Goudsche Courant, maandag 9 november 1942

MAANDAG 9 NOVEMBER n mammmmÊmmimmmmmi nuu Van cmtnÉiiNmcf KM BKBOVWINaS vooawaamsN Da Buq emeerier van Zevenbutan maaict bekend dat oet ontweip van het plan van uitbreidiag in uitvoüige kaarten uitgewerkt met beOtNiwingsvoancbrUten ter seentarie dexer gemeente voor aen ieder ter inzage ligt van 10 November 1942 tot en nMt December 1942 en dat beiangiiebbenden vóór V Deeenaber IIMI him bezwaren tegen het ontwerp en de bebouwingsvoorschriften bU hem kiunrai Inbrengen Zevenhuizen Nov 1942 Dei Biurgemeester voornoemd L K H THEUNISSEN zUn De onmetelijke uitgestrektheid der Noord Afrikaanache sandwoeatijn Kbm t voor de zelfstandig opeieeien 5 ƒ immer de mogtiiikiheld om zich als schepen van een oorlogsvloot te gedragen Derhalve Ujkt deze stitid déSr pantserwagens in de woestijn heel veel op een Seeslag te land Sn een ieder weet dat het er m een zeeslag niet om gaat zooveel mogemk terraia te winnen maar om den vijand door middel van bekwaam manoeuvreeren hetzij vooruit hetzij achtemlt zooveel po lyk achade toe te brengen Dat heeft Bommel al in de lente van het vorige jaar bewezen Met groote belan steUing mag men daarom de komende daden van dezen grooten woestynatrateeg tegemoet zien Qroma komt tluuis meer dan ooit tot haar i om de smaak van Uw soepen froenteoTiS en stamppot te verhogen M Sp AroSa il een voortrefielük maakvertóteriogsmÏÏden Vriait daarom uiMmkkelijk tkf Aroma fabrieksmerk de KraissterX Dir 8ie Heel Nederland studeert bij Or TEN OATK Maagdarm Jichlig rheu Mtlsche Mtlscheen Zenuwzieklen isDenderdasIt Mavamber JIFWKZIG Rotteidam Eendrachtsweg 65 Te knop aangeboden BOHÏIER reu 4 jaar met stamboom zeer waaksch lief bij kinderen Br na 06915 bureau van dit blad Vraagt prospectus h i S O Plantsoen 1 Lelden Talaioon 2S754 SohriNalllha aplaWIng lm Mg Oalwlkkaling MWdenataiidedlploma PraoUlkdlploma Boekhouden OuHa bigala en Nederianda Politieke namen voor pasgeborenen OlERENVmENDEN Uit Den Haag Tehuis gevraagd voor jong zindelijk cyperscb Katertje Wordt gebracht Atjehstraat 28 NeHe dagdienstfaodé gevraagd In klein gezin aanm Zoo poedigmogelp gevraagd EEN DIENSTBODE Uittenbogaard Qoudscheweg A 9 Stolwijk TE H JUR GEVRAAGD een nette woning of eenige kamers voor 3 volwassen personen omtrek Gouda Brieven no O 6503 bur v d blad Altijd vermoeid Het t pische verschijnsel vanplii voeten De schoen gaat wringen ei knellen Er komen llkdoorni Eq pleister helpt dan niet De oonaik dient verholpen Dat kanalleeiidt pedicure doen Fa B VANTONGERLO0 WUDSTRAAT 39 TELEFOON 2125 GOUDA U KUNT NU NOG Palm Clivia s FIcus en Sansivlera B bekomen Fa G L Qevraagd volslagen zelfstandig werkende Gevraagd voor Drogisterij HULPv r Winkel an Loopwerk Aanffl Bleekerssingel 68 T Adres M EEGDEMAN Haastrecht NETTE WERI STER gevraagd voor de VrQdag of Zaterdagfflorgeo Adres Kattensingd 48 Gevraagd m voljen kost In Chr gezin Voor direct Blieven met opgave van I loon no G6494 bur v d blad MEISJES gevraagd Naar officieel van 14 jaar en ouder In Stoomery Brieven onder no G6498 bitreau van dit blad Moed beleid en hersenwerk ontwikkelt U door de beoefening van de unieke zelfverdedingssnort JIU JITSU Bekwaam U In deze edele lak van sport en neemt les bij eenervaren instructeur Demgnstiktie a s Dlnadag 10 Havembar gaboaw Centraal ZeugestrAt Aanvang half acht Toegang vrij JiU Jitsu school L o Wingerden Ame k Liga kindervoeding Thans uitsluitend op de bieschuitbon vija fiK Bakkerij Wever Kleiweg MIauwa Markt tS zQa in dezen tQd Can iraolaila door hiia voedzaamheid 2 BONNEN VOOR ÉÉN PAK Hat PostagentSChap araaf Plonsweg is met ingaog van Ataaodag 9 November verplaatst naar Graaf Florisweg 51 tusschen P O Bothstr en Qraaf vaa Blolsstraat Teiifaon nummer blijft 2489 tol M tl Ma betrek over iBiraal mk Tnais f n in ha p inl Wed Knox Dortlcind vragen voor spoedige indlansttreding een aankomend Bediende Vr LaaMtd 17 18 jaar SolUdtoUes alleen schrlftelt k Vertrouwd en deskundig adres voor mof JUfmel onderhoud en reparatie Ooede vakkundige verzorging ia het beboud voor Uw fiets JOHGEH gevraagd van 15 18 jr Voor expcdltlewerkzaamheden In StoomwasidHtl Brieven onder aa O 6499 bureau van dit blad 1 0UWE l 4 B 0mTB SCH A N W B baad8niolar en rihvlelliarafaHar H Wti hebiwn ala volk een harden les gehad en onie toekomst sou er donker uitzien ware er niet een Uchtpunt Kr groeit lo onze Jeugd het iMaet dat andere waarden als geld en stand iluwe berekening en baantjesjagertf het hoogete In ons leven vormen Bewust o onbewust dragen 41 In zich het besef dat ztl niet als willekeurige enkeUngen gezamenlUk eens later een maatschappQ luiren vormen ter befaartlging van hun persoonlijke belangen dodi dat vMr alles zQ door afstamming en bloedverwantschap tot een geroeeaachap t n verbonden Ken gemeenschap die hun slechts dan den waarborg geeft itch al enkeling te kunnen ontplooien als ie al hun krachten in haar dienst stellen Dit besef dat tientallen Jaren door valBCha l eer tellingen werd overheerscht breekt la deze dagen bruisend baan WU zien het in onzen Jeugdstorm en In onzen Arbeidsdienst aan onze vrijwilligers aan het Oostfront W J merken het bij die andere duizenden die In stil verlangen nog aan dao kant moeten blijven taan omdat de omatandigheden hen weerhouden WtJ zien liet ook aan onze eerste Nederlandszhe Langemarck studenten Ge dreven door UHl verlangen zich in te zetten voor de getlVRÓuchap hebt en zij zich aangemeld Over enkele jaren komen 7IJ terug als mensch die wat hun vakkennis betreft In staat zUn elke leidende posiUe op hun gebied ta bekleeden Dan zullen ztJ voorgaan niet in woorden doch met den daad Niet het peeoontlk belang doch het volksbelang zal hen het hoogrta stjn Nis door hun vakkennis of Wetenschappelijke meitatlei doch slechia door deze bereklbeld tot dienen zullen ztl zich het recht verwerven ona volk ta lalden Jonge mannen tuaschen 16 an 12 Jaar die meenen voor deie Langemardc oplelding OFFiCIEELE MKDBDEELINOKN VEKBBUUC AANMAAKTDBT OOOB iNDUSimm Ingevolge de In de Staatacourant van S November 194S opgenomen aanvulling van de orandstoffenbeschlkktng 1S3 no 1 is het aan groot midden en kleinindustneverbruikers verboden aanmaakturf voorhanden te hebben te verbruiken en te koopen Tot 1 December 1942 mogen da aanwezige voornlden nog worden varbrulkt onder voorwaarde dat van de gztiotte dezer voorraden voor 19 November IMt schriftelijk wordt kennis gegeven aan den Directeur van het RIJkskolenbureau Voor het voorhanden het ben en verbruiken na genoemden dattun moet een Individueele vergunnhig aan den Directeur worden gevraagd TABAKSDimmCTIK Zooals bekend moetan detaillisten de bonnen der tabsMskaarten bij de plvitselijke distributiediensten inleveren met een minimum van veertig stuks Op deze regehng wordt thans een uitzondering gemaakt wanneer gedurende het Ujdvak van een week slechts een bon voor tabaksartlkalen wordt aangewezen In dit geval dienen detailUsten de bonnen In de week na afloop van den geldigheidsduur bIJ de diensten In te leveren met een minimum van twinUg stuka In verband hiermede dienen xQ derhalve de bonnen Tabak R9 gedurende de week van 9 tot en met 14 November a s met een mhilmum van 20 bonnen in te leveren 1S13 BKANSSTOWnl TOOK AABDAPPKurrooMmintN De Provinciale VoadaeloOmmlasaris voor ZuldRoUand maakt het volgende bekend De toewijzing van brandstoffen voor aardappelstooniertjen zal voortaan vla zijn Bureau gesehiaden Alvorena echter toewHzIngen verstrekt zullen worden dienen twlaslghebbcnden een registratieformulier aan ta vragen btJ het Bureau Anna Pauh wiuntraat 2 Den Haag Ott formulier moet dan v 4r 10 November volledig üigavuM en osidartaekend aderom aan bovengenoemd adrea worden Ingelanden Zonder dit ionnuUar Hen gaan loawUzingan meer worden veiatrekt rtATTKtANDffVOOKnBnMO AARDACTBUM ID aanalattlng aan aaa penbarldit m tl October X lozaka aonaumptla aaidappalan voor de plattelandsvoorzlening en de ilening van liefdadlgheldatautellingen tnf stichten brengen wü ter kennla van i wnr hebbenden dat de tarmtja voor Inlevaai van de aardappekllatributlekaarten U f lengd tot en met 20 November as Hierbij zö nog opgemerkt dat belstUJJ benden die reeds in het bezit van hun Hi appelkaarten war n gesteld en hwrvsr aardappelbonnen hebben verbruikt kaarten niet meer bU de plaatselulie J butiediensten kunnen Inleveren Tjl doekte kaarten moeten n 1 geheel 2 varbruikt Voor de nog resteerende per n van 28 November t m 12 Februari noodzakelUk dat men de distributie kaart voor 20 November a 8 ter f van deze 3 perloden n t December JU en Februari bU den DistrlbutledienJl Voor verdere btJaondarheden verwüjf luar ona persbericht van 37 October 1 TOEWUZINOINVeBLKNGING In verband met de dlstnbiiile van k JJ sche producten is de geldlglieidxluarjJJ door de distributiediensten aan Mn fï i uitgereikte toewijzingen voor serïieM der door het Kijkabureau voor dr Kering Industrie aan handelaren ulige Ji koopvergunningen en herbevoori adi voor onbepaalden tijd verlengd PM lenging geschiedt automatisch x JSr zich hierover niet meer tot de dlitrWJ diensten resp het Rijksbureau voor Keramische Industrie behoeft te wen MKLDING GOKDKRENVERI ISS O BRAND OF BOIUNSI AO Nogmaals wordt met nadruk a n f i verzocht wanneer brand lof bomin L zUn bedrijf en of opslagplaatsen H plaats gehad direct telefonisch fi 1 geven Tel Inlerc DDD toesiel 17 uur of des Zaterdags n 12 30 Lidr 3MS91 te t Gravenhage v n den v lijken omvang van het verlies aan f r welke ressorteerett onder het HooW schap voor Akkerbouwproducten t i S m tueele stagnatie In de producHe jrf j vwwerkbig enz dier goederen f Vjkt kenniagevlng moet niet alleen rZ0 vvrttrekt wanneer het goederen weUta Hjkseigandom zUn doch s I neer deze ai 4ndom tt n vaa genoolin geéchtfct te zUn kunnen Inlichtingen aan vragen btj het Langemarck Studiuni Waalsdorperweg 13 Den Haag F BooMredactaar 1 O Weretm Rotterdam Cliaf radacteur voor Gouda an Omstreken r TÏSar Oood Varaatwoordallte voor da advartentm C AkkandtJk Rotterdam intSMMar H V KotterdsDMh lOauinblad Botlardaia De dag der oude W A Zaterdac wu het ia Jaar geleden dat de üSbr der KJ5 B 4e WA in het leven rt p Naar aanleidtaig dawaa ontvtagen wtt een rtlk l van den heer J J van deo Hout waarin deze aehtm dat er buiten de enkek tien41 119 die vol feeetdrift en vuur voor de totstandkoming van een dergelijke weerbare formatie op de bres hadden gestaan weinig Nederlanders geweest zullen zijn die beseffen welk een grooten invloed deze daad op de politieke ontwikkeling in Nederland zou hebben Jb zelfs die enkele tientallen die op den senten landdag der 17 S B gehoond bespot en gesteenigd door een vyandlg publiek uittrokken in hun zwarte hentid zullen niet allen hebben kunnen gelooven dat tien jaar later hun opvolgers door alle steden en dorpen van Nederland zouden marcheei en zonder dat practisch nog een tegen tander zal spotten en hoonen laat taan teenlgen Weinig formaties in Nederland zullen dan ook kunnen terugzien op een meer vHsselvallig en belangwekkend Iv taan dan de W A Uit enkele tientallen die vooralsnog moeite genoeg hadden zich staande te houden tegen de terreur der vijandige nrwerderheid en die zich menigmaal l Ptterliik met de vuist een weg moesten banen groeide een hechte gemeenschap van omstreeks vijf en twintig duizend man waarvan meer dan zestig procerit thans zUn dienst doet aan een der Ifronten waar om het leven van Europa en ons vaderland wordt gestreden In de jaren dat de oude W A heeft bestaan heeft zii over de belangstelling van vriend en vijand niet te klagen gehad Waar propaganda voor dp natsocialistische beweging moest worden gevoerd waar werk moest worden gedaan of bereikte resultaten moc ten worden verdedigd daaf was de W A steeds vooraan en veroverde zich aldus een bifrondere plaats in de harten van alle Nederlandsche natio naalsocialisten Ook den vijanden van het nationaalioclalisme ontging de beteekenis van een dergelilke actieve weerbare en strijdbare formatie iet Zij toonden hun belangstelling echter op een andere wijze verbod op verbod volgde en het eene was nauwelijks afgekondigd of de speciale wenstch van de Joden van het volk ten aanzien van het volgende werd reeds ingewilligd totdat tenslotte Mussen juist enkele dagen voor dé afkondiging van het totale verbod de W A vrü willig op Dat het den leider en zijn weerman nen beiden zeer zwaar viel bl kt wel uit de wijze waarop 4 pbettbic der W A in plechtige b etdramstea overal plaatf gre Alom zwoeren d zvinrte kereU den dur n eed trouw t blQvwt m c ed te staan op het oogeablik dat zfl opnieuw met vliegende vaandela en ilaande trommen in het zwarte hemd zouden kunnen uittrekken Overal bewaarden zij op verschillende manieren den onderlingen band en toen na den vijftienden Mei ÏMO het zwarte hetnd H nleuw te voorschijn k worden gebaald stonden honderden oude weermannen op het eerste sein gereed om overal afdeelingen op te richten en uit te Ijouwen BONDSCHSUVEN VAN DEN SECRETABIS GENEKAAL VAN JUSTITIE De secretaris generaal van het departement van Justitie he ft aan de ambtenaren van den burgerlijken stand een circulaire doen toekonlen waarin o m het volgende wordt gezegd In den laatsten tyd is het voorgekomen dat de naamgeving aan pasgeborenen door de ouders in dezen zin wordt misbruikt dat daarin door een opeenhooping van aan het jongste verleden herinnerende persoonsnamen een politieke gezindheid tot uitdrukking wordt gebracht Het is duidelijk dat een zoodanige naamgeving niet alleen als een ongewenschte demonstratie moet worden beschouwd welke de Duitsohe overheid tot het nemen van maatregelen tegen de demonstranten aanleiding zou kunnen geven doch tevens slechts kan plaats vindoi met medewerk mg van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand die als gevolg daarvan een zekere medeverantwoordelijkheid op zich laden Om deze reden acht ik het noodzakelijk u op te dragen de belanghebbendien in voorkomende gevallen op het lx venstaande te wijzen Wanneer de ambtenaar er niet in mocht slagen den aangever van zijn voornemen om een aantal dergelijke Damen aan een pasgelwrene te geven af te brengen dan dient een geboorteakte te worden verleden waarin alleen de eerste der gekozen voornamen wordt venneld Ook andere namen waaruit een openlijke uitdaging van de DuitscJie overheid blijkt zooals Franklin Winston e d zijn niet toelaatbaar In een zoodanig geval zal een akte worden opgemaakt welke alleen beval hetzij mdien onder de g rozen voornamen een of meer mochten vooi k Hnen waartegen geen bezwaar lun worden gemaakt deze namen hetzij al naar het geslacht van den geborene den eensten naam des vaders at dien der moeder Duizenden nieuwe kwamen er bil en in oikele maanden was de W A zoover gevorderd dat op 9 Noveml er 1940 meer dan vijfduizend volledig getmiformeerde weermaaneii met vaandels en trommen en eigen muziek voorbti den leider marcheerden die hen vanaf den Dam in oogenschouw nam Sindsdien is de W A In aantal geboeid en heeft zlJ haar mannen zien uitgaan naar alle hoeken van ons werelddeel naar Afrika en naar de zeeën om ook daar te getuigen dat de trouw aan het eens gegeven woord en de trouw aan de toekomst van ons volk hoogste wet voor de W A waren en ziJn Wanneer thans Nederlanders de naam van den Nederlandschen soldaat in deze wereld opnieuw vestigen dan zijn onder hen minstens driekwart mannen uit de W A Wanneer in het vaderland de propaganda voor het nationaal sacialisme haar uitwerking niet mist en steeds nieuwe wegen worden begaan en mogelijkheden worden geonend dan is dat veelal te danken aan het onvermoeide werk der W A Arbeidsdietist politie brandweer en talrijke andere formaties hebben uit de W A een deel van hun kader betrokken Herhaaldeliik worden tot openbare ambten mannen geroenen die in de WA hun Opleiding en hun vorming genoten Waar in 1932 de nadruk la op het verdedigende deel van den taak heeft in 1942 ongetwijfeld het Dositieve stuwende en bouwende deel de meeste aandacht Niemand die t nationaal ocialisme In Nederland wil beoordeelen zal daarby kunnen voorbijgaan aan de W A die thans tien jaar naar het woord van Mussert de kern de keurtroep der beweging is geweest en als het ware de beUciiaming is van den nieuwen Nederlandschen mensch van morgen die geestelijk en lichamelijk weerbaar en gemeenschapsmensch zal djn uur kan alles beslist zijn verklaarde C3iuTctuU in het Lagerhuia Maar twee uren werden twee dagen en twee dagen werden tien dagen en nog altijd was het niet gelu löt om het pantserleger vian Rommel te omsingelen Telkens wee wist de Duitsdie generaal nog net te ontglippen telkens weer wees zijn Icrygskunde hem een nieuwe mogelykheid en telkens weer verraste hU ziJn tegenstander of die nu Cimningham Ritchie of Auchinleck heette want het Bmilsclie oppercconmaiido wisselde nogal eens door een geniale vondst of door zijn rijke strategische fantasie Keer op keer zag hij zelfs kans om door een plotselinge c o ncenj ratie van zijn numeriek zwak kere legermacht op een bepaald ptint de sterkere te zijn en dan zijn siag te slaan tegen een deel van de vijandelijke pantserwagens daarbij krachtig gesteund door de uit Benghazi en van Kreta startende Stuka s Wel viel Benghazi voor de tweede maal in HSngelsche handen en ging men opnieirw al flenken aan den toekomstigen val van Tripolis doch het d o el van ten aanval de vernietiging van Hommels legermacht werd niet bereikt Integendeel al spoedig zou bljjIcen dat Bommel springlevender waa dan ooit te voren Want onverwachts ging hü van het defensief in het offensief over en henhaalde hy in JanuariFebruari van dit Jaar zijn kunststukje van Maart 41 de herovering van Ben azi en het terugdrijven der Britten ZEESLAGEN IN DE WOESTIJN De felle stryd in Noord Af rika HET ONDtKIJNGE BRAN0 INBRAAK DIEFSTAL WATnU LEIDINGSCHADE EN STOaM VEBZEKERINGSBEDRUF In de Staatscourant van 30 October is afgekondigd een besluit tot uitvoering van het besluit no 218 1941 betreffende het verzekeringswezen Volgens dit uitvoeringsbesluit zijn bepaalde verplichtingen opgelegd aan de verzekeringsstellingen die op onderlingen grondslag een of meer der hierna te noemen takken van verzekering uitoefenen brand inbraak diefstal waterleidingschade en storm Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op alle verzekeringsinstellingen die op ouderlingen grondslag dergelijke twcken van verzekering uitoefenen In de eerste plaats zijn deze verzekeringsinstellingen verplicht zich vóór 14 November 1942 schriftelijk bU de Verzekeringskamer te Amsterdam aan te melden Voorts ztin deze verzekeringsinstel lingen onder het toezicht van de Verzekeringskamer gesteld DE AMATEUR DANSEN AMDSEMENTSORKESTBN In aansluiting op hetijericht omtrent df vergunning voor amateur dans en amusementsorkesten deelt het departement van Volksvoorlichting en Kunsten nog mede dat dit besluit in werking treedt op 19 November a Verzoeken tot het verkrijgen van een vergunning moeten schriftelijk worden ingediend bij dat departemait en bevatten Een ondragelijke hitte maakte bijna vier maanden lang den stnjd aan het Egy itiache front welhaast onmogelijk Dooh nauwelijks zijn de weersomstandigheden iets gunstiger geworden of Mt gevecht ia weer begonnen en zulks tbans in letterlijk omgekeerde hevigheid Twaalf dagen geleden zette het achtste Britsche leger van de Nijldclta uit den aanval m op Bommels stellingen bü El Alamein en sindsdien ia een veldslag gaande zooals NoordAfrika die nog nimmer gekend heeft En deze herleving van den strijd in de oneindige ruimte der EgyptischLibysche woestun roept tegelijk de herinnering op aan het wondere verloop der gevechten aldaar in de afgeloopen drie oorlogsjaren gevechten welke bovendien zoovele nieuwe errassende mogelijkheden voor de militaire tactiek en strategie hebben kenbaar gemaakt Aanvankelijk hield hij toen echter halverwege Benghazi en de Egyptische grene zyn aanval in en conaoiideerde hij vtark voor Gazala een tijdlang zijn posities Dodh eind Mei jongsleden ging de aanvoerder der Duitsch Italiaaneche pantsertroepen opnieuw tot den aanval over En met succes Want wel wist het door GaiiUiatische troepen verdedigde woestijnfgb Bir Haoheim een tijdlang stand te fKden doch toen dit eenmaal gevallen Ma brak Bommel onhoudbaar in Oostelijke richting door Het zwaar verdedigde Tobroek viel na één feilen naohtelijken atormaanviai op 21 Juni jongstleden en precies negen dagen later had de Duitsche veldheer reeds via Dardia SoUoem en Mersa Matroeh de zeshonderd kilometer I verder naar t Oosten gelegen Britsche verdedigingslinie by El Alameip bereikt Churchill kan het LageSiuis niet andeirs vertellen deui dat de Britsche troepen gezien hun bétere uitrusting en grootere getalssterkte eigenlijk hadden mo eten winnen Het was alleen maar niet gebeurd En wéér kreeg het achtste Britsche leger een anderen opperljevelhebber nu generaal Alexander de vijfde legeraanvoerder die het tezamen roet generaal Montgomery thans tegen Hommel ral moeten probeeren Sinds den vroegen ochtend van 24 October is dus aan het Iront van El Alamem de strijd in aUe Ivevigheid opnieuw ontbrand De weeimachtsberichten getuigen ervan hoe zwaar er aan tveeiszijden gevochten wordt en welk een felle Icraohtmeting zich hier voltrdtt Aan een voorspelling over den afloop wagen we ons natuurlijk niet al zal ook thans Rommels geniale knjgsmanskunst een l elangrijke factor bü het verdere verloop der gevechten blijken te zijn Wel dient men echter voor een goed begrip van dit verdere verloop steeds iiet zeer bijzondere karakter van het gevechtsterrein en van iiet pantserwapen indachtig e den naam van het dans of amusementsorkest voor het optreden waarvan vergunning wordt gevraagd den naam en het adres van dengeen die met de leiding van hetorkest is belast de namen en de adressen van deleden van het orkest Het besluit is niet van toepassing op dansen amusementsorkesten waarvan alle leden uitsluitend het beroep van amusementsmusicus uitoefenen Het begon na het uitbreken van den oorlog in September 39 met een opmarsch vaa den Italiaanachen generaal Graziani die van Libye uit tot het Egyptische Sidi Barani wist op te rukken Doch in December 1940 kwam er een eerste ommekeer toen de Engelsche generaal Wavell in het offensief ging Die aanval bracht succea want opdersteund door de Britsche vloot voor de kust wist de Brit midden Maart 41 El Agheila ten Zuiden van de havenstad Benghazi te bereiken halverwege den weg naar Tripolis Maar juist toen menigeen al de verwachting uitsprak dat nu binnenkort heel Libye wel in geallieerde handen zou raken kwam de groote ommekeer Want er dook daar in de verblindende zandstormen der woestijn een nieuwe naam naar voren Rommel De geheele wereld sprak ineens over dien Rommel die aan het hoofd van ziJn pantserdivisie in drie weken tijda den Brit alles weer wist af te nemen wat deze in drie maanden veroverd had en hem hals over kop in omgekeerde richting den weg afïeggeji deed van Benghazi naar Bardie aan de Egyptisch Libysche grens Wavell werd vwn zijn commando ontheven OPDRACHT VOOR COMIMISSABIS OENERAAL SCHMIDT Gouwleider Saukel heeft commissarisgeneraal Schmidt benoemd tot gevolmaAtigde van den algemeenen gevolmachtigde voor het gebruik der arbeidskrachten in het bezette Nederlafidsche gebied Leiden door dienen Kik volk heeft da ntttrtag die het verdient Wel zelden In de feichledenU li dit duldelUk aan den dag getreden aU In het achter ons liggende ttjdperk Wat moeten we denken a n volkeren die willens of onwUleha hun bestaaoaluncUes Issfen in handen van hen die daarop geen aanspraak kunnen maken dat dat ze door toevallige onpersoonlijke omatandigheden in staat waren het tot de hoogste ja allerhoogste posten te brengen Of openden naatschappelljke wristand fkiMnst en tiitgebrelde relaties la bet verledesi niet al ta vaak den weg tot deie poMut Sindsdien waa het in den verderen loop van 1941 uiterlijk vrij rustig daar in Noord Afrika Maar geen van de twee partijen zat stil Beiden trachtten over zee zooveel mogelijk veraterkingen aan te voeren randat met een nieuw toekomstig gevecht natuurlijk zeker gerekend moest worden een gevecht over welks uitslag Londen vol goed vertrouwen bleek Dat hoopvolle vertrouwen kwam bijvoorbeeld wel heel duidelijk tot uiting in de proclamatie welke Churchill in November van het vorige jaar op den avond vóór den grooten nieuwen aanval aan zijn troepen in Egypte liet voorlezen en waarin hü wees op de mogelijkheid van een tweede Waterloo en op de zeer bijzondere beteekenis juist van dezen strijd voor het verdere verloop van den gehpelen oorlog Want Engeland had eens een overwinning noodig niet het minst terwille van ziJn prestige en zyn zelfvertrouwen Zoo gaf Wavells opvolger generaal Cunnin ham op den nwrgen van den ISden November 1941 zijn pantaerwagwns het sein tot de opoMiaeh In twee