Goudsche Courant, maandag 16 november 1942

MAANDAG 16 NOVEMBER 1942 OBT misNiEMrs Folitie looat baiMT dienende Uuüc Dl roum K NaMBLANDMBE GOK 6ESLAA60 MB WÊaama bcxorpL In geheel Ntdtiland werd Zaterdag voor de eei te autal een Qïg dar Nedei MndM he Polrtte gehouden en ooic btt G udï hc pcliMeitori heeft hierbij gttuigd van iijn 8 paraatheid en van ujn wtl om de vriend helper en t es netnier van zijn volk te Hja hetgeen vooral tot uit irukking kw jn UI twee dingen ala blijk var gemi enschap n werd gecollecteerd voOr WinUfhulp terwyl in de tweede plaats getracht wtrd de jeugd nader lot de politie t brengen zoowel door bet organiaeeren van een maaltijd voor kinderen uit rme gezinnen als door een sportonlmoetirig met een jeugdellUi Vrudag wai n inatellingen en winkels reeds bezocht met de Winterhulpbut en Zaterdag trokken de agentener op de drukste uren van den dag opuit om aan hun stad enooten op straateen gift voor Wuitterhulp te vragenDe opbrjujgst van deze collecte was ƒ 364 77 T ok de maiechaussée heeïtvoor Wmlcrhulp gecollecteerd Om twaalf uur was het een heele drukte in Kunstmm waar 550 kinderen een plaatsje vonden aan de lange tafels Op een harmonica en een pianu werden op het tooneel bekende melodietjesfgespecid die door de kin deren uit volle borst weden meegezongen zóó dat er e muziek niet v V meer te h oren was oodat het vöBr de kinderen echt JT de woocden van ïén der kleinen een feestje was Burgemeester iaeni heeft de jeugd toegesproken voordat begonnen werd met het verorberen van de bolden met hutspot die door de politiemannen en hun familieleden den kinderen voorgezet waren De burgemeester sprak de hoop uit dat er nog meer zulke bijeenkomsten zullen volgen daar zy de goede veistandiiouding tusbchen burgerxj en politie vetstecken De politie IS er niet m de eerste plaats om ons te bestraffen maar om ons op te voe den N de eerste groep volgde er nog een tweede zoodat in totaal 1100 kinderen de politie van een heel andere zyde zagen dan gewoonlijk en met een volle maag naar huis konden gaan Er was yolop eten en wat er overbleef is na floop dooi de agenten naar arme stadgenooten gebracht Politie jcugd op het sportveld s Middags had op het Olympiaterrein de tweede ontmoeting lusschen jeffgd en politie plaats nu in eer voet baW Wrijd Jammet at speciaal onder de ugd van e rtiddeibaie schoten jflïfflwatraeer propaganda is gemaakt om dïze ontmoeting bij te wonen l walt nu waren er slechts een kleine honderd jeugdige toeschouwers btjna al en van de lagere scholen Een politie elltal kwam uil tegen een Goudsch schoolelftal samengesteld uit leerlingen VBn Ulo ichool H B S en gymnasium Het werd een aardig par tytje waarin de politie ei na een spannende kamp in slaagde te winnen Het jeugdelftai wist een achterstaand van 1 3 op te halen tot A n pas in de laatste vyf minutenAiPkte de politie het winnéfade doelpiUpf Deze dag der TJederlandscHie politie werd besloten met een koo psavond in De Zalm waar de Goudsche politiemannen met hun dames hebben genoten van een gezellig programma uitgevoerd door eigen krachten Er waren vrooluke muziek een tenorzanger enkele tooneelstukjes en verschillende attracties Burgemeester Liera heeft het openingswoord gesproken en gewezen op het doel van dezen dag terwyl de commissaris de he r C Hess in een slotwoord allen dank bracht die door hun bereidwilligheid hebben meegewerkt om dezen dag op zoo uitnemende wijze te doen slagen Zielig ayontuur vaii twee wegIo q er ZWHUTOCHT BU KOUDE EN GEBREK Bij h t collecteeren Zaterdagmiddag op den dag der Nederlandsch politie op het timnelplein aan den Ridder van Catsweg was de oogst van twee politie amblenareii van anderen aard E kwam uit den Graaf Florisweg een jongen op de fie s met een meisje achterop en daar het mederijden verboden is werd het tweetal staande gehouden Het waren Hagenaars hij zestien ja en zij z n meisje zeventien Jaar Beiden zagen er zoo groezelig uit da de politie het tweetal wat scherper ondervroeg en toen bleek zij te doen te hebben met eèn tweetal avonturiers die torige week Zondag na een ruzia thuis waren wcggelooper Het was een trieste reis geweest waarop zij veel honger tn koude hadden geleden Het stel was per trein naar Oldenzaal gegaan en daarna langzamerhand weer naar deze streek afgeiakt In OMenzaal sliepen ze m een logement in Enschedé in een schluIkÉlder in Deventer in een keet op een voetbalveld in Apeldoorn en Amersfoort in een spoorwagon en in Utrecht in een portiek zij op de ma hü legen den muur Hier en daar hadden zü om den honger te stillen brood gestolen en in Apeldoorn was de fiets ctvreemd waarmede het tweetal moe en uitgeput naar huis zeulde Nu zitten 7P hier op het bureau waar warmte en voedsel hun na alle narigheid een paradijs zün Eenige ontvreemde artikelen hadden zii nog bij zich Bij zijn vert ek uit Den Haag had de jongen coupures V ir 630 aardappelrantsoenen die hij van zijn baas had gekregen om tn te wif len medegenomen maar het was een strop geweest te ontdekken dst dpzp onverkoopbaar waren omdat het codenummer alleen in Den Haag keldig IS w AT AAR ANNEEK Sdwnwbiux Bioacosp De eed van Stef haa Rakitia met Beiaridi George Giaela tUJeo Werner Hmz en Wa l Quadflieg Aanvang 8 15 uur Xkaiia Tbcstot De lüroop met Karin Hardt Leny Marenbach Paul Wegener en Iian Petrovich Aanvang 8 1S uur Beaaic B laa e o o p Mysterie van de Mondacheinaonate met Annie Verbalist Aanvan g 8 15 uur U Hov 7 3t aar Kaaataiia Opvoerirts revue Van de hak op den tak doOT muzieken revuegezelschap Aer Laoet 17 Not 7J nar Vrüe BVangeUsehe GenMenIc Winterlezing ds JHoekendijk over De bruidswerver van vroeger eeuwen It Nor 1M aar Nieuwe Sehoewbnrg Benny Vreden s eabaretrevue Dat is de liefde met Cora May Mela Soesman Fred Kroon Benny Vreden en Elisa en Tjemkanoff U Nov S 15 aar Klfine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf U Not 2 4 iBr Geboew Spieringitraat 113 gelegenheid voor koetelooze inenting tegen duphtheriti voor schoolkinderen en voor kinderen van een half tot zee jaar U Nov 7 3a aor Het Blauwe Knils Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond bespreking Iets over de opvoeding 2 $ Nfliv 7 Dur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhemsche Orkestverecniging onder leiding van mr Harm Smedes soliste Lien Korter zang 21 Nov S 3 anr Nieuwe Schouwburg Lezing en filmvertooning Rijksmesse in Leipzig 21 Nov 7Jt riur Kunatniln Concert mondaeeordeon vereeniging Crescendo met medewerking Goudsch tooneelgezelschap Nieuw Leven 25 Nov 7 30 uur Reunie Theater Propaganda avond Goudsche Reddingsbrigade lezjng met lichtbeelden A J Meijermk over Redden van drenkelingen by ijsongelukken 25 Nov 15 uur Daniël Zendingsbijbellezing ds H S J Kalf 29 Nov 7 3t enrWieuwe Schouwburg Eerste voorstelling theater abonnement KuWureele Contact Raad opvoering Gif door N V Residentie Tooneel 2 J ov 7 30 uur Luthersche kerk Jubi leumuitvoering damffikoor N C V B onder leiding van Jpjsb Nieuwland van Stabat Mater van G Pergolese solisten H M Heijkoop sopraan en H Quispel alt begeleiding kwintet Goudsche Orkestvereeniging 28 Nov 7 45 uur Reunie Theater Bijeenkomst Scheidsrecht ersvereen gi ng in samenwerking met Afdeeling Gouda Ned Voetbalbond en Goudsche voetbalvereenigingen lering K J J Lotsy en ir A van Ëmmenes DISTRIBUTIE 4ANGELEGENHEDEN Afhalen aanvraagformulieren efaoenen bonnen 9 3 12 en 1 3 3 3e uur Distribi tiekantoor Afhalen aanvraagformuV lieron ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woenadaig M N O P DoDdardag Q R T U W Wlotervoomutd aardappelen 9J 12 en 1 3 4 30 aar Dlstribatiekajntoiar Jelegenheid tot h t verkrijgien van machtigingen voor het opdoen van en winterprovincie aardappelen Diaada AAf jes tot en met Boxmeer Wawadag Braaf tot en met Ernst Daaderdag Es tot en met Hofwegen VrQdac Ho ndoora tot en met Kieefstea a Een iilMwt fiets koepan dot goot nog niat Daarom b hat looh Uw rijwiel von hedan de ba t mogelijke zerzerging te varzokaran opdat hat zoo ang mogelijk zijn dlantt zal kunnen doen Breng het v M r ragalmvtiga vakkunfllg v ntor0iiig naar SMimWaas uw n w 3 7 KERKGANGERS BESTOLEN Flela en laaeh verdwanca Weer hebben de rflwiëldiieven hun slag gehaald Van een kerkganigster werd gistermorgen toen het nog donker was de fiets ontvreemd die zy tijdens den dienct van de R K kerk aan de Gouwe had neergezet Dan ia er een beerenrüwiel gestolen dat in een tuin achter een waning aan Onder de Boompjes stond De rijwieldie tal bij de kerk stond niet alleen Van eén anderen Kerkgan ger is een aan de fiets hangende akteta6c4i weggenomen bevattende een werkl roek en een coltertjas ECONOMISCHE CURS IS VOOR DE LANDJEIIGU De afdeeling landjeugd van den Ne derlandschen Landstand heeft voorbereidingen getroffen om te dezer stede een economischap cursus te organiseeren waarop belan njke vraagstukken op maatschappelijk of landbouwecnno misch terrein gezien van zuiver agrariach volksch standpunt zullen worden behandeld G IPrince t CETROUW IffDEWERKER VAN D t J B KOK Op 78 3ar en leeftijd ia gistétwi overleden de beer G Prmcc die zijn leven lanf de lltHiwe toe ewij ie medewerker is geweest van éen flïerhandel van de fa J H Kok Oom Prins zooals de ingewyden deze bekende figuur kend en was a h w met de zaak vergroeul Ala jongen van 10 jaar is h j gekomen en toen 2 weken geleden zyn krachten hert begaven was hü 68 jaar op zqn post geweest Bij zijn 2Jjarig dienstverband ontving hij de bronzen bü i t n gouden jubileion de zilveren eerc medaille van de Orde van OranjeNasMu De heer Prmce was vroeger een voolaanstaande figuur in de C J M V Daniël HU bekleedde tientallen van jaren het voorzitterachap en bü zijn aftreden werd hg tot eere voorzitter benoemd Ook van de commissie van beheer van het 3ebouw van Danjël was hü voorzitter Met veel Hefde heeft hij ioh voorta gegeven aan de vroegere Zondagsschool van Tot heil des Volks en mede behoorde hU tot de getrouwen die in vroeger jaren na Sluipw jk voor de door hemlopgmdite Zondagsschool te arbeideo Donderdag om half één zal het stoffelijlf overschot op de Alg Begraafplaats ter ruste worden gelegd Van de hak op den tak AAN1 EKKELIJKE REVUE AVOND VAN AER LAOET De talrijke bezoekers van de revue Van de hak op den tak Zaterdag door het muziek en rcvuegezelschap Aer Laoet in Kunstmin gegeven hebben stellig niet te klagen gehad Veel werd hun voorgezet en daarbii was bovendien veel dat goed en aardig was Hel publiek heeft kunnen lachen en dat ook volop gedaan om dé komieken die bij een revue nu eenmaal liet mbgen onttreken De heeren Erdelman en Hak traden als zoodanig op E rstgeno mde o m als voorzitter van VVV die en geestig reorganisatieplan voor Gouda had Tezamen met zijn vrouw bracht de heer Erdel nan voorts een schetsie De jaloef rhe chtopnoot waarin hü vooreen dilettant bijzonder op dreef was Ook zün met medewerking van zün zoontie gegeven imitatie van een SDreke i e nop was een hccpp Den heer Hak was vooTameliik de Isak van humoristeonferencie to bpdeeTd Hü deed het eveneens uitstekend en vooral zün ns ppuze voorgedragen rammelrüm c a danig in Naast dit k uchtice hood At T aoel hair bezoeker goede Haws ïsi Serenaders di in aardige kl edü hü fraaie ♦ oer c eii ked ror8 optrad vi Aantrekkelijk was voprts de feeëndan door fame in keurige cos uums voor eenSoschdécor uitgevoerd terwül Aer ao t inus ci U kabouters uitge cfcM en on e e d ach er pad n toelen begeleidden wat het effectvei hoofde t De liefhehber van rang Vreoen in di ck wat w prBgrpmnia ook hun deel De heer V co v n TMV zoni V feet nü n et en Nachten in Ri o met moo kn chtip p tnid en epp vrü oede lechni che vaiVï ho d Mei N Brok TTep met vé Maria van Ooun pd wel wat te hnng voor haar k inne T lzten Rofen ginf haar beter af Voorts gaf de hf H Hooxerdoo n ro en ei engemp k vrnol k Vedi ten hp fe E n jei iige accordeonni t bleek hü ee tweetst ni mmers nog niet voU loende gevorderd te zün om a har non ca solist voor het publiek te i eden Zon dooreen pemen d dat het eeh van de hak n d n tak gin werd alles ongeHierd H t geheel was keurig verzorgd en getuigde van een degelüke voorbere ding Uit vroeger tijden Dl GOODSCmt COÜRANl MELODEi 75 JAAR GELEDEN De raad besloot op adressen betreffende de aanbesteding van hey onder houd der plantsoenen afwijzend te beschikKen omdat er geen redenen van klagten bestaan en de besteding op nieuw toe te staan voor een jaar aan H van der Wouden tegen ƒ 850 Werd benoemd tot brugwachtster op de haven tegenover de minderbroedersteeg de wed Batting S JAAR GELEDEN In de zitting der ProviiKiale Staten van ZuidHolland is met 41 tegen 35 stemmen aangenomen een amendement van een der leden om overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de gemeente Ciouda een schadeloosstelling van f 232 000 in eena toe te kennen wegens overgang van het beheer over de Gouwe met het daaraan verbonden recht tot tolheffing aan de provincie in verband met de verbetering van den vaarweg tuaschen den IJssel en dttjjringvaart van den HaarlemmepneeifÏDlder en ƒ 12 000 jaarlijks voor het onderhoud van de verbindingsvaart door de binnenstad en de bediening van de daarin gelegen sluis Een commissie uit de Staten haf voorgesteld de whadeloosstelling te bepalen op ƒ 463 595 25 JAAR GFLKPEN Herbenoemd is tot voorzitter van de plaatselijke comm ssic voor de pn ge va Hen verzekering te Gouda dr A C A Hoffmen arts alhier üit een adverentie Mr M M Schim van der Loeff en mr W J L van Es advocaten en procureurs teGouda zullen de rechtspraktijk gezamenlijk uitoefenen Het kantoorblijlt gevestigd Westhaven 19 ingangPeperstraat Uit Stolwük Tot kerkvoogd derNcd Herv Gemeente is in de olaatsvan den heer P van Wijnen Sr diewegens hoogen leeftijd had bedankt gekozen de heer A C v d Graaf Ouldelooa maar niet hopeloos mlu AKKERTJES in tala De AKRKRTjes na len wel niet de oonaak naar wel die verrelend ptfnen verrassend snel weg AKKERTJES stlllm direct aUe pynen n makm dat TJ xich jmttig gaat voelen 2i NtdêHandêdit Pijnatiïhr Drie maanden vry wonen als geschenk voor diamanten bruidspaar De Wit DE BURGEMEESTER OP BEZOEK Het echtpaar S de Wit W Pommer dat gisteren zijn 60 jarige echtvereertiging vierde heeft dezen dagveel belangstelling ondervonden Burgemeester Liera kwam met zijn echtgenoote de gelukwenschen van het gemeentebestuur overbrengen tevenseen prachtige bloemenmand aanbie de de Bloemstukken waren er nogmeeK o a ook van particulieren uitonzejstad s Morgens was er een plechtige H Mis an Dankbaarheid in de St Jozetkerlt aan de Gouwe en later kwamen de paters Pompe en Tnenekes het echtpaar thuis feliciteeren en boden een geschenk aan De zusters van de Zusteirschool naast t huis van het diamanten bruidspaar deden insgeljAs Twee bestuursleden van de Uoudische Vereeniging voor geneeS heel en verloskundige hulp die eigenaresse is van het huis waarin het echtpaar De Wil woont brachten een brief met de aangename mededeeling dat bij wijze van bruiloftsgeschenk voor drie maanden vrijdom van huur werd gegeven Ook de zoon van den vroegeren patroon van den heer De Wit deed zijn gelukwensch vergezeld gaan van een geschenk Schriftelijke gelukwenschen en enkele telegrammen tezamen met de aanwezigheid van de kinderen kleinkinderen en achterkleinkind eren hebben dezen dag tot een blijden feestdag voor het jubileerende echtpaar gemaakt zóó dat bij moeder de Wit van ontroering de tranen wel eena eventjes t voorsctiün kwa men ECONOMISCHE RECHTER ra ROTTERDAM Boter zonder bon Drie maanden tuchtschool is opgelegd aan den 17 jarigen nakhuisiongen J F M uit Gouda die i November j l bo er had verkocht zonder bon DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID TABAKSRANDEL Voor het diploma vakbekwaan he d in den tabakshandel slaagden te Den Haag onze stadgenooten de heeren C A Jaske en J de Jong Politierechter te Rotterdam BONNEN UIT TASCH GEBAALD Een juffrouw die twee kinderen heeft ligt in scheiding met haar man In Jimi j l werkte zij in een schhool te Gouda Daar heeft zij van een medearbeidster 5 kaasbonnen 1 uikerban 1 koffiebon en een aantal versnaperingenlKins ontvreemd De waardevolle papiertjes wareji geborgen in een tasch van de benadeelde Ondervraagd gaf de juffrouw dendiefstal toe ALs reden deelde zü mede dat men haar ook wel eens bonnenhad ontstolen Waarop de rechter haar een scherpe reprimande gfif hoewel hy daarbij allerminst de illusie zeide te koesteren dat zU het verkeerde van haar daad zou gaan inzien De officier wilde de vrouw voor 2 weken de cel in hebben doch de recher heeft haar met het oog op haar jeugdige kindereh nog willen helpen Hü veroordeelde haar tot ƒ 30 bot Subsidiair 15 dagen hechtenis Geld van vriendin wecgenomen Een andere juffrouw eveneens uit Gouda afkomstig had van haar vrien din die een poosie bij haar had gelogeerd een bankbiljet van ƒ 100 weggenomen Zü bekende het feit uit armoede te hebben gepleegd Zooveel geld bij haar vriendin die er bovendien nog een poarbankboekje op na hield wetende had zii aan de verleiding geen weerstp d kunnen bieden Met veel waterlanders betoogde zy dat zii er veel berouw over had Oè officier noemr e het een misselijke streek en vordder 1 weck gevangen sstraf De raadsman mr v Mechelen uit Goi da drong op eleme itie aan Verdaohte s man heef ƒ 42 terug betaalt we k bedr g bij de nog van het Festolen geld in beslag genomen ƒ 58 het wcoenome compleet maakt Pl eide dat verd peeds genoeg gestraft s daar de besto en vriendin aan een e er vertelt dat zn door verd van ee banVh=1 et ie beroofd De rechter heeft verd veroordeeld tot ƒ 30 boete rf 15 dagen hechtenis Strenge atraf Juffrouw E M K uit Gouda een rec diviste is veroordeeld tot vier msanden gevangenisstraf omdat zü op 9 Juni jl aich in haar woonolaats had schuldig gemaakt aan diefstal van een rijwiel Ook kwam zij reeds met den kinderrechter in contact B De uitsUmea van Zondac District II 2e klasse A H V V B M T 9 8 Hiolcw jto VXQS 7 5 Vel Ooada Mï i V£ IT V V 6 1 Quick V D L 7 0 3e klasse B GDA G S V 2 2 V CS De Postduiven 3 2 0 N A LaakkwarUar 3 t CromvUe Tnlaak 5 2 gestaakt 4e klasse E Stolwijk Moordrecht 7 O Oudewater Schoonhoven 1 3 D O N K Ammelstolkhe S V 2 4 Gouderak Haastrecht 1 4 ResCTve 2e klasse A A D O III Quick n 2 3 Seheveningen II H V V II 2 4 V U C in U V S Il 1 2 Laakkwartier II O N A Il 8 3 HBS Il D H C m 9 0 Reserve 2e klasse B Feijenoard IV Fortuoa II 3 2 K F C III A D O IV S 1 S V V ni De Musschen II 3 2 Gouda IH Hermes D V S 3 1 SparU lU Neptunus III 1 2 Reserve 2e klasae C Gouda II Emrta II 3 1 Excelsior III Feijenoord ra 5 4 Eerxes III R F C II 0 5 Sparta II Hermes D V S II 1 C V V II O D S II 1 3 Reserve 3e klasse H O N A IH V O C II 2 3 Neptunus IV Xerxes IV 3 0 Schoonhoven II Exeelsior IV 2 5 G S V II R F C IV 1 6 Alleen G S V boekt een punt NEDERLAGEN VAN GOUDA OJ A EN D O N K Nuttige winst van beide Gouda reserves De inzet van de tweede competitiehelft bracht weinjg meer succes dan de eerste wedstrijddag Werden desliós door de Goudsche elftallen vijf punien behaald nu bü de returnontmoetingen waren het er weer vijf De oogst was dus mager maar gezien de hu dige kracht van het Goudsche voet bïi en gegeven de verschillende zware opgaven eenige elftallen speelden tegen pretendenten waren de verwachtingen ook niet hoog gespannen Geen enkele overwinning was er bijde eerste edities slechts één punt behaald doo G S V dat daarmede inden uitwedstrijd tegen GDA een normale prestatie leverde De tweedeklasser Gouda zag dit seizoen geenkans het kunststukje van verledenjaar te herhalen door Velox te verrassen en moest de punten in Utrechtlaten waardoor het attentiesein voorde Gouwenaars gehescheh blijft Tegen het bovenaanstaande Laakkwartier heeft O N A haar huid duur verkocht en zich kranig geweerd maarhouden jonden de roodzwarten hettoch met De wedstrijd Olympia Schevenmgen ging niet door daargeen scheidsrechter aanwezig was D O N K IS nog steeds van slag Hetelftal s telde teleur door thuia vanA merstol te verliezen w ardoljr degeelwitten die tweede op de rantliistgestaan hebben in de onderste helftzijn terecht gekomen 1 Voor de twee overwinningen dil tot stand kwamen zo gden het tweede en derde van Gouda die de puaten uitstekend konden gebruiken Goisda II ham op Emma II revanche en dat kwam goed uit omdat ook de hekkensluiter O D S II aan de winnende hand was zoodat de roodwitten het verschil handhaafden De nuttige zege van Gouda IH op het onderaan staande Hermes D VS III bracht m de Goudsche positie een flmke verbetering Daa tegen Jcomt O N A Il steeds vaster onderaan met 8 3 werd bij het leidende Laakkwartier II verloren Het de de van O N A wacht eveneens nog op de eerste zege op het kantje af bleef het tegen V O C II de mindere De G S V reserves verloren met groot ve schil 1 6 van R F C IV De standen luiden thans 2 e klasse A Elmkwijk 10 8 0 2 16 40 19 Quick 10 7 0 3 14 42 16 Velox 10 7 0 3 14 45 18 H V V 10 7 0 3 M 37 15 U V S 10 7 0 3 14 29 20 V D U 10 7 0 3 14 30 31 U V V 10 2 0 8 4 18 33 V I O S 10 2 0 8 4 3 1 1 Gouda 10 2 0 8 4 17 37 B M T 10 1 0 9 11 52 3e k asse B Laakkwartier 10 8 1 1 17 48 16 Postduiven 10 7 1 2 15 25 19 Schevenmgen 9 5 3 1 13 22 18 VC S 10 7 0 3 14 39 22 G S V 10 S 1 4 11 22 17 GD A 9 2 3 4 7 15 21 O N A 9 2 1 6 5 17 25 Cromvliet 9 1 2 6 4 34 Terlaak 7 0 1 6 1 9 35 4e klasse E Schoonhoven 9 8 0 1 16 23 10 Haastrecht 9 1 2 13 21 10 Gouderak 10 7 0 3 14 37 13 Stolwijk 9 S 2 2 12 26 8 Ammerst S V 9 4 1 4 24 17 D O N K 10 4 1 6 9 22 31 Moordrecht 9 3 2 4 8 24 22 Oudewater 9 2 1 6 5 14 i7 Bodegraven 8 1 0 7 2 15 33 Waddinxveen 6 0 0 6 0 3 38 Reserve 2e klane A Laakkw3 t II 10 10 0 0 20 46 14 U V S U 9 8 0 1 16 28 7 Quick II 10 7 0 3 14 38 22 H V V n 9 S 1 3 11 36 16 H B S II 9 5 0 4 10 31 12 Scheven II 8 2 2 4 6 24 3 V U C ra 10 3 0 7 6 17 3C A p O III D H C Hl 9 2 1 6 5 18 2f 9 1 1 7 3 12 56 O N A H 9 0 1 8 1 21 52 Reserve 2e klasse B RP C Hl 9 6 3 0 15 30 15 FMtuna 10 7 15 30 14 Fetjenoord IV 10 5 11 22 18 Neptunus III 9 4 1 4 9 22 11 De Musschen II 9 3 3 3 9 18 n s v v ra 10 4 2 4 10 21 2 Gouda Hl 9 3 S 4 8 15 2C Sparta III 10 3 2 5 8 19 3C A D O IV 10 3 0 7 6 28 42 H D V S III 10 2 1 7 5 15 27 Reserve 2e klasse C Sparta II 10 S 4 1 14 36 U R F C II 10 6 2 2 11 38 15 AFDEEUNG I faib9 dela tot 7500 Intil nrzilinliii 43lA VERZEKERD BEDRAG f 125 000 000 Gofliiddeld eizekerd bedrag per post ruim 3000 Heiver ekerd bij ofd A mei een verzekerd bedrog von ruim 5 AAilliord Preima IK P duizend pei 3 moonden Zonder nahaffing Sdii iitkiifiq pir 3 nnd De meett verstandige verzekering voor hen die geen zorg over noheffing willen hebber Ingangsdatum nieuwe 3maandspfriode 15 NOVEMBER 1942 i raagl innemingen bi Uvk SURANI EIIE20I GER Feijenoord III 10 6 2 2 14 SI IJ C V V II 9 2 6 1 10 19 11 ExceUior Hl 10 4 1 5 9 3Ï JI Gouda n 9 3 2 4 8 22 2lf H D VS II 9 2 4 3 8 21 2 Emma II 10 2 3 r 7 17 a Xerxes HI 9 2 2 5 6 14 31 O DS II 10 3 O 7 6 14 39 Reserve 3e klaase H Sparta IV 8 6 1 1 13 42 13 Neptunus IV 9 4 4 1 12 22 IJ Excelsior IV 10 5 3 2 13 33 25 R F C IV 9 S 1 3 11 27 H V O C U 10 4 4 2 12 34 2 Olympia II 9 4 2 3 10 2t Xerxea TV 93066 19 2 G S V n 8 2 15 5 15 21 O N A IH 7 2 S 2 14 34 Schoonh U 7 10 8 2 10 44 Velox Gouda 4 1 VELOX SLOEG TO TWINTIG MINUTEN HAAB LAO Goadscbe offensief zender productiviteit Gouda had te veel tud noodig m ingespeeld te raken Daarvan prcfiteerde Velox om geholpen door eemp fouten van den Goudschen doelmM binnen twintig minuten een 4 O voorsprong te nemen Daarna kwam Gouiil geleidelijk beter op dreef doch hofr wel ze meer en meer de lakens ginf uitdeelen en in de tweede helft zdb het spel geheel beheerscht lukte den roodwitten niet hun achterstwl met meer dan één doelpunt te v fk einen Nadat een van den aftrap af iM Gouda ondernomen overrompeüppoging mislukt wa doordat Revet d kans miste nam Velox ht utldover Daarbu ble dat de Gouw naars er slecht in kond=n komen Degastheeren waren steeds iets snetedan de rood witten jijie maar geen y op het goed opengenouden aanvalsfl konden krijgen Na drie minuten moVelox door Montagne ée leiding l Zeven minuten later zond Vos Wschot in recht op Gerritsen af die d bal echter tuaechen de beenen do liet glapprai 2 0 Kort daarop steldeeen fout van den Gou lsi nen doein Heek in staat te doelpunten 3 Gouda kwam er in tusschen alkn bC ter in doch hoewel Rietveld Honkoop de Jong en Scholten voortraueluk werk leverden bleven de UtrecWsche aanvallen toch het meest gevaarlijk Nog voor de strijd twintig m ten oud was vergroott Buurman o Utrechtschen voorsprong tot Daarna was het met de Velox he monie gedaan De niet ontmoedl en dapper volhoudende Gouwenwnverplaatsten den stryd steeds fnaar de Utrechtsche helft De veK digmg daat bleek echter zeer he Vooal Multem moest in de duels lO de zeer snelle Sluik vaak het ond spit delven Renet raakte kort I rust geblesseerd en wisselde met B van plaats Deze dieed als rechtsbiW direct nuttig work waarvar U stein profiteerde 4 1 Na de hervatting was bij Goi Renet vervangen door Walthie Gouwenears zetten onmiddellijk hevig offensief in Mede dank zur fttiiwen vn middenlihie en verd stuwen van middenlüiie en ging hielden zy twaalf mi j een stuk den bal op de Utrecti helft Edvler zonder resulUat t het den voorwaartaen niet aan k ontbrak Nadat hierna Velox even J bod was gewe st hervatte u haar offensief Wel raakte de f club niet meer eheel mB s maar toch wa Gouda verreweg sterkste De verdediging of S heeren kwam vaak in moemik Vj doch had telkens het geluk aan kant vooral doelman Cabo over fortuin te klagen Niew misten de gasten kansen die n mi t hadden mogen worden i j voorla het korte spelivan vaak afbreuk aan de goudsche valskracht deed Bü eenige aanvallen liet de Velox voorn zien hoeveel schotvaaidiger doch zij trof Gerritsen m e l vorm Gouda bleef 2wo 8f haar koapailnlng wwd niet beio