking tot de vUadfelUke luchtaanvallen op niet militaire doelen verklaarde de Führer het uur zal komen waarop ik terugsla en dan wee hun Gelooft u mij dat mij bet hart van woede verteerd wordt wanneer ik verneem van die laffe luchtaanvallen op Duitsche steden Mm zal bQ onze tegenstanders nog te bespeuren hrUgen dat de Duitsche nitvindersgeest niet beeft stilgezeten en dan zullen de tegenstanders een antwoord krijgen dat hun hoorea en tien vergaat Ik zal alleen dan het woMd voeren wanneer ik zulks doelmatig acht Op het oogenblik is het woord aan hei front en de taal van ket ftant ia nadrukkelijk en krachtig Geallieerde aanval op Fransch Noord Afrika Amer ikaansche troepen op talrijke plaatsen geland VijandelifkhederI te Algiers gestaakt Betrekkingen tusschen V S en Frankrijk afgebroken Reuter meidf dat Amerikaansche leger vloot en luchtstrijdkrachten op talrijke punten aan de kust van Fransch Noord Afrika aan land sijn gegaan peae Amerikaansche tit epen nJlen in de naaste toekomst door Britsche troepen versterkt worden Volgens een ander Beuterberieht zijn Amerikaansche troepen ook in Franseh WestAfrifca geland De Britsche berichtendienst meldt dat de Amerikaansche landbigstroepcn onder het ewnmando staan van generaal Eisenhower Het Witte Huis publiceert een verklaring waarin wordt gezegd dat deae operatiM sijn geschied om een Jnvasie van Afrika door Onltsehland en Italië voor te zijn Bovendien verleent deie landing aan de Sovjet Cnie een doeltreffende tweede front hulp De betrekkingen tosschen de Vereenigde Staten en Frankrijk zi verbroken VICHï ACHT TOESTAND ONOVERZICHTELIJK In i evoegde kringen te Vichy acht men den toestand ernstig maar ook verwaid en onoverzichtelyk Op enkele punten zyn de EngelschAmcri kaansche landin pogingen gelukt op andere punten zyn de aanvallers afgeslagen Volgens berichteo die in den loop van Zondagochtend te Vichy werden ontvangen werden om 7 30 uur door Amerikaansche troepen en Engelsche schepen in Algiers en in de omgeving van Algiers landingen uit jevoexd Verscheidene dezer aanvallen werden afgeslagen vooral in de haven en bij het station van de admiraliteit De toestand is ernstig Het schijnt alsof landingen itMt sterke strydkrachten worden voorbereid Volgens uit Rabat ontvangen berichten heeft de resident generaal van Marokko generaal Nogues in Marokko den staat van beleg afgekondigd Het iet er naar dit daf de Engelseben en Amerikanen aaastenlijke strijdkrachten in bet vuur heltben gebracht Deze strijdluvchten zonden volgens de eerste ramingen 1M IIM man bedragen HEVIGE GEVECHTEN IN MARO O In een Zondagavond Iaat te Vichy uitgegeven communiqué wordt gezegd dat In Marokko hevige gevechten gaande zyn Ter hoogte van Casablanca wordt fel gesitreden IDe Fraasche troepen streven ernaar de tandintft troepen bü Safi en FedaJa terug te slaan Algiers is in het Oosten en Westen omsmgeld Tusschen Arzew en Oran zün zeegevechten gaande Naar Havas Ofi uit Algiers mekit is het paleis van den gouverneur generaal door Amerikaansche troepen omsingeld De actie tegen AJgiers begon om 3 15 uur en nap by het krieken van den dag in hevigheid toe Op de reede werd tusschen de kustbatterijen een Fransch aviso en een Amerikaanschen torpedojager die in een voor de kustbatterljën ongunstigen hoek de haven had weten te bereiken een verbitterd gevecht geleverd Zondagsvond Is tusschen den opperbevelbebber in Noord Afrika die handelde met machtiging van admiraal OarUn en den bevelhebber der Amerikaansche landingstroepen overeengekomen de gevecbtshandelingen te staken Deze staking der gevechtshandelingen betreft slechts de strijdkrachten die de stad Algiers bezet houden Omtrent de redenen voor de staking der vyandelykheden me dt Havas Ofi o m De Amerikaansche storm troepen waren voorzien van automatische wapens en in aantal en materieel oneindig veel sterker Bü hun aanval werden zü gesteund door mitrailleurwagens en zelfs door tanks Voor de poorten der stad zelf had zich een tankgevecht ontwikkeld de Fransche tanks waren eCh ter verre inferieur aan het moderne materieel van dien vijand Deze werd bovendien gesteund door de over de stad vUecende vijandeiyke vliei uigen DVnSCHLAND STRIJDT VOOR mjROPA BLOEDIGE SOVJET VERUEZEN IN K AUKAS US Britsche cumvallen bg Mersa Matroe voortgezet Hat oppeii ev eI van de Duitsche weermacht maakte 8 Novenrixtr bek td In het Wesfen van den Kaukasus en in den sector van den Terek werden verscheidene tegenaanvallen onder bloedige verliezen voor den vUand afgeslagen en gereedstaande troepen dour artillerievuur en luchtaanvallen uiteengeslagen Ten Noord Oosten van Mosdak werden aanvallende vijandelijke strydkrachten in een tegenaanval met aanzienlijke verliezen op haar punt van uitgang teruggeworpen en talrijke gevangenen gemaakt Aam het Donfront sloegen Duitsche en verbonden troepen in samenwerking met Duitsche slagvMegers en Roemcensché gevechtBvliegtuigen verscheidene aanvallen van den vyand af In den eentralen en Noordelijken sector van iiet Oostelyke front geen krijgsoperaties van beteekenis Geconcentreerde luchtaanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen op spoorwegdoelen in het gebied rondom Ostasjkof leidden tot de vemietiguig vain verscheidene transporttreinen en rav1tailIeering sopslagplaatsen van d n vijand Bij aanvallen op wegen werden bolsjewistische colonnes uiteengedreven en enkele door troepen bezette plaatsen verwoest Des nachts zyn de stad Kalinin en het station aangevallen Artillerie van het leger bestookte voor den oorlog l elangrijke doelen in Kroonstad Verscheidene branden wer den waargenomen Op het Ladogameer heeft de luchtmacht een motorvrachtschip en twee vTacht4 Oolen tot zinken gebracht Drie vaartuigen werden beschadigd In den sector Mersa Matroe beeft de vijand met superieure gepantserde strijdkrachten zijn aanvallen voortgezet De Duitsche en Italiaansche luchtmacht atennde de gevechten op den grond ea deed aanvallen op vijandelijke strijdicraehten en aanvoerwegen en door het geschut van het zware vlooteskader Volgeiu Havas Ofi is Arzeu een klein kustplaatsje ten Oosten van Oran voor het grootste deel bezet Ten Westen van Ofan is een landing uitgevoerd bü Egalto Bousfer is bezet Troepen uit Oran zijn onderweg om in het Oosten en Westen tot tegenaanvallen over te gaan In Tunis valt op het oo nblik niets van een aanval te bespeuren Ten slotte is in Marokko een belangrijke landing uitgevoerd in Safi Vichy meldt dat de separatistische beweging In Casablanca In de kiem werd gesmoord Generaal Bethouard die naar de afvalligen was overgeloopen werd gevangen genomen Casablanca is door Stuka s zwaar gebombardeerd HavB Ofi meldt uit Casablanca dat het Amerikaansche vlooteskader bi 1 hef begin van den middag van Zondag den strijd heeft afgebroken De aan de Atlantische kust van Marokko gelande zwakke Amerikaansche strijdkrachten worden overal in toom gehouden Er is Fransche versterking onderweg In de uitzeniHng van vanochtend meldde de Fransche omroep dat op alle ponten In Noord Afrika den Amerikaanschen strijdkrachten tegwistand wordt geboden met uitzondering van Algiers waar de wap nen rusten DE GEALLIEERDE MILITAIRC LEIDING Naa de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt voert generaalmajoor George Patton het bevel over het pantsercorps der Ainerikaaosche strü Ucr3chten die aan de kii t van WeslAfrika geland zün Generaialmajoor Uoyd Fredcndal is bevelhebber over de Amerikaansche strüdkrachlen die te Oran geland zyn en gen majoor Charle Ryder voert de te Algiers gelande Amerikaansche strüdkrachten tan Naar Reuter uit Washington meldt voert generaal Doolittle die de lucbtanval op Tokio leidde de Amerikaansche luchtstrüdkrachten in NoordAfrika aan De Britsche berichtendienst verspreidt een bericht van een oorlogscorrespondent in het hoofdkwartier in NoordAfrika volgens hetwelk de Britsche en Amerikaansche zeestrydkracJiten omder opperbevel staan van Sir Andrew Cunningham BUITENGEWONE MINISTERRAAD TE ViCHT Na een bezoek van den Amerikaafischen zaakgelastigde Tuck aan Pétain is te Vichy onder voorzitterschap van den maarschalk een buitengewone ministerraad büeengekomen Generaal Weygaivd is door Pétain ontvangen die met hem in tegenwoordigheid van premier Laval en den gouvemeur generaal Chatel den toestand bespralc De Fransche legeering heeft een oproep gericht tot ds bevolking By aanvallen van de Britsohe luditnvacht op het bezette gebied m het Westen en by vluchten naar t NoordWesten van Duitschland verloor de vyand vier vliegtuigen fTAL AANSCH WEERMACHTSBBRlCirr Sterke Britoche druk by Mersa Matroe ZWARE LUCHTAANVAL OF GENUA Het Italiaar sche weermaohtbericht van Zondag luidt Op 7 November oefenden aanzienlüke vyaadelüke pantserstrydkrachten een sterken druk uit in het gebied van Mersa Matroe waar lang en hevig gevochten werd De luchtmacht der spilmogendheden nam aan den strijd deel door voortdurende aanvallen op de vüandelijke gemotorriseerde colonnes en ravitailleeringswegen In den afgeloopen nacht werd op BRITSCilE MEDSDEELING AAN SPANJE EN PORTUGAL Oe Britsche berichter dienst meldt officieel dat de Britsche ambassadeurs te Madrid en Lissabon opdracht hebberni gekregen de Spaanschc en Portugeesche regeering ervan in kennis te stellen dat de Britsche regeering de Aroenkaansche regeenng met betrekking Uxt de landingen van Amerikaansche troepen jn Fransch NoordAfrika steim t Eden heeft de ambassadeurs van Spanje en Portugal ontvangen en hun mededeelingen voor hun regeeringen overhandigd Uit dezelfde bron verluidt dat de Britsche ambassadeur te Madrid Sir Samuel Hoare opdracht heeft gekregen de Spaansche regeering mede te deelen dat de operaties iri FranschAt rika noch den modus virendi in Tanger noch het Spaaiuiche goederenverkeer met het buitenland zullen aantasten De Britsche ambassadeur in Lissabon heeft opdracht gekregen de Portugeesche regeering mede te deelen dat de Britsche regeering niet voornemens Hs Portugal ert zijn overzeeschc bezittingen te betrekken bij het tegenwoordige conflict Het Spaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft het volgende communiqué uitgegeven In verband met de nieuwe militaire operaties in Noord Afrika hebben de chef van den staat en de minister van Bultenlandsche Zaken van den president der Vereenigde Staten en van de regeering van Groot Brittannié de schriftelijke garantie ontvangen dat de Spaansche continentale en insulaire souvereine gebieden benevens de koloniën en het protectoraat Marokko volledig zullen worden gerespecteerd en noch het voorwerp zullen zijn van een aanval noch van eenigerlei handeling die hun souvereinlteit Integriteit of onafhankelük zou benadeelen Op gelijke wijze worden de Spaansche belangen in het algemeen door den In Tan er geschaoen toestand en de geldigheid der handelsverdragen gerespecteerd VESTING GIBRALTAR HERMETISCH GESLOTEN Naar uit La Linea gemeld wordt is de vesting Gibraltar hermetisch gesloten De Spaansche arbeiders die te Gibra ter werken en and dagelyks tusschen de vesting en hun Spaansctie woonplaats heen en terug ryd i mogen GibralUr niet verlaten DUIT8CH OORDEEL De diplomatieke correspondent van het D N B schrijft De overval van Amerikaansche troepen op Fransch gebied In Noord Afrika is des te opzienbarender daar de V S nog steeds diplomatieke Ijetrekkingen onderhouden met de in Vichy zetelende Fransche regeering en derhalve op de hoogte geweest moeten zün van het standpunt der Fransche regeering inzake een eventueele poging om de Noord Afrikaansche bezittingen van Frankrijk aan te vallen temeer daar admiraal Darlan als opperbeveBkebber van de Pranwhe weermacht op zijn jongste inspectiereis nieuw een luchtaanval gedaan op Genus door formaties vüandelyke vliegtuigen die in verscheidene golven stad en haven aanvielen De schade is zeer gro6t Het aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld Voorts wierpen Britsche vliegtuigen enkele bbmmen op de stadsrand van Milaan Savons en Cagijari neer zonder schade aan te richten GEALLIEERDE STRUDKRAOHTEN BEZETTEN HET EILAND GOODENOUGH De geallieerde strydkrachten zouden het eiland GÖoderough ten NoordOosten van Nieuw Guinea gelegen voor de Wegtelyke kust van het eiland d Entrecasteaux hebl en bezet De hooikist is uw spaarpot door Fransch Noord Afrika niet den geHngsten twüfel heeft gelaten over het voornemen van Frankrijk om zich met icracht van wapenen te verzetten tegen lederen aanval in dit gebied Wanneer Roosevelt In zün zoogenaamde boodschap aan maarschalk Pétain en het Fransche volk zijn bhjkbaar reeds lang voorbereid plan probeert voor te stellen éh een voorzorgsmaatregel voor de z g voornemens van Duitschland en Italië dan komt dit volgens het oordeel van toonaangevende Duitsche kringen neer op een aan onbeschaamdheid grenzende verdraaiing der feiten Hadden de spilmogendheden dit werkeHjk gewild dan zouden zü naar men in Berlün verklaart in de laatste 3H jaar tüd genoeg en ongetwüfeld ook telryke gelegenheden gehad hebben om zich in het Fransche koloniale gebied te nestelen waarbU zij dan geloofwaardiger argumenten hadden kunnen aanvoeren dan die waarmede Roosevelt zün arglistig spel tracht te rechtvaardigen De bewering van den president der V S dat hü door zijn actie ook een dienst hoopt te bewüzen aan de bevrijding van Frankrijk hoort naar politieke kringen te Berlün verklaren thuis In het reeds rükelUk versleten repertoire van schünheilige verzekeringen waarmede de steeds duldelüker aan den dag tredende Imperialistische doelstellingen der V S worden verborgen Evenals elders zullen de Amerikanen en Engelschen ook In Noord Afrika de gebieden die zil van Frankrijk trachten te rooven den Franschen nooit vrijwillig teruggeven De D i p 1 o zegt dat de aanval zich waardig aansluit bü de vroegere aanvallen van den gewezen Britschen bondgenoot en de Britsch Amerikaansdie acties tegen Iran Irak en I lsland Het is een reactie van Londen en Washington op de jongste eischen van Stalin tot vorming van een tweede front LAVAL WAARSCHUWT B0IS80N Laval heeft den gouverneur generaal van Fransch West Afrika Boitsoh het antwoord van Pétain aan Roosevelt doen toekomen en daaraan toegevoegd Bereidt u op alle eventualiteiten voor De maarschalk en cna regeering rekent op u Gouvemettrgereraal Boissop heeft hierop aait Laval als volgt geantwoord Wy hebben onze aU mvoorbereidingea sedert hedennacht genomen De maarschalk en de regeering kunnen op one rekenen Wü zün bereid f 2óH CH HlaoH Zon v 7 1 onder 16 57 Maan op 9 43 onder 18 47 Men i verplicht te vcrdniaieien van consondergaBj tot zonaepkomst Laniaama van voertuigen moeten een bali nnr na tonaooderttini ontstoken worden H 7U