Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1942

GOUDSCHE ilSUta Dinsdag 17 November 1942 Kr laarKanc No 21092 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BllNUi HAJUn SL RUV ITM tMlrMwiiiBa IMM ChatradMtWR t TIKTER Oondt t ïl Ji ik 1 1 4 H i W SB rn 3 ken in de Middellandsche Zee zelf Voor de Anglo Amerikaansche legers echter wordt het rnvitaiUeeringsprobleem met iederen stap moeilijker DE DOrrSCH ITAUAANSCHE JLANDINGKN IN TüNIS De Londensche pefs toont ziih over de berichten betreffende de DuitschItaliaansche troepenlandingen in Tunis volgens het D N B uiterst bezorgd In haar Commentaren zegt zij dat tha hs j e opmarsch der geallieerde troepen een uitsterst zwaren tegenstand te verwachten heeft In de Observer geeft Liberator critiek op het overdreven optimisme der geallieerden ie zich immers niet moeten inbeelden dat zy Libië en Tunis reeds iin handen hebben Het u beter zyn zoo ichrUft hij zich eir op voor te bereiden dat het in Noord Afrika nog bui tengewoon ongezellig kan worden Wanneer men zichit dit voor oogen houdt is het niet moeilijk in te zien hoe geweldig groote nog op te lossen problemen nog voor de geallieerden m NoordAfrika liggen Elders in het blad wordt gezegd dat reeds moet worden vastgesteld dat na den eersten overwinningsroes een algemeene ontnuchtering in Ixmdensche tageeringswijken intreedt Men wordt er zich Bians van bewust dat de verworven kleine voordeelen in NoordAfrika nog lang geen beslissing beteeken en In de D a j I y M a i I schrijft Liddel Bart dat het op het oogenblik moeilijk Is zich een beeld te vormen van de ware pntwtkkeling der Ihilitalre situatie in Fransch Noord Afrika Men moet bekennen dat de operaties daar niet 100 geschieafen als men zich dat had voorgesteld Het is thans duidelijk dat het Britsche achtste legér er niet ia Kesiaagd is lijn tegenstander te ver ietigen Het heeft hem niet eens kunnen afsnijden of omsingelen Klaarblitkeiyk is de Tfjand te soepel en te snel geweest De Times achryft over de gevechten in Libyë dat het achtste leger thans een punt bereikt heeft waarop het moet uitrusten van de vermoeienissen der laatste dagen Een adempauze is vereischt Er gunnen dus nog slechts operaties van kleineren omvang verwacht worden de Hiigelsche tankdivisie blijven aanhouden Ten deele is daaruit een verbitterde strUd ontstaan zelU rtT heelt men van de zijde van de spil niet dat hy met aanzienlijke verliezen gepaard gaat waaraan echter épot Duitsche militaire zijde elk besUJWnd karakter wordt ontzegd aangezien et voornameiyk achterhoedegevecl eB zijn Hieruit moet blijken dat het geberaal Montgomery niet is gelukt den grooten slag te slaan nameiyk met zijn gemotoriseerde strijdkrachten snel tiaar voren te dringen het np van Bommels strijdkrachten voorbij te streven te omsingelen en zoodoende te vernietigen Een succes van dien aard hebben de troepen van het Britsche imperium niet vermogen te boeken Men moet thans afwachten of het Duitsche tankleger in Afrika te zamen met de Italiaansche bondgenooten evenals tü iens den opmslrsch van generaal Auchinleck weer ongeveer bü El Agheila een laatste poging zal ondernemen om de voorwaartsche beweging van Montgomery te stoppen Zulks moet binnenkort blijken In verbs jid met het oprukken van de Engelschen en Amerikanen in Tunesië is het uiteraard ook mogelijk dat be l sserde gevechten in een nog meer WesteUJk gelegen sector tot ontwikkehng komen Volgens een D N B bericht uit Geneve zijn in de Britsche openbare meening th ia symptomen waar te nemen van een ontnuchtering over de tenuitvoerlei ing van de Anglo Amerikaansche plannctuin NoordAfrika Deze veranderirg an houding komt duidelijk tot uitir in een beschouwing van de Daily Mail wielk blad de totdusver behaalde resultaten van het achtste Britsche leger en van de Anglo Amerl kaansche strijdkrachlen slechts beschouwd als voorbereidende werkzaamheden Het blad voegt hieraan toe dat men zich niet meer mag oVergeven aan illusies Hevige gevechten staan ons nog te wachten om het eerste werkalijk strategisch doel van beteek iis te kunnen bereiken zoo schrtjft genoemd blad De spilmogendheden beschikken niet alteen over een nieuwe wal aan de Noordelijke kust van de Middellandsche Zee doch ook over buitengewoon sterke vooruitgeschoven bolwer D hrcr Fivrst Voorhoeve leider d r Hoofdafdeelmg Pers en Propaganda der N S B hans bij he Vrijwilligerslegioen Nederland in opleiding voor den strijd aan het Oostfr nt is op het oogi nblik met een special opdracht in ons land Wij zien hem hier bij een bezoek aan Airsterdam op de tentoonstelling Herlevend Nederland Polygoon Fotodienst N S B Cmo 20 jaar Fascisme in Italië De diuce ontvangt in het Palazzo Venezia weezen van atrüders die voor de revolutie zijn gevallen Orbis tuce Holland In eeo propagandabüeenkomst Tan den Je upiUtorm sprak in gebouw Odeon te Rotterdam de bekende radiospreker Max Blokzijl De jeugdige luisteraars kenden uitovard beter de st m dan den spreker Maartoen hü eenmaal in de zaal was on i H nir e hot niet lang óf MaxBlokzijl vmtd bestormd om zijn hardteekening Polygoon Hof Luchtalarm op een Duii i hen ouucrxeeër De bedieningsmanschappen van het geschut rennen naar hun plaats P K fröhltch CH Darlan uitgestootert De opvolging van Petgin ter sprake De Duitsch ltoliaonsche landing ill Tunif en de gevecliten in de Cyrenaïca moetzien Helaas hebben wü de UatSte drie jaren alleen maar overwinningen geboekt zoo verklaarde men in de Wilhelmslraase en zoodoende wordt uit het oog Verloren dat de tegenpartij ook nog iets kan ondernemen Binnen korten tijd zal echter blijken dat de vijand ons zijn Achilleshiel heeft voorgehouden Deze AchilleshiM en hierop wordt hier steeds weer gewezen is het tonnagevraagstuk De strijd tegen het invasieleger in Noord Airika is er een die zich voor een groot deel richt tegen de transportverbindingen der geallieerden En van Duitsche en Itahaansche zijde wordt deze strüd met alle kracht gevoerd waarby men het een gunstige omstandigheid acht dat de Engelschen en Amerikanen thans in de betrekkelijk nauwe wateren van het Westelijke Middellandsche Zeebekken een groot aanial schepen hebben moeten concentreeren die even zoovele loonende doelen voor de duikbooten en vliegtuigen der asmogendheden vormen De strijd ia nog pas begonnen zoo verklaart men Het doel der geallieerden is niet de bezetting van de Fransche gebiedadeelen in Noord Afrika De strijd gaat om de beheersching van de Middellandsche Zee en omtrent den uitslag hiervan is men te Berlijn vol vertrouwen De Berlijnsche corr an de N R C telefoneert nog Over de krygsverrichlingen in de Cyrenaica hebben de Duitsche weermachtsberiohten van de laatste dageo gemeld dat de gevechten tusachen de formaties welke den terugtocht van het gros van de Duitsch ItaKaimsche legers moeten dekken en de oprukken Ia een boodteluip vui maaneluilk rJWa wordt admiraal Darlan een fdnder genoemd uit de Fransche l aeeiuchsp geatooten en ontzet uit I iQn militaire post n en openbare ctleR Naar het mèniïtierie van Voorlichiiag te Vichy mededeelt heeft Radio Jlarokko een verklaring van Darlan spreid die neerkomt op een oproep ifft afvaaiËhedd ODmiddeUijk nadait hü kennja had fnomen van dk document heeft het itaatshoofd maarschalk Pétain een boodschap gericht tot alle Franschen to het moederland en het koloniale t k waarin hy van de bovengenoemlie be8V Ki K m dedeeling doet Naar Interiiif meldt heersthte er nadat Lava bijna den geheelen Zondag met zun miniaten beraadsl aiagd had tbondag ia Vichy een becrupeltjke ipanniing Daar er diiideiiyk sprake is fW beslisaingen en tot nu toe geenerlal biizondeo beden omti at den inhoud te besprekingen bekend zijn geworim verwaobt men algemeen binnsnbrt veaxiere mededeelingen van de Mfaering Ibt ztktxiyeai kan ais juist belebouwd woirden dat het vraagstuk vM de opvolging van het hoofd van te Jtaoit zal worden opgeloat ZooaU btkand vraa admiraal Dü lan toi vermoedieilükenj opvolger van het hoofd vta den atwtt benoemd Men kan detihailve met zekerheid aiuiemen dat de wet oni4re n t de opvolging van liet siaiatshoofd in dien nJaistemaad van Zondag gewijzigd is ten einde Franfarijk voor de mogelijkhod van een catastrofe te behoeden AANVULLING OP HET DDITSCHE WEERMACipSBFJUCH r In aanvulling óp het puits he weermachtsbericht van gisteren verneemt h t D N B o a nog dat ondanks het feit dat aan de luchtmacht in het bied van de Middellandsche Zee en in NoordAfrika zware eischen worden gegtcld toch krachtige formaties bestaande uit de modernste toestellen in den strijd geworpen zün voor aanvallen op spoorlijnen laadstations en munitieopslagplaatsen De derde premietrekking van Wintei hu p Nederland werd Vnjdag j l m Diiigentia te Den Haag gebonden Polygoon Meyer Zooals bekend zijij formaties trijd krachten der apilmogendheden in algeheele overeenstemming met de Fransche militaire en burgerlijke utoritciten ook in Tunis aan land gepuin De Noordelijke punt van Tunis ligt op een afstand van slechts 140 kUomrter van Sicilië Zoodoende kan de doorvaart tusschen Tunesië en Sicilië dus de route Westelijke deel van de Middellandsche Zee Oostelijke deel van de Middellandsche Zee op doeltreffende wijïe gecontroleerd wor den Bovendien ligt Tunis wat de ravitólleenn betreft buitengewoon gunstig Van de voornaamste haven Bizerta bedragen de afstanden naar CSgliari op Sardinië 225 km naar Hagels 550 km naar Marsala op Sicilië 220 km en naar Tripolis 580 km Het Noordelijke deel van Tunis Ie vert geen moeuykheden op voor miliWre operaties Dit gebied bezit een icht net van wegen en spoorlijnen oodat snelle troepenbewegiingen mo eljjk zijn Het klimaat en de drinkwa tefvoorziening voldoen aan Europae öie eischen De A N P correspondent te Berlijn Beidt Dezer dagen is door de Nederlandsche Oostcompagnie een transport Nederlandsche boeren uitgezondeij Inhet kleedingmagazijn der N O C wordtden Niederlandschcm boer alles uitgereikt wat hem in het Oosten van paskomt fW O C PoIi jioon De toestand aan het NoordAfri Mnsche front is op het oogenblik Wg weinig overzichtelijk en een der gurten waaromtrent nog weinig Mrheid bestaat en waaromtrent men i de verschillende hoofdsteden ook g in het onzekere schijnt te ver en is de rol die verschillende franache persoonlijkhMen spelen Ook J militair opzicht zijn operaties aan j gang waaromtrent vooralsnog J t kan worden meegedeeld De toe j J d IS thans zoo dat het meest JlJneiyke punt dat de in Algerye geJ AngloAmarikaansche strijdgKhten bereikt hel ben de haven e IS welke nog in Algerijnsch ge Mligt r Wchten van Enrelsche rijde vol welke dBM landingstroepen reeds nnUa geveehtseontact met troepen Pilmorendlicden zouden hebben n te BerlÜB onwaar genoemd 1 yok omtrent de manoeuvres die op oogenblik aan den gang zijn in jn hiet uit te laten teneinde de JJ Partij geen aanknoopingspiKit te Jr De toe tand schynt nameiyk g Voor de tegenpartij nog zeer onïjSfHJk t zün en het ligt yoot de 2 dat men van Duitsche zijde J ophelderlng hierover wil ver ji ïllend is het vertrouwen waitr li Bevende Duitsche krin e komende ontwikkeling tege gwaica waar Ronunernog steeds 52 wenschte men zich in Keuringen voór de iVaffen SS en het legioen Het S S Ersatzkommando deelt ons mede dat vrijwilligers voor de Waffen S S en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen teneinde gekeurd te worden Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal voor hen dieer bezwaar tegen hebben hun dienstbuiten Nederland te vervuUei datthans de mogelijkheid bestaat omdienst te nemen in een speciaalwachtbataljon De opleiding vindt inNederland plaats terwijl de inzet vandit bataljon ook in Nederland blijvenzal Tijden de keuringen voor de Waffen S S en het legioen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche S S in Nederland willen toetreden 18 Nov 1942 10 uur Roermond N S D A P Swalmerstraat 61 VORMINGSBIJEENKOMST DER N S D A P E N N S B Redevoering van Hauptdienstlelter Schmidt DE VRIJWILLIGERS MET VERLOF NAAR NEDERLAND In een gemeenschappelijke vormings lijeer komst die het Führerkorps var vet Arbeitsb reich der N SD A P m Vederiand en de N S B uit de knngen Friesland Gfoningen en Drentlie te Assen vereenigde heeit Hauptdienstleiter Schmidt erop gèwezer dat wki lang genoeg op een landing van de Engelschen en Amerikanen gewacht hadden doch dat wij gezien de kracht waarop de Amerikanen zich toch beroerren er niet op hadden gerekend da t ZIJ zich juist de zwakst verdedigde plaats hadden uitgezocht Dat strek niet bepaald tot roem voor het Tegenover de these van den Zuid Afnkaanschen verrader Smuts die onlangs sprak van een W jarigen oorlog die in het jaar 1914 was begonnen en n 1944 zal eindigen stelde Hauntdienstleiteir Schmidt onze tijdrekening volgens we ke met dpn 30sten Januari 193 oen riru tijdvak waS begonnen Toen in 1939 de strijd tegen de buitenlandpche vijanden was uitgebroken heefi de Führer verklaard dal wij voörloopig op vijf jaren oorlog rekenden Deze stryrf zoo verklaarde spr is echter eerst dan geëindigd wamieer wij ds wapens neerleggen Wanneer dat is weten wjj niet Een langere duur van den oorlog behoeft ons ook geen schrik aan te jagen daar de tijd voor ons werkt Sprekende over de kameraden van het Ne pr 8nd clie vr iivvil itT oioer en de Walfen SS verklaarde spr dat WIJ wellicht in den eerstvu en n tijd de vrijwilligers hier te lande kunnen begroeten Wij zullen hen dan begroeten zooals zu verdiend hebben want zij hebben het niet gemakkelijk gehad In dit verband waarschuwde hü drmgend dat men den Ncderlandschen vrijwilligers in hun land het noodige respect niet mag weigeren Tegen degenen die de eer kwetsen van dengene die in de Duitsche gelederen strijdt zal met de scherpste middelen opgetreden worden want de Nedcrlandsche vrijwilligers zijn de eerste soldaten en de eerste burgers van hun vqjk Het gemeenschappelijk front waarin de soldaten der verbonden naties strijden staat thans onwrikbaarder dan ooit in de bes Aerming van deze groote Eu iopeesche ruimte In deze ruimte ligt ook de toekomst van het Nederland sche volk Het is onze meest drin nde taak die ruimte een nieuwen vorm te geven en op te bouwen Met de gelofte den Führer onwrik sar Ie volgen besloot Hauptdienstleiter Schmidt zijn uiteenzettingen Hierna werd het woord gevoerd dorr den plaatsvei vangend leider der N S B van Geelkerken die o a verklaarde dat thans in de eerste plaats de oorlog gewonnen moet worden Daartoe moet ieder volk zi in deel bijdragen en het is deriialve niet meer Bij onie TrijwUUgers Een verkea ningstroep onderweg In de steppen in het Oosten maken on e mann pn gebruik van kameelen en muilezels S S P K Lüttmer O H Nov 1942 16 uur Arnhem Weverstraat 16b Nov 1942 10 uur Deventer N S D A P Parkweg 2 Nov 1942 18 uur Hengelo Deutsches Haus Nov 1942 10 uur Zwolle hotelPeters Markt Nov 1942 16 uur Assen Prle landkazeme Vaart Zuidzijde Nov 1942 10 uur Groningen Ckincerthuis Poelestraat Nov 1942 16 uur Leeuwarden Huize Schaaf Breedst aat Nov 1942 10 uUr Amsterdam School lepenweg Nov 1942 11 uur Utrecht Wehr machtsheim Mariaplaats Nov 1942 10 uur Amersfoort Dienstgebouw Leusderwej Nov 1942 10 uur Den Haag café Den Hout Bezuidenhoutscheweg dcfiecki h t gas en electriciteits verbruik het it uw eigen belang s dan recht en billijk dat honderdduizenden arbeiders naar Duitschland gaan om zij aan zij met de Dyitsche arbeiders voor de ovei winning t wer ken Spr noemde het de plicht van het Nederlandbcne volk oo met da wapens m de hand aan te treden tegen het bolsjewisme Hij sprak hierbij de verwaohtirig uit dat de dag zal ko men waarop 50 000 Nederlandeis aan het front zullen staan De N S B mag voor het geheele Nederlandsche volk beslisiingen nemen omdat zij in dit volk gelooft en omdat zy steeds voorhet volk geijverd heeft Wij verbinden ons lot aldus spar voor alle ti den m t Duitschland Wy hebben den moed gehad het bloed van onze beste menschen op te offeren Wij wil Icn bewijzen dat wy een volk van Germaanbchen bloede zijn dat gelijkwaaidig 7ijn en niet een tweeac of de derangsro speelt ARBEIDSBEMIDDELING IN DE SCHEEPVAART Aangez en do wen icHelijkheid is gebleken de plaatselijkje en landelyke arbeidsbemiddeling ten behoeve van de i cheepvaart door een goed sluitende organisatie geheel in handen to nemen heeft de secretaris generaal van Sociale Zaken maatregelen getroffen ten eind e tot een go d sltii tende organisatie op dit gebied te geraken Voor de artwidsbemiddeling van personeel voor de Rijn en binnenvaart IS het land in vijf disiiic en verdeeld elk met een eigen centrum De namen dezer districten zijn Amsterdam Rotterdam Dordrecht Zwolle en Groningen in welke plaatsen tevena het centrum der gelijknamige distric n is gevestigd Met betrekking töt de arbeidsbemiddeling groote handclsvaart en grqote slccpvaart heeft men het land in twee gedeelten gesplitst Noord en Zuid met Amsterdam en Rotterdam als centrale punten De binnenvaartdistricten Rotterdam en Dordre ht vormen het gebied Zuid de overigen het gebied Noord Alle arbeidsbureaux die een aanvraag of een aanbieding voor de scheepvaart ter behandeling hebben en deze niet of niet direct zelf kunnen afdoen geven het geval zou volledig mogelijk door naar het desbetreffendc centrale punt van hun gebied dat de afdoening daarop geheel in handen neemt 1 2oH tH tHaoH Zon op 8 05 onder 16 45 Maao op 15 23 onder 2 44 Men is verplicbl te verdnitteren van consonderjanit tot consopkomst Lantaaros van voertnigen moeten een half uur na coim wdergang ontstoken worden TU