Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1942

VRIJDAG 13 NOVEMBER 1942 tmmm TOOK DB VIOUW i ÏGE BONNLN f imtm feo iUl stdflhiii BoterhaaMMbeersel dagel Meh gt beschacmnde f bmiik van rauw De boMdbron wianx van aardappel of rauwe groenwe deze putten mót n wortel P ten ü aan te bevetei zün de aardappelen en ï wwaenHet gaat è nkt in de de roentöi Gehnük 100 g wortel 1 P Peeeiala plaatt mn een dut dagelijks gppenten J ltf voldoende hoeveelheid en bedenk dat bU de g fo f L ap zoTt voédKl per dag tot zich bereiding steeds De aardappel fyrfjtvryte nemen iwaar veel langrijke stoffen veryen de wortel fijnmeer om voedsel te geloxien gaan eet danr om gnüden de kruiden fijn bröiken dat goed van iedracn dt ook et hakken Alle ingrediën ïiimensteBinf is waar rauw Nu bet tnut en ten met elkaar verwende vo din 9toöen ei de tomaftwi bijna niet te P f ad noeren witten vetten kool krijgen el zeer duur If nZ ia É oO hydnatöi vitwninea en zijn moet voor rauy e J i j XSken voedingszouten in de groenten een plaats bujuiste verhouding In den warmen maalttjd of f i u aarkoolvoor omen Al is de bü den teoodmaaltyd y 1 r nTo r n an tev eï eï ls re 100 g zuurkool en druk te leggen op een jjruik van geraapte klein struikje krulandg voldoende hoeVeelheid uwe wortel inge vie ieU suiker eiwit en vpt de bebieden zuurkool en raBe uHjVie zeef fijn schermende stoffen die menas Maar ook andere snüdeF De zuurkool in loo geringe mate in groenten zijn mits fijn van eigen inmaak niet de voedinganiddelen verdeeld uitsteket d ta aiasachen gekochte voorkómen zün vén ebruiken eWn afspoelen en k i 4il H h W snuden en met wat tan k Vo l 81 va raade ba iker veonengén De langrucer voorai nu fc anduwie luchtig met de het tegen den wiiittc me ra Mnai zuurkool vermmgen loopt is het vah groot 100 g mode kool 100 g Groenten voor jrauw nut dat onl lichaam ramenas iets zout gebruikt moeten zeer weerstand kan bltjven De ode kool zeer fijn goed gewasschen wor bieden tegen odkon tige raspen de ramenas gref den Aanbeveling ver weersinvloedan ver raspen en met de kool dient het de groMiten r T r en wat W veimengen 15 minuten in zout wa koudhedin sUpta Fgn geraspleroode kool ter te zetten ziekte Daarvw r 1 nookan ook zeer goed verBesten v nslaatjes kun dig dat de hedendaag mengd worden met een nen niet laag bleven sche voeding rijk if aan geraspte zure appel staan r jkBEl iÜSn £ IJ SDIËNSTEN TERUGGEKEERD ir Miusert werJuaanbatd van luim Wfr achter de liniec aan het Oost keerden eenige weken geleden T iabeodettiliiii ArbeidacUenatinan itbooriMia lot den B whwrh ls2 1 doch alkomsUg uii den Ncd jÜk terug in het vaderland g unveerOeó A n fWo Mi en Igfti viw loopig tuiu in lick ia bet Udegeo arbeidadjensikamp Wa Ken groot deel hunn c zal als arugkcinn ib de oude eie0gi ét o tDgCD zuUen fainoenkoii jf hnit vertrekken In verband met g imie reu van acht dagen die zij 0tt den rug hadden waa de OBt j it deatüdi baftelük docb bewbei Oui de beteekenii van de daad die iet jongemanneo g eel eigener bei4is hebben gestekt aXduf het nog e 0 nadrukkelük te on reepen en hun teveni hun dank erkenteiijkhfid daafvoor te beifOi brachten gbtermorgen R ktijgmiisaris RiiJlUDiini£itei Seyssjqiiart en d leider der NJS B ir iiMert een h ii lek aan het kamp lond de vlaggemaM op het bionen tonden de manachappen der i lidienstgruppe Niederlande in hun grauwe uniform in t helm jpweer in carré opgesteld H t viertiot weid gesloten dóór een groeft nlBen van den Nederlandschen Artadidienst met de spade en het mutjilxorps van den N A D Omstreeks haiif eU arriveerde de liilucomnnissaris in het lun f i verge door Generaal Arbeitaftthrer jMucaBn en verwelkomd door ii luaert en den wnd comroanduit van den Ned Arbeidsdienst generaal Mdssleider de Bock Nadat hij sattmmA iom de Arbat Slircr Hekman en Manns de gelede 1 had geïnspecteerd begroette hij deMuien me een Heil ArbaidadtopstKr Niederlande Vervolgen w tuninreroi en spaden a ctaa iktipd gé i en las Generat ArbeitEführez Btthmami ceit boodachap van den blchssrbeittffiicper Cpnstaotin Hierl wor Hiena richtte 4e commandant der Arbeitidienst nippé JKlederlënde Mwidtefühier Hekinan het woord tot dt luiorityiaB Nadnt spr cenèraal arbeidsleider de Bodi had becbuikl voor den ondsldg dit deie in den Ned Ariieidsdienst iMd g cgd bracht hij een kort rapport uit over de werkzaamheden Het muziekooi speelde hienia het luklied Wilt heden nu treden fwopde RijksDommissaria bet woord liditte tot de mannen Tdesiiaak va dan M eoaunfaspns Sitr xeide tot de mannen dat zü drie tngen hebben gewonnen Ten eerste lüiu spr hebben de opfpedane ervaniges u als mensch sterker gemaakt i zijt uit h t noimale leven getreta een leven door allerlei voorxhritten en voorzorgsmaatregelen Kilig gesteld waarin het denken zelts m DISTRIBUTIE VAN UVENSMlDDELEN VOOR ZELF VERZORGERS Een overzicht van de gddendm regeling de uitreiking van distributiebeiden voor de lïde periode Jwe gedurende het tijdvak van 11 Wen met 31 October heeft plaats HW hebben de plaat lUke distriJ diensten bepéalde bonnen vcr wrd van da levensmiddelenkaarten personen die wder de z g zeU w rgersrcgeling vallen Hetzelfd e l 6or zoover noodig ook tm vol Me uitreikingen geschieden Inmet een en iinder volgt onnd een overzicht vjin genoemleling 1 r zelfverzOTgers worden veri persoden of grain nen met even Jwinwonend personeel die over r nde graan vleesch aardappe 01 melk uit eigen productie of uit l a hun werltgever beschikkai en 5 jan ten minste één der huisge J aangesloten bij de landbouwr organisatiB Tot de getinsledenJ lwi in dit verlwad gerek ijl ia rUnae ouders gibotouders overrJ wders kinderen kleinkinderen WHieinkinderen broers en zus an dan zeifveizorgcr of Van htgenoote alsmWe pleegkin P Mndacht woirdt erop gevestigd tjijje personen van een gezin als CÏÏ orger worden beschouwd jj wanneer ten genoegen van JPfovinciaien voedselcommissaris r nd w dt dat au gfezinslid ja op reis is dan wel recht JJ op extr rantsoenen wegens bijJJWen arbeid welke buiten het i wbedrijf verricht wordt kan t J lid zich bij uitzondering aan l verzorgingsregellng onttrekken j wordt zelfverzorger voor een ij2J y n een jaar of in bepaalde jj winfsgevallen wanneer b v i B voor een jaar voldbcnde hoc la vlpesch door de huLsslachting verkregen of niet voldoende wordt verbouwd voor een kor J nofc I rm VMT ki t MioiHlen per ifl trJ l JHovtmher drn le tM v n S liïlï e n P tf dhm 1 l I 1 kilofram ïi J feiiover i t plulMitlk dlatmnillêtflenst Eet léclttren dag bepaalde tH MIl tKÊkÏÉr m een ai it ld 4ie hl beweging is die van uur tM aur enuKlert In i mmM komt bet aan op wat er i t M ma sML of h Q tegan d situatie pgewasaai ia Wi dat eenn aal beeft meegemaakt weet Ut h voortaan iedere skuatie zal bdie x hen T a tweed zU gij er op uitgetrokkoB als aoUaIco van deh aifaeid Uw waiwu wat s voor u ge a aferaad dodi 4i Bdeit te waarheid IWi uw Jew en uw aiteid ta bcaeMrmen Hal bewudzün dat gij er iti den tvaarHjk len tUd op uit gelnAkeo iljt zal een stempd 4rukkn p b e w latere eve r S hebC ei tooimMntBr in gestaan Dat bewuitzijn gt w en grooter verantwooTdWükhpidsgeTiod Ka ten derde hebt ge een poUtH9tC belevenis rehad lijt ge eea yattHckcervaring rijker Nu inmen vnMM C waarom het la Borona gaat WwHcr men t bier hi dH moaie mrilgc h di heeft oter bobjewlstnè dak Qit lOe praterU aoms ap een spellei t llaa praat als lemaad die in e i labMalariam proeven neemt met oègcvaaHÜk gn d en graag wat afwlsselhig bi iSfm IVMB geniet gefnige de sakmbalRle WMea die op dit gebied leo gaarne theoreti s ee rdwi dat wij de middelen van gansch Europa te onzCT beschikking hebben Engeland heeft indertüd in Narvik de bus gemist Toen had het met tün vloot de kansen kunnen beïnvloeden Die tijd is echt r voort ij en konft niet weerem Ziet mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst dat gerft on de mst en de gelatenheid waarmede Wfl de foekomstifre gelwurtenisseri tegeinoït zien iiet bewustzijn van onze kracht ie steeds weer aan den dag treedf Maar bovendien nog het bewusfzön at wanneer in de toekomst nog een Europa wil bestaan het o echti bestaan kan wanneer de Duiïsche wiijens en Je wanens der verhondenen 7 wevieren dat w ten wii En i arw ien wij er vast van overtuigd zijn dal dit Avondland de cuUuurbron pn de cultuurdrager van het geheele blanke ras is ên da t de Voorzien heid niet s osaM V n phbef dat dit Avondland te gnonde gaat daarom bieden w rustig en gelj aan a iles het hoofd wanf wii weim dai de toekomst var lit Ayvndland gebonden is aan het ucces van or s wapens en aan de tnTht van ons iart Kamera n zoo besloot de Riïkscommi fpHs zl n toespraak wat gii ginds beleefd hebt Is van waarde vpor heel uw verdere Teven Gf tui t vati f er ii einds in u hebt oosenomen jGü hebt fenroen van den nieuwen tijd f ioord nope hii u vw gan che leven bijbiyven IJan zult ii ii bjijvp inzetten voor het Nederlandsche volk voor de gemeen ehap van Germaansche volkeren GD kameraden weet nu echter wat het bolaj wisme in werkelijkbeki is Sy weet wat det beteekept boiajewiaue Gij hebt gezien dat het in het geheel geen geestel versciiijnael i maar dat het een öntaacllike macht dernnterie is die eenvobdig over den gaeat van het avondland been wH rolten WeHieht kameraden liebt gij fliana ook een voonrtelUng gekregen van de ontwadwiing van het Duitacfae Volk dat eeuwen staat tegenover het Oosten en steeds met zün t loed en ïün strijdvaardigheid fit Oorten heeft afKehoutièn van u hier in Etiropa En vda rieefiaHia pen van den Duüscher de kwatitmt van het soMateMke het strtjdlustice die zullen u be rijpelijk wonden wanneer gij u voor oogen houdt dat het de on mH e muur van menactieo is geweest die eeuwen lang duizend jaar reeds kan nüai worgen stand heeft geKouden om te vertiinde ren dat wat imnt aanrollen owr om heen paat Het zal u dxildeHJk zün dat dit bolsjewisme ten slofte het poWtïeke systeem is dat ten dief ste eekeentmoe zijn lefélt unze volksche Germaansche en Noojdsdie waarden Tegenover dezM matericelAi koloa is het niet voldoende mei geestfliike wapens te strijden Men moet er het gewicht vn zijn macht tegenover plaatsen Het is dan ook dom wanneer men hier soms redeneer het bolsjewisme beteekent voor ons Nederlandeni geen evaar omdat wefoch geen bolsjewis en worden Waf kan dat die boisipwisten seiwien in de jaren tusschen 917 1 Ma h ben ze daar dertig milBoeB mensdien laten omkompn ge fusilleeiy vermoord naar Siberiï verbannen of Wfn sterven Zouden ze la r hier tegen op zien DM alles hebt ge in u opgenomen en belevenis gehad van het groote front varf vandaag en dezelfde zekerheid en rust jn gevoeM waarmee w streden Een zeerheid en rust die ons nief veHsten Ook niat wanneer er thaiit nrske w van een drei ng uit het Wester Fen derjreüike dreipmir vreetkA wii nief int ndeel W be n etefi haar Want nu nl het Westen jzelf moeten aantreden Nu zal men niet linger kunnen oarasitecen op het bloed van den soWaat die in het Oosten istriidt Wij beernctpii den strijd w nt hü sdiept klaarl id Terneer liunrpn wii cenist zijn om smam an hen geen broodllonnen uitreikt Daarenboven kunnen zy zi kg gr an ej wei 11 hf run benevens 5 kg peulvruchten is telerspremle eh mtlcn waarvoor zij geen bsnnca behoeven at ie suan Voor deze taaiste hoeveelhecKn kunnen ook niettamonesde landaibelderi ia aanmerking imm v mlU act toestemndng van den MntSclUken Mmaulnuder v den provineUIn vocdidcómnitearii isrwtjl ook liJ daarvoor geen bmoAonnen tehoeven in te leveren Zelfverzorcera voor brood ontvangen geea tra nntio Ben v r blJtoBderen arbeid lechts voor hei gevd zij minder dan 1 hamet sraaa behouwtn en ztf tevens voorbrood zelfveraorger Zün komen ztj bU uitWBoering in aanmerking voor een extrannSMen van ZSO gr boter per vier weken Nlelinwonende lanoarbeiders die graan ondencheidenlijk graan en peulvruchten ontva ngen komen eveneens niet in aan usrains voor extra rantsoenen wegens bijaoiMeren arbeid tfodl bU uitxondering voereen extra rabtnen l oter vwi 250 gr pervier weke Tetéra die altaluftend rogge verbouwen kunnen tot den plaatselijken bureauitouder het verzoek richten ten ho g te tWM In Bitiondering evallen drie van hun gezins male aardaiipelrantaoen beschikken dienen cij zich met den provincialen voedselcommissaris in verbinding te stellen Deze zal indien hem de noodzaak daartoe blijkt een verklaring fgeven op vertoon waarvan de distributiedienst overgaat tot het afgeven yan aardappelkaarten Betrokkenen dienen v6ór den aanvaas van een distributieperiode in het bezit te itjo van üe bedoelde verklaring aangezien ia dit geval voor gedeelten van perioden geen bonnen worden verstrekt Zeitverzergen voor aardappelen komen niet in aaunerkinfi voor extra rantsoenm voor bUzonneren arbeid Slechts voor het geval zij minder dan 2 ha grond bebouwen en zij tevens uitsluitend Veor aardappelen zeUverzorgcra aUn komen ctl bU uitzondering In aanmerking voor een extra ranisoeh van 250 gram boter per vier weken Nlet inwonende arbeiders kunq M m tr toestemmlttf van öen plaatselijken bureauhouder hun aardappelen tol de bovenga i oemde hoeveelheid van V t kilogram per week iMtrekken van hun werkgever Ite atstributiedlensten zullen In dit geval ook van öcze personen de aardappelkaarten laliouden Voor Jwt geval zü voor andere attikelen ten aardappelen niet onder de zeil verzorgersrescltag vallen kunnen M voor buiten de setfverzorglngSregeling voor b zonderen arbeid een extra rantsoen vante mogen doen Vallen 25 gram boter per vier weken ontvangen Zallvcrsecten voor vleescta behouden per 75 © tr 0 3t5 gr vteesch per persoon i of I November den leeftijd van Verhalsinc Wanneer een zelfvcraorfer voor brood vleesch en ol aardappel ver 4 jaar al dan niet bereikt hebben t e huist doch zelfverzortei lt t dient hij plutaeHike dlstHblillediersl reikt aan hen seen vlteachkeoMn uit in het Udvak gedurende hetwelk il als gevolg van de huisslacMing over saeoentde hoeveelheid vleesch beschikken I zullen een extra rantsoesien voor b ondér n arbeid ontvangen In tegenstelling tot de regeling 9 1 194Z sal een eventoecia vleescht onnenschuid niet 1 de McliveizoKers worden kwijtgeschol Xèltvenorgen vaor melk behouden Vi Illyr met per dag per persoon De plaatselijke dfstribu iedlenstert reilten aan hen geeB mellfbonnen on der lv dpnlijk piemelkbonnen uit Als zelfverzorgers wordért aangemerkt zij die één of meer koeimi dan ri vtor o meer eiten honden Zi die slechts één koe of uitsluitend geiten houden rilenen zich bij drooRstfian allrvan tot den plaatselijken bureauhoUder t wenden ter verkiiislingr van een verklaring waarop zij fel Sen plaataeigken dlütrifeutiedlenst voor een beperkten tljd du r ran soenboiuien voor metk kunnen ontvangen Niet inwnnend vast personeel van melkveeliouders wordt ten dez op dezelfde wit behandeld als relfverzorgers voor melk Zelfver oegprs voor me k ontvangen geenextra rantsoenen voor bttzonrteren aflwld Bleehts voor het geval ztt minder dan 1 ha caitutirgrond bedtten en 7H tevens uitsluitend voor melk zelfvgrznrrer iin komenzlJ by uitzondering in aanmerking vóór hetextra rnntsom aartTapp ten Dit laatsteep rtt eveneens Voor aiet lBwoaend vastp t néel NIet Inwonende vj ete arbeiders dienen fich lot den plaftl p tlken buresuhouder te wenden tem einda an te toonen dat xtj lamlarliefd als hoófdhei en venlphten hvn gertbsleden vallen ovp éena onder de zelfferzorgeftö éfeltaü vBor mcBc Ah i Wver or voor aardanneten worden aangemerkt zij die meer dan S are klelgrond of meer dso IS re zand ïrond met aardapoelen bebol wen De dlstrfhntlediensten zullen van dpze dentonen d sardSppelkaartèn Inhouden 7Ai kunnen V i kR topam aardappelen per netsoin pei week behomleti Voor hut geval O é en WJ ondere omstatiaigtieden ntel over het ndr lich tot den plaatselijken bureauhouder te wcnilen teneinde een vervoervergunning te verkrijgeh vdor de hem toekomende hoeveelheid graan vleesch en of aardappelen welke vervoervergunning hij na gebruik bij den plaatselijken bureauhouder van de plaata van vestiging dien in te leveren Een zelfverzorger dl verhulst en Ja gevolg daarvan niet meer an de zeifverzorglng deelneemt dient zich yévcnéena te wenden totden plaatselijken bureauhouder teneinde van dezen een desbetreffende verklaring te onl vangen op vertoon waarvan ha btl den distflbuHedienst vaö de plaats van vertrek voor hetijesteerende gedeelte van de loopende dlsti utieperiode rant soenbonnen kan verkrljiftf Deie dlatributledienst stelt daarbij tevens een ajinteekenlng op de statpkaart waaruit blijkt dal de belrokkene geen zelfverzorger rieer U en de dtstributiéllleoRt van zijn nieuwe woonplaata hem In den vervolge dus volledice bookaartcn voor voedingsmiddelen kan uitreiken BU g iü lt re l hetsi doér geboorte hetzij door het opnemen van familieleden hetzij door het sannemen van Inwonend personeel moet hirvan eveneens aangifte worden gedaan btl den plaatselijken bureauDe betrokkenen vallen dan met Ingang van de eer tv flgcnde disltlbutlenerlode onder de zeltverzorgersi eeellng ZIJ ontvangen dus met ingang Van die periode geen bonnen meer voor vleesch aardappelen en ol melk n ga al van ovetWdcn vait een rt zorgermoet daarv ten apoedlraite aangifteworden gedan btj den plaatselijken bureauhouder Do distributiediensten loUen voor ir wegens lellveryorglng Initehouden vletsrh brood melken taptemiiiv bonnen entVani tl wtJzen afgeven Bil het lnhoua n van aardappelkaarten zal dit ni geaetti den aangaten nenwoen die als jeXtvtizorgers voor airdappelen lijn Ingeschreven nooit aardappHkaarten ontvangen en voor het nieuwe Europa Ifeil arbeidsmannenl Vervolgens sprak de t ider der N S B de Arbeidsdienstgruppe toe J Toespraak van if Mussert Tei uggiÜI endiop den naam van het karop Waterloo zeide ir Mtssert dat daairdoor wordtHierinnerd aan den tijd nu ineer dkn honderd jaar geleden waarin en Pranschman Europa wilde verheerschen en de votteren kapot U ilde maken zooals dat nu het streven is bij de Hanslagen van Engeland en Amerika Het nationaal socialisme breekt de schotjes af en wil één volk zien De Arbeidsdienst is daaruit voortgevloeid ajs een kigische consequentie In ons programma van 1931 dat in dien tijd niets dan hoon ontmoette is de ei h van een jaar Arbeidsdienatpückt opgenomen Als de voorlonper daarvan hebt gij vrijwiUit een half jaar gediend Gü hebt daarna gevolg gegeven aan den oproep mede te werken aan dsin strüd om bet zün of ntet aün van E mopa Daar in het Oosten op duizenden kilometers afstand hebt gU eei st gevoeld wat het beteekent it vaderland te mogen liebben en zoon te zün van het Nederlandsche volk Wij allen herdenken hén die niet het voorrecht hebben naast u ie st an die daar gebleven zün voor hun volk ZU lebben hun leven gegeven voor u en iqr mü voor ons volk en voor alle i uropeesche volkeren Ik ben er van overtuigd dat gü ais góéde Nederlanders zult weten dat er eens zal zün een Nederlandsch voik dat in zijn geheel bereid is het leven in te itetten voor het beh ud van Eurojpa Na er op gewezen te bebtien dat Europa in het Oosten wordt bedreigd door hef xilsjewisme en in het ZuidWesten door het Amerikanisme bracht spr den mannen vatf den Arbeidsdienst den dank over van de beweging en van het gehe le Nederlandsche volk liet houzec waarmee de leider zün toespraak besloot werd door de arbeidsmannen siHuitaan en loracfatig overgenomen BUtTENMlND FTALlAANaCH WtBRUJKHTSBSRICHT Italiaansche troepen in Zuid Franknipk en Cwtic a HEVIGE BBCrSCHE AANVALLEN OV EOTTtncaLlBYSCBE GRENS Het SOOite communiqué van he Italiaansche hoofdkwartter Uitdde 12 November Om Ii knrt van Zuid Fraakrüi tegen JEngeise AiBeiiluuui clie oiitscIiei ng3S giBt l di f u xiin gisteren ti to i vaa liet vierde hwö liet nie bé PnutkrW bimmqi trolclien N i er Nfa te i getnkIten bereiiitw atl 4e Bköne Oe Imniding der bevolkittg ia ntstig TeieUdertyd gingen gepantsenl af teelia na op Noord en Zpld Corsiea gelijkt dig twee li idinged te hebbes on et nomen over tot de bexetting van het eiland Ook op Corsica bewaart d bc volking de grootste kalmte Aan de greas tüsscben lihye co Egypte heeft de vijand hevige aanvallien ondememc met aanxienlijke gepantserde strijdkrachten Zware gevechten zijn gaande poor Daitsche jagers werden vijf vliegtuigen neergeschoten Afdeelingen Italiaansche vUe uigen hebben opnieuw met succes vijandelyke vlootslrijdkrachten aan de kust van Fransch Noord Afrika aangevallen Een vliegkampschip en twee groote scTiepen werden door torpedo s getroffen Ten Itoordcn van kaap Bon heeft een onzer verkenningüvliegtuigen in een gevecht met twee jagers er een neergeschoten In het Oosten der Middellandsche werd een groote Britscha torpedo OFFICIECLE LA NIMMHnmroiDIfUfrtEN voer d iPrQvinci Zt llaUlBd HUI8SLACHTIN0 Zooa s needs door middel vaa e n perS bericht werd bekend Btmiiata ia ot dit jaiar wederom de it eï e wmh é W c p i pg al t M een varken en oodcr b pultf v arwaar den een schaap In Iiuj8slac itfn te tiadk ttn HuitalailniiiiiarhMM Voor helf verkrijgen van een machtlglBC om een varken in bulastachtffig te slachten dient de varkenshouder in bet beiH te zijn van éen Vergunning tot het aanhouden van een hufaalachCtngsTarkcn welke is afcreKeven vóóf 1 November 1942 Hlerbil wordt upgemerkt dat naast aan toewiJziiijE tot hek aanhouden van varkén ook een vergunning aa iwez K dient te rijn bij varkens met een gewicht van 40 kg of meer Dtia vercunnIrM diem dua voor 1 November door dan Fmta ijlnn Burefinhouder afgegeven ie si n ahrarens eslfifht mag worden Aanvragen voor een toewiizing In deae huisslaehtjng speriode Ticg eon varken te mesten worden niet meer in l ehandeling genomen daar toch üMfi mathtfghigMi tot hui alacht inc mogen worden afgegeven aan nersonen dia na 1 Nartmber In bat teaft komen vsa een hulsslachtingsvergun ning Zli die niet verdicht waren naaat bat hufitfincbtingsvarken ea mesteoiHfaet at te jl iteii kunnen slachten tusschen 1 November 1942 en 1 Februari 1943 Evenuo geWt 6f7 e termijn voor hen die hi n mestcontract varkens re ds leverden Overigens mag er lilet geslacht worden alvorens het eontractvarken geleverd tt De georganiseerden die niet in staat zijn vóór I FebHinri 1IM3 aan hun onrractvarken erpHchting te mfdoen mogen direct na het leveren van het meslcontractvarken het voor hulsslaehtlng bestemde varkan lachten ook al valt déze datum na 1 Februari 1943 Door hen die één mestc ontract sfslöten en twee hui lachtingsverguitfilngen ontvingen mag één varken geslacht worden voordat het mestconiraetvarken geleverd s Het is thans niet zooals vorig Jaar mogelijk een contractvarlwn te koooen om deze voor hu sslachthig te l efltemm n Voor het verrichten van de huissIacHting dient men zich tot den PlaatseUiken Bureauhouder te wenden om een aanvrage in fe dienen DaaV a wordt door den Plaatselijken Bureauhouder een machtiging tot hufsslacliMni afgereven iraarbij medeeedeeM wordt waar en wanneer de slachting kan geschieden Ongemerkt wordt nog dat voor alle varkens boven 40 kg naast de ToewöT ng iot het aanhouden hiervan een huisslachtlngs fokzeugen of opfokvergunning of een mesrcontraet aanwezig dient te zijn Bti iedere slat itfng is een verteffen woordiger van den Provinciijlen VoednelcommlFi aris aanwezig 4ie het gewfeht vast r ell In verband waarmede het nood akel jk is dat op de p aafs van de laeht ng een dengdelQk weegaf Mraat aanwezig if Het vleesch rantsoen van zelfver zorgera ts vastgesteld op 790 gram per persoon ner week behalve W0or personen die geiinren zijn na 31 Octo r 1938 vr r wie Hen rantsoen is vn t estekl van 375 gram oer persoon per week Hiiisalachtiiift sehaiMn Degenen die in het bezit van een hu 1a in sver fi nniiig rijn afgegeven vóór 1 No ember 1943 en doe büzondere omstandiffhedm niet meer over ècn varken be ch kk n door aierfte of levermg om aan de cóntractueele ver iiSitine te voU deen om to slaebten kunnen in plaats van een varken er hoogste één schaap in huisf a hting slachten Deae mo eH heid bestaat s echts dan indien tn de tW w vooröf ï arde aren in hui lach ne werd ge arht en het ei tueel te rieh en rhaao vanaf 23 Auffusliw 1942 op iie 7 et iif van betrokkene aanwer ig is De pcorgani seerden die in een der twee voorafgaande jaren schapen geslacht hêb ben kunnen ook dit jnar weer Ir de ge legenheid gesteld werden een scHsap te slachten In huis lachting to ee mhximum aantal als In één d twee voOTafgasirdc Jaren werd geslacht Voor de tyrekming van het aantal volgens deze regeling te slachten sdhapMi werden niet medegêreKend de schapen die geslacht wqpden in plaa s v h e n var ken Het schapenvleeschrantsoen is vastges eM als bÜ hiiis tarhtimr varkens HiJisstaoHttis Gallen af BeÜhen D ze dieren kunnen oo c In h ii slachting geslacht worden onder voorwaarde dat door den Plaatselijken Burenu ïMder een maeh iping hiertoe is afgegevcfi ïen dergelijke mnditiging zal eerst worden a egeven nadat door den Plaatselijken cauhouder is vastgesteld dn de be e jreit of bok voor tnelkerij of fokkerij geeti v s de meer ft DT Vr D TTT r fMÏ tSAWS VOOR ZUID OtLAHD C nCIEELB HEDEDKELINQEN LEVnUNG HDCHTERE KALVmQEN De levrring vfin nuchtere kalveren op üt btilondere levecin tplaalsen wordt met ingang vut Idahndaa IS November 19 2 stopgezet Nuchtere kalveren kunnen met tngang van genoemden rtatuin slechts op d slachtveemarkten ter levering worden aangebodsB 5343 jager door onse torpedovliegtuigen ge troffen hü werd zinkende i n Nachtelijke bomaanvailei lyn gedaan op de v jegvelden op Malta Twee van onz viiegtu gen zijn niet teruggekeerd van de cperatiei der fgeloupent twee dsgeni Sfiigïng dbr Winterhu mtvpngsten ▼ EELZKSraSNDE CUFHRS Winterhulp Nederlanct doet oris ecn aaivtal cijteti toekomen ten iwwijze dat haar ontvangsten zich m een sterk stijgende Ujn bewegen en waardoor de nogal gangt are meening wondt gelogenstraft dat men van W H N nog altijd even afkeerig is ah in iiet begin De algemeene bijdnigm beiiepen van 1 Juli M Oct 1941 ƒ 788 312 69 In dezelfde oeriode van dit jaar zün deze tot ƒ 1 638 942 61 gestegen Ook de opbrengst van de straatcollecte die steeds een bijzondere duidelijke barometer is van de stemming t o v Winterhulp tooiit aan dat de gemeenschapsidee groeit De eerste stratftcollccte van dit jaar heeft voïgens de voorloopige telling reeds f 95 0Ö0 opgebracht tegen ƒ 79 418 in het vorige jaaar De lüstcollecte bracM iri Maart 1942 ƒ 153 877 49 op en in October 1942 ƒ 224 006 29 Dit beleekent een verhooging van f 70 127 80 en in vergelijking met October 1941 een stüging vwi ƒ 14 000 In sommige gemeenten zün d giften voor de eerste sti aatcollecte intotaal tot 450 gestegen in verge lüking met de eerste BtraatooUeote inhet vorige aizoen t Bon Aantal Aardappain SIK 2 kg AardapMm 173 I kg Aardapvrien MA S kg Aapdapoelm sgB 1 kgJeschuii br of xeb SU 7t gr br ef geb 58 75 gr Bloem Cbr 427 428 429 430 TS gr Boter 57 125 gr Boter i 125 g brood of gebr 5ÏA 400 gr Brood fóf geb 57B 50 gr Brood f geb 58A 400 gr Brood of geb 58B 50 r Cacao 3 86 4 66 res 150 gr Chocolade S 87 lOtt gr Gemengd meel 422 125 gr Gort 421 125 gr Havermout 420 125 gr 1 t m f 14 Nov 14 Nov a Nov 21 Nbv 14 Nov 21 Nov a Nov 23 Noit 10 Jan 14 Nov 14 Nov 21 Nov 21 Nov ii Nov 12 Dec 28 Nov 28 Nov 28 Nov Honden en Kattenbrood f groep K 1 i 10 kf 30 Nov J m 18 500 gr 28 Nov Kaas 4 425 426 106 gt 28 Nov KofnestuTocaat MO 280 gr 28 Nov r elk 57 1 U 4 Nov Melk 58 1 L 21 Nor Muisjes óf boterham llrooisel 418 300 gr 28 Nov Petroleum EAkr art 03 2 L 9 Jan Peulvruchten 419 125 gr 28 Nov Puddino verm ent x 28 Nqv 28 Nov 5 Dee Bee 21 Nov 28 Nov 12 Dee rants 14 Nov 1 rant 21 Nov 1 L 14 NOV m h 21 N v 21 l n 422 ko gr Rijst 4 6 4 7 res 250 gr Jiundvet 88 IBO gr Sctieerzeep M 45 gi Sigaretten dames RIO 20 at Suiker 417 1 kg Suikerwerk 98 M 100 gr Tabakskaart Tabakskfean Tapt melk Taptemelk RIO 57 Textielk 3e serie Tcxtielk Se serie Vhalve b m K Vleesch 57A 100 gr 14 Nov Vleesch 57B 50 gr 44 Not Vleescii HA 100 gr 21 Nov Vleesch 58 50 gr 21 Nov Zeep Alf 412 en N Eenh i 24V 75 gr 30 nv Zeep 431 24H è 28 gr en CT eenh i 70 of 75 gr 30 Nov Huishoudzeep 413 en N tezamen i sttt 80 è 90 r Nov Wasch of zeepp 413 N 432 en O Waaehp 2S0 gr 30 Nov ToiletaeUp N en O 75 gr 30 Nov Brandstoffen Geii Anthraeict XI lEenh 30Nov Gen Turf XI50 stuks 30 Nov Brandst krt BV 01 tjn 15 1 Eenh 3l OeoBrandst kri BV08 t m 08 1 Eenh I FebKookdoeleind ei 02 63 84 en OS KF1 Eenh 30 Aoril BONNEN beteekieneii vo 4m1 nits cr gcM is I Zorgt voor geld I St t Wlnterfcn t Giro SSS f WUIt MlÊ nS U Nevemkcr mvrwdsvm l m m 7 1 $ Duitaclie Manckmusiek gT l 7aia BNO Nleuwiberichtco 1M Ken vrool4 k weekeinde tgr pi IJD BNb Nicuwabc richten S 40 De zin van het ziulooze lezing S 3U Orkeatconcert IHLVMUUM II 3tl 5 Tu 7 1 7 4 Zie Hllvèraum I 7 40 üchteSiiKïmnasttek 7 M Koar en orkest GFLD ER GOEDEREH vemmrruta NlfDIUU ANOSCKE i AATSLEKNINO 19 De Vereenlclnr veer dea BUectenluniM bedfiJI gro p alieclenhandel heelt van den wild secretarie generaal van het departement van rinanclën bericht ontvangen dst het verbod ven handel in obllgallgn der 3 Uatsleeninf ISO me Ingang ve VrUdag 13 November is Ingetrokken B