Goudsche Courant, dinsdag 10 november 1942

DINSDAG 10 NOVEMBER Rcpireeren vermaken Mnalle oorten bontwapk N HvHainip RljnvisPeithstr 2 BUITENUND N Hytl EcMfpaa DUrrSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Tpur i k zoekt an met stook en kookcelegenheid in Qouda en omitreken Bflevai onder no 06920 bureau van dit blad Vflrioran damestasch Oeiiev itamkaart en persooiubewijt pet post terug te styreo Oeld blijft belooning M P nn Loon Vlakebuurt Reeuwdk I STRIJKSTERS INMKSTERS M MllSJi gevrugd hoog loon Blecker tingelST Er is goed nieuws in de advertenties vandaag i 16 SCHEPEN 103 000 TON TOT ZINKEN GÈBRAOflT Succesvolle luchtaanvtd op Engehch Ameri kaanach convooi bg Algiers SOVJETS BIJ TOEAPSE EN ALAGIB VERSLAGEN Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt d d 9 November mede Jn hel sebied van Toeapse werd de vijand door plaataelijke aanvallen van Duitsche en Roemeensche troepen uit ziin stellingen geworpen Bi den verbitterden strijd werd een gevechtsgtouff ingesloten en vernietigd Op een andere plaats werd een sterk be et steonpunt genomen Ten Oosten van Alaglr won de Duitsche aanval opi nieaw aan terrein terwijl krachtige tegenaanvallen werden afgeslagen Aan het front van den benedenDon zetten Duitsclie en Roemeensche iuchtstrudkrachten haar aanvallen op veldstelli ngen en troepenverblijfplaateen voort Italiaansche troepen verijdelden een poging van den vijand om de rivier over te steken Ravitailleeringsspoorwegen der bolsjewisten in den centralen sector werden door luchtaanvallen op verschillende punten vernield By den strijd tegeji den scheepsaanvoer voor Leningrad heeft de lijchtmacht op het Ladogameer drie vaartuigen tot jinken gebracht In het gebied om Mersa Matroeh hebl en Duitsche slagvliegers verscheidene Britsche tanks en autocolonnes verniel Een Duitsche afdeeling onder bevel van generaal majoor Ramclfe die tydelyk was afgesneden heeft d ii vüiand in dirie ijagsche zware gevechten groote verliezen toegebracht een aanzienlek aantal auto s buitgemaakt zioh met behul daarvan mobiel geiwajdct en die vwbinding met het gros hersteld De Amerikannsch Brüsche oorlogsschepen en tr jepentrangpartschepen in de wateren ten Noorden van Algiers zUn sedert 6 November overdag ep des nachts door af deelingen Duitsche en Italiaansche geveehtsvllegers aangevallen Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn 6 oorlogsschepen en 4 koopvaardijschepen door ware bommen getroffen In het Westen der Middcllandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een torpedotreffer geplaatst op een Britschen kruiser van de Leander klasse Aan de Kanaalkust schoten jachtvllegers gisteren overdag van een gemengde Britsche formatie 12 vliegtuigen waaronder 2 vlermotorige bommenwerpers neer zonder zelf verliezen te lijden De vijand verloor bovendien 7 vliegtuigen bij losse stoorvluchten boven de Fransrhe wateren en de Duitsche Bocht Zooals in een extra bericht gemeld hebben Duitsche duikbooten opnieuw sorces gehad in den strijd tegen geëscorteerde konvooien en teg en afzonderlijk varende schepen ZU hebben in het Noord van den Atlantischen O aan in de Caraiblsche Kee by Trinidad in de Golf van Guinee en in de wateren van Kaapstad 16 vUandelilke kooi vaarders van 103 000 ton In totaal injien grond geboord en twee getorpetfrerd en zwaar beschadigd De lading van verscheiden schepen was bestemd voor den Amerikaan schen etappendtenst op Afrikaanschen bodem en bestond uit vliegtulgonderdeelen launitle en ander oorlogstuig JTALIAANSCH WEERMACHTSBERICHT Gevraagd een dienstbode voor dag of dag en nacht Mevr Bokhoven Kniigerlaan 169 Te koop gevraagd een woilen slobpakj leeftijd ongeveer 10 mnd Reeuwijksohe Brug E 131 ZIT SLAAPKAMÈB der pension gevraagd Bt no 4017 bur v d blad De strüd in de woestyn ENGGLSCH AMERIKAANSCH CONVOOI GEBOMBARDEERD Het weermachtbericht van 9 Nov luidt als volgt Gepantserde vijandelijke afdeelingen hebben tevergeefs getracht de beweging de astroepen te hinderen die terugtrekken langs de kuststreek van de woestijn Een groep die omsingeld was Is er na drie dagen vechten in geslaagd zich weer bij het gros der ItaliaanschDuitsche strijdkrachten te voegen Italiaansche en Duitschj vliegtuigformaties ondersteunden doeltreffend de actie der slrijdkrachtin te land en belemmerden de bedrijvigheid der vijandelijke lucl tmacht aanmerkelijk Twee Britsche toesteilen werden door onze jagers neergeschoten Na het bombardement yan den nacht van Zaterdag op Zondag heeft men onder de bevolking van Genua 23 dooden en 88 gewonden gelald Tijdens dezen aanval verloor de i jand stellig vij vliegtuigen Een vij raelijk vliegtuig stortte brandend neer i de buurt van Cammarata AgrigentoT Twee leden der bemanning kwan n jfim en het derde werd gevangen genonien Een groot Engelsch Ame lkaan n konvooi dat op de kust van Alaerie opereerde IS ücor luchtmacht enliuikbooten dei spil aangevallen Vefs iei ien oorlogsschepen werden ge r kruiser werd stellig tot zinki o verscheiden ri i ibooten jjet oi Te koop gevraagd RADIO S niet ouder dan 1937 defect geen bezwaar Telefuniken HiUips Erres Wttldorp o ander fabr merk Br no 4023 ibur van dit Mad TE KOOP een paar lange waterlaaiRsen Vossi usstpaat 19 Net dienstmeisje gevraagd VOOI halve dagen M evT W e saela V eerstal 8 TE KOOP een damestiête zander banden 4e Kade 122 Te koop gevraagd gebniilcte heereniiets of een stel buiten tenen binnenbanden Crabethstraat 34 f Een tbrachti Vn Te koop ootnpl viool met standia ird Sophia v d Goudestiaait 49 De gevechte i h Noord Afjflfa GEVRAAGD WERKSTER voor 2 halve of 1 h le dag Krugerlaan 88 TE KOOP een keurige wieg met bedje z g a n Weth Veoteweg 198 NOGDES VERPLAATST ZIJN HOOFDKWA IER De Marokkaansche Adio meldt dat generaal Noguès zuf hoofdkwartier van Rabat naar het binnenland heeft verplaatst De it bestuureautoritelten van het protectoraat bltivea chter voorloopig nog in Rabat Na r Havai jOfl meldt ilJn volgens de jongste uit Noord Afrika ontvangen berichten de gevechten in en om Oraa vanochtend met nieuw hevigheid ontbrand De gisteren begonnen wapcnvtUstandsondierhandelijigen zijn mislukt diOor de onaanneraelykheid der AnverlkaanschEngelsche voorwaarden De zender van Lyon heeft hedenochtend gemeld d t de resideeraide generaal in Marokko gisteravond bevestigd heeft dat by Agadir en Mogador geen Amfflikaansehe landingoperaties zün uitge oerd De tegenatand der Franache troepen in NoordAfrika duurt voort VRUWEI GEEN SCHEE VAAST IN DE NOORDELUKE USZEE Sinds de vrijwel volledige vernietiging van het groote voor Moermansk bestemde Britsch Amerikaansche con vooi in het begin van ptember heb ben naar het D N B verneemt Eneelsche noch Amerikanen een poging ondernomen om een convooi door de Noordelijke Uszee naar een Sovjethaven te brengen Slechts nu en dan onderneemt een lleenvarend schip deze riskante reis en valt dan ten prooi aan een duikbootaanval zooals nu weer het spUnterntauwe vrachtschift WilUam Clark Deze scheepsroute s vrijwel geheel uitgestorven en er wordt te Moermansk bijna niet gelost BINNENLAND Wegens sabotage ter dood veroordeeld en terechtgesteld Officieel wordt medegedeeld De Nederlander Andries AdrianusRost uit Rotterdam is bij vonmis vanhet I eutsche Obe rgericht van 14October 1942 wegens sabotage tier doodveroordeeld Etost heeft nog in de jarlèn 1941 en 1942 communistische actie gevoerd en getracht de Nederlandsche bevolking tegen de bezettende mogendiheid op te I zetten Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie vanéaag voltrokkMi WEDEROM KNOEkERUEN MET MELK ZWAAR GESTRAFT Wederom heeft de tuchtrechter eenlge veehouders en landbo wers die in strijd met de voorschriften niet alle op hun bedrijf gewonnen en daarvoor in aanmerking komende melk aan een melkverwerkend bedrijf hadden geleverd tot hooge boeten veroordeeld Een landbouwei tevens melk slyter te Engelen N B kreeg een boete van ƒ 1000 Dezelfde straf werd uitgesproken tegen eefl veehouder te Krimpen a d Lek die bovendien zonder vergunning volle melk In zurenden toestand voorhanden had Ook een veehoudier te Alphen a d Rijn die als zielfkazer de in zijn bedrijf verkaasde hoeveelheden melk niet volledig m Het verplichte pröductieen verlcoopboek had genoteerd en die zonder daartoe gerechtigd te zijn yoUe melk aan consumenten had verkocht zag zich ƒ lOOO boete opgelegd evenals een landbouwer te Eindhoven die onder verdunning volle melk aan zi n biggen hsd gevoederd Een landbouwer te Tilburg die melk had achtergehouden werd veroordeeld tot betaling van een geldboete v ii f 2000 Een veehouder te Sloten N H die eveneens melk had achtergehouden was door den tuchtrechter te Alkmaar veroordeeld tot een boete van ƒ 60rt0 Dit uit winstbejag gepleegde feit werd echter als 700 ernstig beschouwd dat het centraal college voor de tuchtrechtspraak in hooger beroep deze straf verzwaarde tot ƒ 7500 GIFT VOOR WINTEBHULP De stichtirg Winterhulp deelt mede van die Amilco melkbedrijf te Rottardam een bedrag van 50 000 gul n te hebben ontvangen I NIEUW CONTINGENT NEDËRLAND SCHE VAKARBEIDERS NAAR HET OOSTEN VERTROKKEN Als onderdeel van de reeks uitzeirdingen welke de laatste weken door de Nederlandsche Oost Comipagnie werd verzorgd vertrok hedenochtend uit dten Haag een nieuw transport vaklieden naar de bezette onder burgerlijk bestuur itaande gebieden in het Oosten In de komendie dagen zullen regelmatig soortgelijke transporten rak arbeiders en boeren n ar het Oosten vertrekken teneinde daar door hun inzet te getuigen van de arbeidskracht en den wil van t Nederlandsche volk JONGEN DOOR TRAP VAN EEN PAARD GEDOOD Tpfcti het 11 jarige zoontje van den landbouwer J Bijker uit Rouveen Zondagavond een paard uit de weide zou halen kwam het kind te vallen en kreeg het een trap va het paard op het hoofd Vandaag is het kind aan de gevolgen van het ongeval overleden OFFICIEELE MEDEDEELINGEN MAXIMUM GROSSIERS i DETAILLISTENPRMZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT Bekendmaking No 37 t Deze prijslijst geldt van 11 November 1942 af De eerste prijs Is de grossieraprijs de tweede de detallllstenprtjs GROENTEN Ie pr p 100 kg 2e pr p kg XndUvie 0 11 andOvle glas fl9 0 25 Ie pr p 100 st 3e pr p st HoII bloemkool la boven 27 cm over denkop gemeten 20 ƒ 0 28 Ib van 21 27 cmover den kop gemeten ƒ 16 ƒ 0 21 II van 18 23 cm over den kop gemeten ƒ 12 50 ƒ 0 16 m van 12 18 cm over den kop gemeten 9 0 11 Ie or p 100 kg 2e pr p kf Boonan kasboonen ƒ 51 ƒ 0 Ie pr p too It te pr p st Komkominart platclas la minitetu 96Q MT p n 0 22 n W 60 zr p rt M 0 1 n 60O 700 gr p st II 0 14 UI 500 KI gr p tt I O ïo K fkommers I vanaf 500 gr p st 28 0 34 n ï n 460 500 gr p st 11 50 ƒ 0 17 m van 3SO 4 0 gr p t IS 0 19 la pr p 100 Kg 2e pr B kg KoniKommerstelc ƒ 11 50 ƒ 0 15 Kroten I tot Vi kg P rt II IJl ia Il van V 1 kg P at ƒ ƒ oe m van 1 li kg p It 5 1 0 07 Ovkookte kroten 3 it of maer dan 3 at p kg 13 ƒ O M minder dan 3 It p kg 11 50 0 14 Roode kool 6 50 0 09 Savoye kool geel S SO ƒ 0 09 Savoye ko d groen ƒ 7 0 10 Witte kool 1 4 50 ƒ 0 07 Boerenkool 7 ƒ 0 10 Otlnaeiche kool 5 ƒ O Ot Ie pr p 100 boa 3a pr p boi Jonfe biMPeen ƒ l I 0 13 Ie pr p 100 kg ie Dr p kg Peen londar lof roode I an 10 M gr gewaieelien ƒ 10 0 13 II van 51 200 gr ongewasschen SO ƒ 0 09 Hl van 301 gr ongewasachen ƒ 5 50 ƒ 0 08 IV van gr en hooger ongewasachen 5 0 07 Peen zonder lof gele 5 0 07 Postelein glas I 31 ƒ 0 27 Prei boven 10 mm dlam ƒ 10 0 13 tot 10 mm dlam 8 o ll Raapatelen ƒ 10 0 13 Ie pr p 100 bot 2e pr p bol RadUs ƒ 4J0 ƒ 0 06 Selderij bos 4i ƒ 0 00 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Knolseldert boven 6 cm dlam zonder lof ƒ 11 ƒ 0 14 Ie pr p 100 It Ie pr p it Knolselderi van 4 6 cm diam met lof li injn e pr p 100 bos 2e pr p bos Peterselie kervel ƒ 4 50 ƒ C ït Ie pr p 100 St 2e pr p it Kropsla Miatuur I minstens 1 8 kg per 10 st H 4 ƒ 0 06 It van 1 5 1 8 kg per 10 t 3 M ro 05 Kropsla glas I minstens l S lig p lO st ƒ 6 ƒ 0 08 II van 1 1 1 3 kg p 10 st ƒ 5 0 07 UI van 0 9 1 1 kg p 10 st 4 50 ƒ 0 06 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Veldsla ƒ 19 20 ƒ 0 25 Snijsla 9 50 O ll Spinazie blad glas 21 ƒ 0 27 natuur ƒ 13 30 0 18 struik 12 50 0 I6 Spruitkool geschoond 30 50 0 39 ongeschoond ƒ 18 50 ƒ 0 25 Schorbeireeren I ten hoogste 20 st p kg 0 50 ƒ 0 26 II van 0 IS st p kg ƒ 14 50 0 19 Blad van knolseldenj en snljselderU 8 ƒ 0 11 Tomaten Jonge ka I n in rv 29 50 o Bonken Jonge kastomaten 22 ƒ o 9 J H Hl IV 20 0 26 Bonken 15 1 0 19 Kriel en gescheurde ƒ 10 0 13 Witte uien ƒ 9 50 ƒ 0 12 Roode uien ƒ 10 50 ƒ 0 14 WlUof ƒ 29 50 ƒ 0 39 Ie pr p 100 St 2e pr p st Koolrabi I boven 7 cm diaijj ƒ 6 0 08 n van 5 7 cm diam ƒ 5 50 0 07 f i Ie pr p 100 Kg 2e pr p kg Ramenas ƒ 10 50 ƒ 0 13 SJalotten ƒ 12 0 16 Herfstknollen gewasschen 4 50 0 06 ongewasschen 4 0 06 Bleekselderij ƒ 10 0 13 Koolrapen ƒ 50 ƒ 0 07 Champignons 400 ƒ 5 FRUrr Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Druiven Groep I Gros Colman enz ƒ 86 ƒ 1 Groep n Prankthaler ƒ 75 50 ƒ 0 90 Groep III Overige soorten 70 ƒ 0 82 Waljioten met bols er 34 50 ƒ 0 43 zonder bolster ƒ 160 ƒ 1 90 Appelen Groep I Cox Oranje Pippin eni I A ƒ 60 50 ƒ 0 75 Groep I Cox Oranje Pippin enz A ƒ 42 50 0 53 Groep I Cox Oranje Pippin eni B ƒ 26 ƒ 0 33 Groep II Goudrelnetten ent I A ƒ 43 ƒ 0 53 Groep U Goudrelnetten enz A ƒ 31 50 ƒ 0 40 Groep II Goudrelnetten enz B ƒ 20 50 ƒ 0 26 Grolp m Bcab Sellefleur ent I A ƒ 37 0 46 Groep III Btab Bellefleur enz A 28 ƒ 0 35 Groep UI Brab Beilefieur enz B ƒ 17 50 ƒ 0 21 Groep IV Jaquei Lebel enz A 0 33 Groep IV Jacques Lebel enz B ƒ 17 50 ƒ 0 21 Groep V overige soorten A ƒ 23 0 2 Groeo V overige soorten B ƒ 15 O IB Peren Groep I Beurré d AnJou enz I A ƒ 54 0 87 Groep I Beurréi d Anjou A ƒ 36 50 0 46 Groep I Beurré d Anjou enz B ƒ 20 ƒ 0 26 Groep II Lcglpont enz I A ƒ 43 ƒ 0 54 Groep II Legipont éni A ƒ 31 ƒ 0 39 Groep II Legipont enz B ƒ 14 30 0 18 Groep II A Brederode enz I A ƒ 31 ƒ 0 39 Groep U A Bredcrode enz B ƒ 14 50 ƒ 0 18 Groep III Beurré de Merode enz A 27 60 ƒ 0 3S Groep III Beurré de Merode enz B 14 50 ƒ 0 18 Groep IV Overige soorteit A 20 ƒ 0 26 Groep IV Overige soorten B ƒ 14 50 ƒ 0 18 Voor het snilden van kool mag 3 et pei kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen worat Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg o per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór het schrappen gewocen worden Voor bpzorging van groenten en irult magdoor detaillisten 1 et per kg in tekeninggebraght worden boven den verkoopprijs af winkel S Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten alsmede voor het tguilschot moeten prijzen berekend worder die in een redelijke verhouding staan tot dehierboven gepubliceerde maximumprljten welke gelden voor de beste kwaliteit BIJinkoop tegen lagere dan de gepubliceerdemaximumprijzen nvjeten de verkoopprtjxendienovereenkomstig worden verlaagd Het vragen van hoogere prijzen Is straflmr Bewaar dere opgave en gebrnik baar Nieu we opgaven kunnen de vroegereongeldig maken 2155 Bericht No 119 PRIJZEN VAN ROOD EN W1TKL VERZ AD Al telergpètos voor rood en witklaverzaad geldt foilneel de 9 Mei prlJs Vanwege den Dienst van den Gemachtigde voor de Prijren zal echter niet tot vervolging worden overgegaan indien de hieronder Vermeide prijzen niet worden overschreden Onderstaande contractprijzen zijn tevens telerspr zen wanneer van het product vrije teelt Is toegestaan De prijzen gelden voor geschoond zaad voldoende aan door de N AK te stellen normen Sr wordt de aandacht op gevesUgd dat dus ook b€£ aande contracten welke prijzen h vatten die boven onderstaande prUzen uitgaan niet tegen de contractueel vastgelegde prijzen mogen worden uitgevoerd Verkoop Inl prijs V d premie verbouwer Teelt prjjs p 100 k g Rooie ktaver ƒ 185 ƒ 183 Inlandsch zaad gecontr m verklaring NAK gekeurd nabouw met 210 ƒ 15 groen certificaat aas Origineel en Landraa met blau en oranje certificaat WlMe klaver f VARKENS Inlandsch zaad gecontr Landras 215 245 215 Ï30 SILACHTING De Voedselcommis sarl3 voor ZuidHollandmaakt bekend dat zij die in het bezit zijnvan een Vergunning tot Huisslachting vaneen varken en dit varken willen slachten blJ de aanvrage van een Machtiging totHulsslachting bl hun Plaatsehjken Bureauhouder de stamkaarten van alle leden vanhet gezin en de stamkaarten van het Inwonend personeel dienen mede te brengen De Bureauhouder zal laten nagaan of hetpersoneel inderdaad Inwonend is 2157 VERVOER EN AFLEVEREN VAN VOEDBRBfETEN De Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid Holland brengt ter kennis van BelanghebbendMi dat ingevolge publicatie in de Nederlandüche Staatscourant van 30 October J l het vervoeren en afleveren van 9iet gevorderde partijen voederbleten vanaf genoemden datum vrit is Hierbij zij opgemerkt dat de prljzenbe schikking van het vorige Jaar van kr tcht isgebleven y b De vastgestelde prljzenx af teler bedragen Groep 12 ƒ 9 75 ter 1000 k g 1 10 50 N 16 11 T5 18 14 25 Wat betreft de gevorderde partijen voederbleten zulten zoo spoedig mogelijk nadere aanwljzmgên omtrent le fhg ed wordeh gegeveh r Gevorderde partijen voederbleten mo entfoa et lA den vrtjen Handel worden varkBeht 2 6 Dat k pncÜMh Mfl St wnsflW M0 WMt wSt MMMaif ▼ lUm s IJaaaMMI lm kM tikaik k Da b 4s a l MsB kidntw t Ummt nam If areral IwpHb wair mm ciUMawp W ala wmt griaaao Hm b ffwd k Umm t m mUt m e nfe s U g ia iM shaik la M aiilt aa botmI niMiikM vARHOuren s HEINRICH GEORGE CISEU UHLEN WEKNER HINZ Will OUADFUEC In DE EED VAN STEPHAN RAKITIN MOii CO voN toivwr I0E6MW iAAR Vonof Vri dag a in de bcnouwburg Bioscoop LiMonseccp DE KLEINTJES RUBRIEK Te koop bnucLjapon tnei sluier en wHte sohoenen Br no 3982 Iwr v d blad Te koop gevraagd data overschoenen of la arzen m 39 40 Br no 3983 bur bL TE KOOF AANGEBODEN 2 BUpjaasen z g aji B i no 3989 bur v d bted ie Goadtehe Knnststoppage Gkvraagd flinke dlMi bode zelfstandig kunn wertcen De Uiver Kleiweg 14 TE KOOP lichte kinderwagen geb roet diiroom gemonteerd en nahomle slaai kamer zónder kast v i Pèimstnaat 138 Usaelilaan 84 herstelt alht sciiad aan Uw kleeding zooals mot brand enz Spoedorden bkuien 24 uur gereed Ter ovename gevraagd 2 witte jassciiorten Br no 4001 bur v d blad Gevraagd eta hnlshoiUbtw fET MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen oif WERKSTER Kletweg 21 boven v Haren B z a aankomend Kapster liefst intern Schraven broeikscJieweg F 42 Reeuwijk in ktlein 0ezin P G niet boven 30 jaar Bir no 4002 Ibureau ven dit blad Aangetiodea een bniin veulen bonlgai mcuit 42 geheel geait Br no 4003 bur ven dit blacL Gemagd een net meisje AANGEBODEN 2 stevige gemakkelijke Liberty fauteudls Gouwe 206 Gouda c a 14 j voor halve dogen Mevr V Wingerden Koais Sotifaiagtraat 6 Radio rilwiel ó bandenreparatie vhig én goed als J C R Ivet doet W Toonbeigstr 39 TeL 3897 Groote kachel en mahoniehouten tafel te koop Fluweelensingel 3 Te koop wegens omstandigheden een boq a Molle bo nt Br no W24 Ibur bl Te koop een electrisohe waschmachine met electrisdhe wringer lioMloopend en prima in orde L V Wijngaarden straat 12 TEKOOP een kookkachel UsseUean 13 Te koop 1 baéy cape 1 wollen Ibabydoek 1 wieg H V Alphenstraat 4 TEKÓÓFjasje m of jTT jaar êi 2 jaar Vossiusstfaat 44 Te koop gummi regenjas een paar lederen pantoffels m 44 30 ruiten ongev 28 x 3S Br no 4090 bilr v d bl TK KOOP een irunaek gn wascMniip Adr BodkentoeipgstmitjM Moderne radio gievraagd bekend merk en niet ouder dan 1937 Br met type en lieM met prijs aan Dienst Trefcweg 282 Den Haag Ifffi l liWi W m 190 Donderdcig 12 Nommber ia hal 33 q IQ O 9 led B dot de Stoomerl n Vervarl J E PELIKAAN ia Coud aul atoomei verren an eheadaeh reinigen ia begonaei Op zichzelf is dit geen titel vooreen jubileumzooais mi 25jarig bestaan zeker niet in dezen tyd maar toch Keelt bet wel aanleiding even een blik te werpen op wat li die 35 jaren Js gebeurd Gealoaad b gMvrid ii a In die jaren liaadiilxaadaB iiaweneoalnaala Üandnicaaden aaiformea MandBixancftn regikn aaa a an maaMeoiluiuM t aadaii ad n ov r nanan ati naBtaii lt aduic Bd n apoaaaa a btoaaai ÜaadoixaBdeB gordifae a dakantdatiaadaa brnidaaa ovoadtoUeHea u ni Herhaaldelijk is de fabriek uitgebreid de laattte keer no met 270 m Behalve voer chemiich reinigen ttoomen eg verven Is de fabriek ook speciaal Ingericht voor oatTlekkip m paraaa WolerdieU mokaa oaaJelBbanr atoppaa awlTril auikan aas 35 Jur geleden begon 0e Pelikaan aan Oouda en omgeving den weg te wijzen naar de betere bewerking vu itoomen en verveh tegen de laagst mogeiyke prijzen het succes was overweldigend Onder dank zegglng voor het genoten vertroilwen gaat De Pelikaan o dezea goeden weg verder naar het achtste lustrum In 1947 mei vog uitstekende materialen en verfstoffen De Pelikaan Stoomerij en Ververij ▼ a i907 Talaioon 3066 en 3076 GOUDA Kantoor I Amerika 21 hQ de Kcnaaaielksioot i t tii ♦o U moet RHUMPUNEX bestellen I AmbetUeung Maal de geurige drank U Uw M lonken NU kunt U warm woidca en kaal d itemauDg er ook weer in £ ea ihompuncb beleid uit RHUMPUNEX de bekend Nooid tetdnnk is w bijzonder lekken Goede café t betetden rhumgjjg dan ook uilsluitead uil RHUMPUNEX Drink het glo nid heel a lurpgerust daa eeniel U hel Deesll fUiuay punez n een heellijke verwarmende draak I RHUMPUNEX sn9 Vo r üw avond iMfawnookt rtiumfHincti 7 chepi t tuwcrtrfwal losttftrf 3 erlfipeli HUMTUNEX mo9 li li Mn fchi cHro fi m h ft U nog f n krutdnoQ H t wotar tofvo g n a 4am p nj wrv tr n É n twccMl OMIeM Vaikoopkaaloor yaa Noordiwr dtankra toot N I I N V KOmmANDnlJ en COEDEEWHANDa voorliMa Firma F J TEMTEL Sla Adverteert in dit blBd ka X