Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1942

Zilerdag 14J ovemberl9 S NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Butmbi markt il TKLIt ntt ratlr fc Blii MM Ch Mdaeuun r roSTCR Oond IN ALGIERS UiteenloQpenée geruchten over Darlan De bestorming van Naltsjik Na harden strijd drongen Roemeen che en Duitsche bergjagers ondersteund door stormgeschut in deze Kaukasische stad die een belangrijke verkeerscenturm is binnen P K Sprirtgmamt H U St SABOTAGE PROCES voor het Deutsche Kriegsgehchf De bezetting van Zuid Frankrijk Kit lilaC Bch ij b w 13 November werd Zeekuat b reikt Ta lalfder IQd x Jn ook ItalUanaehe atrUdItraditen op het rrantcbe eUand Coraica aan lend gcfaan om dit te benltea liÉNERAAL et mii twi van Voorlichting te ïidiy puftiiceerde gijteren de volgenio lpi l imededeeUng over den toe 71 Franach NoWd Afrika arokko ert A lgerye zetten onze 1 den terugtocht en de hergroe g in de richting van het blnnenvoort Duitache vliegtuigen heb AnKi lsaksisehe troepen te Bougie Bbombaideerd Annerikaansche vlieg uH n hebben hel vliegveld van Tunis lelioiiihai deerd Pt resident genenuil vaa Itlarafcko ftatiml Nigne Is volgens een be£di £ van HaTla On U Algiers aange mMo I U lal daar een ontmoeting lebkiB n ct admiraal Darlan en andere l Waire penoonlUkheden Havas Ofi meldt uit Algiers dat gejjnal Nogues psr vliegtuig daar Is aanl omen Met admiral Darlan neemt deel in volkomért overeenstemmihg gi t laatstgenoemd e aan de onderhanInjen die sedert drie Hagen met Amenkaansche instanties gevoerde worden Stefan 1 meldt uit Tanger De meest iiilsenlQopende geruchten doen in Tanprde runde betreffendjfae omstandigtiilen waaronder admijfeal Darlan zou lul gevangep genomen wolgens de Ie iju die n t meest geloofwaardig 5jnt en die overigens bevestigd fordt door het relaas van een Franschnia die erin geslaagd is te ontkonen uit het Algerynsche gebied hebben de feiten ich al volgt afgespeeld De admiraal bevond rich aan het liekbed van z jn zoon die aan kinderretlsmming leed en inmiddels overliüeii is toen een Amerikaansche pitrouille onder bevel van een luiteiist de kamer binnendrong De adminit werd terstond naar het AmeriImuche hoofdkwartier gebracjjt ur men hem verzocht zich a n het kneu te stellen van de beweging def diiüdenten Het achUnt dat Darlan de Toolilellen van den Amerikaanschen lK lliebbBr van de hand heeft gewezen waarna tiU onder scherpe bewakinl werd geplaatst Generaal Eisenl r zou bevel gegeven hebben hem nlfcomeii afgezonderd te houden iZelil zou Darlan geen berichten over lijn zoon gekregen hebben De Amerikaansehe autoriteiten heboverigens bealoten de gevangen DUITSCULAND STRIJDT VOOR EUROPA Uritsche kruiser tot zinken g ebrach t transportKiepen verloren gegaan ttZETTING ZUID FRANSCHE KUST VOLTOOID S t opperbevel van de Duilsch Nmacht inaakt d d 13 Nov bekend het itromt in het We telijk deel Tden Kaükasus werden vijandelijke Tllen afgeclaigen H in het gevan Alagtr tü telijk afgesneden I pantserformatie heeft onder het p van talrijke vijandelijke aani de veirbinding met de naèurige Tachten al atrijdend hersteW en I verscheidene honderden gevangemaakt Roemeen ache troepen T ten Zuiden van Stalingrad itiike aanvallen ter sterkte van Jhitaljon af lJaKnfr d werd het den voiigen iTWftverdlJ terrein van uiteenffeslaK 8andelüke groepen gezuiverd Oen centraJen en Noordelijken T tleohla plaattelijke gevechtsDe UKiitmacht viel de vgande Mvitailleering aan op apoorlvnen I JM ét aanvaÜsopcraties van DuitJ2 booten legen de Britsoh Ame che landingsstrijdkractiten in 8 Noord Afrika werden gisteren JjMarokkaaneche kust van den Jtien Oceaan een Britache kniill Birminghamklaaae door I W treffer3 eer torpedo jager it laase en op de reede van lrie tranaportschepe i van Ï2500 brt tot zinken ge t Westel k deel van de Mid ne Zee brachten anctere duik traneportschip van 7000 IWJÏ torpedeerden twee epen waaronder een groot hip met twee icho tee olf vut Bougie bra ten for itache en Italiaanache ge l uigen tiJdena voortdurende Overdag en de nedvts een van meer d n 10 000 zinken alsmede een klein Jljartiip en beaohadigden f f PvaardiJvaartulgen waar 12 efnsüg dat verwacht dat zü zullen zinken Bo Werden tijdwis duik en n enwtige bomtreffers iser en dfrie torpedojagers r ht vliesiuigen bomlar arI ZT iJ havenwerken van i vWegveld Maiaon Blan Jitwee grootc oorlogssctie schap van Darlan uit te buitm door berichten te verbreiden of orders uit te vaardigen die z g van hem afkomstig zijn Volgens de verklaringeii van den ÏVanschen uitgewekene is de toestand te Algiers llesbehalve normaal en hebben zich reeds tal van incidenten voorgedaan DtlIKBOOTEN VAN AS IN ACTIE BI NOOROAFRIKA De woordVoerder 4rL het hoofdkwartier der geallieerden heeft verklaard dat de duikbooten van de as naar NoordAfrika als door een magneet getjokken worden en dat zij thans zeer talrijk en sterk in actie zijn De woordvoerder weigerde gegevens te verstriekken over scüeepsverliczen der geallieerden staIin over den afrikaanschen veldtocht Volgen een bericht van deo Britschen berichtendienst zou Stalin Vrijdag in een verklaring over den Anglo Amerikaansche vpldtoclit in Afrika uitdrukking gegeven hebben aan zijn vertrouwen dat daardoor spoedig de Duitsche druk aan het Oostelijke fro it verminderd zou wprden BETREKKINGEN MET VICHCY VERBROKEN Uit Rio de Janerio wordt door denBritschen berichtendienst gemeld datBrazilië de betrekkingen met Vichyheeft verbroken DE OPMARSCH DOOR ONBEZET FRANKRUK Betreffende den opmarsch van Duitsche troepen door de onbezette zone van Frankrijk heer verluidt dat de afbakeningslijn en de op grond hiervan uitgevaardigde voorschriften blijven bestaan zoodat ook de DuitsehFransche overeenkomsten van economischen aard die door de wapenstilstandscommissie genomen zijn geldig blijven Tevens wordt bekend dat de tarweleveranties van dit jaar uit Algiers voor het grootste deel ro in Frankrijk konden worden gebraicht De bezetting van de ZukJ Franschc kust is in feife voMooid Verder maakt het opperbevel der weermacht bekend De oommandaTit van de Fransche vlootstrijdikrachten it de Middellandsche Zee en de bevelhebber van de kustverdediging van Toulon hetoben een plechtige verklaring afgelegd dat zij de Fransche oorlogsschepen en de zeevesling Toulon tegen eiken aanval der Anigeisaksische mogendheden zullen verdedigen Oe Führer en de duce hebben dertialvt bepaald dat van een bezetting van het vestinggebied van Toulón door Duitsehe of ItaKaanache troepen zal worden afgezien Verklarin g va n Smuts 1943 JAAR VAN HET GSOOTE OFFENSIEF Generaal Smuts heeft naar de BritSche berichtendienst meldt op een persconferentie te Londen verklaard dat 1943 het jaar van het groote offensief zal ziJn HiJ voegde hieraan nog toe Indien wij ons aanvalxprogramma het volgend jaar in overeenkomatigen omvang kunnen ten uitA er leggen dan zou het mogelijk kunnen zijn dezen oorlog tot een dertigjarigen oorlog te maken die in 1914 begon en in 1944 eindigt HetWmo taari mnf k Op de kaart li de demareaUelIJn tundian hef onbttcue en brzette eMed in rruikrUfc nseiTfven Z x l9 de bi hel wapen lil t nd vrrdr i van September ia at a ta€ t Id Op f I Novembw werd d u freti r de Duitiehs treepcn eyenehratfta au f elijk dat in 1943 de groote alagen omen die miaachien het voorapel van het einde zijn De opmarsch in den Kauka5us Handen vól katoen In het gebied van den Terek bevinderv zich reusachf e katoenvclden S S P K Möbius O H Waarschuwing i VOOR IVIISDRUVEN TIJDENS i VERDUISTERING EN 8 PLUNDERING f Steeds weer trachten asociale i elementen van de oortogsomstan8 dighed en geibruiik te maken voor i hun misdaidiig optreden R Zoo ii3 reeds onlangs ia bekend 9 geroaakt ia het berechten van 9 dergelijke misdadigers door den i Rijksoomniissaris voor het beaet8 te N wierlandsohe gefcied opge S dragen aan de Duitoahe rechtE banken 5 Tot vooirlicJitinig van de bevol5 king wijs ik eens en voor al op f het voligende f Wie ider gebruikmaking van J verduistering ot andere buitenf gewone oorlogs omatandi heden 9 daden van geweld uitvoert óf J leven èn eigert k m van anderen S schendt begaat een buitengei wane iaiagtieid I Hil is iemand die het volk schaadt waarvan de gemeené schap moet worden bevrijd Hü 6 behoeft derhalve niet op ver9 aohooning te rekenen J De Duitsche reohtlbamken zal8 len wmder acht te slaan op het f verleden van den dader met 1 zwaVe tuohtlhuisstraffen of n et 8 den doodstTaf Antwoorden Wie zldi vergrijpt aan het I eigendom der bewoners dat deze 8 hebben aohter geiaten bij de g ontruiming van bepaalde zdnesin de gebouwen of op vrywiUigontruimde stukken grond wie dus ploodert wordt ïonder uitzondering met den dood gestraft De wet kent hiervpoir geen andere straffen De ordelievende bevolkin g moet weten dat haar leven en eigendo m onder bijMndién beaoherming taal Wie meent de orde te kunnen miiMchten zii hiermede gewaaradnnrd De Rüksoommisaaris voor itet bezette Nederlandsche gebied de MtddelIandBcha De oommiaaaria ge iici wl voor Beatuur en Justitie I r Dr WMMBR Belangryk VERZENDIMO VAN KERSTPAKKETJES VOOR DE WAFFEN S S EN HET LEGIOEN Het S S Ersatzkommando Nederland deelt ons mede Pakjes voor vrijwilligers in de Wafföi S S en het legioen die een vel4postnummer hebben Imogen alleen verzonden worden met de speciaal voor Kerstpakketten verstrekte zegels z g Zulassungsmarken Dete zegels worden aan de soldaten uitgereikt en door hen aan hun familieleden toegezonden Zij zijn dus nergens anders verkrijgbaar Door middel van deee zegels is het mogelijk om Kerstpakketjp 5 aan de vrijwilligers te zenden van 1000 gram of 2000 gram Voor 1000 gram moei men dus één zegel en voor 2000 gram twee zegela opplakken Voor de vrijwilligers die een adres hebben dus geen veldpostnurrmér zijn geen zegels noodig en kunneri de pakjes zonder zegels verzonden vworden Het is van het grootste belang dal de Kerstpakketten J v 30 November s aari de pest ter verzendin afgegeven zij V n 10 November tot 25 December 1 942 is hel niet jno elijk pakketjes te versturen zonder zegels welke zwaarder zijn dan 20 gram Voor 10 November en na 25 Deceml er 1942 kunnen pakjes zonder zegels tot 100 gram verzonden worden Door deze regeling is er voor geborgd dat alle kamei aden ook werkelijk mat Kerstmis uw gave ontvangen De pakjes moeten als volgt geadresseerd worden An das S S Ersatzkottimando Nederland Den Haag Stadhouderslaan 132 Te zenden aan Rang Naam Veldpostnummer of adres Het S S Ersatzkommando verzoekt de Nederlandsche bevolking zich precies aan deze regels te houden daar gezien het groote aantal Nederlandsche vrijwilligers alleen op deze wijze een geregeld Kei 5tpakkettenverkeer mo gelijk is Naar t A N P meldt heeft voor het Duitsche Kriegsgericht te Arnhem dezer dagen een groep van 17 personen terechtgestaan wegens het plegen vait sabotage handelingen of het verleenen van medewerking hiertoe Deze groep van personen allen inwoners van eoiige plaatsen in het Oosten des lands had zich schuldig gemaakt aan een aantal brandstichtingen in de omgeving van Deventer Er werd o m brand gesticht in een J meelfabriek in eenïge opslagplaatsen er Duitsctae weermacht en in vcr hillende voorraadschuren welke eigendom waren van Duitsch gezinde lioercn Het tKtrof hier een soort georgani seerde aabotage want alle acties gingen van een ceiitraal punt uit Had deze groep van 17 personen tot taak de oogst en voorraden te vernielen andere groepen richtten zich op spoorwegaanslagen Ook laatstgenoemde groepen zyn evenwei door de Duitsclie overheid achterhaald Zij zullen eveneens voor den Duitschen recliter terechtstaan Tezamen met dit eerste thans gevoerde proces betreft het ruim honderd personen Onder de 17 mannen wier leeftijd varieerde van 16 tot 47 jaar bevonden zich studenten arbeiders een zakenman technici maar over t algemeen waren het handwerkslieden Een van hen was lid geweest van de so ciaaldemocratische partij de jongeren l choorden meestal niet tot eenige politieke partij De meeste sabotagehandelingen weiden verricht omstreeks den tijd dat de oogst binnen was Per fiets of loopend werden dan tochten door de landerijen gemaakt en steeds in tiet avonduur werden de brandbaarden gelegd welke zoodanig werden aangebracht dat het vuur eerst een heele pooss daarna uitbrak Op deze wijze liJn de voorraadschuren van een aantal landbouwers in de aach gelegd terwijl in enkele gev len Bij onze vrijwilligers Bij een deel van den oorlogsbuit door on mannen tijdens de jongste gevfchlen gejna ikt bevonden zich ook kameelenj£5fndere foto ss hebben ons j etoond dat de mannen uitstekend van der e dieri n getn uik weten te maken S S P K AHsladt O H TWEE VROUWEN VERDRONKEN Donderdagavond zijn te Amsterdam ten gevolge van de duisternis twee vrou X I een van 41 de ander 39 jaar waarde jong ste blind was in de Btoemgraelit te water geraakt Hoewel de vrouwen door een buurtbewoner die 2ich daartoe gekleed te watet faegat met hulp van anderen spoedig op het droge werden gebracht en de beide drenkelingen levend hel gasthuis bereikten is de blinde vrouw later overleden De redder is bij zijn menschlievende daad zijn portemonnaie met ƒ 33 kwijtgeraakt Gisterochtend is uit de Goevemeurkade het lijk van een naar schatting 25jarige vrouw opgehaald die daar waarschijnlijk op de fiets te water Is gereden de brand zich zoodanig uitbreidde dat ook de boeren behuizing verloren in De verdachten hebben op den eersten dag ter terechtzitting uitvoerig g egenheid gekregen te motiveeren hoe zij tot hun wandaden waren gekoiiltn De meesten van hen waren zich er volkomen bewust van dat zij de Duitsche w ermacht moeilijkheden in den weg hadden gelegd en de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk schade hadden berokkeiM Dat was echter niet van allen de bedoeling geweest Dézen hadden zich naar zij verklaarden alleen maar willen wreken op boeren die tegen woekerprijzen hun producten in den clandeatienen handel brachten Er was een enkeling die beweer c gehandeld te hebben uit anlijjathie tegen de NSB Als hoofddader werd beschouwd een gewezen aocdemocratisch gemeenteraadslid die leWing had gegeven aan vrijwel alle brandstichtingen Er ziJn duizenden kilogrammen graan hooi en stroo ven ietigd Bij de brand in de mecifabriek werd een schade aangeric it van ƒ 230 000 Vrijwel alle verdachten legden een volledige bekentenis af In ziin requisitoir heeft de openbare aanklager er op gewezen dat de sabotage verordening van den Rijkscommiïsaris van October IMI door deze groep verdachten overtreden is De artikelen 1 en 2 geven een omschrijving van de atrafbare feilen welke met den dood gestraft worden en daaronder vallen naar de openbare aanklager verklaarde f I5 van de 17 verdachten Zijns inziens valt geen van deze verdactiten onder de bijzon ere bepalingen welke omsdireven ziJn in arllkel 3 der verordening waarbÜ I venslangr luchthulsstraf of tetiminste tien jaren tuchthuiatraf kan worden geneven Alle vijftien verdachten hebben bewust nadeel berokkend aan het Nederlandsche Keuringen voor de Waffen S S en het legioen Het S S Ersatzkommando deelt ons mede dat vrijwilligers voor de Waffen S S en het legioen zich op onderstaande dala bij de genoemde adressen kunnen verV egen teneinde gekeurd te worden Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal voor hen die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljop De opleiding vindt in Nederland plaats terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland blijven zal Tijdens de keuringen or de Waffen S S en het legioen kunnett zich ook diegenen melden die tot de GecmaBnsche S S in Nederland willen toetreden 16 Nov 1942 10 uur Rotterdam Deutsches Haus Westzeedü k 18 Nov 1942 16 uur Tilburg Lange Schijstraat 66 17 Nov 1942 10 uur Den Bos hotel Noo d abant Markt 45 Nov 1942 18 uur Eindhoven Huis Maria Kruisstraat Nov 1942 10 uur Roermond N S D A P Swalmerstraat 61 Nov 1942 16 uur Arnhem Weve straat I6b Nov 1942 10 uur Deventer N SDAP Parkweg 2 Nov 1942 16 uur Hengelo Deutsches Haus Nov 1942 10 uur Zwolle hotelPeters Markt Nov 1942 16 uur Assen Friealandkazerne Vaart Zuidzijde Nov 1942 10 uur Groningen ioncerthuis Poelestraat Nov 1942 18 uur Leeuwarden Huize Schaaf Breedstraat Nov 1942 10 uur Amsterdam School Iepen weg 3 Nov 1942 11 uur Utrecht Wehr machtsheim Marïaplaats Nov 1942 10 uur Amersfoort Diepstffebouw Leusderwefc Nov 1942 10 uur Deh Haag café Den Hout Bezuidenhoutscheweg volk en de Duitsche wcermaoht en hebben daarmede den vijand begunstigd Nadat hij een samenvatting had gegeven van de gepleegde misdrijven sehetste hij uitvoerig het aandeel dat ieder dèr verdachten daarin heeft gehad CotnmunistisdH en a aociale invloeden bli ken hun aandeel te hebben gehad in het gebeurde Het optreden der saboteum is 200 scrupuleus gemeen en laaghartig geweest dat een afschrikwekkend voorbeeld moet worden gesteld Daarom eischte hÜ tegen vijftien beklaagden de doodstraf en ten aanzien van de overige twee een nader onderzoek naar hun aandeel in deze wandaden De beklaagden werden verdedigd door vier advocaten die in hun pleidooien aandrongen op mildere straffen De president van het Kriegagericht heeft na een korte schorsing de vonniaaen bekend gemaakt VUrtien beklaagden werden er dood venmnlaeid terwijl ten aanzien van de aaibre twee eerst een beslissing lal volgen na een nader onderxoek Het Kriegsgericht acht alle vereardeeldea ia hei volle beiK van bm geestvermogens en zich volkomen bewast vaa de draagwijdte va hun handelingen Vo r de patriottiaehe opoffering van twee der beklaagden heeft het Kriegsgericht lioogachting maar dat doet aan hun strafbaarheid niets af Wat de airafmaat betreft Is het Kriegsgericht van oordeel dat alle gevallen moeten wai den gevonnist volgens de artikelen 1 en 2 der sabpta gev rorde tting van dfen RUkscoinmissarls van October IMl nnM t n vei iiaKW t CH HtaoH Zon op 7 59 onder 1 49 Maan op 14 05 onder 23 04 Men is verplicht te ver daitteren van tonsondcr anil lol consopbomal Lanla m van vocrlaidep moeien een half uur na xnnt nnderiPani onlutoken wo rjcn