Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1942

VRIJDAG 13 NOVEMBER 1942 0 rh iiMlMi AAR f ANNECH Sahaawlmrg Biaaeoap De eed van Stephao Bakitfci Hetarieii Georw Giiala X i n Veiaer Hinx en WWi Qua ini Aanvan 8 J5 uur Zondag vanaf 3 30 uur IteUa Xkaatot Oa êüMg nat Karin Hardt Leny Marenbach Paul Wegetier co i w Petrovioh Aan vang 8 1 uur Zatenlag 3 80 en 8 16 uur Z Md vuaf t3n uur BeiuüB ioaeaap Uyaterie van de MondacbemaoDate met Anfiic Verhuist Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf i uur Zondag vanaf 3 30 i ia Zaterdag 3 uur en Zisndag 10 30 uur De drie wcmcbea 11 N v Dag van de Nedeclandadw paüUcf Winterhulp CQllecte 12 uur Kunstmin kinderrmaaUijd 230 uur Olympia tercin voetbalwedstr d 90 litieschooleinal 7 Uur De Zalm korpeavond 14 aa II Nav 1M uor Kunitaihi Opvoering revue Van de hak op den tak door muzieken vaegezelachap Aer iJioet U Nov f JO ur VrQ vangeHadka GeaieeiUe Wuiterleziifg da Hoekeod k over De bruidswerver V fi vroeger eeuwen U Nov mtr Kleise Kqrtt Bübellezing ds a S J Kalf U Nov IM aar Ntea wc Schaawkarg Benny Vrebeiv s cabaretrevue Dat IS de lietde met Coca M y Mei Soesnvan fWd Klnoöa Bpiny Vreezen en Eltfa en Tjemkanoffh r Nov 1 3l aar Het püaawe 4 18 LedeYivergadering Ne jl Chr Vrouwwen boed bespreking Iel over de opvoeding 28 Nav 7 uur Nieuwe fichaawbarg Concert Arnhenisehe Orkestvereeniging onder leiding van mr Harm Smedes soliste Uen Korter zang 21 Nov S M OVT Nieawe 8eh Bwbnrg Leïing en filmvertooning Hijkamesse in Leipzig 28 Nov 1M aar Kevnie Theater Profia gandaavond Goudsche Reddingsbrigade lezing met lichtbeelden A J meijerink over Reddwi van drenkelingen bij ijsongelukken 25 Nov 15 Bur Daniël ZendingsbUbellezing dl H S J KaU tt Nav 7JS Bur Nieuwe Sdiouwburg Eerste voorstelling theater abonnement Kultureele Contact Raad opvoering Gif door N V ResideotK Tooneel ti Nov M nur Luthersche kerk Jubi leumuitvoering dameskoor N C V B onder leiding van Gijsb Nieuwland van Statut Maler van G Pergólese solisten H M Heijkoop sopraan ên H Quispel alt begeleiding kwin et Goudsch Orkestvereemging 28 Nov 7 45 nar Reaaie Theater Bijeenkomst Scheidsrechtersvereeniging in samenwerking met Afdeeling 3ouda Ned Voetbalbond en Goudsche voetbahrereenigin en lezing K J J lotsy en ir A van Emmenes APOniEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek £ Cirendel alleen Prins Hendnkstraat 15c Alle pijn verdweaenl k sraat8 h kartart CkHwaAaJC M auJB n taalcadiktaacaa baiceagewoea pi ali kca aanval niraa iifhiw Nng hwlfi aoodai Ik leaalocta alteen nog kromgebogeo l aaaada oy ia ok roodlaoop Vaa sl lf i a vu graa sprake Toca naai 81 Vm O Ta a i ija KMa dan MfMca dag TCnnariarica dt pitnea aa sliep ik Ka Ik gnoeUa aai dan tel gea da a aoigca Il harboKa en tae na t digca bemciku ik aiau aieet Uil ocnafg Becm dl aok vctdat oog Onakjea aa bcTcel dnc leilasen tea lectsta aaa BH rhauataoak iacbuu i t wckoadbeid griep unu aa boofdpiia kclfaa da OraalijM a bc Tnncral AgentKhap Den hebban g a KbadclijUa laaloed op ban inaig es daraea Neem dirca 4a procfl Ongineeia Tcrpatjtmg ne W iMcta tnallaa TMSirEWVS Riitor Mtz BU k néiiffel wAcnainsTU bit AASnUCBT cncD PfHjmlWH VCBOmflKEN I liep la Mker xoader Ueht nalreeka t ma h it SljMi e waofatoMMaier der nuovclM M H A van Reuen uit Haastrecht mM sin iwtar met zytpad op den muMiimÊmtiU w ter gereden De iM uurdW werd geted u n poluiehond verdronfc De polJtle m teo M kwam van den kant v D d rinweeMana fel mi moest halverwege den Ble erssingel uitwülien voor eaaiae bakfietaen die aw de huizenzude latigs bet trottoar geparkeerd itoiMlen Van den anderen kant kwamen twee k paarden welk gespan geen bctit vaenl w tot de motorrijder io de duictAaii Biet kon xte Pa oP laatste oogenblBt doemden de pearden op De waohltneeeter trachtte nog een aenru iin voorkomen door naèr link tiit te halen éaeh dit geMite hem niet De motor raaiEte een d Marden veTvol en een bootnpje en aidu uit den goeden koen gestagen reed het voertuig in dc taiM waiirki het onder water veirfween Een voorbijganger heeft den bestuur d T een ter plaatse haivgende re idingshaak toegestoken en hpm aldus op het droge getrokken De drenkelingis naar bel polrtietoureau geloopen en vandaar met den pMitieauto naar huis gefcracht In het zuspan van de motor wa vaaligebonderi de politiehond Lex wavrmede de wachtmeester op w g voor een amierxMA wai Het dier kon niet berriid worden en i $ verdronken Met een kraanwagen a Je motor op het dioge C bracht nOlSOFDBUVING OagenafteMe IMs veer ƒ I7t Wegens prijsoïxlrtjviiig heeft de politie pioceeveirbaal o gomaakt tegen den 31 jarigen rijwielhandelaar TTi J K alfaier die een opgemoffelde fieta ter waarae van ƒ 45 had te koop aangeboden voor ƒ 170 en een opgelapten buitenband voor flM Fiets en band iijn 1 beelag genomen 9S Uit vroeger tijden DB GOVD8C0K COtmANT HSLDDE 15 lAAR GBLBOKN üit een advertenlie Openbare v kooping te Zuid Waddinveen op Maandag 25 November 1S 7 In het bosch JagtlusT in den Zuidolaspolder aan den grindweg van Moerkapelle op MoordrecM van 3tO stuks opgaande wilgen Ijoomen en eerte groote paiSiJ cogaande efdoomboomen Nadere in formatiën zün te verkrijgen op den huize Vrederburg in voornoemden polder en ten kantore van den notaris MoleiiaST te Znid Wa I inxvpen 50 JMB GELEDEN Per advertentie wordt aaneeVondipdde openbare v rkooping op Maandag 14 November 1862 aan het StationspleinIe Gouda van de afbraak van het kantoor en loodsen der Tramweemaat srhappij Gouda Bodegraven ten over staan van de deu waardcrs B H vanH de Werve te Gouda 25 JAAR GELEDEN Uit Haastrecht Ir een vertaderirg van de vereeoiging Jlandel en N verheid ras ingekomen een antwoord van den minister van Waters aat opi het verzoek gedaan in Juli 1S18 om alhier een stoDplaats te maken aan de Staatsapoor Gouda Utrecht waarin verd medegedeeld dat de S S tot dusver niet bereid is maar indien de Maatschappij er il toe te bewegen zou lün belanghebbenden eerst blijk moeterf geven dat een stopplaats gewerscht is en zü twvendien dienen bu te dragen en te zorgen voor een goeden toegangsweg De vergadering meende dat de mogelijkheid zeker bestaat om een halte alhier te kriieen op slechts l KM sfftard van de kom der i meente indi n er genoeg medewerking is BQsloten werd stappen in deze richli te doen ütt Bodegr aven Gedenoteerde Bie m van Zuid Holland hebben het raadsbesluit dezer gemeente om de openbare school voor mulo alhier op te heffen niet goedgekeurd Hmloriaaclrur J O Weysttn Rutterdam wf re Kteiir voor Oenda 1 Omttrekmr TIMar GoaMto VanntwaM dedlk vaat o sdvartcntMa h AkkeradOk Rotterdam inigMbtn MV Rotterdamadi Ifleomblaa Rotterdam sa Frans van QfUp Distributie anibtenaar nam miikertoewijsiilg weg Ttm rammam mocvrEv CLANDESttlBN VAN OE SUIKER De politie heeft aangehouden den 24 jarigen ambtenaar van den diatnttutiedienst J R alhier die op het dlstribuliekaptoor een uikertoewijztng van 50 K G veniuisteTd had Deae toewuring had de betrokkene voor ƒ 125 verkocht aan den 22 iangen melksijjiter P C D alhier di e vast f lOi had betaaU en de overige fK later lou geven Dit bedrag van ƒ 100 waj den kooper voorgeschoten door leni vader 54 jarigen melkslii er Ph D die inmiddels het geld weer teruggekregen had Op de toewijzing was suiker gekoch en de werd In den zwarten handel eebnscht voor 4 S0 per K G Tien in eretenen hadden eenige kilo s suiker ekocht 41 jarige huisvrouw H de J M de 39 jarige huisvrouw A A H P K r M de S2 jarige huisvrouijv J h C 1 Bi de 32 jarige meiks iité i A K tie 52 jarige aannemer T P de 5Stirige huishoudster C v O de 51iarige huisvrouw K R W de S t srige bloamkweeker G M de 57iarige huisvrouw J V v d L en de jarige administraliebeamble H A H tegen wie allen proces verbaal wegers het koopen van suiker buiten de distributie om en wegens prilsopdriivinc is opgemaakt Er il 327 KG uiVer in Ijeslag genomen de rest was verbruikt KANTONGERECHT In de stralatting van het kantongerecht van Woeasditf ziia verooraeeld wegens met goed veMluisteren H L te j Stoiwijk H P U Waddinxveen W M te Waddinxveeri G S te Heeuwyk J V te Gouda en J v d U te Gouua ieder ƒ 38 21 d h A Sch te Kittvekl A f D te Rceuwük J C E Schh te V da M A V te Gouda W F F te Oouda D B V te Gouda S Sieh te Gi da W v d V te Cauda J A V d P te Waddinxveen en P A fr W te Woerden ieder 5 s 2 d h rjgdea met een niet afgeachermde br Mi de koplamp P A Sch te Laag Rieuwkoop J T Sch te Stolwijk C Sell te Bacuariik A L B te Z oelermecr en M A O te Lopik ieder ƒ 3 s 2 d h A A v V te Waddinjxveen en Th A vJ te Gouda ieder 3 i 2d h met verb verkL van bet inUeslag genomen lampje lebruiken van een niet a escheimdel voetgangenlastaam W v O te Rotterdam ƒ 3 s 2 d h G B te Sdjraanhoven ƒ 5 s 2 d h aiet tooneo van nj pn oo sbewu B Ta te Gouda 2 Se s 1 d h ijiiei leftD stof en vu i afschermejn van brood Th A U Ie G da ƒ 3Js 2 d h Loopen op eM hooiland zonder dalo oe gerechtigd te zijn A A G te He iw k en J A J te Waddinxveen ieder ƒ 3 4 2 d h jn gevaar brengen van het verkeer te water T de R gedom te Hardi irvehl ƒ 20 a 8 d b overtrading Leaplichtwet C A n T te Gouda ƒ 3 s 2 d h püden met een teotorvoertuig zoader num ierbard M V te Reeuwijit ƒ 3 s 2 d h iemand op den bagagedracer ver rea G K te Reeuwük ƒ 1 s 1 d h als iMstOurder van een rywiel eeapaaid geleiden J J K te Oudewaier ƒ 3s 2d h met gebruiken van bet voetpad M P te Gouderak ƒ 1 50 s 1 d h niet gebruiken van bestaande oversteek lMt en J M S te Qouda ƒ s I d h 4 5 rqden met en njwiel seoder bcb J F V te Gouda en J de P te Gouda ieder ƒ 1 s 1 d h ryden met een rijwiel zonder goede rem 3 de P te Gouda ƒ 3 s 2 d h ryden met een rijwiel zoiider goede voorvcrlichtmg W J v R te Woerden ƒ 3 sv 1 w tsch rijden met een rijwiel zoider goede achterverlichting B J v W te G uda B Th te CSouda en N S te Ouderkerk a d Ussel ieder ƒ 3 s 2 d h rijden met een rijwiel zoüder gaté voor en achterverlichting N O te Cïou a en A v 4 P te Waddinxvc ieder 4 S 2 d h en ƒ 2 s 1 d h Ecoiioini c i redbtf r te Rotterdaai AMnftPPELEN WÊGOmmÊOi Be ftindwerker E O de Jong it Nieuwerkerk a d Ussel kreeg 2 weken gevang Disstraf ndat hu een hoevaelh aaxdappalsa had enenomen ea verveeld zonder grfeid liet Ook de grondwerker T Kooistra uit Moordrecht is daarvoor gestraft met 2 weken De 1laaM chtaehe fabrieksaiheider W S Kool wijk kreeg er een week gevangenisstraf voor LAAT S AVONDS GEEN RIJWIELEN BUITEN STAAN Ten aadeai van een bakkeraii necht is gisteravond n rfjwiel ontvreemd die afgesloten bU de Cïraaf Kerk was neergezet SPORT VOETBAL JODAN BOTS In de eoaapelitie afdeelmg van Jodan Boys in de Zaterdagmiddagcompetlie van de Afdeeling Rotterdam heeft Telefoon zich teruggetrokken In de groep van Jodan Boys U is nog irse deelf Vitsaae IV De standen zijn nu Se klasae B Zwaluwen R 4 4 0 8 21 5 Groen Wit 30 15 7 D O S 5 3 K 1 6 Jodan JBojra 5 3 0 2 19 C S S M 1 1 0 12 4 G T B S i 10 41 G SVR ÖGR S l 1 3 12 21 r 0 0 0 4 1S Vlaardingen S 0 5 9 Reserve 2e klasse B f Vitemé UI 3 3 0 0 8 is 5 TO G III 2 2 0 0 4 8 5 Jodan Boys P 4 2 O 2 4 26 14 Graphikers I S 1 1 1 3 11 8 W I A lU 2 1 O 1 2 11 8 Capelle UI 3 10 2 2 8 13 Doto UI 3 0 12 1 8 13 DOS in 30030 7 28 Vitesse IV 00000 0 0 Morgen apeelt Jodan thuis tegen het leidende Zwaluwen De wedstrijd Graphikers 2 Jodan Boys 2 is uitgesteld PIAATSELIJK NIEttWS JBergcmabacht FREIHKaBURTEN VtMJR ZONDAG N ed Herv Kerk 8 30 en 2 uur ds H Ewo dt Ge Kerk 8 30 B 2 3 uur ds J W G Terfaaak Uitgetredenen N d Herv Kerk 30 en 3 uur laesdieast mNST GERAAINB GeasecatelUk electriwih bedrüL De begrooting van het gemeenteljjkektUisch bedujf voor li 43 geeft aan éen totaal l edrag aan baten van ƒ 34 200 en aan lasten van lasten vtn ƒ 33 510 zoodat er e enwist is geraamd van ƒ 750 Voor 1042 was een verliaes geraamd van ƒ 1900 De werkelijke winsi bedroeg in 1941 ƒ 2485 79 De kapitaalachuld zal op 1 Januari 1943 bedragen ƒ 88 040 88 Hiervan al m 1943 ƒ 7450 worden afgelost B oj fegr aven ntEDIKBBURnN VOOR ZONDAG Ned Herv Keik 9 30 uur ds Khisener 3 uur debeer Deickcr Geiet Kerk lO en 3 uur da Daan Ev Lulh Ket4i 10 45 uur ds BriknmuHer Geret Geni 10 en 8 uur leesdienat Ev krwc Bodegraven geen dienat niRCXRLUKE STAMH Geboren Willem z v E van Leeuwen en G van t Hoog Lena Cornelia d van F v Duuren en N Ve e n s tr a Overieden J J van Dam SS iaar LOOr DÉR BEVOLKING Gevestigd J van Luinen van Laren C J M de Jong van Ter Aar M C de Raadt editg van J E Schoo van Gouda S J Wamotes en gezin yan Zegveld H T van den Alcker van Wateringen Vertrokken D K Scheer naar Amsterdam A van dM Neut echtgenoote van T A van Gemeren n Boskoop C Baars en echtgenoote naar Amersfoort J Griffioen ecbtgenoote van G van Dilk na Cülemiüny J M vaii der Jagt naar VenhuiaKn DE POST HEiFT GEEN lATfEN£e 5Ett EWWIT PUNTIE1SIEN lICHTPUmyi RUMMHtKlEliBM CU ZKNTBMR ca E KIMB DOOR BOND GEBB TBN Donderdag werden op den oak een paai kinderen aanlevalleéi docs e n zwervenden hond Een der kinderen werd gebeten De politj bratht het dier naar het Genante ajaehthuis waar het is afgemaaR Het kind ondervond geen ernstig letsel van den beet GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden portemonnaie en wrwanten PROVINCIALE BUtn KOBISl Zondag a s hoopt de Luth Jeuedkrmg ZuidHoUand alhier haar baKjaarUjkschen jeugddag te hduden inde midde ergaderHvg Spreker da A W C de Wit mt Detft over Ohrtttenm de wereld van nu terwyl daarnade Bodegraafsche leden een leekenspelzullen opvoeren B4 dcoop PREDIKBECRTEN VOOR ZONDAG Ned Hcmr Kerk 0 30 eO 4 uur ds Jacotaa Geret Kerk 10 uur ds 4 darStoel nam 3 iwr ds De Moor Chr Geref Keik 10 en I JO uun di Kletsen Rem Keek voor Vrijz Hervormden 10 uur neji ds Thoniaen Genl G n 10 en 3 uur kelldienst JEONDAGSBIENST DOKTOREN A s Zondag zal de Zondagsdienat der doktoren waargenomen worden dooi dokter C H Flim telef 3 Haastrecht pRi iKninnnEN voor ztfNBAia Ned Herv Kerk 10 uur ds W de Voogd vap der Straaten Ned Herv Geref Evangelisatie 8 30 uur ds H S J Kalf Gouda 2 30 uur de heer van Tellingen Leiden Geref Kerk 930 en 1 30 uur ds J F W Brdmann Hekendffliv FREMKBEinrr voor ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur de heer Matse vaa Zoetcrwoude Moordrecl t PRBDnaUHIRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur prof dr M C V Mourik Broekman Geref Kerk 9 30 en 3 uur d D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie 9 30 en 2 uur de heer H Oknerse DAMVEREENIGIMG VERGADERT De damvereeniging Moordrecht hield In het Posthuis de jaarvergadering Uit het verslag van den pennuifiqeester bleek dat de inkomsten ƒ 145 47 Hadden bedragen en de uitgaven f 124 82 De hceren H Admiraal C Terlouw en G Twigt werden ais bestuursleden herJcozen terirQl in de plaats van den heer b Alphenaar werd kozen de heer G van Jeveren Verder werd tot jeste e l H O W d de fc fwigt ot reeden 4 heer H i lal j y T R W nn Bf wm den wriUgbekeV we AdialWiaL op hem r Jeveren ƒ Varhoef P loow m G Ta gt j De uitslagen van de winteTmuni tie waren H de Wilde P van K whof Oi M Boere B Buom 2 fl r TM n Bnkelaar 2 fl B Brt iiSftH Admiraal 0 2 C Terlouw W d Panne 2 0 J Verhoef G v jl ren 2 0 S Lely G Twigt Jr 2 0 p Twi jK a ï STAND débai IMiWid Pleter zn vt t Middelkoop en N Hoopendoorn OrtelrovN R Stal 24 jr to nWBttur m M P Vadiléidork nï s jtweerster baUm woeetiW 1 Moordrecht Gehtrwd 3 van den Dool oud uaar handarbeider wonende te ZeveShuize J de Joode 21 jr 7 h lende t Mo mji ec l il UNIP DER BRVOUnNG Vitrtrakken A Woja k dien ibo4anaar Rotterdam A Dijk ambtènSter secretarie awt cehtgenoot i auL Ze eatiuizen Nieuwerklerk a d IJ te MOND EN KLAUWZEER Het mond en klauwzeer brndt zi in deze gemeente sterk uit Talloon boederüen zijn van het wettelijk vdnu geschrevui opschrift oorzien PUOIKBEURISN VOOR jfONDAft Ned Herv Kerk 10 en 3 uy b A C VoIIeweider Geref Kerk 1 en 8 Har ds G R RiiSsen Geref Gem f JO en 2 30 uur leei dien Ouderkei4c a d Ussel PREDIKBEITRTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk 8 30 uur de he A de Redelijkheid godsdiensinnd wijzer 2 30 uur ds J G WoeMennt Wiikgebouw 9 30 uur ds J G TVoet ink doopsbediening 0 30 luir it heer A de Redelijkheid godc lietut onderwii er Geref Kerk 9 30 en 2 30 uur ds O 4 VogeL t Oudewater PREbIKBBCRTRN V04MI ZONDAa Ned Herv Kerk 10 ea 130 uur di P J Steenbeek Geref Kerk 10 en 2 30 uut cswi Van den Baan van Rotterdam Var van Vrijz Herv 2 30 uur it W 3e Vo van der Straaten Haastrecht Schoonhoven PREDIKBEtTRTEIf VOOR zONDM Ned Herv Kerk 10 en 3 uur ds Va i Vliet van Gouderak MindeTHeidsgroep geen diers Geref Kerk 9 30 en 2 30 uur dj J kstra R K K rk 8 30 B 10 30 uur HtMigmil 6 uur Lof Leeer des Heilsr 10 vnxr Heili iii l iiTot 12 uur Zonöaes chool 3 tnt Kindersamenkomst 6 uur Jjiidstrait 8 30 uur verlos inf jamenkoni Waddinxveen GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden rood regenkapje bi R Alblas Zuidkade 19 zwart vulpotlooii bij J Mooijenkind HenegouweTvei 85 te bevragen ten palitieburwlK oude grijze regenjas waarin broodzik en een lap fianeï sportriem Ymiltporlemonnaie HINDERWET VERGCNNINO Aan den heer S Karreman 1 man alhier is vergunning verleend k het plaatsen van een cirkeliaagmitW ne gedreven door een electromotor val 5 p k in het perceel Noordkade 6S BDRGERLIIKE STAND Geboren Johanna Hendriks di H de Wit en C Hofman Johannes bertus z van J Moddcrkolk en I Jonkers Janna d van J Hogebml en J de GnaafjP Ondertrouwd J van Eijk en Trouwborst EXCELSiOrS COMPETme Voor de comDetitie van de danicli Excelsior werden de volgende parU gespeeld P v d Heid n A IJ afgebr A Blonk D La Grard 2 H Troost C Kramp 1 1 K FUerd van Dam 2 0 F Jacobi T Ijf 1 1 J de Bear A Blom 0 2 d Heiden W v Ringclestem A V Hingelestein A Tol 2 0 Groen C Bqnk 0 2 D Schouten KortenoevïT 2 0 H Troost A Ringelestein 0 1 tiag Z Femlieton fflatfrak vwtondmk Detective tegen wil en dank vauiat 8 Varvatgt NUrt voardsi ik met SoUnac lakaa heo ttltiin Ik verlang de helfi van de koopsoln Wil 1 hem daarna weer vso hel h iMimier i mil een jrs IV l aei Ie aM bcicnca Wanneer d vijtentwlaus dotacnd kronea in mtln bazlt ttia g Ik mita t en es Wet onverdlensteldk c i Rd Psuta B ar er komt nieti van Tk regel den Boej me In het kort ui ik ie erÜ J u m or MK la juo m ntt mcMiini u et dut i SJ JIhI wwlaHil In het vwvaardlgai van Tal h paspoortm Ht evert ml et éen ten name van meneer en nertvttW Crlspl Met Jouw vaardlalield bi bat grimeeren en vermommen Icaiw ormeer r mil makkeliik la een taHaao jKclf in een ichoone Itallaiuucfae We relUD i er vliegtuig naar Amsterdam vandaar iwarParSs Ah IJ er oiu n 4iiaand1e hebben geamuseerd tlaan we eaze tenten aan ie Rl èra op Na een paar laaf u het mmoer on dan dIetMal vai het halssnorr verstomd L at het g r iit aan mij over oe h t te eelde te maken ftula zas hem sttaK aan Baar oafca BMBden hard Zoo njn dal a fHsnnenr t at tijn mlK plannen En Ik ïeg er kü nt niets van Ncaa vroeg hU op ereklan toaiLBertijfi antwoorde zij Keen Ik wist dal Q en aanstat e Ouanar Lundqvnt pleecHe jwaf tiet vvhinderde me niet één lijn met e te Mi vea trekken ZDn verdwiinhr wa noodukelijk Ik sou AAfc hHtbea gexwwNa waaneer Je Manar nt Kfirlsxon en August Sdéerman uit den we had gerolmd J D warw aavaarlUk aewantwi Maar das J lars Eolmer een medewerker vnaar de P nwdonestraat lokte hem oowirhtte eh v rr dprtilk pen meo in den mr da Piei pf ik 1e nAAit It ynl e t daarvoor het t gcDoet Nu wrt f precica wam f a a aiH aaa toe beat Klaiwea knflna Ja Uitt M ast al l e te laaM Paala kewte bMB gaaa M aaa w im s taa dtg aa a looviB kn at adlB ivai dmr laa Mat bedervaa Wie nlat mtf tn n k arho w ik als tetamtaiidar sa tusacbeawet kan ik aiet Ik b b oda ptansea ulteenaam an liet t voor Jeu aannemen of verwerpen Br wordt niet in aewijzlgd Vertnrp e B te deelt ket lot van Ouanar Lundavlin en Lata t mux RlemSmi aal mi oagcstran dani i a aei au Het cou odl rijtaa al ik g ea na iha a k t werd r m teaa t t sae iCT wgeosvea lou ta ne an Blaat dank etet dat Ik nner tara gdalas Ik be een man die flereerrt n rtrlvreW denkt Nu rvjn er genoeg woorden verspild Hla mei bet hal m e Ik wijk eTciunin een duimtiread vanmijn léndpunt Het halssnoer geef Ik nietuil handen eer ik mltm vitfenrwintli dollend kronen heb opgestreken 0 n Is hel eigen verkiezing PaulaKlhunen haalde xljn revolver te vaoe chijn Je kunt op ie oesluit terugkomen maar als Ik Wen heb geleld li hel on roepeiltk te laat HU l eann e ellen n twee e vier Op 1 i rd leoiheld Toen weer eva aum naderae vi uv s aü ermsa tkk at wat toek wal op de hofstede ea ag Dttniaal liad ht lan plaafa te de arcapel aakosce anwaar h j dco hKotdimnai ttetar In toog kan hoodan Da a aguii ttepta dt beaniurder k am van sUa plaats ea opende aaa portier August hoorde hem zeggen Aehter dit laod U aan laai ntasr De boel tiet er vrij verdadit oltfOecaad Idet vaa ie een knaller ep uk ta stMan Al had hg de aten lernts aaa eakelen keer gehord lech meende ftMannan awt VT1I graote ackcib d tt mi an nnemcn dat dl spreker Paul Snlange wa geweeat la den andar die nu uit de auto Slrpte ksa b j xich oninogeIt k vergism n Telkens wanneer de man den llnkervret op t beletalde pad setla Uonk een dn fclot end geluid Solant helde aam de deur ward geopdnd ea dl traden binnen AuguM streek sicli var t voorhoofd DrKhamile sa SiMailM ap Igaioek bij de vroviw dia BerttadaMntram 4 Had varlaten In bezit van het halssnoer Dan zou aar alle waarschljnKIklieid de t iaelier die re df aarder was verschenen lqii en sijR Doch hoe rijmde sich dat ta aomr Hst waren toch twee elkaar vijandige partijen die achter t kostbar IrrailA van barone De Réringuard aan ten Hit snaote er nietj van De mak wr rri Mvf i h p Pr hop p t raot b m Mu kraag hij min itens mat vt i I daSB Ilda htj thataanaai baiaacbtlgan van wee artst M mm s iÉ ai h a ld dst aa gewapend waren Dan Oe a e tra wi na an blMna aag aisg taa tBde te itn tanfB jpadaaMa har denl Vhw Uautarda andar Masf itaan Tarwljl bü daar aMansioaa aagad kaarda 14 iiaasMce voaMaMMB dia taa w t afkwama la daiicMtagvaBdalnetderü Can aam begaf slrli naar da aatoi locg de melatk op aa marreld aaa oogMibHk aaa ttaia cadUai fclaarbUtkeUik lag bet ta m9h liadoallng den wagen delect te makaa Iteaa 1 werk ai verricht U p hij vMr da kepl amp e a naao On wbofc van blildsdwii aaorvoar SAderman die MWta karicande hlj uit dulzenUautard bQ nit de greppel TH aaf staan eea band verdween met verbaciatw kkende snelheid In dan recIMrslteak vao de overjas Unt maar waarschuwde Ailgugt opgedempten toon Goed volk Wel verdraaid Andera Svirtan aaderd en pakte hem bU een achouderDanmaeft in voorgevoel je hier la lullen atedan na toch niet Itedragani Wel een half dosijn maal heb Ik getracht metIe In contar te komen maar je wa niet r Vpr nlrr hernar1 lasen tTOo op h ui i D Ul can aat Oalukktg nlat U laaL Hoe weelverbluft DatPurta KtlinM op vMt Hel Sotaace aa Oaacl op vMt aUn Hel wrstaa AoguM voaid zKb tenni oiKloStSi HM Svtatan reeda taacUcht Meeli V achter aag aaa pül dm boos en hen e a aaw Ui a a Khrnwa to as ah of il f lerk vcrcisaa p De tydina aehaaa SvIrUn irtei vallen j DmonMla da had tk alct a kcndnd tut bedeakaltlk Hoaaoa aIctT Irtan sehudda thnofd Daat met ter sake O varoa d ai s telde toch dal Mt parlljan zI b la elkaar In df trachten te rijden tl Il aak roo ZO hebben n i i taad gaaloten Dat wil eggen f ilantij gedeelteiqk Vanochtend Jid a nie e i vlalte af bij l J rem halwmner voor vliftigdill len la fcoiw aaa Kl im a ii zL nedewerker Lar Polmer all m wai voor Paula isWeIrtini ak te FP i