Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1942

VRIJDAG 13 NOVEMBER 19 Heden oMrtMd te Me ibadit r n J M WKUm OoMb II No IKl OMMto P WEIffiR 8cliM rotk N F miiER OlSTMItfTIEKmiia 6APEUE AM OEN liSSEL WIMTERBIVOOIUUUHNO AAJ U AmtLDr yta 11 November tot en met 1 DeearotMr 1942 zal aan de dMributlekantoreD elegeniMid wordan gegeven machHgloc voor opslagaardappelen f to balen voor coiuumentot Hiartoe dienen de itamlnarten en iolagvellen van alle geiinaleden te worden medegebracht T i t zullen voor de veritrekte macbtiglngAk aardappelliaarten worden houden Bi wlntert evoorradb rekening gehouden met toaalag van ongeveer 10 voor afval Vergoeding voor bederf of bevriezen wordt in geen geval verstrekt De aandacht wordt er op geveitigdi dat op toealagkaarten aardappelen geen machtigin gen voor opslWgaardappelen worden verstrekt De Ólrecteur van den Diatributiekring Capelle aan den IJssel H A J DE HO bij de Psychiatrische Iriricf tlng Maasoord der Gem Rotterdam gevestigd te Poortugaal bestaat gelegenheid tot plaatsing van tNrIiiio Verpleegsters Leeftijd müistens 19 jaar Direct ingaand salaris met kmt inwoning bewassching geneeskundige hulp De opleiding tot gediplomeerd verplaegsfer geschiedt kosteloos Vei iacht wordt diploma U V1 0 o akte ondeni leree dipl HuishKidschool 4Jarlge of 3 jarige Industrleachool Vakschool voor Meisjes of daaiWede gelijkgestelde opleiding Diploma A Ziekenverpleging kan tot aanbeveling strekken Sollicitaties ultiiluitend schrlftelt k aan hét Bureau Penoneelinzet van het Secretariaat van den burgemeester van Bondam RaaifiiulB Ook de eigen bakkerij neemt een xeer belangrijke plaats bi b de Gébé Fabrieken Brood en banket r In groole verscheidenheid en met de meeste zorg gefabriceerd Van de Ihans beschik1 are grondrtoHen komen ook hier slechts de allerbeste kwaNteKen in aanmerking Strqkittrt II Inpakitari georaagd m MtltjM II Hoog loon Vrouwen eo Meisjes voor halve dageakomen ook in aanmerking Bteekertsingel 57 GÉBÉ iilverteerti i litlil i i STtLT UW MAAG TEVREE Repareeren vermaken ÜM lie soorten l ent if pk N Ho tikanip iinvisFeithsIr Z Qevtaagd een nett8 DiBdimstbMit Zondags vrij Meirouw Q Wienljes Lange Tiendeweg 44 Qouda VMKOOnANrOOIi MAHOWqM IWWM WIl I ff k A MtOS fOtnVS 4 m tOTTBiaiUI Skt4ê Ml tru tok va Niet i j t dage VCRHUlSb familie A C COSTER Majoie van Gouwe SfOfi Oouda naar Klein Mathenesse Laan van Nieuw Oost Einde 119 yoorburc iden jMJ t Jis T Htl Mevrouw Treub Burg Martenssingel 67 vraagt een iNitte laiilienstliode Even T ft OPLETTEN fUMmfoRMm j CWUMBinnaBlf I dnlar oanl tUBg aeg aaaga naa ta 10 Wirwwhai VcB I MMóOeoembw kttiineaToorMa lltsttagea gean nieuwe beatd lngaa worden aanganomenr Muurtooi Nog ia voorraad eea OMola soiteerlag Hoogstraat 10 Gouda JCHLBAUOt rihi Il Arbeidsdienst voor Meisjes biedt jonge vrouwen de gelegenheid om ate LEIDSTER in opleiding te worden geit onten ZIÜ moeten aan de volgehde eischcn vokJoeri I eeftijd van 22 tot en met 32 jaar Lichaamslengte boveif 1 55 m Prima gezondheid Néderlandsdhe nationaliteit 9 Arische alstemming Geen Pudding Eei dan als nagerecht TAPTEMELK YOGHURT Niet alleen omdat ze zoo heerlijk smaakt maar ook omdat het lichaam jian meer nut heeft van kalk eiwit an phosphor BlaniQO strafregister Diploma middeltiare schoiol of daarmee geliyjcstaande o iJeidtnig Zü die aan het gestelde In punt 7 niet vokk en of jonger zün dan 22 jaar kunnen echter oock in aanmerking komen hi4n opleidingstyd zal echter lafn eeii iyp Ook voor administratie kan een opleiding wonden gevolgd Aanmeilding uitsluitend sctiriftëlUk ten spoedigste dooh uiterUjk vóór 28 Novamiber a s te rich ten aan Staf A D M Afd Personeelsxaken Weestduinlaan 1 te Doom Bezoek eerst nSsdaartoe ontvamgen oproep Ook zü die oUder zijn dam 32 jaar kunnen in aanmerking komen Deze gegadigden moeten zich persoooligk aanmelden aan bovrenstaand adres By elk solljoitatie moet worden ov iigelegd Een eigenhandig geschreven levensloop Foto ten voeten Uit ftnmaa 6x9 cm g n slechte am teursopnaim f Afschriften van de laatste schooi c q en beroepsopteidlng f ÖEVRAAÜD een Dienstbode voor dag of dag en nachi of Neodhulp of Werkatar Aanmelden bï mevrouw C de Jong van Bergen IJzendoornpark 0c Sfeftnfef aft tot morgen Itleden wij U nog een uitgebreide collectie StNicolaas Cadeaux U vindt bIJ onso a B n aaoraM sortaoilng apaloB aardig Hnia tcnllkalan zoools FigaorxaagToorbaaldeB Mnroplastlek Onze afdeelbig Lom nMnlshóadaiqka orlikalan heeft bovendien aardige geschenken niet alleen voor de DAMES doch ook voor HEEREN Komt U eens kijken Wij zijn dagelijks Mtopend van O ot 6 uur Viert StNieoIooa ook dit JaorI Gaallleli natüga 1 TH AU nRAia I De Goadsche Bazar af KtelW g78 l I Mia Goada Voer lek wal wils 13 get pWirij MM tftn poitfv TCB nodt uUqUr b 4m Mk 1 a dat éftti Vm Hovtea t Hft dt h x iErmmm dl na fsngeld woo to pNt w ir MVi dtraom ward ftbnikt Bk bpnctlwh i dim Misif M fMcdoaUf la hü Bi bM mmkn aBn aMffaal tanArMttf VAnHOUTen s LiMonseceo eiiVEIDIEHSTE Voor groote instelling gezocht een plaatselijk representant tegen vast salaris Zij die de avonduren vrij hëbt en over vrije kamer beschikken en vlot met menschen kunnen omgaan gelieven te reflecteeren onder No T 3S78 Adv Bur ALTA Utrecht ZDuitöcf wH i aand i it et p week Schr opi door ieèraar niet correctie Nu ook LESSEN VOOR UEVORDERDEN en OPL PRAKTIJK EX Vraagt prosp 56 en grat proefles Serminie OiMSi 4 Banuai Dit zeiden strenge Keurmeestemsen 1 De Oitecttkcs van aea aantal Huishoadichoteo hebben onze Miricbiacuiu gekeunL Bn wat ciden xe JLouict goede dia gen zegt Victorientje je zou ervan gaaa Uotfii Dé tauak vond mco voottfefiélQk de brosheid uitstekend Inlaat wij doen dtn ook onze uiterste bcsj offi U vaa ODZc biicnki te latetr zeggen Wit et van Victoria is dat is aictmisl SUCUIIS CHOCplA iHJBMê o tlótir het gabruik van Jam tpaart U boter en suiker op de boterham Heerlijk iam van versch fruit h £ a imaiai 37 m 48 ctnl pa pot 71 m90catt ptt iuUckpol deskundig ingekookt dus géxond en lekker uit de allermodernste fabrifeken van DeGruyter o wensch van een lederjs brood dat smakelljfc It wi wtedtaani teveinj Probeer oiu brood eens en die wentch li matatt vart uid TturocmJSM W C VAN OEL Jr GWOUONDAAL M Last van concurrentie 9 Plaatst hier Uw j advertenties Hf RECHTSZAKEN TWEE WEKEN GCVANGENlSjSTRAF VOOR GEFANTASEERD VEMAAL Op 28 Mei colporteerden ce 39Jar kleermaker en een 44 jarige auH ndelaar in de Eerste Nieijw traat te Hilversum met het blad V o Ik en Vaderland Toen de kleermaker aan een der woningeir hadgebeld werd Mj te wootd gestaan dooreen 22jan gen koetsier die hem zeide dat hU aan een verkeerd adrea was en dat hU er nietx voor voelde een bladte koopen Waarom eigenlUk nietT Informeerde de colporteur Ik bw soldaat geweest antwoordde de man en ik lieb den oorlog meegemaakt Nu ei de colporteur dat is toch geen bezwaar wie weet hoe gauw u b j ons komt we kunjien flilike Jonge menschen goed gebruiken Maar toen kwam er een lang verhaal De man beweerde in Leiden te hebt en gelegen en daar te hebi cn gezien dat Nederlandsche soldaten werdefh beschoten door N S B ers IHj wist dal de daders N S B ers waren omdat zij N S B nsigne8 droegen Honderden soldaten waren ala slachtoffer gevallen De colporteur vond het een vreemde geachiedenis HU weea er op dat het teeh wel wat Kék was dat de weinige NJS B eci 9i i fdbiter neerd waren met speldjes getooid rondliepen Maar de man bleef bij zUn lezing Toen de tweede colporteur In de nabijheid kwam i ertelde hu op verzoek het verhaal nog eens en hij verklaarde zich bereid m Leiden de plek aan te wijzen waar zich het drama hpd afgespeeld De colporteurs die meenden dat de N S B weinig gebaat zou z n met leden die eigen landgenooten doodschoten stelden een onderzoek in naar de waarheid van deze geschiedenis Zy kwamen echter al spoedig tot de ontdekking dat alles volkomen verzonnen was De man bleek een fantast HU was nooit soldaat geweest en hl de Meidagen had hl Hilversum niet verlaten Het gevolg van een hiï ander wai dat de m an zich than moest veraiitwoorden voor den vrederechter te Amsterdam mr van der Meulen Hoe komt u er nu bU zulke dingen te vertellen vroeg deze Ik had wel eefl zoo iets gehoord zeide de man Ja zoo gaat het nou zoo merkte de vrederechter op JHen hoort iet vertelt het verder en men doet dat met zooveel Uver dat het een psychose gaat worden men denkt tensk tte dat men alles zelf heeft ipeegemaakt De off kier van Justitie vond de beschaldiging die hier geuit is niet gering 7e ten ala d e welke genoemd weiden obor den verdadite zijn nooit bewezen er blUkt altyd sprak te zUn weeat van luter O flfeier achtte deze beleediging van een groep der t evoJking zeer ernstig en eisehte twee weken gevangenisstraf Nadat de colporteurs een goed woord hadden gesproken voor den verdachte die spüt had van zUn leugens en zelf zeide dat hU straf vjerdiend had veroordeelde de vrederchter den man tot twee weken gevangeniastraf KERK EN SCHOOL DB AJUITRBISaCBOP BMK D aartibiiuhop vaa inrMht dr ƒ d Jonf Is DtasdMivoBd Motsalln ruUa tltk cworden aja tseataad irallE nl vm dat hsm d aaeranMBtan le aadl nd k daania veitet e r d RINNENUND KINDERBUSLAGBEGEU N PUBUjEKKECaTELUKK UCHAM De secretaris generaal van So j ken heeft bepaald dat khiderW r regelingen van publlek rechtelijke men die voor het Jaar 1942 als oi dera regeling zijn erkend nleuwde erkenning voor 194J behf WIT Dl lAAMCODBANr Bil Iwslult van dm Morctarii l a WaUntMt to aan dui ir l rboi jrS van CD WlknratetitMt D r3tf 1iOr v ilisft Rwt Incaaf tw S ep sUB verwek MrvS itntalaf vmK BVktdItnal SU