Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1942

CGUÈANT MABK1 n Cbefredacteur r nSTKR fBLO ntf uriKiag 13 November 1942 NIEUWSBLAD VOOR GpUDA EN OMSTREKEN OoiHia MuirKoni DU rSCHtAND STRIJDT VOOR EUROPA generaal wa aan h t mnustene van Voorlichting en Ja loodanig belMt met de leübnc lirem m wjn taak ter zvde Tri taan ALOBRUNSCHB OOUVERNEDBGENSRAM TE ALGIERS Naar Havas Ofi meldt is de gouvemeur gwtfraal van Algerye Chatel te Alftert aangekomen Zooals bekend A ers door Bngelacb Ainerikaanp ache troepen baeei De oonpg in Mt Verre Oo tpX mt VERKLARING VAN CÜRTIN Volgens den Australische omroep heeft ministerpresident Curtin ver klaard dat Australië de gebeurtenissen in Noord Afnka en Egypte niet al te poaitief mag zien De vyand aldus Curtin s aat nog steeds voor opze deur De JaDannersanoe en nog van de Salomons eiland van de Phihppijtien en andere belangryke stallingen in het Zuiden wan den Stillen Oceaan verdreven worden In de laatste twee maanden heeft Japan gepn nederlaag geleden en de weg naar de otcrwmmng is nog lang en moeilijk Maatregelen tegen offensiet van Tsjoengking Volgens een Dofneibcncht uit Nan king hebben Japansche gevechtsvliegti icen Donflerdag uitgebreide aanvallen edaan op v iegvelden in het doorTsjofcjking beheerschte China om te verhmdeifcn dat de Tsjoefgking strijdkraehten met steun van Amerikaansche vliegtuigen een tegenoffensief zouden inzetten DE AMERIKAANSCHE DIENSTPLICHT De wet die 18 jarigen tot den mi htairen dienst verplicht is door beide Hutzen van het Ajnerdcaansche Congres aangenomen Zy is thans ter onderteekenln aaar het Witte Huis gezonden ZWARE GEVECHTEN IN NO ORD AF RIKA Aanvallen op geallieerde oorlogsschepen voor Algiers ▼ BRSCHEIDENE SCHEPkN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperoevel van de Duitsche weermaoht maakt dd 12 November bekend In den Kaukasus vonden bij Alagir gevechten van vry grooten omvang plaats In den settor van Toeapse werden verschillende belangpyke bergtoQpen stormenderhand veroverd Gevfjehtsvliegtuigen vielen vyandelyke Stellingen spoorwegftistallaties en vl gvelden aan de kust aan In Stalingrad joegen stoobg oepen m verbitterde Mnvalsgevechten den vyand wederom uit huizenblokken en steunpunten Artillerie van het leger en luchtdoclartiUene der luchtmacht brachten op de Wolga vijf vry groote schepen voor hel overzetten van troepen en vrachtschepen tot zinljen ATtilIeriestellmgen en ravitaillee rmgsverbindmgen ten Oosten van de rivier werden door luchtaanvallen zwaar getroffen Aan het Doniront kwam het m den sectdi der Roemeensche troepen tot plaatselyke afweergevechten Tydens het verloop daarvah werd de vyand gedeeltelyk in gevechten op korten afstand teruggeslagen Aan het geheele Oostelyke front geen gevfechtaactie behalve krachtige aanvallen der luchtmacht op transpo len troepenkwartieren en ravitail ieeringsopslagplaatsen van den vyand De uitwerking hiervan zal geruimen tyd merkbaar blyven Een nachtelylre aanval op het beiangr ke verkeersknoonpunt Torskok veroorzaakte groote branden In de baai van Kroonstad vernietig hol H 8 EVUF I erdagi ellie I ro2a f Adver iboging tanden rkdar De achterste geschuttoren van een Do 24 dae in een vli ghav en aan een grondige revisie wordt orderworpen PK Metnhold P B Z R Mauw 52 blad mei Groe in d ren 35 In het gebouw van de Nederlandsche Oostcompji nie Amaliastraat I Den Haag komen de Nederlandsche vakarbeiders en boeren die zien vrywillig hebben gemeM voor deo dienst m de onder burgerlyk bestuur staande gebieden nn het bezette Oosten eerst hunVarbeidscontract teekenen Een groqo vertrekkende arbeiders wordt mödedeeling gedaian van byzondCTh len het contract en de reis bètreffeode NOC Sltigoon Kaf vrU jerïo gen terug De waarachljiilJUk nit de eer e helft van de I7de eeuw dateerende kerk van Joure die enkele jai en geleden door brand ernstig werd besdiadigd wordt g iregtjureerd Schimmetpenums Stuvel Bii het naderen van den winter hebben de Finsche soidaten een wedstrijd ir het bouwen van ondericoinens georgaiii erd Op onze foto deeerste pnjs zooals de meeste ond omene aan het Fm che front gelijktook fat op een Fuwche boereokiaiaer p K Norjavtrta S HJ biTUATIE IN MAROKKO rERSLECHTERD aldus Vichy Amerikaansche troepen bezetten Bóne Ongostoord verloop der Duftsch ltaliaansche operaties aanvaarden vafi het bcvel over Gaullistische troepen Hn woord gAroken en tegen zijn eer van officier gezondigd heeft Dientenigevolge mogen noch troepen noch ambtenaren of de bevol king hem op eenigerlei wyie gehoorzamen Maarschalk Petam heeft officieel het opperbevel over de Fransche troepen aanvaard en slechts aan zijn bevel mag gevolg gegeven worden Tevens wordt in het officeele commu niqué gezegd dat Rene Bouzquet tot dusver secretaris generaal van de politie belast IS met de leid in van het geheele ministerie van Voorlichtang en dat degene die tot diis er secretaris U krt orfleteelc eonununiqae van bet i literif van Voorjichting te Vtehy ponderdaf vond over de situatie l ord A rilui wordt gezegd dat in Mfcko de ritasHe ernatiger it ge2lleo Het slagiehip Jean Bart ia bui evecht geateld Maralcesj is geboBibardeerd Het verraad generaal Glfud wordt In Afrika veroordeeld h Algerie aehitnt de v and geen glleringen te maken In Tunw waar glinal Barre het bevel voert rijn Jlll niihtalre operaties voorgevallen Cïderdagochtend is Bone door Ame0tuacUt troepen bezet die door EnMJKhe schepen aan land gezet aren M Donderdagavond half xeven hadMi nof eren v andelijfce roepen Conidatine bereikt Bet Reutèrberieht omtrent Ameri 0UciH en E gel che troepenlandinm op TuncBiïch gebied Donderda Stend wordt In bevoegde krmgen te T mei bevestigd Men beroept it op het Ofi bericht van gwlerenlektefid lgena hetwelk in Tunis rus htnKht Bet bericht dat Amernkaansche Mtpen Martinique Guadeloupe en faöch Guyana bezet zouden hebben iM Donderdagmiddag in be oegde te Vichy niet bevestiga wor lOnSCHE PANTSERDIVISIES AAN DE FBANSCHE KUST Htu het D N B van het opperbevelteDuitsche weermacht verneemt zijnDdllKhe pantserdivisies reeds aan deIVttiche MiddellaJKlsche Zeekust aanfdunnen s DsDuitsche ludildoelartillerie heeft nedi Woenftlag naar het D N B ver neemt de beveiliigmg vai alle be Invoke vliegvelden en strategisch belJngTijke pynten in Zuid Frankrijk iBder wrijvmg overgenomen Ym toonaangevende Italnaaneehe K wordt medegedeeldDe DuitscheIliahaanschc operaties doel hebbende het onbezette Fran gebied te beschermen tegen eeni telijken aanval zgn op het oogenic BI vollen gang Zu bevinden zich iter m het beginstadium zoodat by niderheden niet Ihmnen worden meliwdeeld I Omtrent den mtooht der troepen op Coiaca en aan de Franache Zuidkust orden geen icidenten gemeld De IWiaansche openbare meening volgt oetgroote kalmte en m vast vertrou Hu de verdere ontwikkeling van den Iwtwid Moeildkhcden b j den aanvoer In het Oosten P K Bauer Altvater Atl H TICHV IN BET ONGEWISSE OVER DABLAN h Parys en m Vichy krugt men Ifcedi meer éen Indruk dat de onder Ihi naam van admiraal tterlan verIWïkie vcrklanngen en bevelen met lyi hem afkomstig zi n aldus In IWBt De Bngelsohen en Amerikanen ken blykbaar gebruik van het feit 1 m den Prao Sien admiraal gevan Ift houden om misleidende berichten w den toestand in FranschNoord Aa te verspreiden jhui gezin Brie Bem kren Op de boerderijen is men Oiens bezjg met hel in speciale betonnen lo s oonserveeren van de bielenkoppen De aan het blad gelaten koppen vormen een zeer goe l groenvoeder voor het vee gedurende ée wintermaanden Polyffoon Kmpcr TAIN EN LAVAL BLIJVEN I ftar ie Vichy van betrouwbare i vernomen wordt zouden zoowel Aalk Petain al de chef der IJMfuig Laval op ondubbehinni e l t verklaard hebben dat zij in l wiUen blUven en hun tot dnsIJnvolgde poUUek walen Toortïet 2 nt den gisterenite Vichy ge miniatprraad is het volgende uqué uitgegeven Donderdag I 9 uur IS de Fransrfie mm sler liBder voorzitterschap van raaar r Petam m korte vergadering skomen De chef der regeermg t een overzicht van de gebeur Hl Nooird Afrika en bracht jlt i u t r de besprekm y door hem de laatste dagen zijn i Hel staatshoofd en de chef regeenng hebben geconsta t generaa Giraud door het otu H Ht Hi 4 p Wk V m m ir Bpeer pief en are I fUll Don1 J Ü DE NIEUWE WEEKBOf NEN Vaor ê volgeade treek iQn 4e bonnea SS aangeweien ter verkrij fing vaa de gebmikalliMie rant aoenen brood beschuit vleeacb aardappden melk en taptemelk Tabak cni en aigaretten voor mannen eo vrouwen ieder éen doosje kannen worden gekocht op de bonnen R U de een kustbattery der marine een Sovjet diuikboot door verscheidene treffers In Noord Afrika sUn de DuitschItaliaansehe troepen aan de Li yschEgyptische grens in hevig gevecht gewikkeld met sterke vUandelUke pantaerstrUdkraehten Di itscbe jaehtvlirg tuigen schoten vijf Britsche vHegtulgen neer Tqdens aanvallen overdag en des nachts van de luchtmacht op Ameri kaansch Britsche oorlogsschepen voor Algiers werd een vliegkampschip een kruiser en een groot koopvaardïischip door bommen van zwaar kaliber getroffen De haven van Algiers en een vliegveld in de nabijheid der stad waar zich vele vijandelijke vliegtuigen bevonden vormden het doel van andere bomaanvallen In de baai van Bougie werden in vvortduren e aanvallen twee transportschepen van tezamen 16 0M brt tot zinken gebracht en 13 groote koopvaardu ep passa giersschepen schepen ten deele zwaar beschadigd In hetzelfde gebied werden een vliegifcampcchip een zware kruiser en twee torpcdojagers getroffen Alle vliegtuigen keerden van deze aanvallen op hun steunpunten terug Du Ische duikboolen brachten in eenaanval op Amerikaansch Bntschetransportschepen in het Westelyk deelvan 4 J Middellandsche Zee een troepen transportschip van 19 600 brt eentranoportsrfhip van de Blue Fannellyn van 12 000 brt en een vrachtschipvan 4000 brt tot linken Van een formatie 00 logsso epen die bestond uiteen vliegkampschip en beveiligingsvaartuigen werden twee oorlogsschepen waaronder een torpedojager vande Tribalklasse dnor torpedotreffers be schadigd Voor A giers werd een beveiligmgsvaartuig getorpedeerd In dewatereq van Casablanca plaatstenduikbooten torpedotreffers op leen vrachtschip en twee andere scWpenvan een convooi tut in hef weermaehtsberieht van 11 November genoemde vijandelijke schip dat in het Noordelijk deel van den Atlantlschen Oceaan door een duikboot beschadigd was is naar uit een aanvullend bericht met bqzonderheden omtrent den aanval blijkt niet een slagschip van de Queen Eliza bethklasse doch het passagiersschip Queen EUzabeth van 85 000 brt Duit che pantser en gemotoriseerde foepen hebben in de vroege ochtend uren de Fransche Midde landscheZee kust bereikt De bewegingen in Zuid Frankryk verliepen zonder wryvmg DE VERLIEZEN DER AMERIKAANSCHE MARINE Het Aznerikaansdie ministerie van Marine deelt mede naar de Britsche berichtendtenst meldt dat de verlie zen der Amernkaansche marme van 16 tot 31 Oclioiber 728 man bedragen nl 172 gesneuvelden 315 gewopden en 241 itrmisten Met mbegrip van deze verheien bedragen voigens he Ame rikaansche ministerie van Marine de totale verliezen aan menschen sedert dien danval op Pearl Harbour 16 507 man n 1 4625 gesneuvelden I9 B ge wonoen en 9996 venrusten TWEEDE FRONT TnANS GEOPEND ZEGT KNOX Naar uit New York gemeW wordt heeft de mmtster van M rme Knox te Pittsburgh het woord gevoerd voor 1200 fabrikanten en vakbondleiders en verzekerd dat het tweede front thans geopend Is Knox merkte o a op Een harde stryd staat ons nog te wachten en alvorens de oorlog teneinde is zullen de meesten van ons dramatische veraraderm n m hun leefwyze op den koop toe moeten nemeft AMERIKAANSCHE VALSCHERMJAGERS By Tetoean zyn Woensdag tweeAmenkaansohe Douglasmachmes geland die Tetoean voor Fransch gebied hielden Naar gemeld wordttrachtten de machines toen de vergissing gwnerkt was weer op te sty g IJ doch dit werd door Spaanschelegionairs verhinderd Elk der Douglasmachmes vervoerde 24 Amerikaansche vatechermjagers die tot naderorder in Tetoean geïnterneerd worden iioHCHfHaan i Zon op 7 58 onder 16 50 Maan op 13 31 onder 23 04 Men ft verplicht te ver a ilnütereii van zoosonder anf S tot toas9pkom L a LanUami van voertniifen e moeten een halJ wu na sona K onderitanK ontstoken wordea f uaswiw ft u Wi g r g lcl gas n I c ricit itsw ruilc 11 controlaert y kan tiidig zelf ingrijpen TWEE JAREN VREUGDE EN ARBEID De heer Woudenberg over de resultaten EEN MIDDEL OM HfT DOEL VAN HET N A F TE BFREIKEN De gemeenschap Vreugde en Arbeid heeft haar tweeden verjaardag eevi rd en naar aanleiding hiPivan heeft de leider van het Nederlandsche Arbeidsfront de heer H J Woudenberg in de dagelyksche persconferentie het woord gevoerd Hy herinnerde aan zyn woorden by de opening dezer gemeenschap op 4 November 1940 eveneens m de persconferentie gesproken Du is de aanvang van een groote omwenteling egen de werelJlbeschouwing van voor Mei 1940 de wereldbeschouwing van het kapitalisme Op deze wereldbeschouwing wordt tegenwoordig vaa alle kanten critiek uitgeoefend maar een wereldbeschouwing sterft niet aan cntiek zy overleeft zichzelf en gaat daaraan ten gronde Het leven zelf brengt in ons nieuwe mogeHikheden en verlangens die sterker zyn dan de oude voorstellingen Spreker beschouwde de oprichting Van Vreu dp eft Arbeid als een van de nieuwe oaden waaraan het leven hangt en hy noemde verder eenige andere met de organisatie van den arjjeid verband houdende daden zooalfl dfi onderbrenging van het toenmalige NW onder zyn commissariaat op 75 Juli 1940 de oprichting van het NAJop 1 Mei 1942 en de inwerkingtreding der verordening op 1 November j 1 betreffende de ordening van den arbejd Gaarne verklaarde preker dat by een en ander veel erfenissen zyn aanvaarc uit der vioP eren tiid doch in wezen is in het N A F een geheel nieuwe vorm gevonden Dé gemeenschap Vreugde en Arbeid IS een middel om het doel van het N A F te bereiken Haar eerste afdeeling Schoonheid van den arbeid heeft vooral den laatsten tyd een grooie ac ie gevoerd voor re nheid ra de bedrnven en ondanks da schaansehte aan materialen was het mogelyk in het afgeloopen jaar in 216 badryven nieuwe cantmes en verbeteringen V t rbouwingen en verfraaiingen in lokalen te doen aanbrengen De volgende afdeeling is óie betreffende Volksontwikkeling welke aff eehrg cursuisen heeft ingericht voor Dursch Italiaansch Engelseh Fransch boekhouden EHBO en stenografie Hiervoor zyn in totaal reeds 28 avondscholen geopend tcrwyl het aant l cursussen vele tienta len bedraagt Voorts IS een huisvhif actie ingezet en zyn reeds t yf huiivhjttentoonste lmgen met m totaaj 2540 mzendirgen gehouden welke door 16 ISO personen werden berocht De lichamelijke opvoeding De afdeehng hchamelyke opvoeding had als grootst iieces zwemavonden met 35631 dee nemers Er zyn vyf afzwemavonden geweest waarby rond 500 diploma s van Vreugde en Arbeid werden uitgereikt In 78 bedryven werd een bedritfs sportgemccnschap opgericht en verder loopen aan deze afdeeling nog vele cursussen in boksen rhythmisch gymnastiek paardrijden en worstelen De afdeeling Kultureele ontspanning vormt d n hoofdschotel van V en A Zii verzorgde b v iS filmvoorsteUmgen met 12401 bezoekers In het geheel hebben 382 000 menschen aati deze kultureele on ipanning die mede bestond uit toonel cabaret en variée vooiï elj rap tn k 7 ag ochtendvofirstellingen deelgenomen volgerde afaeeUng JSeizen en vacant ie had met reis en hotelmoeilykheden te kampen doch d sniettemm kotsen 6476 men cher in ie vacantieoAler w brden ondergebracht en ei iwerden 10 178 overnachtingen gp rjd Aan deze afdeeling is ook een ïpiarsv teem verbonden dat zeer goed voldoet Met verschi lerde bednjven werd n Uitstapies gemaakt waaraan 8000 per on n hebben d el genomen De viering van het tweejarig bestaan zal Maandau 1 dezer des avonds te zeven uur met een voorstelllrn in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Grevenhage geschieden waaraan het Resioen e O k st en et balW van de Stedelijke Onera uit Amsterdam zullen mrdewkw