Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1942

♦ TT i iM Hi ll tm iwnp tiniill l B WWW DINSDAG 17 NOVEMBER IM PnM L prottLS PIOM 1 ProbL I PmbI i Tot A L V d Mau Gouda n C P W Oeadlnf Gouda M J J PoluannKr MeercapeDe 11 B Slootje Oouda C Buren Ootida A perdllk Gaada A Vectioaf Jr Gouda i O den Boor Gouda Stand van dan Laddanradatvlid Atd a I t mH 1 Piakl t rrobl i PraDl l n bl k Tot 1 C Kwn r Gouda 1 I W Vutatra Goud 0 r V Ocelon Gouda m II A L J T d veer Gouda m I B Metier Gouda 1 Pijnen in te li ïBiiite i verd wenen lll A ka msf SCHAKEN = r = ifr Mm m L m Sedeit jaieo teed ik 110 scheuten 10 dc ledemuen ea PMO 10 de kniege OpUiMiac No SB door Wi A ShUliaiM Wt m tM m L batCi TMI KM 1 Tbl lut L M 1 LMI KM 3 Ldi mat wit Kol Dgl TO Pel ti b cl cft dl neten tukken Swart Kei TM Lat Pbl pL al 4 SI acht tukken t Wit atttt In diicMtten mat Stand Tan ten Laddcrwmtatriid Afdeelfng A t 10 B UX ELT j ZOO GOQ p0 eeuwenéudé Mtryd tfgtn Fmnhïïyh a jt t wrt enÉib mfc t ka opi WbUk ba l ODltlbaajc vel pa Want l er dajen li bben wc mk bo cwerk eren luchUg door ZL4 m MUmm oi ntppwtje g I Ml MD pasiiUi wa rcv over eea FianKtien oorlog gM rokeii Itot reniltaat is nog verbluUeoAb w gedacbt hadden bet wemelt u papiertial kan ook moeilijk anden Want ka rrankrtik srootate nationale Jewme d Are n Napoleaa Kn I MfWbt dt poUtlekc geandheld gf twee Hun felle anti En elscbe itiM Hetceeo volkomen begrjjpej wanneer men bedenkt boe de r Frameba tegenstellinc van door de eeuwen been telkem we r tot een nieuwen oorlog 1 leleid tolk begon al zeehonderd jaar ge j loen tus ehen de twee jonge na en itryd 1o 1m welke met korle ijiekingen meer dan londcrd jaar iiren zou Paa de komst van d Are deed destijds den knjgsi tan gunste van Prankrijk keeren de Engelschman tenslotte irt 1453 êl geheel uit bet Europeesche daod was weggedrongen 1 tijdlang bleef het toen rustig ift het bngélsche rijk zijn kracht ioopig bovenal tegen het opkomenl wnje en het in macht toenemende l qd richtte Zelts zag Londen daarfcans om overeenkomstig het ook nog een paar maal toegepaste KC t van verdeel en heersch de Frankrugsmacht voor zich te laten jga En dat zoowd tegen Spanje in 0 als tegen onze Republiek der Ver i c Nederlanden in lft72 IMn echter dientengevolge zoowel de j niche als de Nederlandsche rivaal nor Engeland mm of meer ongevaar1 WIS geworden maakte het Britsche njk zonder blikken of blo n front üfCB zun tijdelijken Franschen bondpoot en zette er van nu af aan alles ip om ook dezen concurrent klein te Mden Via eenig Europeesch solidariteitsgenel was toen nog geen sprake en weliit vecht de Nederlandsche republiek èoaok in het bekende Protestantsche tat ni st Engeland niist den onMrmnlljli tegenstander van Mlchiel AdiiMnszoon de Ruyter tegen Frinkrtlk Tweemaal trok de Brit nu weer Itfen den Franschman len strnde eerst lo den Negenjarigen oorlog aan het dodo van de 17e eeuw en toen in het Iftu veertien jaren durende gevecht tnr de Spaansche erfopvolging waarii WKiral de Encelschman Tohn Churüll hertog van Marlborough van zich W iroreken Slechts even bleef daarna de vrede waard want in de dagen van FreTik de Groote stonden Brit en Gal il opnieuw tweemaal tegenover el der Zeven jaar lang vochten die te thans ter zee hetgeen er onder r toe leidde dat de Fransoos voorI uit Canada werd verdreven en hu i pen deel van Noord Amerika aan in Engelschman afstaan noest Maar H had in die achttiende eeuw b ijk liir geen b oed genoeg gevloeid t iar SJens den Amenkaanschen vruhe ds Iriid Londen en Parijs elkaar op mv den oorlog verklaarden Dt meest faUle klappen bracht üniot Bnttafri p echter aan h t NanoImilïtische ïVankr k toe Want het 1 admiraal Nelso die achtereenvolWi bij Aboukir en Trafalgar de Fran ke macht ter ie voorloopig volko 1 lam sloeg teHvijI de ïfngelsche IMiwaal Wellington niet alleen Bonagrtcs macht in Spanje aan het wanWai bracht maaf ook op het slagveld J Waterloo een edissende rol speel 61 dezelfde Bngelsche gentleman w Jeanne d Arctaan haar beulen had Ijelevcird maakte in den persoon Hudson Lowé het leven van den IJMien genonifn Napoleon op St de negentiende eeuw hetzelfde f e met Ft nkrl k simen weet JC land de RiJniscbe aspiraties on iieluk te malen doch kort daarop lie tweede helft der vonge eeuw Landen niOts onbeproefd om de Mdie kolonisatie in Afrika te weerNiet alleen werd Frankrijk drukt an de Nieer monding en I M Engelsch Fransche voogdijschap Egypte gewipt mav zelfs werd gelegenheid ontnomen om via j lijn bezittingen m West en W Afrika met elkaar te verbinden wt zulks de hm Kaïro Kaapstad m r gebracht lou hebben t al deze vernederingen niet tot rlog leidden is slechts terug te n op de voor Europa sindsdien Bedroevende Fransch Duitsche telling waarop Engeland handig rde Die t enstelling schiep n bovendien de kans om ènFasjoda Parija tol een Entente tot een hecht vnendschaps te bewegen hetgeen in beteekende dat Franknik gewerd werd tot Engeland s de vasteland tegen DuitscMand iw K heeft reeds geleerd jj fijk de lijdende party werd i Europa s eenheid gericht int Churchill zoo juist no W te hebben dat ha zoo heel en sterk Prankrtk zou zien BW Dat klinkt erg sympathiek m wil Churchill dit 200 kel en alleen hierom opdat in Joet befaamde evenwicht der terug zal keepen en Knge L n in dat spel weer over de nt van den Franschen bond a il beschikken kan om zoo la buitenstaander opnieuw Bitter m ons continent te kun len Resultaat gedenk het LW vele Fransche slagvelden i er ook voor Frankryk een enkele weg de weg naar de 2 eenheid en samenwerkingj r and welk eigenbelang niet mt verteehiheld maar b j L J fit der Europeesche volken J utuatie in on werelddeel ermnermg aan pas verloren i im 0 MMW A OW D O a Mf m al OM TM lisi LM reS Pd t wart Kft MS nu II at bl bT cl n k I TOll MnposM t 1 Ml S Tfl kt I Pes 1 Dtt nat t B Dbi BHit WH KOI OM 1 7 frevn tMklnn Bwirt K t rta Pg L ta4 vlar amklnB WH ftt la fn tetta nML LM Pbl Pel VI 1 ilk a sci sMt L f a t Dd aat oorlogen en met het harde feit er bezetting door Duitsche troepen maakt het betreden van den weg naar die Europeesche eenheid er vooral psyriiologisch bezien niet gemakkeluker op Moge daarom ook Frankruk over de staatslieden beschikken die hun volk inplaats van er op een goedkoope wuze bu in het gevlei te wiUën komen deaen moeilijJÉen maar eenig mogeluken weg zullen durven wgzen Opdat uiteinduuk het ideaal verwezenlukt worde hetwelk Hitler in zyn bnef aan maarschalk Pétain ge Meld heeft de Fransche soWaat naast zun Duitschen wapenbroeder pal staande voor een en hetzelfde Europa BINNENUND De Arbeidsdienst in Zeeland ArnaufD in ziekikzbe Woensdag zijn de mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst die op bet eiland Schouwen aardappelen en veevoederbieten hebben gerooid es gerst hebben gedorscht weer naar hun kamp te Nistelrode vertrokken In de korenbeurs te Zienkzee heeft e i afscheidsfeest plaats gehad voor hetwelk xoowcl van officieele zijde als van den kant der burgerij groote belangstelhng bestond Behalve de vertegenusordiger van het gemeentebestuur n Zierikzee waren de meeste burgemeesters van de omliggende gemeenten aanwezig Na een rede van den commandant hopman Bouscholte werden aan de burgers en de boeren op wier land was gewerkt herinnermgstegels met het embleem van defi Arbeidsdienst aangeboden Ver olgens werd een vlot programma afgewerkt Dat de mannen de ympathie van de bevolking hebben weten te winnen Is bij dit feest en ook later bu het vertrek duidelijk tot uiting gekomen Arbeid in bakkerijen IN TWHMNS MET ST NirOLAAC KmSTMIS EN NIEDWJAAR De ecretari sene aal van Sociale Zaken heeft aan hoofden ol be tuurders van bankotbakkerijen niet tcvenll ztindc broodbakkerijen la alle gemeenten de Rflki vercunning verleend om in afwljkins van het ge steWe In de Arbeidswet m het ttldvak van 11 tot en met November tS I door manncUke rbelderi van U Jaar of ouder gedurende 11 uien per dag en ten hoogite M uren per week arbeid te doen verrichten Dece vergunning is gebonden aan de voorwaarde dal met uitzondering van den Zaterdag de arbeidttQd in z n geheel gelegen inoet Eljn tusschen 7 en 20 uur Voor den arbeidstijd op Zaterdag geldt dat deze moet liggen tutacfaen 7 en 23 uur In het tijdvak van IS November tot en met S December IMit benevens op 23 M 30 en 31 December 1S43 cal voorts door Jon cfM van IS en 17 Jaar gedurende 10 uren per dag en ten hoogste 93 uren per week arbeid mogen worden verricht onder voorwaarde dat de arbeidstijd in zDn gdwel aelegen is tusschen 7 en 19 uur Indien ingevolge het vorenstaande een arbeider op Zaterdag na 13 uur arbeid verrleht zal hit in dezelfde week hetzij op tcnmlaate een anderen werkdlï na 13 mr hetMI op Maandag Voor itM uur niet mogen werken Over hel IQdvak van 11 November tot en met 31 December 1 3 dient aan arbeiders werkzaam in ondernemingen waarin van de vergunning gebruik wordt gemaakt elk uur dal zU boven 18 uren per arbeid verrichten het geldende of berekende uurloon te worden beUaM of zeo een hoogere vergoeding voor overwerk ia overeengekomen de overeengekomen vergnedlng Voorts heeft de secretarls grneraal aan hoefden of bestuurders van broodbakkerljen waarin tevens koek banket chocmde of vlkerwerkcn worden vervaardigd In alle gemeenlen des Rtlka vergunning verleend om bt het ttfdvak van S3 November tot en net I December IMt op werkdagen en bo mdlen op Woensdag 33 Donderdag 14 tXandag 3i Weenadag 30 en Donderdag 31 Beeemfcer In aMlDMng van het gealeMe in de Arbeidswet den wekllld van de In him onderneming werkrame bakltergcuOen pet dag met Ma beogiM 3 aren en per week met ten hoogste 13 uren te verlengen In afwljklni van bet bepaalde m de artikelen 23 en 31 der Arbeidswet ia voorts vergunning Tenslotte heeft de secrelans generaal ten aanzien van broodbakkerijen in alle gemeenten des Rijks goedgevonden dat in afwijking van het gestelde in de Arbeidswet door hoofden of beatuut ders en door bakkeregezelllen op Zaterdag 5 December 1942 Ie O uur op Donderdag 24 December 1S4S te O uur op Zaterdag 36 December UI42 te 2 uur op Donderdag 31 December 1942 e e uur en op Zaterdag 3 Januaii 1943 te 3 uur met den bakkeisarbeld woidt begonnen Een en ander met dien verstande dat voor Boover betreft broodbakkerijen voor welke daartoe vergunning is veileend telkens gedurende 2 uren voor het tijdstip Wïsaiofi op genoemde dagen de bakkersarbcid mag aanvangen arbeid bc taande in het gereedmaken van deeg en ovens ma worden verricht Voorts is de voorwaarde gesteld dal In de ondernemingen waar op Donderdag 24 December 1942 en of op Za ei dag 26 December 1942 dan v el op Donderdag 31 December 1942 van deze vergunning gebruik wordt gemaakt op Vtijdag 25 December 1942 resp Vrijdag 1 Januari 1943 geen arbeid wordt venicht behoudens banke bakkei aibeid door het hoofd of den bestuurder der onderneming en door arbeiders die in de onderneming uitsluitend als banketbakker zijn te v erkgesteld Ook heeft de secretari generaal goedgevonden dat op Zaterdag S Jènuari 1943 om o uur met den bakkeraai beid wordt begormen voor zoover betreft het stoken van ovens door één persoon Bovendien mag door bakkersgezellen die op Vrijdag 4 December 1942 Woensdag 23 December 1942 en Woensdag 30 December 1942 te 22 uur met voorarbeid aanvangen op die dagen 10 uur woiden gewei kt terwijl bakkersgezellen die met aan dezen voor arbeid deelnemen op Donderdag 24 December 1942 en ep Donderdag 31 December 1942 gedurende ten hoogste 10 uren arbeid mogen verrichten tenzij de wettelijk voorgeschreven kennisgeving tUdlg In ingezonden aan het betrokken districfshoofd der arbeidsinspectie in welk geval de werkt d len hoogste 13 uren mag bedragen Over het tijdvak van 4 tot en let 31 December 1943 dient aan arbeiders werkzaam in ondernemingen waarin van de e vergunning gebruik wordt gemaakt voor elk uur dat zIJ boven 48 uur per week arbeid verrichten het geldende of berelvnde uurloon of zoo een hoogere vergoeding voor overwerk is overeengekomen de overeengekomen vergoeding te worden betaald TWEE SLACHTOFFERS DOOB VOEDSEtVERGIFTIGING Te Hoorn heeft zich een emetig geval van vi edselvergiftiging voorgedaan dat tot dusverre twee slachtoffers heeft geeiacht Ten huize van de familie Fumaaan de IXieboomlaan heeft men jt Dondexdeg toen alleen de beide zoons van den heer Fyma met de hui ihoudBter thuis waren bloemkool genuttigd welke blikbaar onvoldocndie gestereliseerd is geweest Spoedig na den maiaUiijd deden zich bu de betrekke nen zwkteverschijnaelen voor welke zi odaiug in heviglieid toenamen dat de behandelende geneesheer opname van die patiënten in het Stadsüekcn huis noodzakeiyk achtte Hier is j 1 Zaterdag de 22 jarige zoon Otto overleden De 36 jarige huishoudster Aagje Brum overleed gisteren Naar wu hedenmorgen vernamen is de toestand van den tweeden zoon van den heer Fljma nog steeds zéet emetig BDRCEMEESTERS BEN0EMIN6EN Het Hijkscomm ssariaat deelt mede De commissarisgeneraal voor Bes uur en Justitie heeft de volgende burgemeesters benoemd J A JCattenbusch te Oegsi geest tot burgemees er van Ridderkerk dr N M Bruynis te Arnhem tot burgemeester van Eist den koopman J F A Vogels te Venio tot burgemeester van Gemert en J Th Ramaekcrs te Weert to burgemeester vap Drunen tij dat ik en IOC ca stak gsbniiken moeiL Reedt na bel gebndt Ma enkele 0 lt ea kon ik de oadi ca ilipen en th ni n cenige mitoden qa de piinen heelemtil verdwenen en kan ik ond nk mi n 62 jaren en 106 K ticluamigewicbt weel loopca alt noegct B4 tbeuautlek Ischias pit nrkoudhald griep zenuw n boofdpjialwlpca deOvuhjei van beiTriBenl Ageattchap Den hebben geen schadtUiköi Invloed op hart maag en ditinen Necai dk a de proef Origineele ctpikkini H 10 iiblettcn tiechn 60 at In lie apothckca en dfogisteriieo verknjgbiac TftHM wntaoMi lla Mtal IA mtarlaa AANBIEDING MONVIVIENT AAN WIERINGERMEER DIRECTIE De bewoners van den Wieringer werpoWer hebben aan de Wiermgermeer directie epn gedenkteeken aangeboden als 6bwu8 ven erkemtelijlcheid voor hetgeen de directie die m 1941 afscheid van den polder nam in een tienjanfe periode tot stand heeft gebracht Hei gedenkteeken vervaardigd door den Haarlemschen beeldhouwer Theo van Run stelt vbor een maaier die aan het koreil zichten is Het beeM isj peijlaatst op een voetstuk van gracnetsteen afkomstig van den vre gere i Zuiderzeedijk Het is opgericht op de rechteraqde y fl het Ir Smedmgplein voor het nieuwe domeintantoor te Wieringerwerf Het moest uiteiaaa van een passend ppschnft woj èSw voorzien Hiertoe had de Weringerbode een prijsvraag uitgeschreven waaruit werd gekozen de spreuk Hber werd den toekomst geboren Bouwt woort een waardige aansluiting aan den sprei k op het monument vian den Aisluitdijk Een volk dati left bouw aan zijn toekomst Zatctjagmiddog werd dit monu l ment o lor een commissie uit de be voUdng lan de Wieringermeerdirec tl aangeboden TOONEÜL8T0K VERBODEN De bufigélnfeeter van Utrecht de heer C van Eavenswaay heeft met ge bnnkmakmg van de hem krachtens artikel 221 der Gemeentewet toeko mende bevoegdheid de vertoon mg ver boden van het grootste succesrtuk vao dezen tfld genaamd Oordeel Gods door pater Servatms De burgemeester heeft hierbij overwogen dat de m de dagbladen gemaakte reclame do haar profaneerenden aard aanstoot nioet geven aan een groot deel der burgery en dat het geven van deze voorstelhn 4n de gemeente Utrecht in verband met deze reclame in str moet worden geacht met de zedelijkheid Un DB STAATSrOlRANT Benoemd tot rechter in de arrondi sementsrechtbank te Maastnchp mr J Fruytier repeti or te Leiden tot pmbtenasr van het openbaar ministerie bij de kintongpre hten in het arrondissement Dordr c it rr J P van der Meuten waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kanlongerech en in het arrondissement Amsterdam Aan den heer H F C Berckenkamp secretarU der Algemeene Hekenkamer i wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeflüd met mean van 1 December 1Ö42 eervol ontslag verleend DRIBUNG GEBOREN TE DIEPtFN GisterocWend heeft de echtgenootevan den heer T H J Kuster te Dieren het leven geschonken aan een driel n De kinderen drie gezonde flinke meisjes maken het allen best De toestandvan de moeder is m nder gunsfig i WERKNEMERS BIJ DE DUITSCHF WEERMACHT VALLEN ONDER DE ONGEVALLENWET Met terugwerkende kracht tot 1 Juni 1940 IS by besluit van den secretaris generaal van Sociale Zaken de Ongevallenwet 1921 toepasselijk verklaard op werknemers die in di nst v an de Duitsche weermacht werkzaamhe Jen verrichten RECHTSZAKEN De moord op den Bredaschen koopman VERDACHTEN BUJVEN HARDNEKKIG BU HUN WEDERZI tD8CHE BESCHVLmGING De zittmg Van het Haagsche hof mzake de moord op den Bredaschen koopman van Aart welke gisteren na een pauze van eeji uur werd voortgezet bestond in hoofdzaak uit een uitvoerig verhoor der beide verdachten De president gaf allereerst Slont gelegenheid zijn lezing van het drama te geven Deze iag zun reJaes aan met de bijeenkomst in een cafe op 12 November waarbij ook van den Bergb aanwezig was en waarin aan van Aait de aankoop van een partij textielgjed in uitzicht werd gesteld Deze wenschte eerst monsters te zien en daarom begaf men zich per tram naar de won ng van Slont Slont geeft vervolgens een summier overzicht van hetgeen zich In zijn womng afspeelde Oils sloeg volgens hem van Aart tegen den grond Het lijk werd via een luik onder het kleed in de kamer m een daaronder gelegen schiBIkelder geborpen De cementen vloer daarvan werd opengebroken en nadat een gat was gegraven werd het stoffelijk overschot daarin gel d Het gat Is in den nacht van 18 op 19 November weer met een laag cement dicht gemaakt rtSHpsW LSJTnï Verdachtc S1ent Neen De proeufeur generaal Dit Is belaagrllk naat hat Mn ander Uakt a zaak Iub £ S wa i tHillt k todi w Iw eid lillen ontdoen aidaeMe Dat zou Sk SMlare mjk baMn kiwaw doen Ik haTdTiSrtefèuilj V kuUBMi verliezen procureur generaal Informeert verder naar de he rkomst van tw ee hame rs dleln B qn B MOHictt Em Qwnrvsn zou oHsiif begin November voor Diis hebbtn fekocht Voor werktMmheden In het pakhuir D aridere had hU 13 December ekocht om os Dili wraak te nemen Toen hy dtii hamer na den moord aan Dils had willen terugrwcn om dit taelastaiule vwuwp kwM to worden ontliep d i him W htat mtf i redenen M ï verklaard hetfl linkshandlir te EtjK waMct de procureurgeneraal nog waarom frdachte aanvankelijk een heel andar vfcrhaal heeft opgedlscht Verdachte Dat vertuAl verteïde Ik ingevolge een afaprpak met tWIs voor het geval we tejten de lamp muOm loo en Ik moest hem er buiten houden Later to n Ik len Indruk kreeg dat hQ was geairesteerd behoefde Ik nSets meer te verbergen en heb ik toof egeven dat toy Van Aart k c neergeslaften Nadat erda hte ntff melding heeft gemaakt van h t feit dit Als tijdena Van Aarta he oek een gefingeerd telefonisch Mkengesprek Voerde om deun t Imponaeren interrumpeert Dfls met de opmerklBC dat van dit alles viets waar Is en als om Slonts mentaliteit te kenachef cn voegt htj hieraan toe Slont heeft me zelfk gezegd dat Van den Bergh naast Vaa Aart moest komen te liggen want die had het contact Ingeleid en wirt daardoor te veel IMe moest nok uit den weg geruimd wor den opdat hij de poUtl geen aanwijzingen sou kunnen geren De president vaart verdachte vervolgeitt nauwkeurig den aanslag ntf en h t berc n van Van Aarta lijk te benhrtlven Verdachte voldoet aan dit verioek De gruwuune bijzonderheden wtUen wij den lezen besparen Slont legt ia dit verslag alle ichuKl op Dlls Dere pleegde de daad voleens hem toen hij in de keuken was om thee te actten en gebruikte daartoe een voorwerp dat met doeken tot een soort knoedel was vervormd Later toen Van Aart op den grMid lae had deze nog een tweeden slag g kz gen Slont had zltïh volKens zijn zeegen kwaad gemaakt op Dils doch was uitrebekt en had een slag op den neus ten antwoord gekregen die hem deed bloeden Ik moest m n mond houden aldus bad Dlls lïcwgd anden zouden we mekaar ophanRcn Dlls 70U voorts aangezet hebban tot spoed want Van dep Bergh moest er ook nog aaa Verdachte zou daarop geantwoord hebben dat hl daarvoor niet te vinden was Dtla gaf drleVioaderd gulden aan bankpapier en behield de rest Alle sporen van de misdaad werden TnegsfewerVt de knoopen werden van Van Aarts jas afeesheden en den o1 pnden morgen ver de Franschelaan geitrootd enkele andere eigendommen werden In een Singel geworpen Dlh draait de zaken on Wanneer verdachte Dila hierop gelegenheid krijgt zijn lezing te geven noemt hU Slonts relaas van b cm tot eind een groot Jeugenverhaa Hij was veert en dagen bij Slont in huis geweest en deze zou hem karueitjea in uitzicht hebben gesteld voor het geval hij naar Dultschland moest Kort ddarop was er sprake van een kraakje m een pakhuis waarvan een kennis van Slont een schilder den sleutel in zijn bezit had Verdachte kre opdiacht van Slont koopert te zoeken en zoo kwam hij in contact met Htnsen die hij al eerder kende en voorts in Btusum met Van den Bergh en door hem later met Van Aart Vrijdag 8 November zou Sent voor den dag zdn gekomen met de mededeeling dat hij de beschikking had over een partij heerenst Op den bewusten dag in November ten men elkaar in Den Haag en begaf zich vervolgen naar eai café in i tterdam Sloat en Van Aart spraken daar af samen naar het pakhuis te gaan Na het verlaten vah h café had verdachte echter tot Van den Bergh die op een vluchtheuvel stond gezegd Ben Je gek ik ga f ok mee Op weg naar Slonts wonmg wijzigde deze het plan en aeide eerst tfiuis te willen opbellen Gekomen aan het eigenlijke drama draait Dlls de rollen om niet hij maar Slont voer de het looze telefoongesprek en deze ook sloeg Van Aart neer Den eeraten slag had Het voorwerp waarTTTëé de stag werd toe gebracht had hiJ door de consternatie niet i in zich opgenomen en hij wlf ook niet waar het gebleven Is De procureur generaal U zegt dat het eenknoedel was U zult echter toch wel gezienhebben of die bestond Uit een omwikkeldekolenschop of een hamer7 I Verdachte Ik kan t niet zeggen misschien heeft Slont het ding mee In den kelder verborgen Later kreeg ik echter de overtuiging dat het een hamer was Uit de wijze vtaarop Slont zich van flen hamer wfllde ontdoen Ik hen geschrokken Ik heb de zakken niet leeg pemaakt Ik heb er geen geW van gehad Ik heb niets willen hebben En halend tot Slont Je hebt m n leven verpest Verdachte Sk nt Leugenaar jM bent de moordenaar dat moet je durven bekennen In het verdere verhoor zeitt Dila xUp medcA erdachte te hebben gevreesd en daarom verder te hebben geholpen AHes immers ildus Dils wees naar mil Ik had Slont met Van Aart en Van den Bergh In contact gebracht Toen Slont mij den volgenden morgen opdracht gaf Van den Bergh in Buaaum te gaan halen voordat deze zich volgens afsp aak naar Breda zou begeven voor een bespreking om ook hem van kant te kunnen maken heb Ik dat echter niet gedaan doch ben naar Zaandam gegaan Wo fi tfmc 18 N T ai r BILVEmSUM I 41SS M 719 Ma schen r 7 30 BNO Nleuml rtehtm 7 I En nu ns la kl s lefc r tt 30 BNO NleuMbcrichtm a 40 KruMoeht l zfnil 6J0 Gramo Donmu7lek fl 011 Robert Gaden en zijn orfce t opn 9 30 Spiegel van den dag opn 40 VervolK van 9 00 10 00 Irstrumentale gedeelten uit opera s van G Bizet r 1 lOJt Het huls van het nieuwe licht reporure 10 45 Orkest Jack der KInderen 1130 Sopraan alt clavecimbel en piano 12 OO Almanak 12 05 Dansmuziek op d plaat 1249 BNO Nieuws en aakelHke berichten 13 00 BNO I oliUek of militair weraicht 13 10 Amusement orkeat en aoijs e 00 HaUweg gevarieerd programma 00 Voordracht Mi Holfweg gevarieerdprogramma 18 45 BNO Nieuw zakelijkeen beursberichten 17 00 Viool met pianobegeleiding ITJO Thorn de witte atadreportaee 18 00 Gramofoonmu7lek MJOBNO Nieuwsberichten 184 WaMeneyelusNO gr 18 00 Wat niet in de krantstut Vanat 19 15 alleen voor de RadioCentrales die o er een ltjnverl inding metde tudlo be chlkken 1915 Cramoloonmuiiek 19 30 Utrech ch Stedelijk Orchesl ensoliste 2015 Murikale sphorlsmen IrtingI0I9 Plano en viool gr 1045 Utrech schStedelijk Orchesl 21 2i Zanc jnet pianobegeleiding gr 11 45 BNO Nleuw iberichlen 22 00 Uit een zigeunerkamp Kr 22 JOSoUstAi brengen eigen composities gr 219 14 08 Europeesche klanken Ifr iHLvaatauM u Mi m 715 7 4 Zie Hilversum I 7 4 Ochtendgymnastiek 7 50 Sportnteuwï 8 0 B 0 Boerenland In boek en krant 8 IS Musette gr 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 40 Pianospel gr 00 Composities van C A Blxlo gr 9 IS Voor de huisvrouw 938 Vervolg van 9 00 10 00 Godsdienstige ulfzendinfi 10 40 Parlser Svmphonie Moiart gr 1100 voor dt kleuters 1120 Wiener Slngerknaben gr 1 11 30 Otto Hendriks en zljjl orkest 12 3 Landbouwrepiriage 1145 BlIO Nieuws en zakelijke berichten 1300 Programmaoverzicht 13 06 Symphonic orkest gr 1319 Operatragraenien gr I4M Godsdienstige uitzending 14J0 Dt première vaa Moiartt Don ClovaniU oor het X nH GELDIGE BONNEjN Aantal lm t kg 21 Nov 1 kg 21 Nov 76 gr 21 Mov TO gr m Ni 125 gr 23 Nov U r HVov m ït kov ISCIfr ï llo IMar UOec m 1 llov lts er UWow mgr air v Artikel Bon Aariappelen HA Aardappelen MB BcfChuit br of eb St Bloeia br 427 428 418 90 Boter 57 Boter W Brood M Mb SSABimid of geb MB Cacao 3 S5 4 65 ratChocolade M STGemencd meel 4tSGort 421 Hévermout 420 SB Nov m Nov 2a Hov 21 Hbv 3 Hov Jan 38 Hov SSKbv 3t Mdv SDec 31 Dec SlKov 1 kg 28 ffev 100 fr W Dec Honden en KiUmbrood 1 giM K 1 i 14 k £ M SovJam 41 1 SOO gt Kaas 424 4X3 42S 100 gr K ieM rasut 40e HS gr Melk sa 1 L Muisjec of boterham itrooiscl 41S SOO r Petroleum EAkaart OS 3 U PeuHrachten 419 12S gr Puddinfp venn ens 423 100 fr Rijst 4 ee 4 87 res 250 grRundvet 58 100 gt Scheenieep M 45 gr Sigaretten dame RIO 20 atSuiker 417 1 rant 1 L 31 tm 21 Hov 21 Hov Suikerwei k 58 59 Tabdnkaart RIOTaptemelk SS TfjctieJk 3e terieTcxtielk Se serie behalve ben K Vleeich SSA 100 gr 31 Nor Vleeech SSB 50 gr 21 Hov Zeep Alg 413 en N Eenhz 24 j b 78 gr 30 Nov Zeqi 431 34H 1 2S gr en O eenh z 70 o 75 r 30 Nov Huishoudzeep 413 en N tezamen I stuk O 4 90 r Nov Waach of zecpp 419 N weschp 433 en O wMchp 250 gr O Hov Toiletzeep N en O 75 gr 30 Nov Brandstoffen Gen Anthraciet XI 1 Benh 30 Nov Gen Turf XI 50 tuks 30 Nov Brandst krt BV or t m M 1 Eetih 1 Dec Prandst kn BV 06 1 m Ofl Epnh 28 Feb Kookdoeleinden 01 03 03 04 en 05 KP 1 Eenh 30 Apnl BONNEN beleekonen voedsel tiU er feM k I Zorgt voor iM I St Bit Wiatedliilpl Giro 5553 DISTRIBUTIENIEUWS Verstrdddng van insuline Het ingang van 1 Deeembn 1942 zal insuhne uisluitend verstrekt woiden tegea mlevermg van bonnen Deze insulmeboiuien worden aan insulineverbruiken verstrdtt door het Rijksbureau voor genees en verbandmiddelen nadat een volledig ingevuld aanvra formulier in te zendeiï door den behandelenden medicus door dit bureau 15 ontvangen r Insulineverbruikers die nog geen blancokaart mét stamblad in ontvangst hebben genomen wordt aangeraden zich ten spoedigste te wenden tot hun apotheker om genoemde formulieren aan te vragen en deze zoo spoedig mogeluk den behandelenden geneesheer ter hand te stellen De directeur van het Ryksbuceau voor genees en verband middelen van wiefl m overeenstemming met den ge necskundig hoofdmspecteur van de ▼ olksigezondheid bovenstaande re eImg afkomstig wust bovendien de patienten va apotheekhoudende geneeskundigen er op dat zu zich onverwijld met deze m verbinding dienen te stellen die dan voor verdere afwikkeling zorg dnagen Van aanvragen die na 21 November 1942 het Rijksbureau voor genees en verbandmiddelen bereiken kan niet worden gegarandeerd dat zu tudig m behandeling worden genomen Patiënten die aan de hier genoemde verphchtini reeds hebben voldaan behoeven niets mear aan te vragen en krygen voor 1 December a s hun Vionnen thuis gestuurd HOUDEKS VAN ANTHRACIET GASGENERATOBEN KRIJGEN AANVULLING VAN TDKFCOKES De secretaris generaal vir het depaitpment van Waterstaat maakt bekend dat aan houders van anthracietga igeneratoren wier brandstof toewijzing voor de maand November een vermindering beeft ondergaan e n aanvulling van turfcokes kan worden verst ekt voor menging met anthraciet De anthraciet gasgenerator houders kunnen zich voor deze aanvulling lot den ruksinspedteur van het verkeer wenden onder wien zu ressorteeren ache flieater In den Niederlanden lezing 1900 Phrlharmonische orkesten igr 193 Van vrouw tot vrouw 19 49 Een kwartiertje Hawaiianspel gr 1800 Barokprogramma 18 41 BNO Nieirws lakelljke en beursberichten 17 0 Voor de Jeugd 17 JS Kinderkoor Zangiuat met planabegeleldiiw 17 49 Spieffe van den dag en BNO Brabanlach praatje 18 00 Kinderkoor Zanglust met pianobegeleiding 1819 Pension 1 Stekeltje luisterspel 18J0 Omroep Operette orkast en sausten Vanaf 1919 alleen voor d BadloTentrales die over een lijnverbinding nrt de studio bescliikken 10 15 rilmmelodletjes gr 19 45 BNO Kleuwbericlilen 19 99 Lichte gramofoonplalen 2015 t varieerd programma 21 45 BNO Nieimsberlchlen 22 00 BNO PoljUek praatje 22 20 24 00 Zie Hilversum I HooMredaetcuT i O Weriten noltordam Clw TMaelaiir aw Goada au Omatrakcn r Tle4 r aeada VenntwoordelUk voor d dverteaiie L AkkertdtJk Rotterdam Ultgeefster H V Rotterdainscli loowsBiW