Goudsche Courant, maandag 9 november 1942

r mm i ¥f A imkAm MAANDAG 9 NOVEMBER 1942 valden bal werd nirttn voor t d w tief m Leideni bu en ni GerTilMm den verbrtiiker winKvopsIfif mogaluk Raast de zeer ruime voorraden dié evenaia bet vorige jaar van overheidswege m de verbrttlksccntva worde i angdegd Moohten wewsomsijmaigbeden of verVDersmoeiltjkheden den normalen aanvoer van aardappelen oelemmeren dan kan een verminderoe aanvoer uit de voon den bestredt worden M CDCHIIIf aidth A n den tedettwe tnjd QauS Midha ghic en wedstryd tusadiea twee Goudache junioren elftallMi voor ii Dei kamp die levendig en pana B4 waf en waarin bet som vr j st v K td ing maakte een wat romni lig n ihdruK daar er geen eciale WeediM veer 4m endtncbeiden Utanen beschikbaar was en ieder speler in eigen dubcostum speelde Dit gaf wel een kleurrijk beeld maar maaktt het moejlijk de boel eo i tiit elkaar te iMadtD Vu brt ooderawieidingBvennogen van de Jeugd pleitte het dat deze zich niet veel vcrgiate De ploeg di als A w rd aangemerkt woo vwt met 8 4 WtWBA m BOEKT NDTnOE OTKK WINNING Van de voor de competitie vastgestelde inhaalwedstrijden ging alleen Gouda III S V V UI door waarin Gouda een verdienstelijke zege behaalde en aldus twee kostbare punten noteerde waarmede de niet loo er i zekere posit o een stuk verbeterd ia Eerste zege van D R D jn Afdeeling Gouda De maanen van het VrUwiUigersiegioeB Nedertead die aan het Oostfront staan zullen met Kerstmis worden verrast met een pakket Het lokaal waar deze pakketen worden gereedgemaakt werd dezer dagen bezocht door den commandant van bet Legioen hiitenant generaal H A Seytfardt PolvBOon Meyer BINRENUNO Wintervoorraad aardappelen BEDENKT GOED WAT GU DOETI Zooala gemeld zal men weer in de gelegenheid worden gesteld een bepaalden wintervoorraad aardappelen op te doen De aardappelvoorzwndng van het Nederlandsche volk heeft bij de met de zorg voor de voed elvoorz ening belaste autoriteiten en instellingen steeds bijzondet aandacht Ein dat ie begrijpelijk geiet op de enorme beteekenis van den aardappel voor onze voeding Het sterk toegenomen verbruik dat sinds ons land in den oorlog werd belrokken vrijwel verdubbeld is heeft krachtige opvoenng van de producti noodzakelijk gemaakt Ons land IS er in geslaagd de aardappelproductie zoodanig op te voeren dat de voorziening van ons volk met dit onder de huidige omstandigheden zoo uiterst belangrijke gewas in beginsel veraeketd kan wordai geacht De btjzonderc moeilijke omstandigheden waarmede het vervoer evenwel te kampen heeft men de distributie van aardappelen echter tot een probleem waaraan speciale zorg besteed moet worden wil de aardappelvoorzienmg ook zoo verzekerd zü dat ieder zijn rantsoen regelmatig kan betrekken Daar niet is te voorzien hoe het den komenden winter met het vervoer gesteld zal zijn stelt de overheid dan ook dit jaar weer particuheren in de gelegenheid om een wintervoorraad aardappelen op te doen Ter ontlasting van het vervoer dat in de wintermaanden door vorst bedreigd kan worden en de herinneringen aan een strengen winter zijn nog levendig maakt de overheid NEDERLAGEN VAN HEKKCN LVITERS De uHatogen van de wedBtrüden dae tateren voor de Afdeeling Goud zijn gespeeld luiden als volgt Ie klasse B DAD I Nïeuwerkerk I $ 8 Se klasse A Oijrmpia IV QSV IV l 2e klasse B Moeicapelle H Ovecschotje ï rw2 belangrijkste ontmoeting wat PJI D Nieuwerkerk tusschen de hekkenaluiters van de Ie klasse B die beide nog geen enkel punt boekten D R D won met klein verschil en deze ewste zege heeft den Gouwenaars daar Nieuwerkerk ook nog twee in mindering gebracht wiiwtpunten heeft in te halen een nuttigen voorsprong van vier punten bezorgd aoodat Nieuwerkerk voorloopig vast onderaan ataat De twee andere gespeelde tn etu ien braciiiten nediarlogen voor de nummears laatst van 2A GS V rv en 2B Moercapelle n die nog geen enkel punt hebben en door de middemnooters Olympia IV en Overschotje n met flink verschil geklwt weiden HANDBAL Vnm WERKT ZICH OP NAAK OK TOTGROEP Vires et Celerlta speelde gisteren voor de oompetitie van het Ned Handbalverbond te Rotterdam tegen Meeuwen I en won dezen Wedstrijd met S 2 Met rust was de And 2 2 Doelpunten werden gemaakt door A Kenmers 3 en J Mikkers 2 Door dete overwinning is VIres in de kopgroep gekomen Vlres II Meeinven II ging niet door wegens niet opkomen van Meeuwen A S Zondag x vastgesteld Vires I D W S II Schiedam Dynamo III Rotterdam Vires U Dynamo UI Virea dames SCHAKEN I WKSTERTOKBN A 8 C GODDA s a De afgebroken wedstrijd Westertoren U iA S C Gouda van den Rotterdamschen Schaakbond is m gelijk spel geëindigd Dit begiT van de competitie is bemoedigend voor A S C Gouda daar Weatertoren II wel één van de sterkste tegenatandert k Pe volgende wedstrijd zal 29 November m Gouda gespeeld worden tege n Regna II De volledige uitslag was Weatertoren II A S C Gouda P Klip J Tom 1 0 W C Uittentaoek A v d 2aan A M C A V d Wel P Lafeber I M HaaeMMch K de Jong A M H Simonides W G Nieuwveld V 1 W Baartmto A P M Lafeber 1 0 A Koffyberg M Lugtenburg 1 O T Scbottjng M PIux 1 H Maitguardr A v Eyk 0 1 Hl Smit M Benninga 0 1 HOE MINET voor de afrekening zorgde Maar dit is wel h l onaangenaam want ik hc bezoek en ik xtt van vanmorcen AT Is niet prettig kinderen af al op d gei ak e te wachten iel moeder to n u dt brief Mm die ilcb anders alldd m groot dl d post so juist had gehield icon nu niet anders Aan stamelen bracht had gclexen Groot We we hebben ze opgegeten moeder Is erg ziek geworden Ik moet zo Opgegeten Maar u hebt i toch niet gauw mogelijk naar haar toe betaald en er ook geen bonnen voor ge En nu ben Ik nogal jarig huilde gevenl negenjarig Annie half Ja maar we dachteiii Annic Is te kindje daar is niets aan t doaa Jaric slet u en w dachten dat Ik aal Mies van hiernaast vragen of ze haar moeder i had besteld op jullie wil komen passen zl heeft ook Dat is allemaal goed en wel maar vaeintle en dan moeten Jullie er toch dan zal haar moeder i toch moeten maar Mn prettige dag van maken betalen en de bonnen ervoor moeten Mies was een buurnwlsj van yt ftl n geven jaar dat nHWder wel eens meer hielp Annie Henk Mies Kees ie stondenmaar dat ticta niet rg In de gunst van sllcmaal met beteuterde gezichten te kilde klndcMB mocht verheugen omdat s ken Maar midden In dl stilte klonk ernu en dan trachtte hen een beet al toen een luid Miauw en een zwart Ie veel te drillen Poes stevende in de nrhting van de voor Ze doet net of lij onze moeder is deur ld elfjarige Renk altijd schamper Minet riep de dame en haar stem Behalve Henk en Annie was ec nog een W ns erg blij Ben e hier Waar JOoger broertje Rees dal veertien dagen w MeIopen geleden juist zes was geworden T n f iii i 4 M ii i i wilde niet weggaan Toen m JLin nn HT An TJ moet fweuren mopperde Annie weer ♦ nA ii m utium w t a i Maar moeder keek haar toen verdrietig ik kan ie uJ ertelV hoii Wii ik Zn rde L r nl rm r r dat ft fil verder maar niets meer xl verder over die tiartjes maar r rl gcn pn half uur later ing Moeder de deur votgde ze er met een ondeugend lachj uit D aUe met Ules besproken te h baas to W zullen het er dan maar voor S ü S l oudste bracht haar naar houden dat die Julll bdoning waren t sUtlon Nauwelijks Was hij weer terug voor de goede venorgiBg van Minet of r werd gebeld en een loopjongen gaf Zo Uep de turtjes geschledcnis loeh een doos met tsartjes af nog goed f Maar leder keer ata Mica Aniuj Juichte weer kwam oppassen plaagden d klo Dl heeft moeder natuurlijk gisteren deren al besteld iel ze Dan heeft ze me gefopt Denk rom Mies dal je geen laarttoeo se me vertelde dat t geen bonnen s aaapaktl voor taartjes hadi Enig Nu wordt b t toch nog een echte verjaardagl We moesten er maar gauw een nemen iel Mies die d taartjes had aangenomen en er lelf ook wel trek In hadVers zijn ie het lekkerst Zo zaten ze even later allemaal met glundere gezichten te anoepen en ze rekenden ttlt dat r voor allemaal nög twee waren en dat er dan nog twee voor vader en moeder over bleven Di middag hadden i Julat het laatst g b k n aar Mnnen gewerkt toen er luid werd gebeld R t vns een dam die kartgelcden aan de overkant was komen wonen Ze keek heel boos en baar stem trilde van woede toen s 1 1 Is bi r misschien eeo doos met gebakjes bciorgd De bankelbakkerajongenbawwrt M ba sa talW iMcfl atgc v nl Om naam I tnavalH orerl end 4AORANB mmt TAN BnNHAllOT LaSrand hwft Zaterdag in B rlljn een gcedan indruk gemaakt Ziin k o zegc voor enktic wekm op Wcisa waa reeds veelcdggend doch d wijze waarop hij nu in d ficuischiandfaalla acht rcHiden lang den garautlnterden JLe iziger Kurt Bernhardt OTervlcugdc was het bewijs dat de Rotterdammer een bokaar van kUcse is De geslepen LfCipzigar kon met Eijn zuiveren slaiS nlel veel uitHchtcn want allee kwam op de gDede dekking van den Nederlander terecht Daareniegcn wist Lai rand Bernhardt in de derde en ze de ronde naar de planken te zenden Het waa een prachtige wedstrijd welke Lagrand met fitnken puntenvoorsprong won Rfnus de Boer kwam tegen Kreltz in den rinf De Boer verloor op punten na een ontmoeting die wel de beste genoemd kan worden van de partijen die htJ tot op heden In Dultsf land bokste De hoofdpartU Soldier Koehtin won Seldler op iKuiten RAADSELS Mtjjn geheel wordt met 10 letters gewhreven en Is een plaats In Zuid Holland 1 i Is een schadelijk Imcct i 1 van ten schip t 1 t i tti jaargetijde 7 3 5 8 Is een waterplas 1 Welk spanaa worden leUa doa deatlmmtrman veracht S Wat it de overeenkomst tnaea e a eiland en da letter t OPLOSSlNG i L Kina L Karaamaft TsaZondaff 0 vatnMMOHo ptstriet IL y B De P ilduiv n GD A j V w e A v ux in kMMM H Hepttmas IV IV 3 a jiiden wint steden i d tegen Gouda WABEH TECHNISCH MAAK eODWENAABS S fot otmn PARXU 0el van Gondaehe verdediging Dwedstrqd Ck uda Leiden vertegenwoordigende N V B guteren in het kader v c den da onder behoorluke be r Of het a uda terrem gehad Ml de 3 1 overwinning Ml lOo een juisten uitdaarin wad uitgedrukt datIHamaam de fQne puntjes van 0ti beter verstonden Aan de kn kwamen dft bezoekers goedkoop en dat lortuin kwam te stade want overigensaj by de prachtig spelende defensie weinig kans In de iioudmg m het veld wasjekcr niet de mindere De Goulieten zich vooral na de tofdege gelden maar geringen wn de zwak spelende haUlinie ifciDig schotvaar Ügheid brachten dat het aaintal doelpunten tot kt bleef gen kwamen in de volgende n uii a doel Gerritsen Gouda Bonkoop en de Jong beiden midden Endenburg OlyraI Schollen Gouda en v d Spelt iX voor Boef Gouda Breni V NuvelsUm G S V Duys üiia en Biesheuvel O N A Ntidea doel Duffels L F C achCiiina L F C en Kok A S C Rietbergen de Roo en Sloos A S C voor van Dorp Roo van Weeriee A J Kante Kantebeen en van Polanen V S bad du behalve de twee Ide wyzlgingen in de ver een invaller op de midvoor rwul Leidep een remplagant niKklenlinSe en achterhoede Versckil fit middenlinie Dl edstryd was in de eerste helft Wdigfit urn te zien ioen wogen p h jen goed legen elkaar op en jfpeeiden met veel élan zoodat p levendig en afwisselend was enaars speelden over het aitechmsca beter hun poaitieen piaatien waren beter veren bovendien was het ploegverhter Dit laatste was voor een gk deel aaaraan te oanken gasten over eoi goede middenjchiKten Die van iouda was eg net zwaicste deel van het V d Spelt kwam er vrywel Mn te pasb Scholten bleef stukllneoen zijn normalen clubvorm Eldenourg was verdedigend wel aar cnoot bii het teuncB van nnval tekort lem die aanval had iteun noodig want in de eerste waren de btnneimwlera maar op dreef de midvoor zwakjes te builenspeleis die nog de besten wisselden goede met zwakke xn af Meer dan de spelkwaMs bun enthousiaeme oonaak voorwaartscn in de eerste Hien ten tot tweemaal toe het Leiddoel zoozeer m gevaar brachten it bezoekers zich gelukkig moch = dut deie maaUonaeie ten geen doelpunten oplever l voorhoede van het Lcidacbe ellna techniach veel beter maar tegenover een verdediging die mwaGhttncea overtr t Het e achtertrio bleef ondanks Wende haUlinie het spel byna beheerschen met een gemak en die verwondering weknaal echter werd het gedat was toen er ongeveer een ïttr gespeeld was en Gerritsen een wruggespeelden bal wat onwegwerkte zoodat het leder voor de voeten van Van Weerwam die het onmiddellijk reen de roos trof en een mitar toen dezelfde speler noglos n fortuintje had met een paal terugstuitenden bal GaMheh overwleht aiat Itgedrakt de verhouding in het veld Men daarmede wel wat meer 1 dan het verdiende Het spel tweede helft deed evenwel ver dat Gouda zou ophalen Meer iekwart van den tijd hielden wwitten hun j ten op eigen angen en voortdurend behun voorhoede waann de 1 B Duys in het bijzonder o elyk partütje meebllezen f che doel De halflinie ver rOog meer door het uitvallen Menburg die vervangen werd a Dam Stidwijk Doch de tng hield met opnieuw opnutige zekerheid de Leidsche e bij haar weinig talrijik uit bedwang De hoop op een 1 Jjerstel ward versterkt toen i rtier Brem met een kop L ht rstand verkleinde ch daam verstreek de fijd oorldurenden druk op bet o l ronder dat er echter I kwamen Dit doel ont i hcidene malen op onbe Uie aan doorboring terg ook door de ïouwpnaara J ZfTiist werden Ook glnC etal kansen teniet door tein gereed om te schieten t ZevenM be Us wSl buiten M I PLAATSELIJK NIEUWS Bergunbac KAïmOENSCHAr or 0C S AATS De ijsdub Voorwaarts ii d or dan Uïbond ÏJe Krim enerwaard aan ewezen om dezen winter d n wedstxyol om het kampioenacbap in de Krimpe ncTwaard te Beigambacht te organiSteren ntADDOLEUZB KAAS CN B01SB Controleura v n ddn centratem oi troledienat hebben bü de wed L M G Vier ongestempeldï kazen en een vaatje boter in beslag genomen Boskoop VAN BET DAMBORD Voor de competitie van de dam club fla oop werden gespeeld Jac Schoemakei A Geers 2 0 A N v Tol A van Wijngaarden 2 0 A van W ngaarden A N van Tol 2 0 W Meerveld A Tuinenburg i 0 D IJkema D W van der Zeeuw Z O A van Eeuwen J van Tol 2 0 D J van Wijk T Venema 2 0 A van WijngaardenD W van der Zeeuw ï 0 E J Hoogerbrug A Geen i O D IJkema H C Tnmp 1 1 A van Wijk J van Tol 0 Jac Schoemaker A van Eeuwen 1 1 W Meerveld A N van Toi 0 BENOEMING TOT WUKVEKPLEEGSTER Mej B Oppelaar alhier ia benoemd tot wuk veipieegster te NieU wendam FIETS VAN B WEEKEIIU ONTVREEMD Wederom kwam er bü de politie en aangifte binnen van diefstal van en heerenrijwiel ontvreemd van een kweekeiïj DAG DER NEDERLANDSCHB POURE Ter gelegenheid van den Dag der Nederlandsche Politie op 14 November a s zullen de gemeentepolitie en de marechaussee in deze gemeente collecteeren ten bate van Winterhulp Nederland GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden glacé handschoenen zilveren oorknopje regenjas ledenen daipestaacfa en paar kmdersloffen Inlichtingen politiebureau COOP VEBKENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 7 Novembeir Rozen per bos Briafw cbf 1 50 2 80 Hadley 3 20 00 Orange Triumph 030 0 50 Rosalandia 3 00 4 00 Edjth Helen 4 00 PechtoM 1 40 2 20 Gemengde rotwi 0 90 1 10 Diversen per bas ChrysantM gr bloraig 2S0 4 0O tros Chrys dthed 0 23 0 40 Physo Francelti O Oft 0 13 ♦ Haas echt DS S DE VRIES JUBILEERT 4 Jaric aarirtabedienliig Op 16 November a s hoopt ds S de Vries Geref predikant te Medemblik ztjn 40jarige ambtsjubileum te herdenken Ds de Vries aanvaairdde in 1902 zön ambt te Haastrecht stond daarna te Purnnratd Nieuwlieusdcn Nieuw Dordrecht Westervoort en Ambt Vollenhové en dient sinds 1928 de gemeente van Medemblik Met ingang van IS November u hem op uin verzoek eervol emeritaat verleend VOfiTSAL M N V i v VITStAClW TSCaNiaCBB DAG Noord elftal Wwt Utal Zuid Oost 2 Den Haag Donlr cht 4 Rott rdan Ajn£t nlsm 0 4 Twanta Bondatfftal 4 S Dordt Rotterdam I 6 Anutcrdam II aottenUm n t Geldersch XI BoadHltUi l oiatriat iv f t Ie klasse MVV Maurlts 1 Alleen la district IV is maar MnwedatrUd gespeeld nl MW Maurils die een groote verrasslnC opleverde daar Maurils in Maastricht aos wel maar eventjes met 6 l wou en soodoende baar eerste le e boeltt H It Willem n i BW a M 13 17 a M 1 I6 10 13 14 1 L Eindhoven LONGA Spekholzeihelde 8 PSV Picua NAC NOAD MW 16 19 I43S Roermond Maurils In de ie kl B won ODS van Coat met 5 ï waardoor de stand geworden is al volgt M i U M 13 ai tl i u ii n 11 ïi 11 tl 11 a7 I a a a Excelsior CW Neptunus SVV Overmaas SVW ODS Sliedrecht Coal T ak iui i BèeU Bi en Bom de flegmafieken s Moercapelle IHXAIE OOLUECTKEKT VOtHII WINTOUroUP Op den dag der Nederlandsche politie Zaterdag a s zal door de politie autoriteiten een collecte worden gehouden ten bate van Winterhulp Nederland van 9 4 uur Waddinxveen DAMCLVB EXCELSIOR De uitslagen voor de onderlinge competitie van Be damclub Excelsior gespeelde partijen zijn A Littooi H Flier 1 1 Blonik J Verrijden O 2 W v Ringelenstein A Blom 0 2 A V Hmgelestein W v d Heiden 2 0 J de Beer A Blom afgebr P Vmk W v d Heiden 0 2 P v d Heiden D Schouten 0 2 P Jacobi T Twigt afgebr D v Hmgelestein H Schoemaker 1 1 H IVooat A v Ringeleelein afgebr Zevenhuizen VOOR DEN POLITIErjECHTER Scbnlddelgtnc Taartjes zonder bon en zonder geld D De politierechter te Rotterdam heeft den monteurhandelaar W R alhier veroordeeld conform den eisch van Het O M tot 20 boete subsidiair 10 dagen hechtenis omdat hij zich aan scbuMhaling had schuldig gemaakt door een electromotor voor ƒ 17 50 te koopen 2 nder zich voldoende te hebben overtuigd dat de verkooper deze eerlgk m 4jn bezit bad gekregen appelen de Ut laiat bewwaait Er dient JfStv el bij het opslaan van aardappelen door particulieren groole voorzich iglieid betracht te worden Als men niet beschikt over een behoosjijke bewaarplaats waarin de aardappelen droog en koel maar vorstvrij opgeslagen kunnen worden doet men verstandig af te zien van winterbevoorrading Het mag niet voorkomen zooals m den vorigen winter is gebeurd dat belangrijke hoeveelheden aardappelen in ongeschikte l ewaarplaatsen zolders of kelders bevriezen of op ander wijM door bederf voor Se consumptie verloren gaan Is m het algemeen gesproken bederf van een kostelijk volksvoedsel als de voor den winteropslag bestemde houdbare aardappel zeker is met te verantwoorden van particulier standpunt gezien komt er nog deze belangrijke overweging bij dat bij bederf ot bevriezing in geen geval nieuwe bonnen zullen worden uitgereikt De overheid doet haar beat om in de groote steden nog grootere regeeringsvoorraden aan te leggen den het vorige jaar zoodat zQ die niet over geschikte opslagruimte beschikken er goed aan te doen van particulieren opslag af te zien Een ieder ga met verstand te werk bij het beslissen over de vraag of hij ditmaal tot winterbevoorrading van aardappelen zal overgaan KIND DOOR nmJSSSTANÓ GEGREPEN Vrijdagmiddag had t ruim 4 iarige zoontje van den heer K te Westeapelle het ongeluk in een koremnoleo ter plaatse ge epen te worden door een diraaienden stang Voordat het den molenaar die op dat oogenblik op een hooger gelegen verdieping zun werk verrichtte gelukt was de as tot stilstand te brengen werd het slachtoffertje eenige keeren rondgeslingerd waarbij het beide bovenbeentjes brak Dr Huygcns die spoedig ter plaatse was verleende de eerste hulp waarna het ernstig gewontte kind naar het zjekenbuis te Middelburg werd vervoerd JDR NEGENDE NOVI3HBEB Hedenavond om 19 uur siKcekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in zijn politiek weekpraatje over het ond we rp Do negende November DISTRIBUTIEIIIEDWS VUURVASTE SCHOTELS E D VAU EN ONDES DE DISTBIBimE Met ingang van heden va llen vuurvaste Brtiotels vuurvaste casserollen vuuTvaate pasteivonnen vuiirvast meilkktAers vuurvaste pannen vuurvaste kookpotten en spoelkommen oïider de distrirbutie van serviesgoed Zij mogen mitsdien slechts i ocht verkocht en afgeleverd worden tegen geld punten of toe yzmgen De puntenwaardeermg voor deza artikelen zal over eerage tijd bekend worden gesnaakL RADIONIEUWS Masdag 1 Nevcaiker ILVBaaUM I 4UJ M 7 U mi Tcsslao gr4 l 7 3t B M Nieuw Berichten 7 O HeilitblaÜeren gr pi gat BNO Mieuwsberichten t Goedkoop en goed lesing gJO Viool met pjanoliegf leiding gi4 I a 00 Orkest van den Duitsdiea Arbeidsdienst opn 10 M U kent hen maar kent u hen ook ir W L Z v d Vegt M 4S Orkes van den Dultschen Arbeidsdienst opn Il IS Het Sj Ivestre THo U 00 Almanak 12 09 De Melodisten U4S BNO Nieuws en zakeMJke berichten 13 00 Kamcrorkes gr pi 14 00 Salonorkest 19 00 Finlandia muzikaal piogramma 15 JO Oon Pasquale opera lopn ie4S BNO Nieuws lakeltjke en beurs berichten 17 QO De Lichte Toets gevanesril programma 18 00 Luisterspet Jacob Cats 18 SO Cello en piano 18 00 Neerlands stem van het Oostfront Vanaf I9 IS alleen voor d Rsdio Centraies die over een lijnverbinding met de studio beschikken 19 IS Maischniuziek igrpl H30 BNO Nieuwsberichten BNO Zeeuwsch praatje ItSO IVIusette orkest en soliste 20 15 Om en om programma II 4B BNO Nieu sberich en 22 00 Kom in m n armen gr pi 23 00 14 OO Ouvertures ea rhapsodietn grpl MLVHuuM n m i M 7 1 7 4 Zie HUvennim I 7 40 Ochtendgymnastiek 7 50 Operafantasie gr j l 8 O Politiek weekpraatje opn 8 1 S Licht spel bli het ontbijt gr pi 8 30 BNO Nieuwsbeilchtcn 840 Het Symphonie orkest van het NIJl Igr pl a O VrooiUke gramofoonmuziek B 15 Voor de huisvrouw SM Vroolijk gramofoonmuzlek 10 00 Godsdienstige uitzending 10 30 Pianovoordracht 11 00 Vrouwrnmraaiek 1120 Omroep Mei eskoor opn 11 30 Zang met pianobegeleiding en viool ea plano 12 IS Vii Neerlands Oouwen 12 30 P ogrsmma overalcht 12 35 Orkestconcert gr pi 12 4S BNO Nieuws en ukeiyke berichten 13 00 Wat doet de directie vwi dea lanobouw 13 15 Gerard van Krevelen n zija ori est 14 00 Godsdienstige uitzending 14J Oirroeporkest en solist 15 3 Voor de zieken 18 00 Orkest Wllly Kok 18 48 BNO Nieuws zakelijke en beui sberichten 17 00 Voot d Jeugd 17 30 Bonte reis door Nederland gevarieerd programma opn 18 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 Spiegel van den dag 18 50 BNO Gespioken blnnenland sch overzicht 19 00 Landmans lust Vanaf 18 lö allten vooi de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 1930 Theo Uden Masman en lün dansorkest 2880 BNO Engelsche ui zending Holland and the economie reorganisaüon of Kinderkoorzang gr pi 2015 Hesidentie Orkest en soHst 2145 BNO Nieuwsberiditen MOO bNO Bfilitair overtlcllt 12 10 AvondwDdtng 21J0 24 0 Zie Hilversum 1 U 7mBEM lh n KAAHaiMUE OVBtWAnm Nov Aanvoer 14 psr tien 80 stuks SISO kg Friiscn Ic aert rl oO tUO iden 2 oort 8O 0O l 9 Handel vlug