Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1942

DINSDAG 17 NOVEMBER I942 Uit viweger tijden In memoriam G IPrince l DSNI£ S Neê lmdsche VoelbalSoni Kameiïelk t 209 Gouda Tekföcm 2764 OFFICIEELE Gctiden kinrelÉbf ft in den luize fieior N MONTIK BCHTPAAK Mr wat er gisteren fai één vm Gouda i KMilAaM iMet omdat een haliM uv iMnreUJfcstiouw beidacht mocht wonien Ditmaal waren h t Sieveo Meier en Anpoionm Uoinwn i in tran huitje aan den Boschweg waar II al niim 17 Jaar wonen hun goudni bruMalt vterdot te midden van hun k adeien en kleinkinderen SECRETj HBT ICHTFAAR MEIER HOFMAN Famtiie o£o J Geboren en gelden Gouwenaan zu ze allebei en hun heele leven hebben z iuer gewoond De heer Meier is PWmalteT van beroep geweest van toen hü een iongen waa tot zijn 67e jaar Eêrat een 36 jaar bij Goedewaacen toen bü v d Want en tenilotte nog een tUdje bij de Jong op den Kleiweg Hy maatrle vooral het z g Franscbe werk en dat werd nog al goed betaald Maar ja ae konden het ook wel gebruiken want voor een geiin met zeven kinderen komt heel wat kijken Die zijn nu natuurlijk al lang de deur uit en de twee chtclieden wonen weer saatnpjes net als toen zy pea getrouwd waren Alieen kennen nu de tien kleinkinderen bü grootvader en grootmoeder küken ZeUen ziet men twee echtelieden van dien leeftöd hü is 71 en ijj 72 jaar die zoo opgewekt en monter ma Guitig tintelen hun oogen en menige geestige opmerking ontspringt aan grootvader Mei er lippen Hun gezomir heid is opperbest hun beenen werken goed mee en wat wil men dan nog m eer Ze hebben het feeet over een paar dagen verdeeld om alle vrienden kenniteen tn familieleden ie kunnen ontvangen Het meeste bezoek hebben zij Zondag gehad ttrwvl op een anderen dag de buren en kennissen genood war fi om in de feestelijk versierde huisIcMner waar talrijke bloemstukken ptijkten dit huiselijke feest te komen vieren Dr waren tal van aardige aMentiet ook van de buren en dui ti tmaxlijk van vete familieleden en kennissen Het zijn bigde d gen geweest wa t aagt de bmi d eg osq Sacberijnag zijn we niet DE POST Hf EFT GEEN MirENOOSEN zondÊTucht vir6kfpep0ct ikk iickt NUMMER KL EN BUS an rwARp Ihalla Theater De trooper met Karin Hm Uia Martn b w b Paul WegHMr CD Uan Petrevieh Aapvanif S II uur Kennie B laeeeep Myiterie van de MondecheinnKiatc met Annie VerImM ikamrang mr 1 Nm 1M mur Vr i Ewaga i latfc r ito Hodiea Winterlezing da 4 jk ojirer De iNruidswerver van toeCH eeuwen 11 Mav IM unr Nieuwe SahMnrknrg B ny Vreden s eabaretrcvoa Dat ia de liefde met Cora May Mele Soesman Fred Kroon Benny Vreden n Eliea en Tjemkanoff U Nor SJS uur lOabia ÈMk Bübel lezing ds H S J Kalf 19 Nar Z oor GcImbw Spiering alraat 113 Gelegoiheid voor kostelooze inenting tegen diphtheritisvoor schoolkinderen en voor kinderen van een half tot aaa jaar 1 N nr 7 U aur Het Blanwa Kruis Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond bespreking eta over de opvoeding M Nov 7 nor Nleawa Schouwburg Concert Arnhemsche Orkestvereeniging onder leiding van mr Harm Smedea soliste Lien Korter zang 21 Nor 1 30 Bnr meawe Sehouwbarg Lezing en filmvertoonlng Ryksmesse in Leipzig U Nev 7J anr Kaaatada Concert nkondaccordeon vereeniging Crescendo met medewerking Goudsdi tooneelgeielschap Nieuw Leven 21 Nov 1 3 nur De Kalm Eers te gedeelte bridgewedströd Goudsche H B S vereeniging 15 Nov 7 JO inu Seunie Theater Propaganda avond Goudsche Reddingsbrigade lezing met lichtlseeldea A J Meijerink over JRedden van drenkelingen bij ijsongelukken 2S Nov US aar Daniël Zendingsbü bellezing ds H S J Kalf tg Nor 7 30 uur Nieuwe Schoawburg Eerste voorstelling theater abonnement BLultureele Contact Baad opvoering Gif door N V Residen tieToon eel 16 Nov 7 30 uur LuUiersdhe kerk Jublleura uitvoering dameskoor N C V B onder leiding van Gijsb Nieuwlandvan JlBtabat Mater van G Pergolese solisten H M Heijkoop sopraan en H Quispel alt begeleidmg kwi l tGoudsche Orkestvereeniging 20 Nov 7 45 aar Reaaie Tbcntar B j eenkomsl Scheidsrechtersvereeniging in samenwerking met Afdeeling Gouda Ned Voetbalbond en Goudsche voetbalvereenigingen lezing K J J Ijotsy en ir A van Emmencs DISTlUBlinE AANGELEGENBEDEN Afhaica aaaTraagformaliereii acIiecBanfeonDen 3I 12 en 1 30 3 30 nur Disiribnlleluuitoor Afhalen aanvraagformu lieren ter verltrijging vac een schoe oenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag M N O P Donderdag Q X X U W Winterveorraad aardappelen 9J0 12 en L30 4 30 aar DistribuMeha ut oo r Gelegenheid tot het ver krijgen van ihachtigingen voor het op doen van een winterprovincie aardappelen Diasdag Aaf jea tot en mei Boxmeer Woeasug Braaf t en met Ernst Doaikrdag Es tot en met Hofwegen Vrijdag Hogendocmk to4 en met Kleefstra AFOTBEKEB IBNST I Steeds geopend des nachts aileeti woor recepten Apotheek P W ijer Gouwe 131 BurgerHike Stand Gaharea U Nov Anthonie JacObus zn van A J van Harten en E M LorLus Chr de r Wetstraat 9 Cbrnelis Arie zn van C f Grendel en N Bunschoten Woudstc 24 1 15 Nov WiUemijntie dr van F G de I Jeu en W A van der Weüde Yossiusfstraat 67 Paul in van M van Vliet ea C E D M van Oosten Wlelewaaltstraat 10 r 18 Noy Willempje dr van H Prins i G Schouten Kaxekietstraat 27 fPiatemeUa dr van P Pols co J A J Ffennet Punt 13 Ovarfcdew 1 Nov Keter Benedictus van de Wnor St J Hendricus Johannes Koatsier es j 15 Nov Jerhard Prince 7 i Dl ooosmbbb cooramt IDE 75 lAAB GELEDEN Be kantonragter varoordetldh penonef ieder in eana gddlioata aa ƒ I of 1 dag subsidiaire gevangenisstraf wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraat voetpad te Cauda BMt aaa ktutwagaa aiat ttdaMa mei glas of aardewerk bovendien allen in de kosten kovorderbaar bij lijladwangt M JtJUt GEUSOEN Mr H M Schim van der Loeff te Gouda te roet ingang van 1 December as benoemd tot Kboolopziencr in het arrondiaaement Gouda 25 JAAB GELEDEN Tot lecraar ia de Grleksche en Latijnsclfl taal en letterkunde aan het gymnasium te Arnhem is benoemd de heer dr H M R LcapoM alhier Tot onderwijzeres aan de openbare lagere school no 2 te Zevenhuizen is benoemd mej D Zwart Ak rahanisz Voorstadt allii r n Bolleboos ii die muziek IS JAKIGE HET CAELIER UR RKBUWUK GESLAAGD VOOR GETUIGSCHRIFT SEBKORGANIST Al ap a a aUde Jaar ktspedde 14i het karkorgel Geea wonder dat z n ouders een heel klein beetje trotsch op hcmtizijn Om al op je vüftiende jaar te slagen oor het getuigschrift vo w kerkorganiat dat doet iedereen je niet na en dan moet je behalve een flinke dosis uver en studiezin ook een raeer dan middelmatigeo aanleg hebben Piet Th Carlier te Reeuwgk is niet alleen geslaagd vow dit examen maar h deed ook ean buitenBewoon mooi examen Het werd afgenomen in de St Janskerk te Gouda door de Kederlandsche OrgelexamencoiruniS sie die bestaat uit de heeren J H B Spaanderman H F H Parren en H J C d Mam Er moet examen worden gedaan in drie practische en tien theoretische vakken zoodat dus dertien cijfers moesten worden toegekend Welau Piet Carlier kreeg zeven maal het hoogste wat g even kon worden een tien ook voor twee practische vakken De rest waren negens en acht zoodat liü een gemiddelde van buna i A had Zyn leeraar de heer H J C de Man die ai raeer dan vier jaar xqn studie heeft geleid is vol lof over dezen begaafden leerling die een opmo kelök talent aan den dag legt zoowel btj het orgel als het laanospel Piet Carlier ia een enigszins stille jongen die reeds op zeer jeugdigen leettqd op orgel en piano thuis was Zgn moeder vertelt dat hij als schoóljangen dechis weinig buiten speelde maar aitgd op de piano bezig was Reeds vroeg verbaasden de ouders er zich over hoe vlug Piet een nieuw muziekstukje kon spelen Toen hij elf jaar was verving hij zijn vader die zelf ook een groote liefde voor de muziek heeft al aan het orgel van de Katholieke kerlt te Reeuwük Dit el bespeelt hij nu al enkele jaren geregeW en ofschoon hij nog geen olfieieele aanstelling als organist heeft wordt verwacht dat die nu wel niet lang meer op zich zal laten wachten Op zün elfde jaar speelde htf ook al piano op een uitvoering want zyn moeder weet nog precies hoe toen zijn naam en leeftüd in de krant vermeld stcmd Heeft Piet na groote plannen vdnr de toekomst na dit prachtige exan T Nee dat heeft bjj niet Zich heelemaal aan de muziek wqden dat durft hij niet aan Liever blijft hy maar in het vak van zqn vader hij ia de oudste zoon van een loodgieter en hij overweegt dat mta ab goed dilettant misschien meer enietcn kan van de schoorheidsontroerin die de miBidE geeft dan ab welticfat modelmatig beroepsmusicus Vooral als je op en dorp woont valt het niet mee om in de nauzldt een broodwinning op te bouwen Voorlbopig studeert hü n maar rustig arat vord piano en wie weet in bet verschiet Aér ham Bgt taeh ook altyd nog hat dqtli kcrksrganj AJs je nog maat v ftien beat kau het tevm ja nog t owt ricbtiagen uilstuicn Te s Gravenhage is geslaagd voor het tmameti voor kJet getaigschiifl voor sprekonderwijs uitgaande van d vereeniging voor ogopaedle én phomiatrie de beer D W Brinkhuis alhier VN MAN nat ANB 1W WILDE DIENEM Dt kiar K M de Bruijn mMitt ons Beavoud is het kenmerk vari het ware Dit was wel het kenmerk van den beer G I4dnce die bandag 1 1 van ons Il heeOttm n Een ghwt deel van zijn leven heeft hij zich met al de toewijding van zijn hart onbaatzuchtig gegeven aan het geestelijk heil der Goudsche jongellngmatmi en die van de Chr Jongelingsvereeniging Daniël in t bijzonder Meer dan 25 jaar was deze man daarvan leider en voorzitter en altijd getrouw op ztfn post De laatste jaren had hij zich teruggetrokken met het oog op lijn leeftijd en In dien arbeid als zoodanig geen werkzaam aandeel meer maar wij jongeren zullen hem blijven gedenken als de man die mit de hem geschonken gaven en uit liefde tot zijn Heiland van Wien hij zoo dikwijls geluimde anderen wilde dienen Zijn nagedachtenis moge ons allen tot zegen zijn PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht BURGRELUKE STAND d Geboren Jtrfianna d van L Noomen en K Schilt Overleden Aartje Verhoef 46 echtg van C Spüker Ondertrouwd A Koolwtjk 29 j wMiende te Noofdwykerhout en C Bakker 20 j LOOP DSR BEVOLKJbG Ingekomen H van Rees van Rotterdam Molen wei 32 Vertrokken C Verkerk naar Schoonhoven Apjpelstraat 20 M Oskam naar Harmelsn E 17 C Burger en gezki naar Lekkerkerk Lekdijkateeg 3 S v d Berg en echtg naar Oude water Leeuweringestraat B 189 ONGESTBMPELDE KAZEN Contioleurs van den C C D hebben btj den veeboud F de J een aantal wigeetempeldie kazen in besl genomen Boskoop PREDIKBEURT VOOR DONDERDAG der Geref Kerk 8 uur ds Hcerma van Zeist COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEIUNG 10 No Bozen per bo Edith Helen S 4ft 00 et Better Times 3 10 4 0O et Briatclif 2 49 S eo et Hadley 3 20 3 40 et Gemengde rozen 80 1 70 et OrangeTriumph 39 47 et Rosalandia 2 80 4 00 et Doïu Htjkers 50 75 et Else Poulsen 4 1 et Vierland i 4 00 et Florex 1 7 4 60 et Wendland 4 00 et Butterfly 2 80 3 40 et Pechtold 1 00 3 00 et Queen Hary 1 50 J 80 et Diversen per bos Clematis mevr Ie Coultre 4 M 5 20 et id Pirina Hendrik 3 50 4 0O et Chrysanten gr btoetnig 2 40 3 90 et id KI bloemig 1 00 1 30 et tros Chrysanten 25 50 et niysalis Frioicctti 21 et VERPLAATSING BU DB NELASTINGEN Bij den belastingdienst ia per I November j I verplaatst de assistent der invoerrechten en accijnzen J van der Wielen van Schiedam naar Boskoop Ouderkerk a d IJuel VOURIVOOI L U T O De damvercMiiipng JaU T O speelde die zevende ronde voor de onderlinge competitie met den volgenden uitslag Ic tiental G Vuqk A Kreuk tfgehrokea H Groen G Mirïfers 1 1 A Dekker C van der Voorde 2 0 S Neef J Docters van Leeuwen O 2 3e tientel G Spoormaker H Opacboor 2 0 C A Hoogendflk ï C de Rek 0 2 P L Goudswaard Joh de Kicning 3 L C de Brit A Stam a 0 F Veravden M Neef 2 0 aOBGRUJaRE STAND OaidertrMiwd Neclis Oostcrwük 22 i ie Krimp a d Uaacl en Wilhclaiina A na Speksntjder 21 j al hier Getfauwd WaiMi Ungni 29 en OonMUa Dekker pt j fanden alhier Getacea JEanoa D van A de Jonge ca W Vteik Rediwipk MC Hootdieeraar in toegepa e kunst aan Aaadaaiia aa apaite flgaar ha kaastlevili te Rattcrdanu Na langdurige ziekte is 59 jaar oud alhier overleden die heer Jac longert MEDEDEEUNGEN UITSLAGEN VAN ZONDAG 15 MOVraiBRB iMM Ie klasse A Haastrecht II Gouda IV K F L Nclie S 2 V E P h a 5 V CI ± Homi 1 Lekkerkerk IH Bergambacht l L van Wijnen 2 O D O N K II Gnoot Ammers I W V d Boa 4 3 Ie klasse B Moordrecht U D R D I J Baas 2 2 MoeJ apeIlc I Groeneweg I D A Vis 1 3 Olympia III Gouderak II J de Knegt 4 1 2e klasse A U N I O I D O N It III F Robertx 3 1 G S V IV Goud V J de Grarf 2 3 2e klasse B E S T O I Bodegraven II H J Homis O U Overschotje I K B O I i de j Taal 4 4 2e klasse C Ammerst S V II Stolw k II J W van Zoest 2 2 Schooi hoven Hl Lekkerkerk IV J van Bengelen 2r 2 gest 3e klasse A E S T O n Olympia V H J Homü 0 11 V EP m Bodegraven III H V d Koolwük 1 0 3e klasse B Zwfirver III Zwervers IV M Terlouw 6 1 3e klasse C Bergambacht II Haastrecht III F Geukes 6 0 ÜJI I O II Stolwük UI W Duits 3 2 Srfieidsreyhters Niet opgekomen zon der kennisgeving A Hofstede en P J Nieuwenhuizen PROGRAHA VOOS ZONDAG 22 NOVEMBER 194Z Ie klasse A G S V III D O N K II 12 uur M Hornis Gouda IV Lekkerkerk IH 11 30 uur D de Knegt Bergambacht V E P t G van Wijngaarden Groot Ammer I Haastrecht H C Compeer Ie klasse B Moercapelle 1 Olympia III K F L Nolte O NA IV D RD I 11 uur J de Knegt Nieuwerkerk I Gouderak n D A Vis Grocneweg I Zwervers H C van Wynen 2c klasse A Olympia IV D O N K IH H V d Koolwük V RP n G S V rv 2 30 uur G Lakerveld 2e klasse B Overschotje I Gouda VI A Hofstede Bodegraven n Moercapelle II 12 30 uur J Baas 2e klasse C LekkerkeHi IV Ammerst S V 11 11 36 uur W Baas 3e klasse A DO N K rV Bodegraven Dl P J Nieuwenhuizen V K P ni 45 S T O n 12 uur r Geukes 3c klasse B Zwervers IV Groeneweg II J de Graaf hoofdleeraar voer de afdeeKng toegepaste kunst aan de Academie voor Bellende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam Op verzoek van den overledene hee t de begrafenis in alle sttHe P fte gdiad Jac Jongert werd te Enge Warmer gcboreo en studeerde te Amcterdam Ala leeraar in de toegepaste ktmat maakte hij in BotleTdam naam Heit studievak had in hooge mate zifn liefde want het coördineerde zijn aesthetjsehe en aociale denkbeeUen De ge nie enschapsgedacbte brieefde hü in zijn kunatvrt ideoiogiach gricleurd en daardoor was hq een aparte figuur in liet Rotterdamaehe kunstleven plaats opeischend en ve tkiüg e ii d in de rfeer van een intonatianaal gyitn teewk havenstad vol cxperimeotedea cMSt Als paedagoog bracht hu tal van leerlingen liefde voor de reclamekunst bü en zelf toonde hü vooral in oratwernen voor de erven de Wed J var NelIe hoe in versobering van motief in verstrakking van opsmuk en in v rantwoordinr vso lijn en k eur kunst A mi saf ÏB kTV adfT en industrie elkaar konden vinden Gouderak EO Grocneweg lU J A T van Riii3e klasse C DJf O B Bargaoibacht 0 A F SteenbercM Haastredit Hl Stolwyk D 12 uur aelwflk V Gtooi Aiimenll J W van Zbeit Alle wed8trt ten voor zoover niet ander venaeld en hebondem naderi wuziging vangen e twee uur aan STRAFCOMMISSIE Aaa Uacirt gmo gaaalg gegeven No De strafcom besloet aan dezt ktaclit geea gevolg Ie geVen wordt ga acht een waarschuwing van den scheidsrechter te hebben ontvangen Gcaeheiat No e W A Hulleman Lang Weistraat Schoonhoven lid van in vereen Schoonhoven met ingani van 23 October 1942 geschorst tot Schoonhoven III zes achfereenvdl jende wedstrqden voor de afd Gouda ui hebben gespeeld ztüks wegens het op zettelijk trappen vak een tegens snder in den op 10 October 1942 esoeeiden wedsfriid Schoonhoven III Lekker kerk IV No 7 D Oosterom sGraven weg 300 Nieuwerkerk ad IJsse lid van de vereen Nieuwerkerk met in anr van 13 November 1942 geschorst tot Nieuwerkerk I vier achtereenvol gende wedstrijden voor de afd Gouda zal hebben gespeeld zulks wegens het onzettelijk trannen van een tegenstan der in den on 8 November 1942 gesoeelier wedsfryd D R D I Nieuwerkerk I No 8 J van Weelde sGraven weg Nieuwerkerk ad IJssel lid van de vereen Nieuwerkerk met ingang van 13 November 1942 geschorst tot Nieuwerkerk I zes achtereenvol end wedstrijden voor de afd Gouda zal hebben respeeld zulks wegens het wei reren inlicWingen aan en ontoelaatbare titlatingen tegenover den scheidsrechter in den op 8 November 1842 ge Deelden wedstrijd D R D I Nieuwer kerk I No 9 P B r a n d h o r st Krui weg Bleiswiik lid van de vereen Moercapelle met ingang van 13 November geschorst tot 1 April 1943 zulks wegens het opzettelijk trappen van een tegenstander in den op 8 November 1942 gesneelden wedstrijd Moercapelle IT Overschotje Burgvlietkade 36 A VBRDONK Gouda Secretaris ADKE8UJST Tcrccftigiagca Gouderak seer wordt J A Bomhof B 174 te Gouderak Ondanlu alle nooeiite kan het voorkomen dat bil een beoaalden wwistrnd geen Bondsscheidsrechter aanwezig ia Dit kan het geval zijn als een functionaris zonder afschr ving wegblijft doch ook het bsndenvraagstuk laat zqn mvloed gelden Zoo kwam een scheicbrechter jL Zondag yan Haastrecht naar Gouda loopen omdat z n band het begaf 22 spelers wachtten in Schooahoven tevergeefs op den sehódsrecbter Zoo n geval is te betreunen maar kan momenteel niet worden voorkomen Daarom verdient het aanbeveling als bij de wedstrijden iemand aanwe zig is die zoo noodig de taak van scheidsrechter kan overnemen I it lukt meestal wel maar laten ook de spelers bedenken dat zulks als regel geschiedt om him de onaangenaamheden van een vergeebdte reis te besparen Iemand die de leidiag in eea Boodswedstrijd op zich neont genie dezelfde rechten en bescherming alt een Bondsscheidsrecbter IjnSTEL VAN WEMTBUDEN Het komt nog meeima n voor datuitstel wordt gevraagd van reeds vastgeitelde wedstnjden zonder dat daarbü de toestemming van de tegenpartijis verkregen Als tegel kan aan dergeUjke verzoeken niet worden voldaasen moet op het laatste moment altejdan nog in orde gemaakt worden Alhoewel eenige soepelheid ook hier ongetwüfcld wordt betracht en ieder geval op zich zelf beoordeeld mede inverband met het aantal te spelen wrfstrijden verdient het aanbevelmlhieraan zooveel mogelyk de hand tehouden Usance is dat hü gebrek aan spelen b v uitstel wordt gegeven voor het laagste elftal een en ander echter W beooBjeeling van den conapetitieteiaef m vei and met het aantal te spti wedstiüden Ifemens bet bestaiir G VAK TILBUBG seeietoïi Feiêiliêttm SLïf ► Detective tegen wil en dank m OOt B I MEII Vervolg Heb aa paa fnaaakt Vso huarde wee detecttvebuzenü knapen In de i kaïmé cp hua k tten nionden Kh Ik hMd tMB rekenini met ét m a t tH I k t anwalglnM Klaaaoi It tawde foul vloode uit te cetst veert Daar ik wiHe aiKMigea wH m iMoMMpè y eonferentle op d Zwarte iioewe KR nrrm mir wm bdecd In r i ai m fvn ücht Nu k n ie JacIjJ ITO hoKinnen want Klnuten er ndoor m bQ wa jammer oiocg ole Aaguat taclile tachttc en baOde t étut tt zUH blnacnisk I kM an rnmt vrecg h9 met een oaadwMif f iMtl SvKrtan ree van den trooA Vili atseg a acfet aa d êt M i a t im é t gila m Mn HhkcncRi Vel vccdoctc riep Ut veibkill uitHoe kom W i aan Geef liieri Ecnt nilt u in bi ii a vaa éat tuilen verkisien dat Ik op tigita elcgenhekt 1 halunoer van barooes J3t BédngDtfrd beb opgespoord en dua aansprak mmt makca op de betsóffing dte uw mntaduppt h cn uttgeloaM Iie i i fk bO dexen plai fcUy ver kar SvïrtsB aam t tui vaa August aan en p en bc met triBende Ttngn s Bes bevrijdende lucht uatinapte hem Dit ia bet ionconso Ho wlit bet i p den hep te tikken Ra4al Ui me dwars dber da raam llsd geMeperd trachtte mausen vis 1 aebtcrtiofo de beenen te nrmen maar Ik Wi he te vtag f en Joeg tiem mn ho ii aar m rixhlenctMudH RU had het halismwr blJ lich S tierman richte ♦ nard lol de detectives Ik Ml iff dame wel In b rtwang houden halen Jul m Klauien opi Ui ligt neljea vooi traaspott ic Md Daamc la 1 htnvc blad aa vin i Hid g Svhctea vtoniktc Gctml la a waa r at r as delHtl ia leil all BadaBlc c eB ia eea h nnt e ig k a UliUm i c sa e w taeboaAataccnIa Ufcai aa atla B om elaMlcr Mtic kraaaa hk e Ctt w haaDea aitq aiCB BOCNPDsnm XXIV Andes S rda lag ia a a voOc Imrtc op dm divaa aa aQa hotcBnncr nHcestrafet ggairlaani KaïssoB n August S dennMi aataa dMM hü cOtaw sneerden er aMk aiat ia 1 aiia oar dat aS elkiaWli Inadca vattbMdn Jai ritaan ad SvJMsa ik mag deaanuitar sp nrlen a aw kcna net vallca draanneti graaft IW aa priaaa vechtjas het ep aankaart ca hS cctIn de krffiek e mtafte rfjn hersens tegtbniiken Om u de vuaarhetd te zeggenTCiyaeiit th er dn maordaanslag p Gunnai Lundqviat te bcbiwa gepleegd fk rneende t at u n l jn trok met DeBénn4 uard Solan e a De Champs Zoodra ik n m war ik tirr zoo rëker niet meer van mijn 7aak al r eittpn de omstandigheden gen 7in in uw t oordeelOnite vriend August h oft erh r i een TCConde aan uw oDiHliuld getwqfeid Kbittanad vaachccM w S M a dlag t Uct de beet bHBdl la I geval wac v hazend achcip aa gèiichtL ft kCB aaewd ais Aagutl ianTg nkhaa vcsMfccrda Haiiaaaa ccavoa Haat s a Ut hcawn lihnicr dat ast acink nar bu a di i d aecot aait lutja S c Ik Mat hctnkhiag tat aa a a lad i ait vonn Hl me cm thcaciCL g Ie weck alarf lü ca feKm hnual ca wQtff haac naar éta tend aa zafccBL Dteaal weed het mii echter aM ctraafchsail gemaakt Ik giag van de vcrandenccfilBg utt aMt én partQ IC doCB te hchhca eer ter rAcalag heide nrfsdEikm karanten de aanslw P Gunnar L tKll vict en de didWal aa kol halssnaar I aatb Hcp fk taOlcnt vaat eden waarom het aici anders ken f cv tparen tw4 pcrtiint aaa hol werk geweest TWcc at fU i u i c ianM afc l9h n gtaar en toen meC elkaar fn rei band Maand Ik zou ooolt tot deze gevolgtrekking ziin gekonien wanneer niet hef halsmoer ft het tii wat g enomen en dit doch an met aa m dtlaazcn rommel gevuld eer In de braadkasi wat gedeponeerd Had Ih iBCI Mn combinatia te maken vaartoe dan al die poe oas De vrasg bleef in welk opzicht bestond verband tusschen twee groepen dte hetceirde df el nastreefden dus elkaar het licht tn de oogen niet gunden BIJ ttukjea ca b c c tl ca c ad was te tctaakd Wi Mting TtalBiiaa m aaa wa k tiii y i j haaap ap daa was naar aue wacadifti HJkheld de hod bad a aj i i a gtt acp t a Ik behaet wd nier te aaagai da het Bi volkp men n ay den aia ISl taoalk da haal nu Biaicficcida Roewd n iig a ii ac g aile tCitéa Jaa kdwid zQd SSdermaa ad ft tcc wiHc ent adtrouw Karltaaa ca koet rtmimit anmm Bsraa De Bdrincwrd aat p stmct aaaé noch van tQa raaw aacii aa s a achoanvadcr bad U tbpndcde halp la Ml naar Itct hc t aa at d c hala ruhaca d ia de taaaOic Wdiswaag had t de aan dja vrouw aaocICB evcr il i id a a aa zM naaw koek h hi zi nacA bM reis naar Stoekhebn wetd ni t aca ai genaamd te faten vercfwtfnen en de erzekertngSH sa acbt mUUoca fraoes uitgekeerd te kragen Wanneer De Birtnguard schoon rf lp bij VU tor Detchamin had gemaakt zoo deic met hd aler a a d naar Bocnos Alret gaan en het er oor kf miUiaen franc aan ea tkcfhchbar van de hand doen OTtlen millioen franct ware de toeleg gelukt dan kon de opllchtersfirma met recht zeggen niet kwaad jpimerd te hebben I Victor Deschampi heeft Oc Béringucrd oniaaadlg de jac aitgeve u u tar Pohner de hM lcrh h hjlM lt t bcwoadercal d ren iHt hi te Ik vo r mt chl het van geen h keni daar FalJaci taads alle wi J treat h t waardacaBc vo rw rp a daag ot inar0 T laa JJ CSïJ tK lr ter ft ii ik ii an rd a a id h urln g h chU I Bie aaa taadad hUikbaar J hit bü kitmmtn der Jaren er n w derhefd nicf on oorun Had fk het Je In dfcaar tea tchrecrmi Z ik het hahtsnocr In hc aa th i d Vaal ecfct daataa r hArehcr Mf 1 deed het V tac da L£ dUI vltf daasn na aBkamat aa hel r 3g eStpiuirta het Stat Olaf Vt Ujon i wilde men het heet M c ï a dacrdaar werd dlca J te vana bedfwcf ZM kreea W 31 5 egcaheld dch awt Oanaar 3 den heler In verbinding te S sen mast dat uit bet zaakje v S Sklo dan de g fe n2fWS 8e h n Bc B ringB Trf yw ani catvaagaa Od h M f f het verkoopen van de hulo geacboten w