Goudsche Courant, maandag 9 november 1942

MAANDAG 9 NOVEMBER I942 Tweede ïlfaltiijd voor hapje JrcO NSTATOMlT OB anTEHMDfG V eK WINTRHUULPWEBK De heer W H Röper sprak een wel manstiaat 58 A D Blanken sUgers VAN MVNCBIM GEKEBI 0 k r hou tfifm kenUcht Ter flele enl cid van Heldieocedenk dac Meflde het Stfitxponkt Oooda vm dre N S D A P ZoDdatfaiéde m r immüm tea heeieakiambvetor komt wwr of ptoditice wüae de doodrea htróatiit werden die op No inb r US3 voor de Fekihemnhalle n MOBcheD vielen toen Adotf Hitter een nihhilrtr pofiof deed om de macht in Beieren te veeoveren In d P p oen vtD dne lestien dooden hcraadEt de natioDMl foewUftisciie bcveginc teven Ne andere JjeVJen die in het verletten en het heden hun tev i Iwbben iatecet er pactq eo v Jertand De ual WM M de Ht te plairt beret NmK foBetioMriwen v n N S p A P en K S B mttm aawïretlg oöicieren en iilwiTti fl iiWn van de Weermacht depuMtet T o W A NS Praueiiacèirft HAV O KDM en eugditann £ eii groot militair oricett oiteode de herdenk ingibücenkomM met de ouverture J nÜMKi van L VOO BcetiiovW waarna de hecer L Hubenzetaider een Keraaprueh lei De Orti ruppeol ter Taubert tprak de hentoakin B dc uit De menidi aMus raker k niet denkbaar ala enkeling maar alcchte 1 deel van een emeenMbaii dte ickcre rechten geeft maar ook plichten optegt Spr gin de ontwikkeling van de GeTTOaan e gemeenschap na v n familie langa sibbe en itmn naar volk waarby hij er op wees hoe de Germanen zich wiaten te onlwoTstelai aan de Rwneinsche heer chappü en later hun invloed merkbaar deden worden tot in Rusland a n d i Wol a toe Het heden ii voor velen zeer rwaar OHcts moeten gebracht worden in het bewuitzija dot Iecht het nagealacht de volledige vruchten er van kennen lal Zoo is het ook altijd in de geiohieden geweest ttodden Toar ia gcatcawehap Om de Germaanache volksgemeenachap op te bouwen lU r wanneer het om lun of n et iijn gine altijd menachen gBwee t dte hun leven in de weeijiohaai hebben gesteld in het bewustzun dat hun vaJ ntet lintooa was Nooit 1 deze geiindheki loo duidelijk geweest ala in het nalionaal socialisme waar de enkel mg niet maar de gemeensctMp alles ie Deie gezindheid is ontstaan daar waêr ae altijd onAstaat in den strijd De beweging is ontslaan uit frootatrüdefi vasC den wercldoork g Het Duitschland van heden heeft begrip voor ligtden ü oa n niet het pompeuze bel ï dom van bel keiaerrük maar het eenvoudige lieldetidom van den man dte zelf niet wil weten dat hu een held is maar het toch is omdat hij zMn teven geeft De 9e November 1913 was een dag vm de diepste verpederirg voot het Duitache volk Kringen in de Beiersche regeering dit Hitter hulp hadden toegezegd verrieden hem en door het vuur der regeeringstroepen dte op de optrekkende nationaal socialisten schoten bteven zestien dooden voor de FeldhernnhaMe li en De Führer werd slechts gered door de opoffering van een stHjdgencot Uiterlijk was de beweging gHMoken maar innerlijk is zij er sterker uit voortgekomen Ondanks terreur kerker en jeweld wist de beweging met de middelen van de republiek van Weimar langs legalen weg de maeht te veroveren De tyd van heden draagt Weer alle kenteekeoen van 1923 nu ook offersgevraagd worden De namen van dezestien helden dte in Münthea vielen zyn tot symbolen geworden en in hen aId U8 preker herdenken wy allen dte voor bcwe ng o vaderland gevallen iw en in d todiomat nog vallec zullen Terwül nu aiUeii zich van hun plaatsen vvtiieven en de muztek zacht Idi hatta einen Kameraden speelde werden de namen van de zestim gevaltenen langzaam voorgelezen Nadat de heer Hubenzehnder een Kemepiueh in dichtvoim had voorgedragen zong men gcxamenUik Siehst du im QMcn daa Moi enrot De heer W H Röper pl al vervanKcnd StütqMinktteiter sloot de bgeenkomst met een aanhaling van de woorden van Hitter cuhnineeTend in de zin JOMn t den en toeh hebben jullte overwonnen D riUmrchre en het zingen der vo keliedcrcn besloten deze plechtige h dCTikingBbij eenkomst AHe piJB verdwenml 44 l 4l k gataaUa Itrkaraa Jbx aihi ta nabedikuacca fcaitcagewaoa iinfkcn ssavst I isdiMi Nictt nadoen tllm amót op MB Kak raodkcaap Via tttfn ma gtw pnèa Toto aiai ft Urn Onsltjn mds den cruca dag vsraiMletdas dl pi M sa dkp ft una Ik gnaeU aii dea oiandm oMrgcfl tis herboren ca reedt na 8 dagea bsoMiha lil aieta natt Uk TOaruit Mun ik ok tadn aaa OnaliiM aa beveel den iedereen no leerm aan B rheiuaaiiek ac iai tpit Aoadbaéd gftep name ca boofdpQa bdpea teC i aidi M iatwTCnnatAgMiieki b O M ki ut ate dwdtUikan iMla a Of htn naaf en darSMa Neaat dina de proef Mgineeb nf ya Ulug u W taktenea aicchn o eta In alle apochckia I droginctliea Terfailgbatt Mmm De renaui vfB Hek lorero mat 3 S doaxaae A rao 8 15 uur Scbonwbarg Bloaeeep Lajla met Aino Taube Ake Ohbecg Jo iaid Haaland en tVyvegge Laisser Aanvang 8JS uur Thalia TkMlbar Geheimacte W B 1 met Alexander GoiUng £ va Xmmermann en Güntfaer lauden Aan vang 8 15 ur 7 N v t aw KaaatHtai Tweede eenpananaaJtud ten bate van Winiernuip Nederland tt 11 Nar IM mu B ude Uteater voering j cbscblager 184Ï met Chns de ia Mar C aria Theo Moeac Fiacre Lagro en Henk van Olterloo 11 Mav 7J Ntevwe Scboawburg ToonecivoorsteUuig Vreugde en Arbeid q woermg 4n den ouden gaper door De SchuuwqMler onder leiding van Jolian Boezer 17 Nar 7M a VrQe Braageliadie 6 BecBte Wmtcrleung da aoekend k over De briuaswerveT van vroeger eeuwen U Nar US Bar Kleine Kark Bübeltezmg os il h J ICaU M Nav 7 Biv Nieawe SelMBWburg Concert Arnhem sche Orkestvereenigmg onder teiduig van mr Harm ümedes soliste Lien Korter zang Nov 8 15 UiU Daniël ZendingsbübeUezing de U S J Kalt Nov 7 36 uur Nieuwe Schouwburg Kerste voorstelling theater abonnement Kultuieete Contact Baad opvoermg Gil door N V Hesiden tieTooneeL 28 Nov 7 45 aur Beunie Theater Bijècnkumst ticneidsrecntersveieeniging in samenwerkmg met Afdeelmg Gouaa iMea Voetbalbond en Goudgche voelbalvereenigmgeo lezing K J J Lotsjr en ir A van klmmenes 20N0AGSDIEN8T DOKTOREN By alwezigiieid van den huisarts z n van aieraagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren N Tom Burgemeeater Martenssingel 69 tetefoun 2 üy en D Bakker Graaf Florisweg 30a telefoon 3550 AFOniEKERSDIENST Sieeda geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek £ Srendel aUeen Prins HMOrikstraat ISc OISTklBDtlEBE CBBIDBN Afhalea aaavraagformulieren 9 3 12 en 1 3 3 30 uur Oistributickantoar Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtanaum begjit met een der letters Woensdag H I J OonderdlÏE K L DiatritaUe vaa lijDoKc U Nov 1 30 3 38 uur Distoibutiekaatoor Aanvragen van lunolte door schildere Uil Troeger tQden BB JUOUUBVBB CUUEAMTMBUWH n JAAB GELEDEN In de Staats Courant teeat men de opgiive der ganuxoens vcranderingen die met Mei a s zullen plaats hebben waaruit blükt dat volgens de gemaakte bepaling van hter vertrekken de staf en twee linie koropagnien naar Leyden an de derde naar Woerden terwijl hier slechte het depot zal overbleven Deze beschikking zal voorzeker velen amartelük aandoen daar bet garnizoen van groot belang voqr deze gemeente is en ook veel bödraagt tot tevendigheid en vertier weshave men hopen mag dat niets onbeproefd gelaten zal worden om te voorzien n zoo groot gemis 50 JAAB GELEDEN Herbenoemd zijn tot leden van het college van zetters alhter voor srtjks directe belastingen de h h C van Veen en B H van de Werve Sr In de plaats van den heer P Goede aagen dte eene herbenoeming niet heeft aangenomen is benoemd de heer H W G Koning Van het garnizoen alhier zijn twee detachementen waarvan een n ar Nteuwerkerk en een naar Gouderak vertrokken om de hoeven af te zetten waar bet mond i klauwzeer becracbt onder het vee 2S JAAB GELEOEN Chider gioote belangstelling is te Oegstgeest op de begraafplaats het Groene Kerkje teraardebesteld het stoffelijk hulsel van ds J G Geelhujrsen oud predikant der Evang LuUiersche Kerk vroeger te Brtelle en Middelburg daarna gedurende ongeveer 25 jaren hter ter slede Wegens toenemende ongesteldheid vroeg de overledene in November 1913 zyn emeritaat en vestigde zteh toen te Leiden Aan de groeve werden esnige woorden van weemoed gewijd aan de napedachteöis van den ontslapenen door ds Th Scharten dte hem als herder en leeraar bü de Goudsehe Luthersche gemeente is opgevolgd en dte er op w ees hoezeer de ootslgpene genazende z ja voorbeeldig yverige en langdurige werkzaamheid als voorganger der gemeente 3ouda zich vele vrtenden hié verworven en hoog b hen stond aangeschreven fiafluadefd deë Voor de tweede nwal in dit wïnterseiaoen organiseerde Wintertouilp Nederland in samenwetkimg met de N S V Zatendag in Ktmahnin een stunppotmiaaltü i dte evenals de vorigen dnik beeo t was Vü ondeid personen van allen ronc en stand volwassenen miaar ook kinderen namen er aan d eL Sen nüitair Hkeat zorgde ook nu weef met populaire muziek voor een geceUige atenvnmg vóór en tijdens den maaltöd die dezen Reer een Hollandsche hutepot bood Hete buurtschapliioofd de heer W F Kuyfcen opende als oudste medewerker van den N V D deae bijecnfcomet Hü deelde o a mede dat het in de bedoeling ligt dezen winter nog vier dengelu ke éénpansmaoltüden te organ iaeeren komstwoord namens de N S V i herinnerde er aan dat ntet het eten hier het hoogtepunt vormt moer de gedachte om door deze bijeenlumst de verbondenheid te dcmonstreeren van allen dte hier saamgekomen zün Het komt er niet op aan of iemand een staande boord draagt s niet ieder die meewericen wid aan den nieuwen tvd is welkom De heer U Zwünemburg distrtetsteider van den N V D voerde eveneens h t woord In onae jeugd zeide hij zongen wü het Ided Jlén voor aUen allen voor één naat hebben we daarvan de diepere beteekenis ooit begrepen In het verleden zagen we juist de tegensteUing er van toen de egoistiGche gedachte heeisohte Wü willen de woorden van dat oude lied in prectuk brengen opdat het Ned land9che volk gedn n worde door de Wee Eén voor aUen aUen voor één Waardeeriag van bnrgeaiccater Uera Nadat alten zich het eerste bord hutspot goed hadden loten smaken sprak burgemeester E A A Liera Hij bracht dai k aan de dames van N S V O en N S F die zich bü de organisatte van dezen maaltijd vordienstei iiebben gemaakt Zeer waardeerend uitte de bungemeester zioh ook over het vete werk van de drie butirtschapsiioofdeo van den N V D in Gouda De heer Liera constatefrde met vreucde dat het werk van WÜ N m fareedere logen instemming begmt te vinden wat blijkt uit de grootere opbrengst der getiouden oolrtecten Spreker betreurde het dparom dat er nog zekere lagen der beVotkifig zün die m een a wijeende l oudmg tegenover het Wmtertvulpswerk bleven vottiEerden Toati n de buiiemeester in deee geen voorstander van dwang men moet uit eigen vrijen wil er tets voor rtver wilten hebben Oroote waardeering vindt het werk van den N V D ook bij de gesleunden De burgemeester las een brtef van een stadgenoot ntet portijgenoot voor waarin deze in warme bewoordingen zijn dank betuigde voor de uitzending van zyn kinderen Vervolgens beval de buigemcester de te houden collecte aan Wte veel kan geven geve veel wte niets missen kan geve niet De heer Liera vertelde dat een jongen dte van zyn aeU opgespes rde geld een kaart had gekocht an een buurtsohapahoofd vroeg ik heb nu nog maar één cent over mag ik dte toch zoo dadelijk in de bus doen De burgemeester besteot met de medewerkers van N V D en Wil N de woor den toe te roepen van J P Oocn End deseqierecrt niet Toen men ook het weede Ixicd hutspot genuttigd had sprak de heer M Zwijnenberg het slotwoord waarin hij mededeelde dat de gehouden collect ruwt ƒ M had opgebrariM In het dotdcer Ie water geloopen DRBNKKLINO UIT KARNEMELKSLOOT GBRBD Door de duisternis misleid is Zateiw dsgavond omstreeks 7 uur een voetganger de 60 jarige reiziger J Bczemer uit de Mr D J van Heusdestraat nabij de Willens iit bet water van de Kamemelksloot geloopen Twee voorbijgangers hebben den drenkeling op bet droge gebracht en bü een bewoner binnengedragen De heer Bezemer dte het bewustzijn had verloren kwam daar spoedig bij kennis Nadat familie droge kleeren had gebracht is hg op last van dokter EQknan per auto van den G GJ naar zön wonmg gebracht Hij ondervond geen nadeelige gevolgen van het koude bad AUTOSTUUR WEIGBWE Wagen Meef bavea de Havea liangeB Van een met hout geladen vrachtauto uit Stolwijk raakte Zaterdagmiddag toen het voertuig op de Westhaven reed het stuur defect waardoor de stuurlooze wagen van het rechte spoor week en door de ketting langs den waterkant reed Het scheen dat de auto in de gracht zou vallen maan hu bleef nog net met het voorstel op den kant van de gracht hangen De hevig geschrokken chauff ur kon er i oo uitstappen Met een takelwagen is het voertaig sp den weg teruggebracht KOFFER EVEN LATEN flMJklf Ten nadeele van een inwoonster Van Nieuwerksrk a d TJssel is Zaterdag een koffer die zit tüdens bet markten even onbeheerd had neergezet ontvreemd De koffer bevatte een nachtjapon een japon een bril met goud en montuur een icfaoit en nige snuisfryén SLOT nfFtrP NIET Zaterdagochtend is een voor een winkel op de Markt op slot staand Jamesrijwiel ontvreemd 3y Iaop der bevol GEVESnCDEN D E Jaarsma Baderman mb van GeJaenkiidien Dl in de Otnettetstraat 80 J M van Werde Peters z b van Duisburg Dl in Snoystraat ItHL A B Gvoentto Chauffeur van Betuwvk D59 in V st 34 M van Loon dienstb van Bodegraven Spoorstraat 22 in Nooth van Goorstraat 40 C J Hofstede dienstb van Zegveld 171 in C Ketelstraat 23 W la t banketb van Rotterdam West zeedijk 541 in Gouwe 176 W van den BerM dienstb van Schiedam Vlaardinjidied k 25a in Tuinstiaat 28 J F Bruins dienstb van s Gravojhage Gr Hertoginnelaan 130 in Bleekerssingel 20 C van Es z b van Breda Tnamsingel 97a in van Stcijenstraat 13 G Uitenbroek schryver R v Ar beid van s Gravenhage Laakkade 80 in Kanaalstraat 22 C Burger dienstb van Waddinxveen Gouwekade 84 in CiiT de Wetstraat 15 E W Kraft analyste van Haren Gr Rijksstraatweg 252 in Westhaven 53 J Aantjes pi hoofd bedr v zuivel s Gravenhage Ie Pietersburgstraat 17 in Zout knecht van Gouderak A 84 in Krugerlaan 2 E M Peeters Karskens z b van Bussum Oud Bussummerweg 29 in Crabethstraat 51 J P Posthumus asp instr maker P T T van Dordrecht Glazenstraat 73 in Nieuwehawen 5 D M Brons idem van Dordrecht Obwchtstraat 3S in Nieuwefaaven 5 I van der Byl hulp i d huish van Alphen a d Rijn Toussaintptein 2 in Spoorwegstmat 8a H H Timmermans z b van Utrecht Nassaupark 29 in Goejanverwellendijk 47 R M van Baarle tüd ass Distr dienst van Rotterdam Straatweg 86 in Hoogstraat 5 G de Wilde electr van Heerenveen Tjalleberg 121 in Reigerstraat 48 M V d Wolde Brandjes z b van s Gravenhage Gouvemeurlaan 305 in Sopfaiastraat 39 H J van Dorst bureelbeambte mag bed van Amsterdam K V Eeghenstraat 2bv in Zoutmanstraat 37 J D van Batenburg z b van Reeuwük Weth Venteweg H 194 in Graaf Florisweg 52 H J Nijhuis ES bedrüfsl van Hengelo O Ada stnaat 37 in Oosthaven 70 J J Eekhardt kellner van Amersfoort Appelweg 13 in Ag Dekenstraat 9 P Romijn gioententuinder van Reeuwiik Platteweg H249 in Heerenstraat lól C J Bezemer z b van Eijsden België Dorpstraat 61 in Markt 22 L J M Feber z b van s Gravenhage J v Oldenharneveltlaan 115 in van Beverninghlaan 16 P J van Houten kant bed van s Gravenhage Bankastraat 56 in Zoutmanstiaat 36 C B Bosman dienstb van Reeuwljk Platteweg H231 in Jan LuyVenstraat 1 O P Hofstede dienstb van Utrecht Nassaupark 29 in Fluweelensingel 66 TERTVOKKBNEN A J Vink van Burg Martenssin gel 25 naar Andük Mkldenweg D C Spaans van Gr Beatrixitraat 18 naar Velzen Fultonstraat 15 H Baas van Turfmarkt 17 naar Renkum Oosterbeek Reuversweg 20 M J van Doo n van Crabethstraat 41 naar Woerden Nieuwstraat 3 O Bernard van R V Catsweg 447 naar Amsterdam van Eghenstraat 6 J B Emaus geb Gebbinck van Coomhec tstiaat 3 naar Groenlo 3 naar Groenio Smitsteeg A 235 H Versteeg van Derde kade 40 naar Den Helder Martensstr 1 C Ridderhof van Sophiastraat 71 naar Rotterdam Bilderdijkstraat 31a J C M Boomgaard van E J Potfietent iat 30 naar s Gtavenhage Piet Heinstraat 21 G Kranenburg van Gr Jacobastraat 21 naar Pijnacker W v Windenstraat 2 M J M N van Dijk van Kattensingel 72a naar Maartensdijk U Mr Tripkade 36 J E L Planque van Westhaven 93 naar Amersfoort Stephensonstraat 3 A M Kramer geb Steenbeiigen van St Josepbstraat 78 naar Hoorn Achterstraat 22 W H Carpreau van v Bergen IJzendoompa 3 naar s Gravenhage Sweelinckplein 30 B M Weill van OosUiavea 31 naar Deven ter Mr H F de Boerlaan 102B W Winkel van F W Reitzstraat 32 naar RQSwijk Z H Leeuwendaallaan 98 A C Th Brinkman van J v Renesseplein 22 naar Rheden GId Dieren Zntphenscheztraat 29b A M Lenssen van Gr Florisweg 77 naar Roermond Mgr Driesenstjoat D K Kenters van Crabethstraat4 naar Voorburg Gr v Prinstererlaan 41 Th G C Fenk van Markt 9 naar Tilburg Heuvel straat 93a I W M de Leu van Verlorenkost I naar Deventer Nieuwstiiaat 60 W den Held van Nacbtegaalstraat 2 naar Arnhem Platte Burgerweg 15 J van Loon van Bleekerssingel 1 naar Utrecht Vredenburg 1 C Zoeteman van Reg Plantsoen 13 naar Schoonebeek Oud Schoonebeek G H van Setten van Spieringslraat 85 naar Lissp Heereweg 241 Tegen een wieiryder Sreloopen lOMGEN BRNSTIG GEWOND Een merkwaardig ongeluk met ern 4ig gevolg is Zaterdagochtend in den tiranelafrit in de Spoorstraat getieurd 0 er de tunnel heen gooide eenjcm n een prk van den anderen kant vtn de stnai naar zün rader dte p m bet hek van de tunnel voor het langzaam verkeer van Kleiwegbrug naar Ridder van Catsweg stond Om het pakje te vangen deed de vader een paar staiqten achteruit en liep toen legen een jongen den 14 jar gen scholier J Slinger it Reeuwijk dte luist per fiets passeerde De wielrijder viel en bleef bewusteloos met een gezwollen oog en schaafwonden aan het gezicht Ii gen De juis l passeerende ziekenauto uit Waddir xveen heeft hem naar het Van Iterson ziekenhuis gebracht waar geconstateerd werd dat ip jongen een zware bersenschnddirtg had gevonden rRRMONSBRWUS NIKT AANGBCBVEN De pohtie heeft procea verbsal opgemaain t en een 23 j8Tigen ateubelmaker wegens verduistering van een persoonsbewijs De betrokkene had het bewijs gevonden en niet aangegeven CLANDEflBOUrtEESGHlN ESTAIW Set MPnterini kiM k rMM vleeseh dat de 4a jarige landbouwer G J v V te Haastrecht en de 46Jarige koopnan B G alhi r bij h haddtn eg ie politie en da C C D hebben goed werk gedaan het twegtal te Stolwijkersluis toen het op weg was naar Gouda om het vleeseh aan dan aiaa te laang i n aan 1 iioaden a daarmede te verhinderen dat het lekkers in de consumptie kwam De twee vervoerden 15 kg vtrkeasvletsch dat in bedofvea toe o4 t kêtrdt en waar 4e nsaaiee iiiikropen Het bleek vleeseh te zijn van een huisslachtin die vorig Jaar verricht was en daar de kwaliteit Steeds minder werd was besloten hét var de hand te doen Bij den landtxHiwer thuit is nog 34 kK In beslag genomen Het gebeurde be ïijst hoe gevaarliik het is clandestien vleeseh te knopen TOEWUZTNG WEGGENOMEN Van een huisvrouw is een toewijzing voor serviesgoed gestolen dte zij Hj het boodschappen doen in een winkel op de Hoogstraat had laten liggen GIFT VOOR WINTERHULP Evenals voor de eente lUstetieoUeete heeft de firma Koole Via by de tweede inzameling een bedrag van ƒ 200 aan Winterhulp geschonken Politwrecbter te Rotterdam VILLA KOKJE Edelachtbare verzekende hetoude gryze mannetje ik wist hcctemaal niet dat er beslag op mijn zomerhuisje door myn vrouw was laten leggen Er hing geen zegel aan ofniets U wist dat er beslag op was gelegd dooi die ruzte met uw vrouw weersprak de rechter De tuinder had voor u van den deurwaarder het papier in ontvangst genomen U wist hét dus en u heeft uw Villa Kokje verkocht voor ƒ 800 En 8 t is een zeer strafbaar feit want u heeft uw huisje onttrokken aan een wcttelük beslag Dat wilde het gr jze mannetje maar niet begrijpen Tien jaar heb ik mijn zomerhuisje al Van mjjn eigen centjes opgespaard edelachtbare En voor die deurwaarder kwam had ik mijn huisje al verkocht verzekerde hü t Werd een verbaal van een gederailleerd huweiyk waarbij de vrouw slimmer was dan de man De oude baas was er heftig door gedupeerd geworden Edelachtbai zelfs aan mqn kleeren en mün distributtebonnen kon ikniet meer komen En van den tuinder heb ik nog brood gehad omdat ik geen bonnen bezat Jteduldig trachtte de rechter den ouden heer duidelijk te maken dat hü zijn vaia Kokje ook al was hö er nog zoo aan gehecht en al had hü eir tijdens de ruzte zijn toevlucht gezocht niet had mogen verkoopen Maar de oude wilde het niet mappen De officier vroeg zteh af waar hetheen nwest als dergelqke handelingen door menschen als het mannetjesti aal genegeerd werden Dat moest hem is duidelijk aan zijn koppig verstand gebracht worden en daarom zou hij een maand in de cel moeten Het mannetje protesteerde doch er hielp geen lieve moederen aan De rechter dacht precies als de officier doch halveerde de gevraagde straf Zoodat de oude heer dte thans 62 jaar is in veertien dagen eenzaamheid z jn ondoordachte handeling kan overdenken Hoofdschuddend Liep hü de zaal uit Risico vaa kaaa sender lion Vier Qmiwtnaan hadden elk een aantal kazen gekocht zonder bon die later van diefstal afkomstig bleken te zun Daarvoor hadden zu al terecht gestaan voor den economïschen rechter die hen veroordeelde twee hunner tot ƒ 100 en twee hunner elk ƒ SO boete Dat schadepostje hebben zü betaald Nu stonden zij wegens schtUdheling voor den rechter Ontkennen kenden zü niet hoewel zü vertelden dat zü er niet aan gedacht badden dat de kazen ontvreemd konden zün Een hunner een kaaspakbuiskneeht kreeg echter te hooren dat hü zeker bad kunnen begrüpen dal er aan kaas die in dezen tüd auider bon te koop wordt aangeboden een luchtje moet zün De boeten door den economischen rechter opgelegd gingen echter invloed oefenen op den officiei die daarin al een ernstige strag zog gezten den financteelen toestond der verdachten zoodat hü tegen elk slechts ƒ 5 boete of 3 dagen hechtenis eischte De rechter na gewezen te hebben dat dit het tarief voor heling op den Noordsingel zeker ntet was doch dat hü eveneens inzag dat er al stru genoeg was uitgedeeld heeft er voer elk nog ƒ 3 afgedaan En de vier Gooweoaars verlteten met een verlucht hart de zaal Vaa aen aiaderjarig awi iw Christina is een Goudsch minder jarig mei e Zij is een van de vflf kinderen met wte haar moeder achterbleef na den dood van den vader In dat gezin ging het niet naar wenscb allerminst met Christina dte ntet met haar aiocder kAD opacbieten Met haar toestemming verliet Christina de ouderi jke v ooint om tiasr hilrek Ie nemen Iqj een ftöiilte te Goada Maar daar vluchtte het meisje spoedig weg Zy vroeg aan een juffrouw of zü bü haar in de kost ancfat En dat werd toegestemd De moeder van Christina hooide van deze verandering van domicilie en liep naar de politte Zü eischte dat haar mfaiderjarige dochter weer bü de eerste familie zou terug keeren De politie er heen doch toen deze zteh vervoegde bg de Jnffrotrw ontkende deze dat zü Christina in huis had genomen Zoo kreeg de juffrouw een verbaal omdat zü een minderjarig meisje aan Arttkn Aardappelen Aardappelen Beschuit W r 14 Nov br f geh Bloem br 70 gr 2 Nov i N n Not H Nof 8No 12 Dec 28 No 28 Nov 28 Nov 427 428 420 430 Boter SS Boter 2 81 2 S2 en i tl 400 gr 50 ff 160 gr 100 gr IM gr 1Ï5 gr 125 gr 3 62 4 81 res 125 gr Brood rf gOt 57ABrood of geb S7B Caea S tt 4 tes Chocolade 96 B7 Gemengd meel 422 Gort 1 Htveimout 420 Honden en Kattenbrood 1 groen K 1 4 10 kg 30 Nov J Bi 418 SOO gr 38 No Kaas 424 420 426 100 gr 28 Nov Koffiesurrogaat 400 150 gr 28 Nov Velk 57 1 L 14 No7 Muisjes of boterham 28 Nov 9 Jan U Nov 28 Nov 28 Nov S Qte 31 Dtt 1 kg 28 Nov 100 gr 12 D otrooiaal 41t 300 gr Petroleum EAkaart 03 S L Peulvruchten IM gr Puddingp verm enz 4 IM gr Rust 4 66 4 67 res 250 gr Ruadvet 5t 100 gi 45 gr Schcerzocp M Suiker 417 1 rants 1 L 21 t m 14 Nov 14 Nov 21 Suikerwcrk 58 69 Tabakskaart 57 Taptemelk 97 Texuelk 3e lerieTcxtielk 2c serie behalve bon K Vleeseh 57A lOO gr 14 Noy Vleeseh 57B 50 gr 14 No Zeep Alg 412 en N Eenh z 24Vj i 75 p 30 Nov Hulshoudzeep 413 en N tezamen I stuk 80 90 gr 30 Nov Wasch of zecpp 413 N waschp 250 a 30 Nov Toilctzeep K 76 gr 30 Nov Braadstotita Gen Anthraciet XI 1 Eenh 30 Nor Gen Turf XI N stuks 30 Nov Brandst krt BV 01 t m W 1 Eenh 31 Dec Brandst kn BV 06 l m 08 1 Eenh 28 Peb Kookdoeteinden 01 02 03 M en 06 KF i Eenh SO April BONNEN bctMlwBCB towImI mits er geld is I Zwft roor geld Stent Winterlndp f Giro 5553 de nasporing van een poUtieambte naar had onttrokken Nu het zaakje voor den rechter diende waren de juffrouw noch d minderjarige Catharfna verschenen De rechter las de verbalen voor en meende er goed aan te doen dit zaakje eens grondiger te doen ondewocken omdat het hier feit4 k een logls geval betrof daar Thristtna was gevlucht voor haar aanhaligen hospusen de juffrouw in goede bedoeling vo or het meisje meende het best te doen te ontkennen dat het meisje onder haar hoede was Wat niet wegneemt det tij den politie amhtenaair beloog Zü had dezen beter de volle waarhrtd kunnen vertellen Nu is de behandeling roor onbepail den tiJd nitgesfeld Mareehaanéc kelMMgl n marechaussee te Gouda wilde op een dag een stadgenoot aantioudsn omdat deze op den bagagednager vu zün fiets zün vrouw meevoerde Stoppen De jouwenear afiopt en al direct begon de dame op den bagagedrager U kakelen De politicRwn vroeg haar identiteitskaart die zQ welgetde t toonen Dat was al direct een strafbaar feitZq voegde er echter een bU doordat zü den marecfhausaee toevoegde Baantjesjager Ji bfnt m schien je heele leven wentloos geweest Ikben niet bang voor dien gooier Ik kan marechaussees niet uitstaan omdat zc zoo n lef hebben i De iuffrouw liet verstek gaan De officier vwderde ƒ 25 boete of 10 dagen hechtenis De rechter overwoog dat de Juffrouw het wellicht ntet kon verkroppen dat het nniform der marechaussee zoo flatteert zoodat de Goudsehe meisjes r dol op zü Zü scheen zon ntet ta het wafer te kunnen li schjjnen Hü veroordeelde haar tol twee ttentjes boete De mareehautsee lachte gevleid Economische rechter te Rotterdam DIVRRSC yBROOaiCEUNGEN De rechter veroordeelde tot f r boete of 30 dagen hechtenis den 41 jarigen olieslager A Key uit Oudew ter dte zonder bon kazen had gkockii van den 4I Jarïgen handeleer de Bruin uit dezelfde geaneente W kreeg eenzelfde straf De 56 jaripe veetModer E van Vlist uit Wil Langerak kreeg boete o 3 maanden hechten i nw bö kaaen had rervasrdigd zonder da van een rij tsn erk te vooitten Wegens het vervoeren van h rT vleeseh in April j l Ie de 21 Jarrge H arbekJer H T Boa uit Zew wmxmteeM tot ƒ ï boete t id dagen hechtenis ii De 37 jarige bakker A J Vm Schoonhoven kreeg f 1 boetf m maanden hechtenis omdat J 1 j j l een brandïto efi pg vcf mrJ onjuist had ingevtild ju Een boete v t ƒ rf 26 dag n f7 tenis kreeg de 53 jarige koopman i Wyntje uit Zevenhuizen die m a tus j l aardappelen h i meegcnom De eisch was 2 weken gevangen Uw